Anda di halaman 1dari 12

Bilangan jurnal :1 Minggu praktikum : Pertama Tarikh peristiwa/ kejadian : 25 April 2012 Tajuk jurnal : Masalah Pengurusan Masa

dalam Sesi Pembelajaran dan Pengajaran (P&P) 1. Masalah/ peristiwa: Pada hari ini, saya telah menghadapi masalah ele!atan masa untu mengajar di dalam elas sebagaimana yang telah diran"ang an se!a tu pengajaran dijalan an# Sesi pembelajaran yang sepatutnya berjalan selama sejam tida dapat dila sana an dalam ling ungan masa yang telah ditetap an erana murid$murid mema an masa yang aga mengemas an peralatan yang diguna an# Selain itu, elas juga terpa sa berhenti a!al untu mengemas elas# 2. Analisis: Masalah ini timbul mung in disebab an minggu ini merupa an minggu pertama saya berada di se %lah ini# &leh sebab itu,saya masih lagi dalam pr%ses menyesuai an diri dan mengenali amalan serta budaya se %lah ini# Murid mema an masa untu e untu mengemas barang yang diguna an semasa mela u an a ti'iti Pendidi an Seni (isual# )al ini se"ara tida langsung menyebab an masa pembelajaran terganggu# 3. Cadangan Untuk Memperbaiki: 1# Saya se!ajarnya lebih memba"a bu u * bu u yang mempunyai per aitan dengan pengurusan masa dalam pr%ses pengajaran dan pembelajaran supaya memb%leh an saya mengurus an masa dengan lebih bai # 2# Saya seharusnya bersi ap +le sibel dengan menyedia an pelan A dan pelan , pada !a tu * !a tu tertentu terutamanya setelah mengenal pasti "ara untu menghadapi masalah pengurusan masa dalam P&P# -# ,agi memasti an pr%ses penghasilan erja seni berjalan dengan lan"ar, saya se!ajarnya menyedia an lebih banya ,,M dan ,,, bagi membantu murid membuat hasil erja seni dengan "epat# .# Saya a an mendapat an bimbingan dan nasihat guru dan pensyarah pembimbing di samping berbin"ang dengan ra an$ra an guru pelatih# 4. Temp h masa: Saya a an "uba mengatasi masalah ini dalam masa beberapa hari selepas mengenalpasti masalah# Pengurusan jadual !a tu sangat penting bagi men"apai %bje ti+ P&P# !. "enilaian #eja$aan: Saya a an meminta erjasama pensyarah atau guru pembimbing untu memberi an penilaian tentang ejayaan saya di samping meminta pandangan daripada ra an sebaya#

%. Temp h Masa: Semasa membuat ran"angan persediaan mengajar, saya a an memi ir an %bje ti+ * %bje ti+ dan a ti'iti yang bersuaian dengan masa yang diperuntu an iaitu mengambil ira masa murid mengemas peralatan yang diguna an di samping menyuruh murid untu bergera pantas# /adi, saya a an bersedia dengan pelan , bagi mengela an daripada masalah pengurusan masa#

0isema %leh guru pembimbing: 1andatangan : 2ama : 1ari h :

0isema %leh Pensyarah Pembimbing: 1andatangan: 2ama : 1ari h :

