Anda di halaman 1dari 2

PIAWAI PRODUK ( CIRI ITEM YANG BAIK )

Tepat apa-apa yang hendak ditaksir Terangkum dalam sukatan pelajaran Rangsangan yang sesuai dengan tahap dan pengelaman calon Bahasa yang sesuai dengan tahap bahasa calon Istilah mata pelajaran yang diterima dan terkini Stem ( pokok soalan ) jelas dan berfungsi Stem mengandungi semua maklumat yang diperlukan calon Tugasan dan arahan jelas Aras kesukaran seperti yang ditentukan Tidak bias terhadap mana-mana satu kumpulan Akur dengan apa-apa yang dipelajari calon enting dari segi konteks dan situasi !elas dari segi kebolehbacaan" ekspresi dan ketekalan gaya persembahan# $apat membe%akan pelajar eruntukan markah sesuai dengan tugasan" kerencaman konstruk dan tahap pencapaian yang ditentukan# Item pendek dan padat &anya ada satu ja'apan betul Semua distraktor berfungsi ( manasabah dan dapat menarik pelajar kurang menguasi perkara yang diuji Semua pilihan ja'apan serasi dengan stem dari segi nahu dan tatabahasa Tiada ulangan perkataan atau frasa antara stem dan pilihan ja'apan

Tiada distrakor yang kelihatan * terpencil + Tidak terdapat * bayangan +( clue) dalam stem dan pilihan ja'apan"misalnya dari segi )# Struktur bahasa atau nahu ,# ertalian perkataan -# !a'apan yang sentiasa lebih panjang daripada pilihan lain# ilihan ja'apan disusun mengikut susunsn tertentu" misalnya )# anjang ke pendek atau ke panjang# ,# .rutan magnitude -# .rutan mengikut masa ilihan ja'apan adalah homogendari segi kandungan" bentuk" struktur bahasa Tiada distraktor yang memba'a maksud yang serupa atau saling bercanggah