Anda di halaman 1dari 206

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

PANDUAN GURU

BAHASA MALAYSIA
(Sekolah Kebangsaan) TAHUN 4
Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2013

Cetakan Pertama 2013 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan cara apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN

A.

BAHAGIAN 1 PENGENALAN BUKU PANDUAN GURU Pendahuluan Tunjang Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Matlamat Objektif Umum Fokus Organisasi Kandungan Kurikulum Pengisian Kurikulum Strategi Pengajaran dan Pembelajaran BAHAGIAN 2 CADANGAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi Standard Kandungan Kemahiran Mendengar dan Bertutur Strategi Standard Kandungan Kemahiran Membaca Strategi Standard Kandungan Kemahiran Menulis Strategi Standard Kandungan Aspek Seni Bahasa Strategi Standard Kandungan Aspek Tatabahasa 3 4 5 5 6 6 11 13

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. B.

1. 2. 3. 4. 5.

23 58 88 114 132

C.

BAHAGIAN 3 PEMETAAN RANCANGAN MENGAJAR MINGGUAN Tema: Kesihatan Tema: Keselamatan Tema: Kemasyarakatan BAHAGIAN 4 Daftar Kata Simpulan Bahasa Perumpamaan Bidalan Pepatah Kata-kata Hikmat Glosari 169 185 187 188 189 190 191 163 164 165

1. 2. 3. D. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

iii

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

vi

BAHAGIAN 1
PENGENALAN BUKU PANDUAN GURU

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4

PENDAHULUAN

Dunia pendidikan mengalami perkembangan yang sangat dinamik dalam arus globalisasi. Perkembangan ini juga menuntut perubahan dalam kurikulum. Seiringan dengan itu, Kementerian Pelajaran Malaysia mengambil inisiatif menyemak dan melakukan penambahbaikan dalam kurikulum.

Selaras dengan perubahan tersebut, Kurikulum Bahasa Malaysia turut melalui proses semakan dan penambahbaikan dalam penggubalannya hingga terhasil Standard Kurikulum Bahasa Malaysia. Standard yang diketengahkan ini mengandungi Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Standard Kurikulum ini merupakan pernyataan yang merangkumi pengetahuan, kemahiran dan nilai murni yang mesti dipelajari dan dikuasai oleh murid di sekolah kebangsaan.

Penggubalan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia berpaksikan Rukun Negara, Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Standard ini menjunjung peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa perpaduan negara, bahasa ilmu dan bahasa pengantar di sekolah. Standard ini turut menitikberatkan penggabungjalinan kemahiran bahasa, penyerapan ilmu dan nilai murni. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia boleh dijadikan pemangkin untuk memahami akal budi, pemikiran dan sosiobudaya penuturnya ke arah melahirkan semangat cinta akan bahasa dan tanah air yang dikongsi bersama dalam satu wawasan demi memartabatkan bahasa Melayu.

Pada asasnya, pembinaan kerangka standard ini berdasarkan prinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Standard ini mengetengahkan pendekatan berbentuk modular dan pembelajaran secara didik hibur bagi mencungkil potensi murid untuk meneroka pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Seterusnya, membolehkan murid memperkembangkan keupayaan dan penguasaan kemahiran bahasa, serta berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu secara berkesan dan bertatasusila dalam semua urusan.

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Kebangsaan mengambil kira pendekatan pengajaran Bahasa Malaysia sebagai bahasa pertama. Kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran, minat dan kecerdasan yang berbeza dalam kalangan murid turut diberi penekanan. Selain itu, aktiviti kokurikulum di luar bilik darjah turut dijadikan landasan bagi membina keyakinan diri, mengetengahkan bakat, memupuk sifat kepemimpinan, dan ketokohan murid dalam pelbagai bidang. Aktiviti kokurikulum juga berupaya memantapkan penguasaan berbahasa murid serta menyokong pelaksanaan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia.

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4

TUNJANG STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Literasi Sains dan Teknologi; Fizikal dan Estetika; dan Keterampilan Diri. Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif.

Rajah 1: Standard Kurikulum Berasaskan Enam Tunjang

Kesepaduan ini bertujuan untuk membangunkan modal insan yang seimbang, berpengetahuan dan berketerampilan seperti yang terdapat dalam Rajah 1.

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4

1.0 MATLAMAT

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperoleh pengetahuan, ilmu, kemahiran, maklumat, nilai dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan harian.

2.0 OBJEKTIF UMUM

Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berkeupayaan untuk: i. mendengar, mengecam, mengajuk dan menentukan arah bunyi persekitaran dengan teliti dan betul; ii. mendengar, memahami, dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, perkataan, frasa dan ayat dengan betul; iii. mendengar, memahami dan memberikan respons berdasarkan arahan, pesanan dan pertanyaan dengan betul; iv. bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal dengan betul secara bertatasusila; v. bercerita sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar, dibaca dan ditonton menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul; vi. berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila; vii. berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila; viii. membaca pelbagai perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul; ix. membaca, memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul; x. membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul; xi. membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan; xii. membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa kata dan maklumat untuk memupuk minat membaca; xiii. melakukan aktiviti pramenulis dengan betul; xiv. menulis secara mekanis dengan betul dan kemas;

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4

xv. membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul; xvi. menulis imlak dengan tepat; xvii. mencatat dan menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun; xviii. menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul; xix. mengedit dan memurnikan hasil penulisan; xx. menulis ulasan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber; xxi. menggunakan sistem bahasa yang betul dalam pertuturan, pembacaan dan penulisan; dan xxii. menghayati dan mengamalkan nilai murni, bersikap positif, semangat patriotik dan kewarganegaraan melalui aktiviti berbahasa.

3.0 FOKUS

Pembelajaran Bahasa Malaysia di sekolah rendah berfokus pada kemahiran literasi dan aplikasi bahasa. Pada Tahap 1, murid-murid perlu menguasai asas kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Ini bermakna konsep kembali kepada asas ( back to basic) diberi penekanan yang khusus. Penekanan juga diberikan kepada pembelajaran yang menyeronokkan yang berkonsepkan aktiviti didik hibur. Pada Tahap 2 pula, penekanan diberikan kepada pengukuhan dan aplikasi kemahiran bahasa. Melalui penguasaan kemahiran bahasa ini, murid dapat berkomunikasi dalam pelbagai situasi dengan lebih berkesan, manakala melalui kemahiran membaca, murid dapat meningkatkan kosa kata di samping memupuk minat membaca. Penguasaan tatabahasa yang baik dapat membantu murid menghasilkan penulisan yang kreatif dan berkualiti. Aktiviti didik hibur dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengaplikasikan pelbagai pendekatan dan teknik seperti nyanyian dan permainan serta penggunaan pelbagai bahan yang menarik dapat membantu murid menguasai dan menghayati pembelajaran.

4.0 ORGANISASI KANDUNGAN KURIKULUM ORGANISASI KANDUNGAN KURIKULUM

4.1 Standard Kurikulum Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal dengan memberikan penekanan pada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu diketahui dan

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4

boleh dilakukan oleh murid. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran ini berpaksikan Kemahiran Bahasa dan Sistem Bahasa yang disokong oleh elemen Pengisian Kurikulum. Standard ini digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Standard ini dipersembahkan dalam bentuk modular yang dibahagikan kepada bahagian dan unit yang mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran, nilai murni, kreativiti dan inovasi yang perlu dikuasai oleh murid. Standard Kandungan Pernyataan tentang bidang ilmu yang patut diketahui dan dapat dilakukan oleh murid dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Standard Pembelajaran Pernyataan tentang penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian murid bagi setiap standard kandungan. 4.2 Kemahiran Bahasa Kemahiran bahasa merupakan teras kepada Standard Kurikulum Bahasa Malaysia dan pendekatan modular. Kemahiran bahasa meliputi kemahiran seperti berikut: x x x x Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis

4.3 Pendekatan Modular Standard Kurikulum Bahasa Malaysia distrukturkan dengan menggunakan pendekatan modular untuk memastikan penguasaan kecekapan berbahasa yang baik. Pendekatan modular bermaksud memecahkan kemahiran kepada unit-unit kecil yang dikenali sebagai modul. Dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia terdapat lima modul iaitu Modul Mendengar dan Bertutur, Modul Membaca, Modul Menulis, Modul Seni Bahasa dan Modul Tatabahasa. Tiga modul yang pertama berasaskan empat kemahiran iaitu kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Modul Seni Bahasa dan Modul Tatabahasa menyokong modul-modul tersebut untuk mengukuhkan kecekapan berbahasa murid. 4.3.1 Modul Kemahiran Mendengar dan Bertutur Modul Kemahiran Mendengar dan Bertutur memberi penekanan pada kemahiran mendengar dan bertutur. Kemahiran mendengar merujuk pada keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami dan menghayati secara lisan perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat memberikan respons. Kemahiran bertutur pula merujuk keupayaan murid berkomunikasi untuk menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan serta idea yang kreatif dan kritis dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan dan bertatasusila. Penggunaan tatabahasa yang betul diberikan penekanan dalam kemahiran bertutur. 4.3.2 Modul Kemahiran Membaca Modul Kemahiran Membaca memberikan tumpuan pada kemahiran membaca di samping penggabungjalinan kemahiran bahasa yang lain. Kemahiran

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4

membaca merujuk keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan teknik-teknik membaca. Di samping itu, melalui modul kemahiran membaca murid juga berupaya menghayati teks yang dibaca. 4.3.3 Modul Kemahiran Menulis Modul Kemahiran Menulis pula berfokuskan kemahiran menulis. Kemahiran menulis merujuk keupayaan murid menulis perkataan dan melahirkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui. Penekanan perlu diberikan pada penggunaan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan berunsur pengetahuan dan imaginasi. Penguasaan kemahiran bahasa ini diperoleh melalui situasi dan konteks dalam pelbagai bahan prosa, puisi dan grafik. 4.3.4 Modul Seni Bahasa Modul Seni Bahasa merujuk aspek kebahasaan, keindahan dan kehalusan dalam Bahasa Melayu yang perlu difahami dan dikuasai oleh murid. Penguasaan aspek seni bahasa merangkumi kecekapan memahami, mengungkap dan menghayati bahasa yang indah. Melalui pembelajaran modul ini, murid menghasilkan dan mempersembahkan karya kreatif pelbagai genre secara lisan dan bertulis melalui variasi teknik yang menarik. Aspek seni bahasa juga menzahirkan pembelajaran yang menyeronokkan secara didik hibur. . 4.3.5 Modul Tatabahasa Modul Tatabahasa merujuk aspek morfologi dan sintaksis bahasa Melayu yang perlu difahami dan dikuasai oleh murid. Aspek ini perlu diajarkan melalui pengajaran yang terancang dengan teknik yang sesuai dan berkesan supaya murid memahami dan menggunakan tatabahasa dengan betul dan tepat dalam pelbagai konteks secara lisan dan bertulis. 4.4 Sistem Bahasa Sistem bahasa terdiri daripada tatabahasa, sistem ejaan, sebutan dan intonasi, kosa kata dan peribahasa. Pelaksanaan sistem bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia membolehkan murid menggunakan dan mengamalkan bahasa Melayu baku. Penerangan bagi perkara tersebut dinyatakan di bawah. 4.4.1 Tatabahasa Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dan sintaksis. 1.1 Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan golongan kata. Struktur kata ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah unit

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4

tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Golongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk atau fungsi dengan anggota yang lain dalam golongan yang sama. a. Struktur kata merujuk pola suku kata bagi: i. kata asli bahasa Melayu ii. kata pinjaman bahasa Melayu b. Bentuk kata terdiri daripada: i. kata tunggal ii. kata terbitan iii. kata ganda iv. kata majmuk c. Proses pembentukan kata meliputi: i. pengimbuhan ii. penggandaan iii. pemajmukan Antara ketiga-tiga proses pembentukan kata ini, yang amat kompleks ialah pengimbuhan. Oleh itu, penekanan hendaklah diberikan pada aspek penggunaan imbuhan yang betul dari segi bentuk dan makna termasuk aspek baharu dalam proses pengimbuhan. d. Golongan kata terdiri daripada: i. kata nama ii. kata kerja iii. kata adjektif iv. kata tugas 1.2 Sintaksis Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur dan binaan ayat. Hal ini bermakna, bidang sintaksis ialah kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat. Aspek sintaksis yang diberikan tumpuan adalah seperti yang berikut: a. Unsur utama yang terdiri daripada kata, frasa, klausa dan aspek pembinaannya serta pembahagian subjek dan predikat. b. Jenis ayat iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seruan. c. Ragam ayat iaitu ayat aktif dan ayat pasif. d. Susunan ayat, iaitu susunan biasa dan songsang. e. Binaan ayat: i. ayat dasar ii. ayat tunggal iii. ayat terbitan atau ayat majmuk f. Proses ayat terbitan: i. proses penggantian ii. proses pengguguran iii. proses penyusunan semula iv. proses peluasan

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4

4.4.2 Sistem Ejaan Tanda baca penting dikuasai dalam komunikasi tulisan untuk memastikan keselarasan dan juga makna yang tepat. Misalnya, koma dan tanda noktah mewakili hentian dalam pertuturan. Penggunaan tanda baca yang betul dapat mewakili intonasi dalam bacaan dan penulisan. Perkara yang diberikan penekanan ialah: i. Pola keselarasan huruf vokal ii. Ejaan kata pinjaman iii. Ejaan kata dasar dan kata terbitan 4.4.3 Sebutan dan Intonasi Sebutan dan intonasi diajarkan supaya murid dapat menyebut perkataan dan ayat dengan betul serta memahami intonasi dan jeda. Kemahiran yang ditekankan ialah kebolehan mengenal pasti dan membezakan pelbagai aspek dalam sebutan dan intonasi supaya murid dapat menyampaikan maksud dengan tepat. a. Sebutan Sebutan diajarkan supaya murid dapat menyebut sesuatu kata dengan betul. Sebutan bahasa Melayu yang diajarkan di sekolah hendaklah menggunakan sebutan bahasa Melayu baku. b. Intonasi Intonasi ayat bahasa Melayu yang betul hendaklah diajarkan mengikut pola yang berikut: i. ayat penyata ii. ayat tanya iii. ayat perintah iv. ayat seruan v. ayat terbalik atau songsang vi. ayat aktif vii. ayat pasif 4.4.4 Kosa kata Kosa kata terdiri daripada kata umum dan istilah. Penguasaan kosa kata perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar murid dapat mengungkap maklumat dan buah fikiran selaras dengan penambahan ilmu dalam mata-mata pelajaran yang dipelajari pada peringkat sekolah rendah. 4.4.5 Peribahasa Peribahasa merangkumi simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah, bidalan, perbilangan dan kata-kata hikmat perlu diajarkan dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia. Pemilihan peribahasa hendaklah mengutamakan falsafah, keperibadian, dan nilai murni masyarakat Malaysia yang berbilang kaum.
Nota: Buku Tatabahasa Dewan Edisi Terkini ialah buku tatabahasa pegangan yang menjadi sumber rujukan dalam pengajaran dan pembelajaran.

10

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4

5.0 PENGISIAN KURIKULUM

Pengisian kurikulum mengambil kira elemen merentas kurikulum iaitu unsur-unsur yang diserap dalam setiap mata pelajaran. Elemen Merentas Kurikulum ialah unsur nilai tambah yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran selain yang ditetapkan dalam standard kandungan. Penerapan elemen ini bertujuan untuk mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Pengisian kurikulum tersebut merangkumi perkara-perkara yang berikut: 5.1 Ilmu Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin, contohnya ilmu dalam bidang sains, dan geografi dapat digunakan untuk memperkembangkan ilmu bahasa dan kemahiran bahasa. Ilmu lain yang berkaitan dengan hal-hal semasa juga boleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran. 5.2 Kemahiran Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis merupakan kemahiran yang mesti dilaksanakan. Selain itu, kemahiran merentas kurikulum tidak diketepikan, malah turut ditekankan dalam KSSR yang meliputi pelbagai kemahiran yang boleh membantu mempertingkatkan pengetahuan dan potensi diri murid. Kemahiran menggunakan teknologi maklumat merupakan antara kemahiran merentas kurikulum yang diaplikasikan dalam pengajaran bahasa Malaysia. 5.3 Nilai Murni Penyerapan nilai murni dalam Kurikulum Bahasa Malaysia bertujuan melahirkan insan yang berketerampilan dan memiliki akhlak yang mulia. Selain itu, penghayatan dan amalan murni dapat membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berkeperibadian luhur. Pemahaman dan kesedaran tentang nilai murni dalam masyarakat Malaysia harus dipupuk secara langsung atau tidak langsung selaras dengan nilai-nilai sejagat. Antara nilai murni ialah: x Baik hati x Berdikari x Hemah tinggi x Hormat-menghormati x Kasih sayang x Keadilan x Kebebasan x Keberanian

11

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4

x x x x x x x x

Kebersihan fizikal dan mental Kejujuran Kerajinan Kerjasama Kesederhanaan Kesyukuran Rasional Semangat bermasyarakat

5.4 Patriotisme Elemen patriotisme dalam pendidikan Bahasa Malaysia mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat akan negara, serta berbangga sebagai rakyat Malaysia. Semangat patriotisme dipupuk melalui mata pelajaran dan aktiviti kokurikulum bertujuan untuk melahirkan warganegara yang mempunyai jati diri, cinta akan bahasa dan bangsa, serta meningkatkan komitmen individu terhadap negara. 5.5 Peraturan Sosiobudaya Peraturan sosiobudaya dalam Kurikulum Bahasa Malaysia merangkumi kesantunan bahasa, laras bahasa dan peribahasa yang diamalkan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Peraturan sosiobudaya ini mencerminkan falsafah dan keperibadian masyarakat Malaysia. 5.6 Sains dan Teknologi Penerapan empat unsur sains dan teknologi dalam mata pelajaran lain dilaksanakan melalui kandungan, aktiviti dan bahan atau prasarana. Antara unsurnya ialah p engetahuan sains dan teknologi, kemahiran saintifik dan penggunaan teknologi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 5.7 Pendidikan Alam Sekitar Pendidikan alam sekitar bertujuan untuk menanam sikap mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam jiwa murid. Aktiviti berkaitan dengan alam sekitar boleh memberi kan kesedaran dan membentuk etika murid untuk menghargai alam. 5.8 Kreativiti dan Inovasi Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam pengajaran dan pembelajaran KSSR bagi membangun dan mengembangkan tahap potensi kreativiti mengikut keupayaan individu murid. Selain itu, kreativiti merujuk kepada tindakan penghasilan idea, pendekatan atau tindakan baharu. Inovasi pula ialah proses menjana idea dan mengaplikasi idea, serta kreatif dalam konteks tertentu. Kreativiti dan inovasi perlu digandingkan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk membangunkan modal insan yang dihasratkan. 5.9 Keusahawan Elemen keusahawanan merentas kurikulum merupakan satu pendekatan membudayakan keusahawanan. Proses ini melibatkan pembentukan sikap keusahawan serta amalan nilai moral dan etika dalam keusahawanan. Penerapan elemen keusahawanan bertujuan

12

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4

membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid. 5.9 Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) diaplikasikan dan diintegrasikan supaya murid dapat belajar mengenai perkakasan dan perisian. Selain itu, guru dan murid menggunakan TMK sebagai alat untuk mengajar dan belajar. Murid juga belajar melalui TMK untuk mengakses maklumat dan ilmu pengetahuan menggunakan media TMK seperti internet dan lain-lain untuk meluaskan penerokaan ilmu pengetahuan dalam urusan kehidupan.

