Anda di halaman 1dari 26

1.

Pengenalan

Tugasan Kemahiran Pengajaran Bahasa Melayu(Major) ini lebih memfokuskan kepada Kemahiran-kemahiran bahasa, pendekatan dan kaedah pengajaran kemahiran bahasa serta teknik kemahiran bahasa. Pembelajaran asil daripada kefahaman daripada tugasan ini, maka akan terbinanya !an"angan arian (!P ) dan Bahan Bantu Mengajar yang mana menjadi panduan dalam guru menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran (P#P) dengan lebih berkesan.

2.0

Kemahiran-kemahiran Bahasa

!$%$ &' K(M$ )!$*-K(M$ )!$* B$ $+$

%adual di atas menunjukkan jenis-jenis kemahiran bahasa. Kemahiran bahasa terdiri daripada beberapa jenis kemahiran lain iaitu kemahiran lisan, kemahiran memba"a dan kemahiran menulis. Ketiga-tiga kemahiran ini adalah sangat penting di dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran(P#P) Bahasa Melayu sekolah rendah di mana ia merupakan tempat tera,al bagi kanak-kanak untuk menguasai kemahiran-kemahiran ini.

2.1

Kemahiran Lisan

Kemahiran lisan melibatkan dua komponen lain yang sama penting iaitu kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Kemahiran mendengar ialah kemahiran yang melibatkan akti-iti penerimaan mesej atau maklumat dan kemahiran bertutur pula merupakan kemahiran yang melibatkan akti-iti penghasilan maklumat. Kesimpulannya, jika seseorang itu boleh memahami dan memproses maklumat yang didengari serta boleh pula bertutur dengan lan"ar, itu. pastinya dia dapat mengembangkan daya pemikiran dan pengertiannya terhadap sesuatu perkara atau situasi yang dialaminya ketika

!$%$ . ' K(M$ )!$* /)+$*

2.2

Kemahiran Mendengar

Terdapat dua jenis kemahiran mendengar iaitu, mendengar pasif dan mendengar aktif. Mendengar pasif ialah sejenis komunikasi sehala. Murid mendengar sesuatu maklumat yang disampaikan tanpa memberi tindak balas se"ara lisan disebabkan tidak memahami makna keseluruhan ujaran yang diterima. Manakala mendengar aktif pula melibatkan komunikasi dua hala. Maksudnya, pelajar memberi tindak balas se"ara lisan terhadap sesuatu maklumat yang diterima atau didengar.

!$%$ 0 ' P(!)*1K$T K(M$ )!$* M(*2(*1$! 2$* M(M$ $M)

Berdasarkan rajah di atas,

ia menerangkan tentang peringkat

kemahiran mendengar yang terdiri daripada aras rendah dan aras tinggi. Melalui rajah tersebut juga, kita dapat melihat antara "ontoh-"ontoh yang berkaitan dengan perlakuan indi-idu yang meguasai peringkat aras yang berbe3a.

2.2.1 Aktiviti Kemahiran Mendengar

$ntara akti-iti-akti-iti kemahiran mendengar adalah seperti di dalam rajah berikut'

!$%$ 4 ' $KT)5)T)-$KT)5)T) K(M$ )!$* M(*2(*1$!

6leh hal yang demikian, dapatlah dinyatakan baha,a kemahiran mendengar merupakan kemahiran asas yang sangat penting bagi seseorang indi-idu yang diajar se"ara serentak dengan kemahiran bertutur ata kata nama lainnya kemahiran lisan. Terdapat dua aras yang terlibat dalam kemahiran mendengar iaitu aras tinggi dan aras rendah. Pengajaran kemahiran ini melalui dua peringkat berdasarkan aras kesukaran tugasan dan fungsi kemahiran tersebut diaplikasikan. dalam proses mendengar. al ini dapat menguji sejauh mana keberkesanan atau ke"ekapan seseorang indi-idu terutamanya murid-murid

2.3

Kemahiran Bertutur

Kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan pelajar berbi"ara untuk menjalinkan hubungan dan menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul se"ara spontan. Terdapat dua jenis kemahiran bertutur iaitu pertuturan jenis sehala dan pertuturan jenis dua hala. Pertuturan jenis sehala melibatkan 4

penyampaian mesej yang tidak menerima sebarang maklum balas se"ara spontan dimana hanya penutur sahaja yang akan menyampaikan mesej kepada pendengar. Pertuturan jenis dua hala pula melibatkan kedua-dua pihak iaitu, penutur dan pendengar dimana satu pihak menyampaikan maklmat dan satu pihak lagi menerima dan memberi respons kepada pihak penyampai.

!$%$

7 ' %(*)+ P(!T8T8!$*

2.3.1 Peringkat Peringkat Kemahiran Bertutur

Terdapat dua peringkat kemahiran bertutur iaitu, kemahiran bertutur aras rendah dan kemahiran bertutur aras tinggi, Pada peringkat rendah murid dapat melakukan pertuturan tentang hal-hal yang berlaku di sekitar diri dan pengalaman murid manakala pada peringkat tinggi pula murid dapat melakukan pertuturan untuk membuat analisis atau inferens, ramalan, pandangan.

