Anda di halaman 1dari 74

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


PENDIDIKAN KHAS
(MASALAH PEMBELAJARAN)
MODUL PENGAJARAN
ASAS 3M
TAHUN 2
Terbitan
Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum
2011
Cetakan Pertama 2011
Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam
apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum
mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8,
Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
KANDUNGAN Muka Surat
1. Bahasa Malaysia 3
2. Bahasa Inggeris 17
3. Matematik 43
DRAF
1
BAHASA
MALAYSIA
DRAF
3
Tajuk : 1. Kemahiran Mendengar
Masa : 60 minit
Tunjang Utama : Komunikasi
Standard Kandungan : 1.3 Mendiskriminasi bunyi
Standard Pembelajaran : 1.3.1 Mendiskriminasi bunyi bahasa
i.suku kata awal
Tunjang yang disepadukan : Literasi Sains dan Teknologi, Kemanusiaan , Fizikal dan Estetika
Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat mendiskriminasikan bunyi suku kata awal pada
perkataan KV + KV
Nilai : Keberanian, kerjasama, hormat- menghormati dan kerajinan
Langkah Aktiviti BBM Catatan
Set
induksi
1. Murid mengikut guru menyanyi lagu, Kalau Rasa
Gembira.
Kalau rasa gembira tutup mata
Kalau rasa gembira tepuk dahi
Kalau rasa gembira tunjuk buku
Kalau rasa gembira beginilah caranya
Kalau rasa gembira tunjuk buku
( diulangi dengan rangkai kata seluk saku )
Cadangan soalan ;
Apa yang berlaku bila kamu menutup mata ?
Apa yang kamu lakukan bila rasa gembira ?
EMK:
Kreatif dan inovatif
DRAF
4
Langkah Aktiviti BBM Catatan
Langkah 1 1. Murid melihat dan menamakan gambar anggota muka.
Contoh: mata, pipi , gigi, dahi
2. Murid melihat dan menamakan gambar dengan bimbingan
guru.
Contoh : buku, saku, paku, dan kuku
Kad gambar
Langkah 2 1. Murid menyebut perkataan yang mengandungi suku kata
awal yang berbeza mengikut sebutan yang betul.
Contoh: bu + ku, ku + ku, sa + ku, pa + ku
Kad gambar
Benda maujud
Langkah 3 1. Guru menampal kad suku kata akhir di papan tulis.
2. Murid mendengar perkataan yang disebut oleh guru.
3. Murid memilih kad suku kata dan melengkapkan
perkataan yang disebut oleh guru di papan tulis.
Contoh:
buku =
4. Kuiz : melengkapkan suku kata di tempat kosong.
Kad perkataan
Kad suku kata
Langkah 4 1. Murid mewarnakan suku kata awal berdasarkan gambar Lembaran kerja
ku
DRAF
5
Langkah Aktiviti BBM Catatan
yang diberi.
Penutup 1. Murid menyanyi semula lagu, Kalau Rasa Gembira
- sebut ; buku, kuku, paku dan saku,
- tunjuk; buku, kuku,paku dan saku
Nyanyian
DRAF
6
Tajuk : 2. Kemahiran Bertutur
Masa : 60 minit
Tunjang Utama : Komunikasi
Standard Kandungan : 2.3 Menyatakan arahan mengikut situasi
Standard Pembelajaran : 2.3.1 Memberi arahan dengan cara yang betul dan sopan
Tunjang yang disepadukan : Literasi Sains dan Teknologi, Kemanusiaan , Fizikal dan Estetika, Kerohanian, Sikap
dan Nilai,Pengurusan Tingkah Laku
Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat memberi arahan dengan cara yang betul dan
sopan
Nilai : Bertanggung jawab, kerjasama,berhemah tinggi dan kerajinan
Langkah Aktiviti BBM Catatan
Set
induksi
1. Murid mencantum puzzle kad gambar
Contoh;
Puzzle orang sedang mencuci tangan
Puzzle: gambar kaki, gambar tangan dan gambar
pemadam papan tulis, mulut
puzzle EMK:
Kreatif dan inovatif
Langkah 1 1. Murid melihat dan bersoal jawab berdasarkan gambar
yang dicantum.
2. Murid mendengar arahan yang di sebut oleh guru
berdasarkan kad gambar yang dicantum
Cadangan soalan:
Kad gambar
DRAF
7
Langkah Aktiviti BBM Catatan
Apa yang dilihat dari gambar ini?
Bersoal jawab mengenai gambar.
Langkah 2 1. Murid melihat kad gambar yang dipamer oleh guru
2. Murid mendengar arahan yang dibaca oleh guru
Sila bersihkan papan tulis
Jangan berlari
Cuci tangan sebelum makan
Tolong senyap
3. Murid mengikut guru melafazkan arahan berdasarkan kad
penyataan.
Kad gambar
Kad penyataan
Kad ayat
Langkah 3 1. Murid melafazkan arahan berdasarkan kad gambar.
2. Murid menunjukkan aksi berdasarkan gambar manakala
seorang murid menyatakan arahan yang sesuai.
Kad gambar
Langkah 4 1. Murid memadankan kad gambar dengan kad
penyataan yang betul di papan tulis.
3. Murid memadankan gambar berdasarkan penyataan yang
betul pada lembaran kerja.
Kad gambar
Kad penyataan
Lembaran kerja
DRAF
8
Langkah Aktiviti BBM Catatan
Penutup 1. Murid melakonkan semula situasi berdasarkan arahan
guru.
