Anda di halaman 1dari 109

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) MOD KURSUS DALAM CUTI

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN IPG

MODUL PENDIDIKAN JASMANI PJM 3106 ANATOMI DAN FISIOLOGI

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU SEKTOR PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Be !"#$ !"#%# &#'# N() *00+

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR,PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU- KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM,PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Nov 2009 Bahagian Pendidikan Guru Sektor Pembangunan Profesionalisme Keguruan Kementerian Pelajaran Mala sia

F#/%#0#1 Pe2'3'3!#2 Ke4#25%##2

Pendidikan di Mala sia adalah suatu usaha berterusan ke arah mem!erkembangkan lagi !otensi individu se"ara men eluruh dan berse!adu untuk me#ujudkan insan ang seimbang dan harmonis dari segi intelek$ rohani$ emosi$ dan jasmani berdasarkan ke!er"a aan dan ke!atuhan ke!ada %uhan& 'saha ini adalah bagi melahirkan rak at Mala sia ang berilmu !engetahuan$ berketram!ilan$ berakhlak mulia$ bertanggungja#ab$ dan berkeu!a aan men"a!ai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhada! keharmonian dan kemakmuran keluarga$ mas arakat$ dan negara&

F#/F#/%#0#1 Pe2'3'3!#2 G" " Guru ang ber!ekerti mulia$ ber!andangan !rogresif dan saintifik$ bersedia menjunjung as!irasi negara serta men anjung #arisan kebuda aan negara$ menjamin !erkembangan individu$ dan memelihara suatu mas arakat ang bersatu !adu$ demokratik$ !rogresif$ dan berdisi!lin&

Cetakan Nov 2009 Kementerian Pelajaran Mala sia H#! 63&$# $e &e/31# #. Ke6"#/3 "2$"! $"7"#2 &e2'3'3!#2 8#25 $3'#! #'# !e&e2$325#2 !(9e %3#/- $3'#! '34e2# !#2 %e%3#&# 9e25e/"# !#2 #$#" 9e25"/#25 9#2#,9#2# 4#1#53#2 # $3!e/- 3/"%$ #%3 '#2 !#2'"25#2 4"!" 323 '#/#9 #&#,#&# 7"5# 4e2$"! '#2 'e25#2 #&#, #&# 6# # &"2- %#9# #'# %e6# # e/e!$ (23!- 0($(!(&39e!#23!- #!#9#2 #$#" 6# # /#32 %e4e/"9 9e2'#&#$ 3:32 4e $"/3% '# 3&#'# Pe25# #1 B#1#53#2 Pe2'3'3!#2 G" "- Ke9e2$e 3#2 Pe/#7# #2 M#/#8%3#.

KANDUNGAN (alsafah Pendidikan Kebangsaan (alsafah Pendidikan Guru Notis )ak Kerajaan Kata *lu+aluan Panduan Pelajar Pengenalan *gihan %ajuk T#7"! 1 < PENGENALAN KEPADA ANATOMI DAN FISIOLOGI ,&, ,&2 ,&. T#7"! * < Konse! asas anatomi dan fisiologi -rganisasi Struktur %ubuh /egulasi homeostasis oleh sistem organ =3 A ?* PERINGKAT KIMIA- SELULAR DAN TISU ORGANISMA 2&, 2&2 T#7"! 3< Bahan *tom dan Molekul %isu+tisu Badan ?3 A ?+ MUKA SURAT 3 3 33 ) )3 , )33 )333 3; , ; 1, 1*

SISTEM SARAF .&, .&2 .&. Pengenalan Struktur dan (ungsi Perjalanan 0m!uls @0 A @+

T#7"! =< SISTEM ENDOKRIN 1&, Pengenalan 1&2 (ungsi dan Ciri+"iri )ormon 1&. Kalenjar 2ndokrin 'tama T#7"! > < SISTEM INTEGUMENTARI 3&, Pengenalan 3&2 3&. T#7"! 6 < SISTEM RESPIRASI 4&, 4&2 Pengenalan 5enis+jenis /es!irasi

+0 A +6

+? , 10?

T#7"! ? < SISTEM URINARI 6&, Pengenalan 6&2 Struktur dan (ungsi T#7"! @ < SISTEM PENGHADAMAN 7&, Pengenalan 7&2 Struktur dan (ungsi T#7"! + < PEMAKANAN DAN METABOLISMA 4

9&, Pengenalan 9&2 Konse! dan 8efinasi 9&. Mekanisma Kabohidrat$ 9i!id dan Protein

/ujukan Panel Penulis Modul Panel Pemurni Modul

10@ 10+ 110

PANDUAN PELAJAR

Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan !embelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan& *nda mungkin kembali semula untuk belajar se"ara formal sele!as bebera!a tahun meninggalkann a& *nda juga mungkin tidak biasa dengan mod !embelajaran arah kendiri ini& Modul ini memberi !eluang ke!ada anda untuk menguruskan "orak !embelajaran$ sumber+sumber !embelajaran$ dan masa anda& Pe94e/#7# #2 # #1 !e2'3 3 memerlukan anda membuat ke!utusan tentang !embelajaran anda& *nda !erlu memahami "orak dan ga a !embelajaran anda& *dalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran !embelajaran kendiri dan aras !en"a!aian anda& 8engan "ara begini anda akan da!at melalui kursus ini dengan mudah& Memohon bantuan a!abila di!erlukan hendaklah di!ertimbangkan sebagai !eluang baru untuk !embelajaran dan ia bukann a tanda kelemahan diri& Modul ini ditulis dalam susunan $#7"!& 5angka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung ke!ada ga a !embelajaran dan sasaran !embelajaran kendiri anda& L#$31#2,/#$31#2 disediakan dalam setia! tajuk untuk membantu anda mengingat semula a!a ang anda telah !elajari atau membuatkan anda memikirkan tentang a!a ang anda telah ba"a& *da di antara latihan ini mem!un ai "adangan ja#a!an& Bagi latihan+latihan ang tiada mem!un ai "adangan ja#a!an adalah lebih membantu jika anda berbin"ang dengan orang lain se!erti rakan anda atau men ediakan sesuatu nota untuk dibin"angkan semasa sesi tutorial& Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah& %iada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk+tajuk dalam modul ini& :alau bagaimana!un$ anda boleh berbin"ang dengan !ens arah$ tutor atau rakan anda melalui email jika terda!at masalah berhubung dengan modul ini& *nda akan menda!ati baha#a 3!(2 digunakan untuk menarik !erhatian anda agar !ada sekali imbas anda akan tahu a!a ang harus dibuat& 9am!iran * menerangkan ke!ada anda makna+makna ikon tersebut& *nda juga di!erlukan untuk menduduki &e&e 3!%##2 4e $"/3% !ada akhir kursus& %arikh dan masa !e!eriksaan akan diberitahu a!abila anda mendaftar& Pe!eriksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tem!at ang akan dikenal !asti& TIP UNTUK MEMBANTU ANDA MELALUI KURSUS INI ,& Cari sudut !embelajaran ang sun i agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar& Buat !erkara ang sama a!abila anda !ergi ke !er!ustakaan& 2& Peruntukkan satu masa setia! hari untuk memulakan dan mengakhiri !embelajaran anda& Patuhi #aktu ang di!eruntukkan itu& Setelah memba"a modul ini teruskan memba"a buku+buku dan bahan+bahan rujukan lain ang di"adangkan& .& 9uangkan seban ak masa !embelajaran anda& ang mungkin untuk tugasan tan!a mengira sasaran

1& Semak dan ulangkaji !emba"aan anda& *mbil masa untuk memahami !emba"aan anda& 3& /ujuk sumber+sumber lain dari!ada a!a ang telah diberikan ke!ada anda& %eliti maklumat ang diterima& 7

4& Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda men im!an bahan+bahan ang bermakna& 6& Cari ka#an ang boleh membantu !embelajaran anda&

PENGENALAN

Kursus P5M.,04 *natomi dan (isiologi meru!akan kursus #ajib bagi Program 0ja;ah Sarjana Muda Pendidikan major P5& Kursus tiga kredit ini .<2=,> meli!uti .0 jam teori dan .0 jam amali& %erda!at lima belas tajuk kesemuan a se!erti ang digariskan dalam !ro forma kursus& %ajuk+tajuk ang dimaksudkan ialah !engenalan ke!ada anatomi dan fisiologi$ Peringkat kimia$ selular dan tisu organisma$ Sistem integumentari$ Sistem rangka$ Sistem otot$ Sistem saraf$ Sistem endokrina$ 8arah$ 5antung$ Saluran dan Peredaran darah$ Sistem limfatik dan imuniti$ Sistem res!irasi$ Sistem !enghadaman$ Pemakanan dan metabolisma serta Sistem urinari& Kursus ini akan dijalankan dalam dua fasa iaitu $ kom!onen teori akan menggunakan modul se!enuhn a manakala kom!onen amali akan dikendalikan se"ara kuliah bersemuka&

AGIHAN TAJUK P#2'"#2 Ke&#'# Pe255"2# Kandungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka& 5adual di ba#ah menjelaskan agihan tajuk+tajuk untuk interaksi bersemuka atau !embelajaran melalui modul& <*gihan %ajuk 0nteraksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Proforma> I2$e #!%3 Be %e9"!# (7#9) + 2 7 7 1 , 4 2 1 , 1 2 , , , 5umlah 13

B3/ , 2 . 1 3 4 6 7 9 ,0 ,, ,2 ,. ,1 ,3

T#7"!BT(&3! Pengenalan ke!ada *natomi dan (isiologi Peringkat kimia$ selular dan tisu organisma Sistem /angka Sistem -tot Sistem Saraf Sistem 2ndokrina 5antung 8arah Saluran Peredaran 8arah Sistem 0ntegumentari Sistem /es!irasi Sistem 9imfatik dan 0muniti Sistem 'rinari Sistem Penghadaman Pemakanan dan metabolisme

M('"/ (7#9) , , + + 1 , + + + , 1 + , , , ,3

J"9 J#9 , . 7 7 7 2 4 2 1 2 7 2 2 2 2 40

10

TAJUK 1

PENGENALAN KEPADA ANATOMI DAN FISIOLOGI

S32(&%3% %ajuk+tajuk dalam modul ini merangkumi konse! asas$ struktur dan fungsi serta regulasi homeostasis oleh sistem organ& senarai bahan rujukan& Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan

H#%3/ Pe94e/#7# #2 ,& 2& .& Mengenal !asti konse! asas sains anatomi dan fisiologi Membin"angkan struktur dan fungsi anatomi dan fisiologi Membin"angkan regulasi homeostasis oleh sistem organ

Ke #25!# !(2%e& $#7"!,$#7"! 9('"/ 323

Pe25e2#/#2 Ke&#'# A2#$(93 '#2 F3%3(/(53

Konse! *sas

Struktur dan (ungsi

/egulasi homeostasis oleh sistem organ

1.0

K(2%e& #%#% #2#$(93 '#2 03%3(/(53 1.1 Pe25e2#/#2

Anatomi ialah kajian tentang struktur tubuh dan hubungan di antara bahagian+ bahagiann a& Perkataan ?anatomi@ berasal dari!ada !erkataan Greek anatom ang bermakna AmemotongB, maka anatomi boleh diangga! sebagai kajian dengan memotong (diseksi). Sementara itu$ fisiologi !ula boleh didefinisikan sebagai kajian tubuh manusia dalam keadaan normal& Kajian ini berkait ra!at dengan !engetahuan tentang semua makhluk hidu! ang terangkum dalam kajian biologi& Bidang ini juga berkait ra!at dengan kajian tindakan fi;ikal dan !ergerakan ang berlaku dalam badan&

11

R#7#1 1.1 < Pengenalan ke!ada *natomi dan (isiologi %erda!at bebera!a jenis anatomi iaitu anatomi regional$ anatomi fungsi dan anatomi makrosko!ik& Anatomi regional ialah kedudukan geografi bahagian tubuh dan setia! region atau daerah& Contohn a kaki$ dada$ ke!ala dan lain+lain anggota ang terdiri dari!ada struktur atau susunan umum ang terda!at !ada semua bahagian tubuh badan& Anatomi fungsi !ula adalah kajian tentang kedudukan dan hubungan antara satu bahagian tubuh dengan ang lain& 0a juga menerangkan tentang kegunaan setia! struktur dan sistem tisun a& Anatomi makroskopik adalah !englihatan struktur+ struktur tertentu dengan han a menggunakan mata kasar& Manakala$ fisiologi !ula adalah kajian ang berkaitan dengan fungsi !ada

keseluruhann a serta struktur dan organ+organ ang terda!at dalam tubuh badan& -leh itu$ mari kita lihat a!a ang dikatakan sebagai anatomi dan fisiologi& 1.1 O 5#23%#%3 S$ "!$" T"4"1 (#) Ke&#/# '#2 /e1e

Se!erti ang kita ketahui$ ke!ala adalah bahagian ang !aling utama !ada tubuh badan& Permukaan bahagian hada!an ke!ala dikenali sebagai muka& Manakala bahagian dalam ke!ala !ula terda!at kaviti mulut$ kaviti nasal$ kaviti orbital$ kaviti telinga dan kaviti kranium& 9eher !ula terletak di antara ke!ala dan toraks& 9eher terdiri dari!ada bahagian atas esofagus$ larinks$ saraf+saraf kranial dan !embuluh darah& Selain dari!ada itu$ kelenjar tiroid$ !aratiroid dan nodus+nodus limfa& <b> B#'#2

Badan terbahagi ke!ada bahagian toraks$ bahagian abdomen dan !elvis& %oraks terletak di antara leher dan abdomen& %oraks ialah bahagian atas trunkus& %erda!at bebera!a bahagian utama di dalam toraks se!erti jantung$ !aru+!aru$ !embuluh darah$ trakea dan esofagus& /angka dinding toraks terbentuk oleh kolum vertebra di belakang$ tulang+tulang rusuk di lateral dan tulang sternum di 12

hada!an& *bdomen meru!akan bahagian inferior trunkus badan& 0a di!isahkan dari!ada toraks oleh otot diafragma& -rgan ang terletak di dalam abdomen terdiri dari!ada trek gastrousus$ he!ar$ !ankreas$ !undi hem!edu$ lim!a dan ginjal& 5ika kita lihat$ !elvis adalah bahagian !aling ba#ah trunkus badan& Pelvis terletak di antara dua tulang !inggul& -rgan gastrousus& (6) A255($# ang terletak di dalam kaviti !elvis terdiri dari!ada !undi ken"ing$ organ !embiakan internal dan juga bahagian ba#ah trek

*nggota tubuh badan dibahagikan ke!ada dua bahagian iaitu anggota bahagian atas dan anggota bahagian ba#ah&

Rajah 1.2: Pandangan hadapan tubuh manusia menunjukkan bahagian dan kawasannya.

13

'ntuk memahami badan manusia$ kita mesti mengkaji organisasin a !ada !elbagai taha! ang berbe;a dari submikrosko!ik hingga makrosko!ik& Pertalian di antara !elbagai taha! organisasi ialah se!erti di ba#ah&

Levels of Structural Organization


Smooth muscle cell Molecules * Ce//"/# /e)e/ Ce//% # e 9#'e "& (0 9(/e6"/e% Atoms 1 C1e936#/ /e)e/ A$(9% 6(9432e $( 0( 9 9(/e6"/e%

Smooth muscle tissue 3 T3%%"e /e)e/ T3%%"e% 6(2%3%$ (0 %393/# $8&e% (0 6e//% Cardiovascular system E&3$1e/3#/ $3%%"e S9(($1 9"%6/e $3%%"e C(22e6$3)e $3%%"e = O 5#2 /e)e/ O 5#2% # e 9#'e "& (0 '300e e2$ $8&e% (0 $3%%"e%

He# $ B/((' )e%%e/%

Blood vessel (organ)

6 O 5#23%9#/ /e)e/ T1e 1"9#2 ( 5#23%9 3% 9#'e "& (0 9#28 ( 5#2 %8%$e9%

> O 5#2 %8%$e9 /e)e/ O 5#2 %8%$e9% 6(2%3%$ (0 '300e e2$ ( 5#2% $1#$ C( ! $(5e$1e 6/(%e/8

Figure 1 .1

/ajah ,&. C Struktur organisasi tubuh badan %aha! Kimia& 'nit bahan terke"il ang stabil ialah atom& Gabungan atom menjadi molekul dengan bentuk ang kom!leks& Setia! bentuk khusus molekul menentukan fungsin a&

%aha! Selular Pelbagai molekul berinteraksi menjadi struktur ang lebih besar dan mem!un ai fungsi khusus di dalam sel& Sel meru!akan unit hidu! terke"il di badan Sel+sel ini menjadi organisasi taha! selular&

%aha! %isu %isu terdiri dari!ada sel+ sel ang seru!a& Sel+sel ini bekerja bersama+sama melakukan fungsi tertentu& Sebagai "ontoh$ sel+sel otot jantung membentuk tisu otot kardiak meru!akan organisasi taha! tisu& 14

%aha! -rgan -rgan terdiri dari!ada dua atau lebih tisu ang sama+sama bekerja melakukan fungsi tertentu& Sebagai "ontoh$ jantung adalah organ dengan dindingn a terdiri dari!ada la!isan otot kardiak dan lain+lain tisu& %aha! Sistem -rgan -rgan+organ berinteraksi di sistem organ& Setia! kali mengun"u!$ jantung menge!am darah ke talian saluran darah& Se"ara bersama$ jantung$ darah dan saluran darah membentuk sistem kardiovaskular iaitu organisasi taha! sistem organ& %aha! organisasi Semua sistem organ badan bekerja sama mengekalkan kehidu!an dan kesihatan& 0ni meru!akan organisasi taha! tertinggi manusia&