2.3.2 Aktiviti Penga!aran Kemahiran Bertutur

Terdapat

pelbagai akti-iti yang boleh dijalankan semasa mengajar

kemahiran bertutur ini. Modul ini hanya menerangkan beberapa "ontoh akti-iti yang sering digunakan oleh guru di dalam bilik darjah.

!$%$ 9 ' $KT)5)T)-$KT)5)T) P(*1$%$!$* K(M$ )!$* B(!T8T8!

2.3.3 Perbualan

$kti-iti perbualan dijalankan untuk melatih pelajar berbi"ara dengan menggunakan kata, intonasi dan nada, ayat dan ungkapan yang sesuai dan betul semasa berhubung dengan orang lain dalam kehidupan hariannya. +elain daripada itu ianya juga boleh menyampaikan maksud yang tersurat atau tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan kepadanya.

2.3." Memberi Pendapat $kti-iti memberi pendapat membolehkan idea pelajar men"etuskan, dalam

menghuraikan dan

mengemukakan

yang bernas

perbin"angan. Pelajar boleh mengaitkan pengalaman dan pemerhatian sendiri untuk menyokong pandangan misalnya tentang kesan perisa yang digunakan dalam makanan terhadap kesihatan. Pelajar boleh melanjutkan pandangannya seperti memberikan akibat, tujuan atau sebab- musabab.

2.3.# $imulasi

Teknik simulasi ialah teknik yang memerlukan keadaan atau situasi sosial yang sebenar. Para pelajar perlu membayangkan keadaan tersebut

terlebih dahulu sebelum melakonkannya dalam situasi tiruan berdasarkan bahan rangsangan yang disediakan.

2.3.% Main Peranan

Main Peranan ialah teknik pengajaran bahasa yang melibatkan gambaran pelajar terhadap situasi dan melakonkan peranan yang diberi berdasarkan situasi tertentu tanpa bantuan skrip. Teknik ini mementingkan interaksi pelajar se"ara indi-idu atau kumpulan.

2.3.& Perbin'angan Perbin"angan ialah satu akti-iti lisan yang berbentuk perbualan. +e,aktu perbin"angan dijalankan, pelajar-pelajar dikehendaki mengambil bahagian aktif untuk menyatakan pandangan dan pendapat mereka mengenai sesuatu topik.

2."

Kemahiran Memba'a

Kebanyakan pengertian yang telah diberi, menyatakan ba"aan menekankan aspek-aspek yang khusus seperti kognitif atau pengamatan dan peringkat-peringkat ba"aan iaitu mod yang berupa ba"aan se"ara nyaring atau se"ara senyap. Memba"a memerlukan proses pengalihan maksud dari minda ke minda iaitu pengalihan mesej dari penulis kepada pemba"a. Ba"aan terbahagi kepada dua jenis iaitu ba"aan mekanis atau bersuara dan ba"aan mentalis atau senyap.

!$%$ : ' %(*)+-%(*)+ B$;$$*

2.".1 Ba'aan Mekanis

2aripada keterangan ba"aan mekanis di atas dapat kita simpulkan baha,a memba'a mekanis itu adalah satu akti-iti memba"a yang disuarakan dengan jelas untuk menangkap dan memahamkan informasi, fikiran dan perasaan seseorang pengarang. %adi, berdasarkan penerangan di atas kita sudah faham baha,a sebab-sebab pelajar tidak dapat memba"a dengan lan"ar, tersekat-sekat dan berhenti pada tempat yang salah yang akhirnya menjejaskan ,a"ana sesuatu teks yang diba"a itu adalah kerana mereka tidak "ekap menanggap dan memberi makna kepada kata-kata yang diba"anya.

2.".2 Ba'aan Mentalis

Memba'a mentalis atau memba"a senyap adalah gaya memba"a dalam hati yang merupakan kegiatan memba"a yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan (visual memory). Tujuan utama memba"a jenis ini adalah untuk memperoleh informasi dan pemahaman. 2alam konteks pengajaran dan pembelajaran kemahiran memba"a pula, iaitu yang bertujuan untuk menggalakkan pelajar men"ari, memilih, dan maju sendiri, program memba"a senyap se"ara perseorangan ini adalah satu strategi yang amat menarik. Terdapat teknik-teknik kemahiran memba"a yang boleh diaplikasikan dalam

proses pengajaran dan pembelajaran yang akan diterangkan dalam tajuk 9.. halaman .<-.4.

