Anda di halaman 1dari 7

SENI CETAK DI MALAYSIA

Oleh MULIYADI MAHAMOOD Dewan Budaya Julai 2003 Hasil penulisan tentang perke !angan seni "etak di Malaysia asih terlalu kurang #ika di!andingkan dengan seni "atan$%eperti seni ar"a& seni "etak tidak !egitu endapat perhatian dala perke !angan awal seni lukis k'nte p'rari Malaysia kerana perke !angan se#arah seni 'den la(i nya dilihat dari sudut se#arah seni "atan$Hal ini di!urukkan 'leh hakikat !ahawa seni "etak hanyalah kegiatan )seni pinggiran) !agi karyawan "atan pada peringkat awal perke !angan seni lukis k'nte p'rari Malaysia$ *en' ena ini enye!a!kan seni "etak terpinggir& eskipun dari sudut se#arah&seni "etak !erke !ang seiringan dengan seni "atan sewaktu era pen#a#ahan Inggeris$Bastin dan +'hatgi dala ka#ian ereka enye!ut !ahawa pene uan teknik "etakan akuatin telah e ungkinkan keindahan landskap tanah #a#ahan yang diraka kan enerusi lukisan dan "atan pelukis Barat sekitar ,-./ hingga ,.20 dipindahkan dala !entuk seni$Dala k'nteks ini& seni "etak turut e ainkan peranan dala e p'pularkan te a landskap dala kegiatan seni lukis era pen#a#ahan$ Antara 1akt'r lain yang enghalang seni "etak !erke !ang se!aik "atan adalah kerana disiplin seni ini e erlukan persediaan kelengkapan yang !esar k's per!elan#aannya seperti penyediaan !engkel dengan peralatan2peralatan khusus$Hal ini tidak e ungkinkan kegiatan seni "etak dilakukan se"ara serius 'leh ke!anyakkan pelukis&ke"uali ereka yang !enar2!enar k' ited$ Di sa ping 1akt'r21akt'r 1i(ikal ini& seni "etak turut dihi pit 'leh ke"enderungan khayalak dan institusi seni yang se"ara u u nya le!ih e ihak kepada seni "atan& !aik dala k'nteks penaungan&pe ilikan& ahupun pengan#uran akti3iti serta pe eran$4e1aha an khayalak terhadap k'nsep dan etika disiplin seni "etak asli asih diragukan&serta lenyapnya !atasan dala entakri1kan "a!ang2"a!ang seni halus #uga erugikan !idang seni "etak$ Di sa ping itu&ke un"ulan seni digital yang !erlandaskan ke a#uan tekn'l'gi k' puter turut en"a!ar kewi!awaan !idang seni "etak dala engharungi arus perke !angan seni lukis negara$Justeru&kepentingan pengertian seni "etak se akin dipers'alkan$ 5erke !angan awal seni "etak k'nte p'rari di negara ini !'leh diru#uk kepada kegiatan seni "etak p't'ngan kayu 'leh pelukis2pelukis Akede i 6anyang di %ingapura pada akhir tahun ,7002an$8idak seperti kegiatan seni "atan awal pada akhir tahun ,7202an yang tertu pu pada te a landskap ala se ula #adi yang r' antis&karya seni "etak awal le!ih !anyak engga !arkan suasana kehidupan seharian

