Anda di halaman 1dari 26

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Ya Allah limpahkan rahmat atas junjunganku Muhammad pembuka yang terkunci, penutup yang terdahulu, penolong kebenaran dengan membawa kebenaran dan penunjuk jalanMu yang lurus juga atas keluarganya dengan haq pangkat dan kedudukannya yang agung Dengan permohonan ini, engkau jadikan kami termasuk orang orang yang diterima serta menjaga kami dari golongan orang orang yang dihinakan, dan engkau limpahkan keridhoanMu Ya Allah, bagi junjungan dan sandaran kami Abil !Abbas Ahmad "in Muhammad Al #ijany $A, juga engkau limpahkan bagi pengikutnya, pemilik kedekatan denganMu dan juga bagi kami dengan sebab mereka, serta berilah kami minuman dari limpahan berkah mereka dengan sepenuh cawan cawan kami %Limpahkan rahmat dan keselamatan pada Nabi, keluarga &ahabat dan keturunannya, 'uthbi al #ijaany( %Pujiku pada d)at keagungan dan kemulian *arena telah anugrahi kami dengan junjungan manusia( %Muhammad pilihan diantara utusan Allah "aginya dan keluarga rahmat Allah( %Dan dengan &holawat al +aatih yang mengungguli &emua ibadah, serta merengkuh seluruh rahasianya( %,uga dengan abil al +aidl Ahmad #ijaany Penolong orang dahulu dan yang akan tiba( %$utinkanlah engkau membaca shoawat al +aatih Dengan tatakrama, pembuka terbaik akan mendatangimu( %Dengan pembukaan, cahaya dan seluruh rahasia Lebih cepat dari kerlingan mata( %Dengannya, bukakanlah gedung gedung rahasia #utuplah tingkatan orang orang baik( %&ebagai hidayah pada Nabi terpilih dari keturunan !Adnan &ebagai ganti dari ahmad #ijaany( %Dengan ini kami mencari ridho Allah al $ohman &erta ridho Nabi kami al !Adnaan %&ungguh &holawat al +aatih teragung perantara
Faidurrobbani 1

*epada nabi, berkatalah pada setiap yang bertanya( %Dia mencukupi semua d)ikir &etiap malam dan pagi hari( %&erta Mencukupi dari semua awraad Dalam agama, dunia, akhirat, dan hari menghadap Allah( %Dengan ini guru #ijaany kami berkata &ebagai nasihat kepada seluruh pengikutnya( %&ebab keutamaan junjungan manusia "aginya curahan kesalamatan( %Dan keutamaan guru kami &yeikh Ahmad al #ijaany -urahan keridhoan baginya senantiasa turun dari Allah( %&erta keberkahan Ahmad al #ijaany ,uga dari karomahnya yang tiba setiap masa( %Anugrahi kami #uhan, dengan ridho dan ampunanmu &erta pengawasan dari junjungan alam dunia( %,uga pengawasan dari Ahmad al #ijaany Dalam tidur maupun jaga, mengiringi perjalanan masa( %&erta kasih sayangMu dengan ridho dan wusul padamu Dengan hanya karena keutamaan dan anugrah dari Allah( %#uhanku dengan al +aatih bukakanlah aku &ebab al *haatim tutuplah aku dengan segenap rahasianya( %Dengan al Nashir bantulah aku atas musuh musuhku Dan dengan al haadi berilah kami petunjuk jalan yang lurus(

Ya Allah *umpukanlah kami Dalam .olongan Abil +aidl At #ijaany #olonglah kami Dengan Madad Dari *hatmil Auliya *itmaany
Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang / &egala puji bagi Allah yang telah menjadikan kami termasuk golongan umat ,unjungan seluruh Nabi dan 0tusan dan mununtun kami pada #horiqoh *hatmi para wali umat Muhammad &holawat dan &alam semoga terhatukan bagi ,unjungan kami Muhammad sang pembuka seluruh alam Pemimpin orang orang mukmin yang bercahaya tangan dan wajah mereka dihari kiamat ,uga atas *eluarga beliau yang sempurna bagai lautan Dan para sahabat yang telah menerima dan menjadi petunjuk sampai hari pembalasan
Faidurrobbani 2

&emoga Allah meridhoi #uan &andaran kami di dunia dan akhirat .uru "esar Yaquth merah yang bercahaya 1ali 'uthub yang tersimpan 2al Maktum3 1ali *hotmi umat Muhammad yang di ketahui 2antara para wali3 Abul +aidh Ahmad bin Muhammad al #ijany dan seluruh keluarga, anak turun, para Muqoddam, &ahabat dan orang orang yang mencintai beliau dari golongan ,in dan Manusia/

Ya Allah *umpukanlah kami Dalam .olongan Abil +aidl At #ijaany #olonglah kami Dengan Madad Dari *hatmil Auliya *itmaany
&elanjutnya, #ulisan ini adalah saduran dari *itab kitab #horiqoh #ijaaniyyah Yang menerangkan keistimewaan #horiqoh al Ahmadiyah al Muhammadiyyah al 4brohimiyyah al 5ana6iyyah Maka, aku berkata7 "eliau adalah junjungan kami Ahmad bin Muhammad yang dijuluki dengan 4bnu 0mar al Mukhtar bin Ahmad bin Muhammad "eliau inilah orang pertama yang menempati desa !Ain Madli dari para junjungan itu "eliau adalah bin &alim bin al !4id bin &alim bin Ahmad yang dijuluki dengan al !Alwaany bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul ,abbar bin 4dris bin 4shaq bin Ali 8ainal Abidin bin Ahmad bin Muhammad yang dijuluki al Na6su al 8akiyah 2jiwa suci3 bin Abdullah bin 5asan al Mutsanna 2yang kedua3 bin 5asan al &ibthi 2cucu Nabi Muhammad3 bin Ali bin Abi #holib 2semoga Allah memuliakan jiwanya3 dari istri "eliau +atimah al 8ahro tuan putri wanita surga 2semoga baginya keselamatan3 putri Makhluk terbaik dan junjungan mereka yaitu utusan Allah Muhammad &A1, &emoga rahmat dan keselamatan atanya beserta keluarga dan para sahabatnya serta segenap orang muslim /

Ya Allah *umpukanlah kami Dalam .olongan Abil +aidl At #ijaany #olonglah kami Dengan Madad Dari *hatmil Auliya *itmaany
Adapun 4bu "eliau 2&yeikh Ahmad Al #ijaany $A3 Adalah intan yang terpelihara dan mutiara yang tersimpan #uan putri !Aisyah putri tuan al ,alil Abi Abdillah tuanku Muhammad bin al &anusy al #ijany al Madloowy "eliau 2&yeikh Ahmad $A3 dilahirkan didaerah !Ain Madhi pada tahun 99:; dari 5ijrahnya baginda junjungan seluruh utusan &A1 dan beliau 2&yeikh Ahmad $A3 ha6al al 'ur<an
Faidurrobbani 3

dengan ha6alan yang baik di hadapan guru beliau al $idho al Amin tuanku Muhammad bin hamawy al #ijaany pada saat usia beliau 2&yeikh Ahmad $A3 berusia = #ahun, kemudian beliau menyibukkan diri denga belajar ilmu ilmu 0shul 2#auhid3, +uru< 2+iqih3, dan Adab 2#asawu63 sehingga beliau menguasai seluruhnya dan beliau telah belajar pada .uru beliau al Ari6 billah 2yang ma<ri6at pada Allah3 tuanku al Mabruk 4bnu "u<a6iyyah al Madloowy al #ijaany pada &yeikh 2guru3 ini beliau telah membaca $ingkasan *itab &yeikh *holil Dan kita al $isalah, Muqoddimah 4bnu *holdun serta kitab al *hdlory *emudian beliau meneruskan dalam mencari 4lmu selang beberapa waktu di Negara beliau &ehingga beliau menghasilkan berbagai 4lmu yang berman6aat dan juga memilki beberapa jawaban 2dari pertanyaan pertanyaan yang diajukan pada beliau3 dalam beberapa bidang studi 4lmu pengetahuan sedang usia "eliau masih muda dan "eliau 2&yeikh Ahmad $A3 juga mempelajari *itab, serta mengajar dan berbicara dengan orang lain "eliau juga menulis dan mendikte pada orang lain berbagai bidang &tudi 4lmu yang berman6aat &eperti 5adist, #a6sir, +iqih, #auhid, dan lan lain maka siapapun yang ingin bertanya dan mancatat dari beliau maka beliau akan mendiktenya tanpa berpikir pada setiap jawaban yang "eliau inginkan &eakan akan didepan beliau terdapat papan tulis/ *edua >rang #ua "eliau 2&yeikh Ahmad $A3 wa6at pada hari yang sama sebab wabah penyakit sampar 2pes3 yaitu pada tahun 99?? 2&emoga Allah #a<ala mengasihi dan meridhoi "eliau berdua3 setelah kepergian *edua >rang #ua "eliau 2&yeikh Ahmad $A3 Menuju kepada Allah al $o6iq al A<ala 2#eman Mulia3, "eliau masih tetap dengan keadaan beliau Yaitu sibuk mencari 4lmu/ "aik belajar Mengajar dan memberi +atwa &ehingga "eliau "erumur @; tahun kemudian "eliau pindah kedaerah +a) dan disana "eliau mendengar sebuah hadist yang menyebutkan sesungguhnya $osulullah &A1 "ersabda 7 Akan ada di Maghrib 2Maroko3 *ota yang disebut +e) sebagai kota panutan terlurus bagi penduduk Maghrib dan terbanyak penduduknya yang membaca sholawat penduduknya berdiri diatas kebenaran penentang penentang mereka tidak mampu menyakiti mereka Dan Allah akan melindungi mereka dari segala yang mereka benci sampai hari kiamat

