Anda di halaman 1dari 4

1 yt’÷t nÍh‚

nŒtRfu ƒÂÏþþ™t f‚to {w-srvŒu r{Õ÷‚, ytrþfu hËq÷ yt’÷t nÍh‚


R{t{ yñŒ hÍt¾tk VtrÍ÷u rnLŒwM‚t™
yt’÷t nÍh‚ VtrÍ÷u rnLŒwËt™ nÍh‚ {ð÷t™t yñŒ hÍt¾t™ Ëtnuƒ (hrŒÞÕ÷tnw
‚yt÷t yLnw)™u yÕ÷tn hçƒw÷ RÍTÍ‚u ¾tË Œe™u RM÷t{™e Ëuðt fhðt {txu s …uŒt
Vh{tÔÞt n‚t. y™u fwŒh‚™t ÔÞðMÚtt ‚kºt{tk ‚uytu™u ‚u{™e ËŒe™t {wsrvŒ ƒ™tððt™t
n‚t. ytÚte þYyt‚Úte s ‚u{™e «f]r‚ RM÷t{e þhey‚™t ÔÞðMÚtt‚kºt™t ƒeƒtk{tk Zt¤ðt{tk
ytðe n‚e. ‚u{™u Ë{Þ fh‚tk Úttuzt …nu÷tk Ë{s y™u ËqÍ …ý yu™tÞ‚ Vh{tðe ŒeÄe n‚e.
fwŒh‚e he‚u s ‚uytu ƒt¤…ýÚte s Ëthtk ™hËtk™tu ‚Vtð‚ Ë{sðt ÷tøÞt n‚t. þYyt‚Úte
s ‚u{™wk Œhuf fÚt™, Œhuf „r‚rðrÄ, Œhuf ÂMÚth‚t yLÞ ÷tuftu suðe ™ n‚e. yu{™u yÕ÷tn
‚yt÷t™t VÍ÷tu fh{Úte þYyt‚Úte s ‚tEŒu „iƒe ntkË÷ n‚e.
# ËytŒ‚ ƒÍtuhu ƒtÍq ™eM‚
‚t ™ ƒÏþŒ ¾wŒtyu ƒÂÏþLŒn
‚hsw{tu : ßÞtk ËwÄe ƒÏþ™th ¾wŒt ‚yt÷t ò‚u ™
ƒÏþu íÞtk ËwÄe yt ËytŒ‚ (Ëti¼tøÞ) ƒtnwƒ¤™u ÷eÄu «tó
Út‚e ™Úte.
yÕ÷tn hçƒw÷ RÍTÍ‚™e yt s {rþGÞ‚ y™u yt s RåAt™u ÷eÄu yt’÷t nÍh‚
fwrv-Ë rËhwonqyu ytSð™ Œe™u RM÷t{™e s Ëuðt fhe y™u yÕ÷tn hçƒw÷ RÍTÍ‚u …ý
Œhuf «Ëk„u ‚u{™e {ŒŒ Vh{tð‚tu hÌttuu. ƒt¤…ý™e þYyt‚Úte s Œe™e r¾Œ{t‚™u fthýu
Œhuf {týË™u yu{ s ÷t„‚wk n‚wk fu Œe™™e Ëuðtytu yus ‚u{™t Sð™™tu {wÏÞ Wvu~Þ Au.
‚uytu …tu‚t™t ¼tEytu{tk ËtiÚte {tuxt n‚t. y™u fwxwkƒ™t ™t™t {tuxt Ëti ftuE ‚u{™u {tuxt s
{t™‚t n‚t. ‚u{™u ƒÒtu ¼tEytu yuðt ‚tu r™¾t÷Ë {éÞt n‚t su{ýu ‚uytu™u Œwr™ÞtŒthe™t
nk„t{tytuÚte Ë‚‚ r™®ù‚ htÏÞt n‚t.
yu{™t …wºttu y™u fux÷tf r{ºttu y™u þtr„Œtuoyu …ý yu{™t ft{tu{tk yu{™u ÞÚttþÂõ‚
…qh‚e ËntÞ fhe n‚e. fwŒh‚™e ViÞtÍeÚte yu{™u …rhþwØ RM÷t{e «f]r‚ yu™tÞ‚ ÚtE n‚e.