Contoh; Makan nasi menggunakan tangan.
Murid mencuci tangan menggunakan sabun.
DRAF
9
Tajuk : 3. Kemahiran Membaca
Masa : 60 minit
Tunjang Utama : Komunikasi
Standard Kandungan : 3.2 Membaca perkataan
Standard Pembelajaran : 3.2.1 Membaca perkataan KV + KV
Tunjang yang disepadukan : Keterampilan, Komunikasi, Fizikal dan Estetika
Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat membaca 4 perkataan KVKV yang
dipelajari
Nilai : Kerjasama, kejujuran, bertanggungjawab dan keberanian
Langkah Aktiviti BBM Catatan
Set
induksi
1. Murid melihat dan menamakan benda di dalam kelas
2. Murid menamakan benda maujud yang dipegang
3. Permainan kotak ajaib; Murid mengambil satu objek dari
dalam kotak setelah muzik diberhentikan.Murid menunjuk
dan menamakan benda tersebut.
( dimainkan sehingga habis kesemua objek di dalam kotak)
Benda maujud
(bola, buku)
CD
EMK:
Teknologi Maklumat
Langkah 1 1. Murid melihat dan menamakan kad gambar yang
ditunjukkan.
Contoh:
bola, buku, roti, meja, baju
Kad gambar
Roda Impian
DRAF
10
Langkah Aktiviti BBM Catatan
2. Murid menamakan gambar yang ditunjukkan di dalam aktiviti
Permainan ngat Semula. Permainan Roda Impian
Langkah 2 1. Murid membunyikan suku kata yang terdapat di papan tulis.
Contoh;
bo la
bu ku
ro ti
ba ju
Kad suku kata
Langkah 3 1. Murid mencantum dua suku kata daripada kad suku kata.
2. Murid menyebut perkataan yang dibina.
3. Murid menyebut perkataan secara berulang.
Kad suku kata
Kad perkataan
Langkah 4 1. Murid mewarnakan perkataan yang betul berdasarkan
gambar pada lembaran kerja.
2. Bercerita tentang gambar tunggal
Cadangan soalan;
Siapa boleh ceritakan tentang gambar ini?
Lembaran kerja
Kad gambar
DRAF
11
Langkah Aktiviti BBM Catatan
Penutup 1. Permainan kotak beracun; ambil satu kad perkataan, apabila
muzik berhenti, murid akan menyebut perkataan tersebut.
1. Bercerita tentang gambar tunggal
Cadangan soalan;
Siapa boleh ceritakan tentang gambar ini?
Kad perkataan
Pita rakaman
Kotak
DRAF
12
Tajuk : 4. Kemahiran Menulis
Masa : 60 minit
Tunjang Utama : Komunikasi
Standard Kandungan : 4.2 Menulis
Standard Pembelajaran : 4.2.1 Menulis perkataan KV + KV
Tunjang yang disepadukan : Keterampilan, Kerohanian, Sikap dan Nilai Kemanusiaan,Fizikal dan Estetika
Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat menulis sekurang-kurangnya 4 daripada 5
perkataan KVKV yang dipelajari
Nilai : Kerajinan, kerjasama dan keberanian
Langkah Aktiviti BBM Catatan
Set
induksi
1. Murid melihat topi yang dipakai oleh guru dan bersoal jawab
mengenainya.
2. Murid mendengar guru menyanyikan lagu 'Topiku' mengikut
rentak lagu Are You Sleeping.
3. Murid menyanyikan lagu 'Topiku' lagu mengikut rentak lagu
Are You Sleeping' bersama guru
Lirik lagu :
Itu topi, itu topi,
Topi biru, topi biru
Mari pakai topi, mari pakai topi, kawanku ( 2x)
Nyanyian guru
Set induksi boleh
diubah
EMK:
Kreatif dan inovatif
DRAF
13
Langkah Aktiviti BBM Catatan
Langkah 1 1. Murid melihat dan menamakan gambar.
Contoh; topi, batu, pasu, cili,
2. Murid memadankan gambar dengan perkataan di papan tulis.
Kad gambar
Kad perkataan
Langkah 2 1. Murid menyalin perkataan KVKV (, pasu, ceri, cili, topi) dalam
lembaran kerja.
2. Murid menulis perkataan berdasarkan gambar yang dipelajari.
Lembaran kerja
Langkah 3 1. Murid melengkapkan silangkata berpandukan gambar dan
perkataan bagi murid aras sederhana
2. Murid mencari dan mewarnakan perkataan di dalam petak-
petak huruf bagi murid aras tinggi.
Lembaran kerja
Lembaran kerja
Penutup 1. Murid menyanyikan semula lagu 'Topiku' mengikut rentak
lagu Are You Sleeping' bersama guru
2. Permainan bahasa :Murid mencari dan mewarnakan
perkataan di dalam petak- petak huruf bagi murid aras tinggi.
Lembaran kerja
BBM boleh diubahsuai
BAHASA
INGGERIS
DRAF
DRAF
17
Topic : Greetings and social expressions
Duration of time : 60 minutes
Strand : Communication
Content standard : 1.2 Understand and respond appropriately to situations given
Learning standard : 1.2.1 Able to respond with a simple sentence
Integrated strands : Spiritual, Attitude and Values
Objective : Pupils should be able to respond with a simple phrase.
Values : Good deeds and respect
Previous Knowledge : Pupils already knew how and when to greet other people.