asyarakat&seperti kehidupan peker#a !uruh kasar&peniaga&dan kehidupan penduduk di kawasan setinggan dan ka pung Melayu$Hal ini ada kaitan dengan prinsip seni pelukis 6anyang&ke"enderungan edia assa& dan pengaruh seni "etakan kayu 9ina$ Meskipun ke"enderungan eraka kan pe andangan te patan en#adi trend u u pelukis2pelukis nanyang se#ak penu!uhannya pada tahun ,73.&terdapat seku pulan pelukis uda akade i itu pada akhir tahun ,7002an yang le!ih !er inat engga !arkan te a ke asyarakatan$ Mereka terdiri daripada !e!erapa tenaga penga#ar uda seperti Li Yew 4uan&9huah Mia 8ee&dan 8an 8ee 9hie$Mereka enganggap diri ereka se!agai pelukis realis yang enekankan ga !aran realiri kehidupan seharian tanpa "iri2"iri r' antik dan senti ental$ 5erke !angan te a dan gaya seni lukis k'nte p'rari Malaysia pas"a erdeka !anyak dipengaruhi 'leh 1akt'r pendidikan$5ada dekad ,7:02an&dua ku pulan pelukis yang penting telah ditu!uhkan di 4uala Lu pur&iaitu ;ednesday Art <r'up =,7:2> dan Angkatan 5elukis %e enan#ung =,7:/>&4etika negara !elu e punyai sek'lah seni lukis se"ara 1'r al& kedua2dua ku pulan ini e ainkan peranan !esar dala enge !angkan seni lukis enerusi kelas2kelas lukisan yang dian#urkan$ 5ada tahun ,7:0 pr'gra latihan guru seni lukis diperkenalkan di Institut 5erguruan Il u 4has untuk elahirkan guru2guru terlatih dala engendalikan ata pela#aran seni lukis di sek'lah2sek'lah$4esedaran akan pentingnya pendidikan seni serta kekurangan guru2guru terlatih e ungkinkan le!ih ra ai pelukis dihantar !ela#ar ke luar negara !agi endala i !idang seni$Antara ereka ialah 8ay H''i 4eat&%yed Ah ad Ja al&A!dul Lati11 M'hidin&Lee J'' *'r&Ye'h Jin Leng&Is ail ?ain&dan I!rahi Hussein$5ada dekad ,7/02an le!ih !anyak pelukis enuntut di luar negara&seperti +ed(a 5iyadasa&%ulai an @sa&J'seph 8an&L'ng 8hien %hih&L'h *'' %ang&Hashi Hassan&dan Ah ad 4halid Yus'1$ Lee J'' *'r dan A!dul Lati11 M'hidin adalah antara pelukis negara yang akti1 enghasilkan karya seni "etak pada dekad ,7/02an$Meskipun !egitu&seni "etak u u nya asih !ersi1at sa pingan kerana ker#a kreati1 uta a pelukis Malaysia ketika itu ialah "atan$Menerusi "etakan gurisan asid dan p't'ngan lin'&Lee J'' *'r engga!ungkan#alinkan i e#an2i e#an kepel!agaian !udaya yang dipin#a daripada kesenian dan tradisi Jepun&India&dan alahan daripada karya2karya pelukis 'den seperti Matisse&5i"ass'&dan ku!is e$

Meskipun kegiatan seni "etak asih !ersi1at pinggiran&terdapat #uga !e!erapa pa eran khusus engenainya di 4uala Lu pur pada sekitaran dekad ,7/02an itu$Antaranya

pa eran seni "etak p't'ngan kayu Akede i 6anyang =,7//> dan pa eran gurisan asid pelukis Atelier ,- 5aris di <aleri %a at =,7/.> 5a eran2pa eran seu pa a ini telah endedahkan khayalak&teruta anya guru2guru dan urid2 urid sek'lah akan keunikan seni "etak&#usteru telah e p'pularkan !idang seni "etak p't'ngan lin' di sek'lah2sek'lah$@dward 5ragasa adalah antara guru seni "etak yang gigih endidik pela#ar2pela#arnya seni "etakan lin' di %ek'lah Menengah Baki J'h'r Bahru pada sekitar ,7-02an$ Men#elang akhir tahun ,7/02an&le!ih !anyak pelukis te patan elan#utkan penga#ian di luar negara$Antara ereka yang turut enyu !ang ke arah perke !angan gaya dan te a seni "etak di negara ini ialah %ulai an @sa&L'ng 8hien %hih&L'' *'h %ang&dan Ah ad 4halid Yus'1$L'ng 8hien %hih&L'' *'h %ang&dan A!dul Lati11 M'hidin engikuti penga#ian seni "etak di Atelier ,-&5aris&pada akhir dekad ,7/02an$ Ah ad 4halid Yus'1 yang enuntut di ;i"hester %"h''l '1 Art di @ngland =,7/:2/7> !anyak enghasilkan karya seni "etak sutera saring pada tahun ,7-02an&!egitu #uga dengan Lee 4ian %eng yang !ela#ar seni "etak di Institut %eni 9etak 8'ky'&Uni3ersiti %eni Halus Jepun$%u !angan para pelukis ini dala perke !angan gaya dan te a seni "etak Malaysia !egitu enyerlah ulai tahun ,7-02an$ L'ng 8hien %hih dala tulisannya enye!ut !ahawa pada akhir tahun ,7/02an&karya seni "etak terus terpinggir 'leh kep'pularan seni "atan a!strak dan seni "atan !ukan '!#ekti1$%eni "etak yang !erukuran ke"il tidak dapat !ersaing dengan karya "atan yang !esar$ Dala keadaan seni "etak terus terhi pit&kegigihan !e!erapa pengkarnya untuk terus engetengahkan seni "etak telah e astikan ia tidak terus terku!ur$Dala k'nteks ini&pengli!atan para lulusan Atelier ,-&5aris&seperti L'ng 8hien %hih&L'' *'h %ang&A!dul Lati11 M'hidin&dan %ulai an @sa&serta karyawan2karyawan lain seperti Lee J'' *'r&Ah ad 4halid Yus'1&dan Lee 4ian %eng a at penting dala eneruskan tradisi seni "etak k'nte p'rari di negara ini$ 5ada tahun ,7-0 seni "etak eneri a na1as !aru apa!ila ditawarkan se!agai satu !idang pengkhususan di sa ping "atan dan ar"a dala pr'gra dipl' a seni halus di 4a#ian %eni Lukis dan %eni +eka =4%%+>&Institut 8ekn'l'gi MA+A =I8M>$Antara tenaga penga#ar ketika itu ialah A!dul Lati11 M'hidin&%ulai an @sa&Lee 4ian %eng&dan 4'k Yew 5huah$