Faidurrobbani

Ya Allah *umpukanlah kami Dalam .olongan Abil +aidl At #ijaany #olonglah kami Dengan Madad Dari *hatmil Auliya *itmaany
Maka, orang pertama yang "eliau temui untuk memperoleh tujuan tersebut adalah junjungan yang mulia keturunan orang orang mulia #uanku Abu Muhammad al #hoyyib 4bnu Muhammad 4bnu Abdullah Yang terkenal dengan sebutan Alwaany begitu juga "eliau bertemu dengan wali al 'uthb al *abiir Maulana Ahmad al &hoqoly $A dan "eliau juga bertemu di .unung 8abib dengan junjunganku Muhammad al 1anjaly yang terlebih dahulu berkata kepada "eliau, sebelum "eliau sempat berkata sesuatu apapun padanya %Angkau harus mampu memperoleh kedudukan 4mam al &yaad)ily( &elanjutnya 2al 1anjaly3 mengungkapkan kepada "eliau beberapa 5al yang ada didalam batinnya kemudian mengisyaratkan kepada "eliau untuk kembali ke daerah !Ain Maadhi/ dan juga "eliau bertemu dengan 1ali yang &holeh cucu dari al !Ari6 2Ma<ri6at dengan Allah3 Yang berguna #uanku Abdullah bin #uanku al !Aroby bin Ahmad bin Muhammad al Andalusy kemudian "eliau diskusi dengannya dalam beberapa perkara "eliau dan terakhir yang dikatakan kepada "eliau 2&yeikh Ahmad $A3 adalah 7 %Allah Akan Menuntunmu(,(Allah Akan Menuntunmu(,(Allah Akan Menuntunmu(/ Diantara orang yang ditemui "eliau 2&yeikh Ahmad $A3 adalah #uanku Abul !Abbas Ahmad al #howasyyi, yang selanjutnya mentalqin "eliau sebuah d)ikir dan kemudian #uanku 2al #howasyyi3 berkata kepada beliau 7(Lakukan *holwat, menyendiri dan berd)ikir, serta bersabarlah sampai Allah membuka 2hati3 mu( kemudian "eliau bergegas menuju ke shahra< untuk melaksanakan perintah &ayyid al 1anjaly serta bertujuan mengunjungi )aawiyah 2ruang sholat3 &yeikh Abdul 'odir bin Muhammad al Abyadl maka "eliau diam disana beberapa saat selanjutnya "eliau mengunjungi !Ain Madhi guna melaksanakan isyarat yang diberikan sayyid tersebut 2al 1anjaly3 kemudian "eliau datang ke *ota #ilimsan lalu menetap disana yaitu pada tahun 99B9 dari 5ijrah *enabian Dan pada tahun 99B? 5ijriyyah "eliau berangkat dari kota #ilimsan menuju ke *ota 5aram 2Makkah3 untuk melaksanakan haji ke "aitullah 2$umah AllahC*a<bah3 dan mengunjungi makam Nabi &A1 Yang terpilih maka, pada saat "eliau sampai di *ota A)wawy "eliau mendengar keberadaan ,unjunganku Abi
Faidurrobbani 5

Abdillah bin Abdir $ohman al A)haryi kemudian "eliau menemuinya serta mengambil darinya #horiqoh al *halwatiyyah dan sesampainya di 4bu *ota #unis, "eliau menetap disana, dan juga didaerah susah dalam masa satu tahun penuh pada saat inilah "eliau berjumpa dengan #uanku Abdus &homad al $ohawy yaitu salah satu murid wali 'uthb Negara itu kemudian memintanya untuk mempertemukan "eliau dengan wali 'uthb yang agung akan tetapi ia 2Abdus &homad3 menolak dan memberikan alasan kepada "eliau bahwa wali 'uthb tidak mengi)inkan siapapun untuk menemuinya kecuali empat orang dan dia salah satu dari mereka pada saat itulah junjunganku Abil 6aidh al #ijany mengirim utusan kepada wali 'uthb yaitu seorang yang dicintai yang pergi bersama tuanku Abdus &homad tadi maka utusan tersebut diterima wali 'uthb dengan penerimaan yang baik dan 4a berkata 7(>rang yang dicintai mengirim utusan orang yang dicintai sebagai 0ngkapan kebahagian dan sebagai isyarat ketuhanan(

Ya Allah *umpukanlah kami Dalam .olongan Abil +aidl At #ijaany #olonglah kami Dengan Madad Dari *hatmil Auliya *itmaany

*emudian "eliau 2&yeikh Ahmad $A3 bersiap siap pergi ke *ota *airo dengan tujuan menemui &yeikh #uanku Mahmud al *urdy, maka sampailah "eliau disana dengan selamat dan a6iat dan pada waktu pertama kali junjunganku 2&yeikh Ahmad $A3 menjumpai &yeikh Mahmud al *urdy, ia berkata kepada "eliau 7 %Angkau dicintai Allah di dunia dan akhirat( ,unjunganku pun 2&yeikh Ahmad $A3 "ertanya padanya7(dari mana anda mengetahui 5al ini dan 4a 2&yeikh Mahmud al *urdy3 "erkata pada "eliau7(Dari Allah( kemudian setelah beberapa hari ia 2&yeikh Mahmud al *urdy3 bertanya kepada "eliau7(Apa yang engkau cari(D "eliau 2&yeikh Ahmad $A3 menjawab 7(*ewalian 'uthb yang tertinggi ia 2&yeikh Mahmud al *urdy3 berkata kepada "eliau7(0ntukmu Lebih dari itu( &elanjutnya "eliau bersiap siap berangkat menunaikan ibadah 5aji maka sesampai "eliau di *ota Makkah Yang dimuliakan pada bulan &yawal tahun 99B= dari 5ijriyyah "eliau belajar dengan &yeikh al 4mam Abil !Abbas #uanku Muhammad bin Abdullah al 5indy dari Dia, "eliau mendapat beberapa 4lmu dan Asroor dan juga beberapa hikmah dan anwaar sedangkan beliau tidak dapat bertemu langsung dengannya
Faidurrobbani 6