6.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

6.1 Prinsip 5P

6.1 Prinsip 5P Dalam mencapai hasrat dan matlamat KSSR, strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia perlu menekankan prinsip 5P iaitu penggabungjalinan, penyerapan, penilaian, pemulihan dan pengayaan. Hal ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Strategi pengajaran dan pembelajaran tersebut adalah seperti yang berikut: Penggabungjalinan Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui proses ini, beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. Kemahiran dapat digabungjalinkan, sama ada kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis yang terdapat dalam standard kandungan. Penyerapan Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia, unsur ilmu, nilai murni dan kemahiran bernilai tambah boleh diserapkan. Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin daripada mata-mata pelajaran lain, nilai murni masyarakat Malaysia serta kemahiran berfikir, kemahiran menaakul dan kemahiran yang lain membolehkan murid menguasai kemahiran secara bersepadu menerusi pengalaman pembelajaran bahasa. Penilaian Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pemb elajaran. Penilaian merupakan suatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran dan pembelajaran. Penilaian perlulah dijalankan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui proses penilaian berterusan segala kelemahan dapat dikenal pasti dan jenis tindakan susulan dapat diambil terhadap seseorang murid sama ada berbentuk pemulihan atau pengayaan.

13

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4

Pemulihan Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. Bahan untuk program ini terdiri daripada kad, carta, bahan maujud, alat permainan, dan lain-lain yang boleh digunakan secara berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang sukar. Pelaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran. Pengayaan Program pengayaan disediakan untuk memantapkan kebolehan, keupayaan, bakat dan minat murid. Murid hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. Bahan bacaan tambahan, kad, permainan dan bahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. 6.2 Pendekatan Berpusatkan Murid Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. Oleh itu, murid dapat membina keyakinan berbahasa. 6.3 Pendekatan Tematik Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Malaysia diajar berdasarkan tema. Melalui pengajaran dan pembelajaran bertema kemahiran bahasa, pembelajaran tatabahasa dan pengembangan kosa kata dapat disepadukan dan dikukuhkan. Di samping itu, ilmu daripada mata pelajaran dan disiplin lain lebih mudah diserapkan. Bagi tujuan ini, perancangan dan penentuan tema pengajaran meliputi pelbagai bidang ilmu, hal persendirian dan isu kemasyarakatan, menghargai warisan, mencungkil daya kreativiti dan inovasi dalam diri murid serta isu-isu semasa. Cakupan tema yang ditekankan adalah seperti yang berikut: Kekeluargaan Tema kekeluargaan merangkumi hubungan sesuatu keluarga yang melibatkan keluarga asas dan keluarga kembangan. Tema ini diajarkan kepada murid sekolah rendah agar menghargai dan menghormati setiap ahli keluarga. Kemasyarakatan Tema ini merujuk tanggungjawab individu dan kumpulan dalam kalangan pelbagai bangsa untuk mewujudkan keharmonian dan kepentingan hidup bersama. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar dapat melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia, hormat-menghormati, bekerjasama dan bertanggungjawab. Kesihatan dan Kebersihan Tema kesihatan dan kebersihan merujuk kesempurnaan dari segi kesihatan fizikal, mental dan sosial. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar mendapat pendedahan awal berkaitan penjagaan kebersihan dan kesihatan, dan amalan gaya hidup sihat. Keselamatan Tema keselamatan merujuk keupayaan murid melindungi diri daripada bahaya ketika berada dalam pelbagai persekitaran. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid supaya dapat memberi kesedaran agar mengutamakan keselamatan.

14

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4

Perpaduan Tema perpaduan merujuk kepentingan hubungan erat yang terbentuk hasil daripada toleransi dalam kalangan penduduk Malaysia. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid dalam usaha memupuk semangat perpaduan. Kebudayaan, Kesenian dan Estetika Tema kebudayaan, kesenian dan estetika merangkumi elemen-elemen budaya yang terdapat dalam masyarakat pelbagai kaum di Malaysia yang meliputi adat dan budaya. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar kehalusan seni budaya ini dapat dihayati oleh murid sebagai asas pembentukan jati diri warga Malaysia. Jati diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan Tema jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan merujuk kepada keupayaan murid menzahirkan keperibadian insan yang seimbang dari segi fizikal, mental, emosi dan rohani serta mempunyai semangat juang dan sanggup berkorban demi negara. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid untuk melahirkan masyarakat madani, yang mempunyai semangat kekitaan dan setia kepada negara. Sains, Teknologi dan Inovasi Tema sains, teknologi dan inovasi merujuk ilmu pengetahuan yang teratur atau sistematik yang boleh diuji, dibuktikan kebenarannya dan dapat menghasilkan sesuatu yang baharu. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar dapat melahirkan insan yang berupaya menjana idea untuk menghasilkan sesuatu yang berinovasi. Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Tema alam sekitar dan teknologi hijau merujuk keupayaan murid menjaga dan mengurus alam sekitar untuk kesejahteraan kehidupan manusia, haiwan serta tumbuhan bagi kelangsungan kehidupan generasi akan datang. Tema ini sesuai diajarkan agar murid cinta dan prihatin serta bertanggungjawab dalam menjaga alam sekitar dan teknologi hijau. Pertanian dan Penternakan Tema pertanian dan penternakan memberi murid pendedahan perihal asas-asas pertanian dan penternakan secara tradisional dan moden. Tema ini sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan bidang bioteknologi pertanian dan penternakan dalam kehidupan. Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan Tema ekonomi memberi murid pendedahan perihal bidang peniagaan dan keusahawanan dalam menjana pendapatan dan pengurusan perdagangan. Tema ini sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan bidang eko nomi dan membudayakan sikap keusahawanan dalam kehidupan.

6.4

Kepelbagaian Kaedah dan Teknik Proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Malaysia sekolah rendah menggalakkan penggunaan pelbagai kaedah dan teknik mengajar. Guru boleh memilih kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bergantung pada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar, serta teknologi yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berkomunikasi dan berinteraksi serta berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif.

15

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4

6.4.1

Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui pelbagai aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis. Kemahiran berfikir sama ada dari segi mengkonsepsikan idea, menyelesaikan masalah, atau membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa hadapan.

6.4.2

Didik Hibur Didik hibur merupakan satu pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang menekankan persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan secara terancang. Unsur keseronokan akan wujud melalui pembelajaran yang santai, menarik, menghibur, bermakna dan memikat yang dapat membantu memperkukuh pemahaman dan mendorong murid untuk belajar. Didik hibur dilaksanakan mengikut konteks isi kandungan mata pelajaran serta menggunakan kepelbagaian strategi dan bahan pengajaran dan pembelajaran yang dapat menimbulkan cabaran, rasa ingin tahu, kawalan, fantasi, kerjasama, persaingan sihat dan pengiktirafan. Pendekatan ini dilaksanakan merentas kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca, menulis, aspek seni bahasa dan aspek tatabahasa

6.4.3

Penyelesaian Masalah Penyelesaian masalah ialah aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan masalah berbentuk perkataan, masalah bukan mekanis, teka-teki, kuiz atau penggunaaan kemahiran matematik dalam situasi sebenar. Murid perlu menggunakan kemahiran, prinsip dan teori yang telah mereka pelajari untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Kaedah ini menggalakkan murid berfikir kritis dan kreatif.

6.4.4

Pembelajaran Berasaskan Projek Murid menggunakan maklumat lama dan baharu untuk menghasilkan sesuatu yang nyata. Kaedah ini melibatkan murid-murid mengkaji sesuatu isu, menyiasat dan mempersembahkan dapatannya. Ini juga dapat membantu guru menilai perkembangan atau kualiti pembelajaran murid. Murid lebih bermotivasi kerana dapat menghasilkan sesuatu produk.

6.4.5

Pembelajaran Koperatif Kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam kumpulan yang membolehkan murid belajar bersama-sama, saling belajar dan membantu antara satu sama lain untuk menyelesaikan sesuatu tugasan. Ahli kumpulan bekerja, berkongsi idea, bahan dan peralatan untuk mencapai matlamat sendiri dan kumpulan. Pembelajaran koperatif ini dapat menghasilkan satu tugasan kumpulan, di samping mewujudkan interaksi antara murid, kerjasama dan semangat berpasukan yang kuat.

6.4.6

Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan pelbagai dapat mengembangkan potensi kecerdasan, minat dan kecenderungan murid kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. Kecerdasan pelbagai merangkumi kecerdasan verbal linguistik, logik matematik, muzik, kinestetik, visual ruang, interpersonal, intrapersonal dan naturalis.

16

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4

6.4.7

Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu, masyarakat dan alam pekerjaan. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dalam kehidupan mereka.

6.4.8 Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang berkeupayaan untuk membina pemahaman dan pengetahuan baharu mere ka sendiri berdasarkan pengalaman sedia ada. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham, yakin dan seronok belajar sepanjang hayat mereka. 6.4.9 Kemahiran Belajar Cara Belajar Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan, cekap bertindak untuk menghadapi dunia yang sering berubah dan berkeupayaan mengamalkan pembelajaran seumur hidup. 6.4.10 Kajian Masa Depan Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau, masa kini dan masa depan. Hal ini bermakna, murid dapat membuat ramalan, menjangka akibat serta menangani perubahan supaya mereka mendapat manfaat yang maksimum. 6.4.11 Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) ialah satu program yang membolehkan murid belajar secara kendiri melalui penggunaan bahan pembelajaran. Murid diberi peluang memilih aktiviti, menilai hasil kerja dan memantau kemajuan mereka sendiri agar mereka bertanggungjawab dan berdikari terhadap pembelajaran mereka. 6.4.12 Pembelajaran Luar Bilik Darjah Aktiviti kurikulum yang dilaksanakan di luar bilik darjah secara terancang dan berstruktur serta berpusatkan murid. Kaedah ini dapat mengukuhkan pemahaman murid terhadap konsep yang dipelajari semasa di dalam bilik darjah, memberi pengalaman pembelajaran dalam situasi yang sebenar, mengembangkan kemahiran sosial dan kerja berpasukan.

6.4.13 Pembelajaran Masteri Pembelajaran Masteri memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran dalam sesuatu unit sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang lain. Pembelajaran ini dipecahkan kepada unit yang lebih kecil untuk mudah dikuasai. Murid mesti menguasai 80% aras masteri sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang baharu.

17

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4

6.5

Kepelbagaian Sumber Bahan Penggunaan pusat sumber dan komputer amatlah digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia. Bahan-bahan sumber seperti akhbar, majalah, buku rujukan, kamus, Internet, bahan sastera dan bahan berunsur ilmu hendaklah digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran serta untuk bacaan ekstensif.

18

BAHAGIAN 2
CADANGAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK

1.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar menentukan keupayaan murid supaya berkebolehan mendengar dengan teliti, memahami, dan menghayati perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat memberikan maklum balas. Manakala Kemahiran Bertutur merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan, menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif, dengan sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila. Penekanan diberikan pada pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul dan ungkapan yang dilafazkan secara bertatasusila. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur, guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Standard Kandungan Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Murid patut mengetahui dan boleh: 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, sukukata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

21

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK

Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar Dan Bertutur 1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut ayat pelbagai jenis dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul. Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap soalan tanpa kata tanya secara lisan dengan betul. Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan. Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya dengan betul dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata dan bahasa badan yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi wacana. Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang ditonton dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi wacana. Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada media cetak dalam bentuk pengumuman dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.5.1

1.5.2

1.6.1

1.6.2

1.7.2

22

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK

1.0

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

Semasa merancang strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertutur, guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum, semasa dan selepas kemahiran mendengar dan bertutur yang diajar. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini.

23

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK

TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN

KESIHATAN Faedah Bersukan

1.7.2

Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran murid dapat: i. berbincang tentang faedah bersukan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. ii. mengemukakan pendapat tentang aktiviti sukan berdasarkan gambar. Ilmu : Pendidikan Kesihatan, Celik Kewangan Nilai : Menjaga kesihatan, Toleransi, Bekerjasama, Menghargai Masa

PENGISIAN KURIKULUM

EMK : Kreativiti dan Inovasi, TMK KB : Menjana Idea TKP : Verbal Linguistik, Interpersonal

SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Tatabahasa : Sintaksis Kosa Kata : Gejala, sosial, memudaratkan, toleransi, terjebak

Slaid power point, petikan teks dan lembaran kerja

Murid memberi pendapat tentang faedah bersukan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila

REFLEKSI

24

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK

AKTIVITI STRATEGI PENGAJARAN PENGISIAN KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN CATATAN Bersoal jawab 1. Guru menayangkan slaid dan minta murid menyebut aktiviti sukan yang dilihat. Contoh: x badminton x boling x bola sepak x squash x berbasikal 2. Guru bersoal jawab tentang pelbagai aktiviti sukan tersebut. 3. Murid menerangkan cara untuk mendapatkan wang bagi membeli peralatan sukan yang mereka minati. Ilmu : PJK Nilai : Mementingkan kesihatan EMK : TMK KB : Menjana Idea Lampiran 1

Ilmu : Celik Kewangan.

Membaca dan berbincang 1. Murid membaca senyap petikan yang diedarkan untuk mendapatkan maklumat. 2. Murid membaca teks secara individu, berpasangan atau berkumpulan. 3. Guru dan murid berbincang tentang aktiviti sukan berdasarkan teks Nilai : Bekerjasama EMK : Kreativiti TKP : Verbal linguistik Lampiran 2(i), Lampiran 2(ii) BCB : Bcaan Mekanis

25

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK

AKTIVITI menggunakan ayat yang gramatis berpandukan soalan yang diberi.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Menyampaikan pendapat 1. Setiap kumpulan diberi petikan perenggan dan diminta berbincang tentang petikan tersebut. 2. Wakil kumpulan diminta mengemukakan pendapat tentang faedah bersukan menggunakan ayat yang gramatis di hadapan kelas. 3. Murid lain memberi respons terhadap pendapat yang dikemukakan dengan bimbingan guru.

TKP : Lampiran 3

Interpersonal

Penilaian 1. Murid berbincang tentang gambar yang diberi. 2. Murid mengemukakan pendapat tentang aktiviti sukan berdasarkan gambar dengan menggunakan ayat yang gramatis. Nilai : Bekerjasama KP : Verbal Linguistik Lampiran 4

Pemulihan Lampiran 5 1. Murid menyatakan pendapat tentang aktiviti sukan yang terdapat dalam gambar secara berpandu berdasarkan

26

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK

AKTIVITI soalan yang diberi.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Pengayaan 1. Murid mengemukakan pendapat secara bertulis tentang sukan yang mereka minati.

Lampiran 6

27

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK

Lampiran 1

Bersoal jawab tentang aktiviti sukan yang dipaparkan melalui tayangan slaid powerpoint atau gambar.

28

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK

Lampiran 2(i) Baca petikan di bawah.

Bersukan merupakan satu kegiatan yang penting dalam kehidupan kita. Badan yang sihat terhasil daripada kerajinan kita bersukan. Jika kita tidak bersukan, badan kita akan lemah dan mudah diserang penyakit. Walau bagaimanapun, di negara kita, masih banyak orang yang tidak aktif dalam sukan walaupun kerajaan telah menyediakan pelbagai kemudahan sukan. Bersukan ada pelbagai jenis. Antara aktiviti sukan yang popular ialah olahraga, renang, badminton, bola sepak, berjoging, berjalan kaki, squash, dan sebagainya. Anggota badan kita akan menjadi cergas dan kuat dengan bersukan. Justeru, kita harus melibatkan diri dalam aktiviti sukan atau beriadah sekurang-kurangnya dua kali seminggu. Di samping itu, menerusi kegiatan sukan juga, kita dapat membentuk sifatsifat yang mulia seperti bekerjasama, sabar, bertolak ansur, dan semangat toleransi. Malah, dengan bersukan juga dapat mewujudkan keharmonian dan perpaduan antara kaum di negara kita. Penyertaan dalam bidang sukan juga dapat mengisi masa lapang kita dengan aktiviti yang berfaedah. Bersukan dapat menghindarkan diri kita daripada terjebak dalam gejala yang tidak bermoral seperti melepak, mencuri, dan menagih dadah. Gejala sosial ini akan merosakkan diri kita. Lantaran itu, kita perlu menjauhi gejala sosial yang akan memudaratkan kita. Kesimpulannya, kita haruslah menjadikan sukan sebagai satu daripada aktiviti harian kita. Dengan bersukan, kita akan hidup sihat dan sejahtera. Badan yang sihat pula akan melahirkan minda yang cerdas.

29

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK

Lampiran 2(ii)

Kemukakan pendapat kamu berdasarkan soalan yang diberi dengan menggunakan ayat yang gramatis.

1.

Mengapakah kebanyakan orang tidak aktif bersukan walaupun kerajaan telah menyediakan pelbagai kemudahan sukan?

2.

Mengapakah aktiviti sukan menjadikan badan kita cergas dan kuat?

3.

Bagaiamanakah aktiviti sukan dapat mewujudkan keharmonian dan perpaduan antara kaum di negara kita?

4.

Apakah faedah yang diperolehi dengan melibatkan diri dalam aktiviti sukan?

30

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK

Lampiran 2 Bincangkan dan kemukakan pendapat kamu berdasarkan petikan perenggan yang diberi menggunakan ayat yang ti KUMPULAN 1 Bincangkan tentang kebaikan bersukan.

Bersukan merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam kehidupan kita. Badan yang sihat terhasil daripada kerajinan kita bersukan. Jika kita tidak bersukan, badan kita akan lemah dan mudah diserang penyakit. Walau bagaimanapun, di negara kita, masih banyak orang yang tidak aktif dalam sukan walaupun kerajaan telah menyediakan pelbagai kemudahan sukan. KUMPULAN 2 Bincangkan tentang aktiviti-aktiviti bersukan.

Bersukan ada pelbagai jenis. Antara aktiviti sukan yang popular ialah olahraga, renang, badminton, bola sepak, berjoging, berjalan kaki, skuasy, dan sebagainya. Anggota badan kita akan menjadi cergas dan kuat dengan bersukan. Justeru, kita harus melibatkan diri dalam aktiviti sukan atau beriadah sekurangKUMPULAN 3 Bincangkan tentang bagaimana perpaduan kaum dapat diwujudkan melalui sukan.

Di samping itu, menerusi kegiatan sukan juga, kita dapat membentuk sifatsifat yang mulia seperti bekerjasama, sabar, bertolak ansur, dan semangat toleransi. Malah, dengan bersukan juga dapat mewujudkan keharmonian dan perpaduan antara kaum di negara kita.

Bincangkan tentang aktiviti berfaedah untuk mengisi masa lapang Penyertaan dalam bidang sukan juga dapat mengisi masa lapang kita dengan aktiviti yang berfaedah. Bersukan dapat menghindarkan diri kita daripada terjebak dalam gejala yang tidak bermoral seperti melepak, mencuri, dan menagih dadah. Gejala sosial ini akan merosakkan diri kita. Lantaran itu, kita perlu menjauhi gejala sosial yang akan memudaratkan kita.

KUMPULAN 4

31

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK

Lampiran 4 Tulis pendapat kamu tentang aktiviti sukan dalam gambar. Penilaian

______________________________________________________________ ______________________________________________________________

______________________________________________________________ ______________________________________________________________

______________________________________________________________ ______________________________________________________________

______________________________________________________________ ______________________________________________________________

32

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK

Lampiran 5 Pemulihan Pilih satu daripada permainan berikut. Kemukakan pendapat kamu tentang gambar dipilih berdasarkan soalan yang diberi.

Bincangkan pendapat kamu tentang: 1. Nama permainan yang disukai / dipilih. 2. Mengapakah kamu memilih permainan itu? 3. Apakah yang kamu perlu lakukan untuk menjadi seorang pemain negara? 4. Berapakah bilangan pemain yang sesuai untuk memainkan permainan itu? 5. Bagaimanakah cara untuk menjadikan negara kita juara bagi permainan tersebut?

33

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK

Lampiran 6 Pengayaan Kemukakan pendapat tentang sukan yang kamu minati dan tulis pendapat kamu itu dalam satu perenggan.
__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

34

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK

TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN

KESELAMATAN Banjir

1.3.3

Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan.

Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. OBJEKTIF menyampaikan pesanan dengan betul mengikut urutan berdasarkan bahan yang didengar daripada pita rakaman.

ii. menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan berdasarkan kad yang diberi. Ilmu : Kajian Tempatan, Celik Kewangan Nilai : Berhati-hati, Patuh, Bekerjasama PENGISIAN KURIKULUM EMK : TMK, Simpanan KB : Menjana Idea, Menyusun Atur BCB : Mendengar dengan berkesan, mencatat nota, mengingat TKP : Interpersonal

SISTEM BAHASA

Tatabahasa : Ayat Majmuk

BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI

Kad gambar, kad pesanan, pita rakaman dan lembaran kerja

Murid dapat menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan tentang bahan yang didengar daripada pita rakaman

35

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK

N AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

Lihat dan ceritakan STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. Murid melihat gambar yang ditunjukkan dengan teliti. Ilmu : Kajian Tempatan KB : Menjana Iidea Interpersonal

2.

Murid menceritakan suasana dalam Nilai : Berhati-hati gambar. - rumah dan bangunan telah ditenggelami air - penduduk berpindah ke tempat yang lebih selamat - murid menyatakan langkahlangkah menjaga keselamatan jika berlaku banjir Ilmu : Celik Kewangan - murid menyatakan kesan banjir .. kerugian .. terpaksa meminjam jika tiada simpanan

TKP :

Lampiran 1 BBB : Kad Gambar

Mendengar dan menyebut pesanan 1. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. Guru memperdengarkan rakaman petikan berita tentang banjir. Lampiran 2 3. Setiap ahli dalam kumpulan dikehendaki mencatat pesanan yang didengar melalui rakaman tersebut. Setiap kumpulan akan berbincang tentang pesanan yang telah dicatat. Ketua kumpulan akan menyampaikan pesanan yang didengar kepada rakan sekelas. BBB : Radio Nilai : Patuh EMK : TMK 2. BCB : mendengar dengan teliti, mencatat nota

4.

5.

36

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK

AKTIVITI 6. Guru dan murid lain memberi respons terhadap hasil pembentangan.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Bermain permainan bahasa Telefon Karat 1. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. Ketua setiap kumpulan memilih kad pesanan dan membaca secara senyap. Ketua kumpulan menyampaikan pesanan kepada salah seorang ahli kumpulan. Seterusnya murid tersebut menyampaikan pesanan yang serupa kepada rakan dalam kumpulan sehingga semua ahli menerima pesanan tersebut. Ahli kumpulan yang terakhir akan melaporkan pesanan itu di hadapan kelas. Nilai : Bekerjasama EMK : Kreativiti 2. BCB : Mengingat TKP : Interpersonal Lampiran 3

3.

4.

5.

Penilaian 1. Murid menyampaikan pesanan yang telah didengar dan ditulis pada lembaran kerja dengan jelas mengikut urutan yang betul. Lampiran 4

Pemulihan 1. Murid menyusun pesanan yang diberi mengikut urutan yang betul kemudian menyampaikan maklumat kepada rakan sekelas. KB : Menyusun Atur Lampiran 5

Pengayaan

37

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

1.

Murid diminta menyampaikan pesanan untuk menjaga keselamatan diri berdasarkan gambar yang diberi kepada rakan sekelas.

KB - menjana idea Lampiran 6 Kad Gambar

38

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK

Lampiran 1

Lihat dan ceritakan tentang suasana dalam gambar.

39

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK

Lampiran 2 Dengar rakaman berita tentang banjir dengan teliti dan sampaikan pesanan mengikut urutan yang betul.

Awas, banjir !

Berikut ialah berita terkini tentang banjir Orang ramai yang tinggal di kawasan rendah dan sering dinaiki air diingatkan supaya sentiasa berjaga-jaga berikutan hujan lebat pada masa ini. Setakat ini, beberapa buah kampung di daerah Batang Pinang telah dinaiki air. Antaranya termasuklah Kampung Lembah Keramat, Kampung Lembah Beringin dan Kampung Tebing Rumbia. Penduduk kampung tersebut dinasihati supaya sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan daripada pihak yang berkuasa. Utamakanlah keselamatan diri dan hargailah nyawa. Berpindahlah segera jika diarahkan berbuat demikian dan simpanlah dokumen-dokumen penting di tempat yang selamat. Kanak-kanak pula dinasihati agar tidak bermain air. Ibu bapa hendaklah sentiasa mengawasi anak-anak kerana malang tidak berbau.

40

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK

Lampiran 3

Baca dan fahami situasi berikut. Kemudian sampaikan pesanan kepada rakan.

KAD PESANAN

Kad Pesanan 1 Tutup semua suis peralatan elektrik apabila hujan lebat dan banjir berlaku.

Kad Pesanan 2 Pastikan dokumendokumen penting dibawa bersama-sama sekiranya diarahkan berpindah.

Kad Pesanan 3 Patuhi semua arahan pasukan penyelamat.

Kad Pesanan 4 Pastikan tingkap dan pintu rumah ditutup dan dikunci sebelum meninggalkan rumah.

41

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK

Lampiran 4 Penilaian Tulis pesanan yang telah kamu dengar kemudian sampaikan pesanan tersebut kepada rakan kamu

Persediaan Menghadapi Banjir

1.

2.

3.

4.

42

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK

Lampiran 5 Dengar dan susun pesanan yang di beri mengikut urutan yang betul. Pemulihan

PERSEDIAAN MENGHADAPI BANJIR


Pastikan tingkap dan pintu rumah ditutup dan dikunci sebelum meninggalkan rumah. Patuhi semua arahan pasukan penyelamat.

Tutup semua suis peralatan elektrik apabila hujan lebat dan banjir berlaku. Pastikan dokumen-dokumen penting dibawa bersama-sama sekiranya diarahkan berpindah.

1. ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 2. ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 3. ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 4. ............................................................................................................................... ...............................................................................................................................

43

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK

Lampiran 6 Pengayaan Tulis pesanan untuk menjaga keselamatan diri berdasarkan gambar dan sampaikan pesanan tersebut kepada rakan sekelas.

44

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK

TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN

KEMASYARAKATAN Budi Bahasa Amalan Kita

1.4.2

Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

Pada akhir pengajaran, murid dapat: OBJEKTIF i. berbual tentang amalan berbudi bahasa menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

Ilmu : Pendidikan Moral / Sivik Nilai : Berbudi bahasa, Hormat-menghormati, Berjimat cermat EMK : TMK PENGISIAN KURIKULUM KB Simpanan dan Pelaburan Kreativiti dan Inovasi : Menghubung Kait, Menjana Idea KMD : Membuat Ramalan TKP : Verbal Linguistik SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI Tatabahasa: Kata gelaran Sebutan dan intonasi Petikan, kad gambar, video, lembaran kerja.

Murid dapat menyatakan kata gelaran yang sesuai berdasarkan gambar yang diberikan.

45

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Bersoal jawab 1.

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Ilmu : Pendidikan Moral Nilai : Menghormati KP : Verbal Linguistik Lampiran 1 Slaid Video (Guru juga boleh menggunakan bahan berbentuk gambar atau poster)

Murid menonton tayangan video/ melihat gambar yang dipaparkan. Murid diminta mencatat gelaran yang didengar dan ditonton daripada watak melalui tayangan video tersebut. Guru bersoal jawab berdasarkan video yang ditonton atau gambar yang dilihat.

2.

EMK : TMK

3.

Berlakon 1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan diminta berbincang untuk melakonkan semula watak berdasarkan video yang ditonton pada awal pembelajaran. Setiap kumpulan diminta berlakon berdasarkan video yang ditonton menggunakan kata gelaran yang sesuai di hadapan kelas mengikut kreativiti masing-masing. Nilai: Bekerjasama KB : Menghubung Kait Lampiran 1

2.

EMK: Kreativiti dan inovasi

3.

46

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Perbincangan 1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. 2. Setiap kumpulan diminta berbincang untuk melakonkan watak-watak berdasarkan kad situasi secara main peranan. 3. Setiap murid dalam kumpulan diminta berbual menggunakan kata gelaran yang sesuai mengikut watak yang diberi. Dialog contoh : Puan Yati : Encik, bagaimanakah cara untuk membuka akaun untuk anak saya sebagai persediaan pendidikannya pada masa hadapan? a. Encik Linggam : Puan perlu mengisi borang yang lengkap tentang butir diri anak puan. Penilaian 1. Murid diminta berbual berdasarkan situasi yang terdapat dalam gambar menggunakan kata gelaran yang sesuai. Nilai: Kerjasama TKP : Verbal Linguistik Lampiran 3 Kad Gambar Nilai: Bekerjasama Berjimat-cermat Elemen : Simpanan dan Pelaburan EMK : Celik Kewangan KB : Menjana Idea

KMD : Membuat Ramalan Lampiran 2 Kad Situasi

Pemulihan 1. Murid melakonkan watak berpandukan petikan dialog yang disediakan. Lampiran 4

47

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Pengayaan 1. Murid berbual secara berpasangan berdasarkan gambar dengan menggunakan kata gelaran yang sesuai secara bertatasusila. 2. Murid membina dialog menggunakan kata gelaran yang diberi.

TKP : Verbal Linguistik Lampiran 5

Lampiran 6

48

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK

Lampiran 1 Senaraikan watak yang terdapat dalam video yang ditayangkan.

Tayangan Video Upin dan Ipin Pada Zaman Dahulu http://www.youtube.com/watch

49

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK

Lampiran 2 Lakonkan watak berpandukan situasi yang diberi dengan menggunakan kata gelaran yang sesuai.

Kad Situasi

SITUASI 1 Puan Yati pergi ke bank untuk membuka buku akaun untuk anaknya Amin sebagai persedian pendidikan pada masa hadapan. Mereka berurusan dengan Encik Linggam. Arahan: Lakonkan watak Amin, Puan Yati dan Encik Linggam dengan menggunakan gelaran yang sesuai. Gelaran: Amin (adik) Juruwang (Encik Linggam) Ibu Amin (Puan Yati) SITUASI 2 Rosni, Ah Chin dan Ravi pergi ke rumah Haji Saleh untuk menjemputnya ke Mesyuarat Persatuan Ibu Bapa dan Guru di sekolah mereka. Mereka berjumpa Haji Saleh. Arahan: Lakonkan watak Rosni, Ah Chin, Ravi, sesuai. Gelaran: Rosni dan Ah Chin (saudari) Ravi ( saudara ) Haji Saleh (Tuan Haji) Haji Salleh. Gunakan gelaran yang

50

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK

SITUASI 3 Encik Zaki dan Encik Zamri ahli jawatankuasa kampung untuk Program Gotong-royong. Mereka diminta berbincang dengan wakil rakyat tentang program tersebut. Arahan: Lakonkan watak Encik Zaki, Encik Zamri dan YB Datuk Haji Kamal dengan menggunakan gelaran yang sesuai. Gelaran: Encik Zaki, Encik Zamri, Yang Berhormat Datuk Haji Kamal

SITUASI 4 Cikgu Ani ingin berjumpa dengan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sri Medan untuk berbincang tentang Program Amalan Berbudi Bahasa. Arahan: Lakonkan watak Cikgu sesuai. Ani dan guru besar dengan menggunakan gelaran yang

Gelaran: Guru Besar ( Tuan Guru Besar ) Cikgu Ani ( Cik Ani )

51

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK

Lampiran 3 Penilaian Bina dialog dan berbual berdasarkan situasi dalam gambar dengan menggunakan kata gelaran yang sesuai.

52

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK

Lampiran 4 Pemulihan Lakonkan dialog di bawah.

Encik Hairi Puan Julia Encik Hairi Puan Julia

: Selamat pagi, puan. : Selamat pagi, encik. Apa yang boleh saya bantu? : Boleh saya berjumpa dengan Tuan Guru Besar? : Boleh, silakan encik. (Puan Julia mengiringi Encik Hairi ke bilik Guru Besar)

Encik Hairi

: Selamat pagi, Tuan Haji. Saya Hairi ingin mendaftar anak saya di sekolah ini. Guru Besar : Selamat pagi, Encik Hairi. Sila duduk. Encik, tolong isi borang ini dan serahkan kepada Puan Julia. Encik Hairi : Terima kasih, Tuan Haji.

Guru Besar : Sama-sama.

53

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK

Lampiran 5 Pengayaan Bina dialog berdasarkan kad gambar. Kemudian, lakonkan dialog menggunakan kata gelaran yang sesuai.

54

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK

Lampiran 6 Pengayaan Bina dialog menggunakan kata gelaran yang diberi.

1. Yang Berhormat ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

2. Puan Sri

________________________________________________________________ ________________________________________________________________

3. Tuan Haji

________________________________________________________________ ________________________________________________________________

4. Encik

________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

55

Kemahiran Membaca Tahun 4

2.0

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA

Standard Kandungan Kemahiran Membaca menentukan keupayaan murid supaya berkebolehan membaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan bahan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Di samping itu, murid berupaya menghayati teks yang dibaca. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca, guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca. Standard Kandungan Kemahiran Membaca Murid patut mengetahui dan boleh: 2.1 2.2 Asas membaca dengan sebutan yang betul Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera minat membaca. yang sesuai bagi memupuk

2.3

2.4

2.5

2.6

Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3.1

56

Kemahiran Membaca Tahun 4

2.3.2

Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam pelbagai bahan bagi membuat ramalan dengan tepat. Membaca dan memahami maklumat daripada bahan untuk menjana idea dengan betul. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat penilaian dengan betul. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dengan betul. Membaca, memahami dan menaakul maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dengan betul. Membaca, memahami dan menaakul bahan prosa untuk memindahkan maklumat kepada bentuk puisi dengan betul. Membaca dan memahami pelbagai bahan sastera yang sesuai untuk meningkatkan daya berfikir secara kreatif. Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera untuk mengenal pasti nilai murni.

2.4.1

2.4.2 2.4.3

2.5.1

2.5.2

2.5.3

2.6.1

2.6.2

57

Kemahiran Membaca Tahun 4

2.0

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA

Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran membaca, guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum, semasa dan selepas kemahiran membaca yang diajar. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini.

58

Kemahiran Membaca Tahun 4

TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN

KESIHATAN Demam Denggi Wabak Membunuh

2.4.3

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat penilaian dengan betul.

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran murid dapat: i. menyatakan maklumat yang tersurat dengan tepat daripada teks yang dibaca. ii. menulis maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat dengan mengisi borang grafik daripada petikan teks yang disediakan.

Ilmu : Sains, Pendidikan Kesihatan, Celik Kewangan Nilai : Kebersihan PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti dan Inovasi KB : Menyusun Atur, BCB : Mencatat Nota, Bacaan Intensif TKP : Verbal Linguistik SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI Sebutan dan intonasi Kosa Kata: Metamorfosis, pupa, sifon, larva Lampiran petikan, lembaran kerja

Murid dapat menyatakan maklumat dengan tepat daripada teks yang dibaca.

59

Kemahiran Membaca Tahun 4

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Membaca petikan 1. Murid membaca petikan secara senyap. 2. Murid membaca teks secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul secara individu, berkumpulan dan kelas. Guru dan murid berbincang tentang petikan yang dibaca. - punca demam denggi - tanda-tanda deman denggi - langkah pencegahan - kos rawatan Ilmu: Sains dan Pendidikan Kesihatan Nilai: Cermat, Kerjasama BCB - Bacaan Intensif TKP - Verbal Linguistik PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

3.

Lampiran 1 Ilmu: Celik Kewangan

Membaca dan mencatat maklumat 1. Dalam kumpulan murid mencatat maklumat dengan betul berdasarkan petikan. Nilai : Bekerjasama Lampiran 2

2. Murid mencatat hasil perbincangan pada lembaran kerja (lakaran grafik) yang disediakan.

Penilaian 1. Murid membaca dan menyatakan maklumat berdasarkan gambar rajah yang diberi. Murid menyusun pernyataan EMK : Kreativiti dan Inovasi Nilai : Kerjasama, Berani Lampiran 3 2. KB : Menyusun Atur BCB : Mencatat

60

Kemahiran Membaca Tahun 4

AKTIVITI tentang kitaran hidup nyamuk mengikut urutan.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Pemulihan 1. Murid melengkapkan ayat dengan perkataan yang betul berdasarkan petikan. Lampiran 4

Pengayaan 1. Murid menjawab soalan pemahaman yang diberi. Nilai : Teliti Lampiran 5

61

Kemahiran Membaca Tahun 4

Lampiran 1

Baca dan fahami teks di bawah.

Demam Denggi merupakan sejenis penyakit yang disebabkan oleh jangkitan virus denggi yang disebar oleh nyamuk Aedes betina. Cara penyebarannya adalah melalui gigitan nyamuk aedes. Terdapat dua jenis denggi yang paling berat iaitu Demam Hemoragik Denggi dan Sindrom Kejutan Denggi. Amalan pencegahan boleh dilakukan dengan menjaga kebersihan sekeliling rumah sama ada di dalam dan di luar rumah bagi menghindarkan pembiakan nyamuk. Cara untuk menghalang pembiakan nyamuk adalah dengan, menggunakan penyembur racun serangga, memasukkan ubat pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas simpanan air, menutup bekas simpanan air untuk mencegah nyamuk daripada bertelur, sentiasa menukar air di dalam bekas simpanan air, jambangan bunga dan kolah mandi setiap minggu serta gotong-royong membersihkan kawasan persekitaran.

Demam denggi bermula dengan demam mengejut, sakit kepala teruk, sakit di belakang bebola mata, sakit sendi dan otot serta gatal-gatal. Ciri-ciri keradangan demam denggi ialah bintik-bintik merah terang, dan biasanya muncul pada anggota bahagian bawah. Demam denggi merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan mengancam kesejahteraan hidup serta masyarakat setempat. Pihak berkuasa perlu melaksanakan penguatkuasaan berterusan yang lebih berkesan agar dapat menghapuskan kawasan pembiakan nyamuk. Sekiranya perkara ini dilaksanakan secara berterusan sudah pasti masalah denggi dalam kalangan masyarakat kita dapat dikawal dan dikurangkan. Ingatlah Denggi Membunuh.

62

Kemahiran Membaca Tahun 4

Lampiran 2 Tuliskan maklumat penting pada lakaran grafik yang disediakan.

Jenis-jenis Demam Denggi

Tanda-tanda Demam Denggi

_______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Langkah-langkah Pencegahan Denggi

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

63

Kemahiran Membaca Tahun 4

Teliti gambar rajah kitaran hidup nyamuk.

Lampiran 3 Penilaian

Kitaran Hidup Nyamuk

64

Kemahiran Membaca Tahun 4

Lampiran 3 Penilaian Susun dan nomborkan pernyataan berikut mengikut urutan kitaran hidup nyamuk.

Telur - Selepas menghisap darah, nyamuk betina bertelur sekelompok

iaitu

kelompok telur berbentuk rakit. Telur yang mengandungi 40 hingga 400 telur halus yang berwarna putih terapung pada permukaan air bertakung atau air yang mengalir.

Pupa - Pupa tinggal berhampiran dengan permukaan air, bernafas melalui dua tiub berbentuk seperti tanduk yang dipanggil sifon. Sifon terletak pada bahagian belakang pupa. Pupa tidak makan.

Nyamuk - Nyamuk mengalami metamorfosis lengkap. Nyamuk mengalami empat peringkat perkembangan yang jelas. Empat peringkat itu ialah telur, larva, pupa dan nyamuk dewasa. Kitar hidup lengkap nyamuk mengambil masa sebulan.

Larva - Dalam masa seminggu, telur itu akan menetas dan menghasilkan larva atau dipanggil jentik-jentik. Larva bernafas melalui tiub yang terkeluar pada permukaan air. Larva memakan bahagian kecil bahan organik yang terapung dan juga makan sesama sendiri. Seterusnya larva akan bertukar menjadi pupa.

Nyamuk dewasa keluar daripada pupa apabila kulit terbuka selepas beberapa hari. Nyamuk dewasa hanya boleh hidup beberapa minggu sahaja.

65

Kemahiran Membaca Tahun 4

Lampiran 4 Pemulihan

Isi tempat kosong di bawah dengan perkataan yang sesuai berdasarkan teks.

