Anda di halaman 1dari 2

PERTANDINGAN PIDATO PIALA KPM SEKOLAH MENENGAH BORANG PEMARKAHAN

BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN PIDATO

Idea/ Isi (30 markah)


Peserta akan diadili dari segi: -idea/ isi yang bernas -huraian yang jelas -data / contoh yang tepat/logik -Maksimum 3 idea/isi

Bilan an Idea/Isi Idea/ Isi 1 Idea/Isi 2 Idea/Isi 3 Takri an tajuk

Idea/Isi (! markah)

H"raian (# markah)

$%n&%h/Da&a (3 markah)

'"mlah

Markah maksimum 3

'"mlah markah idea/isi dan &akri(an Bahasa (!0 markah) Tatabahasa !1" markah#
Peserta akan diadili dari segi: - bahasa yang jelas - bahasa baku - gaya bahasa yang berkesan/ tepat

$aya bahasa yang berkesan !% markah# &ahasa baku !% markah#

'"mlah markah )ahasa Pen*am+aian, +ersem)ahan, ada) dan )%n"s (-0 markah)
Peserta akan diadili dari segi: -kepetahan -kelancaran -intonasi suara -gaya yang menarik/berkeyakinan -dapat mempengaruhi/menarik perhatian audien -susunan idea/isi Ada) Peserta akan akan dipotong % markah maksimum jika : - menyentuh isu sensiti - menggunakan bahasa yang kurang sopan - tidak sempat membuat kesimpulan B%n"s Peserta akan diadili dari segi persembahan keseluruhan' kesopanan dan penampilan diri

(epetahan' kelancaran' dan intonasi suara ! 1" markah# Penyampaian/persembahan yang menarik !1" markah# )usunan idea/isi !1" markah# &erkeyakinan' dapat mempengaruhi dan menarik perhatian audien !1" markah# *dab !% markah# &onus !% markah# '"mlah markah +ersem)ahan, +en*am+aian, ada) dan )%n"s

'"mlah markah kesel"r"han . /00 0


+isahkan oleh: Tandatangan:,,,,,,,,,,,,,,,!.ama /akim :---------------------------------------------------------------------# Tarikh :-----------------------------

112

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PERTANDINGAN PIDATO PIALA KPM SEKOLAH MENENGAH BORANG PEMARKAHAN

BORANG PEMARKAHAN(1EKO2AH MENENGAH) PERTANDINGAN PIDATO PIA2A KPM Giliran Peser&a 344444444 &ahagian (edua!)pontan#:
Isi (#0 markah)
Peserta akan diadili dari segi: -idea/ isi yang bernas -huraian yang jelas -data / contoh yang tepat/logik -Maksimum 3 idea/isi

0 minit
Bilan an Idea/isi Isi 1 Isi 2 Takri an tajuk !2m# '"mlah markah idea/isi Markah maksimum 2 Idea/Isi (- markah) H"raian (/0markah) $%n&%h/Da& a (#markah) '"mlah

Bahasa (30 markah) Tatabahasa !1" markah#


Peserta akan diadili dari segi: - bahasa yang jelas - bahasa baku - gaya bahasa yang berkesan/ tepat

$aya bahasa yang berkesan !1" markah# )ebutan bahasa !1" markah#

'"mlah markah )ahasa Pen*am+aian, +ersem)ahan, ada) dan )%n"s (30 markah)
Peserta akan diadili dari segi: -kepetahan -kelancaran -intonasi suara -gaya yang menarik/berkeyakinan -dapat mempengaruhi/menarik perhatian audien -susunan idea/isi Ada) Peserta akan akan dipotong % markah maksimum jika: - menyentuh isu sensiti - menggunakan bahasa yang kurang sopan - tidak sempat membuat kesimpulan B%n"s Peserta akan diadili dari segi persembahan keseluruhan' kesopanan dan penampilan diri

(epetahan' kelancaran nada' intonasi suara menyakinkan ! % markah# $aya yang menarik !% markah# Isi yang tertib !% markah#

Penyampaian isi yang tersusun atau teratur !% markah# *dab !% markah#

Istime1a !% markah#

'"mlah markah +ersem)ahan, +en*am+aian, ada) dan )%n"s

'"mlah markah kesel"r"han . /00 0


+isahkan oleh: Tandatangan:,,,,,,,,,,,,,,,!.ama /akim:----------------------------------------------------------#
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

112
Tarikh :-----------------------------