STEPS ACTIVITIES TEACHING AIDS NOTES
Set Induction 1. Pupils listen to the 'Greeting Song' (to the tune of
'The Farmer in the Dell').
2. Pupils sing along with the teacher.
Song lyric
CDs
Song lyric:
Let's wave and say 'Hello'
Let's wave and say 'Hello'
Let's say 'Hello' to all our
friends
Let's wave and say 'Hello'
Let's wave and say 'Good bye'
Let's wave and say 'Good bye'
DRAF
18
STEPS ACTIVITIES TEACHING AIDS NOTES
Let's say 'Good bye' to all our
friends
Let's wave and say 'Good bye'
Step 1 1. Pupils answer teacher's question.
Suggested questions:
a. Do you like the song?
b. State the greeting words that you hear from the
song.
c. When you meet someone, what do you say?
2. Pupils state the words that they should say when they
meet someone they know.
3. Pupils repeat word of 'Hello' and 'Good bye' after
teacher.
4. Pupils listen to the explanation given by the teacher.
Step 2 1. Pupils are shown the 'Hello' and 'Good bye' cards
and pronounce correctly.
2. Pupils read aloud the word cards given.
Word cards:
Hello
Good bye
DRAF
19
STEPS ACTIVITIES TEACHING AIDS NOTES
Step 3 1. Verbal drilling: Pupils are given two minutes to greet
their classmates as many as possible.
Step 4 1. Pupils are given worksheets.
(Worksheet 1 and Worksheet 2).
2. Pupils complete the task given with or without
guidance.
Worksheets Worksheet 1:
Say the correct phrase.
Worksheet 2:
Fill in the blanks.
Closure 1. Pupils are divided in pairs to carry out a role play as a
seller and a customer.
2. Pupils carry out the role play with guidance.
Dialogue EMK :
Keusahawanan
Dialogue:
Seller: Hello, good morning!
Customer: Hello, good
morning.
Seller: Can I help you?
Customer: I want to buy a
packet of sugar.
Seller: Okay, here it is.
Customer: Thank you.
Seller: You are welcome.
DRAF
20
Topic : Personal details
Duration of time : 60 minutes
Strand : Communication
Content standard : 2.1 Self introduction
Learning standard : 2.1.1 Able to talk about oneself
Integrated strands : Spiritual, Attitude and Values
Physical and Aesthetics
Objective : Pupils should be able to talk about his/ her age and gender.
Values : Believe in God, thankful and respect
Previous Knowledge : Pupils know how to state their names and genders.
STEPS ACTIVITIES TEACHING AIDS NOTES
Set Induction 1. Pupils listen to the description 'About Myself' by
teacher on the screen.
Laptop About Myself:
My name is Ani.
I am a girl.
I am 8 years old.
Step 1 1. Pupils listen to the teacher explaining how to
introduce oneself.
2. Pupils answer the questions given by the teacher.
Suggested questions:
Realia
DRAF
21
STEPS ACTIVITIES TEACHING AIDS NOTES

a. What is your name?
b. How old are you?
c. Are you a boy?
d. Are you a girl?
3. Pupils are asked to state their names, age and
genders.
Step 2 1. Pupils sit in a circle.
2. Pupils play a game called 'Let's ntroduce Ourself'.
Ball EMK :
Kreativiti dan Inovatif
Instruction:
1. Teacher takes a ball and
say 'My name is......I am a
... and am 8 years old'.
2. Throw the ball to a pupil
and encourage him/ her to
say 'My name is ... am a
.... and am ..years
old'.
3. Ask the pupil to throw the
ball to him/ her friend who
DRAF
22
STEPS ACTIVITIES TEACHING AIDS NOTES
will do the same.
Step 3 1. Pupils are given worksheets.
(Worksheet 1, 2 and 3).
2. Teacher explain to the pupils to complete the
worksheets.

Worksheets Worksheet 1:
Trace and read.
Worksheet 2:
Trace and read.
Worksheet 3:
Trace and read.
Closure 1. Pupils listen to the song pertaining to personal details
name and gender (to the tune of 'The More We Get
Together').
2. Pupils repeat the song with teacher's guidance.
CDs Song lyric:
Hello, my name is Siti.
is Siti.is Siti.
Hello, my name is Siti and I
am a girl.
DRAF
23
Topic: Personal details
Content standard: 2.1 Self introduction
Learning standard: 2.1.1 Able to talk about oneself
Ieocher's Check I|st
Fupi|: ncme
Topic
Remarks Signature Date
Name Gender Age School
Ahmad
Siew Fong
Manjit
Farid
DRAF
24
Topic : Family members
Duration of time : 60 minutes
Strand : Communication
Content standard : 3.1 Able to name and differentiate members of the extended family
Learning standard : 3.1.2 Able to recognize and name extended family members
Integrated strands : Spiritual, Attitude and Values
Physical and Aesthetics
Objective : Pupils are able to name the extended family members: grandfather, grandmother, uncle and aunt.
Values : Respect, compassion and co-operation
Previous Knowledge : Pupils already learnt immediate family members.
STEPS ACTIVITIES TEACHING AIDS NOTES
Set Induction 1. Pupils listen to a song pertaining to family members
(to the tune of 'Are You Sleeping').
2. Pupils sing along with teacher.
3. Pupils cross their arms over their chests each time
they come to the word 'love'.