Bilangan jurnal :2 Minggu praktikum : 3edua Tarikh peristiwa/ kejadian : 24 Ma" 2012 Tajuk jurnal : Masalah 1umpuan Murid dalam Peralihan A ti'iti Pengajaran dan Pembelajaran PS( 1. Masalah / peristiwa: Pada hari ini, saya telah menghadapi masalah untu menga!al tumpuan murid dalam memasti an murid bersedia untu e peralihan a ti'iti seterusnya dalam pengajaran dan pembelajaran PS( iaitu a ti'iti Sesi Apresiasi dan 5e+le si dan a ti'iti Penutup erana murid masih lagi asyi menyiap an hasil arya seni# 2. Analisis: Masalah ini timbul mung in disebab an a ti'iti yang dila u an aga su ar bagi mere a untu menyiap an dalam masa urang daripada tiga puluh minit atau ber emung inan arahan daripada guru yang tida tegas supaya mengarah an murid untu berhenti daripada menyiap an hasil seni sebelum beralih epada a ti'iti seterusnya# 3. Cadangan Untuk Memperbaiki: 1# Saya se!ajarnya lebih tegas dalam memberi an arahan murid supaya +% us memberi an tumpuan yang se"u upnya sebelum saya menyambung isi pelajaran seterusnya# 2# Saya se!ajarnya lebih memba"a bu u * bu u yang mempunyai per aitan dengan pengurusan masa dalam pr%ses pengajaran dan pembelajaran supaya memb%leh an saya mengurus an masa dengan lebih bai # -# Saya seharusnya bersi ap +le sibel dengan menyedia an pelan A dan pelan , pada !a tu * !a tu tertentu terutamanya setelah mengenal pasti "ara untu menghadapi masalah pengurusan masa dalam P&P# .# Saya a an mendapat an bimbingan dan nasihat guru dan pensyarah pembimbing di samping berbin"ang dengan ra an$ra an guru pelatih# 4. Temp h masa: Saya a an "uba mengatasi masalah ini dalam masa beberapa hari selepas mengenalpasti masalah# Pengurusan a!alan elas dan suara guru sangat penting bagi men"apai hasil pembelajaran# !. "enilaian #eja$aan: Saya a an meminta erjasama pensyarah atau guru pembimbing untu memberi an penilaian tentang ejayaan saya di samping meminta pandangan daripada ra an sebaya#

%. Temp h Masa: Semasa membuat ran"angan persediaan mengajar, saya a an memi ir an %bje ti+ * %bje ti+ dan a ti'iti yang bersuaian dengan masa yang diperuntu an iaitu menyedia an isi pelajaran yang lebih mudah di samping lebih tegas dalam memberi arahan supaya murid bersedia dalam peralihan a ti'iti seterusnya supaya sesi pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lan"ar#

0isema %leh guru pembimbing: 1andatangan : 2ama : 1ari h :

0isema %leh Pensyarah Pembimbing: 1andatangan: 2ama : 1ari h :

Bilangan jurnal :Minggu praktikum : 3etiga Tarikh peristiwa/ kejadian : . April 2012 Tajuk jurnal : Masalah Murid yang 1ida Mahu ,er %ngsi ,ahan yang 0iberi an &leh 6uru 1. Masalah / peristiwa: Pada hari ini, saya telah menghadapi masalah untu menga!al murid untu ber %ngsi bahan iaitu ertas yang telah saya beri an epada murid mengi ut umpulan !alaupun hanya sedi it sahaja ertas !arna yang diperlu an untu murid guna an dalam menyiap an b%ne a tangan# 2. Analisis: Masalah ini timbul mung in disebab an murid merasa an baha!a bahan yang diberi an tida men"u upi !alhal guru telah memberi arahan epada murid untu ber %ngsi mengguna an bahan yang sama dalam umpulan masing * masing# Murid juga tida mempunyai semangat erjasama dan semangat bert%leransi antara satu sama lain# 3. Cadangan Untuk Memperbaiki: 1# Saya se!ajarnya menyedia an lebih banya bahan supaya tida timbul masalah murid yang tida mahu ber %ngsi bahan dengan ra an * ra an# 2# Saya se!ajarnya lebih memba"a bu u * bu u yang mempunyai per aitan dengan pengurusan masa dalam pr%ses pengajaran dan pembelajaran supaya memb%leh an saya mengurus an masa dengan lebih bai # -# Saya seharusnya selalu memupu semangat erjasama dan bert%leransi antara satu sama lain dalam diri murid * murid supaya masalah murid untu tida ber %ngsi bahan ini dapat diatasi# .# Saya a an mendapat an bimbingan dan nasihat guru dan pensyarah pembimbing di samping berbin"ang dengan ra an$ra an guru pelatih# 4. Temp h masa: Saya a an "uba mengatasi masalah ini dalam masa beberapa hari selepas mengenalpasti masalah# Masalah ini perlu diatasi bagi memasti an elangsungan sesi pengajaran dan pembelajaran# !. "enilaian #eja$aan: Saya a an meminta erjasama pensyarah atau guru pembimbing untu memberi an penilaian tentang ejayaan saya di samping meminta pandangan daripada ra an sebaya#

