Anda di halaman 1dari 32

PJ - MAJOR

UNIT 5 Tajuk 1 Tajuk 2 Tajuk 3

PEMBELAJARAN MOTOR (10 jam) Pengenalan Ke a!a Te"#$ Pem%elaja#an M"&"# Pe#&um%u'an !an Kema&angan ($#$)*$#$ Pem%elaja#an M"&"#

+$n" ,$, Pembelajaran kemahiran motor adalah bidang pengajian pergerakan manusia yang focus kepada perubahan dari segi keupayaan kawalan dan prestasi motor yang berlaku hasil proses fizikal seperti praktis dan latihan !ajuk ini bertujuan meningkatkan pengetahuan psikologi lakuan motor kepada peserta kursus Pengetahuan dalam bidang ini akan memberi ruang kepada guru untuk mengaplikasikan kepelbagaian strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam usaha menghasilkan guru yang kreatif dan ino"atif yang boleh menyumbang kepada perkembangan Pendidikan Jasmani di Malaysia -a,$l Pem%elaja#an Pada akhir bab ini anda seharusnya dapat # % & ' memahami$ mengetahui dan mengamalkan teori-teori pembelajaran motor mengaplikasikan teori-teori pembelajaran motor dalam akti"iti pengajaran dan pembelajaran mengaplikasikan prinsip pemindahan pembelajaran kemahiran dalam permainan menghuraikan ciri-ciri pembelajaran motor dari aspek teori dan amali

TAJUK 5.1

Pengenalan ke a!a &e"#$ em%elaja#an m"&"#.

Pengenalan !(OR) P(M*(+AJARA, adalah satu andaian teoretis -pendapat. tentang bagaimana sesuatu organisma itu belajar +antaran itu ia harus menyediakan alasan dan haluan bagi teori pengajaran seseorang di mana seorang guru boleh membentuk serta memudahkan pengajaran /alam aspek Pendidikan Jasmani$ teori yang dipilih mestilah menyediakan satu asas munasabah untuk pemahaman pembelajaran dan satu senarai prinsip-prinsip pengajaran yang bersesuaian dengan teori pengajaran

PJ - MAJOR 5.1 Pengenalan ke a!a &e"#$ em%elaja#an m"&"# 0 # # /efinisi1 Pembelajaran motor2 *idang pengajian pergerakan manusia yang fokus kepada perubahan dari segi keupayaan kawalan dan prestasi motor yang berlaku hasil proses fizikal seperti praktis dan latihan Manusia dapat menanggani alam sekitar yang tidak menentu dengan kemahiran-kemahiran yang dipelajari 3ejayaan ini bergantung kepada keupayaan organisma mengadaptasi 4 mengatasi ciri-ciri persekitaran yang tidak menentu 3emahiran motor2 3ebolehan melakukan sebarang kemahiran bagi menghadapi persekitaran yang tidak menentu dan kemahiran diguna secara maksimum dengan masa dan tenaga -keupayaan. yang minimum

0 # % !eori Pembelajaran Te"#$)&e"#$ Pem%elaja#an

!eori rangsangan-respons5 Connectionist 7 !eori pelaziman klasik 7 Guthries contiguous conditioning 7 !eori !horndike - Peraturan persediaan - Peraturan senaman - Peraturan kesan 7 !eori pelaziman operan skinner

!eori kognitif56field theory6 7!eori persepsi undangundang koffka - Peraturan persamaan - Peraturan melengkap 7 Lewins field theory - Pembelajaran sebagai perubahan dalam pengetahuan - Pembelajaran sebagai perubahan dalam moti"asi

PJ - MAJOR 0 # & Perbezaan teori pembelajaran asas !eori rangsangan-respon5connectionist # 8 o R % Menganggap persekitaran sumber asas untuk menerang$ menjangka mengawal tingkah laku5pembelajaran & Menganggap tingkah laku adalah hasil daripada perkaitan$gabungan2 pembelajaran berlaku apabila perkaitan dikuatkan dengan latihan ulangan atau apabila perkaitan baru diwujudkan ' Pengukuhan meliputi -a. Memberi ganjaran kepada indi"idu apabila hasil diperolehi atau -b. 3adang kala mengenakan denda 0 9asil pelaziman yang menegaskan :langan !eori kognitif5field theory # s o r % !umpuan kepada interpertasi5 persepsi indi"idu terhadap situasi persekitaran dan interprestasi5 persepsi dipengaruhi oleh pengalaman lepas dan semasa & Pembelajaran adalah hasil daripada usaha indi"idu untuk menganalisis situasi$ melihat5memahami pertalian dan menyelesaikan masalah ' Persepsi ditegaskan dan bukan ulangan 0 Pengukuhan berlaku apabila indi"idu menemui pertalian$ menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan

0 # ' !eori-teori Pembelajaran Motor !eori Pelaziman 3lasik -Pa"lo". *erlaku secara spontan dan semula jadi peneguhan negatif berlaku ujikajinya adalah untuk mengetahui sama ada tindakbalas yang dihasilkan adalah secara sendiri atau tidak klasik ; kekerapan rangsangan yang sama supaya gerakbalas spontan yang diingini terhasil Menekankan ulangan dalam latihan !eori Pelaziman Operan 8kinner operan ; pembelajaran tingkah laku yang dapat diramal < dikawal berkait dengan pengukuhan tindak balas !indakan yang dikukuhkan menjadi kuat dan tindakan yang tidak dikukuhkan menjadi lemah setiap lakuan yang dibuat diberi peneguhan yang positif -ganjaran. pembelajaran boleh dijangka berlaku melalui pengukuhan tindak balas yang betul Pengukuhan seharusnya berlaku serta merta sebelum tindak balas seterusnya$ atau dalam keadaan lain pada tindak balas berikutnya Apabila pengukuhan tidak berlaku serta merta$ pengajaran berprogram adalah diperlukan

