Anda di halaman 1dari 19

Dr.

Mohd Arif, Ismail, *Isham Shah, Hassan,
+
Dr. Rosnaini Mahmud3
Universiti Kebangsaan Malaysia, *Politeknik Port
Dickson, +Universiti Putra Malaysia

ABD RASHID BIN MOHD ALI
M20082000165

Perkembangan teknologi telah mempengaruhi setiap bidang kehidupan Ia membawa implikasi yang besar ke atas kehidupan manusia termasuk dalam bidang pendidikan Teknologi mobil berkembang dengan pesat pada hari ini dan memberi kesan kepada bidang pendidikan Kajian daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (2007) kira-kira 70.4% dari penduduk di Malaysia menggunakan telefon mudah alih. Ia mewujudkankann satu cabaran baru kepada institusi pendidikan untuk menyediakan satu pendekatan baru dalam proses .

.Pembelajaran yang berasaskan laman web telah menjadi satu media yang biasa . Pusat pengajian secara maya dan laman web yang menawarkan teknik pendekatan pendidikan yang menarik kepada pengguna. Perkembangan yang pesat kepada teknologi mobil pada hari ini telah menyediakan satu pendekatan baru dalam kaedah pembelajaran yang dikenali sebagai pembelajaran berasaskan WAP atau pembelajaran yang berasaskan teknologi mobil.

Kaedah pembelajaran yang dikenali sebagai pembelajaran berasaskan WAP atau pembelajaran yang berasaskan teknologi mobil. merupakan sumber pembelajaran yang mudahalih dan boleh diakses oleh pelajar tanpa mengira masa dan tempat Pembelajaran berasaskan teknologi mobil telah dianggap sebagai masa depan baru dalam sistem pendidikan. .

5. Menentukan aktiviti aktiviti penerangan. Proses pembelajaran yang interaktif. Prasarana pembelajaran yang mobil. Inisiatif sendiri dalam pencarian maklumat. 3.Rekabentuk Pendidikan Untuk Teknologi Mobil Sebagai satu gelombang baru dalam pendidikan. 2. Maklumat pembelajaran yang diintegrasikan. 4. pembelajaran berasaskan teknologi mobil memberikan banyak menafaat dengan ciri – ciri yang tertentu iaitu Chen et. (2002):   1. al. 6. . Keperluan pembelajaran yang tinggi.

Kesimpulannya rekabentuk sistem pendidikan yang berasaskan teknologi mobil perlulah dapat diadaptasikan oleh pengguna pada setiap masa dan keadaan. Boleh di akses di mana juan tanapa sempadan masa Rekabentuk sistem pendidikan yang berasaskan teknologi mobil perlulah bersifat dinamik. boleh diubahsuai dengan mudah dan dapat digunapakai pada setiap masa dan tempat. . Satu sumber pembelajaran mudah alih.pendidikan berasaskan teknologi mobil berlaku pada tempat yang tidak bergantung pada hubungan talian dan berlaku tanpa bergantung kepada talian dengan tidak mengambilkira masa dan tempat.

Pendekatan Pedagogi Untuk Sistem Pendidikan Berasaskan Teknologi Mobil Perlu strategi yang betul untuk penyampaian maklumat. . Kebanyakan pendekatan pedagogi pendidikan yang ada pada hari ini dibina dengan berasaskan proses pembelajaran di bilik kuliah dan berpusatkan kepada pensyarah.

Teori yang digunakan untuk pembangunan laman web ini ialah teori Minimal Carroll. perancangan proses pengajaran yang berasaskan teknologi maklumat perlulah mengurangkan bahan penerangan yang boleh mengganggu proses pembelajaran dan memberi fokus kepada reka bentuk aktiviti yang menggalakkan aktiviti terarah. . Teori ini berpusat kepada pembangunan alat bantuan mengajar yang berasaskan teknologi maklumat.

teori ini mencadangkan perkara di bawah untuk proses pembelajaran berasaskan teknologi maklumat iaitu :   Semua aktiviti pembelajaran perlulah bermakna dan terkawal Mengurangkan bahan bacaan dan maklumat yang pasif Memberi peluang kepada pelajar untuk melakukan pelayaran dengan secepat mungkin .

