Anda di halaman 1dari 1

BACK PREVIOUS

NEXT

PELAJARAN SANG KELEDAI Suatu hari keledai milik e!ra"# $eta"i %atuh ke dalam umur& Seme"tara i $eta"i' a"# $emilik"(a' memikirka" a$a (a"# haru dilakuka""(a&Akhir"(a' ia memutu ka" )ah*a he*a" itu udah tua da" umur %u#a $erlu ditim)u" kare"a )er)aha(a& Jadi tidak )er#u"a me"!l!"# i keledai& Ia me"#a%ak teta"##a"(a u"tuk mem)a"tu+"(a& ,ereka mem)a*a ek!$ da" mulai me"(ek!$ ta"ah ke dalam umur& Ketika i keledai me"(adari a$a (a"# eda"# ter%adi' ia mer!"ta+r!"ta& Teta$i kemudia"' ia me"%adi diam& Setelah )e)era$a ek!$ ta"ah ditua"#ka" ke dalam umur' i $eta"i melihat ke dalam umur da" ter-e"#a"# melihat"(a&.alau$u" $u"##u"#"(a teru ditim$a !leh )er ek!$+ ek!$ ta"ah da" k!t!ra"' i keledai melakuka" e uatu (a"# me"ak%u)ka"&Ia me"##u"-a"#+ #u"-a"#ka" )ada""(a a#ar ta"ah (a"# me"im$a $u"##u"#"(a turu" ke )a*ah' lalu me"aiki ta"ah itu& Si $eta"i teru me"ua"#ka" ta"ah k!t!r ke ata $u"##u"# he*a" itu' "amu" i keledai %u#a teru me"#u"-a"#ka" )ada""(a da" kemudia" mela"#kah "aik& Si keledai akhir"(a )i a mel!"-at dari umur da" kemudia" melarika" diri& Re"u"#a"/ Kehidu$a" teru a%a me"ua"#ka" ta"ah da" k!t!ra" ke$ada kita' e#ala ma-am ta"ah da" k!t!ra"& Cara u"tuk keluar dari 0 umur0 1ke ediha" da" ma alah2 adalah de"#a" me"#u"-a"#ka" e#ala ta"ah da" k!t!ra" dari diri kita 1$ikira" da" hati kita2 da" mela"#kah "aik dari 0 umur0 de"#a" me"##u"aka" hal+hal ter e)ut e)a#ai $i%aka"& Setia$ ma alah+ma alah kita meru$aka" atu )atu $i%aka" u"tuk mela"#kah& Kita da$at keluar dari 0 umur0 (a"# terdalam de"#a" teru )er%ua"#' %a"#a" $er"ah me"(erah& Gu"-a"#ka"lah hal+hal "e#ati3 (a"# me"im$a da" mela"#kahlah "aik&