Anda di halaman 1dari 8

PENGURUSAN PERSATUAN/KELAB

(Pakaian Seragam, Persatuan/Kelab dan Kelab Permainan/Sukan)


1.LATAR BELAKANG ! "nisiati# dan usa$a menubu$kan kelab atau %ersatuan &ang di%im%in, diang'tai dan digerakkan 'le$ murid(murid adala$ selaras dengan $arsat menggiatkan lagi %elaksanaan %r'gram akti)iti k'kurikulum di sek'la$(sek'la$ seluru$ negara! *ala$ Peraturan + dalam Peraturan(Peraturan Pendidikan ( Persatuan Sek'la$ ) dimaktubkan dalam .arta Kera/aan P!U (A) ,0 bertarik$ 1 ket'geri &ang berikut4( ! ! *ata %ela/aran &ang dia/ar di sek'la$ sebagaimana &ang din&atakan dalam Peraturan(Peraturan ,,- se%erti &ang *ei ,,- menegaskan ba$a2a Guru Besar atau

Pengetua, setela$ menerima %erm'$'nan se3ara bertulis, $endakla$ menubu$kan %ersatuan sek'la$ dari

Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) ,,5, ! !1 6'bi dan rekreasi7 ! !8 Sukan dan %ermainan7 ! !+ Badan beruni#'rm7 atau ! !9 A%a(a%a %ersatuan lain &ang diluluskan 'le$ %enda#tar! !1Usa$a menubu$kan kelab atau %ersatuan di sek'la$ adala$ /uga usa$a ke%endidikan &ang %enting, k$ususn&a untuk men&emai dan memu%uk %rinsi%, kaeda$ dan kema$iran ke%im%inan di kalangan murid, di sam%ing membangunkan diri mereka men/adi insan &ang me2arisi dan meng$a&ati keseluru$an 3iri(3iri ke3emerlangan murid &ang tersurat dan tersirat dalam :alsa#a$ Pendidikan Kebangsaan! !8 Se$ingga kini inisiati# dan usa$a sek'la$ menubu$kan kelab atau %ersatuan &ang di%im%in, diangg'tai dan digerakkan 'le$ murid(murid amatla$ menggalakkan! "nisiati# dan usa$a ini akan memberi im%aks &ang lebi$ besar ke%ada %en&emarakkan kegiatan k'kurikulum sebagai seba$agian dari%ada %r'gram %endidikan di sek'la$, a%abila %engeta$uan, kesunggu$an dan kema$iran murid(murid memim%in, mengurus dan meng'%erasikan kelab atau %ersatuan &ang ditubu$kan itu di%ertingkatkan se3ara berse%adu dan berterusan! 2. RASIONAL Berdasarkan $akikat ke/adian insan, setia% murid mem%un&ai bakat dan %'tensi untuk memim%in, sekurang( kurangn&a untuk memim%in diri sendiri men/adi a%a &ang diinginkan! .alau bagaimana%un %engeta$uan, kesunggu$an dan kema$iran memim%in, mengurus dan meng'%erasikan sesuatu kelab atau %ersatuan bukanla$ 2arisan semula /adi! Pengeta$uan, kesunggu$an dan kema$iran ini sebalikn&a b'le$ di%er'le$i melalui %r'ses(%r'ses %enga/aran dan %embela/aran #'rmal dan tidak #'rmal, %engalaman se3ara langsung, %erk'ngsian %emikiran, %engalaman dan lati$an! 3. MATLAMAT Agar da%at membantu guru dan murid(murid meran3ang dan melaksanakan dengan bermatlamat untuk mela$irkan insan &ang ber2iba2a, berketram%ilan dan berke&akinan tinggi sebagai %emim%in di sek'la$ dan ber%'tensi

