Anda di halaman 1dari 30

CADANGAN RANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN: IBADAH

(Persediaan Sebelum Mengajar)

Tingkatan Lima

Masa 80 miniit

Tajuk Isu-isu semasa berkaitan kekeluargaan : Hadhanah

Focus Pemikiran / pengetahuan : Pelajar dapat menerangkan


pengertian hadhanah

Amalan : Menghormati kedua ibu bapa

Penghayatan : Dapat melaksanakan tanggungjawab


sebagai anak.

Pembudayaan : Sentiasa taat dan patuh kepada


perintah ibu bapa

Kaedah 1. Kontekstual
2. Kooperatif
3. Masteri Learning
4. ICT
Pengetahuan 1. Pelajar dapat menerima arahan ringkas
Sedia ada 2. Pelajar dapat membaca Jawi
Pelajar 3. Pelajar sudah biasa mendengar panggilan ibu/ ayah

Sumber 1. Gambar.
Pengajaran & 2. VCD
Pembelajara 3. Komputer
n

Persediaan 1. Bilik tayangan yang lengkap


2. Bahan Bantu Mengajar (BBM)
3. Pelajar bersedia untuk belajar
4. Guru bersedia untuk mengajar

Hasil Aras 1:
Pengajaran & 1. Menyatakan pengertian hadhanah dari aspek bahasa dan
Pembelajara istilah
n 2. Menyatakan orang-orang yang berhak menjaga anak setelah
berlaku penceraian
3. Menyatakan kadar umur yang membolehkan anak-anak
membuat pilihan penjagaan

1
Aras 2:
1. Menghuraikan syarat-syarat kelayakan penjagaan anak selepas
penceraian.
2. Menghuraikan hikmah disyariatkan hadhanah

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI DALAM KELAS

Matapelajaran : Pendidikan Islam


Tingkatan : Lima Cemerlang
Bilangan murid : 33 orang
Tarikh : 9 Mac 2009
Hari : Isnin
Masa : 8.40 – 9.55 pagi (80 minit)
Tajuk : Hadhanah
Objektif :
Pada akhir pengajaran, murid dapat:

1. Menyatakan pengertian hadhanah dari aspek bahasa dan hukumnya

2. Menyatakan orang-orang yang berhak menjaga anak setelah berlaku


penceraian

3. Menyatakan syarat-syarat orang yang mendapat hak hadhanah

Kemahiran berfikir :

- Membandingbeza tingkah laku anak yang ibu bapanya terpisah

Penyerapan :

- Ilmu - Sejarah –sejarah hidup keluarga

- Nilai - Hormat menghormati

Bahan Bantu Mengajar :

1. Kad bergambar

2. Buku teks

Pengetahuan sedia ada murid :

1. Boleh menulis Jawi dengan baik

2
2. Pelajar dapat menerima arahan ringkas

Langkah Isi Aktiviti P & P Catatan/ Nilai/ BBM

Set - Gambar- - Guru mempamerkan gambar- -BBM:


Induksi gambar: gambar- gambar tersebut di 1. Kad –kad
1- remaja hadapan kelas. gambar
terlibat dalam - Murid meneliti gambar-
dadah gambar tersebut.
2- remaja - Guru mengemukakan
ditangkap polis beberapa soalan seperti:
1- apa yang anda fahami dari
gambar ini?
2- bagaimana mereka boleh
terlibat di dalam perkara
begini?
- Murid memberikan pelbagai
jawapan
- Guru seterusnya mengaitkan
jawapan murid dengan tajuk
yang akan dipelajari pada hari
tersebut

Langkah 1 - Pengertian - Guru memberi pengertian Nilai:


hadhanah: hadhanah - Bersabar
“hak - Murid mendengar pengertian dalam
penjagaan dan penerangan guru. menuntut ilmu
anak yang - Murid diminta untuk membaca
masih kecil dan memahami pengertian
yang belum hadhanah
mumayyiz dan
tidak mampu - Guru seterusnya
menguruskan menerangkan hokum
diri sendiri.” hadhanah bagi anak yang
belum mampu berdikari
-Hukum adalah wajib.
hadhanah:
“wajib bagi
anak yang
belum mampu
berdikari”
Langkah 2 - Hak hadhanah: - Guru menyatakan orang yang Nilai:
IBU berhak menjaga anak selepas - Kasih sayang
berlaku penceraian kepada anak-
-Ibu hilang anak