2.#

Kemahiran Menulis

Kemahiran menulis adalah kemahiran dimana murid dapat melahirkan simbol-simbol huruf, perkataan, dan ayat dengan menulis menggunakan "ara dan teknik yang betul. Terdapat dua jenis kemahiran menulis iaitu '

!$%$ = ' %(*)+-%(*)+ K(M$ )!$* M(*8/)+

+eperti rajah di atas, kemahiran menulis mekanis bertujuan supaya pelajar-pelajar menguasai kemahiran huruf-huruf ke"il dan besar dalam abjad dengan betul dan seterusnya menguasai kemahiran menulis huruf, suku kata, perkataan dan ayat. Kemahiran ini harus dikuasai pada peringkat a,al supaya murid-murid dapat menghasilkan tulisan yang kemas dan mudah diba"a. Manakala kemahiran menulis mentalis melibatkan proses mental dan la3imnya dikuasai setelah murid-murid menguasai kemahiran menulis se"ara mekanis. 6leh yang demikian, akti-iti-akti-iti latihan mental boleh dijalankan untuk membantu pelajar-pelajar menguasai kemahiran ini.

3.0

Pendekatan Pembela!aran

Terdapat empat !enis pendekatan penga!aran iaitu pendekatan berpusatkan guru, pendekatan berpusatkan murid, pendekatan berpusatkan bahan dan pendekatan berpusatkan masalah. Pendekatan berpusatkan guru adalah seperti kaedah penerangan dan kaedah demonstrasi yang ditunjukkan oleh guru. Pendekatan penga!aran (ang berpusatkan murid adalah pendekatan, di mana kaedah-kaedah pengajaran yang selari dengan pendekatan pengajaran yang memusatkan murid adalah seperti kaedah menyelesaikan masalah, kaedah kumpulan. Pendekatan bermain dan kaedah perbin"angan bahan lebih memfokuskan berpusatkan

penggunaan bahan seperti alat bantu mengajar, manakala pendekatan berpusatkan masalah pula lebih kepada soalan dan lembaran kerja. 2alam pembelajaran Bahasa Melayu pula, guru mestilah memastikan murid-muridnya dapat menguasai ketiga-tiga kemahiran bahasa iaitu kemahiran lisan (mendengar dan bertutur), kemahiran memba"a dan kemahiran menulis sebaiknya. al ini kerana kemahiran-kemahiran ini adalah asas bagi seseorang indi-idu untuk memudahkan mereka mempelajari kemahiran-kemahiran lain serta dapat membantu mereka dalam melakukan segala akti-iti seharian tanpa sebarang gangguan ataupun kekangan.

3.1

Pendekatan Binaan

2alam pembelajaran bahasa, murid akan belajar se"ara beransuransur daripada peringkat yang lebih mudah kepada yang kompleks. al ini bertujuan bagi memudahkan murid memahami apa yang telah dipelajari se"ara berstruktur dan menyeluruh. 2alam pendekatan binaan, murid akan diajar dengan "ara atau kaedah dalam menulis abjad, seterusnya suku kata, perkataan, frasa, ayat sehingga mereka boleh men"apai kaedah penulisan pelahiran iaitu melahirkan ,a"ana dengan baik. +ebagai "ontoh, bagi peringkat pratulisan, murid akan diperkenalkan dengan beberapa bentuk yang seakan-akan membentuk huruf seperti bentuk "ondong, bulatan, separa bulat, 3ig-3ag dan sebagainya. 10 al ini bertujuan

untuk melatih kemahiran otot halus mereka agar bersedia sebelum menulis abjad. +etelah mereka berkebolehan dan mengetahui "ara untuk menulis kesemua abjad, maka guru akan membimbing murid untuk membina suku kata mengikut diagraf tertentu iaitu suku kata terbuka dan suku kata tertutup seperti perkataan k->k-, atau k->k-k dan sebagainya. klausa, ayat dan seterusnya. al ini menunjukkan murid sudah bersedia untuk menulis se"ara mekanis iaitu menulis frasa,

3.2

Pendekatan )erakinan

Pendekatan ini pula bertujuan agar murid dapat mengeja dan memba"a huruf, suku kata, perkataan dan ayat dengan baik. Maka daripada sebuah ayat lengkap, guru akan men"erakinkan kepada beberapa perkataan bagi memudahkan murid untuk memba"a. 2aripada beberapa perkataan, guru akan membatangkan perkataan tersebut mengikut suku kata tertentu seterusnya memperkenalkan satu persatu huruf yang terdapat dalam setiap suku kata. $ Pendekatan ini akan mempermudahkan lagi guru untuk mengajar menggunakan kaedah fonetik dan kaedah memba"a dengan betul. Terdapat 4 peringkat latihan yang boleh diberikan guru kepada murid-muridnya seperti latihan menyebut perkataan, latihan membatangkan perkataan kepada suku kata, latihan membina dan menyebut semula perkataan yang sama serta latihan membina dan memba"a ayat sempurna.

3.3

Pendekatan K*munikatif

?okus kepada akti-iti berinteraksi dan berkomunikasi ini adalah bertujuan bagi memastikan murid menggunakan bahasa yang betul semasa

11

berkomunikasi. +elain itu, ia juga berkesan kepada guru bagi mengajar empat kemahiran bahasa iaitu memahami, memba"a, menulis dan bertutur.

3."

