Anda di halaman 1dari 8

PROGRAM ORIENTASI DAN TRANSISI PRASEKOLAH KE TAHUN SATU 2013 KAMI MURID TAHUN SATU MINDA CERDAS, MATA

BERCAHAYA

Minggu 1 (Ori n!"#i$ 2%1%2013 & '%1%2013


Selepas minggu pertama, murid dapat: 1. Mengenali dan membina hubungan mesra dalam kalangan kanak-kanak dan antara kanak-kanak dengan guru dalam masa yang singkat. 2. Mengurangkan rasa malu, segan dan takut dalam kalangan murid yang berlainan latar belakang, pengalaman, dan sosio ekonomi. 3. Mendedahkan murid dengan suasana dan persekitaran di sekolah baru.

H"ri ( K)*+)n n
I II

M"#"

I#nin

S ,"#"

R"-u
Perhimpunan Pengurusan kelas

K."*i#
Pengurusan kelas Nyanyian lagu Negaraku dan Lagu Negeri ilayah Persekutuan Mengenal guru. Nyanyian lagu sekolah

/u*""!
Pengurusan kelas !kti"iti #i$ikal: Pergerakan kreati%

III IV

Mela&at ka&asan sekolah. Mengenali ka&asan sekolah

'esedaran tentang budaya sekolah. Nyanyian lagu

Minggu 2 (Minggu P r!"*" Pr)gr"*Tr"n#i#i$ 0%1%2013 & 11%1%2013 TEMA 1 KELUARGA SAYA DAN ANGGOTA BADAN
Selepas minggu pertama, murid dapat: 1. Mengenali dan membina hubungan mesra dalam kalangan kanak-kanak dan antara kanak-kanak dengan guru dalam masa yang singkat. 2. Mengurangkan rasa malu, segan dan takut dalam kalangan murid yang berlainan latar belakang, pengalaman, dan sosio ekonomi. 3. Mendedahkan murid dengan suasana dan persekitaran di sekolah baru.

H"ri ( K)*+)n n I II

M"#"
(.3)-*.)) *.))-*.3) *.3)-1.)) 1.))-1.3)

I#nin (K ,u"rg" #"2"$


Perhimpunan Pengurusan kelas Nyanyian lagu kanak-kanak +,M dan M234'-

S ,"#" (K ,u"rg" #"2"$


Pengurusan kelas +,M!kti"iti %i$ikal +,M, P'-

R"-u (K ,u"rg" #"2"$


Pengurusan kelas +,!.,/!kti"iti %i$ikal +P0, ,M-

K."*i# (Angg)!" -"3"n$


Pengurusan kelas +P0,er5erita sebab dan akibat +SN6, ,!,,/-

/u*""! (Angg)!" -"3"n$


Pengurusan kelas +,M'er7a kumpulan Satu kolaborasi kreati% +,M, P4.PM-

III

1.3)-1).)) ,er5erita sebab 1).))-1).3) dan akibat R ."! +P4.PM, ,410%30410%50 1).8)-11.2) 11.2)-11.8) 9inamika 11.8)-12.2) kumpulan 1 12.2)-12.8) Nyanyian lagu 'anak-kanak +,4, M3-

!kti"iti men5ita5itakan ke7ayaan +Pengurusan kelas-+,!.,/, P4.PM9inamika kumpulan 2 matlamat kolaborati% +bin5ang dan ran5ang+PS:, ,4-

,ela7ar sambil bermain +'eluarga saya+,M,M3Nyanyian dan ritma: !kti"iti %i$ikal 'eluarga saya+M3, ,4-

'er7a kumpulan 'eselamatan diri +,4, ,M-

IV

'er7a kumpulan Men7alankan tugasan +,M-

'olaborasi kumpulan 'elas saya yang 5eria dan seronok untuk bela7ar +,4Pertandingan !ntara kumpulan +M3-

/ontoh akti"iti: Din"*i6" 6u*+u,"n 1 & M ng n",i r"6"n 6u7uan: Murid dapat mengenali rakan baru dan merapatkan hubungan mesra antara mereka dalam masa yang singkat. Langkah-langkah: 1. Setiap murid diberikan satu belon dan minta mereka meniup dan mengikatnya dengan getah. 2. Murid diminta berkumpul dalam kumpulan mengikut &arna belon. 3. Selepas berkumpul, murid-murid dikehendaki berkenalan dengan rakan baru mereka melalui sebutan nama yang ringkas dan bersalaman. /ontoh : Saya Siti. ;. <uru bertanya kepada murid mengapa perlu mengenali nama ka&an-ka&an melalui soalan ringkas. 8. Murid boleh melukis gambar ka&an baharu dan nama mereka di dalam buku transisi S'S4.

Din"*i6" 6u*+u,"n 2 & B rin! r"6#i 3","* 6u*+u,"n 6u7uan: murid dapat mengurangkan rasa malu dan bimbang semasa berinteraksi dengan rakan-rakan baru dari pelbagai latar belakang. Langkah-langkah: 1. Setiap murid diberikan topeng.patung.gambar hai&an seperti ku5ing, ayam, burung, itik dan lain-lain. 2. Murid dikehendaki untuk melakonkan bunti hai&an tersebut sambil menga7uk pergerakan hai&an di merata tempat. 3. Murid berkumpul dalam kumpulan mengikut bunyi hai&an tersebut. Murid berkenalan dengan rakan baru menyebut nama dan satu sikap baik. /ontoh: Saya !hmad. Saya bi7ak. ;. Setiap kumpulan diminta men5ari apakah makanan yang dimakan oleh hai&an tersebut +ikut nama kumpulan-. 8. <uru menyanyikan lagu hai&an bersama dengan murid-murid.