mengembangkan bakat dan u%a&a ke%im%inan masing(masing ke %eringkat &ang lebi$ tinggi dalam bidang(bidang &ang di3eburi %ada masa akan datang! 4. OBJEKTIF AM Guru(Guru dan murid(murid akan4 +! *engeta$ui dan mema$ami 3iri(3iri dan nilai(nilai ke%im%inan &ang di%erlukan untuk memim%in, mengurus dan meng'%erasikan kelab atau %ersatuan di sek'la$! +!1 *engeta$ui dan mema$ami kaeda$, stategi dan %rinsi% %engurusan kelab atau %ersatuan se3ara berkesan! +!8 *engeta$ui dan mema$ami kaeda$ dan stategi memim%in dan mem'ti)asikan a$li(a$li kelab atau %ersatuan &ang di%im%in +!+ *em%un&ai %engeta$uan dan kema$iran meran3ang, mengel'la, men&elia dan menilai akti)iti dan kegiatan kelab atau %ersatuan &ang di%im%in! +!9 *em%un&ai ke&akinan diri sebagai %emim%in &ang ber2iba2a, berketram%ilan dan ber2a2asan! 5. OBJEKTIF KHUSUS 9! *en/elaskan matlamat dan tu/uan %enubu$an kelab atau %ersatuan di sek'la$ dalam k'nteks ke%endidikan dan ke%im%inan 9!1 *en/elaskan kaeda$ dan tata3ara %enubu$an kelab atau %ersatuan! 9!8 *en/elaskan kaeda$ dan tata3ara %entadbiran dan %engurusan kelab atau %ersatuan 9!+ *en/elaskan kaeda$ dan tata3ara %engurusan dan %engel'laan akti)iti dan kegiatan kelab atau %ersatuan di sek'la$ berdasarkan %eran3angan dan undang(undang! 9!9 *embentang dan men/elaskan 3iri(3iri dan nilai(nilai asas ke%im%inan! 9!0 *en/elaskan tanggung/a2ab dan %eranan murid(murid sebagai 2arganegara berdasarkan Ru/unegara, %erlembagaan negara dan .a2asan 1;1;! 6. KELAB ATAU PERSATUAN

0! <e#inisi4
Sesuatu entiti kum%ulan &ang berstruktur, ber%elembagaan, ber%eraturan dan berke%im%inan &ang diangg'tai 'le$ murid(murid sek'la$ &ang mem%un&ai minat, kegemaran, $asrat dan ke3enderungan &ang sama serta bertu/uan untuk saling beker/asama, bantu membantu dan berk'ngsi sumber dalam melaksanakan akti)iti dan men3a%ai 3ita(3ita serta matlamat &ang tela$ diteta%kan dan di%ersetu/ui bersama bagi mem%erkembangkan minat, kegemaran, $asrat dan ke3enderungan masing(masing! 0!1 Tu/uan %enubu$an/%embentukan kelab atau %ersatuan4 0!1! *enggabungkan murid(murid &ang mem%un&ai minat, kegemaran, $asrat dan ke3enderungan &ang sama su%a&a murid(murid ber%eluang dan berkesem%atan4 a! *eran3ang dan melaksanakan akti)iti dan kegiatan se3ara berkum%ulan! b! Berk'ngsi %engeta$uan dan %engalaman dalam bidang &ang diminati dan digemari! 3! *eneta%kan matlamat &ang di%ersetu/ui dan dilaksanakan bersama!

d! Berk'ngsi sumber dan %eralatan! e! *e2u/udkan %eluang ke%ada murid(murid mengembangkan bakat dan %'tensi ke%im%inan #! *e2u/udkan 2a$ana ke%ada murid(murid mengembangkan bakat dan %'tensi masing(masing ke %eringkat &ang lebi$ tinggi 7. BAGAIMANA MENUBUHKAN KELAB ATAU PERSATUAN 5! *urid(murid membentuk /a2atankuasa %ena/a untuk meneta%kan4( 5! ! Tu/uan dan matlamat 5! !1 Akti)iti dan kegiatan 5! !8 Peraturan 5! !+ Perlembagaan (='nt'$ Lam%iran >) 5!1 >a2atankuasa %ena/a menulis %erm'$'nan rasmi ke%ada Pengetua atau Guru d'kuman &ang tela$ diteta%kan di atas! 5!8 *enda%atkan kelulusan dari%ada Pengetua atau Guru Besar 5!+ *enda#tarkan a$li(a$li kelab atau %ersatuan &ang tela$ diluluskan 'le$ Pengetua atau Guru Besar 5!9 *engadakan *es&uarat Agung %enubu$an dengan 4 5!9! *emili$ A$li >a2atankuasa 5!9!1 *eran3ang akti)iti ta$unan kelab atau %ersatuan 5!9!8 Pengesa$an d'kumen kelab atau %ersatuan 5!0 *eng'%erasikan kelab atau %ersatuan 8. PENGURUSAN KEWANGAN -! Pengenalan -! ! Pengurusan Ke2angan adala$ satu %erkara %'k'k dan %aling %enting dalam sesebua$ kelab atau %ersatuan -! !1 Tan%a %engurusan ke2angan &ang baik dan sem%urna maka %er/alanan %ersatuan atau kelab berkenaan akan %in3ang dan ak$irn&a terus berkubur! -!1 ?b/ekti# -!1! *emberi %endeda$an ke%ada %ela/ar k$ususn&a ke%ada Benda$ari kelab/%ersatuan dalam menguruskan ke2angan se3ara sistematik! -!1!1 *ela$irkan %ela/ar &ang &ang 3elik %engurusan ke2angan -!1!8 <a%at melin3inkan %er/alanan sesebua$ kelab/%ersatuan dalam men/alankan sebarang akti)iti &ang tela$ diran3angkan -!8 Tugas Benda$ari dan Pen'l'ng Benda$ari -!8! *en&ediakan @3as$ b''kA (Buku Tunai) a! Buku Resit, b! B'rang Pesanan Barang, 3! B'rang Bau3ar Ba&aran! -!8!1 *en&ediakan sebua$ #ail ke2angan dan /uga tem%at men&im%an #ail, buku resit, bau3ar ba&aran, b'rang %esanan dan bil(bil &ang sem%urna! Besar dengan men&ertakan