Song lyric
CDs
Song lyric:
I love mama,
I love mama,
Yes, I do,
Yes, I do,
And my mama loves me
Yes, my mama loves me
Loves me too; loves me too
(Encourage pupils to replace
DRAF
25
STEPS ACTIVITIES TEACHING AIDS NOTES
the words mama to other
family members).
Step 1 1. Pupils are shown words pertaining to extended family
members and asked to repeat them after the teacher.
a. grandfather
b. grandmother
c. uncle
d. aunt
Family chart
Step 2 1. Pupils place the picture cards of extended family
members on the main chart.
2. Pupils say the name of extended family members
after placing the picture cards.
3. Pupils answer the questions given by the teacher.
Suggested questions:
- Which one is grandfather?
- Which one is grandmother?
Family chart
Picture cards
Step 3 1. Verbal drilling: Pupils repeat the word of extended Word cards
DRAF
26
STEPS ACTIVITIES TEACHING AIDS NOTES
family members after the teacher.
2. Pupils are divided into two groups. Group one are
given pictures of extended family members and
group two are given the word cards.
3. Pupils match the correct answers.
Pictures of extended family
members
Step 4 1. Pupils are given worksheets.
(Worksheet 1 and Worksheet 2).
2. Pupils complete the task given with or without
guidance.
Worksheets Worksheet 1:
Read and trace.
Worksheet 2:
Read and match the pictures.
Closure 1. Pupils complete jigsaw puzzles pertaining to
extended family members.
2. Pupils are reminded to love and respect their
family members.
Jigsaw puzzles
DRAF
27
Topic : Things in the classroom
Duration of time : 60 minutes
Strand : Communication
Content standard : 4.1 Recognizing things in the classroom
Learning standard : 4.1.1 Able to name and state things in the classroom
Integrated strands : Spiritual, Attitude and Values
Physical and Aesthetics
Objective : Pupils should be able to state 3 out of 4 things in the classroom.
Values : Co-operation and responsibility
Previous Knowledge : Pupils already learnt a few things in the classroom.
STEPS ACTIVITIES TEACHING AIDS NOTES
Set Induction 1. Pupils listen to a song pertaining to things in the
classroom (to the tune of 'If You're Happy and You
Know It').
2. Pupils sing along with the teacher.
Song lyric
CDs
Song lyric:
This is a chair and you know
it clap your hands
This is a chair, and you know
it clap your hands
This is a chair and you know
it and your smile surely show
it
This is a chair and you know
DRAF
28
STEPS ACTIVITIES TEACHING AIDS NOTES
it clap your hands
(Replace 'chair' with other
things in the classroom).
Step 1 1. Pupils are told about things in the classroom.
2. Pupils repeat name of the things in the classroom
after the teacher.
3. Pupils are asked to state three things in the
classroom.
Realia (things in the
classroom)
Step 2 1. Pupils label things in the classroom with the word
cards given by the teacher.
Realia (things in the
classroom)
Word cards
Step 3 1. Pupils are divided into pairs to carry out a role play
as a seller and a customer in the book shop.
2. Pupils carry out the role play with guidance.
Dialogue EMK :
Keusahawanan
Dialogue:
Seller: Hello, good morning.
Customer: Hello, good
morning. I want to buy a
pencil and a ruler?
DRAF
29
STEPS ACTIVITIES TEACHING AIDS NOTES
Seller: Here it is. The price is
RM1.
Customer: Thank you.
Seller: You are welcome.
Step 4 1. Pupils are given worksheets.
(Worksheet 1 and Worksheet 2).
Worksheets Worksheet 1:
Match the word to the correct
picture.
Worksheet 2:
Read and copy words given.
Closure 1. Pupils are given with a set of scrabble letters.
2. Pupils form the words of things in the classroom from
the letters.
A set of scrabble letters
Word cards
Word cards of name of things
in the classroom can be used
as clue.
DRAF
30
Topic : Places in the school
Duration of time : 60 minutes
Strand : Communication
Content standard : 5.5 To form letters and words of places in the school in neat legible print
Learning standard : 5.5.1 Able to trace and rewrite words of places in the school
Integrated strands : Spiritual, Attitude and Values
Physical and Aesthetics
Objective : Pupils should be able to trace words of places in the school.
Values : Responsibility and co-operation
Previous knowledge : Pupils already learnt about the places in school.
STEPS ACTIVITIES TEACHING AIDS NOTES
Set Induction 1. Pupils watch slide shows pictures of places in the
school.
2. Pupils talk about the places in school.
3. Pupils answer to the teacher's questions.
Suggested questions:
a. What is the name of this school?
b. What is the name of this class?
c. Can you please name the places in the school?
Laptop EMK :
Teknologi Maklumat dan
Komunikasi
DRAF
31
STEPS ACTIVITIES TEACHING AIDS NOTES
Step 1 1. Aural oral skills: Pupils are asked to name the
places in school shown by the teacher in the picture
cards.
2. Pupils are asked to say aloud the words.
Picture cards Places in school:
field
canteen
car park
toilet
staffroom
office
classroom
library
Step 2 1. Pupils are taken for a walk to visit various places in
the school.
2. Pupils are asked to label various places in the school
with teacher's guidance.
Places in the school
Step 3 1. Pupils are divided into two groups.
2. Pupils solve the jigsaw puzzles game about places in
school with teacher's guidance.
Jigsaw puzzles EMK :
Kreativiti dan Inovatif
Instruction:
1. Each group is given an
envelope containing the
DRAF
32
STEPS ACTIVITIES TEACHING AIDS NOTES
jigsaw puzzles of places
in the school.