5enawaran seni "etak se!agai satu !idang pengkhususan dala pr'gra seni halus di 4%%+&I8M telah !er#aya enghasilkan !anyak pengkarya seni "etak yang uta a di

negara ini seperti 5'nirin A in&Mans'r I!rahi &Is ail Lati11&Juhari %aid&Awang Da it Ah ad&+ahi e Harun&Baha an Hashi &dan M'hd Ja il Mat Isa$ %iste kurikulu yang e !'lehkan pela#ar e ilih !idang pengkhususan a#'r dan in'r daripada "a!ang2"a!ang seni "atan&ar"a dan "etakan telah e ungkinkan pela#ar2pela#ar di institusi itu terdedah kepada seni "etak$Hasilnya& ereka kenal dan a pu enghasilkan karya seni "etak&kalaupun tidak en#adikannya se!agai &ediu ekspresi estetik yang uta a$ Ada antara lulusan seni "etak itu yang elan#utkan penga#ian di luar negara dala !idang seni "etak itu yang elan#utkan penga#ian di luar negara dala !idang seni "etak dan ke !ali se!agai tenaga penga#ar& isalnya 5'nirin A in =;est %urrey %"h''l '1 Art and Design&Man"hester 5'lyte"hni" U4>&A!dul Mans'r I!rahi =Atelier ,-&5aris>&Baha an Hashi =%"h''l '1 Art Institute&9hi"ag'>&dan M'hd$ Ja il Mat Isa =Uni3ersity '1 9entral @ngland>$ Juhari %aid pula eneri a anugerah penyelidikan daripada 4era#aan 5eran"is untuk engikuti penga#ian seni "etak di 5aris pada tahun ,773 dan anugerah daripada Japan *'undati'n untuk engikuti penga#ian seni "etak ters'h'r Jepun Y'shisuke *unasaka$Dala !arisan na a pelukis tanah air&Juhari %aid un"ul se!aga salah se'rang pengkarya seni "etak sepenuh asa yang paling pr'1ilik&gigih&k'nsisten dan !er#aya$ %elain penawran seni "etak se!agai !idang pengkhususan pr'gra seni halus di institusi2institusi penga#ian tinggi te patan&suasana sihat seni "etak pada dekad ,7-02 an turut ter"er in enerusi pangan#uran pa eran dan pertandingan seni "etak 'leh Balai %eni Lukis 6egara$Lee 4ian %eng e enangi hadiah uta a enerusi karya '1 I age O!#e"t&Illusi'n '11 %eries Me"hanis dala 5ertandingan 8er!uka %eni Lukis dan 9etakan <ra1ik ,7-, an#uran @%%O dan dikel'lakan 'leh Balai %eni Lukis 6egara$5a eran 8er!uka dan 5ertandingan %eni 9etak 4e!angsaan pada tahun ,7-0 yang !ertu#uan enghidupkan inat terhadap seni gra1ik di negara ini eneri a ,7/ karya daripada 0, peserta$4arya serigra1i +a#a ?aha!uddin +a#a Yaa"'! yang !er#udul Luar dari yang 8idak Diketahui e enangi hadiah uta a$Dala %al'n Malaysia ,7-.A-7&karya 5'nirin A in !er#udul Di Atas 5entas u 6an %epi dan karya Is ail Lati11 Le !ah Binaan e enangi anugerah *rank %ulli3an$ 8e a dan gaya seni "etak tidak terpisah daripada isu2isu !erkaitan ke!udayaan dan kesenian sete pat&teruta anya dala pers'alan en"ari identiti$%etelah gaya seni a!strak Barat end' inasi seni lukis dekad ,7/02an&para pelukis !erusaha en"ari pengu"apan seni yang !aru !ersesuaian dengan rupa dan #iwa sete pat&di sa ping e pers'alkan gaya sedia ada$