PJ - MAJOR !eori Perhubungan !horndike pembelajaran sebagai proses cuba jaya perubahan biologi dalam sistem saraf teori bond 4 rangsangan-gerakbalas -R - =. gerakbalas yang dikehendaki diulang < dirangsang sekerap sehingga menjadi automatik pembelajaran disebabkan tiga peraturan berikut1 -i.melalui 9ukum 3esediaan - keupayaan fizikal harus sesuai dengan tugas - kematangan$prasyarat$ moti"asi$ umur$ jantina$ saiz badan -ii.melalui 9ukum +atihan - perhubungan dikuatkan melalui latihan - Jika latihan dihentikan$ perhubungan menjadi lemah dan akan hilang - pembelajaran adalah automatik dengan latihan -iii.melalui 9ukum 3esan - perhubungan menjadi kuat atau lemah selaras dengan keseronokan atau kesakitan yang berkaitan dikendaki - peneguhan positif < negatif !eori Pembelajaran =estalt pendekatan secara persepsi pembelajaran ialah satu pengalaman yang disusun$ bermakna dan diberi tanggapan 'Whole-Part-Whole-Learning'5 Pembelajaran 3eseluruhan - *ahagianbahagian - 3eseluruhan keseluruhan lebih bermakna dari sebahagian ' hukum pembelajaran 1 - kedekatan - keserupaan5kesamaan - kesinambungan - penyempurnaan !eori kognitif -i. +ewin6s field theory Menegaskan perbezaan indi"idu *idang yang mempengaruhi tingkah laku indi"idu meliputi1 - >aktor dalaman2 pengalaman lepas dan harapan5keinginan masa depan - >aktor luaran5persekitaran2termasuk orang lain - Pembelajaran sebagai perubahan dalam pengetahuan ? Perubahan dalam struktur kognitif berlaku melalui proses perbezaan dan menstrukturkan semula - Pembelajaran sebagai perubahan dalam moti"asi ? Moti"asi dipengaruhi oleh tujuan indi"idu

PJ - MAJOR -keperluan$ nilai dan harapan. serta ganjaran luaran -ii. !eori persepsi undang-undang 3offka -a. Peraturan persamaan - )ndi"idu mempunyai kecenderungan untuk mengumpul pola yang sama dari segi saiz$ bentuk atau sifat lain -b. Peraturan melengkap - )ndi"idu cenderung untuk melengkapkan pola diberi yang lengkap sebahagiannya La&$'an 1 ) Menguj$ m$n!a an!a / Pengukuhan dalam pembelajaran motor meliputi ganjaran atau dendaan Pada pandangan anda sejauh manakah ganjaran dan dendaan ini harus dipraktikkan

La&$'an 2 0 Menguj$ m$n!a an!a/ 3onsep pendekatan 'Whole-Part-Whole-Learning' Pembelajaran 3eseluruhan *ahagian-bahagian ? 3eseluruhan adalah satu teori pembelajaran yang diutarakan oleh =estalt /engan merujuk kepada buku rujukan utama$ jelaskan konsep ini

PJ - MAJOR

TAJUK 5.2 Pengenalan

Pe#&um%u'an !an Kema&angan.

Pengetahuan mengenai pertumbuhan dan kematangan adalah perlu untuk memastikan pembelajaran motor dapat dimaksimumkan sejajar dengan tahap kebolehan penerimaan pengajaran kemahiran Pengklasifikasikan kemahiran pula membolehkan kita memahami sifat kemahiran berkenaan 3efahaman ini membantu kita mempelajari suatu kemahiran atau meningkatkan prestasi kemahiran tersebut 5.2.1 Kla,$1$ka,$ kema'$#an 0 % # # 3emahiran motor kasar dan halus 3emahiran halus 7-Melibatkan pergerakan kecil2menggunakan otot kecil 78ukar dilihat kecuali hampir dengan pelaku @ontoh1 -Melambung syiling -Menulis -Menggosok gigi 9alus5kasar 7Penggunaan otot besar dan otot kecil 3emahiran kasar 7Menggunakan otot besar 7Mudah dilihat @ontoh1 -9antaran bola berputar sofbol untuk dipukul -A+ay-up6 bola keranjang @ontoh1 -*erjalan -*erlari -*erenang -Menyepak bola

0 % # % 3emahiran terbuka dan tertutup 3emahiran terbuka 7Persekitaran sentiasa berubah$ tidak stabil dan sukar diduga 7@orak pergerakan kerap diadaptasi 7+ebih kepada daya persepsi 73erap lakukan corak kemahiran berbeza 7 Prestasi sukar diramal @ontoh1 -Menerima ser"is bola tennis -Menghantar shuttle ketika pukulan rali dalam permainan badminton -*ermain bola sepak -*ergusti 3emahiran tertutup 7Persekitaran adalah tetap dan stabil 7 3awal kecepatan sendiri 7 @orak pergerakan BstereotypedB 7 Jarang guna mental -spontan. 7 +ebih kebiasaan

@ontoh1 -Penembak kesasaran yang statik -+ontaran bebas bola keranjang -Pemanah sedia memanah -Melakukan aksi gimnas -Menaip

PJ - MAJOR -mengejar ayam

La&$'an 3 0 Menguj$ m$n!a an!a/ 3emahiran boleh diklasifikasikan kepada kemahiran tertutup dan terbuka /imensi apakah yang anda akan gunakan jika anda ingin mengklasifikasikan kemahiran memandu kereta ataupun berjalan di atas taliC 0 % # & 3emahiran self-paced dan eDternally paced A8elf-paced6 7Juga dipanggil internal paced atau kemahiran tertutup 7Mengawal perlakuan mengikut kemampuan diri @ontoh1 -*oling -+arian &EEE m A(Dternally paced6 7Pelaku bergantung kepada kelajuan5pacing yang tidak dapat dikawal

@ontoh1 -8ukan berpasukan

0 % # ' 3emahiran terasing$ berurutan dan berterusan 3emahiran terasing5diskrit 7Memerlukan satu usaha 3emahiran berurutan5serial 7Melibatkan satu siri pergerakan$ dalam turutan 7Merupakan pergerakan terasing yang diulang @ontoh1 -8er"is tenis -+ay-up bola keranjang 3emahiran berterusan5continous 7memerlukan aksi berulang 7!iada titik mula dan tamat bila-bila masa sahaja @ontoh1 -Mengayuh basikal -*erkanu -*erjalan -*erlari -*erenang

7Permulaan dan penamat kemahiran boleh dikesan @ontoh1 -+ontaran bebas bola keranjang -Membaling anak panah ke papan

PJ - MAJOR

La&$'an 2 0 Menguj$ m$n!a an!a/

*olehkah anda mengklasifikasikan kemahiran-kemahiran berikut berasaskan dimensi kemahiran diskrit$ berterusan dan bersiri dengan menandakan betul pada petak yang berkenaan Kema'$#an berenang mengetuk paku bermain dart memandu kereta rutin gimnastik masuk gear kereta berlari menangkap bola berbasikal menembak menendang bola Te#a,$ng Be#,$#$ Be#&e#u,an

0 % # 0 /imensi 3emahiran Motor - 3ognitif Kema'$#an m"&"# Minimum buat keputusan Maksimum kawalan motor 7lari pecut 7lompat tinggi 7angkat berat 7pitching sofbol 3a%ungan kema'$#an m"&"# !an k"gn$&$1 Ada buat keputusan dan kawalan motor 7menunggang kuda 7belayar 7pemain sukan Kema'$#an k"gn$&$1 Maksimum buat keputusan Minimum kawalan motor 7main catur 7memasak 7tugas jurulatih

PJ - MAJOR

5.2.2 Pem$n!a'an em%elaja#an 0 % % # Pemindahan pembelajaran -i. /efinisi ? Merujuk kepada pengaruh pengalaman lepas5sedia ada terhadap perlakuan satu kemahiran pada kontek yang baru atau pada pembelajaran satu kemahiran yang baru Pemindahan positif ? *erlaku apabila pengalaman pembelajaran sesuatu kemahiran yang lepas membantu pembelajaran sesuatu kemahiran yang baru @ontoh1 Orang yang tahu bermain tenis senang belajar bermain golf

-ii.