-rganisasi !ada setia! taha! menentukan "irri+"iri struktur dan fungsi !ada taha! ang lebih tinggi& Susunan atom dan molekul !ada taha! kimia menghasilkan filamen !rotein& Sebagai "ontoh$ filamen !rotein !ada taha! selular menjadi sel+sel otot kardiak& Pada taha! tisu !ula$ sel+sel ini berkait menjadi tisu otot kardiak& Struktur tisu memastikan !engun"u!an ang selaras dan menghasilkan den utan& *natomi dalaman organ jantung membolehkan ia bertindak se!erti !am& 5antung kardiovaskular& Sesuatu ang menjejaskan sistem akan memberi kesan ke!ada kom!onen+kom!onen sistem tersebut& Sebagai "ontoh$ jika berlaku kemalangan dan kehilangan darah ang ban ak maka jantung tidak da!at berfungsi dengan berkesan& *kibatn a bukan sahaja sistem kardiovaskular terganggu malah sel+sel$ tisu+tisu dan organ+organ lain di seluruh akan badan turut terganggu kerana mengalami kekurangan oksigen ang dibekalkan oleh darah& ang menakung darah bersambung dengan salur darah menge!am darah melalui atrium dan ventrikel dalam sistem

15

1.1.* H(9e(%$#%3%

Hom eostatic C ontrol Mechanism s


3 I2&"$< I20( 9#$3(2 %e2$ #/(25 #00e e2$ &#$1C#8 $( C(2$ (/ 6e2$e = O"$&"$< I20( 9#$3(2 %e2$ #/(25 e00e e2$ &#$1C#8 $(

Re6e&$( (%e2%( )

E00e6$(

* C1#25e 'e$e6$e' 48 e6e&$(

S$39"/"%< P ('"6e% 61#25e 32 )# 3#4/e

I9 4# /#

26 e

D# 3#4/e (32 1(9e(%$#%3%)


I9 4# / #2

> Re%&(2%e (0 e00e6$( 0ee'% 4#6! $( 320/"e26e 9#523$"'e (0 %$39"/"% #2' e$" 2% )# 3#4/e $( 1(9e(%$#%3%

6e

Figure 1 .4

/ajah ,&1 C Mekanisma Ka#alan )omeostasis )omeostasis adalah satu tindakan ang dilakukan oleh organisma untuk mengekalkan kestabilan !ersekitaran dalaman melalui !enga#alan suhu badan$ !eredaran oksigen dan kandungan mineral <!otasium$ sodium dan klorida> di dalam sel badan& )omeostasis di"a!ai melalui satu mekanisme ang dikenali sebagai !enga#alan tindak balas negatif& *!abila keadaan tidak stabil dalam badan dikesan$ maklumat ini akan dihantar ke!ada regulator fisiologikal& Seterusn a$ regulator fisiologikal akan men ebabkan !erubahan ke!ada fungsi badan bagi menentang atau mengatasi keadaan tidak stabil tersebut& Misaln a$ a!abila kita bersenam$ otot akan bekerja keras dan men ebabkan bahagian otot tertentu mengalami kekurangan oksigen& Kesann a$ ketegangan akan #ujud dan mengakibatkan tindak balas negatif berlaku$ misaln a kadar den utan nadi dan kadar !ernafasan akan meningkat& Perubahan ini akan men ebabkan oksigen dihantar ke bahagian otot ang #ujud& (#) G#255"#2 1(9e(%$#%3% Gangguan homeostasis berlaku a!abila !ermintaan terhada! sistem tubuh badan melebihi keu!a aan sel tubuh badan untuk bertindak balas bagi mengekalkan keadaan asal& Namun$ sistem tubuh badan akan bertindak untuk me#ujudkan keadaan ang stabil <homeostasis>& Contohn a$ suhu badan meningkat semasa seseorang bersenam selama 40 minit$ teta!i gangguan <!eningkatan suhu badan> tersebut da!at diatasi sele!as 10 minit$ iaitu suhu badan dikekalkan tan!a !eningkatan <Po#er D )o#le $ 200,>& /ajah ,&,, menunjukkan !roses gangguan homeostasis& 16 ang memerlukan oksigen dan seterusn a mengha!uskan ketegangan

Perubahan !ersekitaran fi;ikal dan kimia Kekurangan oksigen Peningkatan kandungan asid dalam darah

OTAK PENGESAN 8ikesan oleh sel+sel PENYATU Membuat ke!utusan PENGAWAL ATURB REGULATOR Memberi maklum balas ke!ada sel+sel untuk menga#al !ernafasan&

G#255"#2 1(9e(%$#%3%

M"/# 4e %e2#9

HOMEOSTASIS

TINDAK BALAS Kadar !ernafasan laju untuk menentang gangguan& Mengurangkan ke"e!atan membebaskan karbon dioksida dan meningkatkan !en era!an oksigen& Mengurangkan kandungan asid dalam darah&

R#7#1 1.> C Proses gangguan homeostasis

SEMAK KENDIRI 1.1


1.

2&

*!akah ke!entingan anatomi dan fisiologi ke!ada kehidu!an kitaE Bagaimana sistem+sistem organ ang lain berhubung kait dengan sistem rangka dari segi fisiologiE

TUGASAN TERARAH Bagi meningkatkan !engetahuan$ anda disaran agar menda!atkan dan mengum!ulkan maklumat tambahan dari bahan ba"aan dan bahan multimedia ang berkaitan kom!onen ke"ergasan keseluruhan se!erti ke"ergasan fi;ikal$ mental$ sosial dan emosi&

17

LAMAN WEB htt!CFFen&#iki!edia&orgF#ikiFPh si"alGfitness htt!CFF###&" ber!arent&"omFfitnessFfive&htm htt!CFF###&"d"&govFn""d!h!Fdn!aF!h si"alFever oneFglossar FindeH&htm htt!CFF###&brianma"&"o&ukF"onditon&htm

PORTFOLIO 8okumen atau tugasan !erlu disim!an dalam !ortfolio dan diserahkan ke!ada !ens arah dalam bentuk ?soft@ dan ?hard@ "o! &

RUJUKAN %eng Boon %ong& <,971>& Pendidikan jasmani dan kesihatan. Kuala 9um!urC 9ongman Mala sia& :ee 2ng )oe& <,997>& Pengajaran pendidikan jasmani dan kesihatan(pengkhususan). Shah *lamC (ajar Bakti& Mosston$ M& D *sh#orth$ S& <2002>& ea!hing physi!al edu!ation <3th edition>& San (ran"is"o$ C*C Benjamin Cummings&

18

T#7"! *

PERINGKAT KIMIA- SELULAR DAN TISU ORGANISMA

S32(&%3% %ajuk+tajuk dalam modul ini merangkumi konse! asas$ struktur dan fungsi serta regulasi homeostasis dalam sistem organ& Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan&

H#%3/ Pe94e/#7# #2 Setelah selesai memba"a modul ini$ dihara! anda da!atC ,& Mengenal!asti bahan+bahan kimia utama 2& Menerangkan konse! keseimbangan .& Struktur membran dan fungsi 1& Menjelaskan mekanisma !engeluaran !en im!anan dan !enggunaan tenaga 3& Membin"angkan jenis dan fungsi tisu utama Ke #25!# !(2%e& $#7"!,$#7"! 9('"/ 323

Pe 325!#$ !393#%e/"/# '#2 $3%"

Pengenalan

Konse! Keseimban gan

Struktur Membran dan fungsi

Mekanisma *sas

5enis dan (ungsi %isu

19

,&,

BahanC *tom dan Molekul

/ajah ,&, C *tom dan Molekul

,&,&, ,&,&2

Struktur *tom *tom meru!akan unit bahan ang terke"il dan terdiri dari!ada !roton$ neutron dan elektron& 'nsur mengandungi atom+atom dengan jumlah !roton ang sama ban ak& 8i dalam atom terda!at a#an elektron ang mengelilingi nukleus& 0katan dan Sebatian kimia 0katan ion terhasil dari!ada tarikan di antara ion iaitu atom ang menda!at atau kehilangan elektron& Kation adalah ber"aj !ositif& *nion adalah ber"aj negatif& *tom boleh bergabung menjadi molekul& Kombinasi atom dari!ada !elbagai unsur membentuk sebatian Setengah atom berkongsi ele"tron untuk membentuk molekul ang ber"antum berdasarkan ikatan kovalen& 0katan hidrogen ialah da a tarikan di antara atom hidrogen ang ber"aj !ositif dengan atom !ada molekul lain ang ber"aj negatif& 0katan hidrogen boleh memberi kesan ke!ada bentuk dan kandungan molekul&

20

,&2

Notasi Kimia Notasi kimia membolehkan kita menerangkan tindakbalas di antara bahan ang menjana satu atau lebih hasilan&

,&.

/eaksi Kimia Metabolisma merujuk ke!ada semua tindakbalas kimia di dalam badan& Sel+sel memerangka!$ men im!an dan mengguna tenaga untuk mengekalkan homeostasis dan men okong fungsi ang di!erlukan&

,&.&, ,&.&2 ,&.&.

Konse! *sas %enaga Kerja melibatkan !ergerakan objek atau !erubahan struktur fi;ikal$ %enaga ialah keu!a aaan melakukan kerja& 8ua jenis tenaga utama ialah tenaga kinetik dan tenaga keu!a aan& %enaga kinetik ialah tenaga !ergerakan& %enaga keu!a aan ialah tenaga ang disim!an hasil dari!ada kedudukan atau struktur objek& Pertukaran dari tenaga keu!a aan ke!ada tenaga kinetik tidak seratus !eratus efis en& Setia! !ertukaran tenaga akan menghasilkan haba& 5enis tindakbalas %indakbalas kimia boleh dikelasifikasikan sebagai dekom!osisi$ sintesis atau !ertukaran tindakbalas& Sel menda!at tenaga untuk melakukan fungsi melalui katabolisma iaitu !eme"ahan molekul kom!leks& *nabolisma meru!akan sintesis molekul organik baru& %indakbalas Kebalikan %indakbalas kebalikan terdiri dari!ada tindakbalas serentak sintesis dan dekom!osisi& Pada taha! eIuilibrium$ kadar tindakbalas sintesis dan dekom!osisi adalah seimbang& 21

,&.&1

2n;im dan %indakbalas Kimia %enaga aktivasi ialah jumlah tenaga ang di!erlukan untuk memulakan satu tindakbalas& 2n;im menga#al keban akan tindakbalas kimia badan& 2n;im meru!akan !emangkin ang terlibat di dalam tindakbalas tan!a mengalami !erubahan kekal&

,&1

Sebatian 0norganik Nutrient dan metabolik boleh dikelasifikasikan sebagai sebatian organik atau inorganik&

,&1&,

Karbon dioksida dan -ksigen Sel badan ang hidu! mengambil oksigen dan menghasilkan karbon dioksida&

,&1&2

*ir dan kandungann a *ir meru!akan kom!onen inorganik ter!enting badan& *ir meru!akan solvent ang amat baik$ ka!asiti haba ang tinggi dan terlibat di dalam tindakbalas metaboli" badan& Ban ak sebatian inorganik mengalami ionisasi atau larut di dalam air untuk membentuk ion&

,&1&.

*sid dan *lkali 0norganik *sid mele!askan ion hidrogen ke dalam "e"air& *lkali mengeluarkan ion hidrogen dari!ada "e"air& !) "e"air menunjukkan konsentrasi ion hidrogen ang ia ada& Ce"air dikelasifikasikan sebagai neutral jika !h ialah 6& Ce"air dikelasifikasikan sebagai berasid jika !h kurang dari!ada 6& Ce"air dikelasifikasikan sebagai alkali jika !h lebih dari!ada 6&

22

Buffer mengekalkan !) !ada had normal iaitu di antara 6&.3 hingga 6&13 di dalam "e"air&

,&1&1

Garam Garam adalah sebatian ionik di mana "ationn a bukan )= dan anion -)+& Garam adalah elektrolit$ sebatian ang larut di dalam air dan konduksi arus elektrik&

,&3

Sebatian -rganik Sebatian organik mengandungi karbon dan h drogen juga selalun a oksigen& Molekul organik ang besar dan kom!leks termasuklah karbohidrat$ li!id$ !rotein dan asid nukleik&

,&3&,

Karbohidrat Karbohidrat meru!akan sumber tenaga ang !aling !enting di dalam !roses metabolik& %iga jenis utama karbohidrat ialah monosakarida$ disakarida dan !olisakarida&

,&3&2 ,&3&.

9i!ids 9i!id meru!akan molekul ang tidak larut air se!erti lemak$ min ak dan lilin& 2m!at kelas utama li!id ialah asid lemak$ lemak$ steroid dan fosfoli!id& %rigliserid meru!akan tiga molekul asid lemak ber"antum dengan molekul gliserol& Cholesterol adalah hormon steroid dan meru!akan kom!onen membran sel& (osfoli!id meru!akan kom!onen membran sel ang !aling ban ak& Protein Protein melakukan !elbagai fungsi badan 5enis !rotein ang !enting ialah !rotein stru"tural$ !rotein !engun"u!an$ !rotein !engangkutan$ en;im$ hormon dan antibod & Protein adalah rantaian asid amino ang di ikat dengan ikatan !e!tide& 23

Bentuk !rotein menentukan fungsin a& Setia! !rotein bekerja dengan baik !ada kombinasi o!timal suhu dan !)&

,&3&1 ,&3&3

*sid Nukleik *sid nukleik men im!an dan mem!roses maklumat !ada taha! mole"ular& 8ua jenis asid nukleik iaitu asid deoksiribonukleik <8N*> dan asis ribonukleik </N*> *sis nukleik adalah rantaian nukleotida& Setia! nukleotida mengandungi gula$ kum!ulan fosfat dan bes nitrogenous& Sebatian %enaga %inggi Sel men im!an tenaga di dalam bentuk sebatian tenaga tinggi& Sebatian tenaga tinggi ang !aling !enting ialah *%P <adenosine trifosfat>& Bila terda!at tenaga$ sel membuat *%P dengan menambah fosfat ke!ada kum!ulan *8P& Bila tenaga di!erlukan$ *%P di!e"ahkan ke!ada *8P dan fosfat

1.1.* T3%",$3%" T"4"1 *!akah ang dimaksudkan dengan tisu tubuhE Pernahkah anda dengar

mengenain aE %isu adalah sekum!ulan sel ang telah bersatu untuk menjalankan tugas+tugas ang tertentu& %erda!at em!at jenis tisu utama tubuh manusia& /ujuk rajah ,&1

/#7#1 1.*< 2m!at jenis tisu utama di dalam tubuh manusia (#) T3%" E&3$e/3"9 24

%erda!at tiga jenis tisu e!iteliumC (3) E&3$e/3"9 T" "% 2!itelium turus terdiri dari!ada satu la!isan sel sahaja dan berbentuk bulat& )asil dari!ada tisu ini adalah kilang+kilang bendalir se!erti kilang tiroid$ kilang air liur dan kilang mamari <susu>& 0an a terda!at juga di bahagian la!isan dalam !erut$ usus dan setengah dari la!isan saluran !ernafasan& (ungsi tisu ini ialah untuk menghasilkan bendalir se!erti lendir$ bendalir !erut$ bendalir usus dan lain+lain& Selain dari!ada itu$ tisu ini juga berfungsi untuk men era! ;at+;at makanan di dalam saluran !enghadaman& (33) E&3$e/3"9 T" "% Be %3/3# 0an a men eru!ai e!itelium turus$ han a dibe;akan dengan bulu+bulu halus di hujung !ermukaan sel+sel ang dikenali sebagai silia& 2!itelium turus bersilia boleh dida!ati di bahagian+bahagian se!erti saluran !ernafasan <berfungsi sebagai la!isan> dan rongga hidung& Silia akan sentiasa bergerak se!erti !okok lalang ang ditiu! angin&

Pergerakkan ini akan menahan debu$ kuman dan sebarang bendasing dari memasuki salur darah& Selain dari itu silia juga akan men a!u debu ang telah masuk keluar ke arah farinks& %isu ini juga boleh dida!ati di la!isan dalam saluran fallo!ian dan di salur lengkar s!erma& (ungsi tisu ini di saluran fallo!ian adalah untuk membantu !ergerakan ovum dari ovari ke rahim$ manakala di salur lengkar s!erma !ula ia membantu !ergerakan s!erma dari tem!at !enghasilann a iaitu buah ;akar ke arah ;akar& (333) E&3$e/3"9 Le&e %erda!at dua jenis e!itelium le!erC "pitelium #eper $iasa %erdiri dari!ada satu la!isan sahaja dan dibentuk dari sel+sel le!er dan ni!is se!erti sisik ikan& %isu ini membentuk struktur la!isan salur darah$ salur limfatika$ sela!ut !aru+!aru$ sela!ut selom dan sela!ut jantung& Selain dari!ada itu$ gelembung tenggorok di dalam !aru+ !aru juga dibentuk dari!ada tisu ini&

25

"pitelium #eper $erlapisan %isu ini berla!isan di antara satu sama lain& 9a!isan atasn a berbentuk le!er manakala la!isan ba#ahn a !ula berbentuk bulat& %erda!at seban ak ,2 la!isan atau lebih& (ungsi tisu ini adalah sebagai !erlindungan& 0an a boleh dida!ati !ada la!isan kulit luar <e!idermis>$ sela!ut la!isan di mulut$ farinks$ kerongkong$ faraj dan sesetengah bahagian salur ken"ing&

(ungsi utama tisu e!iteliumC Perlindungan J membentuk kulit luar$ la!isan dalam mulut$ farinks$ faraj$ !undi ken"ing$ sela!ut !aru+!aru dan sela!ut selom& (4) T3%" O$($ Penghasilan bendalir J la!isan dalam !erut dan usus& Pen era!an J la!isan dalam usus& Pergerakan J la!isan salur udara&