Pendekatan +klektik ,Pengalaman Bahasa-

2alam pendekatan ini, guru akan menggabungkan

ketiga-tiga

pendekatan di atas iaitu pendekatan binaan, pendekatan "erakinan dan pendekatan komunikatif kepada satu sesi pengajaran dan pembelajara. Pendekatan ini bertujuan bagi menguji dan melihat sejauh mana pen"apaian atau prestasi yang telah ditonjolkan oleh murid terhadap pengalaman bahasa yang telah mereka pelajari terlebih dahulu. +ekiranya murid mampu mengikut pengajaran guru berasaskan pendekatan ini, maka pengajaran guru telah memberi respon positif daripada murid-murid sekaligus berjaya men"apai objektif yang telah ditetapkan.

".0

Kaedah Penga!aran Kemahiran Bahasa

Kaedah adalah satu ren"ana atau satu siri tindakan guru yang sistematik dan menyeluruh untuk mengajar sesuatu bahan bahasa, yang se"ara keseluruhannya mestilah didasarkan kepada pendekatan yang dianuti untuk men"apai objektif pengajaran yang telah ditetapkan. +esuatu kaedah tidak boleh ber"anggah dengan pendekatan yang telah diran"ang. Kaedah ber"orak jangka masa pendek dan merupakan usaha keseluruhan yang terdiri daripada prosedur tersusun dan berdasarkan pendekatan yang dipilih. Kaedah bersifat prosedur yang terdiri daripada langkah-langkah dan peringkat-peringkat yang teratur yang harus dituruti dengan saksama untuk men"apai tujuan tertentu (Mangantar +imanjuntak,&@=.' :.). Menurut $bd. $3i3 $bd Talib (.<<<), kaedah ialah "ara yang digunakan dalam sesuatu proses pengajaran. +esuatu kaedah pengajaran itu diran"ang untuk 12

men"apai objektif pengajaran yang berkaitan dengan sesuatu kemahiran bahasa. Terdapat beberapa kaedah pengajaran kemahiran bahasa

".1

Kaedah .*netik

Kaedah ini berkait rapat dengan lisan, kaedah reform dan kaedah terus. 2alam pengajaran dan pembeljaran bahasa, kaedah ini memulakan akti-iti dengan latihan pendengaran kemudian diikuti akti-iti menyebut se"ara berperingkat iaitu dimulakan dengan gunyi-bunyi huruf, bunyi-bunyi suku kata, perkataan, frasa, klausa dan ayat. Matlamatnya ialah ayat-ayat tadi digabungkan menjadi dialog atau "erita. Terdapat kaedah khusus dalam melaksanakan kaedah fonetik iaitu kaedah lisan dan kaedah memba"a. Kaedah lisan dimulakan dengar mendengar dan menyebut mengikut susunan daripada bunyi kepada perkataan, perkataan kepada rangkai kata, dan rangkai kata kepada ayat. Manakala kaedah memba"a pula hanya dengan menggunakan ba"aan agar murid mengenal perkataan-perkataan . Kaedah ini mementingkan sebutan dan tidak memerlukan murid menghafa3 hokum-hukum bahasa yang rumit.

".2

Kaedah Ab!ad

Kaedah ini juga dikenali dengan nama kaedah huruf atau mengeja. Kaedah ini memberi tumpuan pada penghafalan abjad, pembentukan suku kata, dan akti-iti mengeja. 8saha menghafal abjad dan membentuk suku kata ini bertujuan untuk membolehkan murid mengeja perkataan. 2alam kaedah ini, murid dikehendaki mengenal pasti nama-nama huruf terlebih dahulu melalui latihan menyebut dan menghafal dari huruf AaA hingga A3A dalam bentuk huruf ke"il dan huruf besar mengikut tertib.

13

Menurut $bdul $3i3 $bdul Talib (.<<<), biasanya huruf besar diperkenalkan terlebih dahulu sebelum huruf ke"il. Balau bagaimanapun, !aminah aji +abran dan !ahim +yam (&@=7) menyatakan baha,a keduadua bentuk huruf ke"il dan besar boleh diperkenalkan se"ara serentak. Berikut adalah kekuatan dan kekurangan kaedah abjadC
Kekuatan Kaedah Ab!ad ). Murid-murid dapat memba"a apa-apa sahaja bahan khususnya perkataan yang dijumpai kerana dia sudah mengenal semua huruf dan tahu mengeja. )). +esuai dengan sistem ejaan bahasa Melayu. ))). ;ara mengeja adalah tetap. suku Kekurangan Kaedah Ab!ad ). Murid terpaksa menghafal huruf-huruf yang agak abstrak. )). Kaedah menghafal huruf ber"anggah dengan prinspi pendidikan iaitu murid perlu belajar sesuatu yang lebih konkrit terlebih dahulu.

kata ))). Murid terlalu bergantung pada proses mengeja.

)5. Memberi asas yang kukuh )5. Kesannya, murid tidak dalam memba"a. lan"ar ketika memba"a.

