Anda di halaman 1dari 2

Lampiran 1D FORMAT PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT PK GURU KELAS/MATA PELAJARAN a.

Nama NIP Tempat/Tanggal Lahir Pangkat/Jabatan/Golongan TMT sebagai guru Masa Kerja Jenis Kelamin Pendidikan Terakhir/ pesialisasi Program Keahlian !ang diampu b. Nama Instansi/ ekolah Telp / "a# Kelurahan Ke$amatan Kabupaten/kota Pro%insi
Nilai PK GURU untuk: Pembelajaran/Bimbingan Tugas tambahan sebagai .............................. !00 sesuai Permenneg P"N # RB No. !$

: : : : : : : : : : : : : : :

Konversi nilai PK GURU ke dalam skala 0 Tahun %00& dengan rumus


Nilai PKG '!00( =

Nilai PKG !00 Nilai PKG tertinggi

Pembelajaran/Bimbingan Tugas tambahan sebagai ..............................

ebutan dan persentase angka kreditn!a sesuai dengan Permenneg P"N #


RB No. !$ Tahun %00& Pembelajaran/Bimbingan Tugas tambahan sebagai ..............................

ebutan: ebutan:

Perolehan angka kredit ')embelajaran/Bimbingan( )er tahun bagi guru dengan tugas tambahan sebagai ...........................

"ngka kredit satu tahun =

'"KK 0 "KPKB 0 "KP( , '-./-/.( , NPK ........ * +

Perolehan angka kredit tugas tambahan )er tahun sebagai ...........................

"ngka kredit satu tahun =

'"KK 0 "KPKB 0 "KP( , NPK ........ * +

...................& .......... Guru !ang dinilai ...................... Penilai Kepala ekolah

''''''''''''''''''''' NIP

NIP

'''''''''''''''''''''''''' NIP