/ajah /ajah ,&. C 5enis+jenis %isu %erda!at tiga jenis tisu ototC (3) T3%" ($($ $e !#C#/ %erlekat !ada semua rangka tulang di mana !ergerakann a boleh dika#al dengan kuasa otak <kemahuan>& 0a terbina dari!ada sel+sel otot <fiber otot> ang berbentuk silinder& %erka#al melalui sistem saraf dan !engun"u!an berubah

26

R#7#1 1.= C %isu otot terka#al

(33)

T3%" ($($ /"# !#C#/ 8ikenali juga sebagai otot tan!a jalur atau otot li"in& 9uar ka#alan + sistem saraf$ ada !erentak dan !engun"u!an otot !erlahan %erda!at di dalam organ se!erti !erut$ usus$ salur darah$ !undi ken"ing$ rahim dan lain+lain& Gerakann a tidak da!at dika#al oleh kemahuan <gerakan !antulan>& Berbentuk bujur telur dan tidak !anjang se!erti tisu otot terka#al& 8alam setia! sel terda!at satu nukleus ang terletak di tengah+tengah sel&

R#7#1 1.>C %isu otot luar ka#al

(333)

T3%" ($($ 7#2$"25 %erdiri dari!ada jenis otot luar ka#al& %erda!at han a di jantung sahaja& Mem!un ai fiber ang ber"abang dan sarko!lasman a menunjukkan jalur+jalur ang tidak begitu n ata& Mem!un ai kuasa !engun"u!an berirama$ berlaku se"ara automatik$ tan!a !engaliran utusan sarafn a&

27

R#7#1 1.6C %isu otot jantung

Ciri+"iri tisu ototK Pengun"u!an J berlaku a!abila tisu otot menjadi tebal dan !endek& Berelastik J tisu otot beru!a a diregangkan dan kembali ke sai; asaln a& 9esu J tisu otot menjadi lesu setelah melakukan !engun"u!an bebera!a kali$ ia !erlu berehat seketika sehingga bekalan oksigen dan glukos ang baru di ba#a oleh aliran darah ke!adan a& Kemudian tisu otot boleh mengun"u! semula& Kesegaran otot J tisu otot akan sentiasa berada dalam keadaan se!arun kun"u! dalam keadaan rehat& 0ni membolehkann a mengun"u! dengan segera tan!a membuang masa&

(6) T3%" S# #0

/ajah ,&6 C %isu saraf

28

%isu saraf terbentuk oleh neuron& Neuron terdiri dari!adaC <i> <ii> Badan selK dan (iber <gentian> terbahagi ke!ada dua iaitu dendrit dan akson&

Sel saraf tidak boleh membiak se!erti sel tubuh ang lain& 5ika sel tersebut rosak atau musnah$ ia tidak da!at di!erbaiki& :alau bagaimana!un$ jika ia rosak atau se!aruh musnah$ sel tersebut masih boleh di!ulihkan& Pada otak dan saraf tunjang$ sel saraf berbentuk jirim kelabu$ manakala fiber saraf !ula berbentuk jirim !utih& (ungsi utama NeuronC Gerak balas terhada! rangsangan <!enggalak>K dan Pengaliran rangsang saraf melalui fiber+fiber neuron ke!ada struktur+struktur lain& Sel neuroglia juga adalah jenis tisu saraf& Berfungsi sebagai tisu !engikat ke!ada sistem saraf dan melindungi sel+sel neuron dari!ada serangan bakteria&

R#7#1 1.@C %isu saraf

(') T3%" &e253!#$ 29

%isu !engikat dikenali juga sebagai tisu !engantara& %isu !engikat meru!akan tisu ang !aling ban ak berbanding tisu+tisu lain !ada badan& %ugas tisu ini adalah sebagai !en angga dan mengikat struktur+struktur dalam tubuh& %isu !erantara terdiri dari!adaC (3) T3%" 4e 034e %erda!at dua jenis fiberC (iber elastik J fiber ini boleh diregangkan& (iber ini boleh dida!ati !ada dinding salur darah terutaman a !ada salur nadi$ "abang tenggorok dan gelembung tenggorok& (iber tak elastik J terda!at !ada tendon$ ligamen$ dura mater melitu!i otak$ fas"ia otot dan !enutu! berfiber organ& ang

ang melitu!i !elbagai

R#7#1 1.+C %isu berfiber

(33)

T3%" # e(/# %erdiri dari!ada fiber elastik dan fiber tak elastik& %erda!at ban ak ruang halus !ada tisu ini& %isu ini terda!at !ada seluruh tubuh badan terutaman a di ba#ah kulit tubuh$ di sekeliling salur darah dan urat saraf dan juga !ada semua sela!ut lendir <mukosa>&

(333)

T3%" #'3&(% )am!ir seru!a dengan tisu areolar "uma tisu ini di!enuhi oleh sel+sel lemak& %isu adi!os ini terletak di ba#ah kulit tubuh$ mengelilingi jantung dan buah 30

!inggang& (ungsi tisu ini adalah sebagai !en angga$ !erlindungan$ !enebatan dan juga sebagai stor !en im!anan bahan makanan ke!ada tubuh&

R#7#1 1.10C %isu adi!os

(3))

T3%" /390#$3! %erdiri dari!ada tisu fiber dan tisu areolar& 8i dalam tisu ini terda!at berjuta+ juta sel limfatik& (ungsi utaman a adalah untuk menghasilkan sel limfatik$ sel !lasma darah dan monosit <sejenis sel darah !utih>& %isu ini juga memainkan !eranan !enting dalam serangan bakteria dalam tubuh& -rgan tubuh se!erti kura$ tonsil$ kilang limfatik dan tom!ok Pe er !ada usus ke"il dibentuk oleh tisu limfatik&

())

T3%" #C#2 %isu ini sangat liat dan kuat& )am!ir kesemua tulang berasal dari ra#an dan kemudian diganti oleh tisu tulang& %erda!at tiga jenis tisu ra#an iaituC /a#an+fiber /a#an ini membentuk !iring ra#an ang terletak di antara satu tulang ruas belakang dengan ang lain& Selain itu$ ia juga membentuk ra#an se!aruh bulat di sendi lutut dan sendi tulang simfisisis !ubis& /a#an elastik (iber+fiber elastik ang terda!at !ada ra#an ini membentuk ra#an !inna <"u!ing telinga> dan di tudung tenggorok& /a#an hialin /u!a bentuk ra#an ini li"in dan berkilat se!erti ka"a& 0an a melitu!i hujung tulang sendi& Selain itu$ ia juga membentuk dinding ra#an salur nafas dan ra#an rusuk&

31

()3)

T3%" $"/#25 Meru!akan tisu !erantara ang !aling kuat dalam tubuh manusia& %isu tulang terbina dari!ada bahan organan dan bahan bukan organan&

()33)

T3%" '# #1 %erdiri dari!ada sel darah dan !lasma ang mengandungi bahan terlarut& Sel darah men umbang 13L dari!ada isi !adu darah$ manakala !lasma !ula men umbangkan 33L&

32

T#7"! 3

SISTEM SARAF

S32(&%3% %ajuk+tajuk dalam modul ini merangkumi tisu neural$ sistem saraf !usat$ sistem saraf !inggir$ sensori dan laluan motor$ sistem saraf autonomik dan fungsi sensori& Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan& H#%3/ Pe94e/#7# #2 Setelah selesai memba"a modul ini$ dihara! anda da!atC ,& Membin"angkan terminologi dalam sistem saraf 2& Membe;akan antara sistem saraf sim!atetik dan !arasim!atetik .& Menjelaskan fungsi sensori deria umum keseimbangan dan !endengaran Ke #25!# !(2%e& $#7"!,$#7"! 9('"/ 323

S3%$e9 S# #0

%isu Neural

Sistem Saraf Pusat

Sistem Saraf Pinggir

Sensori 9aluan Motor

Sistem Saraf *utonomik

(ungsi Sensori

3.0 S3%$e9 S# #0 3.1 Pe25e2#/#2 Ka#alan tubuh dan jaringan komunikasi adalah ber!usat di sistem saraf& %iga fungsi utama sistem saraf adalah untuk deria <sensori>$ integrasi dan motor& 8eria <sensori> bertugas untuk mengesan !erubahan di dalam tubuh dan !ersekitaran luar& 0ntegrasi !ula bertindak untuk mentafsir !erubahan dan motor memberi res!on ke!ada tafsiran di dalam bentuk kontraksi otot atau rembesan kelenjar&

33

/ajah ,&,, C Sistem Saraf

/ajah ,&,2 C Ka#alan Sistem Saraf

3.*

S$ "!$" '#2 F"25%328#

Menurut segi anatomi$ sistem saraf dibahagi ke!ada dua bahagian utama& Bahagian !ertama dikenali sebagai sistem saraf !usat dan kedua adalah sistem saraf !eriferi& -rganisasi sistem saraf sangat kom!leks& Namun begitu$ organisasi sistem saraf 34 ang

kom!leks ini han a mem!un ai dua jenis sel iaitu neuron dan neuroglia& Neuron terbahagi ke!ada tiga bahagianC badan sel$ dendrit dan akson& Badan sel mengandungi nukleus dan neukloleus ang dikelilingi oleh sito!lasma& Badan sel berfungsi melakukan !roses sintesis bahan+bahan ang di!erlukan oleh sel saraf& 8endrit terbina dari!ada sito!lasma badan sel ang memanjang dan kelihatan ber"abang+"abang& 8endrit bertugas untuk menghantar im!uls ke badan sel& *kson adalah satu "uaran ang !anjang$ ni!is dan mengkhusus& *kson bertindak sebagai !emba#a im!uls dari badan sel ke neuron atau tisu lain& *kson mem!un ai !anjang ang berbe;a mengikut tem!at ia berada& *kson boleh se!anjang ,mm di otak hingga ke ,m atau lebih di antara korda s!ina ke jari kaki& %erda!at akson ang diseli!uti oleh mielin& Sarung mielin berfungsi adalah untuk meningkatkan kelajuan !erjalanan im!uls& Sejenis bahan kimia ang dikenali sebagai neurotransmiter terhasil di hujung saraf a!abila neuron menerima rangsangan fi;ikal atau kimia& /ese!tor akan menerima neurotransmiter ang men ebabkan berlaku !erubahan elektrik dan men"etuskan !otensial aksi&

R#7#1 1.13C Struktur satu neuron& *nak !anah menunjukkan arah !enjalaran im!uls

35

3.*.1

S3%$e9 S# #0 P"%#$

Meru!akan !usat ka#alan seluruh sistem& Ka#alan seluruh sistem ini terdiri dari!ada otak dan korda s!ina& Sistem saraf !usat menerima semua kederiaan tubuh melalui rese!tor& *!abila sistem saraf !usat menerima maklumat kederiaan$ ia akan ditafsir untuk menentukan tindakan ang !erlu diambil& /angsangan otot untuk berkontraksi dan rangsangan kelenjar untuk merembes juga dilakukan oleh sistem saraf !usat& 3.*.* S3%$e9 S# #0 Pe 30e 3

Meru!akan saraf ang berhubungan antara otak dan korda s!ina dengan rese!tor$ otot dan kelenjar& Boleh dibahagikan ke!ada dua iaitu sistem aferen dan sistem eferen& 8i dalam sistem aferen terda!at sel saraf ang berfungsi untuk memba#a maklumat dari rese!tor di !eriferi tubuh ke sistem saraf !usat& Manakala sistem eferen !ula mem!un ai sel saraf ang memba#a maklumat dari sistem saraf !usat ke otot dan kelenjar& Sistem eferen terbahagi lagi ke!ada dua bahagian iaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf autonomik& Sistem saraf somatik mem!un ai neuron eferen memba#a maklumat dari sistem saraf !usat ke otot rangka& diangga! sebagai bersifat voluntari dan boleh dika#al& Sistem saraf autonomik !ula mengandungi neuron eferen ang memba#a maklumat dari sistem saraf !usat ke otot li"in$ otot jantung dan kelenjar& Sistem saraf autonomik diangga! tidak voluntari dan di luar ka#al& Kemudian$ sistem saraf autonomik !ula terbahagi ke!ada dua iaitu sistem saraf sim!atetik dan sistem saraf !arasim!atetik& ang bertugas Sistem saraf somatik

36

/ajah ,&,1

Sistem saraf Sim!atetik dan Parasim!atetik

37

3.3

O 5#23%#%3 S3%$e9 S# #0

-rganisasi sistem saraf terbahagi ke!ada tiga iaitu otak$ korda s!ina dan saraf& 3.3.1 O$#! ang !aling !enting di dalam tubuh manusia& -tak

-tak meru!akan satu organ

dianggarkan mem!un ai berat kira+kira ,&3kg bagi orang de#asa& -tak terletak di dalam rongga kranium dan meru!akan sebahagian sistem saraf !usat& %isu saraf ang berada di otak adalah lembut$ ber#arna kelabu dan !utih dan berada di dalam tengkorak& -tak terbahagi ke!ada em!at bahagian utama iaitu medula oblongata$ !ons dan otak tengah>$ diensefalon <talamus dan hi!otalamus>$ serebrum dan serebelum&

Medula oblongata

Berhubung dengan korda s!ina& Mem!una i !anjang kira+kira ."m dan di!isahkan dari !ons oleh alur hori;ontal&

%erbina dan !utih&

dari

jirim

!utih

dan

!embentukan jaringan jirim kelabu Pada bahagian !osterior ba#ahn a terda!at dua nukleus di setia! sisi ang dikenali sebagai nukleus grasilis Pons dan kuneatus& %erletak di atas medula& Pons mengandungi jirim !utih dan nukleus& Nukleus saraf kranial ke 3 hingga ke 7 dan nukleus !ernafasan berada di -tak tengah !ons& %erletak di atas !ons dan di ba#ah diensefalon& 8ua unjuran iaitu !edunkel di dan serebrum ventraln a& 38 'njuran ini berhubung dengan terda!at !ermukaan

serebrum -

sele!as

len"ongan

ke

anterolateral& 2m!at tuberkel bulat iaitu dua di atas dan dua di ba#ah terletak !ada !ermukaan dorsaln a&

8iensefalon %erletak di antara otak tengah dan serebrum& Struktur utaman a adalah talamus dan hi!otalamus& (ungsi talamus adalah sebagai stesen !eman"ar untuk im!uls deria$ semasa !erjalanann a ke korteks serebrum& %alamus meru!akan !usat untuk mentafsir im!uls deria se!erti sakit$ suhu$ sentuhan dan tekanan& )i!otalamus !ula terdiri dari!ada ban ak struktur& Kedudukan hi!otalamus adalah di ba#ah talamus& )i!otalamus berfungsi menga#al suhu tubuh dan aktiviti autonomik organ+organ bahagian dalam& Selain itu$ fungsi ang lain adalah men"etuskan reaksi emosi se!erti ketakutan dan kemarahan& 8i hi!otalamus juga terda!at !usat makan$ !usat ken ang dan !usat haus&

Serebrum Meru!akan bahagian terbesar otak& 0a terbahagi ke!ada dua hemisfera ang ber#arna kelabu& Kedua+dua hemisfera ini di!er"a ai menga#al aktiviti bagi sebelah tubuh sahaja& Contoh$ deria tubuh sebelah kanan dika#al oleh hemisfera kiri dan begitulah sebalikn a& (ungsi serebrum adalah terlalu ban ak dan kom!leks& Namun se"ara umum$ korteks serebrum terbahagi ke!ada tiga ka#asan& 8eria Berfungsi untuk menerima kederiaan dari kulit$ otot dan bahagian dalam tubuh& 0a juga menerima im!uls dari berbagai+ bagai deria se!erti deria rasa$ lihat$ hidu$ dengar dan sentuh& Motor Berfungsi menga#al atur !ergerakan

otot$ !ertuturan dan sebagain a&

39

*sosiasi

Menghubungkan ka#asan motor dan deria melalui traktusn a& Memainkan !eranan !enting dalam ingatan$ emosi$ taakulan$ !ersonaliti dan ke"erdikan&

Serebelum Meru!akan bahagian kedua terbesar otak& Memainkan !eranan dalam !ergerakan se!ara sedar !ada otot rangka& Pergerakan se!ara sedar !enting untuk koordinasi$ keseimbangan tubuh dan !eneta!an kedudukan tubuh&

R#7#1 1.1> C Bahagian+bahagian otak

40

3.3.*

K( '# %&32#

Korda s!ina mem!un ai ke!anjangan kira+kira 13"m bagi orang de#asa& Kedudukan korda s!ina adalah bermula dari dasar tengkorak turun ke bahagian servikal$ torasik dan seterusn a ke bahagian lumbar atas& Korda s!ina adalah terdiri dari!ada segmen+ segmen dan !ada setia! segmen terda!at se!asang ganglion& Pasangan ganglion tersebut ialah ganglion akar dorsal dan ganglion akar ventral& Pada akar dorsal terda!at akson neuron deria ang bertugas untuk memba#a maklumat dari !eriferi ke korda s!ina& Sementara akar ventral mengandungi akson neuron motor visera dan somatik ang menga#al organ efektor& Saraf s!ina !ula terbentuk dari!ada gabungan ganglion akar deria dan akar motor& Saraf ini dikelaskan sebagai saraf "am!uran kerana mem!un ai kedua+dua serat aferen dan eferen&

R#7#1 1.16 < Korda s!ina

41

3.=

S3%$e9 S# #0 A"$(2(93!