-iii.

Pemindahan negatif ? *erlaku apabila pengalaman pembelajaran sesuatu kemahiran yang lepas menghalang atau menggangu pembelajaran sesuatu kemahiran yang baru @ontoh1 Pemain tenis sukar untuk belajar bermain badminton Pemindahan sifar5tiada pemindahan ? *erlaku apabila pengalaman pembelajaran sesuatu kemahiran yang lepas tiada memberi kesan atau mempengaruhi pembelajaran sesuatu kemahiran yang baru @ontoh1 *elajar untuk berenang kepada belajar hendak membawa kereta Pemindahan *ilateral ) *erlaku apabila pemindahan pembelajaran berkaitan dengan pembelajaran tugasan yang sama tetapi dengan menggunakan bahagian kaki5tangan yang berbeza 3enapakah pemindahan pembelajaran itu pentingC 3ita telah mengambil kira bahawa prinsip adalah bentuk asas untuk2 -Membentuk asas untuk perkembangan kurikulum pendidikan -Membentuk asas untuk pengkaedahan pengajaran -:ntuk perkembangan dan perlaksanaan pendekatan bersistem kepada protokol pemulihan Pemindahan potensi pembelajaran dalam pengajaran boleh dimaksimumkan oleh instruktur kemahiran motor dengan mengambil kira garis-panduan di bawah ini supaya apa yang diajar adalah lebih berkemungkinan lebih untuk dipindahkan kepada situasi pembelajaran yang baru Maksimumkan kesamaan antara pengajaran dan situasi pengukuran sebenarnya 8ediakan pengalaman yang mencukupi dengan tugasan asal 8ediakan contoh-contoh yang berbagai apabila mengajar konsepkonsep dan prinsip-prinsip +abelkan atau kenalpasti bahagian tugasan yang penting

-i".

-".

-"i.

-"ii.

PJ - MAJOR Pastikan prinsip-prinsip umum difahami sebelum mengharapkan pemindahan yang berkesan 0 % % % Perbezaan )ndi"idu Pembolehubah perbezaan indi"idu adalah berdasarkan klasifikasi yang dikemukakan oleh >leishman -#FG%. Pembolehubah perbezaan indi"idu dalam aspek tahap kebolehan motor boleh dinilai berpandukan dua taksonomi keupayaan motor yang dikemukakan oleh >leishman iaitu1 -i. 3eupayaan persepsi motor @iri-cirinya adalah1 -ii. 3oordinasi berbagai anggota ? melibatkan interaksi semua anggota badan yang terlibat dalam sesuatu pergerakan 3etepatan kawalan ? merujuk kepada keupayaan mengawal kualiti pergerakan yang dihasilkan Orientasi respons ? merujuk kepada keupayaan untuk menghasilkan respon yang sesuai dengan keperluan persekitaran Masa reaksi ? merujuk kepada tempoh yang diambil untuk memulakan pergerakan selepas menerima rangsangan 3elajuan respons ? merujuk kepada masa yang diambil untuk melengkapkan pergerakan 3eupayaan manipulasi jari ? merujuk kepada keupayaan mengendalikan kemahiran halus yang melibatkan penggunaan jari seperti kemahiran bermain piano$ menjahit dan Apitching6 bola sofbol 3eupayaan manual ? merujuk kepada keupayaan mengendalikan kemahiran kasar yang melibatkan penggunaan keseluruhan bahagian tangan seperti menangkap dan membaling )ntegrasi respons ? merujuk kepada integrasi pelbagai maklumat sensori untuk menghasilkan pergerakan

3ecekapan fizikal @iri-cirinya adalah1 3ekuatan statik 3ekuatan dinamik 3ekuatan ekplosif 3ekuatan bahagian anggota atas 3elenturan statik 3elenturan dinamik 3oordinasi asas 3eseimbangan asas /aya tahan

10

PJ - MAJOR

Perbezaan )ndi"idu -8uatu proses yang berterusan 4 kekal P(R*(HAA, ),/)I)/: ,ature -alam sekeliling 4 baka. "s ,uture -didikan. )khtiar 9idup

Penguasaan 3emahiran Motor Asas !umbesaran -proses tumbesaran 4 perkembangan. 3emahiran Motor 3ompleks

Personaliti Perbezaan 3ebolehan ; suatu proses yang kekal ; suatu proses yang bertimbal balik Pe#,"nal$&$ pola ; sesuatu yang dibentuk tret ; sesuatu yang diwarisi jumlah keseluruhan corak$ tret$ pola indi"idu satu kualiti diri yang digambarkan mengikut suasana$ keperluan$ kelompok 4 keadaan yang berbeza 4 sentiasa berubah Allport$ #F001 8atu organisasi psiko-fizikal yang unik 4 dinamik mengikut perubahan persekitaran 9an (ysenck$ #FJE1

11

PJ - MAJOR 8atu organisasi yang stabil 4 menonjol yang dilihat sebagai sifat$ perwatakan$ tabiat$ perangai$ intelek 4 bentuk badan yang menentukan penyesuaian yang unik terhadap persekitaran 8al"atore Meidi$ #FGE1 8atu set perwatakan yang stabil 4 boleh menentukan tingkah laku psikologikal yang tersusun dari tekanan sosial 4 biologikal 8igmund >reud #F0F1 8atu corak tret yang unik 4 sebagai modaliti -rupa 4 gaya. yang bertindak balas antara satu dengan lain 4 membentuk sesuatu tingkah laku yang kekal 3omposisi Personaliti =uilford$ #F0F1 sikap aptitud perangai minat keinginan

personaliti

morfologi

fisiologi

Perbezaan )ndi"idu dan 3ebolehan Motor Kujud oleh sebab indi"idu ada personaliti 4 personaliti akan bertembung dengan kemahiran motor Perbezaan penguasaan kemahiran motor asas Perbezaan penyempurnaan tugas 3esanggupan indi"idu melakukan berbagai tugas bergantung pada keupayaan Perbezaan di antara kebolehan 4 kemahiran 3ebolehan -tret yang diwarisi -stabil 4 tahan -bilangan tertentu -0E jenis. -menjadi asas pada kemahiran 3emahiran -dibina melalui latihan -ubah suai dengan latihan -tidak terbilang -bergantung kepada kebolehan