y™u ‚u™e ËtÚtu s {„s, ÞtŒþÂõ‚, rŒ÷-rŒ{t„, ytk‚rhf y™u ƒtÌt ËkðuŒ™tytu yuðe ‚tu
yu™tÞ‚ ÚtE n‚e fu su Ët{tLÞ {týËtu™e ytðe s þÂõ‚ytu fh‚tk y™uf „ýe ðÄthu Ëthe
n‚e. y™u ËtnË ‚Útt ®n{‚ …ý ‚u{™t ¾{eh{tk n‚tk, yux÷t {txu fu ‚uytu …Xtý n‚t y™u
Wå[ fturx™t {wË÷{t™ n‚t. þYyt‚Úte s yt… „ih‚{LŒ n‚t. yt ƒÄe rðþu»t‚tytu
2 yt’÷t nÍh‚
yu{™t{tk yux÷t {txu yufºt fhe Œuðt{tk ytðe n‚e fu suÚte fhe™u ‚uytu {wsrvrŒÞ‚™e …tu‚t™e
Vhòu Ëthe …uXu yŒt fhe þfu. y™u …tu‚t™e yt Vhòu Ëthe he‚u yŒt fhe™u …t‚t™t [trhºÞ
ðzu ‚u{ýu …tu‚t™t ¾wŒt y™u ‚u™t Ônt÷tk hËq÷ ËÕ÷Õ÷tnw ‚yt÷t y÷irn ðytr÷ne ð-
ËÕ÷{™u htS …ý fhe ÷eÄt. yËkÏÞ {]‚ ËwL™‚tu …w™Sorð‚ fhe,rƒŒy‚tu ™tƒqŒ fhe,
y™uf rV‚™tytu {txe{tk ¼u¤ðe ŒeÄt. y™u yux÷wwk s ™rn ƒÕfu rV‚™tytu Vu÷tð™thtytu™u
hnu‚e Œwr™Þt ËwÄe W½tzt …tze ŒeÄt. ‚u{™t yt ËtnËu s rV‚™tytu Vu÷tð™thtytu™e Œwr™Þt{tk
yt„ …uxtðe ŒeÄe. yt ‚tu yu{™e Œe™e Ëuðtytu n‚e ‚u{™e RÕ{e ÔÞM‚‚tytu™e ÂMÚtr‚ fkEf
yuðe n‚e fu …qðo y™u …Âù{™t …hk…ht„‚ y™u rƒ™ …hk…ht„‚ þtMºttu y™u rðãtytu ‚Útt
¿tt™-rð¿tt™{tk yu{™e y-hƒe, VthËe y™u WŒqo ¼t»ttytu™e f]r‚ytu «„x ÚtE™u ÷tufr«Þ
ÚtE [qfe Au. xqkf{tk Œe™u RM÷t{™e r™¾t÷Ë Ëuðt y™u þtMºttu y™u rðãtytu ‚Útt ¿tt™-
rð¿tt™™t ƒtnwÕÞÚte yÕ÷tn hçƒw÷ RÍTÍ‚u yu{™u yuðt ‚tu ™ðtßÞt n‚t fu yt¾e Œwr™Þtyu
‚u{™e rðî‚t y™u {nt™‚t™tu Mðefth fÞtuo Au.