hanya melalui surat yang beliau kirimkan bersama pembantunya karena ia tidak di i)inkan seseorang sama sekali dan ia berkata pada beliau dengan tuisan7(Angkau adalah pewaris 4lmuku, Asror asrorku, pemberian tuhan padaku dan juga seluruh anwarku kemudian ia mengkhabari bahwa beliau harus mencapai kedudukan &yeikh Abil 5asan al &yaad)ily $A setelah beliau menyelesaikan ibadahnya dan juga telah menyempurnakan hajinya yang mabrur 2baik3 serta sa<inya yang masykur 2diterima3 beliau berangkat menuju *ota Madinah untuk mengunjungi makam Nabi yang "aik dan sesampainya disana, beliau memasukinya dengan rasa hormat, tenang serta mengagungkannya setelah selesai )iarah kemakam Nabi &A1, "eliau melanjutkan perjalanan mengunjungi al 'uthb al *abir 21ali 'uthb yang Agung3 yang terkenal dengan sebutan al &amaan maka disaat "eliau bertemu al 'uthb al *abir, ia memberitahukan kepada beliau semua keadaan dan peristiwa yang akan "eliau alami serta akhir dari perjalanan "eliau dan juga mewartakan bahwa sesungguhnya beliau adalah al 'uthb al ,ami< kemudian ia berkata kepada junjunganku $A7 %mintalah apa yang kau inginkan( maka beliau meminta darinya beberapa hal dan ia 2al 'uthb al *abir3 membantu beliau untuk mendapatkannya selanjutnya beliau kembali ke *ota *airo untuk mengunjungi guru beliau &yeikh Mahmud al *urdy dan di saat beliau akan pindah kembali ke Maroko, guru beliau memberi i)in kepada beliau untuk menyebarkan #horiqoh al *holwatiyyah akan tetapi beliau 2&yeikh Ahmad #ijany3 menolak, lalu &yeikh Mahmud al *urdy berkata7 %tuntunlah manusia dan aku yang menanggung( maka beliau berkata7 %baik( kemudian &yeikh Mahmud al *urdy menuliskan ija)ah 2i)in3 dan sanad #horiqoh kepada beliau selanjutnya beliau kembali ke *ota #ilimsan dan sesampai di sana, beliau menetap beberapa saat kemudian pindah menuju ke daerah al &hahra< pada tahun 99E? dan beliau menetap di desa al &yalalah beliau pun tinggal di sana beberapa saat kemudian pindah ke Atwat dengan tujuan )iaroh maka beliau menemui sebagian wali di kota tersebut dan meminta darinya beberapa hal yang khusus kemudian beliau kembali lagi ke Desa Abi &amghun dan menetap di sana

Ya Allah *umpukanlah kami Dalam .olongan Abil +aidl At #ijaany


Faidurrobbani

Maka saat telah datang waktu terbitnya kewalian di Desa Abi &amghun dan &yalalah terjadilah di sana al +ath yaitu beliau meihat dengan kedua mata, Nabi sumber kasih sayang dan penolong 0mat &A1 dan Nabi mengi)inkan "eliau mangajar kepada makhluq setelah "eliau menghindari bertemu dengan mereka karena perhatian "eliau pada diri sendiri dan enggan mengaku menjadi guru sehingga "eliau memperoleh 4)in dari Nabi Muhammad &A1 di saat terjaga, bukan dalam mimpi untuk mendidik makhluq secara umum dan mutlak dan $osulullah &A1 menjelaskan kepada beliau sesungguhnya $osululah &A1 adalah guru, pendidik dan penanggung "eliau dan juga $osulullah &A1 memerintahkan beliau mentalqin wiridnya yaitu membaca 4stigh6ar dan membaca &holawat atas $osulullah &A1 pada tahun 9@;; yang bertepatan dengan ke :; tahun umur "eliau $A $osululah &A1 menyemprnakan kepada "eliau dengan mentalqin wirid hailalah 2setelah 4stigh6ar dan &holawat3 dan $osulullah &A1 memerintahkan "eliau untuk meninggalkan seluruh yang "eliau dapat dari guru guru #horiqoh dan pemuka pemuka Ahli #awawu6 karena jika telah datang sungai #uhan, maka pasti tidak berguna sungai pegunungan dan pada bulan Muharrom tahun 9@9F beliau mencapai pangkat al 'uthbaniyyah al !ud)ma dan pada tanggal 9B &ho6ar tahun tersebut "eliau mencapai kedudukan al *hatm dan al *atm yang kedua duanya hanya di miliki oleh *hotim 1ilayah al *hoossoh dan sebagian dari santri "eliau memperingati hari ini sebagi hari raya al *hotmi 2!4dul *hotmi3 dan sesungguhnya tidak ada keistimewaan untuk berpisah jika ditemui jalan penghubung dengan pemilik al &ya6a<ah al !0d)ma 2Nabi Muhammad &A13 %#uhanku, limpahkan $ahmat Mu atas manusia Penerima tujuh ayat, dua kali engkau 6irmankan atasnya( %Limpahkan pula $ahmat Mu bagi *eluarga dan &ahabat Nabi Mu ,uga atas 'uthbi #ijaany kasih Mu( %5ai, engkau yang ingin mencapai cita cita dambaan hati #etaplah engkau hadapkan diri pada 'uthbi #ijaany( %"ila beruntung engkau dekatnya 0ntukmu suka cita hati dan kesentosaan jiwa( %Adakah tidak, jika ia seorang 4mam
Faidurrobbani 8

#olonglah kami Dengan Madad Dari *hatmil Auliya *itmaany

'uthbi para 'uthbi )aman( %Penerima anugrah keutamaan dari Allah Yang tiada duanya di alam( %4a naiki puncak martabat ,auh dari ungkapan lisan( %5anya baginya al +atih sebagai wiridan 0ntuk dekat dengan Allah &1#( %Dialah pemilik seluruh cahaya &urga tertinggi tempat pengikutnya( %"aginda junjungan ,in dan Manusia memberinya petunjuk &emua arti laksana mutiara( %5anya junjungan ,in manusia penuntunnya dekat ke Allah *arena hanya dia yang tiada duanya( %#ak satu wali yang menyamai &egala milik 'uthbi #ijaany( %1ahai Abal !Abbas Namamu penetram jiwaku( %1ahai Abal Abbas padamu aku mengadu 1ahai pengusir deritaku( %1ahai Abal Abbas, aku mengharap Anugrah dan kesentosaan( %"ukanlah hati abdimu &ebagai keutamaan dan anugrahmu( %Angkau penolong manusia Angkaulah penyelamat setiap tawanan na6su( %Aku tamumu, dan balasan seorang tamu #erkabulnya keinginannya(

*etahuilah 2semoga Allah mengasihimu3 sesungguhnya guru, panutan, harapan dan sandaran kami, Abil +aidhil Ahmad bin Muhammad al #ijaany termasuk orang yang telah menyerahkan usahanya untuk taat kepada Allah yang disembah dan termasuk orang yang mencari ilmu ada permulaanya melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah tidak untuk memperoleh keinginan na6sunya
Faidurrobbani 9

Ya Allah *umpukanlah kami Dalam .olongan Abil +aidl At #ijaany #olonglah kami Dengan Madad Dari *hatmil Auliya *itmaany

akan tetapi yang pertama "eliau lakukan adalah pembenaran taubat dengan syarat syaratnya yang ada dalam #horiqoh "eliau yaitu dengan menjaga syari<at dan batasan batasanya serta meniadakan seluruh keinginan "eliau dengan membuang na6sunya seluruh kesenangan dan hal yang mengganggu selanjutnya "eliau memusatkan diri kepada Allah dengan menjaga 5aq haqnya kemudian terlihatlah bagi "eliau seluruh haqikat "eliau beribadah dengan tidak melakukan dispensasi 2keringanan keringanan3 &yari<at dan penta<wilan "eliau juga bersungguh sungguh di setiap waktu beliau juga menjaga pengendalian diri 2ber6ikir3 untuk memperdalam masalah perkhila6an 2perbedaan pendapat antar ulama3 yang tidak penting dengan berpegang teguh pada kitab 2Al 'ur<an3 dan 5adits dan perbuatan yang telah dilakukan oleh umat terdahulu serta "eliau menghadap pada junjunganya 2Allah &1#3 dengan segenap jiwa "eliau dan junjungannya mencukupi "eliau dari selainnya beliau telah mendirikan bangunannya atas dasar taqwa dan mencari keridhoan Allah sebab pertama kali "eliau sibuk dengan ilmu pengetahuan, hadits dan Al 'ur<an dan "eliau juga mengusai ilmu ilmu asing 2jarang dipelajari3 dan 6aham 6aham yang rumit serta memerangi na6su dan 4stiqomah 2rutin3 dan wara< 2menjauhi kemakruhan3 sejelek jeleknya makhluq yang menginginkan selain junjungannya 2#uhan3 dan "eliau menutup mata dari segenap keadaan dan memusatkan diri dengan beribadah kepada junjungannya dengan *esungguhan "eliau juga berbudi pekerti seperti Ahli 8uhud 2orang yang tidak menginginkan dunia3 dan Ahli 4badah tidak ada satupun yang menyibukan "eliau dari Allah begitu juga "eliau memurnikan diri untuk mengabdi dan membuang dari hati "eliau seluruh yang ada 2selain Allah3 sedangkan perilaku orang siddiq 2yang berbakti serta selalu meyakini agama3 ialah yang memurnikan amal serta bersungguh sungguh menghadap Allah dalam setiap keadaan dan melupakan 2tidak melihat3 seluruh amal ibadah mereka sebab penyaksian mereka kepada Allah yang maha agung lagi maha mulia $ingkas kata, syeikh ahmad adalah termasuk salah satu 4mam besar pada masanya dan diantara imam yang para ulama sepakat untuk menghormati dan memuliakannya tanpa ada yang menolak dan menentang dari orang orang yang memiliki ketulusan ibadah kepada beliau lah sempurna seluruh kepemimpinan hal ini 2keagamaan3 sebab "eliau, lebih terlihat pendidikan orang yang
Faidurrobbani 10

