Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN TAHUNAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING TAHUN 2014

BIL BULAN Sepanjang tahun MINGGU Sepanjang Tahun TARIKH Sepanjang Tahun BIDANG Pentadbiran & Pengurusan PROGRAM Pengurusan Fail, Aktiviti dan Program OBJEKTIF Mengemas kini pentadbiran Bimbingan dan Kaunseling. Memastikan program Bimbingan dan Kaunseling berjalan dengan lan ar Program dijalankan di dalam kelas semasa !aktu sit$in %ang telah ditetapkan dan sesi berjalan mengikut modul %ang disediakan Membantu murid dan individu men%edari tentang kekuatan, kelemahan diri dan persekitarann%a supa%a ia dapat berkembang dan men apai kesejahteraan diri Murid bersama rakan$rakan membentuk kumpulan dan saling kenal mengenali Supa%a mereka tahu baha!a pelantikan mereka diiktira3 oleh pihak sekolah dan mereka seronok menjalankan tugas SASARAN Semua !arga SK" PERSONALIA "uru Bimbingan dan Kaunseling CATATAN

1.

#.

Sepanjang tahun

Sepanjang Tahun

Sepanjang Tahun

Akademik

Bimbingan kelas

Tahun & hingga tahun '

"uru Bimbingan dan Kaunseling

(.

Sepanjang tahun

Sepanjang Tahun

Sepanjang Tahun

Bimbingan dan kaunseling

Sesi Bimbingan dan Kaunseling

Semua !arga SK"

"uru Bimbingan dan Kaunseling

).

*anuari

Minggu &

# *anuari

Psikososial dan Kesejahteraan Mental

Program Transisi tahun &. +,- e Breaking. & Membentuk Kumpulan/ Majlis Pelantikan Penga!as, Ketua dan Penolong Ketua Kelas

Murid tahun &

"uru Bimbingan dan Kaunseling 0 "uru Mata Pelajaran "uru Bimbingan dan Kaunseling 0 "uru 2isiplin

1.

Minggu #

' *anuari

Pembangunan 2iri Murid

Penga!as, Ketua dan Penolong Ketua Kelas A*K 5nit Bimbingan dan kaunseling

'.

4 *anuari

Pengurusan dan pentadbiran

Mes%uarat A*K 5nit Bimbingan

Tahu peranan dan tugas serta tanggung ja!ab A*K Murid bersama rakan$rakan %ang lain melakukan aktiviti bersama rakan dalam mengeratkan lagi persahabatan Murid bersama rakan$rakan %ang

PK 67M

4. 8.

8 *anuari 9 *anuari

Psikososial dan Kesejahteraan Mental Psikososial dan

Program Transisi tahun &.+ Aktiviti Pengukuhan Sosial/ Program Transisi

Murid tahun & Murid tahun &

"uru Bimbingan dan Kaunseling 0 "uru Mata Pelajaran "uru Bimbingan

Kesejahteraan Mental

tahun &.+ Aktiviti Pengukuhan Sosial/

lain melakukan aktiviti bersama rakan dalam mengeratkan lagi persahabatan +Kad :arna & Buah$buahan/ Murid bersama rakan$rakan %ang lain melakukan aktiviti bersama rakan dalam mengeratkan lagi persahabatan +aktiviti luar/ Supa%a murid ada motivasi dan persediaan untuk emerlang dalam 5PS< #;&) 5ntuk mengetahui kemajuan dalam pembelajaran %ang telah dilalui selama ( tahun di sekolah. Memberi pendedahan kepada murid tentang peraturan$peraturan sekolah dan ara mengatasi masalah disiplin di sekolah. Supa%a murid tahu baha!a guru sentiasa men%a%angi dan ambil berat anak muridn%a. Sebagai usaha menggegarkan motivasi dan Kesedaran diri murid supa%a bersedia 3i>ikal mental untuk bertarung men apai ke emerlangan dalam 5PS< %ang akan mereka hadapi. Supa%a murid lebih bermotivasi dan tahu peranan serta tanggung ja!ab melaksanakan tugas Membantu murid %ang mempun%ai masalah dalam pelajaran dan disiplin. Memberi panduan dan dorongan

dan Kaunseling 0 "uru tahun &

9.

Minggu (

&) *anuari

Psikososial dan Kesejahteraan Mental

Program Transisi tahun &.+ Aktiviti Pengukuhan Sosial/

Murid tahun &

"uru Bimbingan dan Kaunseling 0 "uru tahun & "uru Bimbingan dan Kaunseling dan A*K tahun ' BM.B-,SMS,MT "uru Bimbingan dan Kaunseling 0 "uru Kelas

&;.

