Anda di halaman 1dari 4

LATIHAN

UNIT 1: ANAK ANGKAT MENURUT PANDANGAN ISLAM

Bahagian A: Soalan Objektif

Arahan: Tiap-tiap soalan di bawah ini diikuti oleh empat jawapan pilihan. Pilih
satu jawapan tepat atau terbaik bagi tiap-tiap soalan.

1. Hukum mengambil anak angkat ialah…..


A. sunat C. wajib
B. harus D. haram

2. Manakah antara yang berikut merupakan anak angkat Rasulullah S.A.W.?


A. Umar bin Al-Khattab
B. Abu Bakar As-Siddiq
C. Zaid bin Harithah
D. Bilal bin Rabah

3. Apakah hukum membinkan dan membintikan anak angkat?


A. sunat C. haram
B. harus D. Wajib

4. Penyataan yang berikut adalah benar mengenai pemberian harta keluarga


angkat kepada anak angkat, kecuali....
A. anak angkat diharuskan mewarisi keluarga angkat
B. anak angkat diharuskan mendapat hadiah
C. anak angkat diharuskan mendapat hibbah
D. anak angkat diharuskan mendapat harta melalui wasiat

5. Pergaulan antara anak angkat dengan keluarga angkat dikira sebagai....


A. mahram C. ajnabi
B. senasab D. sebangsa

6. Syarat anak angkat boleh mendapat harta pusaka keluarga melalui wasiat
dan sebagainya ialah......
A. tidak melebihi 2/3 harta
B. melebihi separuh daripada harta
C. tidak melebihi 1/3 harta
D. 2/3 daripada harta
Bahagian B: Soalan Isi Tempat Kosong

Arahan: Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

1. Anak angkat tidak boleh mewarisi ______________keluarga angkatnya


dan begitu juga sebaliknya.

2. Tidak mendapat _____________merupakan faktor pasangan suami isteri


mengambil anak angkat.

3. Larangan membinkan dan membintikan anak angkat kepada bapa angkat


bertujuan memelihara ___________________keluarga daripada
bercampur aduk dan tercemar.

4. Orang yang berhak menjadi wali nikah bagi anak angkat ialah
_______________

Bahagian C : Soalan Struktur


Arahan : Soalan 5-9 berdasarkan carta di bawah.
Anak angkat mendapat harta pusaka keluarga dengan beberapa cara. Nyatakan
cara-cara tersebut.

Cara

5. 6.

7.

Terangkan hikmat larangan membinkan dan membintikan anak angkat kepada


bapa angkat.

Hikmat

8. 9.

Menjaga batas pergaulan supaya aurat antara anak angkat


dengan keluarga angkatnya terpelihara
Bahagian D: Soalan Subjektif

Arahan : Jawab semua soalan yang berikut.

1.(a) Allah SWT memerintahkan umatnya supaya berbuat baik kepada anak
angkat.
i. Jelaskan pengertian anak angkat.

__________________________________________________________
__

ii. Nyatakan dua sebab pasangan suami isteri mengambil anak angkat.

__________________________________________________________
__

__________________________________________________________
__

iii. Jelaskan dua hikmat mengambil anak angkat.

__________________________________________________________
_

__________________________________________________________
_

(b) Islam melarang membin dan membintikan anak angkat kepada bapa angkat.
Terangkan tiga hikmat larangan membin dan membintikan anak angkat.

_____________________________________________________________
___

_____________________________________________________________
___

_____________________________________________________________
___
(c) Nyatakan dengan ringkas mengenai perkara di bawah ini.

i. Batas pergaulan antara anak angkat dengan keluarga angkat

____________________________________________________________
___

ii. Pewarisan harta pusaka keluarga angkat oleh anak angkat

____________________________________________________________
___