Meru!akan sistem saraf di luar ka#alan& 0a juga bertanggungja#ab terhada! ka#alan otot bebas dan kilang di dalam tubuh& Sistem ini terbahagi ke!ada dua iaituC 3.=.1 S3%$e9 %# #0 %39&#$e$3! %erbina dari!ada dua rantai ganglion saraf ang terletak di tia!+tia! sisi di ang hada!an vertebra& Semua kom!onen ang berada dalam sistem saraf sim!atetik berhubung dengan saraf tunjang& *ntara rangkaian+rangakaian !enting terhasil dari!ada ganglion sim!atetik adalahC /angkaian saraf jantung J membekalkan jantung dan !aru+!aru& /angkaian saraf siliaka J membekalkan !erut usus$ organ+organ di dalam abdomen serta kilang adrenal& /angkaian saraf hi!ogastrik J membekalkan organ+organ di dalam ruang !elvis& 3.=.* S3%$e9 %# #0 &# #%39&#$e$3! Sistem ini terbina dari!ada dua bahagian se!erti berikutC B#1#53#2 ! #23"9 %erdiri dari!ada ganglion ang dida!ati di bebera!a bahagian otak serta gentian saraf ang terkandung di dalam urat saraf otak& B#1#53#2 %#! "9 %erdiri dari!ada ganglion ang dida!ati di bebera!a bahagian korda s!ina& Sistem ini membekalkan sebahagian dari!ada usus besar serta organ di dalam !elvis iaitu usus hujung$ !undi ken"ing dan organ !embiakan&

42

R#7#1 1.1? C Skema ta!ak laluan im!uls saraf

R#7#1 1.1@ C Skema sistem saraf

43

R#7#1 1.1+ C (ungsi saraf !usat dan saraf !eriferi

3.=

Pe 7#/#2#2 I9&"/

%indakan !antulan atau im!uls adalah suatu tindak balas automatik ang berlaku dengan "e!at tan!a difikirkan terlebih dahulu& %indakan im!uls adalah tindak balas motor terhada! rangsangan deria& %erda!at bebera!a struktur ang memba#a ke!ada tindakan im!uls membentuk ?lengkok im!uls@ ang terbina dari!ada bahagian+bahagian berikutC <a> -rgan deria$ "ontohn a kulit tubuh atau!un hujung gentian saraf tendon$ otot atau lain+lain binaan& <b> Saraf deria atau saraf !enghantar ang memba#a rangsang deria tersebut melalui ang dida!ati di

bahagian saraf deria ang terkandung di dalam saraf !inggir ke!ada saraf tunjang& <"> Saraf tunjang dan neuron gegantin a& <d> Saraf motor atau saraf !engeluar ang memba#a utusan motor melalui bahagian saraf motor di dalam saraf !inggir ke!ada organ motor se!erti otot atau kilang&

44

<e> -rgan motor se!erti otot atau kilang$ tersebut&

ang bertindak balas terhada! utusan motor

Boleh dikatakan di sini baha#a tindakan !antulan atau refleks <im!uls> adalah gerakan !erlindungan ang membenarkan tindak balas motor berlaku dengan sangat "e!at& 8i ba#ah adalah bebera!a "ontoh im!ulsC B#1#53#2 S3%$e9 S# #0 P"%#$ B#1#53#2 S3%$e9 S# #0 A"$(2(93 Menarik tangan dengan segera *ir liur akan terhasil dengan lebih a!abila terkena benda tajam atau !anas& dengan alat !emukul sendi di atas tendon tem!urung lutut& %a!ak kaki benda akan ang digarit dengan ibu jari ang tum!ul se!erti ka u men ebabkan atau ban ak jika terhidu atau ternam!ak makanan ang la;at& *nak mata menge"il a!abila "aha a terang dan membesar a!abila "aha a gela!&

Sentakan sendi lutut a!abila di!ukul 0m!uls anak mata terhada! "aha a&

membengkok ke ba#ah& %ersedak terbatuk terhasil a!abila seseorang meminum dalam keadaan go!oh& Kadangkala ada juga im!uls ang boleh dika#al& Bagi ba i dan kanak+kanak ke"il$ buang air besar dan buang air ke"il meru!akan im!uls ang tidak boleh dika#al& Namun$ bagi orang de#asa$ gerakan+gerakan tersebut boleh dika#al& %eta!i jika berlaku ke"ederaan !ada otak$ ia akan merosakkan kuasa !enga#alan !usat tinggi dan men ebabkan seseorang individu tidak da!at lagi menga#al gerakan buang air besar dan buang air ke"il& 5alaran im!uls atau jalaran saraf motor bermula di !usat motor di frontal serebrum& *kson sel saraf di !usat motor menjalar di dalam jirim !utih otak dan di !angkal otak& Pada medula oblongata$ jalaran ini melintas ke sebelah ang lain dan turun ke ba#ah jirim !utih sisi luar saraf tunjang sebagai jalaran !iramid& 8i laras tertentu$ fiber saraf ini akan keluar dari jalaran !iramid dan tamat di keliling saraf di de!an jirim kelabu saraf tunjang& Kemudian sel de!an saraf tunjang memba#a utusan tersebut melalui akar saraf de!an iaitu saraf de!an otot tertentu&

45

Bahagian neuron motor atas terbentuk dari!ada badan sel saraf di !usat motor serebrum serta aksonn a ang turun sehingga ke sel saraf di de!an saraf tunjang& Bahagian neuron motor ba#ah !ula terbentuk dari!ada badan sel saraf di !usat motor serebrum tunjang serta aksonn a ang membekalkan otot tubuh& Kedudukan fiber motor ang melintas di bahagian medula oblongata men ebabkan !usat motor di sebelah bahagian otak menga#al otot tubuh di sebelah ang lain&

R#7#1 1.1+ C Perjalanan saraf motor dan saraf deria dalam jirim !utih saraf tunjang

46

T#7"! =
S32(&%3%

SISTEM ENDOKRIN

%ajuk+tajuk dalam modul ini merangkumi struktur dan fungsi hormon$ kelenjar sistem endokrina dan "ara interaksi hormon& Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan&

H#%3/ Pe94e/#7# #2

Setelah selesai memba"a modul ini$ dihara! anda da!atC ,& Menjelaskan struktur dan fungsi hormon dalam Sistem 2ndokrina 2& Menjelaskan "ara interaksi hormon

Ke #25!# !(2%e& $#7"!,$#7"! 9('"/ 323

S3%$e9 E2'(! 32#

Struktur

(ungsi )ormon

Cara interaksi

47

=.0 =.1

S3%$e9 E2'(! 32# Pe25e2#/#2 Sistem endokrin menghasilkan sejenis bahan kimia seluruh tubuh& ang dinamakan sebagai

hormon& Sistem !engaliran darah bertanggungja#ab untuk memba#a hormon ke

=.*

F"25%3 '#2 C3 3,63 3 H( 9(2 )ormon ang dihasilkan oleh sistem endokrin mem!un ai kesan ang ban ak dan berbe;a+be;a& :alau!un begitu$ terda!at em!at fungsi utama ang dilakukan oleh hormonC <a> (ungsi !ertama adalah menolong menga#al !ersekitaran dalaman dengan mengatur kandungan kimia dan isi !adun a di dalam tubuh badanK <b> Kedua$ membantu tubuh dalam keadaan tertekan se!erti semasa keadaan jangkitan$ trauma$ stres$ !endehidratan$ kebuluran$ !endarahan dan !erubahan suhu ang melam!auK <"> Ketiga$ memainkan !eranan dalam !ertumbuhan dan !erkembangan tubuhK dan <d> Keem!at$ memainkan !eranan dalam !embentukan gamet$ !ersen a#aan$ !emakanan ke!ada embrio dan fetus$ !roses bersalin dan !emakanan ke!ada anak ang baru lahir& )ormon+hormon ang dirembeskan !ada tisu !erantara bertindak ke atas sel+sel sasaran di merata tubuh& Sistem endokrin mem!un ai kesan ang !erlahan teta!i ber!anjangan dan lebih merata& Sel+sel sistem endokrin bertugas dengan mensintesis dan merembeskan hormon& Kelenjar endokrin terbina a!abila sel+sel endokrin berkum!ul& )asil ang dida!ati dari kelenjar endokrin akan dirembeskan terus ke dalam tisu !erantara& Kelenjar+ kelenjar endokrin ang terda!at di dalam sistem tubuh terdiri dari!ada kelenjar !ituitari$ tiroid$ !aratiroid$ adrenal$ !ineal dan timus& %erda!at juga sel endokrin ang berkum!ul di dalam organ tubuh badan se!erti !ankreas$ ovari$ testis$ ginjal$ he!ar$ trek gastrousus$ !lasenta dan otot jantung&

48

Rajah 3.1: Sistem Endo rin

Ke/e27# E2'(! 32 U$#9# Kelenjar+kelenjar utama !ada sistem endokrin adalah kelenjar !ituitari$ tiroid$ !aratiroid$ adrenal$ !ineal dan timus& =.3.1 Ke/e27# &3$"3$# 3 8igelar sebagai kelenjar induk kerana da!at menghasilkan ban ak hormon dan menga#al aktiviti tubuhK Bergaris !usat han a ,&."m sahaja dan berbentuk bulatK 8ibahagikan ke!ada dua lobusC lobus anterior dan lobus !osteriorK 9obus anterior me#akili 63L dari!ada berat kelenjar !ituitariK dan Kedua+dua lobus ini mengeluarkan bebera!a hormon di dalam tubuh&

L(4"% #2$e 3(

L(4"% &(%$e 3(

)ormon !ertumbuhan J menga#al )ormon antidiuretik J mengatur tumbesaran tubuh& jumlah air ang dikumuhkan )ormon tirotro!ik J menga#al melalui ginjal& aktiviti kelenjar tiroid dalam )ormon oksitosik J meransang menghasilkan tiroksin& !enge"utan uterus se#aktu )ormon adrenokortikotro!ik J melahirkan ba i dan menga#al aktiviti su!rarenal !engeluaran air susu se#aktu 49

dalam menghasilkan kortisol dari korteks kelenjar su!rarenal& )ormon gonadotrofikC a> )ormon !erangsang folikel J merangsang !erkembangan folikel Graafian dalam ovari dan !embentukan s!ermato;oa dalam testis& b> )ormon luteinising J menga#al rembesan estrogen dan !rogesteron dalam ovari dan testosteron dalam testis& "> )ormon !rolaktin J menga#al rembesan air susu dan mengekalkan bekalan kor!us luteum semasa kehamilan&

men usukan ba i&

R#7#1 3.*C Skema kelenjar !ituitari dan lobus+lobusn a

50

=.3.*

Ke/e27# $3 (3' %erletak di bahagian de!an leher$ anterior dan lateral terhada! larinks dan trakeaK Kelenjar tiroid ka a dengan bekalan darahK Sel kelenjar tiroid merembeskan koloid tiroid ang mengandungi sebatian iodinK Kelenjar tiroid berfungsi dalam mengatur susunan kimia tisu dan sebagai !erangsang !roses !engoksidaanK Se"ara tidak langsung kelenjar tiroid mengatur !engeluaran karbon dioksidaK dan %erda!at dua keadaan dalam kelenjar tiroid iaitu hi!erembesan dan hi!orembesan&

H3&( e94e%#2 Berlakun a kretinisme iaitu kekurangan rembesan !ada #aktu ba i mengakibatkan !ertumbuhan mental dan fi;ikal teren"at& Bagi golongan de#asa$ keadaan ini men ebabkan miksedema di mana !roses metabolik sangat !erlahan dan "enderung untuk menjadi gemuk$ !ergerakan lemba!$ kulit menjadi tebal dan kering$ rambut gugur dan menjadi jarang$ suhu badan di ba#ah normal dan den ut nadi !erlahan&

H3&e e94e%#2 Kadar metabolisme menjadi tinggi dan suhu badan lebih tinggi dari!ada normal& Pada keadaan ini$ !esakit kehilangan berat badan$ gelisah dan mudah marah$ kadar den utan nadi naik$ out!ut jantung bertambah dan mengalami sim!tom kardiovaskular se!erti fibrilasi atrium dan kegagalan jantung&

51

R#7#1 3.3C *nterior kelenjar tiroid

52

=.3.3

Ke/e27# P# #$3 (3' %erbina dari!ada tisu )ormon tulangK 8ua keadaan !ada kelenjar !aratiroid adalah !aratiroid ang ke"il dan bulat dan dila!isi oleh fasia ang dikeluarkan berfungsi untuk mengatur !ratrakea berserta dengan kelenjar tiroidK metabolisma kalsium dan menga#al jumlah kalsium di dalam darah dan

H3&(&# #$3 (3'3%9# Kekurangan kalsium dalam kandungan darah& Keadaan ini men ebabkan keadaan se!erti tetanus iaitu gejala kekejangan otot dan konvulsi terutaman a !ada tangan dan kaki ang dikenali sebagai kar!o!edal s!asma& Gejala di atas da!at diredakan dengan memberikan kalsium dalam kadar segera&

H3&e &# #$3 (3'3%9# *ktiviti kelenjar ang berlebihan berkaitan dengan !embesaran <tumor> kelenjar& Pengagihan kalsium terganggu di mana kalsium dikeluarkan semula dari tulang dan dimasukkan kembali ke serum darah& 0ni akan men ebabkan !en akit tulang di mana bahagian tulang menjadi ni!is& Kegagalan ginjal juga boleh berlaku jika kalsium terbina di dalam ginjal&

R#7#1 3.=C 2m!at kelenjar !aratiroid

53

=.3.=

Ke/e27# $39"% %erletak dalam toraksK Ber#arna kemerah+merahan dan terdiri dari!ada dua lobusK Sai;n a sangat ke"il dengan berat kira+kira ,0 gram bagi ba i ang baru lahirK Beratn a bertambah ke!ada .0 hingga 10 gram !ada #aktu remaja dan kemudian ia menge"ut semulaK dan Kelenjar timus berkaitan dengan !enghasilan antibodi&Ke/e27# #' e2#/ %erletak di bahagian atas setia! ginjal& Mengandungi darah ang ban ak dan dila!isi dengan ka!sul berserat& Kelenjar adrenal bahagian korteks mengeluarkan kortisol dan bahagian medula menghasilkan adrenalin dan noradrenalin& /embesan akan menjadi ban ak a!abila berada dalam keadaan marah atau takut$ asfiksia dan kela!aran& Keadaan ini men ebabkan tekanan darah naik dalam usaha mela#an kejutan ang disebabkan oleh situasi ini&

R#7#1 3.>C Kedudukan kelenjar timus

54

K( $e!% #' e2#/ %erbahagi ke!ada tiga ;on& Mon !ertama adalah glomerulosa menghasilkan rembesan mineralo+ kortikoid& Mon tengah !ula dikenali sebagai ;on fasikulata dan merembeskan hormon glukokortikoid& Mon dalam di!anggil ;on retikularis dan merembeskan hormon androgen&

Me'"/# #' e2#/ Mem!un ai sel+sel kromafin ang menghasilkan hormon& /embesan hormon dika#al oleh sistem saraf autonomik& 70L dari!ada rembesan medula adalah adrenalin dan ian a bersifat lebih !oten dari!ada noradrenalin&

R#7#1 3.6C Kelenjar su!rarenal kanan dan kiri

=.3.>

Ke/e27# &32e#/ %erletak !ada kor!us kalosum dan bersai; ke"il dan ber#arna merah& 8ila!isi oleh ka!sul ang bernama !ia mater& Menghasilkan hormon melatonin dan adrenoglomerulotro!in& Melatonin boleh meren"atkan aktiviti !embiakan dengan "ara

meren"atkan hormon gonadotro!ik& Sementara adrenoglomerulotro!in !ula merangsang korteks adrenal untuk merembeskan mineralokortikoid&

55

R#7#1 3.?< Kedudukan kelenjar !ineal !ada otak

=.= T32'#!#2 H( 9(2 %indakan hormon ada dua jenis iaitu tindakan !ositif dan tindakan negatif& T32'#!#2 &(%3$30 %erda!at hormon ang terhasil dengan mengaktifkan kelenjar ang menghasilkan hormon tersebut& )asiln a adalah berla#anan dengan tindakan negatif& 8alam tindakan !ositif$ !eningkatan sel hormon akan menghasilkan lebih ban ak hormon& Contoh !eningkatan hormon boleh dilihat !ada kontraksi semasa ingin melahir ba i& T32'#!#2 2e5#$30 Kekurang hormon akan men ebabkan kelenjar merembes dengan lebih ban ak dan tekanan darah akan meningkat& %indakan negatif berlaku di mana !embuluh+!embuluh akan tertarik semasa rembesan hormon ang ban ak dikeluarkan& Boleh dikatakan se!erti menga#al kelajuan !ada kereta$ a!abila s!eedometer menunjukkan kelajuan melam!au$ kita akan megurangkan kelajuan& *!abila kita sedar kelajuan semakin berkurangan$ kita akan menekan !edal min ak untuk menambah kelajuan& Keban akan kelenjar mem!un ai ke!ekaan sebegitu untuk memberitahu tentang ?kelajuan@ endokrin& -leh itu$ kelenjar+kelenjar ini akan mengeluarkan rembesan ang sesuai untuk men eimbangkan kandungan hormon dalam darah&

AKTIVITI 3.1
!a"at an ma lumat lan#ut mengenai sistem endo rin dengan mela$ari laman %e& &eri ut' %%%. umc.edu %%%.emc.marico"a.edu 56

57

T#7"! >

SISTEM INTEGUMENTARI

S32(&%3% %ajuk+tajuk dalam modul ini merangkumi struktur dan fungsi sistem integumentari& Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan&

H#%3/ Pe94e/#7# #2

Setelah selesai memba"a modul ini$ dihara! anda da!atC & ,& Memerihalkan struktur dan fungsi sistem integumentari Ke #25!# !(2%e& $#7"!,$#7"! 9('"/ 323

