Anda di halaman 1dari 3

ANALISIS SASARAN PENGABUNGJALINAN (TASK ANALISYS) STANDARD PEMBELAJARAN KSSR DAN KEMAHIRAN LITERASI

BM TAHUN 3 TEMA 1 (Unit 1-3)

KSSR
UNIT 1

LINUS

1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut 5.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan pelbagai jenis frasa dalam ayat dengan betul berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran. dan tepat.

2.2.1Membaca dan memahami perkataan 5.3 Membaca dan memahami ayat tunggal yang berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan berimbuhan akhiran. dengan sebutan yang betul.

2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

3.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan yang mengandungi diftong dan vokal berganding.

5.1.1Memahami dan menggunakan kata nama 6.6 Membina dan menulis ayat berdasarkan bahan am merujuk hidup bukan manusia dengan rangsangan. betul mengikut konteks.

4.1.1Menyebut

dan

menyatakan

mesej 6.5 Membaca dan memahami petikan berdasarkan

daripada lirik lagu dalam nyanyian yang bahan rangsangan.

dipersembahkan secara didik hibur.

UNIT 2

1.3.1

Mendengar,

memahami,

dan 6.5 Membaca dan memahami petikan berdasarkan

memberikan respons secara lisan atau gerak bahan rangsangan. laku terhadap arahan berdasarkan ayat

perintah jenis permintaan dan ayat perintah jenis suruhan dengan betul.

2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang 3.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan mengandungi digraf dan diftong, konsonan vokal berganding, yang mengandungi diftong dan vokal berganding. dalam 4.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan

bergabung

perenggan daripada pelbagai bahan bacaan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. dengan sebutan yang betul.

3.3.3Membina pemahaman

dan

menulis soalan

jawapan 6.6 Membina dan menulis ayat berdasarkan bahan yang rangsangan.

berdasarkan

bertumpu dengan betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.

6.5 Membaca dan memahami petikan berdasarkan bahan rangsangan.

Unit 3

1.3.2Mendengar, memahami dan memberikan 6.5 Membaca dan memahami petikan berdasarkan respons dengan betul secara bersoal jawab. bahan rangsangan.

2.2.3Membaca dan memahami ayat dalam 6.5 Membaca dan memahami petikan berdasarkan perenggan daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul. bahan rangsangan.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal. dalam perenggan secara mekanis dengan betul 6.4 Membina dan menulis ayat majmuk. dan kemas.

5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti 6.5 Membaca dan memahami petikan berdasarkan nama diri merujuk kepada gelaran dan bahan rangsangan. panggilan mengikut konteks.

Anda mungkin juga menyukai