Œe™u RM÷t{™t fuLÿtu y™u …rðºt RM÷t{e þnuhtu {¬t {w-yÍTy{n y™u {Œe™yu
{w™Ôðhn™t ËkÏÞtƒkÄ W÷u{tyu rfht{u yu{™t ËwrðÏÞt‚ …wM‚f rnËt{w÷ nh{i™™e ‚fheÍtu{tk
yu{™t ƒnw {tuxt {tuxt {™trfƒ ƒÞt™ Vh{tÔÞt Au. su ¾tË ™tUÄ…tºt Au. yu{™t yu {™trfƒ
rð»tu òýe™u Œhuf ÔÞÂõ‚ yu r™»f»to W…h …ntU[þu fu ¾t™yu ¾wŒt {¬t {w-yÍTy{n™t y™u
Œhƒthu rhËt÷‚ {Œe™yu {w™Ôðhn™t {nt™ rðît™tu y™u yÍe{ ytr÷{tuyu ‚u{™e sux÷e
fŒh fhe Au y™u ‚u{™wk sux÷wk ƒnw{t™ fÞwO Au yx÷wk ƒnw{t™ íÞtk ftuE …ý rnLŒwM‚t™e
ytr÷{™u {éÞwk ntuÞ ‚uðwk òuðt fu Ëtk¼¤ðt{tk ytÔÞwk ™Úte. yt ‚tu ytsu …ý yt…ýu òuE
hÌtt Aeyu fu Œh ð»tuo Ëkfztu rnLŒwM‚t™e ytr÷{tu nh{i™ þheVi™™e rÍÞth‚ {txu s‚t ntuÞ
Au A‚tk nh{i™ þheVi™™t ytr÷{tu ‚u{™e ntshe™e ™tUÄ ËwØtk ÷u‚tk ™Úte. y™u nðu yt’÷t
nÍh‚ VtrÍ÷u rnLŒwM‚t™™e þt™ ‚tu swytu fu ¼th‚™t yuf þnuh ƒhu÷e™tu yuf ƒkŒyu ¾wŒt
nh{i™ þheVi™{tk ntsh ÚttÞ Au y™u íÞthu nh{i™ þheVi™™t W÷u{tyu rfht{ …tu‚…tu‚t™t
½htu{tkÚte ƒnth ™ef¤e ytðu Au y™u ‚u{™wk ƒnw{t™ fhu Au ‚u{™u Rßs‚ yt…u Au. nh{i™
þheVi™™t W÷u{tyu rfht{™e ƒw÷kŒtu ƒt÷t y™u yhVt-ð-yt’÷t þt™ ntuðt A‚tk ‚u{™t
‚hVÚte yt’÷t nÍh‚ VtrÍ÷u rnLŒwM‚t™™wk ytx÷wk ƒÄwk ƒnw{t™ ytx÷tu ƒÄtu yuÂnT‚ht{ yu
Ëhfthu Œtu yt÷{ ËÕ÷Õ÷tnw ‚yt÷t y÷irn ðytr÷ne ð-ËÕ÷{™t ¾tË fh{™e fwŒh‚e
yr¼ÔÞÂõ‚ s n‚e. su™u yu …tu‚t™e Ë„e ytk¾u r™nt¤ðt™wk Ëti¼tøÞ yu ð»to™t nòhtu
ntSytu™u «tó ÚtÞwk n‚wk.
Ítr÷-f VŒT÷wÕ÷trn Þwy-‚ern {kÞ ÞþtW ðÕ÷tnw Íw÷ VŒr÷÷ yÍe{.
3 yt’÷t nÍh‚
yt’÷t nÍh‚™e …ãh[™tytu y™u ™t’‚ „tuE
…tu‚t™e …ãh[™tytu rð»tu R{t{ yñŒ hÍt yt’÷t nÍh‚ VtrÍ÷u rnLŒwM‚t™™t
Œtðtytu ¾hu¾h Ët[t Au. yt…u …tu‚t™e …ãh[™tytu rð»tu Vh{tÔÞwk Au fu {the ÄtŠ{f
frð‚tytu™t ËkŒ¼o{tk {™u …qhu…qhtu Ëk‚tu»t Au. yÕ÷tn yÍ-Í ð s÷-÷™t VÍ÷tu fh{Úte
{the …ãh[™tytu Œtu»ttu y™u ¾t{eytuÚte …tf Au. {U {the f¤t fwyto™u …tf{tkÚte s þe¾e Au.
y™u nwk RM÷t{e þhey‚™e ËwËk„‚‚t™u Ë‚‚ ðVtŒth hÌttu Awk. òu ftuE yu{ …qAu fu yt…ýu
RM÷t{e þhey‚ y™u ftÔÞtí{f Mð„oËw¾™wk ËkÞtus™ fuðe he‚u fhe þfeyu? íÞthu yt’÷t
nÍh‚ VtrÍ÷u rnLŒwM‚t™™t ‚usMðe y™u Wveó ¼tð™tytuðt¤t QŠ{ftÔÞtu ‚u™e Ë{ût {qfe
Œuðt òuEyu. y™u fnuðwk òuEyu fu yt he‚u sL™‚™e yuf ƒw÷ƒw÷u …tu‚t™t yr¼«tÞtu hsq fÞto
Au. rnLŒwM‚t™{tk ƒeò ftuEyu …ý …Þ„kƒhu RM÷t{ nwÍhq ™rƒGÞu fhe{ ËÕ÷Õ÷tnw ‚yt÷t
y÷irn ðytr÷ne ð-ËÕ÷{™t ð¾tý yt he‚u fÞto ™Úte. ytÚte y™tÞtËu yt’÷t nÍh‚
VtrÍ÷u rnLŒwM‚t™ {txu yt þçŒtu yt…ýt {w¾uÚte Ëhe …zu Au fu nu hÍt ! yt… ‚tu ftÔÞ
s„‚™t {nthtò Atu. fthý fu ËtrníÞ™t ‚{t{ …ãMðY…tu W…h yt…™wk «¼w¥ð Ëðtuo…rh
Au.