-!8!8 Benda$ari kelab/%ersatuan %erlu men3atat segala %erkara &ang $endak dibeli/di%esan dengan mengisi B'rang Pesanan -!8!+ *em%astikan %engerusi/setiausa$a tela$ membuka akaun %ersatuan -!8!9 *embuat %ungutan &uran/derma kea$lian dan sumbangan k$usus bagi men/alankan sesuatu akti)iti!

-!8!0*en&ediakan B'rang Pesanan (='nt'$ Lam%iran A)


-!8!5 A%a &ang %atut dilakukan a%abila menerima duit/2angB a! Keluarkan resit b! Rek'dkan dalam @3as$ b''kA 3! *en&im%an 2ang dalam Bank/Guru Penasi$at dengan segera sekiran&a melebi$i $ad &ang dibenarkan! (R* 8;!;;) -!8!- Setia% %embelian barang melebi$i $ad &ang dibenarkan (R* 8;!;;) $endakla$ menda%atkan kebenaran dari%ada Guru Penasi$at! -!8!, Benda$ari /uga %erlu membuat anggaran %erbelan/aan bagi sesuatu %r'gram!

-!8! ;Pembentangkan la%'ran ke2angan dalam mes&uarat! -!8! *engadakan Bau3ar Pemba&aran!
a! Bau3ar Pemba&aran $endakla$ dibuat dalam 1 salinan! Salinan asal sim%anan sek'la$ (kelab/%ersatuan) dan kedua ke%ada %enerima! b! *asukkan butir(butir tentang %erk$idmatan/bekalan &ang tela$ dilaksanakan/dibekalkan beserta tarik$!

3!Setia%
d!>umla$ e!<a%atkan

bau3ar resit

%emba&aran %emba&aran

dimestikan dalam

disertakan angka

bil

%embelian dan atau dan

barang! %erkataan! %ekedai! tarik$!

%emba&aran %enasi$at

dari%ada &ang

%embekal meluluskan

#!Tandatangan

guru

g! >ika bil asal $ilang, %emba&aran $endakla$ dibuat ter$ada% bil salinan &ang di%erakui 'le$ guru %enasi$at $! Sebaik sa$a/a %emba&aran dilakukan, bau3ar dan d'kumen s'k'ngan $endakla$ ditebuk/di3'% CSU<A6 BADARE berserta tarik$n&a bagi mengelak %emba&aran dua kali! i! Bau3ar(bau3ar %emba&aran &ang tela$ diba&ar $endakla$ disusun dan di#ailkan mengikut n'mb'r siri!

-!8! 1*en&ediakan Pen&ata Ke2angan Berak$ir 8 ?g's %ada setia% ta$un untuk dibentangkan dalam
*es&uarat Agung Ta$unan (Lam%iran B) a! Pastikan Buku Tunai (=as$ B''k) tela$ dikemaskinikan dan ditutu%! b! Pastikan adan&a Pen&ata Ke2angan Ta$unan Kelab/Persatuan sek'la$ &ang tela$ diaudit bagi ta$un sebelumn&a atau /ika tidak, gunakan %en&ata &ang belum diaudit! 3! Sediakan #'rmat Pen&ata Ke2angan Ta$unan!(ada 2ang terima dan ada 2ang keluar serta baki ditangan dan /uga baki dibank! d! <a%atkan tandatangan Pemeriksa Kira(Kira bagi mengesa$kan ba$a2a segala butiran dalam Pen&ata Ta$unan itu adala$ benar atau sa$i$!