Untuk kajian ini pengkaji membangunkan laman web multimedia interaktif dengan menggunakan teori minima Carroll (1995). .

. Laman web yang dibina dengan pendekatan kajian kes melalui teknologi multimedia interaktif memberi peluang kepada laman web ini menjadi sumber maklumat yang menarik. Melalui laman web ini juga pelajar berpeluang untuk mengkaji bahagian yang berbeza yang membentuk sebuah bangunan.Kandungan Laman Web Kajian ke atas kes sebenar adalah merupakan satu bentuk pencarian maklumat yang penting dalam sistem pendidikan seni bina. .

Dengan berasaskan teori minimal Carroll (1995) pengkaji membangunkan laman web dengan rangka maklumat seperti di bawah : Pengenalan Contoh Bangunan : Gayareka Kemasan Struktur Lanskap Konsep Forum .

.Semua maklumat yang ditunjukkan di atas disusun dalam satu laman web dengan menggunakan teori minimal Carroll. Laman web dalam kajian dibangunkan dengan menggunakan hos percuma di Mobi Site Galore Versi 5 Mobi Site Galore Version 5 adalah merupakan hos percuma yang digunakan untuk membangunkan laman web untuk digunakan pada peralatan mobil.

.Penilaian Formatif Laman Web Satu penilaian formatif ke atas laman web ini telah dijalankan di Politeknik Port Dickson di mana kesemua 25 pelajar diploma seni bina yang berada di semester akhir Setelah menggunakan laman web sebagai sumber pencarian maklumat selama satu minggu pelajar memberikan respon kepada soal selidik yang diberikan kepada mereka.

 v.  iii.  ii. Pelajar menyatakan rujukan menggunakan laman web dengan perantaraan teknologi mobil adalah baik atas sebab sebab berikut :    i. Ianya telah berjaya merangsang minat pelajar untuk mencari maklumat. Ianya menyediakan akses yang mudah kepada pelajar untuk mendapatkan data yang berguna. Ianya berfungsi dengan baik  iv. Ianya telah berjaya merangsang pelajar untuk mengingatkan semula maklumat yang telah di pelajari sebelum ini pada modul yang lain. . Ianya telah mempercepatkan masa pencarian pelajar untuk memperolehi maklumat yang diperlukan untuk keperluan proses reka bentuk.

. Kesimpulannya penggunaan teknologi mobil dalam proses pencarian maklumat adalah pendedahan baru kepada semua pelajar.Semua pelajar tidak pernah menggunakan teknologi mobil untuk pencarian maklumat sebelum ini.

. kerana laman yang komplek sekiranya memerlukan pengguna untuk menekan lebih dari 10 kali dalam proses untuk mendapatkan maklumat akan meninggalkan kesan yang negatif kepada pengguna.Kesimpulan Pembelajaran dengan menggunakan teknologi mobil telah membentuk satu aras baru dalam proses pembelajaran. peralatan mobil bukan merupakan komputer yang memberi kemudahan kepada pengguna untuk mereka bentuk laman yang komplek.

Pada hari ini teknologi mobil telah berkembang dengan pesat. Talian 3G yang boleh digunakan pada hari pada kebanyakan peralatan mobil memberi peluang kepada pengguna untuk memindahkan data pada kadar 144kb/s sehingga 2Mb/s Dalam kajian ini penilaian yang positif untuk laman web yang berasaskan teknologi mobil menunjukkan pendekatan pembelajaran dengan menggunakan teknologi mobil boleh menjadi pengganti yang sempurna untuk pendekatan pembelajaran yang berasaskan komputer. .

sekian .