!$%$

@ ' K(K8$T$* 2$* K(/(M$ $* K$(2$ $B%$2

".3

Kaedah Pandang $ebut

Kaedah ini dinamakan kaedah seluruhan perkataan kerana pelajaran dimulakan dengan memperkenalkan perkataan dan bukannya huruf atau suku kata. Tambahan pula, akti-iti dalam melaksanakan kemahiran ini lebih memfokuskan murid untuk memandang dan menyebut apa yang dilihat oleh mereka. Mengikut kaedah ni, pengajaran ba"aan tidaklah dimulakan dengan mengenal dan menghafal huruf atau abjad se"ara satu persatu tetapi murid akan diperkenalkan dengan perkataan atau ayat lengkap dan disertai dengan gambar. Berikut adalah kekuatan dan kekurangan kaedah ini'

14

Kekuatan Kaedah Pandang $ebut Kekurangan Kaedah Pandang $ebut. ). Murid tidak perlu menghafal nama ). Kemahiran mengenal huruf yang huruf yang abstrak. membentuk perkataan tidak mun"ul )). Murid didedahkan dengan bahan dengan "epat. konkrit atau bermakna. )). Murid lambat mengenali huruf))). Murid memahami apa yang diba"a huruf. atau dilihat oleh mereka. ))). Murid memba"a bukan berdasarkan lambang-lambang yang membentuk huruf tetapi berdasarkan gambar. )5. Mereka hanya menyebut nama gambar bukan memba"a apa yang ditulis. 5. Mudah keliru pada gambar yang tidak jelas. 5). /ebih sesuai untuk bahasa yang mengamalkan system ejaan yang bersifat logografik seperti system tulisan ;ina (lambang khusus)

!$%$ &< ' K(K8$T$* 2$* K(K8!$*1$* K$(2$ P$*2$*1 +(B8T

"."

Kaedah /ral Aural

Membolehkan murid memperkembangkan keempat-empat kemahiran bahasa. Kaedah ini membolehkan murid untuk memahami kebudayaan asing melalui pengalaman dalam bahasa. Pelajaran dimulakan dengan dialogdialog tertentu. 2ialog ini dipelajari melalui proses meniru dan menghafa3. 1uru mendengar sebutan penutur jati melalui pita rakaman, kemudian muridmurid diminta menyebut. Kesimpulannya, kebanyakan kaedah menekankan penguasaan empat kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar, bertutur, menulis dan memba"a. $ntara kaedah yang terlibat adalah kaedah terus, kaedah semulajadi, kaedah tentera, kaedah oral-aural dan kaedah elektif. Kaedah 15

yang menekankan penguasaan bahasa kedua ialah kaedah

terjemahan

bahasa dan kaedah ajuk Dhafa3. 2alam kaedah kod-kognitif, kemahiran lisan tidak ditekankan. Pengajaran berdasarkan kaedah induktif sesuai untuk mengajar bahasa bagi murid sekolah rendah. Manakala kaedah deduktif sesuai untuk pelajar peringkat sekolah menengah. #.0 0eknik Penga!aran Kemahiran Bahasa Mela(u

Teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan untuk men"apai hasil segera yang maksimum pada ,aktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu. ( Mangantar +imanjuntak &@=&' 7:). Menurut buku Pedagogi Bahasa Melayu, Prinsip Kaedah dan Teknik nukilan $bd. $3i3 $bd Talib, teknik ialah "ara yang khusus atau spesifik yang digunakan untuk mengajar sesuatu kemahiran atau aspek bahasa. Teknik pengajaran bahasa mempunyai beberapa objektif iaitu

menyampai bahan pengajaran dengan menarik minat dan mengekalkan perhatian terhadap pengajaran. +elain itu, men"apai objektif pegajaran dengan berkesan. Teknik mengajar yang dimaksudkan sebagai alat atau "ara yang digunakan untuk mengajar sesuatu pelajaran itu. Berikut adalah beberapa teknik-teknik mengajar iaitu teknik ber"erita ,teknik bersyarah, teknik berbin"ang, teknik menghafa3 dan latih tubi,teknik penyelesaian masalah,teknik brainstorming,teknik tunjuk ajar,teknik main peranan,teknik bersoal ja,ab,teknik imlak,teknik klo3, teknik drama,teknik perbualan dan teknik kui3.

#.1

0eknik Penga!aran Kemahiran Lisan

Teknik merupakan "ara yang paling berkesan untuk men"apai objektif dan dirangka untuk satu jangka masa yang panjang. Teknik harus selaras dengan kaedah yang digunakan. Berikut adalah beberapa teknik yang melibatkan teknik lisan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. 16

#.1.1 Ber'erita

Teknik ber"erita adalah salah satu "ara untuk merangsang proses pemgajaran dan pembelajaran. Teknik ini mudah menarik minat murid-murid. Murid-murid di sekolah amat gemar mendengar "erita. Balaupun masih ke"il, apa yang di"eritakan dapat segera difahami sekali gus memahami maksud "erita tersebut. 1uru haruslah menggunakan teknik ini sebagai alat untuk menyalurkan isi-isi pelajaran, serta mementingkan aspek-aspek bahasa yang yang hendak disampaikan sebagai tumpuan utama.