Justeru& un"ul ku pulan pelukis yang !erusaha en"ari gaya estetik alternati1 enerusi pa eran2pa eran seperti 8he 6ew %"ene =,7/7>&@Bperi ent C -0 =,7-0>&dan D'ku entasi C -2 =,7-2>$5elukis2pelukis yang terli!at dala pa eran2pa eran ini ialah +ed(a 5iyadasa&%ulai an @sa&8an 8e'ng @ng&8an 8e'ng 4''i&8ang 8u"k 4an&dan 9h''ng 4a 4'w$ M'ha ed Ali A!dul +ah an dala ka#iannya M'dern Malaysian Art D Mani1estati'n '1 Malay *'r and 9'ntent antara lain enghuraikan aspek2aspek rupa dan #iwa Melayu dala karya2karya seni te patan ter#el a enerusi ru#ukan para pelukis terhadap kesusasteraan dan it'l'gi E aga a&keper"ayaan dan adat E ala se ula #adi&kuasa ghai! dan luar !iasa E serta hikayat da lagenda$%u !er2su !er asas ini di'lah 'leh para pengkarya enerusi tata!ahasa 3isual yang pel!agai$ 5endekatan 1igurati1 dala seni "etak digunakan 'leh L'ng 8hien %hih dan Lee 4ian %eng dala enyelesaikan pers'alan identiti$L'ng 8hien %hih enerusi "etakan gurisan asid 6't Yet&But ItCs <'ing 8' Happen =,7-,> dan +'h2r'h yang Mentertawakan 4ita =,7-:> engga!ung#alinkan unsur2unsur #enaka dan surealistik !agi e !angkitkan isu ke anusiaan dan ala sekitar$Lee 4ian %eng pula enggunakan "iri2"iri seni p'p elalui teknik serigra1i dan !atik untuk enggarap isu2 isu #ati diri dan identiti seperti dala O1 I age O!#e"t&Illusi'n '11 %eries Me"hanis =,7-,> dan Yin Yang %eries %'ul and *'r $$$ %'und =,7-3A-0>$ 5ers'alan identiti&teruta anya isu perte !ungan atau k'n1lik nilai 8i ur2Isla dengan Barat telah dikupas 'leh %ulai an @sa enerusi karya "etakan gurisan asid yang k'ntr'3ersi !er#udul ;aiting *'r <'d't =,7-.>$5ertentangan nilai itu dikiaskan 'leh pelukis enerusi i e#an 1igura wanita !'gel yang ewakili !udaya !arat dengan raga hias seni !ina Isla !agi ewakili nilai2nilai Isla $ Dala k'nteks seni lukis k'nte p'rari Malaysia&5iyadasa enyi1atkan salah satu su !angan !esar %ulai an @sa dala dunia seni lukis te patan adalah enerusi !idang seni "etak yang di"e!urinya$Men#elang pertengahan ,7.02an&%ulai an @sa ene ui identiti keisla an dala seninya enerusi karya2karya a!strak 'ti1 Isla ke Arah 8auhid 4'ngres 4e!udayaan 4e!angsaan e pengaruhi teruta anya !entuk dan akna karya2karya seni "etak pelukis Melayu dan lulusan 4%%+&I8M$Ah ad 4halid Yus'1 enerusi "atan dan "etakan sutera saring seperti Ali1 Ba 8a =,7-,> enggunakan huru12huru1 Jawi se!agai 'ti1 seni yang !ukan saha#a enyelesaikan asalah ruang dan per ukaan karya alah en#awa! kepada pers'alan en"ari identiti seni !erteraskan nilai2nilai tradisi dan keisla an$Dala k'nteks ini&dia telah se#ak awal ,7-02an enyelesaikan isu2isu yang di!angkitkan dala 4'ngres 4e!udayaan 4e!angsaan$