ßÞtk ËwÄe yt’÷t nÍh‚™t ™t’r‚Þt f÷t{™tu ËkƒkÄ Au íÞtk ËwÄe yt…uu WŒqo, y-hƒe
y™u VthËe ºtýuÞ ¼t»ttytu{tk ™t’‚tu™e h[™t fhe Au. ËkÏÞtƒkÄ ¼t»ttytu …h yt…™t «¼w¥ð
y™u ¼t»ttfeÞ ¿tt™ ‚u{ s yt…™e rðî‚t™tu ykŒts yuf yuðe ™t’‚ þheV …hÚte {u¤ðe
þftÞ Au fu su™e h[™t{tk yt…u 1.y-hƒe. 2. VthËe. 3. WŒqo. y™u 4. rnLŒwM‚t™e suðe
[th ¼t»ttytu™wk ËwkŒh ËkÞtus™ fÞwO Au. y™u ‚u™wk r™hw…ý fkEf yuðe he‚u fhðt{tk ytÔÞwk Au fu
yuf ¼t»tt{tk su ðt‚ þY ÚttÞ Au ‚u™tu s rË÷rË÷tu ƒeS ¼t»tt{tk yt„¤ [t÷u Au y™u ‚u
…ý yuðe he‚u fu ¼t»tt ƒŒ÷tðt A‚tk ‚u™tu ¼tðtÚto ƒŒ÷t‚tu ™Úte. yu {~nqh ™t’‚ þheV Au:
÷{ Þy-r‚ ™Íehw-f Ve ™-Írh™, r{M÷u ‚q ™ þwŒ …iŒt ò™t
s„ hts ftu ‚ts ‚tuhu Ëh Ëtunu, ‚wÍ ftu þnu nh Œtu Ëht ò™t
rnLŒwM‚t™ y™u …trfM‚t™™e Þwr™ðŠËxeytu™t ËkÏÞtƒkÄ rðît™tu yt’÷t nÍh‚™e
™t’‚tu y™u ftÔÞh[™tytu …h ËkþtuÄ™ fhe™u …e.yu[.ze.™e …Œðeytu {u¤ðe [qõÞt Au. yt…™e
™t’‚tu y™u ftÔÞh[™tytu ËtrnÂíÞf y™u ‚f™efe ËtIŒÞoÚte ¼hu÷e Au. yt…™e …ãh[™tytu
YrZ«Þtu„tu, fnuð‚tu, W…{tytu, Y…ftu, Ë™tyu-ƒŒtyu, y÷kfthtu, fwyto™ y™u nŒeËu …tf™t
ËkŒ¼tuo …h ytÄtrh‚ ‚Õ{ent‚ (Allusions)Úte ËwËßs Au. ðtõ…xw‚t (Eloquence){tk
yt ‚{t{ ðM‚wytu yr™ðtÞo y÷kfthtu™tu Œhßòu Ähtðu Au. yu{™e ftÔÞh[™tytu …w™:r™{toý
y™u «‚eftu™e ytŒþo Au. Ëns‚tÚte yu{ fne þftÞ Au fu yt’÷t nÍh‚™e …ãh[™tytu
ËV¤‚t, R~fu hËq÷ y™u Ÿzt Ë{…oý™t yuðt ƒ„e[t suðe Au su {wË÷{t™tu™t E{t™™u
‚ts„e, MVqŠ‚ y™u ™ðSð™ y…uo Au. {tunrT Ë™ ftftuhðe, Œt„ Œnu÷ðe, ztp. Rõƒt÷, r™ÞtÍ
V‚un…whe, ztp. Vh{t™ V‚un…whe, «tu. ™Ëe{ fwhiþe, ft÷eŒtË „wót hÍt suðt Ëw«r‚Âc‚
4 yt’÷t nÍh‚
frðytu, rððu[ftu y™u rðît™tuyu yt’÷t nÍh‚™e …ãh[™tytu™e fŒh fhe yt…™u ðÄtðe
÷eÄt Au. y™u VtrÍ÷u rnLŒwM‚t™™e {nt™‚t™tu ӌޅqðof Mðefth fÞtuo Au. «M‚w‚ …wM‚f
“nŒtRfu ƒÂÏþþ” yt…™e ytðe s ™t’‚ þheVtu™tu yuf ËwkŒh „w÷ ŒM‚tu Au. {ð÷t™t ËqVe
{wnB{Œ yÔð÷ ftŒhe hÍðe, Ëk¼÷e Ëtnuƒu WŒqo ¼t»tt{tk ‚u™e {t„oŒŠþft ‚iÞth fhe Au.