berjalan 2menuju Allah3 dan penyucian orang yang menginginkan 2berjalan di jalan Allah3 serta terbuka seluruh kesulitan mereka dan juga tersingkap seluruh keadaan mereka, yang tidak satupun pada masa "eliau orang yang mampu mencapainya, maka "eliau adalah orang yang mulia budi pekerti dan halus si6atnya sempurna tata krama dan agung pangkatnya juga cerdas akalnya dan seorang yang ceria dan pemilik ketenangan juga sering #awadhu 2rendah diri3 dan sangat pemalu mengikuti hukum hukum agama dan tata krama sunnah Nabi mencintai golongan kebajikan dan ulama memuliakan para Ahli ilmu teguh pendirian dan tidak condong pada hawa na6su dan hanya kepada Allah kami memohon agar mengakhiri hidup kami dengan akhir yang diberikan kepada para kekasihnya serta menjadikan hari pertemuan dengan Nya adalah hari terbaik dan terbahagia dari hari hari kami demi pangkat jiwa para kekasih Nya dan intisari para orang pilihannya Nabi Muhammad &A1 2semoga Allah melimpahkan $ahmat dan keselamatan atasnya dan atas keluarga serta para sahabatnya3

Ya Allah *umpukanlah kami Dalam .olongan Abil +aidl At #ijaany #olonglah kami Dengan Madad Dari *hatmil Auliya *itmaany

Dan di antara karomah yang dipercayakan kepada beliau dan tampak dari diri beliau oleh #uhan sekalian hamba &esungguhnya sering sebab beliau tempat yang jauh didekatkan Dan juga sering benda mati berbicara kepada beliau dengan bahasa yang 6asih &erta beliau sering diperlihatkan hal hal ghaib "eliau juga sering bercerita sesuatu yang akan terjadi, kemudian sesuatu itupun terjadi seperti apa yang diceritakan beliau dan begitu juga sering kali alam ini ikut pada perintah "eliau dan sering diantara sahabat "eliau yang mengalami sakit parah bias sembuh dengan keinginan "eliau yang luhur dan juga sering dengan sebab "eliau Alah menolong orang yang teraniaya maka tertolaklah penganiayaan yang akan dilakukan oleh tangan tangan penganiaya dan juga sering Allah menolong dengan sebab "eliau orang orang yang hampir meninggal tertimpa musibah di perjalanan darat maupun di lautan dan sering di antara pejabat yang lalim serta melebihi batas 2aturan agama3 dipecat seketika dari kekuasaannya oleh Allah sebab keinginan "eliau yang mulia dan juga sering orang sempurna yang tidak mulia dan orang
Faidurrobbani 11

bodoh 2memiliki kemampuan3 menjadi mulia sebab "eliau begitu juga banyak daerah daerah yang dibantu dengan doa "eliau sehingga diberi hujan deras yang mengalir 2airnya3 pada semua hamba setelah mereka mengalami kemarau panjang dan selain tersebut dari karomah karomah "eliau yang bersinar seperti memperbanyak makanan sedikit dengan doa atau pegangan tangan beliau yang suci juga seperti terkabulnya doa beliau yang bagaikan pedang samurai yang tajam dan juga seperti limpahan pertolongan beliau yang bagaikan curahan hujan deras dari awan hitam yang tebal dan di antara karomah "eliau $A sesungguhnya pada hari &abtu bertepatan pada tanggal 9= dari bulan Allah al Muharrom tahun 9@=;, mengalir dari makam beliau yang mulia sebuah mata air susu perah dan air susu ini semakin bertambah banyak keluar dari dalam makam "eliau sehingga semua orang berumpul dan berdesakan untuk mengambilnya tidak ada satu pun orang berakal di +e) kecuali memenuhi bejana bejana mereka yang besar dengan air susu tersebut dan air susu tersebut masih ada bahkan tidak berubah sampai saat ini di sebagian tempat maka, alangkah agungnya karomah iniG

Ya Allah *umpukanlah kami Dalam .olongan Abil +aidl At #ijaany #olonglah kami Dengan Madad Dari *hatmil Auliya *itmaany

*etahuilah 2semoga Allah mengasihimu3 sesungguhnya &yeikh tuanku Ahmad al #ijany $A adalah seorang yang terkenal, beliau tampak bagai matahari di tengah langit dan beliau adalah seorang wali 'uthb yang tersimpan dan gedung yang dilingkupi rahasia ketuhanan dan al *hotm bagi para wali 'uthb umat Muhammad &A1 dan para wali yang sholeh maka tidak ada satu pun wali yang memiliki kedudukan seperti kedudukan beliau juga tidak ada tempat yang lebih tinggi dan mulia dari tempat beliau dan tidak ada masyrob 2masyrob adalah 6ocus amaliyah %praktek( yang berkaitan dengan berjalan menuju kehadirat Allah yang meliputi persoalan, tingkatan, rasa dll/ &eperti amaliyah d)ikir jahry, d)ikir kho6y, dst/3 yang lebih luas lagi sempurna daripada masyrob beliau maka sesungguhnya masyrob beliau menyatukan seluruh masyrob #horiqoh dan masyrob 2tersebut3 hanya khusus bagi beliau dan sesungguhnya beliau 2&yeikh Ahmad al #ijany $A3 adalah pusat seluruh perantara terdahulu dan yang akan datang dan juga beliau adalah gurunya para guru
Faidurrobbani 12

bar)akh para bar)akh serta sumber yang mengalir darinya semua anugerah, ilmu, ma<ri6at, dan asror bagi seluruh para wali, para aqthob, para !ari6, dan para kekasih Allah karena sesungguhnya &ayyidi al 1ujud 2Nabi Muhamad &A13 memberitahkan kepada beliau secara langsung di saat terjaga bahwa sesungguhnya beliau adalah pemilik pangkat al *hotm al Muhammady yang diketahui para wali 'uthb dan para al &hiddiq dan sesungguhnya tidak ada kedudukan di atas kedudukan beliau di dalam hamparan ma<ri6at kepada Allah al *hotm inilah yang menerima seluruh bantuan yang mengalir dari d)at para Nabi semoga atas mereka rahmat dan keselamatan dan dia 2al *othm3 alirkan bantuan dari mereka 2para Nabi3 kepada semua para wali walaupun mereka tidak mengetahuinya keutamaan guru kami 2&yeikh Ahmad #ijany3 tidak dapat dihitung dengan bilangan dan tidak dapat disamakan serta tidak dapat diringkas oleh pena juga tidak dapat mengetahui hakikat keutamaan beliau kecuali Allah yang telah menganugerahkannya kepada "eliau dan $osulullah &A1 dan di antara karomah beliau yang tidak dimiliki oleh para wali Allah adalah jaminan baginda &ayyidi al 1ujud 2Nabi Muhammad &A13 dan sabda "eliau &A1 secara langsung di saat terjaga kepada #uanku Abil +aydh Ahmad bin Muhammad al #ijany $A seperti sabda "eliau &A1 7 %&esungguhnya kedua orang tua orang yang mengambil wirid #horiqoh ini beserta istri dan anak anaknya akan masuk surga dengan tanpa hisab dan siksa, jika tidak ada kritikan dari mereka dan sesungguhnya "eliau &A1 akan mendatangi mereka di saat meninggal dan ditanyai kubur dan sesungguhnya mereka berd)ikir bersama tujuh puluh ribu malaikat dan pahalanya dicatat untuk mereka yang berd)ikir serta sesungguhnya mereka tidak akan keluar dari dunia 2wa6at3 kecuali mereka mencapai tingkat kewalian dan juga sesungguhnya imam Mahdi yang ditunggu tunggu kedatangannya adalah saudara mereka dalam #horiqoh 2#horiqoh al #ijaniyyah3 dan sesungguhnya ahli #horiqoh ini lebih tinggi kedudukannya daripada pembesar para wali 'uthb mereka di Mahsyar memiliki tempat di bawah bayanga Arsy dan sesungguhnya mereka tidak akan mengalami peristiwa yang menakutkan di Mauqi6, mereka juga tidak melihat petir dan gempanya 2Mauqi63 bahkan mereka aman di pintu surga sehingga mereka memasukinya bersama utusan Allah 2yakni Nabi Muhammad &A13 bersama rombongan pertama yaitu para sahabat Nabi &A1 dan tempat tinggal mereka berada di tempat tertinggi di
Faidurrobbani 13

dalam surga !illiyyin cerita ini dari seorang yang dipercaya dan adil juga kekasih Allah dari baginda Nabi &A1 tidak akan ada yang megingkari kebenarannya kecuali orang yang iri atau bodoh dengan kesempurnaan kekuasaan Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung maka Maha &uci D)at yang memberi anugerah sesuatu yang 4a kehendaki kepada orang yang 4a kehendaki pula