S3%$e9 I2$e5"9e2$# 3

Struktur

Fungsi

58

>.0

K"/3$ T"4"1

5uga dikenali sebagai kutis& Salah satu fungsi tubuh adalah sebagai !embuangan& Peluh adalah bahan kumuh ang dikeluarkan oleh kulit& Kulit mem!un ai dua la!isan iaitu e!idermis dan dermis& >.1 E&3'e 93% ang terbahagi

2!idermis adalah kulit luar& 0an a terdiri dari!ada tisu e!itelium ke!ada dua la!isanC ,& 9a!isan bersisik <la!isan )orn >

9a!isan !aling luar& Sel+sel di bahagian ini le!er dan tertekan& Keban akan sel+sel ini telah mati dan digantikan oleh sel baru dari janasel& 2& 9a!isan janasel Sel di sini berbentuk bulat dan mem!un ai nukleus& Sel di sini sentiasa membiak$ membentuk sel baru untuk menggantikan sel ang terda!at !ada la!isan bersisik& Ketebalan e!idermis berbe;a mengikut bahagian tubuh& %a!ak kaki meru!akan kulit ang !aling tebal& :arna kulit manusia !ula ditentukan oleh kandungan melanin dalam !igmen& >.* De 93% 8ermis adalah kulit dalam& Mem!un ai ketebalan kira+kira 0&23 ke 2&3mm& Ketebalan dermis juga berbe;a mengikut ka#asan tubuh$ di mana ia sangat tebal di ta!ak tangan dan kaki$ manakala sangat ni!is di kelo!ak mata$ !enis dan skrotum& *ntara struktur ang terda!at !ada dermis adalah kelenjar !eluh& Sai; kilang !eluh adalah lebih besar di ta!ak tangan$ ta!ak kaki$ dahi dan ketiak berbanding di ka#asan lain& Salur kilang !eluh naik ke atas dan menembusi kulit di mana ia disebut sebagai liang roma atau liang !eluh& Peluh sentiasa terhasil$ namun ia akan men ejat dengan "e!at !ada masa rehat dan !eluh menjadi tidak begitu n ata& Manakala$ a!abila !eluh terhasil dengan ban ak$ se!erti semasa melakukan aktiviti$ !en ejatan akan terganggu dan !eluh menjadi n ata dan disebut sebagai !er!eluhan n ata& %erda!at dua kelenjar !eluh iaituC 59

<i>

Kelenjar !eluh ekrin <merokrin> 5umlah kelenjar !eluh ekrin adalah ban ak& 0a boleh dida!ati di seluruh kulit terutaman a di ta!ak tangan dan ta!ak kaki& 0a berfungsi se!anjang hidu! dan menghasilkan rembesan ang lebih berair&

<ii>

Kelenjar !eluh a!okrin Kelenjar a!okrin terletak di ketiak$ bahagian !ubik dan ka#asan ber!igmen buah dada <areola>& *!abila manusia men"a!ai akil baligh$ maka kelenjar ini akan berfungsi dengan mengeluarkan rembesan ang tidak berbau& Namun$ rembesan akan terurai oleh mikrob !ermukaan kulit dan mengeluarkan bau ang kurang men enangkan&

R#7#1 3.1@C Skema kulit dan struktur di dalamn a

60

R#7#1 < F(/3!e/ R#94"$

R#7#1

<

K"!"

61

R#7#1 <

Re5"/#%3 S"1" B#'#2

62

T#7"! 6

SISTEM RESPIRASI

S32(&%3% %ajuk+tajuk dalam modul ini merangkumi !engenalan dan fungsi sistem res!irasi$!engurusan sistem res!irasi$ fisiologi res!irasi$ ka#alan res!irasi dan sistem res!irasi dan umur& Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan&

H#%3/ Pe94e/#7# #2

Setelah selesai memba"a modul ini$ dihara! anda da!atC ,& Menjelaskan sistem res!irasi dan fungsin a 2& Memerihalkan !engurusan sistem res!irasi dan fisiologi res!irasi .& Menjelaskan ka#alan res!irasi dan hubungan sistem res!irasi dengan umur Ke #25!# !(2%e& $#7"!,$#7"! 9('"/ 323

S3%$e9 Re%&3 #%3

Pengenalan

(ungsi sistem

(isiologi res!irasi

Ka#alan res!irasi

Sistem /es!irasi dan umur

63

6.0

S3%$e9 e%&3 #%3

'ntuk menjalankan aktiviti$ setia! sel memerlukan oksigen& )asil akhir dari!ada aktiviti sel adalah karbon dioksida& Sebelum ini$ kita telah belajar mengenai sistem kardiovaskular& 'ntuk !engetahuan anda$ dua sistem kardiovaskular dan sistem !ernafasan& ang terlibat dalam !roses mengangkut oksigen dan !roses mengeluarkan karbon dioksida adalah sistem

/ajah ,&2, C *natomi Sistemres!irasi

6.1

Je23%,7e23% Re%&3 #%3

8alam fisiologi !ernafasan$ terda!at dua jenis !ernafasan& 5enis !ertama adalah !ernafasan melalui !aru+!aru atau !ernafasan eksternal& 5enis adalah !ernafasan tisu atau !ernafasan internal& 6.1.1 Pe 2#0#%#2 E!%$e 2#/ ang kedua !ula

Pertukaran oksigen dan karbon dioksida adalah berlaku di !aru+!aru& Semasa bernafas$ oksigen akan disalurkan melalui hidung dan mulut& -ksigen ini akan melalui trakea dan tiub bronkial ke alveoli& Proses ini mem!un ai kaitan ra!at dengan darah dalam ka!ilari !ulmonari& 64

Membran alveolar+ka!ilari meru!akan satu+satun a la!isan

ang memisahkan

oksigen dari darah& Bagaimanakah membran ini memisahkan oksigen dari darahE -ksigen akan menembusi membran ini dan hemoglobin sel darah merah akan memba#a oksigen tersebut ke jantung& Kemudian$ darah akan di!am ke seluruh tubuh melalui arteri& Pada keadaan ini$ darah ang keluar dari !aru+!aru mem!un ai tekanan oksigen ,00mm)g& Pada ketika ini juga$ ba"aan hemoglobin adalah 93L te!u oksigen& Karbon dioksida ang terhasil akan menembusi aveolar+ka!ilari dari ka!ilari darah$ kemudian melalui tiub bronkial dan trakea seterusn a dihembus keluar melalui hidung dan mulut& Pernafasan eksternal mem!un ai em!at !roses& Proses+!roses tersebut adalahC <i> <ii> <iii> <iv> Nentilasi !ulmonari J menggantikan udara dalam alveoli dengan udara luarK *liran darah melalui !aru+!aruK Pengagihan aliran udara dan aliran darah sedemikian sehingga jumlah te!at dari setia!n a da!at sam!ai ke semua bahagian tubuhK dan Penggabungan gas ang menembusi membran !emisah alveolar ka!ilari& Karbon dioksida lebih mudah bergabung dengan darah berbanding oksigen& Semasa melakukan aktiviti senaman$ darah ang datang ke !aru+!aru mengandungi lebih ban ak karbon dioksida berbanding oksigen& 5usteru itu$ karbon dioksida itu tidak da!at dikumuhkan$ maka !enge"utan dalam arteri darah bertambah& )al ini akan merangsang !usat !ernafasan dalam otak untuk mem!er"e!at dan mem!erdalamkan !ernafasan& 8engan ini$ karbon dioksida da!at dikumuh dan !aru+ !aru da!at mengambil oksigen dengan lebih ban ak&

65

6.1.*

Pe 2#0#%#2 I2$e 2#/

Pernafasan internal berlaku !ada semua tisu tubuh& 8arah ang sam!ai di ka!ilari bergerak dengan lambat& 8arah tersebut juga hemoglobinn a te!u dengan oksigen& Pengoksigenan akan berlaku a!abila sel tisu mengambil oksigen dari hemoglobin dan hasiln a adalah karbon dioksida&

R#7#1 *.?C Pernafasan 2ksternal dan 0nternal

6.*

K(9&(2e2 '#2 F"25%3 S3%$e9 Re%&3 #$( 3

Sistem !ernafasan terjadi dengan adan a organ+organ tertentu& -rgan+organ ang terlibat di dalam sistem !ernafasan adalah hidung$ farinks$ larinks$ trakea$ bronkus dan !aru+!aru&

66

R#7#1 *.@C Sistem Pernafasan

R#7#1 *.+C 9arinks$ %rakea dan Bronkus

67

O 5#2 )idung Bahagian hidung boleh terbahagi ke!ada dua iaitu bahagian internal dan bahagian eksternal& Bahagian eksternal terletak !ada !ermukaan muka& 0a terbentuk dari!ada tulang dan ra#an ang berbentuk rangka !en okong& /angka hidung ini dilitu!i oleh kulit di bahagian luar dan membran mukus di la!isan dalamn a& 9ubang hidung atau nares eksternal adalah dua bukaan ang terda!at di ba#ah hidung eksternal& Bahagian internal !ula terletak di atas mulut dan di antara dua kaviti orbit& Se!tum hidung membahagi hidung ke!ada bahagian kanan dan kiri& Membran mukus ang mela!isi kaviti hidung di!enuhi dengan !embuluh darah& 8ikenali juga sebagai tekak& Mem!un ai kira+kira ,2 hingga ,. "m !anjang tiub berotot& Meru!akan satu salur ang bermula dari dasar tengkorak dan tamat di belakang !eti suara di aras vertebra leher keenam& Bahagian !aling atas farinks dikenali sebagai nasofarinks& Bahagian tengah !ula dikenali sebagai orofarinks dan bahagian !aling ba#ah dikenali sebagai laringofarinks& 5uga dikenali sebagai !eti suara& Meru!akan laluan !endek ang menghubungkan laringofarinks dengan trakea& %erda!at bebera!a tulang ra#an di larinks& %iga dari!ada tulang ra#an ini tidak ber!asangan dan tiga lagi

F"25%3 Bulu hidung mena!is debu dan mikroorganisma dari udara ang masuk& 9a!isan mukus !ula memerangka! debu dan mikroorganisma& Membran mukus menerima bekalan darah ang ban ak dan berfungsi untuk menga#al udara ang masuk menjadi ham!ir sama dengan suhu badan dan melemba!kann a& 'ntuk membau kerana terda!at rese!tor bau di bahagian atas hidung& Membantu menghasilkan bun i dengungan <fonasi>&

(arinks

Men ediakan laluan bagi keluar masuk udara dan juga makanan dan minuman& Men ediakan ruang dengungan <resonasi> untuk bun i !er"aka!an& Memberi !erlindungan dari!ada mikroorganisma ang masuk bersama udara$ makanan dan minuman&

9arinks

Penghasilan suara& 9aluan udara& Menghalang kemasukan bahan asing ke trek !ernafasan ba#ah melalui li!atan+li!atan e!iglotis dan vokal&

%rakea Bronkus

Paru+!aru

ber!asangan& /a#an ang ber!asangan adalah aritenoid$ kornikulat dan kuneiform& Manakala ra#an ang tidak ber!asangan adalah tiroid$ e!iglotis dan krikoid& Meru!akan satu salur berukuran ,2"m !anjang& %erbentuk dari!ada ra#an+ ra#an ang berbentuk C& Permukaan belakang salur dila!isi dengan sela!ut& -tot bebas terda!at di ruang antara ra#an+ra#an& %rakea akan ber"abang dan membentuk bronkus kiri dan kanan& 8ila!isi oleh tisu e!itelium& Bronkus kanan lebih !endek dan lebar dari!ada bronkus kiri& Bronkus kiri lebih !anjang dan ni!is& %erda!at ban ak !en"abangan !ada bronkus dan membentuk se!erti batang !okok dan sering dirujuk sebagai !e!okok bronkus& Berbentuk kon dan ber!asangan& 5antung dan struktur lain memisahkan !aru+!aru dari !asangann a& Paru+!aru kiri mem!un ai dua lobus$ manakala !aru+!aru kanan tiga lobus& 8ikelilingi oleh dua membran serosa ang di!anggil sebagai !leura&

Men ediakan tem!at laluan bagi udara ang masuk dan keluar&

Men ediakan tem!at laluan bagi !engagihan keluar dan masuk udara&

Pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida&

SEMAK KENDIRI 2.1


(a) (&) *$ata an fungsi sistem "ernafasan. *ama an stru tur $ang mem&entu "ernafasan dan hurai an stru tur terse&ut ring as. sistem dengan

69

6.3 Me!#23%9e '#2 K#C#/#2 Pe 2#0#%#2 6.3.1 Me!#23%9e &e 2#0#%#2

Mekanisme !ernafasan melibatkan dua !roses fi;ikal$ iaitu tarikan nafas <ins!irasi> dan hembusan nafas <eks!irasi>& Mekanisme !ernafasan melibatkan otot+otot interkosta <luar dan dalam> dan otot diafragma& Perubahan ang berlaku semasa mekanisme tarikan dan hembusan nafas ditunjukkan dalam jadual di ba#ah&

/ajah ,&

Mekanisma /es!irasi 0ns!irasi

/ajah ,&

Mekanisma /es!irasi 2ks!irasi

70

Perubahan ang berlaku semasa mekanisme tarikan dan hembusan

T# 3!#2 2#0#% (32%&3 #%3) -tot interkosta luar menge"ut -tot interkosta dalam mengendur Sangkar rusuk tertarik ke atas dan ke luar -tot diafragma menge"ut 8iafragma menjadi kurang melengkung Pergerakan otot+otot di atas men ebabkan isi !adu rongga toraks bertambah dan tekanan udara di dalamn a berkurang *kibatn a udara dari luar masuk ke dalam !e!aru

He94"%#2 2#0#% (e!%&3 #%3) -tot interkosta luar mengendur -tot interkosta dalam menge"ut Sangkar rusuk tertarik ke ba#ah dan ke dalam -tot diafragma mengendur 8iafragma melengkung ke atas se!erti bentuk kubah Pergerakan otot+otot di atas men ebabkan isi !adu rongga toraks berkurang dan tekanan udara di dalamn a bertambah *kibatn a udara dari !e!aru ditolak ke luar

*!abila kita menarik nafas$ otot diafragma akan mengun"u! sekali gus menjadikan ruang toraks lebih luas& Pada masa ini$ juga !aru+!aru akan mengembung dan menjadikan tekanan udara dalam !aru+!aru berkurangan& *kibat dari!ada tindakan itu$ udara akan disedut masuk melalui salur udara ke dalam !aru+!aru& Semasa menghembus nafas$ ruang dada menjadi lebih ke"il& 0ni berlaku kerana otot diafragma naik ke atas dan tulang rusuk ditarik ke ba#ah oleh otot interkosta dalam& %ekan udara menjadi lebih tinggi di dalam !aru+!aru dan ini men ebabkan udara berasak keluar dari !aru+!aru& %erda!at bebera!a gerakan !ernafasan ang diangga! istime#a kerana ia berbe;a dari!ada gerakan !ernafasan biasa& 0a berlaku !ada keadaanK <i> <ii> <iii> Mengeluh dan mengua! J gerakan menarik nafas ang !anjang& Batuk dan bersin J gerakan menghembus nafas ang ter!aksa& %ersedu J gerakan menarik nafas dengan mengejut kerana sentakan otot diafragma& Bun i tersedu terjadi kerana udara dihiru! dengan segera melalui !ita suara& 6.3.* K#C#/#2 Pe 2#0#%#2 71

8alam sehari kita menarik dan menghembus nafas tan!a henti& Pada setia! satu minit$ orang de#asa melakukan gerakan !ernafasan seban ak ,4 hingga ,7 kali& *da dua faktor ang menga#al !ernafasan iaitu ka#alan saraf dan ka#alan kimia& <i> Ka#alan saraf Sistem saraf menga#al gerakan !ernafasan menjadikann a gerakan otomatik& Namun begitu manusia boleh menga#al gerakan !ernafasan dengan kuasa ka#alan !ada jangka masa ang !endek sahaja& Pusat ka#alan !ernafasan ang terletak di medula oblongata bertanggungja#ab menjadikan gerakan !ernafasan menjadi gerakan otomatik& 8i !usat inilah utusan saraf mengalir melalui gentian+gentian saraf khas dan sam!ai ke otot diafragma dan ke lain+lain otot !ernafasan& <ii> Ka#alan kimia Ke!ekaan !usat ka#alan !ernafasan terhada! kehadiran karbon dioksida dalam darah adalah sangat tinggi& Pusat ka#alan !ernafasan akan terangsang a!abila !enghasilan karbon dioksida bertambah& 0ni akan men ebabkan !engaliran utusan !ernafasan ke otot+otot !ernafasan untuk mem!er"e!atkan dan memanjangkan gerakan !ernafasan untuk men ingkirkan karbon dioksida& Se"ara amn a boleh dikatakan baha#a !usat ka#alan !ernafasan menga#al atur jumlah karbon dioksida di dalam darah serta menentukan bilangan dan !anjangn a sesuatu !ernafasan&

72

T#7"! ?