1. Demam denggi disebabkan oleh nyamuk _________________________.

2. Cara penyebarannya ialah melalui ____________ gigitan nyamuk aedes.

3. Salah satu daripada tanda kita dijangkiti deman denggi ialah ______________ ________________________________.

4. Kita boleh mencegah pembiakan nyamuk aedes dengan _________________ kawasan rumah.

5. Sentiasa _______________________________ di dalam bekas simpanan air supaya nyamuk tidak membiak.

66

Kemahiran Membaca Tahun 4

Lampiran 5 Pengayaan Baca dan jawab soalan-soalan pemahaman di bawah ini. 1. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah metamorfosis?
______________________________________________________________ ____________________________________________________________

2. Berapa peringkatkah kitaran hidup nyamuk?


______________________________________________________________ ____________________________________________________________

3. Berapakah anggaran seekor nyamuk betina bertelur?


______________________________________________________________ ____________________________________________________________

4. Apakah nama pada peringkat kedua seekor nyamuk sebelum menjadi pupa?
______________________________________________________________ ____________________________________________________________

5. Nyatakan tentang proses kitaran hidup seekor nyamuk mengikut urutan yang betul.
______________________________________________________________ ____________________________________________________________

67

Kemahiran Membaca Tahun 4

TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN

KESELAMATAN Sikap Pemandu

2.3.1

Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran murid dapat: i. membaca dialog secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. ii. membina ayat yang gramatis menggunakan perkataan yang diberi secara lisan.

Ilmu : Pendidikan Keselamatan Jalan Raya, Pengurusan wang, Celik Kewangan PENGISIAN KURIKULUM Nilai : Patuh, Bekerjasama, Berhemah EMK : TMK KB TKP BCB SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI : Menjana Idea : Verbal Linguistik, Interpersonal : Bacaan Mekanis

Sebutan dan intonasi Kosa Kata: Mengancam, kecuaian, memotog, persimpangan Petikan dialog, lembaran kerja, slaid power point

Murid dapat membaca dialog dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

68

Kemahiran Membaca Tahun 4

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Membaca 1. Guru memaparkan slaid tentang dialog. 2. Murid membaca senyap dialog yang dipaparkan. Murid membaca dialog secara kelas. Guru dan murid berbual tentang petikan : - sikap pemandu - kos rawatan - kos membaiki kenderaan PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

Ilmu : PKJR EMK : Celik Kewangan

Slaid dialog

KB : Menjana Idea Nilai : Patuh, Berhemah BCB - Bacaan Mekanis

3.

4.

Membaca dialog 1. Murid membaca dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul. Guru membimbing murid dari aspek sebutan dan intonasi. Nilai : Bekerjasama TKP : Verbal Linguistik : Iinterpersonal Lampiran 1

2.

Mencari makna perkataan 1. Murid mencari makna perkataan yang dihitamkan dalam dialog. Murid membina ayat menggunakan perkataan tersebut secara lisan. KB : Menganalisis Lampiran 1 2.

69

Kemahiran Membaca Tahun 4

AKTIVITI Penilaian 1. Murid membaca petikan dialog bersama-sama rakan dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Nilai : Bekerjasama

TKP : Verbal Linguistik Lampiran 2

Pemulihan TKP : Interpersonal 1. Murid dibimbing membaca pelbagai jenis ayat daripada petikan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Lampiran 3

Pengayaan 1. Murid membaca dan mengasingkan pernyataan yang diberi. Lampiran 4

70

Kemahiran Membaca Tahun 4

Lampiran 1 Baca dan fahami petikan dialog di bawah.

Sikap Pemandu

Amir

: Eh, Hakim, lihat tu! Berani sungguh pemuda itu. Dia menunggang motosikal dengan laju dan memotong bas di hadapannya.

Hakim : Ya, betul! Berani sungguh dia. Adli : Ini bukan soal berani atau tidak , Amir. Ini soal keselamatan . Perbuatan pemuda itu boleh membahayakan dirinya dan mengancam nyawa pengguna jalan raya yang lain.

Hakim : Betul kata awak, Adli. Sikap suka menunjuk-nunjuk segelintir pengguna jalan raya inilah yang mengakibatkan kemalangan jalan raya. Setiap hari, berita tentang kemalangan dilaporkan dalam televisyen dan surat khabar. Adli : Jalan raya bukanlah tempat untuk berlumba. Kita sepatutnya bersikap berhati- hati semasa di jalan raya supaya tidak ditimpa kemalangan.

Amir : Ya, Hakim. Kemalangan jalan raya berlaku disebabkan oleh beberapa faktor. Antaranya, kecuaian pengguna jalan raya itu sendiri. Hakim : Ya, selain itu, ada juga penunggang motosikal yang menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba. Amir : Sikap mereka ini akan menyusahkan diri sendiri, ibu bapa dan pengguna jalan raya yang lain.

71

Kemahiran Membaca Tahun 4

Lampiran 2 Penilaian

Baca dialog di bawah dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

Muthu

: Kamu hendak tahu, Ah Meng dan Kamil? Semalam, saya melihat sebuah kereta terbalik di persimpangan jalan masuk ke taman perumahan kita. : Oh, ya! Bagaimanakah keadaan pemandunya? : Pemandu kereta itu cedera parah. Dia dihantar ke hospital besar.

Kamil Muthu

Ah Meng : Itulah akibatnya jika cuai ketika memandu. Sepatutnya patuhilah undang-undang keselamatan jalan raya. Muthu : Betul tu Ah Meng. Selain itu, keadaan kenderaan seperti tidak berlampu dan sisitem brek yang rosak merupakan salah satu penyumbang utama kemalangan di jalan raya juga. Tetapi pada pendapat awaklah, apakah punca utama berlakunya kemalangan jalan raya?

Ah Meng : Kemalangan jalan raya yang kerap berlaku sejak akhir-akhir ini berpunca daripada sikap pemandu yang suka memandu melebihi had laju yang ditetapkan. Muthu : Ya, saya setuju dengan pendapat awak. Pemandu haruslah berhati-hati di jalan raya dan memandu mengikut had laju yang ditetapkan. Bak kata pepatah, janganlah sudah terhantuk baru tengadah kerana apabila sesuatu kecelakaan sudah berlaku, tiada guna mengesalinya lagi kerana nasi sudah. : Awak sebut perkataan bubur, saya terus berasa lapar. Mari kita

Kamil balik.

Ah Meng : Ayuh, berhati-hati menunggang basikal tu.Jumpa lagi esok di

sekolah.

72

Kemahiran Membaca Tahun 4

Pemulihan Asingkan pernyataan yang diberi di bawah

Malek, kenapa kamu berjalan kaki ke sekolah hari ini?

Ah Tan, basikal saya rosak. Breknya tidak berfungsi.

Oh, ya ! Saya juga tidak berbasikal hari ini kerana tayar basikal saya pula botak.

Awak telah melakukan tindakan yang bijak. Kita tidak sepatutnya meungggang basikal yang boleh mendatangkan bahaya kepada kita.

Dengan berjalan kaki juga kita dapat menyihatkan b d

Marilaj kita ke sekolah. Nanti lambat pula kita tiba.

73

Kemahiran Membaca Tahun 4

Lampiran 4 Pengayaan Asingkan pernyataan yang diberi di bawah ke dalam petak yang sesuai.

Ahmad selalu berhati-hati ketika memandu di jalan raya.

Ahmad sering memandu dengan laju di jalan raya.

Ahmad berhenti ketika lampu isyarat berwarna merah.

Ahmad menggunakan telefon bimbit semasa memandu kereta.

Ahmad selalu memotong kenderaan lain semasa memandu di jalan raya.

Ahmad sentiasa memastikan lampu isyarat pada keretanya berfungsi dengan baik.

74

Kemahiran Membaca Tahun 4

SIKAP BERHEMAH

SIKAP TIDAK BERHEMAH

75

Kemahiran Membaca Tahun 4

TEMA TAJUK MASA STANDAR PEMBELAJARAN

KEMASYARAKATAN Hidup Berjiran

2.2.3

Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. membaca dan menyebut perkataan berimbuhan apitan dalam ayat dengan sebutan yang betul. ii. membina ayat dengan perkataan berimbuhan apitan dengan betul. : Bekerjasama, Prihatin : TMK : Verbal Linguistik, Kinestatik : Menjana Idea, Mengecam : Bacaan Intensif

Elemen : Pendidikan Sivik, Celik Kewangan Nilai PENGISIAN KURIKULUM EMK TKP KB BCB

Kontekstual : Mengalami SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tatabahasa: Imbuhan Apitan Sebutan dan Intonasi Lampiran, radio, lembaran kerja Murid dapat membaca dan menyebut perkataan berimbuhan apitan dalam ayat dengan sebutan yang betul.

REFLEKSI

76

Kemahiran Membaca Tahun 4

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Bermain permainan Susun Suai 1. Guru mengedarkan kotak yang berisi huruf. Murid menyusun semua huruf yang diambil membentuk perkataan Hidup Berjiran. Murid membaca frasa yang telah dibina. Guru mengaitkan frasa dengan tajuk. Nilai : Bekerjasama Bahan: Kad huruf TKP : Verbal Linguistik KB : Menjana Idea Kontekstual : Mengalami PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

2.

3.

4.

Membaca mekanis 1. Murid membaca dengan sebutan yang betul petikan yang secara mekanis serta dibimbing oleh guru. Murid membaca teks secara senyap dengan menggunakan teknik bacaan mentalis. Ilmu : Pendidikan Sivik BCB : Bacaan Intensif KB : Mengecam Lampiran 1 2.

3. Murid dibimbing untuk mengenal pasti dan menggarisi perkataan berimbuhan apitan dalam petikan. 4. Murid membaca perkataan berimbuhan apitan dengan sebutan yang betul.

Bermain permainan Kotak

77

Kemahiran Membaca Tahun 4

AKTIVITI Beracun 1. Guru menyediakan sebuah kotak yang mengandungi kad kata dasar. Setiap murid diberi lembaran kerja. Guru memperdengarkan lagu untuk permainan bahasa. Apabila muzik dimainkan, Murid mengedarkan kotak tersebut dan diminta memilih kad kata dasar dan membaca perkataan yang tertulis pada kad kata dasar itu. Murid membina dan menulis perkataan dengan menggunakan imbuhan apitan pada lembaran kerja. Setelah selesai semua kata dasar dikeluarkan daripada kotak itu, guru dan murid menyemak perkataan yang telah dibina menggunakan kata dasar. Murid membaca senarai perkataan yang telah dibina dengan sebutan yang betul.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Ilmu : Dunia Muzik Nilai : Bekerjasama EMK : Kreativiti dan Inovatif TMK

TKP : Kinestetik Lampiran 2

2.

3.

4.

5.

6.

Membaca untuk menyemak Ilmu : Pendidikan Sivik 1. Murid diminta membaca secara kuat ayat-ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan. KB : Mengecam TKP : Verbal Linguistik Lampiran 3 2. Murid menggarisi perkataan berimbuhan apitan. 3. Guru dan murid menyemak perkataan yang digarisi. Ilmu : Celik Kewangan 4. Guru dan murid berbincang

78

Kemahiran Membaca Tahun 4

AKTIVITI tentang pengurusan wang ( membeli keperluan yang penting di rumah seperti pemadam kebakaran ) untuk membantu semasa berlaku kebakaran bagi mengelakkan kerugian harta benda dan nyawa.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Penilaian 1. Murid membina ayat yang mengandungi perkataan beimbuhan apitan dengan betul. Lampiran 4

Pemulihan 1. Murid dibimbing membaca perkataan berimbuhan apitan dengan betul. BCB Bacaan Intensif Lampiran 3

Pengayaan 1. Murid membaca petikan yang mengandungi pelbagai perkataan berimbuhan apitan. EMK : Kreativiti dan Inovatif BCB : Bacaan Luncuran Lampiran 5

79

Kemahiran Membaca Tahun 4

Lampiran 1

Baca petikan di bawah dan garisi perkataan berimbuhan apitan.

Encik Ammar baru berpindah rumah di sebuah taman perumahan. Dia tidak suka bergaul dengan jiran-jiran baharunya. Selepas pulang dari tempat kerja, Encik Ammar akan menghabiskan masanya di rumah. Dia tidak berminat untuk berkenalan atau beramah mesra dengan penduduk di taman perumahan tersebut. Dia beranggapan bergaul dan bercampur dengan jiran-jiran baharu hanya membazirkan masanya. Pada suatu hari, bahagian dapur rumahnya terbakar. Mujurlah jiranjirannya cepat bertindak. Mereka cuba memadamkan api yang sedang marak. Apabila Encik Ammar pulang ke rumah, dia mendapati bahagian dapur rumahnya hangus terbakar. Dia berterima kasih kepada jiran-jiran yang telah menolong memadamkan kebakaran. Encik Ammar menyesal kerana bersikap sombong terhadap jiran-jirannya. Kini, dia sedar betapa pentingnya hidup berjiran.

80

Kemahiran Membaca Tahun 4

Lampiran 2

Senaraikan perkataan berimbuhan yang diperolehi daripada permainan kotak beracun.

Perkataan Berimbuhan

Kata Dasar

Imbuhan Apitan

81

Kemahiran Membaca Tahun 4

Lampiran 3

A. Baca dan garisi perkataan berimbuhan apitan di dalam ayat berikut.

Jiran tersebut telah menghubungi pihak polis dan pencuri tersebut berjaya ditangkap. Pada suatu hari, seorang jiran ternampak rumah Encik Ammar telah dicerobohi oleh pencuri.

Encik Ammar tidak suka bergaul dengan jiran-jirannya. Masa lapangnya dipenuhi dengan melayari internet.

Semenjak kejadian itu, dia insaf dan mula bergaul dan menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh jiran-jiran di kawasan perumahannya. Encik Ammar baru berpindah ke rumah baru di sebuah taman permainan berdekatan dengan tempat kerjanya.

Encik Ammar mengucapkan terima kasih kepada jirannya atas pertolongan tersebut.

82

Kemahiran Membaca Tahun 4

Lampiran 4 Penilaian

Bina ayat menggunakan perkataan berimbuhan apitan yang diberi.

perumahan

menghabiskan

memadamkan

berkenalan

beranggapan

membazirkan

mendapati

83

Kemahiran Membaca Tahun 4

Lampiran 4 Pemulihan

B. Baca perkataan berimbuhan apitan di dalam ayat berikut.

Jiran tersebut telah menghubungi pihak polis dan pencuri tersebut berjaya ditangkap. Pada suatu hari, seorang jiran ternampak rumah Encik Ammar telah dicerobohi oleh pencuri.

Encik Ammar tidak suka bergaul dengan jiran-jirannya. Masa lapangnya dipenuhi dengan melayari internet.

Semenjak kejadian itu, dia insaf dan mula bergaul dan menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh jiran-jiran di kawasan perumahannya. Encik Ammar baru berpindah ke rumah baru di sebuah taman permainan berdekatan dengan tempat kerjanya.

Encik Ammar mengucapkan terima kasih kepada jirannya atas pertolongan tersebut.

84

Kemahiran Membaca Tahun 4

Baca petikan di bawah dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Lampiran 5 Pengayaan

Jiran ialah orang yang tinggal paling hampir dengan tempat kediaman kita. Segala perkara yang berlaku pada diri kita terlebih dahulu diketahui oleh jiran. Oleh itu, jiran merupakan orang yang paling mudah memberikan pertolongan pada saat kita ditimpa bencana. Pertolongan seperti inilah yang amat diperlukan pada masa kecemasan sementara menunggu bantuan pihak berwajib atau sanak saudara. Jiran yang berbeza latar belakang pekerjaan, pendidikan,agama dan budaya akan memberikan manfaat yang besar kepada kita. Hal ini kerana mereka memiliki pengetahuan dan kemahiran yang boleh kita kongsi bersamasama. Di samping itu, jiran yang sepakat dan bersatupadu mampu menjamin keselamatan setempat daripada sebarang ancaman seperti kecurian, penyalahgunaan dadah dan budaya samseng.

85

Kemahiran Menulis Tahun 4

3.0

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS

Standard Kandungan Kemahiran Menulis menentukan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat, serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan ilmu dan imaginasi untuk menghasilkan penulisan. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis, guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis. Standard Kandungan Kemahiran Menulis 3.1 3.2 Asas menulis dengan cara yang betul. Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Menulis imlak dengan tepat. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. Menulis untuk menyampaikan maklumat menggunakan bahasa yang santun. tentang sesuatu perkara dengan

3.3 3.4 3.5 3.6

3.7 3.8 3.9

Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan betul.

Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis 3.2.6 3.2.7 Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas. Menulis ayat majmuk secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. 86

Kemahiran Menulis Tahun 4

3.3.3

Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul. Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan dengan betul. Menulis imlak perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan yang tepat. Menulis imlak frasa dan ayat yang ada perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang tepat. Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan untuk membuat carta daripada pelbagai sumber. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan serta menegaskan kesantunan berbahasa. Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk surat, laporan dan berita dengan jelas serta menggunakan bahasa yang santun. Menghasilkan rangka pendahuluan, isi dan penutup dalam penulisan kreatif dengan betul. Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan betul. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan dan struktur ayat. Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis.

3.3.4 3.4.1 3.4.2

3.5.2

3.6.1

3.6.2

3.7.1

3.7.2 3.8.2

3.9.1

87

Kemahiran Menulis Tahun 4

3.0

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS

Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran menulis, guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum, semasa dan selepas kemahiran menulis yang diajar. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini.

88

Kemahiran Menulis Tahun 4

TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN

KESIHATAN Klinik 1Malaysia

Menulis imlak frasa dan ayat yang ada perkataan 3.4.2 berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang tepat. Pada akhir pengajaran murid dapat : i. menulis imlak 3 daripada 5 ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang tepat.

OBJEKTIF

Ilmu : Pendidikan Kesihatan, Celik Kewangan PENGISIAN KURIKULUM Nilai : Bekerjasama, Peka, Jujur EMK : Celik Kewangan KB : Menjana Idea, Mengecam BCB : Mendengar dengan berkesan SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tatabahasa : Imbuhan Pinjaman Kosa kata : Jururawat, paramedik, prarawatan

Lampiran petikan, lembaran kerja

Murid dapat menulis imlak ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda yang betul.

REFLEKSI

89

Kemahiran Menulis Tahun 4

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

AKTIVITI

CATATAN

Bacaan mentalis. 1. Murid membaca petikan Klinik 1Malaysia. 2. Guru bersoal jawab tentang petikan. 3. Guru menerapkan ilmu pengurusan kewangan. 4. Murid mengimlak frasa yang disebutkan oleh guru; - Insuran Hayat - Insuran kesihatan dan lain-lain frasa yang berkaitan dengan pengurusan kewangan. 5. Murid mengedit frasa yang dimlak oleh rakan dengan bimbingan guru. Ilmu : PK KB : Menjana Idea Lampiran 1 Nilai : Bekerjasama Ilmu : Celik Kewangan

Berbincang 1. Guru membimbing murid memahami perkataan berimbuhan pinjaman daripada aspek ejaan dan makna berpandukan petikan yang dibaca. 2. Murid mengimlak frasa yang ada perkataan berimbuhan pinjaman yang disebutkan oleh rakan yang diambil daripada petikan yang dibaca. Nilai : Prihatin KB : Mengecam

90

Kemahiran Menulis Tahun 4

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Mengimlak 1. Murid menulis imlak frasa yang mengandungi kata imbuhan pinjaman yang disebut oleh guru 2. Guru membimbing murid menyemak dan membetulkan jawapan mereka. 3. Murid bertukar jawapan sesama rakan untuk menyemak ejaan. Penilaian 1. Murid mengambil imlak ayat yang disebut oleh guru. BCB : Mendengar dengan berkesan Lampiran 3 Nilai : Jujur Lampiran 2

Pemulihan 1. Murid dbimbing mengambil imlak perkataan dan frasa yang dibaca oleh guru. Lampiran 4

Pengayaan 1. Murid menulis imlak ayat yang ada perkataan berimbuhan pinjaman secara berpasangan berdasarkan satu perenggan petikan yang lain. Lampiran 5

91

Kemahiran Menulis Tahun 4

Lampiran 1

Baca dan garisi frasa dan ayat yang ada kata pinjaman dalam petikan di bawah.

