Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR ISI

Halaman
LEMBAR HALAMAN JUDUL ......................................................................

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ........................................................

ii

LEMBAR PERSETUJUAN ............................................................................

iii

LEMBAR PENGESAHAN .............................................................................

iv

KATA PENGANTAR .....................................................................................

DAFTAR ISI ...................................................................................................

vi

DAFTAR TABEL ...........................................................................................

vii

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................

viii

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................

xi

BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang ...........................................................................................

1.2 Rumusan masalah ......................................................................................

1.3 Tujuan penelitian .......................................................................................

1.4 Manfaat penelitian .....................................................................................

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Anda mungkin juga menyukai