12

PJ - MAJOR

0 % % & Pembinaan Motor Te"#$ Pem%elaja#an Lengka#an Te#&u&u ) Ja*k A!am4 1561 - berpunca dari proses pembelajaran Rangsangan 8istem 8ensori Mekanisme Rujukan (fektor

=erak *alas Jejak )ngatan Jejak Persepsi

)ngatan +ampau Pergerakan

Pengetahuan Mengenai 3eputusan -keputusan hasil gerak balas

+aluan sensori dari otot$tendon$ 8endi$ mata$ telinga -proprioseptor.

satu mekanisme dalaman satu kawalan secara automatik yang telah diprogramkan kita mengawal pergerakan sendiri dari mekanisme rujukan #" #$",e &"# maklumat yang diberi kepada laluan saraf dari sistem sensori Pengetahuan mengenai keputusan -A3nowledge of Results6. akan bersatu dengan Mekanisme Rujukan lupaan banyak kerana maklumat tidak diguna selalu apabila indi"idu dapat memindahkan paradigmanya dari peringkat rendah ke tinggi -motor lisan ke pembelajaran motor. dan kalau indi"idu dapat menguasainya kerlakuan kemahiran menjadi automatik sistem pemprosesan maklumat terdiri dari2 # )ntrinsik -!eori +engkaran !ertutup. % (kstrinsik -!eori +engkaran !erbuka. Pengalaman lampau yang memberi5mengukuhkan jejak ingatan 4 jejak persepsi

13

PJ - MAJOR Pe#,e ,$ K$ne,&a&$k keupayaan5kebolehan indi"idu merasa kedudukan < posisi seluruh anggotanya

Te"#$ em%elaja#an +kema +*'m$!& Rangsangan Organ /eria Pemilihan pergerakan Pemilihan pergerakan untuk respon =erak balas

MA3+:M *A+A8

bagaimana indi"idu boleh melakukan sesuatu respon dengan lebih tepat pada pergerakan yang tidak pernah dilakukan 8kema satu set undang-undang - langkah-langkah dalam menjalani satu proses yang berurutan - memberi peluang untuk memilih maklumat penting - kalau skema dapat diringkaskan maka pembelajaran menjadi senang - kita mengawal 4 belajar segala kemahiran pada asas yang sama cuma peringkatnya yang berbeza - kalau maklumbalas adalah lebih awal$ lebih pembelajaran berbalik berlaku akan menyebabkan pembelajaran menjadi lambat untuk mengurangkan tempoh pembelajaran$ kita boleh melakukan - kekerapan latihan - 9ukum 3esan (+ !horndike Pe#,amaan 7 Pe#%e8aan Te"#$ Pem%elaja#an Ja*k A!am 7 +*'m$!& Pe#,amaan9 ada maklum balas5knowledge of results ada gabungan program motor berkaitan dengan rujukan5maklumat-maklumat perlakuan banyak pembinaan ingatan5persepsi

14

PJ - MAJOR mementingkan Bknowledge of resultsB ada latihan$ lebih latihan jadi automatik

Pe#%e8aan9 Adam 8chmidt Adam 8chmidt Adam 8chmidt - setiap respon ada dalam ingatan - beberapa pergerakan yang dikeluarkan dijadikan sebagai ingatan - tumpuan pada pergerakan perlahan - skema pada beberapa jenis pergerakan - kejayaan melakukan kemahiran baru tidak boleh diambil kira - kejayaan itu penting kerana adanya skema yang diikuti

0 % % ' Proses Pembelajaran 3emahiran :a,a Pem%elaja#an M"&"# :",ne# 7 :$&&, KUA+AI KEMA-IRAN -Pergerakan licin atau automatik -tanpa banyak berfikir Ta'a au&"namu, ( al$ng &$ngg$). -kurang kesilapan gerakan kasar -tumpu kemahiran halus -boleh kesan kesilapan Ta'a a,",$a&$1. +*'m$!& status sosio-budaya "isi4harapan semangat

-lebih cekap -pergerakan4analisis data lebih automatik -tumpuan pada gerakan licin$ gaya -peningkatan program motor -ketekalan tinggi -antisipasi 4 timing

15

PJ - MAJOR

-banyak kesilapan -pergerakan kasar -banyak soalan kenal sub-rutin 4 urutan Ta'a k"gn$&$1 l$,an ( al$ng #$m$&$1) 0 % % 0 )ngatan dan +upaan

-tentukan perlakuan 4 objektif -pergerakan tidak licin -teragak-agak PEN3ENALAN KEMA-IRAN

8age -#FL'. mendefinisikan ingatan sebagai menyimpan maklumat dan memperolehi kembali maklumat berikutnya Pembelajaran berkaitan dengan pengumpulan maklumat baru atau mempelajari kemahiran baru$ dan ingatan merujuk kepada mengingati maklumat yang telah dipelajari atau kemahiran yang dipelajari setiap organisma harus ada ingatan dalam pembelajaran motor supaya dapat mempelajarai 4 menguasai kemahiran merupakan satu konsep memproses maklumat supaya maklumat yang diproses dapat dikeluarkan untuk digunakan bagi tujuan mencapai respon sesetengah respon mungkin tidak dapat diselaraskan akibat gangguan ingatan apa jua situasi yang dihadapi melibatkan ingatan jika tidak$ kita tidak dapat respon kepada apa-apa rangsangan maklumat diproses 4 disimpan dalam stor -otak. supaya dapat digunakan pada bilabila masa 7 )ngatan menggambarkan keupayaan indi"idu untuk mengingat dan bukan menjelaskan terhadap peringatannya 7 dapat menggunakan semula maklumat yang diproses

9owe$#FGE1

!ul"ing$#FL01 7 )ngatan menggambarkan keupayaan yang membolehkan organisma mendapat faedah5keuntungan dari pengalaman lepas !erdapat % isu yang menjadi fokus bila mengkaji ingatan1 )su # 7 Organisma sering menggunakan 1a. )ngatan Motor - ingat pergerakan yang telah dilakukan - jika banyak ingatan motor yang menganggu maka pembelajaran bersifat negatif - jika sebaliknya$ pembelajaran bersifat positif b. )ngatan +isan - cues$ isyarat secara lisan yang dapat diingat kembali bagi membantu pembelajaran )su % 7 Peristilahan yang sering dikaitkan 1a. )ngatan - keupayaan indi"idu mengguna semula maklumat yang telah dipelajari b. +upaan - maklumat yang diproses 4 disimpan tanpa susunan - maklumat yang tidak diproses dalam satu saat akan hilang

16

PJ - MAJOR

Proses )ngatan - Model 8chmidt ),P:! 3),(8!A!)3 P(R8(3)!ARA,

8!OR 8(,8OR) JA,=3A P(,/(3 -# 8AA!.