Klinik 1Malaysia Klinik 1Malaysia merupakan sebuah projek klinik yang telah dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak di rumah pangsa Kampung Kerinchi, Kuala Lumpur. Perasmian 50 klinik 1Malaysia di seluruh Malaysia memberi makna besar tanggungjawab kerajaan kepada golongan marhaen. Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan 1Malaysia,

Dr. Chandra Muzaffar menyatakan rakyat semakin yakin terhadap klinik 1Malaysia. Klinik Malaysia akan beroperasi setiap hari bermula dari pukul 10.00 pagi hinggga 10.00 malam dengan dikendalikan oleh kumpulan paramedik yang terdiri daripada Penolong Pegawai Perubatan (MA) dan jururawat terlatih yang berpandukan tatacara yang tertentu. Kerajaan secara automatik membenarkan Penolong Pegawai Perubatan (MA) memberikan prarawatan secara formal dan ubat bagi sakit yang ringan seperti antibiotik. Antara sakit yang dirawat ialah demam, batuk dan menjalani Akta Perubatan 1971 pemeriksaan darah serta tahap kandungan gula. membenarkan jururawat dan HA menjalankan prosedur surgeri kecil dengan menggunakaan alat surgeri spesifik.

92

Kemahiran Menulis Tahun 4

Lampiran 2

Imlak frasa yang disebut oleh guru.

1.

7.

2.

8.

3.

9.

4.

10.

5.

11.

6.

12.

93

Kemahiran Menulis Tahun 4

Lampiran 3 Penilaian

Bacakan ayat di bawah untuk diimlak oleh murid.

1. Klinik 1Malaysia dikendalikan oleh kumpulan paramedik.

2. Kumpulan paramedik terdiri daripada jururawat terlatih.

3. Klinik 1Malaysia dikendalikan berpandukan tatacara tertentu.

4. Kerajaan secara automatik membenarkan Penolong Pegawai Perubatan memberikan prarawatan secara formal.

5. Akta Perubatan 1971 membenarkan jururawat menjalankan prosedur surgeri kecil.

94

Kemahiran Menulis Tahun 4

Lampiran 4 Pemulihan

Mengimlak perkataan berimbuhan pinjaman.

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

95

Kemahiran Menulis Tahun 4

Lampiran 5 Pengayaan

Baca perenggan di bawah untuk diimlak oleh murid.

Ketua Pegawai Eksekutif Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia Mohd Yusof Abdul Rahman berpendapat Klinik 1Malaysia amat wajar bagi tujuan penjagaan kesihatan golongan marhaen yang tinggal di luar bandar. Hal ini selaras dengan konsep Klinik 1Malaysia yang diperkenal dan dilaksanakan oleh kerajaan yang bertujuan memastikan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti dengan mematuhi tatacara yang telah ditetapkan. Perkhidmatan kesihatan ini disediakan oleh paramedik yang bertatasusila dan diberi autonomi merawat penyakit ringan. Klinik ini akan dipantau oleh Jabatan Kesihatan bagi memastikan perkhidmatan yang efisien dan bekalan ubat yang mencukupi serta kemudahan infrastruktur yang lengkap. Kes-kes yang di luar bidang perkhidmatan penolong pegawai perubatan akan dirujuk ke klinik kesihatan atau hospital berdekatan.

96

Kemahiran Menulis Tahun 4

TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN

KESELAMATAN Aku Sebatang Lampu Isyarat

3.7.2

Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan betul.

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran murid dapat: i. menulis sebuah karangan autobiografi dengan sekurangkurangnya dua perenggan yang lengkap berdasarkan tajuk yang diberi

Ilmu : PKJR, Celik Kewangan PENGISIAN KURIKULUM Nilai : Patuh, Berwaspada, Prihatin EMK : Kreativiti dan Inovasi KB : Menjana Idea, Menghubung Kait, Menyusun Atur BCB : Mencatat Nota SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tatabahasa : Tanda baca Kosa kata : Lampu isyarat, fungsi, lancar, bergerak, berwaspada

Gambar, lembaran kerja, CD PKJR

Murid dapat menulis sebuah karangan autobiografi yang lengkap berdasarkan tajuk yang diberi.

REFLEKSI

97

Kemahiran Menulis Tahun 4

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

AKTIVITI

CATATAN

Mencatat maklumat penting 1. Murid menonton tayangan video suasana di jalan rayadan mencatat maklumat yang penting. Murid menyatakan maklumat maklumat yang telah dicatat. Murid dan guru berbincang tentang maklumat yang berkaitan dengan; - apa yang dilihat - apa yang berlaku - kesan tidak mematuhi peraturan Ilmu : PKJR Nilai : Berwaspada, Patuh KB : Menjana Idea CD PKJR

2.

3.

Membina peta minda 1. Guru dan murid berbincang tentang lampu isyarat jalan raya. - bentuk - fungsi - warna - lokasi Murid membina peta minda berdasarkan maklumat untuk menulis karangan bertajuk Aku Sebatang Lampu Isyarat. Nilai : Prihatin BCB : Mencatat Nota Lampiran 1

2.

Penilaian 1. Murid secara individu menulis EMK : Kreativiti dan 98 KB : Menghubung

Kemahiran Menulis Tahun 4

AKTIVITI karangan dengan tulisan yang kemas berdasarkan maklumat daripada peta minda.

PENGISIAN KURIKULUM Inovasi

CATATAN Kait

Pemulihan 1. Murid menyusun ayat mengikut urutan supaya menjadi karangan yang lengkap . KB : Menyusun Atur Lampiran 2

Pengayaan 1. Murid menulis lima ayat tentang gambar yang diberi. KB : Menjana Idea Lampiran 3

99

Kemahiran Menulis Tahun 4

Lampiran 1

Lengkapkan peta minda di bawah berdasarkan tajuk yang diberi.

Aku Sebatang Lampu Isyarat

100

Kemahiran Menulis Tahun 4

Lampiran 2 Pemulihan

Susun ayat di bawah mengikut urutan supaya menjadi ayat yang lengkap.

Aku Sebatang Lampu Isyarat Aku selalu berada di setiap simpang jalan yang sibuk. Apabila aku berwarna kuning, kenderaan hendaklah bersedia untuk berhenti. Pada badan aku ada tiga warna iaitu kuning, merah dan hijau. Nama aku lampu isyarat. Sebaik sahaja aku berwarna merah, semua kenderaan mesti berhenti. Aku berasa sangat gembira menjalankan tugas aku ini. Tugas aku memastikan kenderaan bergerak dengan lancar. Semua kenderaan akan bergerak jika warna aku bertukar menjadi hijau. ................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ....................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................

101

Kemahiran Menulis Tahun 4

Lampiran 3 Pengayaan

Bina lima ayat berdasarkan gambar.

102

Kemahiran Menulis Tahun 4

TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN

KEMASYARAKATAN Cerianya Tamanku

3.3.3

Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul.

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan pemahaman yang bertumpu dan bercapah. ii. membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul

Ilmu : Sivik, Celik Kewangan PENGISIAN KURIKULUM Nilai : Bekerjasama, Kebersihan, Prihatin, Patuh EMK : TMK KB : Menjana Idea, Mengecam BCB : Bacaan Mentalis SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI Kosa kata : Ceria, mengeratkan, silaturahim, dipangkas LCD, benda maujud, lembaran kerja

Murid dapat membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan pemahaman dengan betul.

103

Kemahiran Menulis Tahun 4

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

AKTIVITI

CATATAN

Menama dan menulis peralatan dan aktiviti 1. Murid ditunjukkan alatan menjaga kebersihan kawasan kelas seperti penyapu, pemadam dan bakul sampah. 2. Guru dan murid berbincang tentang kegunaan alatan tersebut dan kaitannya dengan menjaga kebersihan. 3. Guru membimbing murid menamakan dan menulis pada papan tulis tentang alatan lain yang sesuai digunakan untuk menjaga kebersihan kawasan rumah dan taman. 4. Guru bersoal jawab dengan murid tentang sumber kewangan untuk menjayakan aktiviti gotong-royong. Ilmu : Sivik Nilai : Kebersihan KB : Menjana Idea Kontekstual : Menghubung Kait Media: Bahan Maujud

Ilmu :Celik Kewangan

Membina dan menulis jawapan 1. Murid membaca petikan yang dipaparkan pada skrin dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2. Murid menggarisi isi petikan yang menjadi jawapan pada paparan skrin dengan menggerakkan kursor berpandukan soalan yang diberi. 3. Murid membina jawapan untuk soalan yang dikemukakan oleh guru 104 EMK: TMK Lampiran 1

Kemahiran Menulis Tahun 4

AKTIVITI berdasarkan petikan yang dibaca.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Membina dan menulis ayat gramatis 1. Murid melengkapkan ayat dengan Nilai : Prihatin frasa yang betul berpandukan soalan yang diberi. Lampiran 2

Penilaian 1. Murid menulis jawapan pemahaman menggunakan ayat yang gramatis berdasarkan soalan yang diberi. KB : Mengecam Lampiran 3

Pemulihan 1. Murid menjawab soalan dengan mengisi tempat kosong dalam ayat menggunakan perkataan yang diberi. Lampiran 4

Pengayaan 1. Murid menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. BCB : Bacaan Mentalis Lampiran 5

105

Kemahiran Menulis Tahun 4

Lampiran 1

Baca dan fahami petikan di bawah.

Cerianya Tamanku Pada hujung minggu lepas, penduduk Taman Muhibbah telah mengadakan gotong-royong yang disertai oleh penduduk pelbagai kaum. Mereka mengadakan gotong-royong untuk membersihkan kawasan perumahan mereka. Antara alatan yang digunakan ialah penyapu, parang, kereta sorong, baldi, penyapu lidi, penyapu longkang, pongkes dan pencakar. Untuk menjayakan aktiviti gotong-royong tersebut, penduduk kampung telah sepakat untuk mengadakan kutipan derma. Wang yang diperoleh akan digunakan untuk membeli peralatan yang diperlukan dan mengadakan jamuan. Kaum wanita menyediakan makanan dan minuman untuk penduduk kampung yang bergotong-royong. Mereka menyediakan nasi lemak, kuihmuih dan air sirap. Anak-anak pula sibuk membantu ibu dan bapa masingmasing. Ada juga yang menarik dahan-dahan yang dipangkas oleh kaum lelaki. Kini kawasan taman perumahan mereka kelihatan bersih dan ceria. Tidak ada lagi sampah-sarap dan tempat air bertakung yang boleh membiakkan nyamuk aedes. Gotong-royong itu juga dapat mengeratkan silaturahim penduduk kampung yang selama ini sibuk dengan tugas masing-masing.

106

Kemahiran Menulis Tahun 4

Lampiran 2

A. Lengkapkan ayat dengan frasa yang betul berdasarkan petikan Cerianya Tamanku.

1. Apakah yang diadakan oleh penduduk Taman Muhibah? Penduduk kampung mengadakan ..................................................................................... .............................................................................................................................................

2. Apakah alat yang mereka gunakan? Mereka menggunakan alatan seperti ................................................................................ .............................................................................................................................................

3. Bagaimanakah mereka memperoleh wang untuk membeli peralatan? Mereka memperoleh wang untuk membeli peralatan ................................................ ............................................................................................................................................

4. Siapakah yang terlibat dalam aktiviti gotong-royong itu? Gotong-royong itu melibatkan......................................................................................... ...........................................................................................................................................

5. Bagaimanakah Penduduk Taman Muhibbah boleh mengekalkan keceriaan taman itu? ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................

107

Kemahiran Menulis Tahun 4

Lampiran 2

Jawab soalan berdasarkan petikan.

1. Bilakah penduduk Taman Muhibbah mengadakan gotong-royong? ............................................................................................................................................. ........................................................................................................................................... 2. Apakah alatan yang digunakan dalam gotong-royong? ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................ 3. Mengapakah kutipan derma perlu dilakukan? ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................ 4. Di manakah nyamuk aedes suka membiak? ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................ 5. Mengapakah gotong-royong diadakan pada hujung minggu? ............................................................................................................................................. ........................................................................................................................................... 6. Apakah yang berlaku jika nyamuk aedes dibiarkan membiak? ............................................................................................................................................ ........................................................................................................................................... 108

Kemahiran Menulis Tahun 4

Isi tempat kosong dengan perkataan yang betul. aedes menarik mencuci

Lampiran 4 Pemulihan

mengadakan

ceria

1.

Siapakah yang mengadakan gotong-royong? Penduduk Taman Muhibbah telah ............................................ gotong-royong membersihkan taman perumahan.

2.

Apakah yang mereka cuci? Mereka ...................................... longkang yang tersumbat.

3.

Siapakah menaraik dahan-dahan yang dipangkas? Kanak-kanak ....................................... dahan-dahan yang dipangkas.

4.

Di mana nyamuk aedes bertelur? Nyamuk ........................................ bertelur di dalam air bertakung.

5.

Bagaimana keadaaan kawasan taman itu? Kawasan taman menjadi bersih dan .................................................... . 109

Kemahiran Menulis Tahun 4

Lampiran 5 Pengayaan

Baca dan fahami petikan berikut.

Sekolahku Bersih Pada hari Sabtu yang lepas, sekolah saya telah mengadakan aktiviti gotong-royong. Aktiviti ini disertai oleh warga sekolah, ibu bapa dan penduduk kampung. Aktiviti ini bermula pada pukul 8.00 pagi dan berakhir pada pukul 12 tengah hari. Antara aktiviti yang dilakukan pada hari tersebut ialah mengecat dinding sekolah, membaiki perabot yang rosak, menanam pokok bunga, membersihkan longkang, memotong rumput dan sebagainya. Aktiviti ini diadakan bagi menceriakan kawasan sekolah, mengeratkan silaturahim dan menanamkan sikap cinta akan sekolah. Semasa gotong-royong ini, semua yang terlibat melakukan kerja masingmasing dengan bersungguh-sungguh. Hasilnya kawasan sekolah kelihatan bersih dan ceria. Guru Besar mengucapkan terima kasih dan berharap aktiviti seumpama ini akan dapat diadakan lagi pada masa hadapan. Sebelum bersurai, semua yang terlibat menikmati jamuan yang telah disediakan oleh pihak sekolah di kantin.

110

Kemahiran Menulis Tahun 4

Jawab soalan berdasarkan petikan.

1. Siapakah yang terlibat dalam aktiviti gotong-royong tersebut? ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................

2. Tuliskan aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh mereka? ........................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................

3. Mengapakah aktiviti gotong-royong diadakan? ........................................................................................................................................... ............................................................................................................................................

4. Apakah hasil daripada gotong-royong tersebut? ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................

111

Aspek Seni Bahasa Tahun 4

4.0

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA

Standard Kandungan Aspek Seni Bahasa menentukan keupayaan murid mengungkapkan keindahan bahasa, memahami dan menghargai bahasa melalui pelbagai aktiviti seni bahasa secara kreatif. Guru perlu menyediakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran ini secara didik hibur supaya dapat menarik minat murid dan membantu murid lebih berketrampilan serta menghayati kandungan seni bahasa itu. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran seni bahasa, guru harus menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Seni Bahasa yang disediakan. Standard Kandungan Seni Bahasa Murid patut mengetahui dan boleh: 4.1 4.2 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara semasa bercerita secara didik hibur. kreatif

4.3

Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

4.4

Standard Pembelajaran Seni Bahasa 4.1.1 4.1.2 Menyebut dan memahami lirik lagu melalui nyanyian dan gerak laku. Memahami dan mengubah suai lirik lagu secara mempersembahkannya melalui nyanyian secara didik hibur. separa terkawal dan

4.2.1

Mengujarkan ayat yang gramatis dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas serta susunan idea yang tepat semasa bercerita secara didik hibur. Mengujarkan cerita dengan menggunakan bahasa yang indah untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang sesuai. Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas dan bahasa badan yang sesuai dalam lakonan secara didik hibur. 112

4.2.2

4.3.1

Aspek Seni Bahasa Tahun 4

4.3.2

Mengujarkan dialog yang dihasilkan secara berpandukan untuk menyampaikan pengajaran dengan menggunakan bahasa yang indah serta bahasa badan yang sesuai melalui lakonan. Mendeklamasi sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur serta memahami maksud sajak tersebut. Membina sajak secara terkawal dan mendeklamasikannya dengan sebutan dan intonansi yang betul dan jelas secara didik hibur.

4.4.1

4.4.2

113

Aspek Seni Bahasa Tahun 4

4.0

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA

Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran Seni Bahasa, guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai dan menarik sebelum, semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran seni bahasa yang diajar. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini.

114

Aspek Seni Bahasa Tahun 4

TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN

KESIHATAN Hidup Bebas Tanpa Dadah

4.4.2

Membina sajak secara terkawal dan mendeklamasikannya dengan sebutan dan intonansi yang betul dan jelas secara didik hibur.

Pada akhir pengajaran murid dapat: OBJEKTIF i. ii. melengkapkan sajak dengan perkataan yang sesuai. mendeklamasi sajak yang dibina dengan sebutan jelas dan intonasi yang betul secara didik hibur.

Ilmu : Pendidikan Kesihatan, Sivik Nilai : Kasih Sayang, Menghargai PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti dan Inovasi BCB : Mendengar dengan berkesan KB : Menjana idea TKP : Verbal linguistik

SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Kosa kata : Menghayalkan, hina, sejahtera dan bersua

Bahan edaran

Murid dapat melengkapkan dan mendeklamasikan sajak dengan sebutan yang jelas dan intonansi yang betul.

REFLEKSI

115

Aspek Seni Bahasa Tahun 4

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN N AKTIVITI Mendengar 1. Murid mendengar rakaman contoh deklamasi sajak. Ilmu : Kesihatan EMK : ICT BCB : Mendengar dengan berkesan Lampiran 1 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

Berbincang 1. Murid dibimbing menyatakan maklumat yang terdapat dalam sajak yang telah mereka dengar. - Mesej yang terkandung dalam sajak tersebut - Nilai yang dimuatkan dalam sajak ini. - Kesan penyalahgunaan dadah : kesihatan terjejas : hilang pekerjaan : jenayah meningkat Nilai : Kasih Sayang Ilmu : Sivik KB : Menjana Idea Lampiran 2

Membina sajak secara terkawal. 1. Murid secara kumpulan dibimbing membina sajak berkenaan anti dadah secara terkawal iaitu menukarkan beberapa perkataan dalam sajak yang diberi dengan perkataan lain yang sesuai. 2. Murid dan guru bersoal jawab untuk memahami sajak yang dibina. 3. Murid secara individu, berpasangan dan kumpulan diminta mendeklamasi sajak yang diubah suai dengan 116 Nilai : Kasih Sayang, Menghargai EMK : Kreativiti dan Inovasi TKP Verbal Linguistik

Aspek Seni Bahasa Tahun 4

AKTIVITI sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara bergilir-gilir.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Penilaian 1. Murid melengkapkan sajak berdasarkan tema dadah dengan ayat sendiri. 2. Murid mendeklamasikan sajak yang dibina dengan sebutan dan intonasi yang betul secara didik hibur. 3. Guru menilai kreativiti dalam pemilihan kata yang kreatif dalam kandungan sajak. EMK : Kreativiti dan Inovasi Lampiran 3

117

Aspek Seni Bahasa Tahun 4

Lampiran 1

Dengar dan baca sajak di bawah

SAJAK: JAUHI DADAH

Dadah, engkau najis yang hina Merosakkan kehidupan manusia Mengkhayalkan kehidupan manusia Manusia akan lupa akan diri mereka Lupa akan ayah, ibu dan keluarga.

Oleh itu, wahai kawanku semua Jauhilah dadah dari kehidupan kita Katakan tidak jika bersua dengannya Laporkan kepada pihak berkuasa Kelak nanti hidup akan sejahtera.

118

Aspek Seni Bahasa Tahun 4

Lampiran 2

Tukarkan perkataan yang digarisi dengan perkataan yang sesuai.

SAJAK: ANTI DADAH Dadah, engkau najis yang hina Merosakkan kehidupan manusia Mengkhayalkan kehidupan manusia Manusia akan lupa akan diri mereka Lupa akan ayah, ibu dan keluarga.

