Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SEJARAH Mata Pelajaran dan Kelas Tema/Tajuk Masa Fokus

Sejarah Tahun 4 Maju Zaman Air Batu 8.40 9.40 pagi Standard Kandungan: 2.1 Mengetahui dan memahami Zaman Air Batu Standard Pem e!ajaran: 2.1.1 Men"ata#an ma#$ud Zaman Air Batu 2.1.2 Men"ata#an peru ahan "ang er!a#u pada Zaman Air Batu K2.1.4 Men"ata#an #eper!uan menghargai a!am $e#itar

O jekt!"

Pada a#hir pengajaran dan pem e!ajaran% murid a#an dapat& i. Men"ata#an ma#$ud 'aman air atu. ii. menje!a$#an peru ahan(peru ahan "ang er!a#u pada 'aman air atu iii. Men"enarai#an dua #eper!uan menghargai a!am $e#itar 1. 2. /. Men)nt)n ta"angan *ide) tentang $a!ji "ang turun pada mu$im $eju# $ema$a pera"aan +ari Kri$ma$ ,TMKBer.erita tentang #eadaan $ema$a .ua.a $eju# dan .ua.a pana$ erda$ar#an *ide) "ang dit)nt)n. Me!ihat gam ar #eadaan entu# mu#a umi di #a0a$an "ang menga!ami mu$im $eju# me!a!ui $!aid p)0erp)int ,KPSMem entang#an ja0apan erda$ar#an #ad arahan "ang di eri#an.

Akt!#!t!

4.

EMK

1i!ai Murni er$"u#ur% #a$ih $a"ang KPS ( 2!emen a$a$ $ejarah 3imen$i Ke0arganegaraan er angga dengan $ejarah a$a!( u$u! negara. TMK e!ajar me!a!ui TMK K)mputer% 453%363% $!aid p)0erp)int% u#u !atihan% a!at tu!i$% #ad arahan /0 )rang daripada /7 )rang murid te!ah men.apai ) je#ti8 P9P. Murid "ang e!um mengua$ai a#an di eri im ingan. Murid "ang te!ah mengua$ai a#an di eri !atihan penga"aan.

$a%an $antu $elajar Re"leks!

STRATEGI PENGAJARAN &AN PEM$E'AJARAN

AKTI(ITI Permulaan )* m!n!t+ Men)nt)n ta"angan *ide) #!ip 1. Murid men)nt)n ta"angan *ide) #!ip :;.e Age: 2. <uru ertan"a#an $)a!an #epada murid er#aitan #!ip *ide) "ang dita"ang#an: a- Siapa tahu taju# .erita ini= Murid menja0a $)a!an guru $e.ara !i$an - Apa ma#$ud taju# itu da!am aha$a Me!a"u= Murid menja0a $e.ara !i$an .- Ma$a itu $emua #a0a$an di!itupi> dipenuhi apa= Murid menja0a $)a!an guru /. <uru mengait#an ja0apan murid dengan taju# pe!ajaran hari ini. Akt!#!t! , ),* m!n!t+ 1. <uru mem ahagi#an murid #epada dua #umpu!an . Kumpu!an 1 diminta men"enarai#an #eadaan $ema$a .ua.a $eju# >ter!a!u $eju#. Kumpu!an 2 men"enarai#an $e a ($e a .ua.a menjadi $eju#> ter!a!u $eju#. 2. Murid(murid er in.ang da!am #umpu!an ma$ing(ma$ing men"enarai#an ha$i! dapatan mere#a da!am #erta$ $e a#> mahjung /. <uru meminta $etiap #etua #umpu!an untu# mem entang#an ha$i! per in.angan di hadapan #e!a$. 4. Murid mem entang#an ha$i! dapatan ma$ing( ma$ing. ?. <uru merumu$#an pem entangan murid dan mengait#ann"a dengan pr)$e$ mem uat air atu di rumah ma$ing(ma$ing.

EMK 1i!ai Murni ( er$"u#ur ( #a$ih $a"ang

CATATAN BBM (K)mputer ri a% 453% 363

2MK (TKP (TMK KB (Menjana ;dea (menghu ung #ait

2MK #eu$aha0anan 1i!ai menghargai a!am KB menjana idea

5iri .ua.a $eju# menggigi! $a!ji aju te a! 5iri .ua.a pana$ erpe!uh matahari teri# hau$> dahaga Zaman air atu ada!ah dunia di!iputi $a!ji dan er#eadaan $eju# @3SP

7. <uru .u a mengait#an i$i pe!ajaran dengan

meminta murid menje!a$#an ma#$ud 'aman air atu. A. Murid mem eri#an pe! agai ja0apan. 8. <uru mem eri#an pengu#uhan dan mem eri#an ja0apan "ang pa!ing tepat tentang ma#$ud 'aman air atu. Akt!#!t! - )-. m!n!t+ 1. <uru menunju##an gam ar $!aid> #!ip *ide) #a0a$an(#a0a$an "ang di!itupi air atu "ang $edang men.air. 2. Murid diminta menje!a$#an peri$ti0a> #andungan #!ip *ide) /. <uru juga merumu$#an ja0apan murid dengan $atu e#$perimen ring#a$ iaitu #iu air atu "ang terdedah. 4. <uru meminta murid men"enarai#an $e a ( $e a air atu men.air. ?.Murid mene"enarai#an $e a ($e a air atu men.air. 7. <uru men")a! murid #enapa .ua.a menjadi pana$. Murid(murid mem eri e erapa ja0apan . A. <uru mengait#an ja0apan murid dengan menerang#an tentang #eadaan dan pen.airan 'aman air atu dengan antuan gam ar(gam ar er#aitan dan mengait#an dengan peru ahan 'aman air atu. Akt!#!t! / ),* m!n!t+ 1. <uru men"edia#an tiga $te$en. Setiap $te$en di$edia#an gam ar(gam ar dan #ad arahan Murid di ahagi#an #epada / $te$en eri#ut: Ste$en 1 ,'aman Air atu- ( Ste$en 2 ,peru ahan(peru ahan 'aman air atuSte$en / ,a!am $e#itar2. Murid a#an ergera# #e$etiap $te$en "ang ditetap#an. Murid a#an menja0a $)a!an erda$ar#an arahan "ang terdapat da!am #ad arahan da!am #erta$ $e a# "ang di$edia#an. /. Murid a#an mem entang#an ja0apan 2MK ;5T KB menjana idea menje!a$ BBM gam ar 1i!ai menghargai a!am 2MK ;5T KB mem eri $e a $uhu di a0ah ta#at e#u manu$ia ergera# e a$ dunia $e)!ah()!ah $atu daratan $ahaja !itupan air atu "ang je!a$

mere#a dan guru a#an mem eri ma#!um a!a$. Penutup ,? minit1. <uru menunju##an $emu!a gam ar(gam ar er#aitan 'aman air atu. 2. Murid diminta men"ata#an #epentingan menjaga a!am $e#itar. /. <uru merumu$#an i$i(i$i penting da!am pe!ajaran hari ini. Contoh : Kad/ gambar untuk stesen N!la! menjaga a!am $e#itar

Kad Arahan Ste$en 1

Berda$ar#an gam ar(gam ar di a0ah% #umpu!an anda diminta menja0a $)a!an( $)a!an eri#ut:

(contoh gambar) 1. Apa "ang anda dapat perhati#an dari gam ar di ata$=

2.

Bagaimana #eadaan 0a#tu ini=

/.

B)!eh#ah air atu da!am gam ar di ata$ .air=

4.

Mengapa#ah air atu )!eh .air=

Anda mungkin juga menyukai