2. The group that solved the
jigsaw puzzle is the
winner.
Step 4 1. Pupils are given worksheets.
(Worksheet 1 and worksheet 2).
Worksheets Worksheet 1:
Trace the words and colour
the pictures.
Worksheet 2:
Find and write places in the
school.
Closure 1. Pupils are asked to show pictures in the picture chart
pertaining to the topic.
Picture chart
Picture cards
DRAF
33
Topic : Colours
Duration of time : 60 Minutes
Strand : Communication
Content standard : 6.2 Recognize and read phrases of various colours
Learning standard : 6.2.3 Able to identify objects with various colours
Integrated strands : Spiritual, Attitude and Values
Physical and Aesthetics
Objective : Pupils should be able to trace words of various colours: red, orange, yellow and green.
Values : Co-operation
Previous Knowledge : Pupils recognized colours.
STEPS ACTIVITIES TEACHING AIDS NOTES
Set Induction 1. Pupils listen to a song about colours from VCDs /
DVDs.
2. Pupils sing the song.
VCDs / DVDs EMK :
Teknologi Maklumat dan
Komunikasi
Red, orange, yellow, green,
blue, purple
Red, orange, yellow, green,
blue, purple
DRAF
34
STEPS ACTIVITIES TEACHING AIDS NOTES
Step 1 1. Each pupil is given a coloured card.
2. Pupils are introduced to the various colours using the
colour chart.
3. Pupils pronounce the names of the colours
individually.
4. Pupils say aloud the colours according to the
coloured cards shown.
Coloured cards
Step 2 1. Pupils play a game called 'Your Correct Colours' with
teacher's guidance.
Coloured cards EMK :
Kreativiti dan Inovatif
Instructions:
1. Divide pupils into 2 groups.
2. Each group will get a set of
coloured cards.
3. Pupils try to put the correct
coloured cards into the
basket that have the same
colours with the coloured
cards.
4. One mark for each pupil who
DRAF
35
STEPS ACTIVITIES TEACHING AIDS NOTES
can match correctly his/ her
coloured cards.
5. Winners can be rewarded
with consumables.
Step 3 1. Pupils are given 3 sets of worksheet.
2. Pupils do the exercise with or without guidance.
3 sets of worksheets Worksheet 1:
Colour and match things which
have the same colour.
Worksheet 2:
Trace the words and colour the
pictures.
Worksheet 3:
Match the following objects with
the correct colours.
Step 4 1. Pupils take turn to hold a box to play a game called
'The Poison Box'.
2. Pupil who is holding the box when the music stop
has to choose a card and state the colour of the
card.
Poison box
DRAF
36
STEPS ACTIVITIES TEACHING AIDS NOTES
Closure 1. Pupils sing the song with the teacher.
DRAF
37
Topic: Colours
Content standard: 6.2 Recognize and read phrases of various colours
Learning standard: 6.2.3 Able to identify objects with various colours
Teacher's Check list
Fup||'s nome Colours Remarks Signature Date
Orange Yellow Red Green
Ahmad
Farid
Siew Fong
Manjit
Siti
DRAF
38
Topic : Numbers
Duration of time : 60 minutes
Strand : Communication
Content standard : 7.3 To form numbers in neat legible print
Learning standard : 7.3.4 Able to count and write the correct numbers
Integrated strands : Spiritual, Attitude and Values
Objective : Pupils should be able to count and write numbers.
Values : Co-operation and respect
Previous Knowledge : Pupils already learnt numbers 1 to 10.
STEPS ACTIVITIES TEACHING AIDS NOTES
Set Induction 1. Pupils watch VCDs / DVDs pertaining to numbers
'1,2,3,4,5 Once I Caught A Fish Alive'.
Song lyric
VCDs / DVDs
Number chart
Song lyric:
1,2,3,4,5
Once I caught a fish alive
6,7,8,9,10
Then I let it go again
Why did you let it go
Because it bit my finger so
Which finger did it bite
This little finger on my right
Step 1 1. Pupils are asked to say aloud the numbers 1-10 in Numbers chart
DRAF
39
STEPS ACTIVITIES TEACHING AIDS NOTES
chorus.
2. Verbal drilling: Pupils are asked to say aloud the
numbers 1-10 and point their finger according to the
numbers.
Step 2 1. Pupils are given with a set of number cards.
2. Pupils pick the correct number stated by the teacher
from a set of cards.
Number cards
Step 3 1. Pupils play a matching game with teacher's
guidance.
A set of pictures
White screen
LCD
EMK :
Kreativiti dan Inovatif
Instruction:
1. Divide pupils into two
groups.
2. Each group will get a set
of pictures.
3. As teacher shows number
on the screen,
representative from each
group will paste the
correct amount of pictures
on the screen.
4. Winners can be rewarded
with tokens.
DRAF
40
STEPS ACTIVITIES TEACHING AIDS NOTES
Step 4 1. Pupils are given worksheets.
a) Worksheet 1
b) Worksheet 2
c) Worksheet 3
d) Worksheet 4
Worksheets Worksheet 1:
Trace the numbers.
Worksheet 2:
Count and write the correct
numbers.
Worksheet 3:
Count and write the correct
numbers
Worksheet 4 :
Match the correct answer.
Closure 1. Pupils sing the song '1,2,3,4,5 Once I Caught A Fish
Alive' with the teacher.