%. Temp h Masa: Semasa membuat ran"angan persediaan mengajar, saya melebih an bahan untu murid * murid supaya masalah murid yang tida mahu ber %ngsi bahan ini berjaya diatasi# Selain itu juga, saya juga se!ajarnya memupu semangat erjasama dan bert%leransi antara satu sama lain dalam diri murid * murid sebagai satu penerapan nilai untu menyelesai an masalah murid yang tida mahu ber %ngsi bahan ini#

0isema %leh guru pembimbing: 1andatangan : 2ama : 1ari h :

0isema %leh Pensyarah Pembimbing: 1andatangan: 2ama : 1ari h :

Bilangan jurnal :. Minggu praktikum : 3eempat Tarikh peristiwa/ kejadian : 07 April 2012 Tajuk jurnal : Masalah Murid untu Mengemas an ,ahan dan Alat Selepas 0iguna an 1. Masalah / peristiwa: Pada hari ini, saya telah menghadapi masalah untu menga!al murid untu sentiasa mengemas an bahan dan alat yang telah diguna an dalam ,ili Pendidi an Seni !alhal arahan untu mengemas an bahan telah diberi an epada semua %rang murid sebelum elas tamat# 2. Analisis: Masalah ini timbul mung in disebab an a ti'iti yang dila u an mema an masa yang lama untu murid siap an menyebab an masa untu mengemas bahan dan alat tiada# 0i samping itu juga, terdapat segelintir murid yang tida mempunyai rasa tanggungja!ab terhadap bahan dan alat yang telah dipinjam daripada ,ili Pendidi an Seni# 3. Cadangan Untuk Memperbaiki: 1# Saya se!ajarnya lebih tegas dalam memberi an arahan murid supaya murid lebih prihatin dan rasa bertanggungja!ab terhadap bahan yang telah dipinjam dalam Pendidi an Seni# 2# Saya se!ajarnya lebih memba"a bu u * bu u yang mempunyai per aitan dengan pengurusan masa dalam pr%ses pengajaran dan pembelajaran supaya memb%leh an saya mengurus an masa dengan lebih bai # -# Saya seharusnya bersi ap +le sibel dengan menyedia an pelan A dan pelan , pada !a tu * !a tu tertentu terutamanya setelah mengenal pasti "ara untu menghadapi masalah ini# .# Saya a an mendapat an bimbingan dan nasihat guru dan pensyarah pembimbing di samping berbin"ang dengan ra an$ra an guru pelatih# 4. Temp h masa: Saya a an "uba mengatasi masalah ini dalam masa beberapa hari selepas mengenalpasti masalah# Pengurusan masa dan arahan tegas dari guru sangat penting bagi men"apai hasil pembelajaran# !. "enilaian #eja$aan: Saya a an meminta erjasama pensyarah atau guru pembimbing untu memberi an penilaian tentang ejayaan saya di samping meminta pandangan daripada ra an sebaya#