#.1.2

Bers(arah

2ikenali juga sebagai teknik kuliah yang melibatkan pengajaran faktafakta atau prinsip-prinsip oleh guru se"ara lisan. *amun teknik ini mendapat tentangan kerana dikatakan menyebabkan murid menjadi pasif dan tidak mengambil bahagian dengan "ergas. )nteraksi satu hala biasanya berlaku dan tidak dapat melibatkan murid dalam akti-iti. 1uru hendaklah menerangkan, memberikan interpretasi dan menghuraikan idea-idea dan konsep-konsep yang ter"etak di dalam teks itu. $ntara kelebihan teknik ini adalah guru dapat menjimatkan masa, kerana segala idea dan pengalaman guru boleh dikemukakan sekaligus. *amun sekiranya guru tersbut kurang mahir dalam menyampaikan pengajaran melalui teknik ini, hal ini akan menambahkan kesusahan dan merumitkan murid. 1uru haruslah memastikan murid memahami isi 17

pengajaran dari segi konsep, perkara asas dan isi utama yang telah dikuliahkan. 1uru juga harus menyediakan dan memberikan kepada murid rangka teks sebagai panduan kepada mereka.

#.1.3 Perbin'angan

Perbin"angan adalah satu lagi teknik pengajaran yang berbentuk perbualan dan komunikasi yang dilakukan oleh murid dan diseliakan oleh guru. Murid mestilah berperanan aktifdalam menyatakan pandangan akan sesuatu topik atau perkara yang telah diberi. Melalui teknik ni murid berpeluang untuk memperkembangkan pertumbuhan diri dan sosial mereka dengan baik.Penglibatan murid yang menggalakkan akan memberikan mereka keyakinan untuk lebih "ergas, berani da tegas.

#.1." $*al 1a2ab

Teknik adalah satu "ara menyampaikan pelajaran yang paling popular. Teknik ini dilaksanakan dengan "ara guru mengemukakan soalan-soalan dan murid-murid memberi tindak balas se,ajarnya. Teknik ini biasanya dilakukan untuk menguji kefahaman murid terhadap apa yang diajar.

#.1.# Main Peranan

Melalui teknik ini, murid dapat gambaran terhadap suatu situasi atau pengalaman se"ara spontan. Biasanya teknik ini melibatkan gambarangambaran murid terhadap suatu situasi atau keadaan dan kemudian

18

melakonkannya tanpa skrip.Teknik ini mementingkan interaksi indi-idu serta kumpulan dan sentiasa pula dikelolakan dalam situasi berkumpulan.

#.1.% 0eater Pemba'a

Teknik ini melibatkan beberapa orang murid yang memba"a sebuah skrip. Teknik ini mengutamakan penggunaan suara, sebutan, gerak badan dan mimik muka. Teknik ini dapat membantu murid untuk memahami, menghayati, dan merasakan "erita yang diba"a seolah-olah berlaku di hadapan mereka. Teknik ini sesuai diaplikasikan dalam pengajaran genre drama, "erpen dan prosa klasik.

#.1.& 0eater Ber'erita

Teater ber"erita pula melibatkan seorang pen"erita dan juga beberapa orang pelakon yang akan melakonkan ,atak dalam skrip yang diberikan. Tugas pen"erita ialah menyampaikan "erita kepada audiens, manakala pelakon pula perlulah melakonkan situasi yang berlaku mengikut ,atak mereka yang terdapat dalam skrip. 1uru mestilah menyediakan skrip yang bersesuaian dengan tahap murid. Teknik ini juga sesuai diaplikasikan dalam pengajaran genre drama, "erpen dan prosa klasik.

#.2

0eknik Penga!aran Kemahiran Memba'a

19

Teknik ba"aan merupakan salah satu perkara yang penting yang perlu diketahui oleh guru bagi men"apat objektif pembelajaran. Teknik-teknik ini dapat membantu guru bagi meran"ang akti-iti supaya dapat merangsang proses pembelajaran murid-murid disamping menguji sejauh mana tahap pengetahuan dan pemahaman mereka dengan pemerolehan yang mereka dapat. Berikut adalah beberapa teknik ba"aan yang boleh diaplikasikan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Berikut adalah beberapa teknik ba"aan yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.

!$%$ && ' T(K*)K-T(K*)K B$;$$*

#.2.1 0eknik $334

Teknik +E0! merupakan salah satu teknik yang diambil daripada perkataan Bahasa )nggeris iaituC +F sur-ey (imbas, tinjau), EFGuestion (bertanyakan soalan-soalan untuk melengkapkan maklumat), !Fread (ba"a semula teks), !Fre"ite (sebut semula bertujuan untuk ingat kembali), dan !Fre-ie, (semak semula). Tujuan teknik ini adalah untuk menyaring maklumat se"ara lebih berkesan daripada sekadar memba"a dan memahami, memberikan kesedaran untuk membuat rujukan serta menggalakkan murid membuat rujukan dengan betul. $ntara akti-iti yang boleh dijalankan dengan menggunakan teknik ini adalah penerangan, perbin"angan dan perbengkelan.