-!8! 8*en&emak Buku Tunai (3as$ b''k) %ada setia% $u/ung bulan *en&im%ann&a di tem%at &ang selamat
dan berkun3i!

-!8! +Sekiran&a %ersatuan dibubarkan, benda$ari $endakla$ membelan/akan 2ang baki mengikut
sebagaimana &ang di%utuskan dalam mes&uarat agung!

-!8! 9Pen&ala$gunaan 2ang %ersatuan adala$ satu kesala$an &ang serius dan b'le$ dikenakan tindakan
tatatertib -!+ Tugas Pemeriksa Kira(Kira -!+! *en&emak -!+!1*emberikan Buku teguran Tunai ke%ada %ada Benda$ari setia% sekiran&a berlaku $u/ung butiran bulan sala$!

-!+!8 *enandatangani Pen&ata Ta$unan Berak$ir 8 ?g's setia% ta$un! -!+!+ Bertanggung/a2ab ke atas Pen&ata Ta$unan &ang tela$ ditandatanganin&a itu 9. PENGURUSAN MESYUARAT ,! *es&uarat Agung! ,! ! *engedarkan surat /em%utan *es&uarat Agung Kelab diedarkan sekurang(kurangn&a + $ari sebelum mes&uarat diadakan (Lam%iran =) dengan disertakan minit mes&uarat &ang lalu! ,! !1 Atur 3ara *a/lis *es&uarat Agung a! U3a%an Alu(aluan b! U3a%an Penasi$at Kelab 3! U3a%an Perasmian d! *es&uarat agung ,! !8 Agenda *es&uarat Agung

a! U3a%an Pengerusi *es&uarat


b! *embentang dan mengesa$kan minit mes&uarat agung &ang lalu! (='nt'$ *init *es&uarat Agung F Lam%iran <) 3! *embentangkan la%'ran ta$unan! d! *embentangkan dan mengesa$kan la%'ran ke2angan e! Pemili$an A$li >a2atankuasa i! Pengerusi ii! Naib Pengerusi iii! Setiausa$a i)! Pen'l'ng Setiausa$a )! Benda$ari )i! Pen'l'ng Benda$ari )ii! A$li >a2atankuasa (9 F 5 'rang) )iii! Pemili$an dua 'rang /uru audit #! *emba$askan usul(usul &ang diterima g! U3a%an %enanggu$an ,!1 *es&uarat Agung Luar Biasa *es&uarat Agung Luar Biasa/Tergem%ar b'le$ diadakan dengan ke$endak seba$agian a$li atau A$li >a2atankuasa bagi membin3angkan satu agenda sa$a/a! N'tis $endakla$ disiarkan dua minggu sebelum diadakan! *es&uarat ini /uga b'le$ diadakan kerana4 ,!1! Permintaan bertulis 1/8 a$li ,!1!1 Pengerusi memikirkan %erlun&a mes&uarat diadakan!

,!8 *es&uarat >a2atankuasa *es&uarat ini diadakan untuk mengerakkan akti)iti kelab! *es&uarat $an&a b'le$ di/alankan sekiran&a 3uku% k'rum (1/8 dari%ada a$li /a2atankuasa)! *es&uarat ini $endakla$ di$adiri 'le$ Guru Penasi$at &ang dilantik 'le$ Pengetua! N'tis %anggilan mes&uarat $endakla$ diberi dalam tem%'$ satu minggu! (Lam%iran E) Agenda *es&uarat $endakla$ merakumi %erkara berikut4 ,!8! U3a%an Pengerusi! ,!8!1 *engesa$kan minit mes&uarat &ang lalu! (='nt'$ minit mes&uarat /a2atankuasa F Lam%iran :) ,!8!8 Perkara berbangkit!