Minggu 1

#4 *anuari #8 *anuari #9 *anuari (; *anuari

Akademik

Pe utan A!al 5PS<

Murid Tahun '

&&.

(; *anuari

Akademik

5jian Psikometrik

Murid tahun )

&#.

Februari

Minggu 4

&& Februari

Psikososial dan Kesejahteraan Mental

Program Pemantapan 2isiplin Murid Majlis Pen%erahan Mentor $ mentee +Program Sekolah Pen%a%ang/

Murid tahap #

"uru Bimbingan dan Kaunseling 0 "uru 2isiplin

&(.

Minggu 8

&4 Februari

Psikososial dan Kesejahteraan Mental

Semua "uru dan Murid Tahun '

"uru Bimbingan dan Kaunseling

&).

Minggu 9

#' Februari

Psikososial dan Kesejahteraan Mental

=eramah Motivasi Kerohanian Tahun '

Murid tahun '

"uru Bimbingan dan Kaunseling

&1.

Ma

Minggu 9

& Ma Ma hingga *ulai

Pembangunan 2iri Psikososial dan Kesejahteraan Mental Pendidikan

Program Kepimpinan Penga!as, Ketua dan Penolong Ketua Kelas Program kaunseling Ber3okus Kempen Pendidikan

Penga!as, Ketua dan penolong Ketua Kelas Murid tahun ' Semua !arga

"uru Bimbingan dan Kaunseling0 "uru 2isiplin "uru Bimbingan dan Kaunseling "uru Bimbingan

&'. &4. Minggu &&

&) Ma

Pen egahan dadah

Pen egahan 2adah dan <okok Program Motivasi bersama !aris Semak ! Ha" Semak ! Ceme"#a!$% =eramah Motivasi ,Persediaan A!al 5PS< +tahun 1/ Program sekolah Selamat ,Men egah Kebakaran. Bengkel Teknik Menja!ab soalan 5PS< =eramah dan Kesedaran -bu Bapa & Murid ,*angan Ponteng.

kepada murid dalam memerangi najis dadah -bu bapa tahu peranan mereka dalam mendidik anak$anak supa%a anak minat untuk belajar dan Berja%a dalam 5PS< Murid dapat mempelajari kemahiran belajar dan persediaan mereka dari segi 3i>ikal dan mental dalam hadapi 5PS< kelak Membantu murid supa%a murid tahu tentang keselamatan berada di sekolah sekiran%a berlaku kes ke emasan dengan aktiviti eramah dan pameran. Membimbing murid agar dapat menja!ab soalan dengan emerlang Tujuann%a untuk mengurangkan kadar ponteng %ang ada dan murid tahu keburukan ponteng boleh memberi ban%ak keburukan dalam pembelajaran di sekolah.

SK"

dan Kaunseling dan A*K PP2a "uru Bimbingan dan Kaunseling 0 A*K tahun '

&8.

Minggu &#

## Ma

Keibubapaan

:aris tahun 1 dan '

&9.

April

Minggu &1

&& April

Akademik

Murid tahun 1

"uru Bimbingan dan Kaunseling

#;.

Minggu &4

## April

(K

Semua !arga SK"

A*K program Sekolah Selamat A*K Bimbingan dan Kaunseling 0 A*K tahun ' dan Pen eramah jemputan

#&.

Minggu #&

#) April

Akademik

##.

*un

Minggu #'

#4 *un

Psikososial dan Kesejahteraan Mental

Murid ?ang Kerap Ponteng dan -bu Bapa

"uru Bimbingan dan Kaunseling "uru Bimbingan dan Kaunseling dan Panitia Sivik dan Ke!arganegaraan "uru Bimbingan dan Kaunseling "BK 0 A*K Tahun ' 0 Semua "uru dan -bu Bapa murid tahun ' "uru Bimbingan

#(.

&4 *ulai

Psikososial dan Kesejahteraan Mental

Program 2:7@ +2asar :arga 7mas @egara/

Murid mengenali :arga 7mas dengan mengadakan program 6ormatilah :arga 7mas. Membantu murid membuat persediaan terakhir sebelum peperiksaan 5PS< Membantu murid dalam memohon maa3 daripada ibu bapa dan guru serta memohon restu ilmu %ang telah dipelajari. Sebagai memenuhi aktiviti di

Murid Tahap #

#).