3
kelayakan, hak - Guru menerangkan individu-
berpindah kepada individu yang layak memikul Kemahiran:
individu-individu di hak hadhanah sekiranya ibu -Menyusun atur
bawah: hilang kelayakan
1- Nenek sebelah ibu
hingga ke atas - Murid diminta untuk menyebut
2- Bapa individu-individu yang layak
3- Nenek sebelah mengikut keutamaan
bapa hingga ke atas
4- Datuk
5- Saudara
perempuan seibu
sebapa
6- Saudara
perempuan seibu
7- Saudara
perempuan sebapa
8- Anak perempuan
kepada saudara
perempuan seibu
sabapa
9- Anak perempuan
kepada saudara
perempuan seibu
10- Anak perempuan
kepada saudara
perempuan sebapa
11- Emak saudara
sebelah ibu
12- Emak saudara
sebelah bapa

Langkah 3 -Syarat orang yang - Guru menjelaskan syarat-


mendapat hak syarat orang yang mendapat
hadhanah: hak hadhanah
1- Islam - Murid mendengar penjelasan
2- Sempurna akal dari guru
3- Dewasa - Murid di minta menyebut
4- Berakhlak mulia semula syarat-syarat tersebut
satu persatu
Penutup -Penilaian - Guru melakukan penilaian Nilai:
kepada murid dengan -Percaya pada
-Rumusan isi mengemukakan beberapa kebolehan diri
pelajaran soalan terbuka
- Murid menjawab soalan guru
- Guru meminta murid
merumus isi pelajaran yang
telah dipelajari pada hari
tersebut

4
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI DALAM KELAS

Matapelajaran : Pendidikan Islam


Tingkatan : Lima Cemerlang
Bilangan murid : 43 orang
Tarikh : 11 Mac 2009
Hari : Rabu
Masa : 7.30 – 8.40 pagi (80 minit)
Tajuk : Hadhanah
Objektif :

Pada akhir pengajaran, murid dapat:

1. Menyatakan sebab-sebab gugur hak hadhanah

2. Menjelaskan tempoh hadhanah

3. Menghuraikan hikmah-hikmah disyariatkan hadhanah

Kemahiran berfikir :

- Membandingbeza tingkah laku anak yang ibu bapanya terpisah

Penyerapan :

- Ilmu - Sejarah –sejarah hidup keluarga

- Nilai - Hormat menghormati

Bahan Bantu Mengajar :

1. Kad bergambar

2. Buku teks

Pengetahuan sedia ada murid :

1. Boleh menulis Jawi dengan baik

2. Pelajar dapat menerima arahan ringkas

5
Langkah Isi Aktiviti P & P Catatan/ Nilai/ BBM

Set Nyanyian: - Guru memperdengarkan lagu -BBM:


Induksi - -Lagu “Keluarga “Keluarga Bahagia” 1. CD
Bahagia” - Saujana - Murid mendengar bait-bait 2. Radio
lagu tersebut sambil
menyanyikan bersama-sama
dengan guru
- Guru meminta murid meneliti
dan memahami lirik lagu
tersebut
- Murid memberikan pelbagai
jawapan dan pendapat
- Guru seterusnya mengaitkan
jawapan murid dengan tajuk
yang akan dipelajari pada hari
tersebut

Langkah - Sebab-sebab gugur - Guru memberi penerangan Nilai:


1 hak hadhanah: tentang sebab-sebab yang - Perihatin
1- berkahwin dengan menggugurkan hak hadhanah terhadap tugas
seorang lelaki yang & tanggung
tidak mempunyai jawab
pertalian nasab berumah
dengan kanak-kanak tangga
tersebut
2- berkelakuan buruk
(terang-terangan)
3- berpindah tempat
kediaman
-halang bapa ziarah
anaknya
4- cuai atau aniaya
kanak-kanak tersebut
5- murtad

Langkah - Tempoh hadhanah: - Guru menerangkan tempoh Nilai:


2 “ Apabila kanak- masa penjagaan yang - Kasih sayang
kanak tersebut tidak dibenarkan kepada anak-
lagi memerlukan anak
pemeliharaan - Guru seterusnya menjelaskan
disebabkan telah had umur anak yang Kemahiran:
dewasa dan dapat membolehkan anak-anak - Menyusun atur
berdikari” membuat pilihan penjagaan