20

#.2.2 0eknik K5L6

Teknik pengajaran KB/

adalah kaedah yang bagus untuk membantu

pelajar mengaktifkan pengetahuan a,al. )ni merupakan $rahan akti-iti kumpulan yang dibangunkan oleh 2onna 61/( (&@=9) yang berfungsi sebagai model untuk berfikir aktif selama memba"a. Teknik ini juga diambil daripada singkatan Bahasa )nggerisC K untuk membantu pelajar mengingati apa yang (kno,) mereka 0A67 tentang subjek. L untuk membantu pelajar menentukan apa yang (learn) mereka MA67 belajar. 5 (,hat) 6 (ho,) untuk membantu pelajar mengenalpasti APA yang mereka pelajari daripada bahan yang telah ba"a. )A4A yang ingin digunakan untuk belajar lebih banyak, eksplorasi (sumber-sumber lain di mana mendapatkan maklumat tambahan mengenai sesuatu topik ini boleh didapati). !$%$ &. ' T(K*)K K/B

#.2.3 0eknik #516

Tujuan teknik ini digunakan adalah untuk menyediakan soalan kefahaman yang mudah difahami, melatih murid-muris menja,ab soalan dengan tepat, dan memberi moti-asi kepada murid-murid yang lemah. Teknik ini merupakan salah satu teknik yang diambil daripada perkataan Bahasa )nggeris iaituC BF ,hat (apa), BF ,hen (bila), BF ,ho (siapa), BF ,here (mana), BF ,hy (kenapa), F ho, (bila).

#.2." 0eknik 840A 21

2!T$ ( 2ire"t !eading Think $"ti-ity ) bermaksud mempelbagaikan akti-iti dalam kemahiran memba"a. Tujuan dalam 2!T$ adalah untuk memperkembangkan akti-iti memba"a. +elain itu, 2!T$ merupakan salah satu "ara untuk memoti-asi dan mempengaruhi murid-murid agar lebih tertarik untuk memba"a sekaligus memahami apa yang diba"a dengan baik. $ntara akti-iti yang boleh dilakukan dalam menggunakan teknik ini ialah seperti teater pemba"a, teater ber"erita, bersajak dan sebagainya.

#.2.# 0eknik 3A4

Teknik E$! (Euestion-$ns,er !elationships) merupakan "ara untuk membantu pelajar men"ari ja,apan berkaitan dengan jenis soalan yang diminta, serta mendorong mereka untuk menjadi kreatif dan bijak dalam men"ari dan memahami ja,apan berdasarkan soalan yang diberi. Pengajaran E$! dapat membantu mereka memahami idea teras' dimana apabila diberi sebuah pertanyaan, mereka dapat menja,ab dengan tepat berdasat teks atau petikan yang telah diberi.

#.2.% 0eknik Ba'aan Pantas

Memba"a pantas adalah satu bentuk kegiatan memba"a yang dilakukan dengan kadar kelajuan tertentu dan tujuaannya menjimatkan masa. Memba"a pantas ini terbahagi kepada dua jenis iaitu skimming dan s"anning.

22

!$%$ &0 ' %(*)+-%(*)+ M(MB$;$ P$*T$+

Berdasarkan penyataan di atas, kita perlu mengetahui baha,a skimming adalah memba"a se"ara pantas sesuatu bahan dengan tujuan memahami idea utama atau tema bahan ba"aan berkenaan. 2alam kata lain, memba"a bertujuan mendapatkan gambaran keseluruhan tentang sesuatu bahan yang diba"a. Manakala, s'anning pula adalah pemba"aan "epat untuk mendapatkan maklumat yang khusus dan bukan untk mendapat gambaran keseluhan sesuatu bahan ba"aan itu. pemba"aan "ara ini lebih pantas daripada skimming. Pemba"aan ini boleh melangkau bahagian-bahagian yang kurang penting. 6leh yang demikian,

#.2.& 0eknik Ba'aan 9ntensif

Ba"aan jenis ini dilakukan untuk ba"aan yang dilakukan se"ara teliti. )a melibatkan pemba"aan yang menelaah isi dan bahasa. Telaah isi melibatkan memba"a untuk memahami, memba"a kritis dan memba"a idea. Manakala telaah bahasa pula menumpukan kepada aspek yang menyangkut tentang bahasa. Konsep pengajaran yang digunakan biasanya dilakukan dengan "ara memba"a dengan pimpinan guru, mendapat penerangan daripada guru dan berbagai lagi konsep pengajaran yang boleh digunakan. $ntara tujuan ba"aan jenis ini adalah agar membolehkan pelajar memba"a dengan baik, betul dari segi sebutan, intonasi, lan"ar dan tahu meggunakan tanda ba"aan dengan baik.