SISTEM URINARI

S32(&%3% %ajuk+tajuk dalam modul ini merangkumi fungsi dan !engurusan sistem urinari$ ginjal$ !enghantaran$ !en im!anan dan !embuangan air ken"ing dan imbangan "e"air$ elektrolit dan asid alkalina& Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan&

H#%3/ Pe94e/#7# #2

Setelah selesai memba"a modul ini$ dihara! anda da!atC & ,& Memerihalkan struktur dan fungsi sistem urinari Ke #25!# !(2%e& $#7"!,$#7"! 9('"/ 323

S3%$e9 U 32# 3

Struktur

(ungsi

73

?.0

Pe25e2#/#2

Se!erti ang telah kita ketahui !ada sistem !en"ernaan$ makanan akan di"ernakan oleh en;im di dalam trek gastrousus& Makan ang di"erna akan disera! dan sam!ai ke sel+sel tertentu di dalam badan& Makanan ang tidak sera! akan menjadi feses <najis> dan dikeluarkan melalui anus& Bahan buangan atau hasil akhir di ba#a keluar bersama dengan air dan karbon dioksida& Karbon dioksida akan diba#a semula ke !aru+!aru oleh darah dan dikeluarkan melalui !roses eks!irasi oleh sistem !ernafasan& Sebahagian hasil akhir akan larut di dalam airK dari situlah terjadin a !eluh ang kemudiann a dikeluarkan melalui kulit !ada sistem integumentari& Sistem urinari adalah laluan bagi sebahagian besar bahan buangan dengan air dan dikeluarkan sebagai urin <air ken"ing>& ?.1 ?.1.1 S$ "!$" '#2 F"25%328# S3%$e9 U 32# 3 ang

mengandungi toksik dan bahan asas& Bahan+bahan buangan ini adalah ber"am!ur

%ugas ter!enting sistem urinari adalah mengeluarkan bahan buangan dan membantu badan mengekalkan hemeostasis& )emeostasis da!at dikekalkan dengan menga#al kandungan dan isi !adu darah& Sistem urinari mengekalkan homestasis dengan mengeluarkan atau men im!an isi !adu air dan bahan larutan ter!ilih&

74

R#7#1 3.1>C Ginjal dan sistem urinari ang berkaitan

-rgan+organ di dalam sistem urinari adalah dua ginjal$ dua ureter$ satu !undi ken"ing dan satu uretra& ?.1.* G327#/ se!erti biji ka"ang hijau& Berukuran ,0+,2"m !anjang$ 3+6"m lebar dan 2&3"m tebal dan seberat kira+ kira ,10gm bagi orang de#asa& Sem!adan luarn a berbentuk "embung dan mem!un ai !embukaan di tengahn a ang disebut sebagai hilum& )ilum meru!akan !intu masuk dan keluar !embuluh+!embuluh ginjal& Ginjal kanan adalah lebih !endek dan lebih tebal dari!ada ginjal kiri& Ginjal disela!uti oleh tiga la!isan tisuC ,& 2& .& Pertama$ la!isan dalam adalah ka!sul renal atau ka!sul sebenar ang terdiri dari!ada membran berserat ni!isK Kedua$ la!isan ang dikenali sebagai fasia renal atau ka!sul !alsu terdiri dari!ada tisu !erantara !adatK dan Ketiga$ la!isan berlemak ang terletak di antara la!isan dalam dan la!isan luar ang dikenali sebagai lemak !erirenal&

%erletak di setia! sisi kolum vertebra$ ber#arna kemerahan dan berbentuk

75

R#7#1 3.16C Struktur di luar dan struktur di dalam ginjal kanan

?.1.3

U e$e 5uga di!anggil sebagai salur ginjal& 'reter meru!akan tiub setia! ginjal& %ugas ureter adalah memba#a urin ke !undi ken"ing& %erdiri dari!ada tiub berotot dan mem!un ai !anjang kira+kira 23"m !anjang& 8ua bahagian ureterC ,& Pertama$ "orong atau !elvis ginjal& Bahagian atas ang kembang berbentuk se!erti mangkuk dan dinamakan kaliks& 2& Kedua$ salur buah !inggang& Mem!un ai !anjang lebih kurang 23&1"m& 0a bermula dari hada!an otot belakang abdomen terus ke ruang !elvis benar dan berakhir di !ermukaan belakang !undi ken"ing& ang keluar dari

%isu+tisu ang terda!at !ada ureter adalahC ,& 2& %isu berfiber J la!isan bahagian luarK %isu otot bebas J la!isan tengah$ gerakan !eristalsis

bertanggungja#ab mengalirkan urin dari ginjal ke !undi ken"ingK .& %isu e!itelium !eralihan J la!isan dalam ureter berfungsi untuk

melindungin a dari!ada asid urik&

76

?.1.=

P"2'3 !e26325 *dalah organ menakung air ken"ing& 0an a berbentuk bulat a!abila !enuh dan berbentuk le!er berli!at+li!at a!abila kosong& Pundi ken"ing mem!un ai a!eks$ dasar dan tiga dinding& /uang dalam !undi ken"ing berbentuk segi tiga dan disebut sebagai trigon& 8asar segi tiga menghala ke atas$ manakala bahagian !un"akn a menghala ke ba#ah& %rigon mem!un ai ban ak hujung saraf deria dan sangat !eka terhada! !erubahan isi !adu urin dalam !undi ken"ing& -tot !undi ken"ing terdiri dari!ada otot li"in dan bersifat tidak voluntari& 9a!isan dalamn a adalah kalis air di mana terbina dari!ada membran mukus jenis e!itelium !eralihan& 'rin akan disim!an unutk sementara #aktu sahaja sehingga ia dikeluarkan melalui uretra& Seban ak , liter urin boleh ditakung oleh !undi ken"ing& Namun$ dalam keadaan luarbiasa ia boleh menakung seban ak . liter urin& Pada keadaan normal$ a!abila !undi ken"ing menakung 4 J ,0 liter urin$ !erasaan hendak ken"ing akan timbul& ang berotot dan berongga& Berfungsi untuk

77

?.1.>

U e$ #

/ajah ,& C Sistem 'rinari 'retra berfungsi untuk memba#a keluar urin dari !undi ken"ing

!ada #aktu ang sesuai& 'kuran !anjang uretra #anita adalah 1"m !anjang& 'retra #anita tidak mem!un ai !rostat dan bahagian s!ongiosa& Panjang uretra lelaki !ula berukuran 20"m !anjang& %erda!at tiga bahagian !ada uretra lelakiC ,& Bahagian !rostat J mengeliling uretra$ otot !en"erut uretra juga terletak di siniK 2& Bahagian membranus J uretra ang berlanjutan dari!ada !rostatK dan .& Bahagian s!ongiosa J bahagian ang terda!at di dalam ;akar&

SEMAK KENDIRI 7.0


(a) (&) +"a ah gin#al, -ahu ah amu a an fungsin$a, *$ata an fungsi sistem urinari.

78

T#7"! @

SISTEM PENGHADAMAN

S32(&%3% %ajuk+tajuk dalam modul ini merangkumi struktur dan fungsi sistem !enghadaman dan !en era!an& Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan&

H#%3/ Pe94e/#7# #2

Setelah selesai memba"a modul ini$ dihara! anda da!atC ,& Menjelaskan sistem !enghadaman dan fungsin a Ke #25!# !(2%e& $#7"!,$#7"! 9('"/ 323

S3%$e9 Pe251#'#9#2

Struktur

(ungsi

@.0

Pe25e2#/#2

Penghadaman ialah satu !roses !enghan"uran atau !engisaran makanan se"ara fi;ikal$ kemudiann a diikuti dengan bebera!a !roses kimia bagi meme"ahkan molekul makanan ang kom!leks menjadi molekul atau elemen ang lebih halus dan terasing bagi memudahkan !roses !en era!an& Bahan ang tidak da!at dimanfaatkan atau di!e"ahkan akan dibuang menerusi !roses seterusn a ang dikenali sebagai !en ingkiran& Makanan meru!akan kom!onen !enting ang membekalkan tenaga untuk tubuh badan& Namun$ makanan ang diambil tidak berada di dalam bentuk ang sesuai untuk

79

digunakan sebagai tenaga oleh sel& -leh itu$ makanan tersebut !erlu di"ernakan agar ia sesuai digunakan oleh sel+sel tubuh& Penghadaman bermula a!abila makanan memasuki tubuh menerusi mulut& Poses ini juga turut melibatkan organ+organ lain se!erti kelenjar liur$ hati$ !undi hem!edu dan !ankreas& Penjagaan bermula dari makanan ang kita !ilih& Kebiasaann a$ rak at Mala sia suka makanan bermin ak$ berlemak$ !edas dan ban ak !erisa ang berkemungkian akan memba#a kemudaratan jika !engambilann a tidak dika#al& Kesederhanaan adalah !enting dan makanlah makanan memakan ubat tan!a mengikut dos ang diteta!kan& ang berkhasiat&

Salur !enghadaman jangan disalah guna se!erti meminum ra"un atau

@.1

.a#ah Sistem /enghadaman S$ "!$" '#2 F"25%3 80

Sistem !enghadaman menjalankan tugas

ang !enting iaitu men ediakan

bahan+bahan makanan untuk disera! su!a a bahan+bahan ini da!at digunakan oleh sel+sel tubuh& 0a terdiri dari!ada satu saluran ang bermula di mulut dan berakhir di dubur& Bahagian+bahagian ang terlibat untuk membina sistem !enghadaman terdiri dari!ada struktur+struktur berikutC Struktur+struktur sistem !enghadaman adalah se!erti berikutC a& Mulut& b& (aring "& 2sofagus d& Perut& e& 'sus ke"il& f& 'sus besar& -rgan ang turut membantu !enghadaman ialahC a& Kilang air liur& b& Pankreas& "& )ati dan !undi hem!edu&

@.1.1 M"/"$ 8ikenali juga sebagai kaviti oral& /uang mulut kita boleh dikategorikan ke!ada dua bahagian iaitu ruang umum iaitu ruang tengah ang mengandungi lidah dan ruang vestibul iaitu ruang di antara gigi dan !ermukaan dalam !i!i& /uang mulut terdiri dari!ada ata!$ lantai$ dinding$ lateral dan dua !embukaan$ anterior dan !osterior& *ta! mulut adalah lelangit ang membahagikan mulut dari!ada kaviti hidung& 9elangit keras ang terdiri dari!ada tulang memenuhi dua !ertiga dari!ada anterior lelangit& Bahagian ang terdiri dari!ada otot adalah satu !ertiga dari!ada !osteriorn a& Bahagian ini lembut dan digelar sebagai lelangit lunak& 9antai mulut !ula dikenali sebagai diafragma mulut dan terdiri dari!ada otot&

81

8inding lateral mulut dan !i!i adalah otot ang dila!isi oleh membran mukus di bahagian dalam dan dila!isi kulit di bahagian luar& Nestibul mulut adalah ruang ang terda!at di antara !i!i dan gigi& Pembukaan anterior mulut mem!un ai dua bibir iaitu bibir atas dan bibir ba#ah& Bahagian luar bibir dilitu!i oleh kulit dan bahagian dalamn a dilitu!i oleh membran mukus& Kaviti mulut berhubung dengan bahagian tengah farinks membentuk !embukaan !osterior&

farikks

82

R#7#1 3.+C /uang Mulut

@.1.*

L3'#1

Meru!akan organ !enting di dalam mulut dalam sistem !enghadaman& 9idah terdiri dari!ada otot rangka di mana bahagian anteriorn a bebas dan bahagian !osteriorn a melekat !ada lantai mulut& %erda!at dua kum!ulan otot lidah iaitu ekstrinsik dan intrinsik& -tot ekstrinsik adalah untuk !ergerakan lidah$ manakala otot intrinsik terlibat dalam !erubahan bentuk lidah& Membran mukus mela!isi lidah dan membentuk tonjolan+tonjolan ke"il ang di!anggil !a!ila& Pa!ila terbahagi ke!ada tiga jenis iaitu filiform$ fungiform dan sirkumvalat& %unas rasa terletak !ada fungiform dan sirkumvalat& tugas$ iaituC 9idah mem!un ai bebera!a

a& 8eria rasa

T"5#% /3'#1 9idah da!at mengenali !elbagai jenis rasa se!erti manis$ masin$ masam dan !ahit dan ini membantu sesorang menikmati makanan atau minuman&

b& Pertuturan "& Kun ahan dan telanan d& Sentuhan

9idah adalah !enting untuk !ertuturan 9idah membantu tindakan kun ahan dan telanan

Meru!akan salah satu organ deria sentuhan

83

84

@.1.3

Rajah 3.10: Lidah Reseptor rasa G353 R#7#1 L3'#1

Meru!akan struktur tambahan di dalam sistem !enghadaman& 5umlah gigi bagi orang de#asa adalah seban ak .2 batang$ terdiri dari!ada 7 gigi ka"i!$ 1 gigi taring$ 7 gigi geraham ke"il dan ,2 gigi geraham besar& Gigi mambantu meme"ahkan makanan !ejal dan membantu menambah rasa la;at !ada makanan tersebut&

Je23% 5353 Gigi ka"i! Gigi taring Geraham ke"il Geraham besar

F"25%3 'ntuk menggigit dan memotong& Mem!un ai !inggir ang rata dan tajam& 'ntuk mengo ak dan menikam& Mem!un ai ke!ala ang tirus& 'ntuk mengo ak dan mengisar& Mem!un ai dua gerigi di !ermukaann a& 'ntuk mengisar dan melumatkan makanan& Mem!un ai muka ang lebar dan tidak rata&

85

Rajah Gigi

@.1.=

Ke/e27# A3 L3"
86

Bertanggungja#ab merembeskan air liur se"ara berterusan& Kelenjar+ kelenjar air liur terda!at di dalam mulut atau berham!iran mulut& /embesan air liur akan bertambah ban ak jika kita memakan sesuatu& 0ni terjadi su!a a !roses !elin"iran$ !elarutan$ dan !ermulaan !eme"ahan se"ara kimia da!at dilakukan& %erda!at ban ak kelenjar air liur$ teta!i terda!at tiga kelenjar air liur ang mengeluarkan air liur dengan ban ak& Kelenjar+kelenjar tersebut adalah kelenjar !arotid$ submandibular dan sublingual& Seban ak kira+kira ,&0 hingga ,&3 liter air liur terhasil dalam satu hari& Kandungan air liur adalah 99&3L air dan 0&3L bahan+bahan tertentu se!erti garam klorida$ bikarbonat dan fosfat$ gas terlarut$ urea dan asid urik$ albumin$ globulin$ musin dan liso;im& Kelenjar !arotid %erletak di hada!an dan di ba#ah telinga& Meru!akan kelenjar air liur ang terbesar& Merembeskan air liur melalui duktus !arotid ang membuka !ada bahagian atas vestibul Kelenjar submandibular Kelenjar sublingual mulut& %erletak !ada rahang ba#ah di kedu+dua sisi& 8uktusn a membuka ke bahagian de!an lantai mulut di ba#ah lidah& %erletak di atas lantai mulut dan di ba#ah setia! sisi lidah& 8uktusn a membuka ke dalam mulut di ba#ah lidah&

87

@.1.> F# 32!% %erletak di belakang hidung$ mulut dan larinks& %erdiri dari!ada membran berotot dan dila!isi oleh sela!ut mukus& 0an a berukuran lebih kurang R#7#1 3.13 C Pandangan kiri mulut ,2&3sm !anjang& %erbahagi ke!ada tiga bahagian iaituC <i> Nasofarinks J terletak di belakang hidung dan terda!at lubang tiub eusta"hio !ada dindingn a& Kelenjar nasofarinks adalah adenoid& <ii> (arinks oral J terletak di belakang mulut& Pada dinding lateraln a terda!at tonsil& <iii> (arinks larinks J bahagian terendah larinks& @.1.6 E%(0#5"% dan terletak di belakang trakea& Panjangn a ang terletak di belakang ang terda!at !ada

Meru!akan tiub berotot

adalah di antara 2. hingga 23 sm& Satu !er tiga dari!ada bahagian atas esofagus adalah otot rangka ang bersifat voluntari& Manakala satu !er tiga dari!ada bahagian ba#ahn a terdiri dari!ada otot li"in dan bersifat tidak voluntari& Satu !er tiga dari!ada bahagian tengahn a !ula adalah gabungan antara otot li"in dengan otot rangka& Berfungsi untuk menghantar makanan dan minuman dari farinks ke !erut& @.1.? Pe "$ Ka#asan !en im!anan makanan sementara sebelum makanan tersebut di"erna oleh usus& 0si !adu ruang !erut adalah 2&3 liter bagi orang de#asa& Perut akan mengem!is a!abila kosong dan mengembang a!abila berisi makanan kerana ia bersifat ken al& /ongga !erut terbahagi ke!ada em!at bahagian iaitu kardia$ fundus$ badan dan !ilorus& %erda!at kira+kira 10 juta sel kelenjar gaster !ada !erut& 5us gaster mem!un ai en;im !e!sin$ renin$ mukus dan asid hidroklorik& Pe!sin
88

menguraikan !rotein ke!ada !e!ton dan !oli!e!tidaK manakala renin mengentalkan susu dengan menggum!alkan !rotein susu likat berfungsi melindungi !erut dari asid hidroklorik& (ungsi asid hidroklorik !ula adalahC <i> Meneutralkan alkali !ada air liur bagi menghentikan tindakan en;im amilase air liurK <ii> Men ediakan medium berasid untuk membolehkan en;im !e!sin dan renin bertindakK dan <iii> Mensterilkan makanan dari!ada bakteria& ang larut$ kaseinogen ke!ada kasein ang tidak larut& Mukus adalah bendalir ang

89

R#7#1 3.1=C Permukaan dalam gaster dan duodenum

90

@.1.@

U%"% Ke63/

Saluran makanan ang !aling sem!it& Berfungsi untuk !en"ernaan dan !en era!an hasil !en"ernaan& %iga bahagian !ada usus ke"il adalahC <i> <ii> 8uodenum J menghubungkan !erut dengan jejunumK Panjang kira+kira 23 sm dan berbentuk C& Kedudukan duodenum adalah mengelilingi ke!ala !ankreasK dan <iii> 5ejunum dan ileum J jejunum 2&1m !anjang dan ileum !ula .&4m !anjang& %ugas usus ke"il adalahC <i> <ii> Men elesaikan semua !roses !enghadamanK Men era! bahan+bahan makanan ang telah terhadam$ asid amino dan glukosa ke dalam darah dan lemak hadam ke dalam salur limfatikaK dan <iii> Menghasilkan bebera!a hormon ang menga#al !enghasilan bendalir !ankreas$ hem!edu dan bendalirn a sendiri& @.1.@ U%"% Be%#