Oleh itu wahai kawanku semua Jauhilah dadah dari kehidupan kita Katakan tidak jika bersua dengannya Laporkan kepada pihak berkuasa Kelak nanti hidup akan sejahtera.

119

Aspek Seni Bahasa Tahun 4

Lampiran 2

Tukarkan perkataan yang digarisi dengan perkataan yang sesuai.

SAJAK: ANTI DADAH Dadah, .....................najis yang ................................. ........................................ kehidupan manusia ................................................ kehidupan manusia Manusia akan ............................ akan diri mereka Lupa akan ayah, ibu dan keluarga.

Oleh itu wahai ................................... semua .............................dadah dari ...............................kita Katakan tidak jika ....................................dengannya ..........................................kepada pihak berkuasa Kelak nanti hidup akan ..............................................

120

Aspek Seni Bahasa Tahun 4

Lampiran 3 Penilaian

Tukar perkataan yang digarisi dengan perkataan yang sesuai.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

engkau hina merosakkan mengkhayalkan kawanku jauhi kehidupan bersua sejahtera

__________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________

121

Aspek Seni Bahasa Tahun 4

TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN

KESELAMATAN Tragedi di Sungai

4.2.2

Mengujarkan cerita dengan menggunakan bahasa yang indah untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang sesuai.

Pada akhir pengajaran, murid dapat: OBJEKTIF i. ii. bercerita menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang gramatis serta bahasa badan secara didik hibur. menyatakan nilai murni yang terdapat dalam cerita.

Ilmu : Pendidikan Sivik, Celik Kewangan NilaI : Patuh, Berwaspada/ Berhati-hati PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti dan Inovasi BCB : Bacaan Mekanis KB : Menjana Idea

SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Sebutan dan Intonasi Kosa kata : Seronok, pengawasan, berenang Petikan cerita, patung boneka, borang penilaian

Murid dapat bercerita menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang gramatis

REFLEKSI

122

Aspek Seni Bahasa Tahun 4

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN N AKTIVITI Membaca dan berbincang 1. Murid diberi petikan cerita. 2. Murid membaca dan berbincang untuk memahami dan mengenal pasti nilai yang terdapat dalam cerita. 3. Murid menyatakan nilai yang terdapat dalam cerita. Bercerita secara didik hibur 1. Guru membimbing murid bercerita dengan sebutan, intonasi dan cara yang sesuai. 2. Beberapa orang murid dipilih secara rawak untuk bercerita di hadapan kelas Nilai : Berwaspada, Patuh EMK : Celik Kewangan BCB : Bacaan Mekanis KB : Menjana idea Lampiran 1 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

Lampiran 1

Penilaian 1. Murid secara bergilir-gilir bercerita di hadapan kelas dengan sebutan, intonasi, bahasa badan dan gaya yang betul dengan menggunakan boneka. 2. Beberapa orang murid dilantik menjadi hakim. 3. Murid menulis nilai murni yang terdapat dalam cerita. EMK: Kreativiti dan Inovasi Lampiran 2

123

Aspek Seni Bahasa Tahun 4

Lampiran L i 1

Baca dan ceritakan petikan di bawah.

Pada suatu hari, Aminah dan adiknya, Hakim berjalan di tepi sebatang sungai. Setelah penat berjalan, mereka berehat sebentar di bawah sebatang pokok. Eh, saya penatlah! Mari kita mandi di sungai itu, kakak, kata Hakim. "Jangan Hakim, di situ telah ditulis dilarang mandi. Lagi pun ibu telah berpesan supaya kita jangan mandi di sungai tanpa pengawasan orang dewasa, kata Aminah. "Ah, kakakkan ada. Marilah kakak, Hakim tidak mendengar nasihat kakaknya lalu terjun ke dalam sungai itu. Kakak, marilah mandi. Seronok mandi di sini, kata Hakim. Tanpa disedari, Hakim telah berenang jauh dari tepi sungai. Tiba-tiba kedengaran suara Hakim meminta tolong. Tolong! Tolong! Tolong! jerit Hakim. Kelihatan Hakim tenggelam timbul kelemasan di tengah sungai. Aminah terus menjerit meminta tolong. Seorang pemuda yang kebetulan sedang memancing di situ telah mendengar jeritan Aminah. Tanpa membuang masa, pemuda itu telah terjun ke dalam sungai dan menyelamatkan Hakim yang hampir lemas. Hakim terus dibawa ke hospital. Rakan-rakan Hakim yang mendengar tentang peristiwa itu melawatnya di hospital. Aisyah, Siva dan Ai Ling membawa buah tangan untuknya Hakim, ini ada sedikit sumbangan daripada rakan-rakan sekolah kita. Terima kasih, Aisyah, Siva dan Ai Ling. Duit ini akan saya simpan di bank untuk kegunaan saya pada kemudian hari. Sejurus selepas itu, ibu dan kakak Hakim tiba. Maafkan saya kerana tidak mendengar nasihat kakak dan ibu, ujar Hakim ketika dilawati oleh keluarganya di hospital. Jadikan ini pengajaran kepada kamu. Lain kali, kita hendaklah mendengar nasihat dan menjaga keselamatan diri kita sendiri, nasihat Aminah kepada adiknya.

124

Aspek Seni Bahasa Tahun 4

Buat boneka dengan menggunakan kertas

Lampiran 2

Boneka Contoh

AMINAH

HAKIM

125

Aspek Seni Bahasa Tahun 4

Lampiran 3 Borang Penilaian

NAMA MURID

SEBUTAN (A,B,C)

GAYA PENCERITAAN (A,B,C)

126

Aspek Seni Bahasa Tahun 4

TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN

KEMASYARAKATAN Damai

4.1.1

Menyebut dan memahami lirik lagu melalui nyanyian dan gerak laku.

Pada akhir pengajaran, murid dapat: OBJEKTIF i. menyebut lirik lagu Damai dengan betul melalui nyanyian secara didik hibur. menyatakan maksud lirik lagu dan nilai murni yang terdapat dalam lirik lagu yang dinyanyikan. : Dunia Muzik, Celik Kewangan : Disiplin, Kerjasama, Berjimat-cermat

ii. PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Nilai

EMK : Kreativiti dan Inovasi BCB : Kenestetik, Mendengar dengan Berkesan KMD : Meramal dan Analisis Kosa Kata : Terjebak, damai, prinsip, tatatertib, berbudi, semarakkan Video, lirik lagu, alatan muzik

SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Murid dapat menyanyi dan menyebut lirik lagu dengan betul.

REFLEKSI

127

Aspek Seni Bahasa Tahun 4

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN N AKTIVITI Mendengar dan menyebut lirik 1. Murid mendengar lagu yang dirakam. 2. Murid membaca lirik lagu yang dipaparkan. Ilmu : Dunia Muzik Niali : Berdisiplin, Patuh EMK : TMK BCB : Mendengar dengan berkesan Lampiran 1 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

Menyanyi 1. Murid menyanyikan lagu mengikut lirik dan melodi yang didengar dengan bimbingan guru. 2. Murid menyanyi sambil membuat gerakan. Nilai : Bekerjasama EMK : Kreativiti dan Inovasi BCB : Kinestatik

Berbincang 1. Secara kumpulan, murid berbincang tentang nilai murni yang terdapat dalam lirik lagu. 2. Wakil kumpulan akan melaporkan hasil perbincangan di hadapan kelas. 3. Murid berbincang tentang faedah bercucuk tanam dari segi ekonomi. - menambah sumber kewangan - menabung Nilai : Berjimat-cermat EMK : Celik Kewangan KMD : Menjangka akibat

128

Aspek Seni Bahasa Tahun 4

Lampiran 1 Dengar rakaman dan nyanyikan lagu ini.

DAMAI Tanam-tanam ubi, tak perlu dibaja Orang berbudi, kita berbahasa Naik kereta api, turun padang tembak Kalau tak hati-hati, kita kan terjebak (Chorus) Semarakkan hari ini Kita nyanyi ramai-ramai Goyang badan gerak kaki Laungkan lagu damai Jangan ambil mudah, jangan rasa mudah Menang bukan kekal, kalah jangan kesal Masa masih muda, tenaga pun ada Hidup ada prinsip, ikut tatatertib Yeah yeah yeah yeah yeah Carik bulu ayam, akan bercantum jua Lupakan hal semalam, esok pasti ceria (Ulang Chorus) Mula langkah kanan, senang cari makan Hidup berdikari, buat amal bakti Solat jangan lupa, tiang agama Ingat masa depan, pilih kawan-kawan Amalan yang baik, untuk orang cerdik Yeah yeah yeah yeah yeah (Ulang perenggan 1) (Ulang chorus 2x)
x
Melodi : Upin & Ipin Pengembaraan

129

Aspek Tatabahasa Tahun 4

5.0

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA

Standard Kandungan Aspek Tatabahasa yang digubal bertujuan menentukan keupayaan murid menguasai asas berbahasa dengan nahu yang betul. Guru perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran aspek tatabahasa ini secara penggabungjalinan dengan kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran lisan, membaca atau menulis. Aspek tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid ialah golongan kata, pembentukan kata dan pembinaan ayat. Oleh itu, pengajaran dan pembelajaran tatabahasa in harus diajar secara berfokus dan terancang. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran seni bahasa, guru perlu menetapkan objektif yang mesti dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran aspek Tatabahasa yang disediakan. Standard Kandungan Aspek Tatabahasa Murid patut mengetahui dan boleh: 5.1 5.2 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

5.3

Standard Pembelajaran Aspek Tatabahasa 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata nama khas tak hidup dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata ganti nama konteks. tunjuk dengan betul mengikut

5.1.2

5.1.3

5.1.4 5.1.5

Memahami dan menggunakan kata kerja pasif dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata penguat dengan betul mengikut konteks. 130

Aspek Tatabahasa Tahun 4

5.1.6

Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata bantu, kata perintah dan kata pemeri dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran -an, -kan, -i, imbuhan apitan pada kata kerja, kata nama dan kata adjektif serta imbuhan pinjaman dengan betul dalam pelbagai situasi. Memahami dan menggunakan kata ganda separa dengan betul dalam pelbagai situasi. Memahami dan menggunakan kata majmuk bentuk yang telah mantap dengan betul dalam pelbagai situasi. Memahami dan membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat yang betul dalam pelbagai situasi. Memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif dengan betul dalam pelbagai situasi.

5.1.7

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.3.1

5.3.2

131

Aspek Tatabahasa Tahun 4

5.0

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN TATABAHASA

Semasa merancang strategi pengajaran dan pembelajaran bagi aspek tatabahasa, guru perlu memberi pertimbangan pada aktiviti yang sesuai dilaksanakan sebelum, semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran yang diajar. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini.

132

Aspek Tatabahasa Tahun 4

TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN

KESIHATAN Amalan Pemakanan Seimbang

5.1.4

Memahami dan menggunakan kata kerja pasif dengan betul mengikut konteks.

Pada akhir pengajaran murid dapat: OBJEKTIF i. menyenaraikan kata kerja pasif dengan betul secara lisan dan bertulis.

ii. membina ayat menggunakan kata kerja pasif mengikut konteks dengan betul. Ilmu : Pendidikan Kesihatan, Celik Kewangan Nilai : Mementingkan Kesihatan PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreatif dan Inovatif KB : Menjana Idea, Mengecam BCB : Bacaan Intensif SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI Tatabahasa: Kata kerja pasif Lembaran kerja, benda maujud

Murid dapat menyenaraikan lima kata kerja pasif secara lisan dan bertulis dengan betul.

133

Aspek Tatabahasa Tahun 4

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

AKTIVITI

CATATAN

Berbual 1. Murid diminta untuk mengambil contoh makanan yang terdapat di dalam kotak dan berbual tentangnya - Kepentingan makanan seimbang - Kesan pengambilan makanan seimbang : tidak diserang penyakit : tidak perlu mengeluarkan perbelanjaan untuk mendapatkan rawatan Ilmu : Pendidikan Kesihatan Nilai :Mementingkan Kesihatan Ilmu : Celik Kewangan Benda maujud KB : Menjana Idea Lampiran 1

Membaca teks dan berbincang 1. Murid diberikan teks syarahan untuk dibaca secara intensif. 2. 3. Guru dan murid berbincang tentang teks. Murid diberi penerangan tentang kata kerja pasif. Murid diminta menggarisi kata kerja pasif yang terdapat dalam teks. EMK : Kreatif dan Inovatif Lampiran 2 BCB : Bacaan Intensif KB : Mengecam

4.

Penilaian 1. Murid menukarkan ayat kata kerja aktif kepada ayat kata kerja pasif. Lampiran 3

134

Aspek Tatabahasa Tahun 4

AKTIVITI Pemulihan 1. Murid menuliskan kata kerja pasif yang betul berpandukan kata kerja aktif yang diberi.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Lampiran 4

Pengayaan 1. Murid menulis satu perenggan berita mengenai kesihatan dengan menggunakan beberapa ayat yang mengandungi kata kerja pasif. Lampiran 5

135

Aspek Tatabahasa Tahun 4

Lampiran 1 Guru perlu menyediakan bekas-bekas kecil yang diisi dengan pelbagai jenis makanan dan dimasukkan

nasi

buah limau

telur

roti

susu

sayur

kacang

136

Aspek Tatabahasa Tahun 4

Lampiran 2

Baca teks syarahan di bawah.

Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, Yang Dihormati Guru Kelas 4 Baiduri, Puan Iffah Humaira dan rakan-rakan yang dikasihi. Amalan Saya ingin menyampaikan syarahan tentang Pemakanan Seimbang dan Kesannya Terhadap Kesihatan. Kesihatan diri amatlah penting. Sekiranya kesihatan tidak dijaga, kita akan mudah mendapat penyakit. Zat makanan diperlukan oleh tubuh kita. Zat makanan yang utama seperti karbohidrat, protein, vitamin, lemak dan mineral. Pengambilan makanan yang seimbang hendaklah diamalkan, apatah lagi sistem pertahanan diri dapat diperkukuh dan penyakit boleh dihindari. Saya berharap kawan-kawan menjadikan amalan pemakanan seimbang dan beriadah sebagai budaya hidup. Sekian, terima kasih.

137

Aspek Tatabahasa Tahun 4

Tukarkan ayat aktif di bawah menjadi ayat pasif.

Lampiran 4 Penilaian

1.

Wahidah mencuci pinggan di dapur. .

2.

Mereka meraikan hari lahir Puan Maizura. .

3.

Pak Sawardi menangkap ikan di laut. .

4.

Negara Malaysia telah mengalahkan Singapura dalam perlawanan bola sepak itu. .

5.

Tun Dr. Mahathir Mohamad telah memajukan negara kita.

6.

Cikgu Julia menasihati murid-muridnya agar mengulang kaji pelajaran. ..

7.

Putra Arif membaca buku cerita untuk mengisi masa lapangnya.

8.

Tukang kebun sedang mencantas pokok bunga. ....


138

Aspek Tatabahasa Tahun 4

Lampiran Pemulihan Tukarkan kata kerja aktif di bawah menjadi kata kerja pasif.

KATA KERJA AKTIF Memancing

KATA KERJA PASIF

Memasak

Menghidang

Menggoreng

Merebus

Menutup

Menjaga

Menghindari
139

Aspek Tatabahasa Tahun 4

Lampiran 5 Pengayaan Karangkan sebuah cerita dengan menggunakan perkataan-perkataan diberi.

dimasukkan

diberi

dinasihatkan

dilarang

ditemani

diserang

dibenarkan

Kelas Empat Rajin mempunyai murid seramai 40 orang. Pada minggu ini seorang murid telah diserang penyakit demam malaria. Dua orang lagi telah ....................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
140

Aspek Tatabahasa Tahun 4

TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN

KESELAMATAN Keselamatan di Jalan raya

5.3.2

Memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif dengan betul dalam pelbagai situasi.

Pada akhir pengajaran murid dapat: i. OBJEKTIF ii. menulis ayat pasif dengan betul berdasarkan ayat aktif yang diberi. memberi pendapat tentang maklumat yang terdapat dalam poster

Ilmu : PKJR, Celik Kewangan Nilai : Berhati-hati, Patuh PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti dan Inovasi KB : Menjana Idea, Mengelas, Membanding Beza, Menyusun Atur SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tatabahasa : Ayat aktif, ayat pasif.

Poster, keratan akhbar, lembaran kerja, senarai semak

Murid dapat menulis ayat pasif berdasarkan ayat aktif yang diberi dengan betul.

REFLEKSI

141

Aspek Tatabahasa Tahun 4

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

AKTIVITI Bersoal jawab 1. Murid dan guru bersoal jawab tentang poster keselamatan jalan raya yang ditunjukkan . 2. Guru dan murid berbual tentang insuran hayat dan insuran kenderaan serta kepentingannya sekiranya berlaku kemalangan.

CATATAN

Ilmu : PKJR Nilai : Berhati-hati

KB : Menjana Idea Lampiran 1

Ilmu: Celik Kewangan

Membina ayat 1. Murid membina ayat aktif berdasarkan poster. 2. Murid membaca ayat aktif yang dibina. 3. Guru menerangkan tentang ayat pasif. 4. Murid dibimbing membina ayat pasif berdasarkan ayat aktif yang tersedia. KB : Menjana Idea Lampiran 1

Dengar dan Catat 1. Beberapa orang murid diminta mengambil kad ayat di dalam kotak dan membacakan ayat tersebut. 2. Murid lain menentukan sama ada ayat tersebut ayat aktif atau ayat pasif dengan mencatatkan dalam senarai semak yang disediakan. Lampiran 2(i) , 2(ii)

KB - Mengelas

142

Aspek Tatabahasa Tahun 4

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Penilaian 1. Murid membina ayat pasif berdasarkan ayat aktif yang diberi.

Lampiran 3

Pemulihan 1. Murid menyusun semula perkataan menjadi ayat pasif yang betul. KB : Menyusun Atur Lampiran 4

Pengayaan 1. Guru mengedarkan satu keratan akhbar. 2. Murid membaca keratan akhbar secara mentalis dan mengenal pasti ayat aktif dan ayat pasif. 3. Murid menyalin ayat aktif dan ayat pasif pada ruangan yang betul. KB : Membanding Beza Lampiran 5(i), 5(ii)

143

Aspek Tatabahasa Tahun 4

Lampiran 1 Teliti dan bincang maklumat dalam poster keselamatan jalan raya yang ditunjukkan di bawah ini.

144

Aspek Tatabahasa Tahun 4

Lampiran 2(i) Baca dan fahami ayat aktif dan ayat pasif di bawah ini.

1. Pekerja membaiki jalan yang rosak itu.

2. Sampah sarap dibakar oleh ayah pagi tadi.

3. Rumah itu dilanggar oleh lori pada bahagian depannya.

4. Kakak membelikan ibu seutas rantai.

5. Gadis itu menjahit sehelai baju untuk adiknya.

6. Pembuli jalan raya itu telah ditangkap.

145

Aspek Tatabahasa Tahun 4

Lampiran 2(ii) Lengkapkan borang di bawah.

SENARAI SEMAK Dengar bacaan kawan kamu dan tanda ( / ) pada ayat aktif dan ( X ) pada ayat pasif.

Ayat

Aktif

Pasif

146

Aspek Tatabahasa Tahun 4

Lampiran 3 Penilaian Tukarkan ayat aktif kepada ayat pasif yang diberi di bawah ini.

Ayat aktif Ayat pasif

: Saya mencuci kasut sekolah. : _____________________________________________ .

Ayat aktif Ayat pasif

: Awak mesti menyerahkan surat itu. : _____________________________________________ .

Ayat aktif Ayat pasif

: Cikgu Ramlan mengarahkan murid-murid supaya beratur. : _____________________________________________ .

Ayat aktif Ayat pasif

: Saya akan memetik bunga itu. : _____________________________________________ .

Ayat aktif Ayat pasif

: Kami sudah menyusun jadual itu. : _____________________________________________ .

147

Aspek Tatabahasa Tahun 4

Lampiran 4 Pemulihan Susun perkataan di bawah menjadi ayat pasif yang lengkap.