su™wk «ftþ™ VtYrfÞt ƒwf rz…tu, rŒÕneÚte ÚtE [qõÞwk Au y™u «tu. S.ze.fwhiþeyu hÍt yufuz{e
Mxtuf …tuxo, (Þw.fu.)™t ™uò nuX¤ nŒtRfu ƒÂÏþþ™e ™t’‚tu, ftËeŒtytu, ftÔÞtu, Ë÷t{, ŒwYŒ
y™u hwƒtEytu™wk ftÔÞtí{f yk„úuS{tk ¼t»ttk‚h fÞwO Au. òu fu ½ýt Ë{Þ …nu÷tk nŒtRfu
ƒÂÏþþ™wk rnLŒe{tk …ý r÷r…Þtk‚h ÚtE [qõÞwk Au ‚u{ A‚tk „wsht‚e «ò™u ftuý òýu fu{
rþhtuhu¾tðt¤e rnLŒe r÷r… fh‚tk rþhtuhu¾t ð„h™e „wsht‚e r÷r… ðtk[ðt{tk ¾qƒ s Ëh¤
y™u Ëw„{ ÷t„u Au. „wsht‚e «ò™e yt Ëh¤‚t y™u Ëw„{‚t™tu ¾Þt÷ ht¾e™u ¼Y[™t
frð, ËtrníÞfth y™u …ºtfth s™tƒ „w÷t{ ntVuÍS Ëtnuƒu „wsht‚™t ytrþft™u hËq÷
{txu yu™wk „wsht‚e r÷r…Þtk‚h fÞwO Au. nðu ytð~Þõ‚t yu ðt‚™e Au fu „w÷t{ ntVuÍS
Ëtnuƒ suðt s ftuEf rðît™ frð yt™wk „wsht‚e ¼t»tt{tk ftÔÞtí{f ¼t»ttk‚h fhu. y÷ƒ¥t
…ãMðY…u ¼t»ttk‚h fhðt™wk òu þõÞ ™ ntuÞ ‚tu „ãMðY…u yu™wk ¼t»ttk‚h fhe ‚u™wk rððhý
yt…‚e {t„oŒŠþft(þno) …ý h¾e þftÞ. suÚte „wsht‚™t ytrþft™ hËq÷ R~fu hËq÷™t
yt ™ø{tytu™u ðtk[ðt y™u ðtk[ðt W…htk‚ Ë{S™u ‚u{™u ytí{Ët‚ fhe þfu y™u Ët[t
yÚto{tk ‚u{™wk hËtMðtŒ™ fhe™u …tu‚t™t R~fu hËq÷™e QŠ{ytu y™u ¼tð™tytu™u ðÄw™u ðÄw
Wrvó fhe þfu.

yt’÷t nÍh‚ rðhtuÄeytu™e ™shu


yt’÷t nÍh‚ VtrÍ÷u rnLŒwËt™ nÍh‚ {ð÷t™t yñŒ hÍt¾t™ Ëtnuƒ rð»tu ‚u{™t
Ë{ft÷e™ ytr÷{u Œe™ y™u ŒuðƒkŒe rVhft™t ðzt {ð÷t™t y~hV y÷e Útt™ðe Ëtnuƒu
fÌtwk n‚wk fu {ð÷t™t (yt’÷t nÍh‚) …h R~fu hËq÷™tu „Õƒtu Au.