M(+A+:) P(M)+)9A, P(M(R9A!)A, O:!P:! P(R=(RA3A, M(+A+:) PRO8(8 P(RO+(9A, 3(M*A+) ),=A!A, JA,=3A P(,/(3 -JE 8AA!. M(+A+:) RAP!A)

),=A!A, JA,=3A PA,JA,= M(nkoding 7 memasukkan maklumat M/ekoding 7 mengeluarkan maklumat 8tor 8ensori Jangka Pendek maklumat disimpan oleh reseptor - # saat keupayaan tidak terhad kebanyakan maklumat hilang )ngatan Jangka Pendek

17

PJ - MAJOR keupayaan terhad mudah diganggu boleh diukur - ulang maklumat serta merta maklumat boleh disimpan - JE saat

)ngatan Jangka Panjang simpan kekal maklumat banyak raptai dilakukan - akti"iti sama ulangan - cara lain digubah5tukar kepada kod memori kekal maklumat bermakna )ngatan 1 % komponen yang berfungsi # )ngatan 3erja - rakam maklumat dari sesuatu yang baru dilakukan - perolehan kembali ingatan jangka panjang - proses maklumat yang aktif )ngatan Jangka Panjang - memori sebenar - simpan secara kekal - kejadian lepas - pengetahuan am - !ul"ing$ #FL0 1 & sistem - prosedural -berurutan. - semantic -merancang. - episodik

)ngatan Prosedural membolehkan kita mengetahui bagaimana melakukan sesuatu memberi respon bersesuaian dengan kehendak persekitaran cara menghasilkan respon yang tepat )ngatan 8emantik kebolehan menyatakan sesuatu yang sukar dipersepsikan pengetahuan am$ "isi yang tajam -real. mengkonsepsi sesuatu hingga menjadi sesuatu yang realiti )ngatan (pisodik membolehan kita menjelajah ke belakang secara mental menghubungkan kejadian dengan masa mengaitkan kejadian penting dalam hidup - mampu menyatakan masa 4 di mana mengingatkan pengalaman < episod dengan tepat 8istem lupaan !erdapat dua teori berkenaan lupaan iaitu teori lemah kesan dan teori gangguan !eori lemah kesan mengandaikan bahawa masa menyebabkan ingatan menjadi lemah /alam pembelajaran kemahiran$ ingatan menjadi lemah apabila latihan tidak diteruskan kerana sebarabg oerubahan dalam system saraf menjadi lemah apabila tidak diperkukukuhkan melalui latihan !eori gangguan pula mengandaikan bahawa pembelajaran baru menganggu ingatan simpanan maklumat yang telah dipelajari

18

PJ - MAJOR sebelum ini 8ebagai contoh pembelajaran pukulan kilas badminton mengganggu pembelajaran baru pukulan kilas skuasy dan sebaliknya$ kerana kedua-dua menggunakan pergerakan pergelangan tangan yang berbeza

La&$'an 5 !eori Pembelajaran +ingkaran !ertutup Jack Adam dan !eori Pembelajaran 8kema 8chmidt membincangkan bagaimana program motor berlaku semasa seseorang itu melakukan sesuatu kemahiran *incangkan persamaan dan perbezaan di antara kedua-dua teori pembelajaran tersebut dengan bantuan kepada buku rujukan dan gunakan pengurusan grafik TAJUK 5.3 ($#$)*$#$ Pem%elaja#an M"&"#.

Pendahuluan Menurut !uckman -#FGL.$ teori adalah suatu himpunan konsep$ definisi dan saranan yang saling berkaitan dan memberi gambaran teratur tentang sesuatu fenomena dengan menyatakan hubungan atau pertalian antara pembolehubah-pembolehubah untuk menerangkan dan meramalkan fenomena itu /engan adanya teori$ penyelidikan dapat dijalankan untuk memberi dan memperkembangkan ilmu pengetahuan$ dan dapat memahami$ menjangka dan mengawal sesuatu hasil /engan adanya pengetahuan mengenai teori psikologi sukan$ guru pendidikan jasmani$ jurulatih ataupun atlit sendiri akan dapat mengaplikasikan semasa terlibat dalam sukan *iasanya atlit elit dapat menggunakan teori-teori tersebut semasa mereka bertanding terutamanya penggunaan latihan mental yang ketara 5.2 ($#$)*$#$ Pem%elaja#an

5.3.1 La&$'an Men&al Pengenalan - 8elain memberi penumpuan dan penegasan kepada aspek fizikal$ kita juga perlu mengimbangkan aspek-aspek mental di dalam menghadapi sesuatu pertandingan sukan +atihan mental ini boleh diadakan sebelum atau semasa menyertai pertandingan untuk membantu para ahli sukan ke arah pencapaian yang lebih cemerlang di dalam bidang sukan yang diceburi +atihan mental digunakan untuk menunjukkan kesediaan yang akan berlaku pada diri indi"idu 3onsep latihan mental mungkin lebih mudah difahami sekiranya ia dianggap sebagai latihan tanpa gerak atau latihan dalaman 0 & # # 3egunaan dan 3epentingan # :ntuk membina kecekapan murid dalam sesuatu kemahiran dengan lebih cepat$ menyeluruh dan mendapat kefahaman yang lebih meluas

19

PJ - MAJOR % & Penggunaan yang lebih berkesan dapat dilakukan apabila kemudahan penglibatan secara berpasukan dengan menggunakan peralatan yang terhad +atihan mental dapat memperbaiki prestasi dan persembahan ahli sukan di samping dapat membantu ahli sukan mengurangkan kesilapan dan kesalahan yang mungkin berlaku