#.2.: 0eknik Ba'aan +kstensif

Ba"aan ekstensif kebiasaannya digunakan untuk memba"a se"ara luas dengan memba"a teks dalam ,aktu yang singkat serta dapat memahami isi se"ara tepat. +elain itu, teknik ini melibatkan memba"a tinjauan untuk 23

meneliti indeks, ba"aan se"ara sekilas untuk mendapatkan maklumat umum, menemukan hal-hal dan sebagainya. Kebiasaannya "ara ini dilakukan oleh pelajar se"ara sendiri di luar ,aktu kelas dan tanpa bimbingan guru. $ntara tujuan ba"aan ini adalah agar pelajar dapat memba"a se"ara sendiri dan agar pelajar dapat memba"a dengan fasih. 1uru perlu memberi galakan kepada pelajar agar dapat memba"a sebanyak mungkin bahan yang diminati.

#.3

0eknik Pembela!aran Bahasa Berpusatkan Masalah

Teknik ini bertujuan bagi menguji dan menilai tahap prestasi murid terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. 6leh sebab itu, guru akan memberikan soalan atau masalah yang perlu diselesaikan berdasarkan petikan, teks, gambar tunggal, gambar bersiri dan sebagainya bagi memandu murid untuk menja,ab dengan baik.

#.3.1 Pen(elesaian Masalah

Teknik ini ialah teknik pembelajaran yang dilaksanakan di ba,ah penyeliaan guru. 2e,ey (&@@0'&<7) telah men"adangkan lima langkah bagi melaksanakan teknik ini iaitu, kenal pasti masalah, penentuan masalah, "adangan penyelesaian , penelitian penyelesaian atau ja,apan dan pemeriksaan kumpulan. Teknik ini dapat membantu murid untuk mengkaji, membuat jangkaan dan ramalan berdasarkan soalan-soalan yang difokuskan dalam sesebuah masalah dan diba,a kepada proses perbin"angan se"ara berkumpulan bagi melatih proses kemahiran kreatif dan kritis dalam menyelesaikan masalah.

#.3.2 Lingkaran $*alan

24

/ingkaran soalan ialah soalan yang memberikan tumpuan kepada skop-skop tertentu iaitu skop perkara, indi-idu, dan luar indi-idu. 2alam skop perkara, segala soalan lebih ditumpukan se"ara terus kepada tajuk atau teks ba"aan. $k*p perkara lebih menekankan soalan aras rendah dalam Taksonomi Bloom iaitu soalan aras pengetahuan dan soalan aras pemahaman. 2alam konteks pengajaran dan pembelajaran, soalan berbentuk skop perkara akan merujuk kepada tema, tajuk, subjek, idea, isu, peristi,a dan isi kandungan yang terdapat dalam sesebuah petikan atau semasa. $ntara "ontoh soalan ialah C *amakan lima jenis buah-buahan tempatanH $k*p individu pula merujuk kepada orang yang terlibat memba"a teks atau orang yang ditujukan sesebuah soalan seperti pelajar. +kop indi-idu lebih menekankan soalan aras sederhana dalam Taksonomi Bloom iaitu soalan aras aplikasi dan analisis. /a3imnya, soalan yang akan dikemukakan perlulah dikaitkan dengan pengalaman, pengetahuan, pemerhatian, atau pandangan indi-idu. 2engan "ara ini konsep ilmu yang baru dipelajari itu tidak terasing di dalam pemikiran murid. +ebaliknya, hal ini dapat membantu murid membinakonsep yang bersepadu dengan apa yang telah difahami sebelumnya. ;ontoh soalan yang dikemukakan ialahC $dakah anda suka makan buah-buahan tempatanH Berikan alasan anda. 2alam sk*p luar individu, soalan ini lebih berfokuskan realiti yang berlaku di sekeliling murid seperti masyarakat, komuniti, manusia sejagat, ka,asan daerah, negeri, dan mungkin luar negara yang bersesuaian dengan pengalaman yang ada pada murid tersebut. +oalan jenis ini biasanya menekankan soalan aras sintesis dan penilaian dan Taksonomi Bloom. Balau bagaimanapun, soalan jenis ini masih berkisar dalam tema yang sedang dibin"angkan oleh guru. $ntara "ontoh soalan ialahC +enaraikan nama buah-buahan luar negara yang terdapat di pasaranH Kesimpulannya, pelbagai teknik boleh digunakan oleh guru untuk pengajaran, teknik yang digunakan perlulah sesuai dengan tahap keupayaan kanak-kanak dan menarik minat mereka. Teknik ber"erita paling menarik minat kanak-kanak kerana teknik ini menyeronokkan. Teknik bersyarah dan 25

berbin"ang tidak sesuai untuk kanak-kanak sekolah rendah kerana mereka tidak dapat memberi tumpuan yang lama dan mereka akan berbual perkara yang tidak berkaitan dengan pengajaran.

26