%. Temp h Masa: Selepas ini, saya a an menghabis an elas lebih a!al untu memudah an murid memngemas an barang yang telah dipinjam# 0i samping itu juga, saya se!ajarnya lebih tegas dalam memberi arahan supaya murid lebih prihatin dan rasa bertanggungja!ab terhadap bahan dan alat yang telah dipinjam# 0i sebali itu juga, saya a an meminta beberapa %rang murid untu mengemas elas sebelum eluar daripada elas selepas sesi pengajaran dan pembelajaran tamat#

0isema %leh guru pembimbing: 1andatangan : 2ama : 1ari h :

0isema %leh Pensyarah Pembimbing: 1andatangan: 2ama : 1ari h :

Bilangan jurnal : 3elima Minggu praktikum : 3elima Tarikh peristiwa/ kejadian : 27 hingga -0 /ulai 2008 Tajuk jurnal : 9jian &1: . dan peperi saan per"ubaan 9PS5# 1. Masalah/ peristiwa: Pada minggu e lima ini,piha pengurusan se %lah telah mengada an ujian &1: ali e . bagi tahun 1 hingga 5 dan juga peperi saan per"ubaan 9PS5 bagi murid$ murid tahun ;#:anya berlangsung selama tiga hari berturut$turut#&leh itu,tida ada pr%ses P&P berjalan selama - hari sepanjang ujian tersebut#3esemua guru termasu lah saya telah ditugas an untu menjaga elas se!a tu ujian berlangsung# 2. Analisis : Menurut piha se %lah S3P5,ujian bulanan serta per"ubaan ini merupa an satu peperi saan setara bagi seluruh negeri 1erengganu yang telah disedia an %leh /abatan Pelajaran 2egeri#)ampir esemua daerah telah terlibat dengan perla sanaan ini#:a bertujuan untu menguji tahap penguasaan murid dalam menguasai sesuatu t%pi pembelajaran matapelajaran itu#Se"ara tida langsung ia dapat mening at an lagi penguasaan ilmu pengetahuan# 3. Cadangan tindakan susulan 1# Saya perlu mengambil peluang ini sebagai satu bentu latihan untu melatih diri menjadi se%rang penga!as peperi saan# 2# Saya a an mela sana an tanggungja!ab ini dengan penuh dedi asi serta ih las dalam menjala an tugas# -# ,agi memasti an pr%ses peperi saan dapat berjalan dengan lan"ar,saya harus mempersiap an diri untu melatih diri supaya lebih "e ap dalam menga!asi sesuatu peperi saan# .# Saya a an mendapat an bimbingan dan nasihat guru dan pensyarah pembimbing disamping berbin"ang dengan ra an$ra an guru pelatih# 4. Tempoh masa tindakan susulan. Saya a an sentiasa bersiap sedia dalam apa jua eadaan terutamanya apabila berada di se %lah serta mengambil pengalaman seperti ini di hari yang mendatang ela # 0isema %leh guru pembimbing: 1andatangan : 2ama : 0isema %leh Pensyarah Pembimbing: 1andatangan: 2ama :

1ari h :

1ari h :

Bilangan jurnal : 3eempat Minggu praktikum : 3eempat Tarikh peristiwa/ kejadian : 20 /ulai 2008 Tajuk jurnal : Masalah 3ele!atan masa P&P 1. Masalah/ peristiwa: Pada hari ini saya telah menghadapi masalah ele!atan masa untu mengajar di dalam elas sebagaimana yang telah diran"ang an se!a tu pengajaran dijalan an#Sesi pembelajaran yang sepatutunya berjalan selama setengah jam tida dapat dila sana an dengan berjaya erana murid$murid tida berada di padang pada !a tu yang tepat#Selain murid,saya juga le!at untu e padang seperti yang ditetap an pada !a tu pagi erana turut berhimpun hingga menggangu %bje ti+ pengajaran# 2. Analisis : Setelah saya men"ari pun"a masalah pada hari ini,ianya berpun"a daripada murid$murid dari elas yang ber enaan#1erdapat separuh daripada murid di dalam elas tersebut perlu menu ar pa aian su an#:ni menyebab an saya perlu menunggu dalam beberapa minit untu memasti an esemua murid sudah bersedia untu sesi pembelajaran# 3. Cadangan tindakan susulan Saya sepatutnya memba"a bu u$bu u yang ber aitan dengan peran"angan masa dalam sesuatu pr%ses pengajaran dan pembelajaran agar dapat mengurus an masa dengan lebih sempurna# Saya a an menyedia an plan A dan , pada !a tu$!a tu tertentu terutamanya setelah mengenal pasti bagaimana untu menghadapi masalah e urangan masa P&P# ,agi memasti an a ti'iti dalam lang ah$lang ah penghasilan berjalan dengan lan"ar,saya harus menyedia an lebih banya A,M dan ,,M bagi membantu murid membuat a ti'iti dengan "epat# Saya a an mendapat an bimbingan dan nasihat guru dan pensyarah pembimbing disamping berbin"ang dengan ra an$ra an guru pelatih#