- Had umur anak - Guru menasihatkan kepada


membuat pilihan: murid supaya sentiasa
“mumayyiz” menghargai pengorbanan ibu

6
bapa agar kehidupan
berkualiti
Langkah - Hikmah-hikmah - Guru menghuraikan hikmah- Nilai:
3 disyariatkan hikmah disyariatkan - Sentiasa tegur-
hadhanah hadhanah menegur dan
- Guru meminta murid memberi memberi
sumbang saran hikmah nasihat
disyariatkan hadhanah

Penutup -Penilaian - Guru melakukan penilaian Nilai:


kepada murid dengan - Sentiasa taat
- -Rumusan isi pelajaran mengemukakan beberapa dan kasih
soalan terbuka kepada ibu
- Murid menjawab soalan guru dan bapa
- Guru menyarankan murid
agar sentiasa menjaga hati
dan perasaan ibu bapa
- Guru mengingatkan murid
agar menjaga budi pekerti
yang baik
HARAM membinkan dan membintikan anak angkat kepada bapa angkat.
Islam mengHARAMkan memberi nasab anak angkat kepada bapa
angkat dan

meWAJIBkan anak angkat dibinkan dan dibintikan kepada bapa


kandungnya sendiri sebagai

Perbuatan menasabkan kepada bapa angkat termasuk dalam DOSA


BESAR dan DILAKNATI ALLAH.

Contoh : Rasullullah S.A.W sendiri pernah mengambil Zaid bin Harithah sebagai
anak angkat sebelum diutus sebagai rasul dan dikenali dengan panggilan Zaid bin
Muhammad sehinggalah turun ayat surah al-Ahzab yang melarang perbuatan
tersebut.

Bagi menguatkan hubungan antara bapa angkat dan anak angkat bukannya
hubungan nasab (keturunan)Rasullullah mengahwini bekas isteri Zaid.
3. PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA
Allah memerintahkan agar anak angkat dipanggil dengan panggilan tertentu, seperti
Anaksaudaraku’
‘wahai angkat tidak boleh
jika tidak mewarisi
diketahui bapaharta pusakayang
kandungnya keluarga angkatnya dan begitu
sebenar.
juga sebaliknya.
Anak angkat hanya boleh mendapatkan harta keluarga angkatnya melalui
HIBBAH, HADIAH dan WASIAT (tidak7 melebihi 1/3 daripada harta keluarga
angkat)
HADHANAH : HAK DAN TANGGUNGJAWAB
UNTUK ANAK

Hak penjagaan anak masih kecil


PENGERTIAN
yang belum belum mumaiyiz dan tidak
HADHANAH mampu menguruskan diri sendiri.

HUKUM WAJIB bagi kanak-kanak yang belum


HADHANAH berdikari

- Islam telah menggariskan peraturan


hadhanah yang lengkap dan orang
yang mengabaikan tanggungjawab ini
adalah berdosa.

8
HAK HADHANAH
☺Hak hadhanah WAJIB diteruskan dan disempurnakan
walaupun berlaku perceraian antara suami dan isteri

☺Ibu adalah orang yang paling layak dan berhak memelihara


anaknya dan bapa pula berkewajiban memberi makan dan
pakaian kepada ibu dengan cara yang baik

☺Jika ibu hilang hak hadhanah dengan sebab-sebab tersebut,


akan berpindah kepada individu berikut :-

Nenek sebelah ibu ke atas


Bapa
Nenek sebelah bapa ke atas
Datuk
Saudara perempuan seibu sebapa
Saudara perempuan seibu
Saudara perempuan sebapa
Anak perempuan kepada saudara perempuan seibu sebapa (anak
saudara)
Anak perempuan kepada saudara perempuan seibu (anak saudara)
Anak perempuan kepada saudara perempuan sebapa (anak saudara)
Emak saudara sebelah ibu
Emak saudara sebelah bapa
Waris lelaki yang boleh menerima ASOBAH

9
ASOBAH • Pewaris yang berhak mendapat
harta pusaka tetapi tidak
ditetapkan nisbah tertentu.

• Lelaki yang berhak dalam


penjagan kanak-kanak
perempuan ialah MAHRAM
kepada kanak-kanak tersebut.

• Keutamaan diberikan kepada


orang yang mempunyai sifat
paling mulia dan pengasih jika
mempunyai kelayakan yang
sama.