Ya Allah *umpukanlah kami Dalam .olongan Abil +aidl At #ijaany #olonglah kami Dengan Madad Dari *hatmil Auliya *itmaany
Diantara yang di sabdakan kepada "eliau 2&yeikh Ahmad al #ijani3 oleh "aginda Nabi &A1 di dalam al 5adroh al Mustho6awiyyah adalah 1ahai Ahmad, &esungguhnya saya memerintah pengikutmu untuk tidak mengunjungi selain kamu, hanya sebagaian cobaan dan ujian mereka agar kamu mengetahui orang yang mempercayai dan yang mendustakanmu maka, orang yang mempercayaimu akan melaksanakan seluruh perintahmu seketika tanpa sebuah alasan dan keraguan dengan kelapangan hati dan juga kami larang mereka mengunjungi 28iarah3 kepada selain kamu baik yang hidup atau sudah meninggal hanya karena ketidak sempurnaan perhatian mereka kepada guru karena jika mereka mengunjungi wali selain guru mereka serta perhatian mereka berpaling dari hadapannya maka tertuputuslah hubungan antara mereka dengan sang guru dan juga terputus bantuan dari pihak sang guru, maka mereka tidak berada di pihak guru mereka dan juga tidak berada di pihak wali yang mereka kunjungi 28iarahi3 Allah tidak akan meletakan dua hati dalam satu orang dan saya hanya melarang mereka untuk melakukan itu hanya karena kasih dan sayang kepada mereka serta karena lebih memperhatikanmu dan pengikut pengikutmu 5al inilah yang banyak di lupakan oleh para guru #horiqoh oleh karena itu, sering tidak menghasilkan man6aat dari mereka kepada para pengikut mereka dan engkau wahai ahmad G setiap orang yang taat perintahmu dan laranganmu maka dia darimu dan kamu darinya 2ini adalah ungkapan ikatan antara &yeikh Ahmad al #ijany dan para pengikutnya sehingga antara keduanya bagaikan tunggal3, baginya dariku kerelaan dan penerimaan $osulullah &A1 memberi kabar gembira kepada "eliau dengan sesungguhnya seluruh #horiqoh akan lenyap pada akhir masa dan tidak tersisa kecuali #horiqoh "eliau 2&yeikh Ahmad al #ijany3 dan sebagian Ahlu *asy6i 2orang yang diperlihatkan hal .hoib3 berkata 7
Faidurrobbani 14

&esungguhnya semua #horiqoh pada akhir masa akan menjadi #horiqoh al Muhammadiyah ini dan itu pada saat semua #horiqoh dan Mad)hab menjadi satu dan sesungguhnya $osulullah &A1 menjamin kemulian kepada junjunganku Abil +aydh al #ijany dari para pengikut "eliau dan keutamaan dari Allah yaitu satu #rilliun laki laki dan seratus Miliyar perempuan dan $osulullah berkata kepada sebagian pengikut Abil +aydh al #ijany 2"eliau adalah Abu Abdillah &ayyidy Muhammad al .hooly putra Muhammad "u #hoolib al 5asany al Maknaasy/3 engkau putra sang kekasih dan masuk dalam #horiqoh sang kekasih 2&yeikh Ahmad3 maka tidak ada perantara antara engkau dan aku kecuali perantara ini 2&yeikh Ahmad3 karena dia dariku dan aku darinya dan siapapun yang masuk dalam #horiqohku dan dalam tanggunganku serta perlindungaku maka untuknya semua apa yang disebutkan oleh *holi6ah besar pewaris terkenal yaitu al #ijany yang suci dan sesungguhnya #uanku Malaikat ,ibril turun di depan $osulullah &A1 dan ia berseru dengan segenap suaranya didalam sebuah kelompok orang 2sebuah kelompok tersebut adalah $osulullah &A1, sebagai utusan Allah, *hula6a< $osyidin, &yeikh Ahmad dan sebagian dari jin, Manusia dan para malaikat pada 1aktu sholat 6ajr yang di 4mami oleh $osulullah &A13 %"ahagialah G bahagialah mereka yang mengambi #horiqoh ini al #ijany( ,unjunganku Abul +aidh al #ijany $A berkata 7 %Akan datang limpahan anugerah yang banyak atas para sahabatku sehingga manusia masuk dalam #horiqoh kami dengan berbondong bondong Limpahan anugerah ini datang sedangkan manusia dalam keadaan ditimpa kesulitan dan kesengsaraan

Ya Allah *umpukanlah kami Dalam .olongan Abil +aidl At #ijaany #olonglah kami Dengan Madad Dari *hatmil Auliya *itmaany

"eliau 2&yeikh Ahmad $A3 berkata 7 %"arangsiapa meninggalkan wirid dari wirid guru guru 2#horiqoh3 karena masuk dalam #horiqohku al Muhammadiyyah al 4brohimiyyah al 5ani6iyyah ini maka Allah akan memberikan kesentosaan padanya dalam dunia dan akhirat serta tidak akan ada sesuatu yang mencelakainya, tidak dari Allah, dari utusannya dan juga dari gurunya di saat mereka masih hidup maupun mati dan setiap orang yang masuk ke dalam golongan kami kemudian pindah ke lainnya maka Allah akan mengeluarkan dia dari
Faidurrobbani 15

hadapan Nya lalu Allah akan mencabut angerah kecintaan kami 2kepadanya3, kemudian dia akan mati dalam keadaan ka6ir hanya pertolongan Allah yang menyelamatkan dari rekayasa Nya dan dia 2yang keluar dari #horiqoh3 tidak akan bahagia selamanya dan tidak ada satu 1ali pun yang akan memberikan man6a<at kepadanya karena begitulah kenyataannya hal ini adalah janji yang benar benar datang dari baginda Nabi &A1 kepada kami "eliau juga berkata kepada saya 7 %1ahai AhmadG &esungguhnya orang yang mencelamu dan dia tidak taubat maka ia tidak akan mati kecuali dalam keadaan ka6ir walaupun ia haji dan jihad/ akupun berkata kepada "eliau 7(1ahai $osulullah &A1G &esungguhnya al !Ari6 "illah &ayyid Abdur $ohman al &yaamsy menyebutkan bahwa sesungguhnya orang haji tidak akan mati dalam keadaan buruk akhir hidupnya &ayyid al 1ujud berkata kepadaku 7(1ahai AhmadG "arangsiapa yang mencelamu dan tidak bertaubat maka ia mati dalam keadaan ka6ir walau ia haji dan jihad 1ahai Ahmad, setiap orang yang berusaha menghancurkanmu maka sesungguhnya aku marah padanya 1ahai Ahmad, setiap yang kau sampaikan sesungguhnya engkau hanya menterjemahkan dariku 1ahai Ahmad, engkau adalah kekasihku dan setiap orang yang mencintaimu kekasihku engkau termasuk orang orang yang sentosa dan setiap orang yang mencintaimu termasuk orang sentosa orang orang 6aqirmu adalah orang orang 6aqirku dan murid muridmu adalah murid muridku sahabat sahabatmu adalah sahabat sahabatku maka $osulullah &A1 mengetahui bahwa antara sahabat "eliau dan sahabat &yeikh ini ada sebuah persamaan yang sempurna karena persamaan itu, mereka disisi Allah lebih agung dari pada pembesar 1ali Aqthoob, para !ari6 dan para !aghwats walaupun mereka terlihat termasuk golongan orang orang umum dan sesungguhnya $osulullah &A1 cemburu pada pengikut #horiqoh ini dengan kecemburuan tertentu dan "eliau bersabda 7 1ahai Ahmad berkatalah kepada mereka 7 janganlah kalian saling menyakiti saya dengan saling menyakiti di antara kalian dan sesungguhnya orang yang tidak menghormati dan menyakiti mereka akan diusir oleh Allah dari sisi Nya dan akan dicabut seluruh anugerah yang telah diberikan kepada mereka &yeikh Ahmad $A berkata 1ahai hamba AllahG 1ahai 5amba AllahG janganlah kalian tidak mematuhiku dalam hal ini yang telah aku katakan dan sampaikan kepada kalian karena sesungguhnya kebiasaan yang terjadi setiap aku menganjurkan kepada
Faidurrobbani 16