+Saya ayam, kok, kok, kok, kok. Saya itik, pak, pak, pak, pak. Saya burung, pit. Pit, pit, pit. 'ami bunyi=.>. Murid menampal gambar hai&an dengan kertas &arna dalam buku transisi S'S4. A6!i7i!i 8i9i6", : Senamrobik mudah, menari dengan iringan lagu kanak-kanak dan lain-lain% B r: ri!"1 <uru ber5erita kepada murid-murid 5erita yang mempunyai nilai kerohanian dan nilai murni. Murid-murid mengisi peta bulatan dalam buku transisi S'S4 mengenai nilai murni yang mereka pela7ari daripada 5erita guru.

A6!i7i!i * n;"2"6"n :i!"4:i!" : ,agaimana 5ara untuk men5antikkan kelas saya. B r: ri!" # -"- 3"n "6i-"! :!rnab dan kura-kura, ?ed ?iding @ood dan lain-lain A mengisi peta bulatan dalam buku transisi S'S4 B ,";"r #"*-i, - r*"in : menyusun B7igsa& pu$$leC, menyusun lego dan lain-lain. K r;" Ku*+u,"n K # ,"*"!"n Diri : Membuat peta bulatan.peta buih K r;" Ku*+u,"n * n;","n6"n !ug"#"n : mengemas kelas mengikut arahan guru.7adual tugas K r;" Ku*+u,"n #"!u 6),"-)r"#i 6r "!i< :me&arnakan 0alur <emilang, len5ana sekolah, dan bendera negeri-negeri di Malaysia dll. K),"-)r"#i 6u*+u,"n : menghasilkan bahan menarik untuk ditampal atau di7adikan hiasan di dalam kelas. P r!"n3ing"n "n!"r" 6u*+u,"n : 'ui$ mengenai sekolah, rakan, tugas dalam kelas, keselamatan diri dan lain-lain.

Minggu K !ig" (Minggu K 3u" Pr)gr"* Tr"n#i#i$ 1'%1%2013 & 1=%1%2013 TEMA 1 MAKANAN BERKHASIAT DAN KEBERSIHAN DIRI
Selepas minggu kedua, murid dapat: 1. Meningkatkan hubungan mesra dalam kalangan murid-murid tahun satu. 2. Memupuk semangat beker7asama dengan 5ara menetapkan dan men5apai matlamat yang kolaborati%. 3. Mendedahkan murid dengan suasana penga7aran dan pembela7aran 'SS? yang menyeronokkan.

H"ri ( K)*+)n n I

M"#"
(.3)-*.))

I#nin
Perhimpunan dan pengurusan kelas ,M ,M 92N4! M234' P4.PM

S ,"#"
Pengurusan kelas

R"-u
Pengurusan kelas

K."*i#
Pengurusan kelas

/u*""!
Pengurusan kelas

II III IV V

*.))-*.3) *.3)-1.)) 1.))-1.3) 1.3)-1).))

,M ,M P' ,!.,/

,!.,/ P0 ,M ,M

P0 SND6 ,!.,/ ,4

,M ,M P4.PM P4.PM

VI VII VIII VIII X

1).))-1).3) P4.PM 1).8)-11.2) ,4 11.2)-11.8) ,4 11.8)-12.2) M3 12.2)-12.8) M3

P4.PM PS: PS: ,4 ,4

,M M3 M3 ,4 ,4

,4 ,M ,M ,M

,4 ,4 M3 M3

Minggu K

*+"! (Tr"n#i#i$ 21%1%2013 &25%1%2013

TEMA 1 8LORA DAN 8AUNA


Mengesan potensi murid melalui sembilan bidang yang ditekankan dalam pendidikan prasekolah. Selepas Program 6ransisi di7alankan, murid dapat: 1. Meningkatkan perkembangan potensi diri dalam bidang kogniti% dan bahasa, psikomotor dan %i$ikal dan sosio emosi se5ara beransur-ansur dan bersistematik. 2. Menggunakan kemahiran yang ada untuk perkembangan diri yang berterusan. 3. Membina dan meningkatkan kemahiran dan potensi diri murid yang lemah dan potensi diri mereka. ;. Mengurangkan perbe$aan yang ketara tentang perkembangan kogniti% dan hubungan yang sosial antara murid. 8. Memulakan penga7aran dan pembela7aran 'SS? yang bersepadu melalui pendekatan tematik.

H"ri ( K)*+)n n I

M"#"

I#nin
Perhimpunan dan pengurusan kelas

S ,"#"
Pengurusan kelas

R"-u
Pengurusan kelas

K."*i#
Pengurusan kelas

/u*""!
Pengurusan kelas

II III IV V VI VII VIII VIII X

,M ,M 92N4! M234' P4.PM P4.PM ,4 ,4 M3 M3

,M ,M P' ,!.,/ P4.PM PS: PS: ,4 ,4

,!.,/ P0 ,M ,M ,M M3 M3 ,4 ,4

P0 SND6 ,!.,/ ,4 ,4 ,M ,M ,M

,M ,M P4.PM P4.PM ,4 ,4 M3 M3