SYARA T ORANG YAN G MENDAP AT HAK


HAD HANAH

SEMP URN A
ISLA M

BE RAKH LAK
DEW ASA
MULIA
1
HAK PENJAGAAN DAN KELAYAKAN IBU
Seorang Islam
Sempurna akalnya
Berakhlak mulia dan berkelakuan baik
Dapat memberi sepenuh kasih sayang terhadap anaknya
Memiliki tempat tinggal yang sempurna dan dapat menjamin
keselamatan dan akhlak yang baik untuk anaknya.

SE BAB -SE BA B GU GU R HAK HA DHANAH

• Berkahwin dengan lelaki yang tidak mempunyai pertalian


NASAB dengan kanak-kanak tersebut sehinggalah
perkahwinan tersebut dibubarkan.
• Berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terang-
terangan.
• Berpindah tempat kediaman untuk menghalang bapa
kanak-kanak menziarahnya.
• Cuai atau menganiayai kanak-kanak tersebut.
• Murtad : gugur haknya jika keluar dari Islam.

11
TEMPOH HAD HANAH

• Tempoh hadhanah berakhir apabila kanak-kanak telah


dewasa dan dapat berdikari serta mampu mengurus
segala keperluan asas : minuman, makanan dan
sebagainya.

• Apabila kanak-kanak tersebut mencapai umur mumaiyiz,


dia berhak memilih untuk tinggal samada tinggal
bersama ibu nya atau bapanya.

Akta Undang-undang Keluarga Islam Wilayah


Persekutuan 1984, menyebut bahawa Hak Hadhanah
(penjaga kanak-kanak) bagi menjaga kanak-kanak
adalah tamat setelah kanak-kanak itu mencapai umur :-

tujuh tahun jika lelaki


sembilan tahun bagi perempuan

1
PETA MINDA

HADHANAH

PENGERTIAN: Hak penjagaan anak


yang masih kecil yang belum mumayyiz
dan tidak mampu menguruskan diri
sendiri

SEBAB-SEBAB GUGUR HAK HADHANAH:


1. Berkahwin dengan lelaki yang tiada HAK HADHANAH:
WAJIB
pertalian dengan kanak-kanak
dilaksanakan
tersebut
walau berlaku
2. Berkelakuan buruk penceraian
IBU paling berhak
3. Berpindah tempat kediaman untuk jaga anak
halang bapa menziarahi

SUSUNAN
MENGIKUT 1. Nenek sebelah 2. Bapa 3. Nenek sebelah bapa 4. Datuk
KEUTAMAA ibu hingga ke atas hingga ke atas
N
sebapa sebapa perempuan seibu seibu sebapa
kpd saudara per. seibu 7. Saudara perempuan 6. Saudara 5. Saudara perempuan
8. Anak perempuan

9. Anak perempuan
kpd saudara per. 10. Anak perempuan 11. Emak saudara 12. Emak saudara
seibu kpd saudara per.SYARAT sebelah ibu sebelah bapa
sebapa ORG YG
1 DPT
4. BERAKHLAK
2. SEMPURNA HADHAN
1. ISLAM AH 3. DEWASA
MULIA
AKAL
AKTIVITI 1

HADHANAH – HAK DAN TANGGUNGJAWAB

TERHADAP ANAK

4 5

Melintang: Menegak:
2 Sebab gugur hadhanah Boleh pilih untuk tinggal dengan
1 ibu atau bapa
Hak penjagaan anak yang belum
4 mampu berdikari Sifat yang mendapat
Dikutuk oleh Islam dan akibatnya 3 kepercayaan untuk menjaga
6 hilang hak penjagaan anak anak
Paling berhak untuk memelihara
5 anak

1
1
AKTIVITI 5 : HADHANAH - HAK DAN TANGGUNGJAWAB
TERHADAP ANAK

PENYELESIAN MASALAH

Selesaikan masalah di bawah dan lakonkan watak tersebut.

1. Terdapat satu kes perceraian di Kampung Melati. Pasangan


suami isteri ini mempunyai empat orang anak yang baru
berusia 15 tahun, 13 tahun, 8 tahun dan 4 tahun. Anda
dikehendaki melakonkan watak sebagai seorang hakim di
Mahkamah Syariah untuk memutuskan hak penjagaan
anak terhadap pasangan yang telah bercerai ini.