seseorang untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya demi kebaikannya sendiri kemudian dia tidak menerima anjuranku maka dia akan menerima cobaan melihat kadar pembangkangnya terhadapku dulu di sebuah kota dari daerah Madiriyyah timur ada seseorang yang menerima i)in membaca wirid wirid #horiqoh al Naqsyabandiyyah selanjutnya dia mengkritik sebagian hal dalam #horiqoh al #ijaniyyah yang tidak mampu dia ketahui dan pahami dan dia tetap dengan sikapnya sehingga pada akhir akhir kehidupannya, dia menderita sakit dan F hari sebelu dia meninggal dia tidak mampu berucap juga berbicara kemudian terjadi hal yang mengejutkan keluarganya yang mendengar yaitu dia berkata tanpa suatu sebab dan hubungan al #horiqoh al #ijaniyyah adalah #horiqoh yang terbaik diatas bumi dia terus mengulangi kata kata ini sampai jiwanya kembali ke &ang Pencipta

Ya Allah *umpukanlah kami Dalam .olongan Abil +aidl At #ijaany #olonglah kami Dengan Madad Dari *hatmil Auliya *itmaany

Pada al Musto6a aku menghadap, dengan jiwa Aku mohon mengharap keselamatan dari duka lara 5anya keutamaannya harapanku, ia sudi mengasihi Membuka hatiku, melapangkan dadaku 4a tolak seluruh kesulitan, ia datangkan kemudahan 4a usir semua kesusahanku, dari jalan tidak ku mengerti 5anya pada Ahmad #ijani, ku persempahkan cinta sanubari *u adukan kesulitan yang menimpa, keresahan yang mendera #ijani pemilik kemulyaan, kedudukan dan keluhuran 5anya dengan #uhan, baginya kecukupan #ijani seorang ilmuwan, bijak lagi berhias kemulyaan #ijani laksana gunung tinggi, ia alim bagi ahli 'ur<an 4lmu #awu6 tijani tiada tertandingi 4lmu #a6sirnya bagai lautan tak bertepi #ijani selami kedalaman 5akikat #ijani kuasai luasnya syari<at #ijani telah menggapai seluruh kemulian Dia unggul dalam ilmu, )uhud serta kesabaran #ijani penolong semua manusia Mereka bersandar padanya dalam kepentingan dan bahaya
Faidurrobbani 17

4ngatG 1ahai temanku dengan guru ini berpeganglah kalian #aklukan na6su, dengan usaha carilah kebenaran "erjuanglah kalian diatas jalannya Perihalalah, serta pakailah budi pekertinya hai orang berakal ,angan bersandar kecuali padanya, 1ahai kekasihku Di saat )aman serba sulit ini, lagi sunyi dari kebaikan budi ,ika beberapa Negara engkau jelajahi Niscaya tak akan engkau temui asal seperti ilmuwan ini Demi dia, tidak pernah aku menerka seperti kebaikannya Dalam hidup mataku tiada ku memandang seperti padanya "iarkanlah ku tarik ujung jubahnya karena membanggakannya &ebab siapa yang tak kan bahagiaD ,ika #ijani pelindungnya &ekarang aku bersanding dengannya setiap saat ku bahagia &ungguh aku tak kan pergi dari sisinya 5aiG Lihatlah, hidupku sekarang mewah karena dekatnya #elah aku saksikan dia seperti aku angan dalam jiwa Alangkah bahagia hamba yang meihatnya dengan dua mata &ungguh dia rengkuh kemuliaan atas manusia tanpa di 4ngkari 4ngatlah wahai pemabuk cinta, berhentilah di tamannya Nuai dan petik buah ilmu sepanjang masa Maka, puji bagi Allah, pencipta &yeikh yang mengetahui ilmu Mencapai puncak kedudukan yang tak di rengkuh pemilik &ir Maka, tambahkan cintamu atas cintanya wahai al 6aqir &epangjang masa tetaplah bahagia bersamanya dan mengertilah ,angan pula engkau palingkan wajahmu darinya singkirkan semua Yang merintangimu darinya, potonglah yang genap jadi satu *arena hanya cahayanya yang membersihkan hati dari noda *arena wiridnya yang mencukupi murid dari kepayahan Maka tetaplah bersamanya, karena siapa mencari akan menuai Dan siapapun memburu akan berhasil dengan cepat dan pasti Persembahkan usahamu, jiwamu dan relalah dengan cintanya Pasti kau temui pertolongannya di kesulitan dan kemudahan &ungguh lisan ku kelu mengungkapkan seluruh pujianku Dan sangat mengherankan jika timba mengurangi lautan 1ahai #uhanku, demi Nabimu yang terpilih dari "ani 5asyim &erta para sahabatnya, pemilik perhatian dan kesabaran jiwa
Faidurrobbani 18

Limpahkan selalu rahmat dan keselamatanmu Atas orang yang pangkatnya naik di malam 'adar

Di antara karomah "eliau 2&yeikh Ahmad #ijani $A3 sesungguhnya akan di letakkan bagi "eliau sebuah mimbar yang tercipta dari cahaya pada hari kiamat kemudia seseorang berseru sehingga setiap orang di Mauqi6 mendengar suaranya 1ahai Ahli Mauqi6 inilah pemimpinmu, inilah pemimpinmu, yang kalian mengambi darinya di dunia tanpa sepengetahuan kalian hal ini tertentu untuk selain para Nabi dan &ahabat berkata &ayyid al 1ujud 2Nabi Muhammad &A13 kepada Abil +aidh bagimu di dalam surga empat puluh tempat dari tempat tempat para Nabi dan "eliau berkata 2&yeikh Ahmad #ijany3 sesungguhnya kedudukan kami disisi Allah pada hari kiamat tidak ada dari para wali yang memperolehnya dan sesungguhnya para wali dari masa sahabat sampai di tiupnya sangsakala tidak ada yang sampai pada kedudukan kami dan tidak pula mendekatinya "eliaupun berkata 2&yeikh Ahmad #ijani3 7( ,iwa $osulullah &A1 dan ,iwaku seperti ini( sambil mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah %,iwanya memberikan "antuan pada para $osul dan Nabi 2semoga Allah melimpahkan keselamatan atas mereka semua3 sedangkan jiwaku memberi bantuan pada para 'uthb, 1ali, &holih, dari )aman a)al sampai hari selamanya setiap &yeikh #horiqoh mengambil dariku pada )aman .hoib dan sesungguhnya para wali masuk dalam golongan kami dan mengambil wirid kami serta berpegangan dengan #horiqoh kami dari permulaan wujud hingga hari kiamat berkata salah satu ahli 'urro< al 'ur<an &yeikh Abu NoHal 7 aku bermimpi melihat $osulullah &A1 dalam tidur seakan akan aku mencium tangannya yang mulia maka "eliau &A1 bersabda kepadaku 7 kenapa engkau tidak mengambil #horiqoh #ijaniyyah maka aku berkata kepada "eliau 7 wahai junjunganku $osulullah &A1 saya telah mengambi #horiqoh 'odiriyyah kemudian "eliau &A1 mengulangi lagi kedua kalinya seraya bersabda kenapa engkau tidak mengambil #horiqoh #ijaniyyah kemudian aku berkata 7 1ahai $osulullah &A1 saya memiliki i)in memberikan wirid a 'odiriyyah dan ini i)innya maka $osulullah &A1 bersabda 7 aku berkata kepadamu 7 kenapa kamu
Faidurrobbani 19