Song lyric
VCDs / DVDs
Number chart
Song lyric:
1,2,3,4,5
Once I caught a fish alive
6,7,8,9,10
Then I let it go again
Why did you let it go
Because it bit my finger so
Which finger did it bite
This little finger on my right
MATEMATIK
DRAF
43
Tajuk : 1. Pranombor
Masa : 60 minit
Tunjang Utama : Literasi Sains dan Teknologi
Standard Kandungan : 1.1 Menentukan kumpulan objek
Standard Pembelajaran : 1.1.1 Diskriminasi banyak/ sedikit
Tunjang yang disepadukan : Komunikasi
Kerohanian, Sikap dan Nilai
Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat membezakan kumpulan objek yang banyak dan
sedikit
Nilai : Keberanian, bekerjasama dan toleransi
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
Set Induksi 1. Murid ditunjukkan 2 balang gula-gula. Satu
balang berisi penuh dengan gula-gula
manakala satu lagi diisi separuh.
2. Murid membuat pemerhatian:
a. Balang manakah yang kamu suka?
b. Kenapa kamu pilih balang tersebut?
3. Murid mendengar guru menerangkan konsep
banyak dan sedikit berdasarkan bahan bantu
mengajar.
Balang berisi gula-
gula
DRAF
44
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
Langkah 1 1. Dua orang murid dipilih secara rawak untuk
mengambil sejumlah gula-gula di atas meja.
2. Setiap murid menyatakan jumlah gula-gula
yang telah diambil.
3. Murid menjawab soalan guru :
Cadangan soalan:
a. Siapa yang dapat banyak gula-gula?
b. Siapa yang dapat sedikit gula-gula?
4. Murid membuat perbandingan gula-gula
yang telah dikumpul oleh rakan mereka
dengan bimbingan guru.
Gula-gula Aktiviti boleh diulang
dengan
menggunakan objek
maujud yang lain.
Langkah 2 1. Murid diberi 2 bekas yang sama, iaitu bekas A
dan bekas B serta 10 biji guli.
2. Murid diarah memasukkan 3 biji guli ke dalam
bekas A dan selebihnya dimasukkan dalam
bekas B .
3. Murid menjawab soalan guru.
Guli
bekas
BBM boleh
diubahsuai
DRAF
45
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
Cadangan soalan:
a. Bekas mana paling banyak guli?
b. Bekas mana paling sedikit guli?
4. Aktiviti ini boleh diulang untuk menunjukkan
perbezaan banyak dan sedikit.
Langkah 3 1. Murid menjalankan aktiviti pada lembaran
kerja
a. Menandakan kumpulan yang lebih banyak,
dan
b. Menandakan kumpulan yang lebih sedikit.
Lembaran kerja
Penutup 1. Murid mendengar arahan guru untuk
mengambil segenggam gula-gula di dalam
balang.
2. Murid mengambil segenggam gula-gula di
dalam balang.
3. Murid membuat perbandingan sesama
mereka jumlah gula-gula yang diambil.
Gula-gula
DRAF
46
Tajuk : 2. Nombor bulat dalam lingkungan 20
Masa : 60 minit
Tunjang Utama : Literasi Sains dan Teknologi
Standard Kandungan : 2.2 Membilang nombor 11 20
Standard Pembelajaran : 2.2.1 Membilang secara tertib menaik
Tunjang yang disepadukan : Fizikal dan Estetika
Komunikasi
Kerohanian, Sikap dan Nilai
Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat membilang secara tertib menaik dalam lingkungan
20
Nilai : Bekerjasama dan toleransi
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
Set Induksi Murid dibawa menaiki tangga dan
membilang anak tangga sambil
melangkah.
Tangga
Langkah 1 1. Murid melihat demonstrasi guru
menyusun dan membilang susunan
gelas plastik secara turutan menaik
dari bawah ke atas.
2. Murid diminta menyusun dan
20 gelas plastik
Contoh:
DRAF
47
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
membilang
susunan gelas tersebut secara
turutan menaik dari bawah ke atas.
Langkah 2 1. Murid ditunjukkan kad nombor 11
hingga 20 yang disusun mengikut
turutan menaik dari kiri ke kanan dan
dari bawah ke atas.
2. Murid menyebut kad nombor
mengikut turutan menaik yang
ditunjukkan oleh guru secara individu.

Kad nombor

Susunan nombor menaik
dari kanan ke kiri
Susunan kad
nombor
dari bawah ke atas
11 12 19 20
11
12
19
20
DRAF
48
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
Langkah 3 1. Bongkah bernombor dari nombor 11
20 disediakan dan diletakkan
secara rawak .
2. Guru meletakkan satu bongkah
sebarang nombor di atas meja
3. Seorang murid diminta menyusun
bongkah nombor secara menaik dari
kiri ke kanan menyambung sebarang
nombor yang diletakkan tadi.
4. Permainan ini dijalankan berulang
kali kepada beberapa orang murid
lain.
Bongkah nombor
Langkah 4 1. Murid diberi lembaran kerja.
2. Murid dibimbing menjalankan aktiviti
pada lembaran kerja.
Lembaran kerja
11 14
15
13
19
18
16
12
17 20
DRAF
49
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
Penutup 1. Guru menunjukkan kad nombor
2. Murid diminta menyebut nombor
selepas nombor yang guru tunjuk
tadi secara menaik.