1.

ibu dipakai Topi keledar oleh itu _____________________________________________________________.

2.

jalan Peraturan mesti kita raya patuhi _____________________________________________________________ .

3.

disaman cuai Pemandu polis yang itu kereta oleh _____________________________________________________________ .

4.

dibawa Mangsa oleh kemalangan hospital itu Pak Abu ke _____________________________________________________________ .

5.

oleh ditunggang Basikal itu cermat adik dengan _____________________________________________________________ .

6.

tuntun jalan raya semasa Adik saya melintas ____________________________________________________________ .

148

Aspek Tatabahasa Tahun 4

Lampiran 5(i) Pengayaan Baca dan fahami berita di bawah. Kemudian, garisi ayat aktif dan ayat pasif.

PENIAGA MAUT KERETA LANGGAR TIANG ELEKTRIK KAJANG, 13 Mac Seorang peniaga maut terlanggar tiang elektrik. Kejadian tersebut berlaku ketika hujan lebat petang semalam. Mangsa Azmi bin Daman, 38 tahun, memandu kereta itu dengan laju. Rakannya Mahadzir bin Salleh, 36 tahun, cedera di bahagian kepala dan dilaporkan stabil selepas dirawat di Hospital Serdang. Difahamkan, beliau telah dirawat oleh seorang doktor pakar. Ketika kejadian tersebut berlaku, mangsa bersama rakannya dalam perjalanan pulang dari Kuala Lumpur selepas balik dari tempat kerja. Menurut beberapa orang saksi yang melihat kejadian tersebut, kereta mangsa dipandu dengan laju. Kelajuan itu menyebabkan kereta terbabas dan melanggar tiang elektrik. Ibu mangsa, Sharifah binti Yusoff, 58 tahun telah dihubungi oleh pihak polis. Beliau tidak menyangka akan sikap anaknya yang tergesa-gesa mahu pulang itu adalah petanda bahawa dia akan kehilangan anak sulungnya buat selama-lamanya.

149

Aspek Tatabahasa Tahun 4

Lampiran 5(ii) Tulis ayat aktif dan ayat pasif yang diperoleh daripada keratan akhbar dalam ruangan yang betul.

Ayat Aktif

1. ............. .. . 2. . . 3. . . .

Ayat Pasif

1. ............. .. . 2. . . 3. . . .
150 150

Aspek Tatabahasa Tahun 4

TEMA TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN

KEMASYARAKATAN Kebakaran

5.1.6

Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks.

Pada akhir pengajaran murid dapat: i. OBJEKTIF ii. melengkapkan ayat dengan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks. menulis ayat dengan kata hubung yang betul mengikut konteks.

Ilmu : Sivik, Celik Kewangan Nila : Berhati-hati, peka PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti dan Inovasi KP KB SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN : Interpersonel : Menjana Idea

Kosa kata: kata hubung pancangan keterangan -kerana, andai kata, manakala, ketika, agar, supaya Petikan berita, lembaran kerja, kad perkataan Murid dapat melengkapkan ayat dengan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul.

REFLEKSI

151

Aspek Tatabahasa Tahun 4

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI Membaca 1. Guru bersoal jawab tentang bunyi siren yang diperdengarkan untuk mengaitkannya dengan tajuk kebakaran. Murid membaca secara mekanis petikan yang diedarkan. Murid menerangkan risiko yang dihadapi jika harta benda tidak dilindungi dengan bimbingan guru. Bersoal jawab tentang cara membantu mangsa bencana.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Ilmu : Sivik Nilai : peka

KB : menjana idea Lampiran 1

2.

3.

4.

Menyenaraikan kata hubung 1. Guru memberi penerangan tentang kata hubung pancangan. Murid menyenaraikan kata hubung berdasarkan petikan. Murid membaca ayat yang mengandungi kata hubung pancangan keterangan daripada petikan. KP - Interpersonel Lampiran 1

2.

3.

152

Aspek Tatabahasa Tahun 4

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Membina ayat 1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Wakil setiap kumpulan diminta memilih perkataan kata hubung di dalam sampul surat yang diberi. Murid diminta membaca kad perkataan tersebut dan seterusnya membina ayat menggunakan kata hubung tersebut secara spontan. Murid yang lain diminta mencatat ayat yang dibina oleh rakan mereka. Nilai : Bekerjasama KB Menjana Idea Sampul surat Kad perkataan

2.

3.

4.

Menyusun perkataan 1. Murid menyusun kad perkataan yang diberi supaya menjadi ayat majmuk yang lengkap. Wakil kumpulan menampal kad perkataan yang telah disusun pada papan kapur. EMK : Kreativiti dan Inovasi KB Menyusun Atur Kad Perkataan 2.

Penilaian 1. Murid melengkapkan ayat dengan kata hubung pancangan keterangan dengan betul. Lampiran 2

Pemulihan 1. Murid menggariskan kata hubung pancangan dalam ayat yang diberi. 153 KB : Mengecam Lampiran 3

Aspek Tatabahasa Tahun 4

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Pengayaan 1. Murid diminta mencari kata hubung pancangan daripada maklumat yang diberi. 2. Murid membina ayat menggunakan kata hubung tersebut. KB : Mengecam Menjana Idea Lampiran 4

154

Aspek Tatabahasa Tahun 4

Lampiran 1

Baca dan sebutkan perkataan berwarna di bawah.

Sebuah Keluarga Tinggal Sehelai Sepinggang TAPAH, 18 September Suasana gembira sebuah keluarga menjelang hari raya bertukar menjadi sedih kerana satu kebakaran telah memusnahkan rumah mereka awal pagi tadi. Ketua Polis Batang Padang menjelaskan terdapat dua orang kanak-kanak tercedera sewaktu kejadian itu. Manakala ibu mereka hanya mengalami kecederaan ringan ketika cuba menyelamatkan mereka. Kebakaran itu dipercayai berpunca daripada penggunaan ubat nyamuk. Tiada apa-apa yang dapat diselamatkan daripada kebakaran tersebut kerana api marak terlalu cepat. Pegawai Operasi Bomba dan Penyelamat menasihatkan orang ramai agar lebih berhati-hati supaya kejadian seumpama itu dapat dielakkan. Pihak Bomba menghadapi kesukaran untuk memadamkan kebakaran kerana tekanan air di kawasan tersebut rendah manakala air sungai yang berhampiran pula cetek. Api hanya dapat dikawal dalam masa 30 minit. Pada masa yang sama penduduk di kawasan itu melancarkan derma kilat untuk membantu mangsa kebakaran tersebut.

155

Aspek Tatabahasa Tahun 4

Susun semula kad perkataan yang diberi supaya menjadi ayat majmuk atau dengan cara klik dan seret.

1.

panas kerana

ke sekolah

demam

tidak

Dia

2.

bahawa memberitahu

Azri sihat

tidak dia

saya

3. berbunyi apabila Loceng itu saya menekannya

4.

awal

tidak

bas

supaya

Bangunlah

ketinggalan

5.

berdoa dan

agar sihat

Ramlah

anaknya

cergas

156

Aspek Tatabahasa Tahun 4

Lampiran 2 Penilaian Lengkapkan ayat di bawah dengan kata hubung pancangan keterangan yang sesuai.

sementara

bahawa

supaya

kerana

ketika

1.

Permainan itu ditangguhkan _______________hujan turun dengan lebatnya.

2. Kita harus ingat ___________ rajin dan usaha ialah tangga kejayaan. 3. Kebakaran itu berlaku ____________ mereka sedang tidur.

4.

Zila membaca buku _______________ menunggu loceng berbunyi.

5.

Razak mengurangkan makanan bergula _______________ tidak mendapat penyakit kencing manis.

157

Aspek Tatabahasa Tahun 4

Lampiran 3 Pemulihan Garisi kata hubung pancangan dalam ayat di bawah.

1.

Dia belajar dengan tekun agar lulus dalam peperiksaan.

2.

Azim berlari lintang- pukang apabila dikejar oleh anjing.

3.

Adam dimarahi oleh ibunya kerana malas belajar.

4.

Karim duduk sahaja manakala orang lain sibuk mengemaskan bilik darjah itu.

5.

Dia sering bersenam supaya badannya sentiasa sihat.

6.

Azam mengalami kemalangan ketika pulang dari sekolah .

158

Aspek Tatabahasa Tahun 4

Lampiran 4 Pengayaan Bina ayat menggunakan kata hubung yang diperoleh di bawah.

Langkah-langkah keselamatan untuk mencegah kebakaran.

Kita mestilah memastikan semua suis elektrik dimatikan ketika

Pastikan setiap rumah memiliki alat pencegah kebakaran agar

Pastikan mancis disimpan di tempat yang selamat supaya . .

Kita harus cepat bertindak andai kata . .

Elakkan daripada menggunakan barangan elektrik yang telah rosak kerana .


159

BAHAGIAN 3
PEMETAAN RANCANGAN MENGAJAR MINGGUAN

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 4

MINGGU

TEMA / TAJUK HARI 1 HARI 2 HARI 3 STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS

HARI 4

HARI 5

Tema : KESIHATAN

STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA

STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA

Tajuk : Faedah Bersukan 1.7.2 Berbincang dan Demam mengemukakan Denggi pendapat tentang Wabak sesuatu perkara Membunuh daripada pelbagai Klinik sumber dengan 1Malaysia menggunakan ayat Hidup Bebas yang gramatis secara Tanpa bertatasusila. Dadah Amalan Pemakanan Seimbang 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat penilaian dengan betul.

3.4.2 Menulis imlak prasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang tepat.

4.4.2 Membina sajak secara terkawal dan mendeklamasikan nya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur.

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja transitif pasif dengan betul mengikut konteks.

163

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 4

MINGGU

TEMA / TAJUK HARI 1 STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

HARI 2

HARI 3

HARI 4

HARI 5

Tema : KESELAMATAN Tajuk :

STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan mengikut urutan dengan betul. 2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS 3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA

STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA

Banjir 1.3.3 Sikap Pemandu Aku Sebatang Lampu Isyarat Tragedi di Sungai Keselamatan di Jalan Raya

4.2.2 Mengujarkan cerita dengan menggunakan bahasa yang indah untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang sesuai.

5.3.2

Memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif dengan betul dalam pelbagai situasi.

164

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 4

MINGGU

TEMA / TAJUK HARI 1 HARI 2 HARI 3

HARI 4

HARI 5

STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD PEMBELAJARN MEMBACA STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS

STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA

STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA

Tema : KEMASYARAKATAN

Tajuk : Budi Bahasa Amalan Kita Hidup Berjiran Cerianya Tamanku Damai Kebakaran

1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

2.2.3 Membaca ayat yang mengandungi imbuhan apitan dalam petikan dengan sebutan yang betul daripada pelbagai sumber dan memahami perkara yang dibaca.

3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul

4.1.1 Menyebut dan memahami lirik lagu melalui nyanyian gerak laku.

5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks.

165

BAHAGIAN 4

Aa abad abai abaikan acu ada-ada adat adat resam adinda aduan aerobik aib akuan akhbar akhiran akhirat akhlak akrab alamat (petanda) aliran alis alu-aluan alunan amal bakti ampai ampaian anakanda anak pinak ancam ancaman andaian anduh anggap angkasa lepas angkasawan angkatan angkuh aniaya anugerah anut apa-apa

apartmen artis arus arwah asar asas asid asrama atlas atlet atom atur cara aurat autobiografi automatik automobil awalan ayahanda ayak ayu Bb babak baginda bahawa baka bakal bakhil bakteria baku balai balai berlepas balai ketibaan balai raya balak balapan balutan bandul bandung bangkai bangsal 169

barangan barangkali barat barat daya barat laut basah kuyup basuhan batas batu permata batu-batan bayangan bayu bebas bebaskan becak bedah belaka belanga belantara belasan belit belukar belut bencana bendul bengkang-bengkok bengkel bendul benih benteng beradat beradu (lawan) berahsia berakhlak beralah beralun beramal berambu berang berangkai berangkat berarak

berasrama beratapkan berawan berawas berbahagia berbahasa berbalas(-balas) berbanding berbara berbeca berbelah berbelit(-belit) berbelok berbelok-belok berbilang berbingkai berbintang berbonggol berbongkah berborak berburu bercambah bercangkung bercap bercinta berdagang berdalih berdamai berdaya berdebar(-debar) berdegil berdengki berdengkur berdendam berdikari berduka berdukacita berdusta beredar berenjin berentak berentap

beres berfesyen berfirman berformat berganti bergas bergaul bergayut bergegar bergelar bergeliga bergelombang bergema bergoncang berhajat berhak berharap berharta berhawa berhempas-pulas berhibur beribu bapa berikhtiar beriklim beriman beringat beristirahat berjela(-jela) berjenaka berjenama berjengket berjerebu berjersi berjoget berjuang berjudi berjuntai berkaitan berkas berkedut berkeladak berkenan 170

berkepit berkhatan berkhidmat berkisar berkobar-kobar berladam berlaga berlagak berlangsung berlapis berlemak berlengah berleter berlian berliku-liku berlindung berlingkar berlonggok berlorek berlunjur bermasalah bermegah berminggu-minggu bermuka-muka bermuram bermurung bernas beroleh beroti berpada-pada berpadu berpaling berpandu berpangkat berpatutan berpautan berpekerti berpeluang berpenat berpendapat berpengetahuan berpesta

berpidato berpihak berpisah berpunca berputar bersajak bersalam-salaman bersalin (beranak) bersebelahan bersedekah berselang berselera berselerak bersemangat bersembang bersendirian bersenjata bersilat bersiram bersuara bersuka ria bersungut bersusah payah bersusun bersyukur bertabiat bertahan bertahun-tahun bertalu-talu bertanam bertanda bertandatangan bertani pertanian bertaruh bertekad bertekak bertenggek bertengkar bertenun berteriak bertih bertikam(-tikaman)

bertimbang rasa bertindak bertindak balas bertindih bertinju bertitah bertolak ansur bertolak-tolakan bertumit bertungkus-lumus berturut-turut beruban berwaspada berziarah besar-besaran bestari beta betapa bidalan bidang bijih bikar bila-bila bimbang bimbit bingkai bingung binokular biodata biografi bisul bius boleh jadi bonda bongkah bongkak bongkar bonus borak borek boyot buah pinggang buangan 171

budiman buncit bundarkan buru busa Cc cabaran caci cacian calon cambah cangkerang cangkuk cangkung cantas cantasan cap carik carta carut cas cebis cebisan cek celah celaka celcius cemar cencang cengkam cengkaman cerakin cerewet cetak cicit cingge ciri(-ciri) ciuman cogan kata colek

compang-camping contengan corong cubitan cucian cucunda culik curam curang curi-curi Dd dadah dadar dadih daerah daftar dagang dagangan dahulu kala dalih damak darjah (unit) dasar datar daya daya usaha dayang debunga dedak dedalu dedaun definisi deklamasi demi demokrasi dengkur dentuman deria destar destinasi

detektif detik di samping dinamo diskaun dongak dozen dubur dusta duyung Ee edaran ejen eksperimen eksport endah engsel entah-entah eram eratkan esak estet Ff fakir fakta faktor fardu fauna firman fizikal flora format fotosintesis Gg gabus gading 172

gagang gagau galak galakan gamam gandum ganja gari garing gaul gaung gayut gear gegar gegaran gejala gegar gelaran geletek geliga gelombang gema gementar gemilang gempa gempa bumi gemuruh gendala geografi gerabak gerhana gerun gesek gesekan giling gimnasium gimnastik gimrama gizi glob glosari golf

golongan goncang graf gram gril gudwara gugur guntingan gunung berapi gurun Hh habuan hadam hadirat hadis hafaz hajat hak hakis hakisan halangan halkum hama hambat hamil hamis hampa hancing hangit hantuk hanyir hapak harapan harta hartawan hasad hasil hasrat hasta hemisfera

hempap hempas hempedu hentak herba herbivor heret hiburan hidrogen hidupan hikayat hikmat hirup hormat-menghormati hubungi hubungkan huru-hara Ii ibarat idam idaman igau ikhtiar iklim import inai inap individu industri intai intipan ipar iras istilah istirahat isyak Jj jaguh 173

jahil jajah jalar jam randik jamah jampi jangan-jangan jangkau jaringan jawatankuasa jeda jejak jejaka jel jelaga jelma jemuran jenama jerang jerawat jerebu jeritan jersi jilid jin jinjing jinjit jiwa jolokan judi julung(-julung) junjungan juntai jurang jurulatih Kk kacau-bilau kacip kadangkala kadar

kadbod kadet kadi kagum kahak kais kajang kajian kakitangan kaku kalis kamar kampit kancing kandar kanser kanta karam karangan (bunga) karbohidrat karbon karbon dioksida karnivor karom karut kasihi kata-kata hikmat katod kaum kerabat kaunter kayak ke hadapan keamanan keayuan kebakaran kebencian kebetulan kebiadaban kebodohan kebolehan kecemasan kecergasan

keceriaan kecewa kecuraman kecut kedamaian kedegilan kedekut kedengaran kediaman kedudukan kedut kedutan keenakan kegagalan kegigihan kegunaan kehabisan kehadiran kehandalan kehidupan keikhlasan keinginan keizinan kejernihan keji kekasaran kekecewaan kekeringan kekok kekosongan kekuningan kelab keladak kelahiran kelajuan kelak kelambatan kelambu kelapangan kelar keledar kelengkapan 174

kelepasan kelicinan kelincahan keliru kelong kelu keluh keluhan keluli kemahuan kemajuan kemakmuran kemaluan kemarahan kematian kemenangan kemeriahan kemik kemudahan awam kemuncak kenan kendi kenit kenyit kepadatan kepahlawanan kepandaian kepentingan kepingan kepit kepompong kerabat keracunan kerajaan keranda kerangka kerdil keriangan kerikil kerjasama kerosakan kesal

kesegaran kesibukan ketajaman ketakutan ketepatan ketibaan keturunan keuntungan kewajipan keyakinan khalayak khatam khatulistiwa khianat khidmat khuatir khusus kiamat kian kijang kikis kirai kisar kitar kondominuim koyak-rabak kraf tangan kreatif kriket kubah kudup kuiz kulat kulum kumis kunang-kunang kunjungi kunyit kurun kutub kutub selatan kutub utara