Encik Ali dan isterinya telah meninggal dunia setelah terlibat


dalam satu kemalangan jalan raya dan empat orang anaknya
2. terselamat. Anak-anaknya itu semuanya masih bersekolah di
sekolah rendah. Oleh yang demikian , siapakah yang berhak
menjaga mereka ? Anda dikehendaki melakonkan watak
sebagai seorang imam untuk menerangkan hak penjagaan
anak-anak itu berdasarkan kepada nasab

1
AKTIVITI 6: FORUM

TAJUK: IMPLIKASI TERHADAP ANAK APABILA


HADHANAH DIABAIKAN

Jalankan satu forum membincangkan tajuk di atas.

1
PETA MINDA

PERATURA
ANAK ANGKAT N

Hikmah diharuskan
mengambil anak
angkat

PERATURA
HIKMAH N

HIKMAH
HIKMAH

PERATURA
N

HIKMAH HIKMAH

1
UNIT 1: ANAK ANGKAT MENURUT PANDANGAN ISLAM

Bahagian A: Soalan Objektif

Arahan: Tiap-tiap soalan di bawah ini diikuti oleh empat jawapan pilihan. Pilih
satu jawapan tepat atau terbaik bagi tiap-tiap soalan.

1. Hukum mengambil anak angkat ialah…..


A. sunat C. wajib
B. harus D. haram

2. Manakah antara yang berikut merupakan anak angkat Rasulullah S.A.W.?


A. Umar bin Al-Khattab
B. Abu Bakar As-Siddiq
C. Zaid bin Harithah
D. Bilal bin Rabah

3. Apakah hukum membinkan dan membintikan anak angkat?


A. sunat C. haram
B. harus D. Wajib

4. Penyataan yang berikut adalah benar mengenai pemberian harta keluarga


angkat kepada anak angkat, kecuali....
A. anak angkat diharuskan mewarisi keluarga angkat
B. anak angkat diharuskan mendapat hadiah
C. anak angkat diharuskan mendapat hibbah
D. anak angkat diharuskan mendapat harta melalui wasiat

5. Pergaulan antara anak angkat dengan keluarga angkat dikira sebagai....


A. mahram C. ajnabi
B. senasab D. sebangsa

6. Syarat anak angkat boleh mendapat harta pusaka keluarga melalui wasiat
dan sebagainya ialah......

1
A. tidak melebihi 2/3 harta
B. melebihi separuh daripada harta
C. tidak melebihi 1/3 harta
D. 2/3 daripada harta

Bahagian B: Soalan Isi Tempat Kosong

Arahan: Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

1. Anak angkat tidak boleh mewarisi ______________keluarga angkatnya


dan begitu juga sebaliknya.

2. Tidak mendapat _____________merupakan faktor pasangan suami isteri


mengambil anak angkat.

3. Larangan membinkan dan membintikan anak angkat kepada bapa angkat


bertujuan memelihara ___________________keluarga daripada
bercampur aduk dan tercemar.

4. Orang yang berhak menjadi wali nikah bagi anak angkat ialah
_______________

Bahagian C : Soalan Struktur


Arahan : Soalan 5-9 berdasarkan carta di bawah.
Anak angkat mendapat harta pusaka keluarga dengan beberapa cara. Nyatakan
cara-cara tersebut.

Cara

5. 6.

7.

Terangkan hikmat larangan membinkan dan membintikan anak angkat kepada


bapa angkat.

Hikmat

2
8. 9.

Menjaga batas pergaulan supaya aurat antara anak angkat


dengan keluarga angkatnya terpelihara
Bahagian D: Soalan Subjektif

Arahan : Jawab semua soalan yang berikut.

1.(a) Allah SWT memerintahkan umatnya supaya berbuat baik kepada anak
angkat.
i. Jelaskan pengertian anak angkat.

__________________________________________________________
__

ii. Nyatakan dua sebab pasangan suami isteri mengambil anak angkat.

__________________________________________________________
__

__________________________________________________________
__

iii. Jelaskan dua hikmat mengambil anak angkat.

__________________________________________________________
_

__________________________________________________________
_

(b) Islam melarang membin dan membintikan anak angkat kepada bapa angkat.
Terangkan tiga hikmat larangan membin dan membintikan anak angkat.