0 & # % !eknik-teknik dalam +atihan Mental # !eknik Percubaan - !umpuan asas adalah ke arah membolehkan seseorang memahami kemahiran sebelum memulakan latihan mental dan pelaziman bagi kemahiran adalah perlu dilatih dengan betul !eknik Praktis - !erdapat beberapa cara di mana indi"idu boleh mempraktikkan secara mental untuk memperbaiki pergerakan !eknik :lasan - !umpuannya adalah menggalakkan untuk mengingat kembali secara mental seluruh pertunjukan dan cuba merasai kinestatik dan isyarat-isyarat lain berhubung dengan tindakan itu

% &

5.3.2

M"&$;a,$

<e1$n$,$ - Moti"asi ialah satu istilah yang luas yang merujuk kepada suatu tingkat ke arah memperbaiki pergerakan dan tindakan 0 & % # !eori-teori Moti"asi2 # !eori 3eutamaan 3eperluan - Mengikut 9ull dan >reud$ semua perlakuan manusia adalah bertujuan untuk memenuhi kekurangan yang terdapat dalam diri manakala @annon memperkenalkan konsep BhomeostasisB yang merujuk kepada proses yang membolehkan sesuatu organisma mengekalkan keseimbangan fisiologinya dengan menyeimbangkan penyesuaian dalaman dengan penekanan luar !eori 3epelbagaian >aktor - !olman menyebut keadaan ini sebagai Bkeperluan primerB -lapar$ haus dan sebagainya.$ Bkeperluan sekunderB -perhubungan sosial dan kuasa. serta Bkeperluan tertiariB -tingkah laku pembelajaran yang melibatkan berbgai-bagai kegiatan bermatlamat. 8enarai keperluan oleh Murray termasuk suka bergaul dengan orang lain -affiliation.$ suka membantah akan orang lain -dominance. dan dorongan memerhati serta mengemukakan soalan-soalan dan sebagainya -cognizance. 8enarai Mc/ougal termasuklah kecenderungan untuk menjelajah$ kecenderungan untuk bertindak secara agresif$

20

PJ - MAJOR kefcenderungan untuk bercampur gaul dan kecenderungan untuk menguasai sesuatu 0 & % % 8umber # )nstrinsik -dalaman. ? berdasarkan keyakinan diri$ kebolehan$ kemahuan dan keinginan untuk melakukan sesuatu akti"iti % (kstrinsik -luaran. ? berdasarkan ganjaran -positif5negatif.$ orang tersayang$ persekitaran

0 & % & >aktor-faktor Mempengaruhi !ingkat Moti"asi # % & ' 0 3esediaan untuk bertindak Motif mempengaruhi pergerakan 3eletihan sebagai moti"asi negatif =anjaran$ hukuman dan pergerakan 3egagalan masa lalu

0 & % ' 8umber-sumber Moti"asi :mumnya terdapat empat sumber utama moti"asi pada seseorang1 # % & ' Persetujuan sosial dan ganjaran-ganjaran sosial yang lain -dari luar atau orang lain. =anjaran dalam bentuk wang atau kebendaan 3ecenderungan$ minat dan kepelbagaian akti"iti =anjaran keseluruhan daripada diri sendiri dan psikologi pelatih

0 & % 0 Apakah yang Memoti"asikan Ahli-ahli 8ukan *erusaha >aktor-faktor itu antaranya adalah seperti berikut1 # Mencari ketegangan dan mengatasinya % 3ejayaan dalam kecemerlangan & 8tatus ' 3eperluan dipunyai 0 =anjaran yang nyata 0 & % J 3emahiran Memoti"asikan /iri Antara teknik yang biasa digunakan untuk memoti"asikan diri indi"idu adalah penetapan matlamat perlakuan dan kata-kata rangsangan diri a Penetapan matlamat

21

PJ - MAJOR 8atu proses kognitif yang digunakan untuk meningkatkan prestasi dengan membuat sasaran tertentu yang sentiasa dinilai sebagai panduan untuk mencapai sasaran tersebut !ahap-tahap Penetapan Matlamat i Matlamat Jangka Panjang Matlamat terakhir dalam perancangan seseorang atlit atau pasukan dalam mencapai sasaran yang ditetapkan ii Matlamat Jangka 8ederhana Matlamat pertengahan dalam perancangan seseorang atlit atau pasukan untuk menilai sama ada atlit atau pasukan tersebut berada di landasan yang betul untuk menepati matlamat terakhir

iii

Matlamat jangka Pendek Matlamat harian atau mingguan yang digunakan untuk menilai sama ada atlit atau pasukan tersebut berada dilandasan yang betul untuk menepati matlamat jangka panjang Matlamat tersebut memainkan peranan sebagai pemangkin untuk memoti"asikan indi"idu tersebut disamping menjadi panduan untuk menilai sama ada apa yang dirancangkan menepati matlamat

3ata-kata Rangsangan /iri 3ata-kata perangsang atau perkataan yang boleh digunakan untuk meningkatkan moti"asi$ keyakinan diri serta intensity usaha seseorang indi"idu atau pasukan -@ontoh1 Malaysia *oleh. ataupun perkataan yang menggambarkan cirri-ciri tertentu -Nkuat seperti harimauO.$ kata-kata hikmat -Nandalah yang terbaikO. serta doa

La&$'an = 0 Menguj$ m$n!a an!a/ NMoti"asi dan kesepaduan pasukanO /engan merujuk kepada buku rujukan asas$ beri pandangan anda mengenai kenyataan tersebut 5.3.3 Kema&angan. <e1$n$,$ ) 3ematangan adalah kemunculan sebarang ciri-ciri yang menunjukkan kesempurnaan pelaksanaan Perkembangan ciri-ciri ini bergantung kepada fungsi neurologi dan berlaku pada hayat awal indi"idu 3adar kematangan akan berkurangan dan akan sampai sepenuhnya pada umur dua puluhan tahun

22

PJ - MAJOR 5.3.3.1 Pe#$ngka& Pe#kem%angan.

Piaget membahagikan fasa motor pancaindera kepada enam peringkat1 # % & ' Peringkat pantulan - bulan pertama usia seseorang @irinya adalah pantulan mudah Reaksi bulat primer - bulan kedua dan ketiga yang mana bayi akan mengulang tindakan motor seperti membuka dan menutup genggaman Reaksi bulat sekunder - tindakan dilakukan adalah atas keputusannya$ misalnya$ bayi akan menyepakkan benda berulang-ulang sebab dia dapat keseronokan daripada hasilnya 3ordinasi reaksi sekunder - peringkat ini berlaku pada bulan ketujuh hingga bulan kesepuluh$ dan bayi akan melakukan sesuatu tindak balas yang sudah dipelajari supaya mendapat satu matlamat yang diingini Pergerakan bulat ketiga - peringkat ini berlaku pada bulan ke ## hingga ke #L$ di mana bayi akan menggunakan tindak balas yang berbeza supaya mendapat matlamat yang sama 3ombinasi akal - berlaku pada bulan ke #L$ di mana kanak-kanak belajar berfikir melalui sesuatu tindakan dan akan menimbang kemungkinan akibatnya sebelum dia bertindak$ dan ini adalah permulaan pemikiran konseptual

0 J

5.3.3.2

Ke,an <a#$ a!a Pe#%e8aan Umu#4 +ek, !an Kema&angan.