4. Tempoh masa tindakan susulan. Saya a an "uba mengatasi masalah ini dalam masa beberapa hari selepas mengenalpasti masalah#Pengurusan jadual !a tu sangat penting bagi men"apai %bje ti+ P&P# 0isema %leh guru pembimbing: 0isema %leh Pensyarah Pembimbing:

1andatangan : 2ama : 1ari h :

1andatangan: 2ama : 1ari h :

Bilangan jurnal : 3eenam Minggu praktikum : 3eenam Tarikh peristiwa/ kejadian : 12 &g%s 2008 Tajuk jurnal : Masalah 3ele!atan masa P&P 1. Masalah/ peristiwa: Pada minggu ini saya telah banya menghadapi masalah ele!atan masa untu mengajar di dalam elas sebagaimana yang telah diran"ang an se!a tu pengajaran dijalan an#Sesi pembelajaran yang sepatutunya berjalan selama setengah jam tida dapat dila sana an dengan berjaya erana persiapan tempat pengajaran yang telah mengalami sedi it masalah# #Selain itu,saya perlu menyiap an alat dan bahan bantu mengajar dalam dua subje pada satu sesi#)al ini menyebab an saya aga elam abut,namun "uba untu mengatasinya# 2. Analisis : Setelah saya men"ari pun"a masalah pada hari ini,ianya berpun"a daripada masalah pada alat bantu mengajar iaitu peman"ar <=0 dan %mputer tida dapat menayang an imej yang sepatutnya ditunju an epada murid$murid#Selain itu juga,saya terpa sa menyedia an ,,M mata pelajaran PS' dan juga alatan P/ dalam satu sesi# 3. Cadangan tindakan susulan Saya sepatutnya memba"a bu u$bu u yang ber aitan dengan peran"angan masa dalam sesuatu pr%ses pengajaran dan pembelajaran agar dapat mengurus an masa dengan lebih sempurna# Saya a an menyedia an plan A dan , pada !a tu$!a tu tertentu terutamanya setelah mengenal pasti bagaimana untu menghadapi masalah e urangan masa P&P# ,agi memasti an a ti'iti dalam lang ah$lang ah penghasilan berjalan dengan lan"ar,saya harus menyedia an lebih banya A,M dan ,,M bagi membantu murid membuat a ti'iti dengan "epat# Saya a an mendapat an bimbingan dan nasihat guru dan pensyarah pembimbing disamping berbin"ang dengan ra an$ra an guru pelatih#

4. Tempoh masa tindakan susulan. Saya a an "uba mengatasi masalah ini dalam masa beberapa hari selepas mengenalpasti masalah#Pengurusan jadual !a tu sangat penting bagi men"apai %bje ti+ P&P#

0isema %leh guru pembimbing: 1andatangan : 2ama : 1ari h :

0isema %leh Pensyarah Pembimbing: 1andatangan: 2ama : 1ari h :

Anda mungkin juga menyukai