Agos

Minggu (#

4 Agos

Akademik Psikososial dan Kesejahteraan Mental Psikososial dan

Program Menghadapi Peperiksaan Majlis <estu -lmu =alon 5PS< #;&) Program Pas a 5PS<

Murid tahun '

#1. #'.

September

Minggu (4

8 September Sepanjang

Murid tahun ' Murid tahun '

bulan September hingga @ovember

Kesejahteraan Mental

#;&)

sekolah setelah tamat 5PS< 5ntuk mengetahui kemajuan dalam pembelajaran %ang telah dilalui selama ( tahun di sekolah. Meningkatkan motivasi dan memberi peneguhan kepada murid$murid %ang berja%a di dalam kurikulum, ko kurikulum dan sahsiah di samping menerapkan semangat bersaing

dan Kaunseling 0 A*K guru tahun '. "uru Bimbingan dan Kaunseling 0 "uru Kelas

#4.

Aktober

Minggu ))

(; Aktober

Akademik

5jian Psikometrik

Murid tahun (

#8.

@ovember

Minggu )4

#; @ovember

Akademik

Majlis Anugerah Ke emerlangan Pelajar SK "oebilt #;&)

Semua !arga SK"

"uru Bimbingan dan Kaunseling0 A*K 6ari Anugerah

2isediakan oleh B

2isemak Aleh B

2isahkan oleh B

+Mohd 6airi>an Bin ?usop/ "uru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Kebangsaan "oebilt Ku hing

+?ah%a Bin Sulong/ Penolong Kanan 67M Sekolah Kebangsaan "oebilt Ku hing

+Ali 5mar Bin *eladin/ "uru Besar Sekolah Kebangsaan "oebilt Ku hing

CARTA GANTT RANCANGAN TAHUNAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2014 BIL BIDANG 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. AKADEMIK Kemahiran Belajar Tahun 1 hingga tahun 6 Pecutan A al !P"# Tahun 6 Beng$el Te$ni$ %enja a& "'alan !P"# Pr'gram %engha(a)i Pe)eri$*aan !P"# +eramah %'ti,a*i Per*e(iaan A al !P"# -tahun 5. !jian P*i$'metri$ %ajli* Anugerah Kecemerlangan PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING Kaun*eling / Bim&ingan 0n(i,i(u Kaun*eling / Bim&ingan Kel'm)'$ PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MENTAL Pr'gram Tran*i*i Tahun 1 Pr'gram Kaun*eling Ber1'$u* Pr'gram %ent'r2%entee -"e$'lah Pen3a3ang. Pr'gram 4567-4a*ar 5arga 6ma* 7egara. %ajli* #e*tu 0lmu PROGRAM KEIBUBAPAAN / / / / / / / / / 2 / 3 / 4 / 5 BULAN 6 7 / / /

8 /

10 /

11 /

12

1. 2.

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

1. 2. 3. 4. 5.

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /

1. 2.

Pr'gram Kei&u&a)aan -"ema$in 8ari "ema$in +emerlang. +eramah Ke*e(aran 0&u Ba)a -)'nteng. PEMBANGUNAN DIRI Pr'gram Ke)im)inan Penga a* / Ketua (an Pen'l'ng Ketua Kela* Pr'gram Pemanta)an 4i*i)lin %uri( +eramah %'ti,a*i Ker'hanian Tahun 6 Pr'gram "e$'lah "elamat PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH / ROKOK / INHALAN DAN HIV/ AIDS / /

/ /

1. 2. 3. 4.

1.

Kem)en Pen(i(i$an Pencegahan 4a(ah (an #'$'$ PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN %a$lumat 4a(ah / 809/ A04" %a$lumat Baha3a #'$'$ #ancangan Tahunan Kerta* Kerja Pr'gram Bu$u #e$'( Per$hi(matan B'rang2&'rang Per$hi(matan Bim&ingan 4an Kaun*eling :a(ual a$tu Per$hi(matan %a$lumat %uri( ;a)'ran Pr'gram / / / / / / / / / / / / /

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

/ /

/ /

/ /

/ / / / / /

/ / / / / /

/ / / / / /

/ / / / / /

/ / / / / /

/ / / / / /

/ / / / / /

/ / / / / /

/ / / / / /

10. 11. 12.


2isediakan oleh B

Pa)an Ken3ataan Per$hi(matan Bim&ingan (an Kaun*eling ;a)'ran (an #e$'( "e*i #e$'( (an ;a)'ran Ke angan

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /
2isahkan oleh B

2isemak Aleh B