,!8!+La%'ran bir'(bir'!
,!8!9 La%'ran ke2angan! ,!8!0 6al($al lain! ,!+ *es&uarat A$li >a2atankuasa Pr'/ek Agenda *es&uarat ,!+! U3a%an Pengerusi ,!+!1 *embentang dan mengesa$kan minit mes&uarat &ang lalu ,!+!8 Perkara(%erkara berbangkit ,!+!+ *embin3angkan $al %r'/ek (Lam%iran G) a! Tarik$ b! 6ari 3! *asa

d! Tem%at
,!+!9 *elantik a$li /a2atankuasa %r'/ek ,!+!0 Tugas(tugas a$li /a2atankuasa %r'/ek ,!+!5 Ke2angan %r'/ek ,!+!- 6al($al lain! 1 . PENGURUSAN FAIL ;! :ail "nduk Kelab / Persatuan ;! ! Surat Perm'$'nan menubu$kan Unit Pakaian Seragam, Kelab/ Persatuan dan Sukan/Permainan dari%ada guru/murid disertakan bersama 4 a! <ra# %erlembagaan b! <ra# akti)iti asas 3! Senarai >a2atankuasa Pena/a ;! !1 Surat kelulusan %enubu$an dari%ada Pengetua/Guru Besar selaku Pen'l'ng Penda#tar Sek'la$! Ada %en&ataan kelulusan %enubu$an! ;! !8 Surat %elantikan sebagai Guru Pemim%in/Penasi$at! Ada %en&ataan %enurunan kuasa %engel'laan dan %en&eliaan! ;! !+ *init *es&uarat Agung %enubu$an! ;! !9 Perlembagaan &ang disa$kan 'le$ Pengetua/Guru Besar!

;! !0 Senarai /a2atankuasa &ang disa$kan 'le$ Pengetua/Guru Besar! ;! !5 Peran3angan akti)iti asas &ang disa$kan 'le$ Pengetua/Guru Besar! ;! !- >adual akti)iti ta$unan &ang disa$kan 'le$ Pengetua/Guru Besar! ;! !, Senarai kea$lian &ang disa$kan 'le$ Guru Pemim%in! ;! ! ; Surat %erm'$'nan menguti% derma kea$lian dari%ada Benda$ari! ;! ! Surat kelulusan menguti% derma dari%ada Pengetua/Guru Besar! ;! ! 1 Akaun ke2angan/belan/a2an &ang disa$kan ;! ! 8 Surat %erm'$'nan untuk men/adi a$li gabungan dari%ada Guru Pemim%in ke%ada Pengetua/Guru Besar! ;! ! + Surat kelulusan untuk men/adi a$li gabungan dari%ada Pengetua/ Guru Besar! ;! ! 9 Surat %erm'$'nan untuk men/adi a$li gabungan ke%ada Badan "nduk! ;! ! 0 Surat %enerimaan men/adi a$li gabungan dari%ada Badan "nduk! ;! ! 5 *init(minit mes&uarat &ang diadakan! ;! ! - Surat(surat %ekeliling &ang berkaitan dari%ada4 a! Kementerian Pendidikan *ala&sia b! >abatan Pendidikan Negeri 3! Pe/abat Pendidikan <aera$ d! Sek'la$ ;! ! , <'kumen %en3a%aian 3emerlang a$li(a$li! ;! !1; La%'ran setia% akti)iti! ;! !1 La%'ran ta$unan! (Lam%iran 6) ;! !11 <a#tar %enilaian bagi setia% a$li! ;! !18 Surat %en&era$an kembali kuasa dan %erlantikan sebagai Guru Pemim%in dari%ada Guru Pemim%in ke%ada Pengetua/Guru Besar! ;! !1+ St'k dan in)ent'ri! ;! !19 Sam%el(sam%el Si/il/Surat Peng$argaan! ;!1:ail Pengerusi ;!1! *aklumat a$li ;!1!1 Senarai a$li /a2atankuasa dan senarai %enasi$at ;!1!8 Perlembagaan kelab ;!1!+ *init mes&uarat ;!8:ail Setiausa$a ;!8! *init mes&uarat ;!8!1 Surat(surat berkaitan kelab ;!8!8 Buku(buku %anduan kelab ;!8!+ Perlembagaan kelab ;!8!9 *aklumat a$li ;!8!0 Senarai a$li /a2atankuasa dan guru %enasi$at ;!8!5 La%'ran *ingguan (Lam%iran ")

;!+:ail Ke2angan (Benda$ari) ;!+! Pen&ata kira(kira ke2angan kelab ;!+!1 Bil(bil %embelian!