Adalah tidak sesuai untuk menggunakan umur kronologikal untuk mengukur peringkat kematangan seseorang *eberapa penyelidikan menunjukkan bahawa kekuatan otot dan kecekapan motor berkembang dengan umur kronologikal semasa persekolahan 5.3.3.3 Pem%elaja#an !an Kema&angan. >itts dan Posner -#FJG. menjelaskan bahawa kemahiran umum$ di mana walaupun refleksif dalam semula jadi namun harus dipengaruhi oleh pembelajaran ,amun demikian$ corak asas mereka diwarisi oleh struktur baka manusia )dea kemahiran kematangan di mana pembelajaran memainkan peranan yang terhad dan hanya betul apabila sesuatu aras kematangan telah tercapai$ juga adalah suatu kategori tingkah laku kemahiran yang diterima terutama sekali kemahiran lokomotif di mana pembelajaran kemahiran bergantung 5.3.2 Ke%$m%angan

<e1$n$,$ ) 3ebimbangan merupakan suatu keadaan di mana wujud perasaan takut atau gementar atau merasakan alamat buruk terhadap sesuatu perkara yang berlaku atau yang akan berlaku$ sama ada pada diri seseorang ataupun pada orang lain yang mempunyai pertalian atau kaitan dengan orang lain

23

PJ - MAJOR

>reud membahagikan kebimbangan kepada tiga kategori seperti berikut1 # 3ebimbangan sebenar$ iaitu ketakutan yang normal yang dihadapi oleh seseorang pada kedudukan dan suasana yang juga normal % 3ebimbangan neurotis$ yang merupakan ketakutan terhadap hukuman bagi pencabulan atau pencerobohan atau penglibatan masa depan & 3ebimbangan moral$ yang merupakan ketakutan pada sesuatu hukuman atau dendaan bagi kelakuan yang tidak diterima oleh masyarakat /ua jenis kebimbangan lain yang wujud daripada pelaksanaan atau perlakuan seseorang di dalam akti"iti sukan yang berkaitan dengan gerak balas atau tingkah laku ialah1 # 3ebimbangan kecerdasan % 3ebimbangan kegagalan 5.3..2.1 Ke,an !an Ak$%a& Ke%$m%angan. /alam sukan$ kebimbangan boleh mengakibatkan kesan yang tidak sihat sehingga dapat pula menggugat prestasi atau pencapaian seseorang 3ebimbangan yang serius boleh mengakibatkan gangguan fikiran dan jiwa$ dan mampu pula berlaku breakdown. 3ebimbangan boleh berlaku sebelum$ semasa dan selepas sesuatu perlaksanaan perlakuan 3ebimbangan yang berlaku pada seseorang semasa bertanding akan memberi peluang kepada pihak lawan untuk mengambil kesempatan dan peluang untuk meraut kemenangan 5.3.2.2 Menga&a,$ Ke%$m%angan. Prinsip kepada setiap keadaan kebimbangan ialah menerusi perlakuan atau amalan yang betul serta diperkuatkan dengan sifat yakin pada diri sendiri Antaranya2 # Menjalankan latihan dan penyesuaian dalam sukan yang dipilih sebelum bertanding % Mempelajari juga bagaimana untuk melawan atau mengatasi setiap keadaan yang boleh mempengaruhi persembahannya dalam pertandingan sebenar & +atihan kemahiran dan pembelajaran motor adalah cara paling berkesan bagi seseorang mengelakkan diri daripada keadaan kebimbangan ' +atihan yang bersistem mampu menghasilkan kejayaan yang diharapkan malahan pencapaiannya kadang-kadang jauh lebih baik daripada mereka yang tidak mengikut latihan atau tidak memandang berat akan latihan yang diajukan kepadanya 0 Menanam semangat dan disiplin yang tinggi 0 & ' & !eknik Mengurangkan kebimbangan Antara teknik psikologi yang boleh digunakan adalah2 # !erapi pernafasan

24

PJ - MAJOR !eknik1 Menarik satu nafas yang panjang dan menghembuskannya perlahan-lahan /ilakukan berulang kali sehingga berasa tenang atau releks % Pemusatan -centering. !eknik1 Menarik nafas yang panjang seperti terapi pernafasan serta menumpukan perhatian -pemusatan. kepada titik di belakang pusat dan di tengah badan kita /ilakukan dalam keadaan berdiri pada kedudukan yang selesa Relaksasi !eknik1 Mengecut dan merelakskan otot secara progresif *oleh dilakukan secara duduk atau berbaring

&

'

Iisualisasi !eknik1 Membayangkan sesuatu yang boleh menenangkan indi"idu apabila mereka berada dalam keadaan tertekan atau bimbang

5.3.2.3 Tekanan. !ekanan boleh ditakrifkan sebagai suatu pergerakan atau tindakan yang datangnya dari persekitaran ke atas indi"idu !ekanan juga dikatakan suatu keadaan yang tidak seimbang sementara pada fisiologi yang akan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu$ akibat daripada tekanan yang mengancam dirinya !iga kategori tekanan2 # % & 5.3.2.2 # % & !ekanan tugas -task stress.-cara indi"idu menyesuaikan diri pada input yang keterlaluan atau yang berlebihan !ekanan persekitaran -en"ironmental stress.-cara indi"idu bertindak kepada tekanan persekitaran !ekanan yang optimum -optimal stress.-tekanan yang memandu seseorang untuk memilih hasil usaha yang cemerlang Ke,an !an (a#a Menga&a,$ Tekanan. Menerusi latihan seseorang itu dapat mel2akukan sesuatu tugas dengan baik dan berkesan dibandingkan dengan mereka yang tidak mengikuti latihan Pendedahan yang berulang kali kepada tekanan mental dan emosi akan menyebabkan berlakunya penyesuaian dalam setengah-setengah gerak balas tekanan Pendedahan yang kronik -seperti pelaziman fizikal. ke atas tekanan selalunya mengakibatkan adaptasi ke atas tekanan tersebut