Di sa ping Ah ad 4halid Yus'1&na1as kesenian Isla turut ter#el a dala karya2karya "etakan 5'nirin A in&lulusan dan tenaga penga#ar di I8M$Ber!e(a daripada Ah ad 4halid Yus'1 yang enggunakan Jawi&5'nirin e indahkan petikan2petikan ayat su"i al2Furan ke dala karya seni "etaknya&#usteru enghu!ungkan se"ara langsung tradisi seni "etak k'nte p'rari Malaysia dengan pendekatan seni Isla $ 4aryawan2karyawan lain yang turut eru#uk kepada aspek2aspek tradisi dan peri!u i ialah Gi"t'r 9hin&Ilse 6''r&8ay 9hee 8'h&Is ail Lati11&Oth an Mans'r&Lai L''ng %eng&Mans'r I!rahi &Juhari %aid&Awang Da it Ah ad&M'hd Ja il Mat Isa&dan ;an Ja arul I ran$ Antara pengu"apan unik yang ter"er in dala karya2karya Juhari %aid& eru#uk kepada peri!ahasa dan si pulan !ahasa se!agai asas su!#ek dan pengerak !entuk serta ese#&seperti dala karya 4atak 6ak Jadi Le !u =,777> dan Bila 8elun#uk Menunding&8iga Jari Menunding ke Arah 4ita =,77/>$+u#ukan terhadap kedua2dua "a!ang kesusasteraan tradisi ini a at enarik dan segar&kerana se!elu nya !anyak karyawan eru#uk kesusateraan tradisi se!agai su !er ilha &tetapi le!ih tertu pu pada aspek2aspek se#arah&hikayat dan legenda$ 6a un !egitu&se!elu ene ui siri karya !erasaskan peri!ahasa dan si pulan !ahasa ini&Juhari telah elewati !e!erapa tahap penting dala kariernya D era per"u!aan =,7.2A.3> E pen"arian su!#ek kukuh =,7.0A.:> E siri ta an =,7./A.7> E siri !a#u kurung =,770A72> E dan print akerCs drawing D !a#u kurung n'$ ,27 =,773>$4aryanya 8iga 9awan 4'pi =p't'ngan kayu dan lin'&,77,> e enangi hadiah uta a !ahagian seni "etak dala sal'n Malaysia ,77,A,772$ 5er"u!aan !e!erapa karyawan e perkenalkan teknik "etakan k' puter dari satu sudut e perluaskan ke ungkinan !aru dala peng'lahan tata!ahasa 3isual seni itu&dan dari satu sudut yang lain e per#udikan nilai seni "etak asli dengan enga!urkan de1inisi dan etika penghasilannya$ 5eneri aan karyawan dan khayalak seni "etak terhadap "etakan k' puter 4a arud(a an Md Isa 8anpa 8a#uk =,7.:>&ataupun karya2karya Is ail ?ain Al +u i =,7./> dan Happy Birthday&Mr$ 5ara eswara =,7.-> se!agai seni "etak asli & asih !'leh dipertikaikan$6a un !egitu&dala era pluralis yang enyaksikan peranan seni !erpihak kepada suatu wadah pernyataan&apa #ua !entuk seni yang dilihat daripada persepsi k'n3ensi'nal akan !erdepan dengan pel!agai "a!aran dan ke ungkinan$

Jika direnungkan ke !ali serta di!andingkan dengan perke !angan pada dekad ,7002 an hingga akhir ,7/02an&seni "etak di negara ini ternyata telah elalui satu pr'ses

peru!ahan yang e !eransangkan&sa a ada dari segi te a peneri aan khayalak dan institusi seni se"ara u u nya$

ahupun gaya&ataupun

Dala era pluralis yang e !eri !anyak ruang serta ke!e!asan untuk pelukis !erkarya tanpa dik'ngk'ng 'leh !atasan perngertian !entuk seni&ke1aha an khayalak terhadap k'nsep dan etika disiplin seni "etak asli sewa#arnya diperkukuhkan$Lenyapnya !atasan dala entakri1kan seni "etak asli hanya akan erugikan !idang seni "etak itu sendiri$ 4e un"ulan seni digital yang !erlandaskan ke a#uan tekn'l'gi k' puter turut en"a!ar kewi!awaan !idang seni "etak dala engharungi arus perke !angan seni lukis negara$Justeru&pengertian serta etika enghasilkan seni "etak asli sewa#arnya dipela#ari dan dipertahankan&di sa ping enggunakan ke a#uan tekn'l'gi se!agai pengukuh dala pr'ses pengkaryaan$

Anda mungkin juga menyukai