Anda di halaman 1dari 2

Pendekatan Kuantitatif vs Pendekatan Kualitatif Pendekatan kuantitatif o Sesuatu jenis kajian yang memberi fokus kepada mengenal pasti

/ menguji hukum dan peraturan berdasarkan tingkah laku dan situasi yang unik. o Memfokuskan kajian yang memudahkan kefahaman terhadap perkara / situasi yang kompleks melalui kaedah saintifik. o Tertumpu kepada kajian hubungan dan interaksi antara pembolehubah o Sasaran utama: objektiviti o Tugas utama: menguji hipotesis / model kajian dengan teliti. Pendekatan kualitatif o Sesuatu jenis kajian yang memberi fokus atas pengajian erti dan makna serta fenomena yang berkait rapat dengan situasi semula jadi. o Penyelidik melibatkan diri dalam situasi secara aktif. o Memperoleh hasil kajian yang baru dan lebih berguna.