25

PJ - MAJOR

La&$'an 6 ) <a a&kan ,e%e#a a %an>ak makluma& !$ e# u,&akaan a&au u,a& ,um%e# >ang %e#!eka&an. 3egelisahan merupakan satu faktor yang sering menghantui atlit terutama mereka yang baru atau yang kurang pengalaman dalam menghadapi situasi pertandingan pada tahap yang lebih tinggi 3egelisahan berpunca daripada tekanan dan kebimbangan /engan merujuk kepada buku rujukan utama$ senaraikan beberapa tanda atau symptom kegelisahan

La&$'an ? ) La&$'an Be#,&#uk&u# 9 A#a'an9 !ulis jawapan anda pada ruang yang disediakan -a. *erikan ciri-ciri untuk setiap peringkat proses mempelajari kemahirankemahiran motor berikut1 i Peringkat 3ognitif PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ii Peringkat Pemantapan PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP iii Peringkat Automatik PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP -b. *erikan satu contoh situasi di mana pemindahan pembelajaran secara bilateral telah berlaku PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ii *erikan satu contoh situasi di mana pemindahan pembelajaran secara negatif telah berlaku i

26

PJ - MAJOR @PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP La&$'an 5 9 La&$'an Be#,&#uk&u# 9 -a. *erikan definisi untuk setiap perkara berikut1 i 3emahiran tertutup PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ii 3emahiran terbuka PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP iii 3emahiran diskrit PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP -b. *erikan satu contoh kemahiran motor untuk setiap kenyataan berikut 1 i kemahiran tertutupPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ii kemahiran terbukaPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP iii kemahiran diskretPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP i" kemahiran BcontinuousBPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

UNIT 1 9 +"alan Tu&"#$al Rangkakan satu rancangan mengajar yang lengkap mengenai sesuatu kemahiran pilihan anda yang diajar selama JE minit dengan memasukkan teoriteori pembelajaran kemahiran motor yang telah anda pelajari

UNIT 2 9 +"alan Tu&"#$al Perolehan sesuatu kemahiran bergantung kepada bagaimana seseorang guru memilih pendekatan untuk mengajar *anding bezakan pendekatan berasaskan teori-teori pembelajaran motor untuk mengajar suatu kemahiran tertutup dan suatu kemahiran terbuka

27

PJ - MAJOR

Rumu,an 8etelah mengikuti modul ini anda seharusnya telah meningkatkan kefahaman anda tentang psikologi lakuan motor dan dapat mengaplikasikan teori-teori pembelajaran motor tersebut di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran mikro atau praktikum Pengetahuan mengenai bidang ini juga dapat membantu anda memahami persoalan yang timbul disebalik prestasi yang ditunjukkan oleh atlit yang menyentuh tentang latihan mental$ moti"asi$ kebimbangan5tekanan dan kematangan Persoalan-persoalan tersebut boleh anda huraikan dan akhirnya mengambil tindakan susulan untuk mengatasi masalah berkaitan )tu saja yang perlu anda lakukan 8(+AMA! *(RJAQAR

5.2

Ba*aan A,a, dan !esihatan

Kee (ng 9oe -#FFL. Pengajaran Pendidikan Jas ani "Pengkhususan#.3uala +umpur 1 Penerbit >ajar bakti 8dn *hd

Mohd 8ofian Omar >auzee -%EE%. Psikologi $ukan % &aya 'ahan ental dan ( osi &i !alangan )tlet 3uala +umpur 1 :tusan Publication 4 /istributors 8dn *hd Mohd 8ofian Omar fauzee -%EE%. Pendekatan Psikologi &ala )tlit. 3uala +umpur 1 3arisma Publications 8dn *hd 5.5 Rujukan *enangani *asalah

*ucher$ @ A -#FL&. +oundation of Physical (ducation ",th. (d.#. 8t +ouis 1 @ I Mosby =raham$ = -#FF%. 'eaching Physical (ducation - .eco ing ) *aster 'eacher @hampaign$ )+ 1 9uman 3inetic Mosston$M -#FL#. 'eaching Physical (ducation. London $ydney 1 @harles ( Merill Pub$ @o$ A *ell$ 9owell Randall + ( -#FF%. 'he $tudent 'eachers /andbook +or Physical (ducation

Champaign IL: Human Kinetics.


Magill Richard A -#FFL#. *otor Learning- Conce0ts )nd )00lications % 1th ed 9ill Mc=raw-

/ebra J Rose -#FFG. ) *ultile2el )00roach 'o $tudy 3f *otor Control and Learning Allyn and *acon

28

PJ - MAJOR

8chmidt$ R A -#FF#. *otor learning and 0erfor ance- fro @hampaign$ )+1 9uman 3inetics

0rinci0les to 0ractice.

KETERAN3AN MAK+U< PEN33UNAAN IKON

=unakan pita rakaman audio atau radio

/okumen atau tugasan perlu juga disimpan atau diserahkan kepada pensyarah dalam bentuk Asoft copy6

Masa rehat -panduan sebelum dan selepas sesi pembelajaran.

=unakan bahan-bahan multimedia

Rancangkan jadual akti"iti mengikut masa yang ditentukan

Rujuk kepada indi"idu tertentu yang pakar atau mahir

*uatkan ujikaji

29

PJ - MAJOR

9asilkan bahan dengan disokong dengan grafik atau ilustrasi

8enarai semak

8enarai buku-buku rujukan yang digunakan oleh penulis dalam penyediaan modul +atihan untuk menguji kefahaman konsep-konsep$ isu-isu penting dengan membuat ulasan

*uatkan catatan atau nota-nota penting

Akses @/-Rom untuk bahan-bahan seperti yang dinyatakan dalam modul

8enarai penerangan makna ba gi sesuatu istilah

Akses bahan pembelajaran dalam bentuk "ideo atau I@/

+ayari laman web untuk mendapatkan maklumat tambahan

Rujukan surat khabar

Panduan kepada pengguna

/apatkan seberapa banyak maklumat di perpustakaan atau pusat sumber yang berdekatan

30

PJ - MAJOR

8ediakan geraf yang sesuai supaya dapat memberi gambaran yang lebih jelas >ikir mengenai soalan yang diberikan 8atu soalan yang dibentuk untuk membawa pelajar secara beransur-ansur ke isi pelajaran 9asilkan interpretasi anda mengenai sesuatu bahagian yang telah dibaca dengan cara lukisan atau lakaran -peta konsep$ rajah$ jadual$ lukisan. Akti"iti !utorial

)tu saja yang perlu anda lakukan

8(+AMA! *(RJAQA

31

PJ - MAJOR

32

Anda mungkin juga menyukai