Kad imbasan
DRAF
50
Tajuk : 3. Operasi Tambah dalam lingkungan 20
Masa : 60 minit
Tunjang Utama : Literasi Sains dan Teknologi
Standard Kandungan : 3.3 Menambah sebarang dua nombor dalam lingkungan 20
Standard Pembelajaran : 3.3.2 Menambah 2 digit dengan 1 digit tanpa mengumpul semula
Tunjang yang disepadukan : Keterampilan Diri
Komunikasi
Kemanusiaan
Kerohanian, Sikap dan Nilai
Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat menambah nombor 2 digit dengan 1 digit dalam
lingkungan 20 tanpa mengumpul semula dengan benda maujud
Nilai : Keberanian, bekerjasama, toleransi dan kejujuran
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
Set Induksi 1. Murid menjawab soalan penambahan dalam
lingkungan fakta asas secara spontan.
Cadangan soalan:
2 + 1 = 3 5 + 1 = 6
3 + 2 = 5 4 + 3 = 7
2. Murid yang dapat memberikan jawapan
dengan betul akan diberi pelekat bintang
sebagai token.
Pelekat bintang
DRAF
51
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
Langkah 1 1. Murid ditunjukkan kad ayat matematik yang
melibatkan proses penambahan nombor 2
digit dengan 1 digit yang ditampal pada papan
tulis.
Contoh:
2. Murid dibimbing oleh guru menyebut ayat
matematik tersebut.
3. Setiap murid diberikan 20 buah bongkah
kayu.
4. Murid dibimbing melakukan proses
penambahan dengan cara menggabungkan
Kad ayat
matematik
Bongkah kayu
DRAF
52
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
dua kumpulan.
Contoh:
Langkah 2 1. Setiap murid diberi 2 kad soalan penambahan
2 digit dengan 1 digit dalam lingkungan 20
berserta 20 buah bongkah.
Contoh:
2. Setiap murid perlu menjawab soalan tersebut
dengan menggunakan kaedah dalam langkah
1 dan menuliskan jawapan pada kad tersebut.
3. Murid menyemak jawapan dengan bimbingan
guru.
Kad soalan
Pembilang
DRAF
53
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
Langkah 3 1. Murid dibahagikan kepada dua kumpulan
untuk permainan kuiz.
2. Setiap kumpulan diberikan 20 pembilang.
3. Murid mendengar soalan melibatkan
penambahan 2 digit dengan 1 digit yang
disebut oleh guru.
4. Kumpulan yang menjawab dengan cepat dan
tepat akan diberikan satu markah.
5. Aktiviti ini diulang beberapa kali.
6. Kumpulan yang mendapat markah tertinggi
adalah pemenang.
Lembaran kerja
Pembilang
Langkah 4 1. Murid diberi lembaran kerja yang telah
disediakan.
2. Murid diminta menjawab soalan-soalan yang
diberi. Guru membimbing dan menyemak
jawapan mereka.
pembilang membuat latihan
dalam lembaran
kerja secara individu
di dalam kumpulan.
DRAF
54
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
Penutup 1. Murid diminta membilang jumlah ahli dalam
kumpulan masing-masing.
2. Murid diminta menjumlahkan bilangan ahli
dalam kedua-dua kumpulan.
DRAF
55
Tajuk : 4. Operasi Tolak Dalam Lingkungan 20
Masa : 60 minit
Tunjang Utama : Literasi Sains dan Teknologi
Standard Kandungan : 4.3 Menolak sebarang dua nombor dalam lingkungan 20
Standard Pembelajaran : 4.3.1 Menolak dalam lingkungan fakta asas
Tunjang yang disepadukan : Komunikasi
Fizikal & Estetika
Keterampilan Diri
Kerohanian, Sikap dan Nilai
Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat melakukan penolakan dalam lingkungan fakta asas
menggunakan alat semi maujud
Nilai : Keberanian, bekerjasama dan toleransi
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
Set Induksi 1. Murid mendengar lagu 10 Budak Hitam yang
dimainkan.
2. Murid dibimbing menyanyi lagu 10 Budak
Hitam dengan iringan muzik.
3. Murid dibimbing oleh guru melakukan
pergerakan jari mengikut bilangan 10 Budak
Hitam seperti dalam lagu.
CD
DRAF
56
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
Langkah 1 1. Murid diberikan 5 biji pembilang .
2. Murid diberikan kad gambar epal yang sama
bilangan dengan pembilang.
3. Murid diminta mengeluarkan 2 biji pembilang
dari bekas.
4. Murid diminta memangkah 2 gambar epal.
Contoh:
a. Pembilang
b. Kad gambar epal
5. Murid diminta menyebutkan jawapan
yang diperolehi.
1. Murid menjalankan aktiviti di atas berulang
kali
Pembilang
Bekas
Kad gambar
DRAF
57
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
dengan soalan yang berbeza secara
berkumpulan.
Langkah 2 1. Murid diberi kad imbasan ayat matematik dan
kad gambar.
2. Murid dibimbing menyelesaikan soalan
dengan memangkah gambar pada kad
gambar.
Contoh:

3. Murid menjalankan aktiviti di atas berulang
kali dengan soalan yang berbeza.
Kad imbasan
Kad gambar
Langkah 3 1. Murid diberi lembaran kerja, gunting dan gam.
2. Murid dibimbing melakukan aktiviti pada
lembaran kerja.