_____________________________________________________________
___

_____________________________________________________________
___

_____________________________________________________________
___

2
(c) Nyatakan dengan ringkas mengenai perkara di bawah ini.

i. Batas pergaulan antara anak angkat dengan keluarga angkat

____________________________________________________________
___

ii. Pewarisan harta pusaka keluarga angkat oleh anak angkat

____________________________________________________________
___

2
UNIT 2 : HADANAH : HAK DAN TANGGUNGJAWAB UNTUK ANAK

Bahagian A: Soalan Objektif

Arahan: Tiap-tiap soalan di bawah ini diikuti oleh empat pilihan jawapan.Pilih
satu jawapan tepat atau terbaik bagi tiap-tiap soalan.

1. Hukum hadanah bagi kanak-kanak adalah.......


A. sunat C. wajib
B. harus D. haram

2. Berikut adalah syarat-syarat bagi orang yang mendapat hak hadanah,


kecuali..
A. beragama Islam C. dewasa
B. sempurna akal D. perempuan

3. Berikut adalah penyataan yang benar mengenai hadanah, kecuali..


A. hadanah hanyalah untuk kanak-kanak yang belum mumayyiz lagi
B. hadanah merangkumi penjagaan jasmani, rohani dan akal kanak-
kanak
C. bapa adalah orang yang paling berhak memelihara anak
D. dewasa adalah syarat orang yang mendapat hak hadanah.

4. Hak hadanah akan tamat menurut Undang-undang Keluarga Islam Wilayah


Persekutuan apabila kanak-kanak berumur...
A. 7 tahun bagi perempuan dan 9 tahun bagi lelaki
B. 7 tahun bagi lelaki dan 9 tahun bagi perempuan
C. 17 tahun bagi lelaki dan 9 tahun bagi perempuan
D. 18 tahun bagi lelaki dan 17 tahun bagi perempuan

Bahagian B : Soalan isi tempat kosong


Arahan :Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

1. Salah satu sebab gugur hadanah ialah ________________iaitu keluar


daripada agama Islam

2. _________________ ialah pewaris yang berhak mendapat harta pusaka


tetapi tidak ditetapkan nisbah tertentu.

3. Hukum melaksanakan hadanah selepas perceraian antara suami dengan


isteri adalah _________________________

2
4. Islam menggalakkan ibu menyempurnakan penyusuan anak-anak selama
___________
Bahagian C : Soalan Struktur

Arahan: Soalan 5-8 berdasarkan carta di bawah

Lengkapkan carta di bawah mengenai individu yang berhak mendapat hak


hadanah selepas ibu mengikut urutan.

Ibu

5.

Bapa

6.

Lengkapkan rajah berikut tentang sebab-sebab gugur hak hadanah.

Sebab Gugur Hak Hadanah

7. 8.

2
Bahagian D : Soalan Subjektif

Arahan : Jawab semua soalan yang berikut.

1. (a) i. Apakah yang dimaksudkan dengan hadanah ?

_______________________________________________________

ii. Mengapakah Islam mewajibkan hadanah terhadap kanak-kanak ?

_______________________________________________________

(b) i. Terangkan dua sebab ibu diberi keutamaan dalam hadanah.

____________________________________________________________

___________________________________________________________
_
ii. Nyatakan tiga syarat orang yang mendapat hak hadanah selepas ibu.

______________________________________________________
_____

______________________________________________________
_____

(c) Jelaskan tiga sebab seseorang hilang kelayakan dalam hak hadanah.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2
JAWAPAN

UNIT 1: ANAK ANGKAT MENURUT PANDANGAN ISLAM

A. Soalan Objektif
1. B
2. C
3. C
4. A
5. C
6. C

B. Soalan Isi Tempat Kosong


1. harta
2. zuriat
3. keturunan
4. bapa kandung

C. Soalan Struktur
5. hibbah
6. hadiah
7. wasiat
8. mengiktiraf keluarga bapa kandung dan mengekalkan kemuliaan pertalian
nasab mereka
9. memelihara hak anak angkat dalam mewarisi harta pusaka bapa kandung

D. Soalan Subjektif
1 (a) i. anak yang dipelihara oleh bukan ibu bapa kandungnya

ii tidak mendapat zuriat


membantu keluarga yang susah

iii mewujudkan kebahagiaan dan keceriaan dalam rumah tangga bagi


pasangan yang tidak mempunyai anak
dapat membantu anak angkat yang miskin menjalani kehidupan dengan
sempurna

(b) mengiktiraf keluarga bapa kandung dan mengekalkan pertalian nasab


antara mereka
memelihara hak anak angkat dalam mewarisi harta pusaka bapa
kandungnya
menjaga batas pergaulan antara anak angkat agar terpelihara

2
(c) i. pergaulan antara anak angkat dengan keluarga angkat dikira sebagai
ajnabi dan wajib dijaga supaya tidak menimbulkan fitnah
ii.anak angkat tidak boleh mewarisi harta pusaka keluarga angkat. Anak
angkat hanya boleh mendapatkan harta melalui hibbah, hadiah dan
wasiat dengan syarat tidak melebihi satu pertiga daripada harta
keluarga angkat.