Ya Allah *umpukanlah kami Dalam .olongan Abil +aidl At #ijaany #olonglah kami Dengan Madad Dari *hatmil Auliya *itmaany

tidak mengambil #horiqoh #ijaniyyah kemudian aku bertanya 7 1ahai junjunganku dari siapa aku dapat mengambil #horiqoh #ijany maka "eliau bersabda kepadaku 7 Ambilah dari salah satu dari dua orang bias dari tuan Muhammad al 5a6id) al #ijany atau dari tuan Muhammad al &ayyid al #ijany namun Muhammad al &ayyid al #ijany lebih dekat padamu dan sampaikan salamku padanya kemudian berkatalah padanya 7 %$osulullah &A1 menyampaikan salam atasmu dan berkatalah padanya 7 "erikan padaku i)in membaca wirid #horiqoh al #ijaniyyah sungguh aku mendatangimu agar engkau memberiku i)in membaca wirid #horiqoh al #ijaniyyah kemudian &ayyid Muhammad memberi i)in setelah dia 2&yeikh Abu NoHal3 menerima syarat syarat mengamalkan #horiqoh al #ijaniyyah #uanku Ali a &yittiiwy berkata 7 aku bertanya pada guruku 2di dalam "ar)akiyyah, karena &yeikh Abdul 'odir wa6at pada tahun :?; 5/ dan &yeikh Ahmad al #ijani hidup pada tahun 99:; 9@I;/3 &yeikh Abdul 'odir al ,aelany $A Duhai junjunganku aku mendengar seorang &yeikh yang berada di daerah Abi &amaghun, bagaimana menurut andaD Maka &yeikh Abdul 'odir al ,aelany $A berkata padanya 7 1ahai anakku, itu adalah pohon yang kami berteduh di bawahnya karena sebab ini "eliau 2!Ali al &yittiiwy3 mengambil #horiqoh al #ijaniyyah dan tuanku Abil +aidh $A berkata 7 segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan aku saat ini derajat &yeikh Abdul 'odir al ,aelany $A dan ia menambahkan padaku atas yang telah dia berikan selama F; #ahun

Ya Allah *umpukanlah kami Dalam .olongan Abil +aidl At #ijaany #olonglah kami Dengan Madad Dari *hatmil Auliya *itmaany

Di antara keistimewaan yang di jamin oleh $osulullah &A1 pada pengikut #horiqoh ini yaitu jaminan jaminan yang menyampaikan mereka masuk kedalam surga karena memuliakan kepada keturunan "eliau Yaitu &yeikh, sandaran dan kebahagian kami $A dan menjadikan kami, kedua orang tua, seluruh teman kami dan muhibbin 2para pecinta &yeikh Ahmad #ijani3 dalam Allah dari pengikut #horiqoh #ijaniyyah ini para muhibbin dan pengikut &yeikh sama sama memiliki 9F jaminan dari $osulullah &A1 Pertama 7 &esungguhnya $osulullah &A1 menjamin mereka tidak akan mati kecuali atas iman dan islam *edua 7 Allah akan meringankan mereka dari sakaratul
Faidurrobbani 20

maut 2waktu sekarat3 *etiga 7 &esungguhnya mereka tidak akan melihat dalam kubur mereka kecuali yang menyenangkan mereka *eempat 7 Allah akan memberikan keselamatan dari semua siksa kubur serta rasa takut siksa dan semua keburukan mati sampai menempati tempat mereka di surga *elima 7 Allah akan mengampuni dosa dosa mereka yang telah lalu dan yang akan datang *eenam 7 Allah akan mendatangkan seluruh kebutuhan mereka dari gedung keutamaan Allah bukan dari kebaikan mereka *etujuh 7 Allah tidak akan menghisab dan menanyai mereka sama sekali juga tidak menanyai mereka yang sedikit ataupun yang banyak pada hari kiamat kedelapan 7 Allah akan menaungi mereka dibawah naungan arsy Nya pada hari tidak terdapat naungan kecuali naungan Allah *esembilan 7 Allah akan melewatkan mereka diatas &hiroth al Mustaqim secepat kedipan mata di atas punggung para malaikat *esepuluh 7 Allah akan memberi minum mereka pada hari kiamat dari telaga Nabi sebaik baiknya Manusia &A1 *esebelas 7 Allah akan memasukan mereka kedalam surga tanpa hisab dan siksa, ikut golongan pertama yaitu bersama para sahabat *edua "elas 7 Allah akan menjadikan mereka penghuni surga tertinggi dari surga +irdaus *etiga "elas 7 sesungguhnya Nabi &A1 mencintai orang yang mencintai al 5adhroh al #ijaniyyah *eempa "elas &esungguhnya orang yang mencintai "eliau $A tidak akan mati sehingga dia menjadi 1ali

Adapun jaminan lain yang hanya tertentu bagi para pengikut "eliau ,aminan tersebut adalah 7 &esungguhnya kedua orang tua orang yang mengambil wirid "eliau dan 4stri serta anaknya 2dalam kitab "ulughul Amani 5al/9B di sebutkan 7 dan kedua orang tua istrinya %yakni mertua laki dan perempuan3 akan memasuki surga tanpa hisab, siksa dan juga tanpa ketakutan karena sesungguhnya mereka seperti murid murid Nabi &A1 pemilik &ya6a<at al 0d)maa dan sesungguhnya Nabi &A1 menyebut mereka sebagai sahabatnya setiap orang yang menyakiti mereka sama dengan menyakiti Nabi &A1 dan sesungguhnya al 4mam Mahdi yang di tunggu adalah saudara mereka dalam #horiqoh 2al #ijany3 yang di antara tanda tanda keluarnya
Faidurrobbani 21

Ya Allah *umpukanlah kami Dalam .olongan Abil +aidl At #ijaany #olonglah kami Dengan Madad Dari *hatmil Auliya *itmaany

2al 4mam Mahdi3 adalah semakin bertambah banyak pengikut #horiqoh ini adapun keluarnya al 4mam Mahdi dari Negara #imur kemudian di "aiat menjadi *holi6ah di "aitullah 2Makkah3, dan dia mengambil #horiqoh ini dari orang yang memiliki i)in sah di kota Madinah al Munawwaroh sesungguhnya pengikut #horiqoh ini lebih tinggi kedudukannya dari para pembesar 1ali 'uthb dan juga sesungguhnya didalam d)ikir wajib #horiqoh ini terdapat bentuk la6ad) dari la6ad) la6ad) Asma Allah yang agung barangsiapa yang membacanya dengan sanad Muttashil 2bersambung antara para periwayat3 dia akan mendapatkan setengah pahala membaca nama yang tertentu dimiliki junjungan manusia 2Nabi Muhammad &A13 setiap pengikut aman dari dicabut kembali anugerah pemberian setelah diberikan oleh Allah Dan juga setiap orang dari pengikut "eliau memiliki bagian pahala dari pahala membaca nama yang agung 2al 4smu al A<d)om3 lagi besar sebagai anugerah dari Allah $aja yang maha tahu begitu juga sesungguhnya mereka memperoleh pahala d)ikir d)ikir yang mulia dari al 4smu al A<d)hom serta d)ikir d)ikir yang tinggi di bawahnya, dengan pahala yang tidak diperoleh oleh para ahli ma<ri6at dan wali 'uthb sepanjang masa dan hari serta sesungguhnya Allah akan memberi mereka pahala amal orang yang beramal yang diterima amalnya lebih banyak 9;; ribu lipat pahala yang diberikan kepada pemilik amal tersebut sebagai keutamaan dari Nya sesungguhnya di antara mereka seseorang yang apabila ada orang melihatnya pada hari senin atau hari ,uma<at 2Mimpi bertemu dengan &yeikh Ahmad #ijani3 maka orang yang melihatnya akan masuk surga tanpa hisab dan siksa sebagai warisan dari 4mam kami yang konsisten dan di antara mereka orang yang jika dilihat oleh orang lain kemudian orang yang melihat berkata kepadanya 7(saksikanlah sesungguhnya aku telah melihat dirimu 1ahai pemilik si6at si6at yang di $idhoi( dan orang yang dilihat berkata 7 %saya bersaksi bahwa engkau melihatku( maka sesungguhnya orang yang melihat itu aka memasuki surga dengan sentosa dan selamat sesungguhnya mereka memiliki tempat khusus golongan mereka di Mahsyar yang berada dibawah naungan !Arsy tanpa selain golongan mereka oleh karena itu, mereka tidak memasuki Mahsyar 2bersama orang yang bukan golongan mereka3 dan tidak merasa kesulitan serta mereka tidak akan melihat cobaan karena ter6okusnya mata mereka untuk menempati tempat teratas surga !illiyyin dari rumah
Faidurrobbani 22