'sus besar bermula dari ileum hingga ke anus dan berukuran ,&3m !anjang& Bentukn a adalah lebih besar dari!ada usus ke"il dan bahagian !ada usus besar adalahC <i> <ii> Sekum J mem!un ai a!endiks$ namun a!endiks tidak mengambil bahagian dalam !roses !en"ernaan& Kolon J naik ke atas di sebelah kanan rongga abdomen$ kolon melintang dan kolon ba#ah& Bersambung dengan rektum& <iii> /ektum J saluran berotot ang !endek& Kanal anus adalah bahagian !aling akhir !ada usus besar berukuran 1 sm& Pembukaan kanal anus dikenali sebagai anus dan dika#al oleh otot li"in ang tebal dikenali sebagai sfinkter internal <tak voluntari> dan di luar oleh otot rangka ang disebut sfinkter eksternal <voluntari>& (ungsi usus besar adalah sebagaiC Pen era! air$ garam dan glukosaK

91

Merembeskan musin oleh kelenjar !ada la!isan dalamK Men ediakan selulosa dalam bentuk karbohidrat dalam tumbuhan$ buahan dan sa uran hijauK dan Men ediakan sisa !rotein ang belum di"erna oleh tindakan bakteria untuk kumuhan&

R#7#1 3.1>C 'sus besar dan bahagian+bahagiann a

92

Jadual .1: %ingkasan proses kimia dalam pen!ernaan Sum!er : $antuan &tudi #engkap $iologi ingkatan ', (ah )hee *ai.
B#1#53#2 Ke/e27# %#/" &e26e 2##2 Mulut Kelenjar air liur Perut Kelenjar gaster Re94e%#2 *ir liur 5us gaster &H 4&3 J 4&7 ,&3 E2:39 Pe "4#1#2

8uodenum

Pankreas

5us !ankreas

6&7 J 7&3

)ati

)em!edu

Beralkali

'sus ke"il Kelenjar <jejunum Brunner dan ileum> <kelenjar usus>

5us usus Beralkali <sukus <6&4> enterikus>

*milase air Kanji maltosa liur <!tialin> )C0 <bukan Pe!sinogen !e!sin en;im> Pe!sin Protein !e!ton = !oli!e!tida /enin Kaseinogen kasein <kasein kemudiann a di"ernakan oleh !e!sin> *milase Kanji maltosa !ankreas %ri!sin Protein !e!ton <!oli!e!tida> 9i!ase 9emak asid lemak dan gliserol Garam 9emak titisan hem!edu lemak <hem!edu <bukan meneutralkan asid> en;im> 2nterokinase %ri!sinogen tri!sin 2re!sin Pe!ton !oli!e!tida asid amino Maltase Maltosa glukosa Sukrase Sukrosa glukosa = fruktosa 9aktase 9aktosa glukosa = galaktosa 9i!ase 9emak asid lemak = gliserol

93

@.*
@.*.1

Me!#23%9e '#2 K#C#/#2 Pe251#'#9#2


Me!#23%9e Pe251#'#9#2 ang kita ambil& 2m!at

Pen"ernaan berlaku terhada! makanan dan minuman dalam tubuh kita& <i> Kun ahan dan telanan

!eringkat !erubahan berlaku ke!ada bahan makanan dan minuman ang masuk ke

Makanan akan dihan"urkan oleh mulut$ gigi dan lidah a!abila masuk ke dalam mulut& %indakan ini dikenali sebagai tindakan mengun ah& Makanan ang dikun ah tadi akan ber"am!ur dengan air liur dan menjadi lumat& Kemudian makanan ang telah lumat ditelan melalui farinks dan esofagus ke !erut& -tot !en"erut !ada dinding farinks bertanggungja#ab ke!ada tindakan menelan ini& <ii> Penghadaman Penghadaman bermula dari dalam mulut hinggalah ke dalam !erut dan usus ke"il& 'sus ke"il meru!akan tem!at di mana keban akan !roses !enghadaman berlaku& 8alam !roses !enghadaman bahan makanan diubah dari segi fi;ikal dan kimian a agar lebih mudah disera!& <iii> Pen era!an Selalun a bahan makanan akan disera! di bahagian usus ke"il& Namun$ !en era!an boleh juga berlaku di bahagian+bahagian lain dalam sistem !enghadaman& <iv> Pembuangan bahan makanan ang tidak hadam Bahan buangan iaitu najis adalah hasil bahan+bahan ang tidak hadam& Pembuang bahan makanan tidak hadam dilakukan oleh usus besar& @.*.* K#C#/#2 Pe26e 2##2 Pen"ernaan da!at dilakukan dengan adan a en;im+en;im di dalam sistem !en"ernaan& 2n;im adalah mangkin organik ang berkebolehan mem!er"e!atkan kadar tindak balas biokimia dalan organisma hidu!& 2n;im bertindak mengubah kimia bahan makanan ang kom!leks menjadi bahan larut ang mudah disera!& 2n;im tidak berubah hingga ke akhir !roses 94

!enghadaman$ #alau!un ia sendiri mengubah kimia dalam bahan makanan& 8i dalam bendalir !enghadaman$ terda!at bebera!a en;im !enting dan setia! satun a han a bertindak untuk satu tindak balas sahaja& *nda boleh rujuk !ada jadual ringkasan !roses kimia dalam !en"ernaan untuk nama dan tindakan en;im terbabit&

95

T#7"! +

PEMAKANAN DAN METABOLISMA

S32(&%3% %ajuk+tajuk dalam modul ini !engenalan metabolisma selular$ laluan metabolik$ diet dan !emakanan dan bioenergetik& Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan&

H#%3/ Pe94e/#7# #2

Setelah selesai memba"a modul ini$ dihara! anda da!atC ,& Mengklasifikasikan kum!ulan makanan 2& Menjelaskan metabolisma makanan Ke #25!# !(2%e& $#7"!,$#7"! 9('"/ 323

Pe9#!#2#2 '#2 Me$#4(/3%9#

Metobolisma selular

9aluan Metabolik

8iet dan Pemakanan

Bioenegetik

96

+.0

Pe25e2#/#2 ang berlaku di dalam

Metabolisma adalah berkaitan dengan segala !erubahan

badan berhubung dengan kegunaan bahan+bahan makanan& Semua makhluk ang hidu! akan mengalami !roses metabolisma& Kadar metabolisma akan bertambah se"ara berli!at ganda a!abila seseorang melakukan !ekerjaan se!erti !ergerakan atau !enghadaman makanan& Sebalikn a semasa kita berehat$ kadar metabolisma akan berkurangan& +.1 K(2%e& '#2 De0323%3

Metabolisma adalah jumlah tenaga ang di!erlukan bagi meneta!kan suhu badan& Selain itu$ ia juga untuk menggalakkan organ+organ !enting dalam tubuh untuk bekerja& 8i dalam !roses metabolisma ada dua !erubahan ang berlakuC +.1.1 Pe9432##2 (#2#4(/3%9#)

Proses !embinaan otot dan lain+lain tisu dalam badan& Pembinaan ini boleh berlaku dari!ada asid amino ang di!erolehi dari!ada !rotein$ atau dari!ada lemak& )asil dari!ada !embinaan asid amino dan lemak adalah asid lemak atau gliserol& Kadar anabolisma ang tinggi berlaku semasa !ertumbuhan dan semasa !en embuhan dari!ada !en akit& +.1.* Pe25"25!#3#2 (!#$#4(/3%9#)

*dalah !roses untuk mengungkaikan lemak atau glukos ke!ada karbon dioksida dan air& %ujuann a adalah untuk membebaskan tenaga bagi melakukan kerja& Kadar katabolisma ang tinggi berlaku semasa seorang dijangkiti !en akit dan semasa #aktu mati akibat kela!aran& Kita menda!at tenaga untuk tubuh badan melalui bahan makanan ang kita makan& %iga jenis ;at makanan ang membekalkan tenaga adalah karbohidrat$ !rotein dan lemak& %enaga dari!ada tiga jenis ;at makanan di atas adalah untukC Meneta!kan suhu badan$ Menggalakkan ke"ergasan tugas organ !enting se!erti bernafas$ !engaliran darah dan !engun"u!an jantung$ dan Menjalankan gerakan kerja seharian&

97

0stilah kadar metabolisma basal <BM/> diguna untuk menunjukkan jumlah keseluruhan aktiviti metabolisma& Kadar metabolisma ini diambil se#aktu badan dalam keadaan rehat dari segi fi;ikal dan mental& Kena!a dilakukan dalam keadaan rehatE Kerana !ada #aktu ini$ tisu bekerja !ada taha! ang !aling minimum dan men ebabkan kadar oksigen ang di!erlukan adalah sedikit& %erda!at bebera!a faktor ang mem!engaruhi kadar metabolisma seseorang& (aktor+ faktor tersebut adalah sai; tubuh$ umur$ jantina$ iklim$ ke!anasan$ jenis !akaian dan jenis !ekerjaan& Namun$ kadar metabolisma bergantung ke!ada aktiviti dilakukan oleh individu& Kadar metabolisma individu !ejabat ang ban ak duduk& Kadar metabolisma !ada !en akit juga berbe;a dan di!engaruhi oleh bebera!a kelainan !ada kelenjar tiroid& Keadaan hi!ertiroidisma akan meningkatkan kadar metabolisma kerana kelenjar tiroid melakukan kegiatan ang berlebihan& Manakala$ !en akit ang aktiviti kelenjar tiroidn a kurang se!erti kretinisma dan miksedema akan menurunkan kadar metabolisma& Kadar metabolisma disukat dengan mengira jumlah haba ang dihasilkan di dalam badan& Seseorang mestilah benar+benar berehat tan!a memakan a!a+a!a bagi tem!oh ,2 jam !ada suhu udara biasa& 5ika ke!utusann a adalah =,0$ ia memba#a erti baha#a itu adalah ,0L melebihi kadar biasa& 5ika ke!utusann a +,0 ia memba#a erti baha#a ia adalah ,0L kurang dari!ada kadar biasa& Kadar ang tinggi biasan a berlaku !ada lelaki muda dan mem!un ai !ermukaan badan ang luas& (aktor ini men ebabkan kehilangan haba dengan lebih ban ak& -leh itu$ manusia !erlu makan untuk menggantikan haba ang hilang& Kita juga !erlu makan untuk mengekalkan !enghasilan tenaga semasa !enghasilan haba berlaku& 5umlah tenaga ang dikeluarkan oleh ;at makanan dalam nilai kalori adalahC Protein 9emak Karbohidrat O ,6k5 <1&,k"al> setia! gram O .7k5 <9&.k"al> setia! gram O ,6k5 <1&,k"al> setia! gram berkebun adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan individu ang ang berkerja manual se!erti ang bekerja di

Manusia memerlukan kalori untukC Men"egah kehilangan berat badanK 98

+.* +.*.1

Mengekalkan suhu tubuhK dan Membekalkan tenaga bagi aktiviti semua sel$ tisu$ kelenjar dan organ& Me!#23%9e K# 4(13' #$- L3&3' '#2 P ($e32 Me$#4(/3%9# K# 4(13' #$

Karbohidrat berubah menjadi kanji dan gula hasil dari!ada tindak balas dengan en;im dalam air liur& Gula dan kanji akan di"ernakan menjadi glukosa dan disera!kan ke dalam darah& Glukosa ang diba#a oleh darah akan disim!an di dalam hati dan otot tulang dan di!anggil sebagai glikogen& Pada !eringkat ini$ aktiviti insulin adalah di!erlukan& Semasa aktiviti otot berlaku$ glikogen akan digunakan& Glikogen tubuh badan& Semasa kita sakit !ula$ badan memerlukan kalori ang ban ak& Karbohidrat ang telah digunakan akan digantikan kembali dengan glukosa gula darah mengikut ke!erluan

meru!akan bahan makanan ang senang di"ernakan dan diasimilasikan& -leh itu$ kita memerlukan lebih ban ak makanan berkarbohidrat berbanding makanan ber!rotein dan lemak& Proses !en"ernaan adalah !roses ang menukarkan bahan makanan ke!ada bentuk kimia ang boleh disera! oleh sel+sel dalam badan& Semasa !en"ernaan$ !tialin bertugas untuk mengubah kanji masak menjadi maltosa& 2n;im di dalam usus iaitu invertasi$ maltase dan laktase bertugas menghasilkan !eme"ahan akhir !ada maltosa menjadi !elbagai monosakarida& Monosakarida laevulosa$ glukosa dan galaktosa& Semasa !en era!an$ monosakarida akan disera! ke dalam darah& Ka#alan insulin dan aktiviti hati !ada saat ini adalah berfungsi untuk mengekalkan !eratus gula darah& )aba dan tenaga dibekalkan hasil dari!ada !engoksidaan karbohidrat dalam tisu& Selebihn a disim!an sebagai lemak dan menjadi !enambah berat badan& )asil muktamad metabolisma karbohidrat adalah dalam bentuk karbon dioksida dan air& *ir disingkirkan melalui sistem !erkumuhan iaitu sebagai air ken"ing <sistem ang terhasil adalah

99

urinari> dan !eluh <kulit>& Manakala$ karbon dioksida dikeluarkan dari sistem tubuh melalui !aru+!aru& Berikut adalah ke!erluan kalori bagi individu ang menjalankan aktiviti$ umur dan jantina ang berbe;a& Jadual ".1: +eperluan +alori A!$3)3$3 BJ#2$32# '#2 "9" 9elaki ang sedentari 9elaki ang sederhana "ergas 9elaki ang sangat "ergas Perem!uan ang sedentari Perem!uan ang sederhana "ergas Perem!uan mengandung Perem!uan men usukan anak Kanak+kanak 2 J . tahun Kanak+kanak 1 J 3 tahun Kanak+kanak 4 J 6 tahun Kanak+kanak 7 J 9 tahun Kanak+kanak ,0 J ,, tahun Kanak+kanak ,2 J ,3 tahun 9&2&2 Me$#4(/3%9# L3&3' (Le9#!) J"9/#1 !#/( 3 2$,00k"al 2$300k"al .$000k"al ,$630k"al 2$,00k"al 2$000k"al 2$300k"al 630k"al ,$000k"al ,$.00k"al ,$400k"al ,$700k"al 2$,00k"al

9emak disim!an di dalam tisu adi!osa sehinggalah ia di!erlukan oleh tubuh badan& 0a akan dikeluarkan a!abila di!erlukan dan berubah menjadi gliserol dan asid lemak semasa sim!anan dalam hati& 9emak diubah menjadi gliserol dan asid lemak kerana ia adalah bentuk ang !aling mudah da!at digunakan oleh tubuh badan& 'ntuk menghasilkan haba dan tenaga dalam tisu$ lemak digunakan sebagai bahan a!i dalam !roses !embakaran& 0a akan terbakar seluruhn a menjadi karbon dioksida dan air jika terda!at jumlah gula ang men"uku!i& %eta!i jika jumlah gula ang ada han a sedikit atau tiada langsung$ !embakaran menjadi tidak lengka!& )asil dari!ada !embakaran ang tidak lengka! ini adalah bahan keton& 5ika ;at keton ang dihasilkan terlalu ban ak maka$ ketosis akan berlaku& Selalun a ketosis berlaku ke!ada individu ang sedang dalam keadaan kela!aran di mana tubuh tidak mem!un ai sesuatu untuk digunakan ke"uali lemak dalam tisu adi!osa& 0a juga berlaku !ada !esakit diabetes dan !engamal diet terlalu ban ak lemak teta!i kurang karbohidrat& 100 ang mengambil

8alam !roses !en"ernaan$ terda!at sedikit hidrolisis lemak menjadi gliserin dan asid lemak&

ang dihasilkan oleh

li!ase gastrik& Manakala li!ase !ankreas dan li!ase usus meme"ahkan lemak

8alam !en era!an !ula$ gliserin dan asid lemak akan disera! oleh lakteal& *!abila ia sudah disera! oleh lakteal$ ia akan disalurkan ke duktus toraksik kemudian masuk ke dalam aliran darah& *!abila sudah berada di dalam darah$ lemak akan dihantar ke setia! sel di tubuh badan& 9emak ang sudah dioksidasikan di dalam hati akan disim!an di dalam tisu& Semasa disim!an di dalam hati$ sesetengah lemak dioksidakan oleh karbohidrat untuk menghasilkan haba dan tenaga& Sebahagian lemak ang mengandungi vitamin * dan 8 akan disim!an& )asil akhir ang menjadi bahan buangan adalah sama se!erti ang berlaku dalam metabolisma karbohidrat iaitu karbon dioksida dan air& Cara !erkumuhann a juga sama iaitu karbon dioksida oleh !aru+!aru$ manakala air oleh kulit dan sistem urinari& Ke!erluan lemak oleh seorang individu adalah tidak kurang dari!ada 30gm setia! hari& %ubuh memerlukan .0L kalori dari!ada lemak& 9&2&. Me$#4(/3%9# P ($e32

Protein diubah menjadi asid amino oleh tindakan dengan en;im bendalir !erut$ !ankreas dan usus& *sid amino di!erlukan untuk tugas !ertumbuhan dan !embaikan tisu tubuh& 5umlah asid amino ang di!e"ahkan di dalam hati adalah ban ak jika kita mengambil makanan ang mengandungi ban ak !rotein& *sid amino di!e"ahkan untuk mengeluarkan nitrogenn a$ maka ang tinggal untuk !enghasilan haba dan tenaga adalah karbon$ hidrogen dan oksigen& Semasa !roses !en"ernaan di dalam !erut$ !e!sin menukarkan !rotein menjadi !e!ton& Sementara di dalam usus !ula$ tri!sin bertugas untuk meme"ahkan !rotein dan !e!ton ke!ada !oli!e!tida& Kemudian dari!ada !oli!e!tida ditukarkan menjadi asid amino hasil tindak balas dengan ere!sin& Pada !roses !en era!an ang berlaku dalam darah$ asid amino akan memba#a nitrogen dan sulfur ke setia! sel dalam tubuh& 'ntuk !ertumbuhan dan !embaikan$ asid amino ang di!erlukan akan di!isahkan oleh sel tubuh& 101

)asil kumuh dari!ada metabolisma !rotein adalah urea$ sedikit asid urik dan kreatinin& Semua bahan kumuh ini disingkirkan ke dalam bentuk urin oleh ginjal& Seban ak lebih kurang .0gm urea disingkirkan setia! hari dari badan melalui jalan ini bersama dengan sedikit asid urik dan kreatinin& Berikut adalah !eruntukan !rotein ang di!erlukan di negara tro!ika& Jadual ".2: Peruntukan protein yang diperlukan di negara tropika 9elaki de#asa Perem!uan de#asa Budak lelaki Budak !erem!uan Budak 2 +9 tahun Perem!uan mengandung Perem!uan men usukan anak 43gm setia! hari 33gm setia! hari 70gm setia! hari 60gm setia! hari 10 J 40gm setia! hari 70gm setia! hari 73gm setia! hari

Ka#alan metabolisma dilakukan oleh dua faktor iaituC <i> Sistem saraf !usat dan tidak sedar (in,oluntari) *!abila tiada bekalan saraf !ada sekelom!ok otot maka kelum!uhan akan berlaku& -tot akan menjadi kurus$ bahagian tersebut tidak da!at berfungsi dan !ertumbuhan bahagian tersebut akan terbantut& <ii> -rgan endokrin Se!erti ang kita !elajari$ dalam sistem endokrin terda!at organ+organ tertentu menghasilkan ;at ang bersifat kimia untuk menga#al kesihatan tubuh& ContohK aktiviti metabolisma menjadi berkurangan a!abila rembesan kelenjar tiroid tiada$ manakala metabolisma akan terjadi dalam kadar rembesan tiroid terlalu ban ak& ang sangat besar a!abila

9&.