UNIT 2 : HADANAH : HAK DAN TANGGUNGJAWAB UNTUK ANAK

JAWAPAN

A. Soalan Objektif
1. C
2. D
3. C
4. B

B. Soalan Isi Tempat Kosong


1. murtad
2. Asobah
3. wajib
4. dua
5. nenek sebelah ibu

C. Soalan Struktur
6. datuk
7. cuai atau menganiayai kanak-kanak tersebut
8. berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terang-terangan

D. Soalan Subjektif
1. (a) i. hak penjagaan anak yang masih kecil yang belum mumayyiz dan tidak
mampu menguruskan diri sendiri

ii. supaya anak-anak dapat menjalani kehidupan dengan baik dan


sempurna

(b) i. kerana ibu merupakan orang yang paling dekat dengan anak
kerana anak tersebut memerlukan penyusuan yang sempurna
daripada ibu

2
ii. Islam
sempurna akal
dewasa / berusia matang

(c) berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terang-terangan


cuai atau menganiaya kanak-kanak tersebut murtad

JAWAPAN

UNIT 1: ANAK ANGKAT MENURUT PANDANGAN ISLAM

A. Soalan Objektif
7. B
8. C
9. C
10. A
11. C
12. C

B. Soalan Isi Tempat Kosong


10. harta
11. zuriat
12. keturunan
13. bapa kandung

C. Soalan Struktur
14. hibbah
15. hadiah
16. wasiat
17. mengiktiraf keluarga bapa kandung dan mengekalkan kemuliaan pertalian
nasab mereka
18. memelihara hak anak angkat dalam mewarisi harta pusaka bapa kandung

D. Soalan Subjektif
1 (a) i. anak yang dipelihara oleh bukan ibu bapa kandungnya

ii tidak mendapat zuriat


membantu keluarga yang susah

2
iii mewujudkan kebahagiaan dan keceriaan dalam rumah tangga bagi
pasangan yang tidak mempunyai anak
dapat membantu anak angkat yang miskin menjalani kehidupan dengan
sempurna
(c) mengiktiraf keluarga bapa kandung dan mengekalkan pertalian nasab
antara mereka
memelihara hak anak angkat dalam mewarisi harta pusaka bapa
kandungnya
menjaga batas pergaulan antara anak angkat agar terpelihara

(c) i. pergaulan antara anak angkat dengan keluarga angkat dikira sebagai
ajnabi dan wajib dijaga supaya tidak menimbulkan fitnah
ii. anak angkat tidak boleh mewarisi harta pusaka keluarga angkat. Anak
angkat hanya boleh mendapatkan harta melalui hibbah, hadiah dan
wasiat dengan syarat tidak melebihi satu pertiga daripada harta
keluarga angkat.

UNIT 2 : HADANAH : HAK DAN TANGGUNGJAWAB UNTUK ANAK

JAWAPAN

A. Soalan Objektif
5. C
6. D
7. C
8. B

B. Soalan Isi Tempat Kosong


9. murtad
10. Asobah
11. wajib
12. dua
13. nenek sebelah ibu

C. Soalan Struktur
14. datuk
15. cuai atau menganiayai kanak-kanak tersebut
16. berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terang-terangan

D. Soalan Subjektif
1. (a) i. hak penjagaan anak yang masih kecil yang belum mumayyiz dan tidak
mampu menguruskan diri sendiri

ii. supaya anak-anak dapat menjalani kehidupan dengan baik dan

2
sempurna

(b) i. kerana ibu merupakan orang yang paling dekat dengan anak
kerana anak tersebut memerlukan penyusuan yang sempurna
daripada ibu

ii. Islam
sempurna akal
dewasa / berusia matang

(c) berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terang-terangan


cuai atau menganiaya kanak-kanak tersebut
murtad