kesentosaan sedangkan para muhibbin hanya bertempat di surga !illiyyin dari rumah surgawi sesungguhnya mereka memiliki alam bar)akh sendiri yang mereka tempati selalu dan juga mereka tidak menemui teror teror yang terdapat di Mauqi6 serta tidak melihat petir dan gempanya Mauqi6 bahkan mereka aman berada di pintu surga sehingga mereka memasukinya bersama Nabi yang terpilih &A1 kebanyakan dari mereka memperoleh keutamaan )iarah makam rosul &A1 di $audlohnya yang dimuliakan lagi bersinar setiap hari dan juga mendapat keutamaan )iarah para wali, orang baik dari mulai awal wujud sampai waktu mereka sebab membaca &holawat ,auharotul *amal sesungguhnya Nabi &A1 *holi6ah empat 2Abu "akar, 0mar, 0tsman dan Ali3 ikut hadir dalam pembacaan wad)i6ah setiap hari bersama pengikut #horiqoh mulia ini dan sesungguhnya Nabi &A1 mencintai mereka dengan cinta khusus selain cinta beliau kepada mereka dan para muhibbin selama mereka selalu menjaga syarat syarat #horiqoh mereka akan memiliki tanda pada hari kiamat yang membedakan mereka dari seluruh manusia juga mereka dikenal sebagai murid murid $osulullah junjungan "angsa Arab dan Ajam 2 bangsa selain Arab3 #anda tersebut adalah setiap di antara kedua mata mereka tertulis sebuah tanda yang bercahaya 7

2Muhammad semoga Allah melimpahkan rahmat dan keselamatan atasnya3 dan di atas arah hati yang sebelah punggung tertulis7

2Muhammad bin Abdillah3 dan juga di atas kepala mereka sebuah mahkota khusus bagi mereka yang terbuat dari cahaya yang tertulis di dalamnya7

#ijaniyyah timbulnya adalah hakikat Muhammad3 atasnya dari #uhan kami dan pencipta kami seutama rahmat dan sesuci keselamatan dan di antara keistimewaan yang agung bagi pengikut #horiqoh al Muhammadiyyah al #ijaniyyah ini adalah &holawat +atih limaa ughliqo karena baginda Nabi &A1 bersabda pada ,unjunganku Abil +aidl al #ijaany7 #idak ada seseorang yang membawa sholawat padaku
Faidurrobbani 23

! 2#horiqoh al

lebih utama daripada &holawat +atih limaa ughliqo dan tuanku $A berkata7 &eumpama penghuni tujuh langit dan bumi serta seisinya berkumpul untuk menyebutkan pahala sholawat 6atih lima ughliqo maka mereka tidak akan mampu dan sesungguhnya satu kali dari sholawat 6atih dengan melaksanakan syarat sepuluhnya yang seumpama penghuni alam dikalikan seratus ribu kemudian pahala sholawat 6atih tersebut dibagikan atas mereka niscaya akan bias menghapus seluruh dosa dosa mereka ,unjunganku $A berkata7 barangsiapa senantiasa membaca sholawat 6atih limaa ughliqo dia pasti akan mati dengan membawa iman dan orang yang disebut senantiasa membaca sholawat 6atih adalah orang yang membacanya walau satu kali sehari Yaa Allah limpahkanlah rahmat atas #uanku Muhammad pembuka yang terkunci, penutup yang terdahulu, penolong kebenaran dengan membawa kebenaran dan penunjuk jalan Mu yang lurus juga atas keluarganya dengan hak pangkat dan kedudukannya yang agung *abulkanlah do<a kami tuanku, Amin, Amin ,angan engkau sia siakan harapan kami #uhanG Dengan penutup para Nabi Allah "aginya dan keluarganya seluruh rahmat Allah Dengan pangkat *hatmi para wali Allah Atasnya seluruh siraman kasih sayang Allah Dengan keutamaan dan anugerahmu, anugerahilah kami Dengan ampunan, penghapusan dosa serta keridloanmu *umpulkanlah kami dengan Nabi Muhammad Dan Abil +aidl al #ijaany yang bernama Ahmad ,uga anugerahi kami kasih sayang dari &ayyid suku Adnaany Dan berilah kami ikatan hubungan dari Ahmad al #ijaany &erta pengangkatan dari #uhan kami &ang Maha Pengasih Dengan itu semua kami akan naiki tingkatan ma<ri6at billahi &erta kasihanilah kami di setiap keadaan &elamatkanlah kami dari segenap marabahaya ,agalah kedudukan kami dari kelelahan &erta dari keburukan masa dan dari semua ketakutan Dan lindungilah kami dari semua syetan ,uga dari golongannya, baik manusia maupun jaan 1ahai #uhanku tetapkan kami atas imann
Faidurrobbani 24

,agalah hati kami dari keku6uran ,agalah Negara kami demi pangkat al 5aadi Dari kekuasaan ka6ir dan musuh kami Lingkupi kami dengan kasih sayang dan sentosa &erta dijaga, dan satukan kalimat imani &ebarkan bala tentara agama dan 4slami Atas semua musuh yang ka6ir lagi tercela

Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Yaa Allah demi pangkat ,unjunganku Muhammad &A1 yang memiliki keagungan pangkat dengan kadar keagungan d)at Mu demi pangkat hamba hamba Muyang jika Angkau memandang mereka, maka tenanglah marah Mu demi kehormatan para Malaikat yang mengitari !Arsy serta kehormatan guru kami ini, &yeikh Ahmad al #ijaany $A dan kehormatan penggantinya tuanku al 5aaj Ali al 5aroo)im $A semoga Angkau melimpahkan rahmat atas ,unjunganku Muhammad beserta keluarga, sahabat, istri, anak turun "eliau dan semoga Angkau mengampuni kami, orang tua, teman teman kami juga keluarga mereka dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup atau sudah meninggal dan Angkau alirkan pada kami pertolongan dari guru kami &yeikh Ahmad al #ijaany ini yang berkahnya kembali pada kami dalam agama, dunia dan akhirat kami dan engkau jadikan kami dan anak turun kami selamat ta<at juga mengenal engkau tegak dan tunduk pada syari<at dan saling menyukai kebaikan memiliki budi pekerti yang baik, membahagiakan dan membanggakan pada kedua orang tua mereka, tidak menyusahkan pada keduanya dan tidak membuat lega musuh keduanya mereka semua )uhud di dunia dan diberi kemudahan, dan mereka diberi ri)qi yang halal, baik, luas, tanpa susah payah dan merendah di hadapan makhluk sebab mencarinya dan tanpa mengingat ingat, mengatur untuk memperolehnya dan engkau jaga kami dan mereka dari keharaman ri)qi , perbuatan, niat dan keyakinan juga engkau beri ri)qi kami dan mereka keimanan yang sempurna dan keyakinan yang benar dan engkau anugerahi kami dan mereka ilmu yang man6aat akal yang benar dan ke6ahaman yang benar pula dan engkau pakaikan pada kami serta mereka pakaikan berupa kesehatan dan kesungguhan dan engkau hiasi kami dan mereka dengan kearisan, ketenangan, i66ah 2sederhana3 dan muru<ah 2harga diri3 yang sempurna dan kasihanilah
Faidurrobbani 25

kami dan mereka dengan menerima amal perbuatan kami dan mereka yang kurang dari syarat diterima, serta muliakan kami dan mereka dengan ketaqwaan dan berilah kami dan mereka keutamaan merasakan kele)atan ibadah dan munajat pada Mu dan angkatlah derajat kami dan mereka dengan tentram bersamamu dan Angkau bersihkan hati kami dan mereka dari sibuk dengan selainmu dan engkau berkahi umur kami dan mereka serta sampaikan kami dan mereka haji ke "aitullah al 5arom 2rumah Allah yang mulia3 dan mengunjungi makan nabi Mu ,unjunganku Muhammad &A1 dan semoga Allah akan melimpahkan rahmat Nya atas manusia terbaik ,unjunganku Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya Maha &uci #uhanmu, #uhan kemuliaan dari segala mereka 2orang yang ka6ir3 si6ati dan keselamatan bagi seluruh utusan serta segala puji bagi Allah #uhan sekalian alam

Faidurrobbani

26