Lembaran kerja
Gunting
Gam
DRAF
58
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
Penutup Murid diminta menyanyikan sekali lagi lagu 10
budak hitam
CD
DRAF
59
Tajuk : 5. Wang
Masa : 60 minit
Tunjang Utama : Literasi Sains dan Teknologi
Standard Kandungan : 5.1 Mengenal mata wang Malaysia
Standard Pembelajaran : 5.1.2 Menamakan wang kertas (RM1,RM5, RM10)
Tunjang yang disepadukan : Komunikasi
Keterampilan Diri
Kerohanian, Sikap dan Nilai
Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat menamakan wang kertas RM1, RM5 dan RM10
dengan betul
Nilai : Keberanian, bekerjasama, kesederhanaan dan toleransi
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
Set Induksi 1. Murid ditunjukkan sampul duit raya yang
berisi wang kertas mainan.
2. Murid menjawab soalan guru.
Cadangan soalan:
a. Cuba teka apa ada di dalam sampul ini?
3. Murid diberi sampul wang kertas tadi
4. Murid mengeluarkan dan menunjukkan wang
kertas mainan yang ada mereka.
Sampul
Wang kertas
RM1, RM5, RM10
EMK:
Elemen Keusahawan
DRAF
60
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
5. Murid menunjukkan wang kertas yang
mereka perolehi.
Cadangan soalan:
a. Apakah yang kita boleh beli dengan wang
ini?
b. Di manakah kita boleh beli barang ini?
Langkah 1 1. Murid ditunjukkan wang kertas sebenar
(RM1,RM5 dan RM10) oleh guru.
2. Murid dibimbing untuk meneliti ciri-ciri yang
ada pada wang kertas.
3. Murid menamakan wang kertas berdasarkan
warna.
Wang kertas RM1,
RM5 dan RM10
Langkah 2 1. Murid diberi puzzle wang kertas mainan
RM1, RM5 dan RM10.
Contoh:
Puzzle wang kertas
mainan RM1, RM5
dan RM10
DRAF
61
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
2. Murid dikehendaki mencantumkan semula
puzzle
wang kertas mainan RM1, RM5 dan RM10.
3. Murid menamakan nilai wang kertas mainan
berdasarkan puzzle yang telah dicantumkan.
Langkah 3 1. Murid bermain permainan kotak beracun:
i. Muzik dimainkan.
ii. Apabila muzik diberhentikan murid
yang terakhir memegang kotak
beracun dikehendaki mencantumkan
puzzle wang kertas mengikut arahan
guru.
iii. Murid menamakan nilai wang kertas
yang dicantumkan.
Puzzle wang kertas
mainan RM1, RM5,
RM10
Kotak
CD lagu
Aktiviti diulang oleh
beberapa orang
murid.
CONTOH
DRAF
62
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
Langkah 4 Murid menjalankan aktiviti pada lembaran
kerja mengikut tahap kebolehan.
Lembaran kerja
Penutup Nyanyian lagu berkaitan wang. CD Cadangan Lagu:
Duit Nyanyian
M.Nasir
DRAF
63
Tajuk : 6. Masa dan Waktu
Masa : 60 minit
Tunjang Utama : Literasi Sains dan Teknologi
Standard Kandungan : 6.2 Waktu dalam jam
Standard Pembelajaran : 6.2.3 Menyatakan waktu dalam jam
Tunjang yang disepadukan : Komunikasi
Fizikal dan Estetika
Keterampilan Diri
Kerohanian, Sikap dan Nilai
Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat menyatakan waktu dalam jam
Nilai : Keberanian, bekerjasama dan toleransi
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
Set Induksi 1. Murid menyanyikan lagu Bangun Pagi
dengan bimbingan guru.
2. Murid menjawab soalan guru berkaitan aktiviti
harian.
Cadangan soalan:
a. Pukul berapakah kamu bangun?
b. Pukul berapakah kamu mandi?
Elemen
keusahawanan:
Pengetahuan dan
kemahiran
pengurusan
perniagaan
- Pengurusan masa
DRAF
64
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
c. Pukul berapakah kamu pergi ke sekolah?
d. Pukul berapakah kamu balik dari sekolah?
Langkah 1 1. Murid ditunjukkan kad gambar aktiviti harian
dan gambar muka jam.
Contoh:
2. Murid dibimbing menyebut waktu aktiviti dan
masa yang betul berdasarkan gambar muka
jam.
Langkah 2 1. Murid melihat model muka jam.
2. Murid dibimbing menamakan waktu yang
ditunjukkan pada model jam berdasarkan
pergerakan jarum pendek dan jarum panjang
kekal menunjukkan angka 12.
Model jam
Kad imbasan
DRAF
65
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
Contoh:
Kad imbasan
3. Murid menamakan waktu yang ditunjukkan
pada model jam.
Cadangan soalan:
a. Jam ini menunjukkan pukul berapa ?
4. Murid menjalankan aktiviti di atas berulang
kali dengan waktu berbeza.
Langkah 3 Murid menjalankan aktiviti pada lembaran
kerja.
Lembaran Kerja
Pukul 5
DRAF
66
LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN
Penutup 1. Permainan Datuk Harimau:
i. Seorang murid dilantik menjadi Datuk
Harimau.
ii. Murid yang lain akan bertanya tentang
waktu yang ditunjukkan oleh Datuk
Harimau.
iii. Datuk Harimau akan menjawab soalan
tersebut.
iv. Jika jawapan yang diberi oleh Datuk
Harimau adalah salah, murid
dibimbing oleh guru untuk memberi
jawapan yang betul.
v. Jika jawapan yang diberikan betul,
Datuk Harimau boleh menangkap murid
lain untuk menggantikan dirinya
sebagai Datuk Harimau.
vi. Permainan diteruskan.
Model jam