Re5"/#%3 H#4# ang berada

/egulasi haba bermaksud bagaimana kita men eimbangkan haba

dalam tubuh badan& Keseimbangan haba adalah a!abila kita berehat atau menggunakan sedikit tenaga$ suhu badan adalah !ada takat .6PC& Sebagai 102

kesim!ulann a$ tenaga ang kita gunakan untuk aktiviti ringan sentiasa dibebaskan ke !ersekitaran& -leh itu$ keseimbangan suhu da!at dikekalkan& Re5"/#%3 H#4# ,& Keseimbangan haba ter"a!ai a!abila kehilangan haba sama dengan !enghasilan haba& 2& Kehilangan haba berlaku melalui !erolakan$ !engaliran$ !an"aran dan !en ejatan& .& Suhu badan da!at dikekalkan !ada takat .6PC ketika rehat atau semasa melakukan aktiviti melalui sistem regulasi termal <thermoregulation>& 1& Pendedahan ang ekstrem ke!ada haba boleh mengurangkan !restasi kerja$ malah mudah terkena !en akit serius berkaitan "ua"a !anas A&erious -eat .llnessesB dan kematian& 3& A-eat .llnessesB boleh dikurangkan melaluiC Pengambilan air ang "uku! dan !enggantian elektrolitK Pen esuaian dengan iklim habaK dan Kesedaran tentang had bebanan melalui aktiviti ang dilakukan$ !akaian dan haba !ersekitaran& +.3.1 Ke13/#25#2 H#4#

Kehilangan haba boleh berlaku !ada tubuh badan melalui em!at faktor iaituC <i> Perolakan (!on,e!tion) Pemindahan haba dari satu tem!at ke tem!at ang lain melalui !ergerakan sesuatu bahan !anas& ContohK udara ang bertiu! dari ki!as ke atas !ermukaan kulit memindahkan udara !anas dari!ada badan dan digantikan dengan udara sejuk& Begitu juga jika kita menghulurkan tangan keluar dari tingka!& Boleh disim!ulkan di sini$ kehilangan haba akan berlaku a!abila udara sejuk bertiu! di atas !ermukaan kulit& Seseorang individu ang berlari akan kehilangan haba se"ara !erolakan sama se!erti individu ang berdiri di udara& Kadar kelajuan dan suhu udara ang bertiu! ke atas !ermukaan kulit menentukan jumlah haba ang hilang dari!ada tubuh badan& <ii> Pengaliran (!ondu!tion)

103

Pemindahan haba di antara dua objek ang berbe;a suhu ang bersentuhan antara satu sama lain& Selalun a arah !engaliran haba adalah dari objek !anas ke objek sejuk& ContohK a!abila kita memegang ais$ haba dari ta!ak tangan akan mengalir ke ketulan ais dan men"airkann a& Begitu juga a!abila kita men entuh da!ur ang !anas$ haba dari da!ur akan ber!indah ke tangan kita& <iii> /adiasi (radiation) Molekul dalam badan kita adalah sentiasa bergetar& -leh itu$ haba akan dikeluarkan /adiasi se"ara berterusan dari haba tubuh antara dalam objek bentuk melalui gelombang gelombang elektromagnet& adalah !emindahan elektromagnet& ContohK a!abila seseorang berada di dalam bilik$ dia akan meman"arkan haba ke dinding bilik dan !ada masa ang sama !erkara sebalikn a berlaku& Kita akan mem!erolehi haba a!abila objek di sekeliling lebih !anas dari!ada suhu badan$ manakala kita akan kehilangan haba a!abila badan lebih !anas dari!ada objek di sekeliling kita& -leh itu$ kita akan kehilangan haba a!abila han a sedikit a#an ang menutu!i matahari dan a!abila kita berada di tengah !anas antara !ukul ,2&00 tengah hari hingga 1&00 !etang& <iv> Pen ejatan (e,aporation) Pen ejatan berlaku melalui !er!eluhan& Per!eluhan tidak n ata !en ejatan& Pen ejatan berlaku a!abila air bertukar menjadi #a!& ContohK seorang bekerja kuat dan ber!eluh$ badan akan menjadi sejuk a!abila !en ejatan !eluh berlaku iaitu bila ia bertukar ke!ada #a! !ada !ermukaan kulit& Namun$ a!abila !eluh tidak da!at disejat dan mengalir ke ba#ah$ !en ejukan tidak berlaku& Pada setia! gram !en ejatan !eluh berlaku$ kita kehilangan 0&370 k"al haba& ang berlaku semasa berehat juga men ebabkan

104

+.3.*

Pe251#%3/#2 H#4# ang digunakan adalah kalori ang telah diuraikan untuk

'nit tenaga haba

menaikkan suhu ,gm air seban ak ,QC& Kilokalori <k"al> adalah jumlah haba ang di!erlukan untuk meningkatkan suhu ,kg air seban ak ,QC& )aba khusus ang !erlu untuk mengubah suhu air ,QC adalah , k"alFkgFQC& )aba khusus untuk suhu tisu badan adalah 0&7.k"alFkgFQC& -leh itu$ seseorang ang seberat 60kg harus men im!an 37k"al haba untuk

meningkatkan suhu badan seban ak ,QC& 5umlah haba atau tenaga ang dihasilkan semasa metabolisma bergantung ke!ada makanan ang dioksidakan& Penghasilan haba dari metabolisma bagi individu ,&13k"alFminit atau 76k"alFjam& 5ika tiada haba ang hilang$ seban ak ,&3QC suhu badan akan meningkat dari .6QC ke .7&3QC& %eta!i !ada #aktu berehat$ !eningkatan ini tidak berlaku kerana haba dihilangkan melalui !en ejatan$ !engaliran$ radiasi dan !erolakan& )aba juga boleh di!erolehi melalui radiasi$ !engaliran dan !erolakan& 0ni boleh berlaku a!abila udara dan objek di!ersekitaran adalah lebih !anas dari!ada badan& /egulasi haba juga berlaku melalui sistem termal& (ungsi sistem termal ialah untuk mengekalkan suhu badan se"ara relatif& Sistem regulasi termal terdiri dari!ada rese!tor termal dan efektor termal& <i> /ese!tor termal *dalah organ+organ ang sensitif ke!ada stimulasi termal& 8ua ka#asan rese!tor termal adalah bahagian hi!otalamus otak <!usat rese!tor> dan kulit <rese!tor !eriferal>& Kedua+dua ka#asan ini mem!un ai dua jenis !engesan iaitu !eka ke!ada bahang dan !eka ke!ada sejuk& Pusat rese!tor !eka ke!ada !erubahan ke"il suhu !ada salur darah arteri ang berubah+ubah antara 0&2 J 0&1QC& /ese!tor !ada kulit !ula berubah mengikut keadaan suhu sekeliling& /ese!tor kulit ang mem!un ai saraf ang ban ak da!at 105 ang sedang berehat adalah seban ak

mengesan kehadiran bahang& 9okasi rese!tor bahang adalah di seluruh tubuh dan jumlah rese!tor sejuk adalah lebih ban ak dari!ada rese!tor !anas& Kedua+dua rese!tor bersambung ke korteks dan !usat regulasi di hi!otalamus& %indakan dari ke!ekaan ke!ada !anas dan sejuk adalah men"ari tem!at redu!$ menambah atau mengurangkan !ergerakan dan lain+lain& <ii> 2fektor termal Meru!akan otot tulang ang merangkumi arteriol ang membekalkan darah !ada kulit$ kelenjar !eluh dan kelenjar endokrin& 8alam keadaan sejuk atau menggigil akan meningkatkan bahang !em!rosesan metabolik !ada masa *rteriol ang sama& ang membekalkan darah ke kulit akan berada dalam keadaan

!emvaso"erutan a!abila "ua"a sejuk& *!abila suhu !anas$ ia akan men ebabkan keadaan sebalikn a& Per!eluhan men"egah kita dari!ada mengalami suhu lebih had kerana !eluh menge#a! dari kelenjar+kelenjar !eluh ang berada di semua !ermukaan tubuh terutaman a di ta!ak tangan$ kaki dan leher& Kelenjar endokrin ang terlibat dalam regulasi haba adalah tiroid dan medula adrenal& Kelenjar tiroid akan mengeluarkan tiroksin a!abila keadaan sejuk dan

meningkatkan kadar metabolisma& %aha! adrenalin dan noradrenalin dan medula adrenal akan meningkatkan suhu dari !engurangan !enegangan dan !enge"utan&

%enaga memberikan manusia kebolehan untuk melakukan sesuatu iaitu keu!a aan melakukan kerja& Kita boleh membahagikan tenaga ke!ada tenaga aerobik dan tenaga anaerobik& %enaga anaerobik terbahagi ke!ada dua iaitu tenaga fosfat dan tenaga asid laktik& Metabolisma adalah berkaitan dengan segala !erubahan ang berlaku di dalam badan berhubung dengan kegunaan bahan+bahan makanan& Metabolisma adalah jumlah tenaga badan& 106 ang di!erlukan bagi meneta!kan suhu

*nabolisma ialah !roses !embinaan otot dan lain+lain tisu dalam badan& Katabolisma !ula ialah !roses untuk mengungkaikan lemak atau glukosa ke!ada karbon dioksida dan air& %iga jenis ;at makanan ang membekalkan tenaga adalah karbohidrat$ !rotein dan lemak& 0stilah kadar metabolisma basal diguna untuk menunjukkan jumlah keseluruhan aktiviti metabolisma& %erda!at bebera!a faktor ang mem!engaruhi kadar metabolisma seseorang& (aktor+faktor tersebut adalah sai; tubuh$ umur$ jantina$ iklim$ ke!anasan$ jenis !akaian dan jenis !ekerjaan&

Karbohidrat berubah menjadi kanji dan gula hasil dari!ada tindak balas dengan en;im dalam air liur& 9emak disim!an di dalam tisu adi!osa sehinggalah ia di!erlukan oleh tubuh badan& 0a akan dikeluarkan a!abila di!erlukan dan berubah menjadi gliserol dan asid lemak semasa di dalam hati&

/egulasi haba bermaksud bagaimana kita men eimbangkan haba ang berada dalam tubuh badan& Keseimbangan haba adalah a!abila kita berehat atau menggunakan sedikit tenaga$ suhu badan adalah !ada takat .6PC&

Kehilangan haba boleh berlaku !ada tubuh badan melalui em!at faktor iaitu !erolakkan (!on,e!tion)$ !engaliran (!ondu!tion)$ radiasi (radiation)$ dan !en ejatan (e,aporation)&

/ese!tor termal dan efektor termal meru!akan sistem regulasi termal&

PANEL PENULISAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PJM3106 ANATOMI DAN FISIOLOGI)

107

NAMA D NORIATI BINTI A. RASHID Ketua Penolong Pengarah 'nit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Mala sia

KELAYAKAN Ke/"/"%#2< Ph8&<Sosiolinguistik>$ 'M Sarjana Pendidikan <Sosiologi Pendidikan>$ 'M Ba"& Pend&<PBMP>$ 'PM Kursus Sijil Pendidikan Khas <Pend& 5asmani> MP0K& Sijil Perguruan <Sejarah D Geografi> Ke/"/"%#2< M&S"& <Pentadbiran Pendidikan>$ 'PM B&*& )ons& <Sejarah D Sains Politik>$ 'SM Sijil Guru <P&*&/& Matematik>$ MP0K Pe25#/#9#2< Penolong Pengarah 'nit Kurikulum <Pengajian Sosial D Bestari> Penulis Buku PSK dan Matematik <Sekolah /endah> Penolong Pengarah 'nit Sejarah$ PPK <2 tahun> 52 Sejarah PPK Guru Sekolah Menengah <6 tahun> Guru Sekolah /endah <,1 tahun> Guru Bestari <3 tahun> Ke/"/"%#2< M&S"& S!orts S"ien"e '& 2sseH$ 'K Ba"&2du& Pendidikan 5asmani dan Kesihatan Sijil Perguruan *sas <%2S9>$ MPSP Pe25#/#9#2< Pens arah 5abatan Pend& 5asmani < ,4 tahun> Guru Pendidikan 5asmani <,3 tahun>

EN. BAHARUDDIN BIN ABD.LATIFF Penolong Pengarah 'nit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Mala sia ujangseradangR ahoo&

HJ NORHIZAN BIN ZAINOL Pens arah 0PG %emenggong 0brahim 5alan 8atin )alimah 70.30 5ohor Bahru 5ohor norhi;an;ainolR ahoo&"om&m HJ ROSLEY BIN ABDULLAH Pens arah 0PG Perlis Kangar Perlis

Ke/"/"%#2< Ba"&2du& Pendidikan 5asmani dan Kesihatan Sarjana Pendidikan <Pengurusan Sukan> J 'SM Pe25#/#9#2 Pens arah Pendidikan 5asmani <1 tahun> Guru Pendidikan 5asmani <,3 tahun>

PANEL PEMURNI MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH ( PJM3106 ANATOMI DAN FISIOLOGI)

108

NAMA D NORIATI BINTI A. RASHID Ketua Penolong Pengarah 'nit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Mala sia

KELAYAKAN Ke/"/"%#2< Ph8&<Sosiolinguistik>$ 'M Sarjana Pendidikan <Sosiologi Pendidikan>$ 'M Ba"& Pend&<PBMP>$ 'PM Kursus Sijil Pendidikan Khas <Pend& 5asmani> MP0K& Sijil Perguruan <Sejarah D Geografi> Ke/"/"%#2< M&S"& <Pentadbiran Pendidikan>$ 'PM B&*& )ons& <Sejarah D Sains Politik>$ 'SM Sijil Guru <P&*&/& Matematik>$ MP0K Pe25#/#9#2< Penolong Pengarah 'nit Kurikulum <Pengajian Sosial D Bestari> Penulis Buku PSK dan Matematik <Sekolah /endah> Penolong Pengarah 'nit Sejarah$ PPK <2 tahun> 52 Sejarah PPK Guru Sekolah Menengah <6 tahun> Guru Sekolah /endah <,1 tahun> Guru Bestari <3 tahun> Ke/"/"%#2< M&S"& S!orts S"ien"e '& 2sseH$ 'K Ba"&2du& Pendidikan 5asmani dan Kesihatan Sijil Perguruan *sas <%2S9>$ MPSP Pe25#/#9#2< Pens arah 5abatan Pend& 5asmani < ,4 tahun> Guru Pendidikan 5asmani <,3 tahun>

EN. BAHARUDDIN BIN ABD.LATIFF Penolong Pengarah 'nit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Mala sia ujangseradangR ahoo&"om

HJ NORHIZAN BIN ZAINOL Pens arah 0PG %emenggong 0brahim 5alan 8atin )alimah 70.30 5ohor Bahru 5ohor norhi;an;ainolR ahoo&"om&m PN. MAZLINA BT MAHMOOD Pens arah 0PG Sultan Mi;an 22200 Besut %erengganu ma;md47R ahoo&"om&m

Ke/"/"%#2< Ba"&2du& Pendidikan 5asmani dan Kesihatan$ 'PM Sarjana Pendidikan <Pengurusan Sukan> J 'KM Pe25#/#9#2 Pens arah Pendidikan 5asmani <,. tahun> Guru Pendidikan 5asmani <2 tahun>

109