Ll ladam laga lagak lajak lakar lakaran lalu (langsung) lalu lintas laluan lambai lantang lantun lapangan (bidang) lapor laporan laporkan laras (pb) larat lautan lava layak layanan lecur lekit lelong lemak lemau lembah lembar (pb) lembing lengah lesap lesung leter leteran letup letupan liat ligat liku 175

lilit lilitan lincah lindung lingkar lingkaran lintah lintasan litar liter logam logo lombong lompat kijang londeh longgok longgokan lontar lembing lorek losen lot luar biasa lunjur luruh Mm maghrib magnet mahaguru maharaja mahir mahligai maka maklum malaikat malaria mamalia mampu manakala mana-mana mara

marmar masyarakat mata air mata-mata mayang megah mekanik mekar melainkan melajukan melakar melakonkan melalak melambai melambaikan melambangkan melambatkan melampau melanda melantun melantunkan melapangkan melaporkan melarat melariskan melebarkan melebihi melecur melegakan melekit meleleh melengahkan melengkapkan melesapkan melilitkan melindungi melintang melombong melonggokkan melorekkan meluluskan meluncur

melunjurkan memadai memajukan memaklumkan memalingkan memalsukan memalu memalukan memancar memancarkan memancung memancut memandai(-mandai) memangku memaniskan memanjakan memanjangkan memapah memarang memasarkan memastikam mematikan membanggakan membangunkan membanyakkan membasahi membasahkan membebaskan membedah membeku membekukan membelakangkan membelanjakan membeliakkan membenci membengkok membengkokkan membentangkan membezakan membiasakan membimbing membimbit 176

membinasakan membincangkan membisikkan membisu membius membodohkan membohongi membolehkan membongkar memboroskan membotakkan membotolkan membrek membrekkan membundarkan memburu membusukkan memendamkan mementingkan memerangi memeranjatkan memercik memeriahkan memerintah memerintahkan memfotostat memihak memimpin meminati mempercayai mempercepat memperdengarkan memperjuangkan memperkaya memperkemas memperkenalkan memperoleh mempersilakan mempertajam mempertahankan mempesonakan memuja

memulakan memulas memungkiri memusnahkan memusuhi memvarnis menadah menadahkan menagih menakjubkan menakutkan menamatkan menambah menambahkan menambun menampar menampi menanamkan menandatangani menangkis menayangkan mencacakkan mencacatkan mencaci mencalonkan mencangkuk mencangkung mencantas mencantumkan mencarik mencarut mencekik mencelah mencelup mencemarkan mencemaskan mencencang mencengkam mencepatkan menceriakan menculik mendaftar

mendahului mendahulukan mendapati mendapatkan mendekati mendekatkan mendeklamasikan mendengki mendera menderaskan mendoakan mendobi mendongak menduduki menegak menegakkan meneguk menekankan menekap menelentang meneliti menempatkan menempel menempuh menengah menengking menentang menentu menepi menepikan menerkam menerpa menerusi menetapkan menetaskan mengabaikan mengaburkan mengacarakan mengadili mengadukan mengagak mengagumkan 177

mengaibkan mengais mengaitkan mengaji mengakhiri mengakui mengalah mengalami mengalu-alukan mengampai mengampunkan mengancam mengandaikan mengandung menganggap menganggur menganiaya menganut mengarak mengaratkan mengawasi mengayak mengayakan mengecap (cap) mengecas mengecewakan mengecil mengecilkan mengeji mengejut mengejutkan mengeksport mengelak mengelakkan mengelar mengelirukan mengelokkan mengeluh mengembung mengena mengenai mengenakan

mengenakkan mengendahkan mengenyangkan mengenyit mengepamkan mengepit mengeram mengeratkan mengetinkan menggagalkan menggagau menggalakkan mengganggu menggari menggarisi menggaul menggaulkan menggegarkan menggelarkan menggeletek menggeliat menggelincir menggemari menggembirakan menggemukkan menggerunkan menggesek menggiling menggolongkan menggoncang menggoyangkan menghadamkan menghadiahi menghafaz menghakimkan menghambat menghampiri mengharapkan menghasilkan menghebohkan menghembuskan menghempap

menghempaskan menghentak menghentakkan mengheret menghidupkan menghinggapi menghirup menghumban mengigau mengikatkan mengikis mengikuti mengilatkan mengimport menginap mengingati menginginkan mengintai mengintip mengirai mengirimkan mengisar mengubah suai mengugut mengukir mengukirkan mengulas mengumumkan mengundi mengusahakan mengx-ray menikmati menimbang menimbulkan menimbunkan menimbus meninggalkan meninggikan meningkat meninju menipiskan menitiskan 178

meniupkan menjadi-jadi menjajah menjalani menjalar menjamah menjampi menjangkau menjangkiti menjatuhi menjauhi menjawat menjejak menjelang menjeling menjentik menjerang menjernihkan menjinakkan menjinjing menjinjit menjulang menjunjung menoleh mensia-siakan mentaati menterjemahkan mentertawakan menuai menubuhkan menugaskan menujukan menumpahkan menumpulkan menunaikan menuntut menuruni menurunkan menuruti menurutkan menusuk menyakiti

menyalahkan menyambung menyampaikan menyandarkan menyayangi menyeberangi menyedapkan menyediakan menyedihkan menyegarkan menyekolahkan menyelitkan menyeluk menyembelih menyembuhkan menyembunyikan menyembur menyentuh menyepahkan menyeret menyesal menyibuk menyusui menzalimi meraba meracau meragukan merakamkan meramal merangka merapatkan merasai merasakan merasmikan merayu meredakan mereka cipta merendang merentap merentas merenung meresap

merindukan merintih merosot merungut mesra mewajibkan meyakinkan minda mineral mini misalnya modal moden motivasi Muharam mujur mungkir murka murni murung muslihat mutiara Nn nabi nahas nanah nat nenekanda/nenda neraca nikmat nipah notis novel nutrien nyanyian nyanyuk nyaring nyaris(-nyaris) nyiur nyonya 179

Oo oat objektif orientasi Pp pacak pacat padah padat paderi pahala palet palu paluan panau pancar pancit pancung pancut pancutan pandangan panggung wayang pangkal pangkat pangkin pangku pangsapuri panji panjut pantang papa papah paras parau parau pari-pari paru-paru pas pasif

pasti patik pawagam paya payau payung terjun pedagang peguam pejal pejuang pekan pelamin pelanggaran pelombong pelukan pelumba pelupa pemakan pemakanan pemanah pemanggil pemangsa pemantun pembalak pembancuh pembantu pembasuh pembawa pembayang pembedahan pemberat pembesar pembesaran pembinaan pemboros pembuangan pembuka pembukaan pemburu pemeluk pemergian pemeriksa

pemeriksaan pemimpin pemutih pena penafasan penagih penamat penanam penanaman penanda wacana pencangkuk pencari pencatat pencegahan pencemaran pencerita pencukur pendahuluan pendapatan pendatang pendekar pendengaran penebuk penenun penerbit pengacara pengakap penganggur pengangkutan penganut pengaruh pengasih pengat pengayak pengeksport pengeluar pengganti penggiling pengguna penghabisan penghadaman penghibur 180

penghulu pengikis pengikut pengimport penginapan pengintip pengirim penglihatan pengumuman peninju peniti peniup penjagaan penjuru penukul penulis penumbuk penuntut penutur penyayang penyek penyeluk saku pepatah pepejal perahsia perak perakam peranan perancang perasa perbelanjaan perbendaharaan perbincangan perca percik percikan percubaan percutian perdagangan perdana perdana menteri perdu

peredaran pergaulan perindustrian peringkat perintah perisa perisai perisik perkampungan perkelahian perkhidmatan perkuburan permata permatang permulaan perosak perpaduan perpisahan perpuluhan persamaan persekolahan pertemuan pertengahan pertengkaran pertiwi pertukaran perubahan perubatan perusahaan petempatan petinju petrol petunjuk pewarna pidato pihak pindah-randah pinggir pinjaman pinta pita plag

planet playar polisterena pongkes poskod program puaka pudar puja pujaan pulau (daratan) pulau (sisih) pungguk pungut puntung pupus pusaka putaran Rr racau radas ragbi rakam rakaman Ramadan ramah-tamah ramal ramalan rambu ranggi rasmi rawan (pb) rayu rayuan rebana reda rehal rekaan remaja rencana 181

renda renek rentak rentap rentas rentung reptilia resah resap resipi rezeki ria rim rimas rimba rimbun rintih risalah risik rombus rongga ruas rumah bandung rumah tangga rumbia rumi rumpai rumpun runcing runcit rungut rupa-rupa(nya) Ss saga sagu sagu hati saing sajian sakti salah faham

salah sangka saluran saman samar-samar sambilan sarat satu persatu sayang-menyayangi sayu sebagaimana sebaik-baik sebaik-baiknya sebarang sebati sebilangan sehabis seharusnya seia seiras seisi sejadah sejumlah sekalian sekawan sekian sel selagi selamba selari semalaman semangat senja kala senyuman seolah-olah sepandai-pandai sepanduk sepanjang sepatutnya serangkai serat serba-serbi serkup

serpih serpihan sertakan sesal sesama sesekali sesetengah sesiku sesuka hati set setahu setakat setempat setentang setiba setidak-tidaknya setinggan sfera simpang-siur sinar sinaran sindir sindiran singkatan singsing siratan sisi siulan siung skuasy sokongan solar soto spring subuh sukatan suku suku-sakat sulit suluh sulur sumber 182

sumpit sumpitan suntikan surat permohonan suri suria surut susah payah susunan sutera syaitan syarahan syarat Tt tabiat tabir tadah tagih tahanan tahap takat takbur takdir takhta takjub talian tambun tampahan tampi tanggungan tanggungjawab tangisan tanjak tarikan tasbih taska tatatertib taufan taun tawan

tawaran tebing tebukan tegap tegas teguk tekad tekanan telatah telentang teliti tembakau temberang tembikar tempah tempatan tempe tempeleng tempias tempel tempoh tenggara tenggek tengik tengking tengkorak tenis tentang tentangan tenusu tepukan terabai teraba-raba terang-benderang terangkan terasa teratak terbawa terbelah terbelit terbengkalai terbentuk

terbiar terbongkar terbongkok-bongkok terbuang terbuka tercabar tercabut tercacak tercampur tercari-cari tercatat tercekik tercemar tercengang tercinta tercipta terdahulu terdaya terendak teresak-esak tergamam tergeliat tergelincir tergendala tergolong terhadap terhempap terhempas terhibur terhimpit terhiris terhitung terhutang teriak terik teritip terjejas terkaman terkehel terkorban terkurang terlajak 183

terlebih terlindung termasuk ternama ternanti-nanti terpapar terpaut terpendam terpengaruh terperinci terpesona tersebut tersedia tersedu-sedu terseliuh tersendiri tertanya-tanya tertawan tertentu tertimbus tertulis tertumpah tertunggu-tunggu terubat terus-menerus tidak-tidak timbang rasa tindak balas tingkah laku tisu titah tocang tolak-menolak toleh tombak tonggek tongkol tonik tradisi treler tsunami tuai

tuanku tugasan tukul tunai tunas Uu ubah suai uban ubat-ubatan ubun-ubun ugut ugutan ujar uji kaji ukir ukiran ulas (hurai) ulasan ulung umat umbi umpama umum undang undangan ungkap urutan usus utara Vv varnis virus Ww waja waras warta

wartawan waspada waswas watak wawancara wayarles wayang kulit wuduk Yy yis yogurt yongtaufu Zz zuhur

184

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Simpulan Bahasa Ada gaya Ada jalan Ayam tambatan Bahasa istana Bahasa pasar Berat sebelah Beri muka Buah hati Campur tangan Cari jalan Dalam tangan Darah daging Durian runtuh Harga diri Ikat perut Isi hati Jejak langkah Juling air Lepas tangan

Makna Ada ciriciri yang memperlihatkan kebolehannya Ada cara untuk menyelesaikan sesuatu perkara Orang yang banyak pengalaman dan menjadi harapan Ragam bahasa istana Bahasa Melayu yang tidak betul tatabahasanya Tidak adil Memanjakan secara berlebihan Kekasih, orang yang dicintai Terlibat dalam urusan orang lain Berikhtiar menyelesaikan sesuatu perkara Sesuatu yang pasti akan dimiliki Anak dan saudara-mara dari keturunan sendiri Mendapat keuntungan dengan tidak disangkasangka Maruah, Kehormatan diri Mengurangkan makan kerana kemiskinan Perasaan atau apa-apa yang terfikir Mencontohi perbuatan seseorang Juling sedikit Tidak bertanggungjawab atas sesuatu yang telah dilakukan 185

Bil 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Simpulan Bahasa Makan hati Naik angin, naik darah Nyawa-nyawa ikan Pasang telinga Pekak badak Putih tulang Putih mata Serkap jarang Telinga nipis Titik peluh Tahi lalat

Makna Berasa sedih yang teramat sangat sehingga merosakkan diri sendiri Terlalu marah Hampir-hampir mati, Nazak Mendengar dengan teliti Pura-pura tidak mendengar Mati Kecewa kerana harapan tidak tercapai Tuduhan yang dibuat tanpa usul periksa Orang yang lekas marah Hasil usaha sendiri Bintik hitam pada pakaian atau badan

186

Bil 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Perumpamaan
Bagai bertepuk sebelah tangan Bagai bulan jatuh ke riba Bagai dihiris sembilu Bagai duri dalam daging Bagai itik pulang petang Bagai kumbang putus tali Bagai mencurah air di daun keladi Bagai menatang minyak yang penuh Bagai murai tercabut ekor Bagai tikus membaiki labu Bagai melepaskan anjing tersepit Seperti cincin dengan permata Seperti kaca jatuh ke batu Seperti kacang lupakan kulit Seperti kera dapat bunga Seperti pinang dibelah dua Seperti rusa masuk kampung

Makna
Cinta tidak berbalas Mendapat untung yang besar Sangat sedih Sesuatu yang tidak menyenangkan hati Berjalan sangat lambat dan berlengganglenggok Terlepas daripada kesengsaraan Tidak mahu mendengar nasihat atau ajaran orang Memelihara anak dengan penuh kasih sayang Orang yang suka bercakap banyak Orang yang cuba membaiki sesuatu yang tidak diketahui tambah merosakkan Menolong orang yang tidak tahu membalas jasa Jodoh yang sesuai benar Hati yang hancur kerana amat berduka cita Orang yang tidak tahu mengenang budi Orang yang mendapat sesuatu yang tidak dapat digunakan Sama cantik dan sama padan Tercengang kehairanan

187

Bil 1 2

Bidalan Indah khabar dari rupa

Makna Perkhabaran tentang sesuatu perkara yang dilebih-lebihkan. Perbuatan yang telah terlanjur dan tidak dapat ditarik kembali. Melakukan sesuautu hendaklah mengikut kemampuan sendiri. Berjaga-jaga sebelum ketibaan sesuatu bencana. Nasihat atau pelajaran yang tidak dimasukkan ke dalam ingatan.

Nasi sudah menjadi bubur

Ukur baju di badan sendiri Sediakan payung sebelum hujan Masuk ke telinga kanan keluar di telinga kiri

188

Bil

Pepatah

Makna

Berani kerana benar, takut kerana salah.

Berani kerana berada dipihak yang benar.

Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih.

Kalau ada kemahuan, maka ada jalan untuk melakukannya. Sebaliknya jika hati tidak mahu, maka ada saja alasan untuk tidak melakukan sesuatu.

Rujukan: 1. 2. Peribahasa Sekolah Menengah Asiah Abdul Rahman (DBP) Kamus Peribahasa Bergambar. Asraf, Rosnita Abdullah, Sunah Adam (Sasbadi)

189

Bil 1 2

Kata Hikmat Masa itu emas Ilmu pelita hidup

Makna Masa sangat berharga. Ilmu pengetahuan.

190

Bil.

Perkataan

Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard segi, sudut, bahagian untuk diberikan perhatian dan sebagainya.

1.

aspek (aspk)

2.

ayat songsang

susunan ayat yang berlawan daripada pola biasa yang mana predikat mendahului subjek. (Rujuk tata bahasa dewan muka surat 436 437) bahan yang memuatkan maklumat atau paparan yang terdiri daripada lukisan, gambar rajah, simbol dan lain-lain untuk menyatakan atau menyampaikan idea karangan yang ditulis dengan bahasa biasa tidak berbentuk puisi. bercakap untuk mengemukakan pendapat berborak atau beromong bercakap, berbual mengisahkan sesuatu

3.

bahan grafik

4.

bahan prosa

5. 6. 7.

berbicara berbual-bual bercerita

8.

bertatasusila

adat sopan santun dan budi pekerti yang baik

9. 10.

bertutur deskriptif

bercakap atau berkata-kata keterangan yang bertujuan memberi gambaran gabungan dua bunyi vokal yang disebut

11.

diftong (lin)

dalam satu suku kata akibat perubahan kedudukan lidah seperti ai, au dan oi.

12.

digraf

dua huruf berturut-turut yang mewakili satu bunyi seperti ng, ny, sy

13.

diksi

pemilihan dan penggunaan kata yang tepat dan berkesan untuk mengungkapkan idea secara lisan dan bertulis

191

Bil.

Perkataan

Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard

14.

ekstensif

(kstnsif) luas liputannya. kumpulan kata yang membentuk unit unit sintaksis sesuatu klausa tingkah laku atau gerak geri, perbuatan atau kelakuan

15.

frasa gerak laku

16. grafik 17. gramatis 18. idea 19. idea sampingan idea utama

maklumat atau paparan yang terdiri daripada lukisan, gambar rajah, simbol dan lain-lain untuk menyatakan atau menyampaikan idea berasaskan atau mengikut prinsip-prinsip nahu atau tatabahasa buah fikiran, gagasan idea dalam bentuk huraian dan contoh bagi menyokong dan menerangkan idea utama buah fikiran yang penting menerangkan maksud keseluruhan perenggan tercipta daripada daya khayalan dan imaginasi atau daya kreatif berasaskan khayalan berhenti sebentar karangan berpandu ialah satu penulisan karangan berdasarkan panduan guru atau murid bebas mengeluarkan idea dengan panduan atau batasan yang diberi karangan terkawal ialah segala isi dan bahasanya sedia terkawal oleh guru (menurut Salleh Akib, 1975:135) atau susunan dikawal ketat dan sedikitsedikit dipimpin ke arah karangan bebas

20.

21.

22.

imaginatif jeda atau berjeda karangan berpandu

23.

24.

25.

karangan terkawal

192

Bil.

Perkataan

Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard i. gelaran kehormat yang diberi kerana jasa seseorang.

26.

kata gelaran

ii. gelaran yang digunakan untuk merujuk keturunan/taraf. iii. rujukan kehormat yang digunakan kepada gelaran kehormat.

27.

klasifikasi

penyusunan mengikut kelas atau susunan sistematik ke dalam kumpulan menurut kriteria yang ditetapkan pengertian am atau idea yang mendasari sesuatu

28.

konsep kreatif

29.

mempunyai kebolehan mengembangkan sesuatu idea tidak dengan begitu sahaja menerima atau mempersetujui sesuatu (menimbangkan buruk baiknya terlebih dahulu) melukis rangka secara kasar membersihkan atau menulis semula perkataan, frasa atau ayat yang betul hasil daripada pengeditan hal membuat pertimbangan dan penilaian dengan menggunakan akal atau tinjauan akal atau membuat pertimbangan dengan logik mengisahkan sesuatu kepada/ mengkhabarkan/memberitahu/mengatakan meniru

30.

kritis

31.

melakar

32.

memurnikan

33.

menaakul

34.

menceritakan

35.

mengajuk

36.

mengecam

kenal atau ingat sesuatu yang dilihat dan didengar menyunting atau menandai kesalahan pada perkataan, frasa atau ayat

37.

mengedit

193

Bil.

Perkataan mengimlak

Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard

38. mengujarkan

menyebut atau membaca supaya ditulis oleh orang lain mengatakan, mengucapkan, menuturkan atau menyebutkan menghasil, melahirkan, mengeluarkan buah fikiran/idea. unit atau bahagian tersendiri yang lengkap dengan komponennya yang melaksanakan fungsi tertentu dan dapat dirangkaikan dengan unit-unit lain dalam sesuatu yang lebih besar pelbagai media seperti media cetak dan media elektronik atau bahan elektronik yang mengandungi pelbagai media seperti animasi, data, suara, gerakan dan sebagainya yang bersifat interaktif cerita peristiwa atau pengalaman anggapan, pendapat, tanggapan, fikiran pada sesuatu yang dilihat, dibaca dan didengar kesimpulan yang dibuat atau diperolehi daripada berfikir pada sesuatu yang dilihat, dibaca dan didengar pendekatan yang mana kurikulum distrukturkan kepada struktur yang lebih kecil yang dinamakan sebagai modul

39.

40.

menjana idea

modul 41.

multimedia 42.

43.

naratif

44.

pandangan

45.

pendapat pendekatan modular

46.

47.

pengumuman

pemberitahuan kepada orang ramai perbuatan menilai sesuatu untuk dijadikan ukuran atau bandingan. perihal merasa(i) dalam hati atau batin, hasil atau perbuatan merasa dalam hati atau batin, sentimen suka, minat, ingin tahu

48.

penilaian

49.

perasaan

194

Bil.

Perkataan

Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard

50.

pertautan idea

pertalian atau perhubungan idea antara dua ayat atau dua perenggan contoh atau model ayat yang dibina atau rangka dasar ayat. Terdapat 4 pola ayat dasar. (Rujuk tata bahasa dewan muka surat 418 419) asas atau dasar yang menjadi pokok sesuatu pemikiran, kajian, tindakan, atau hukum sesuatu teori dan lain-lain karangan yang bertulis dengan bahasa yang biasa bukan dalam bentuk puisi Sesuatu yang diramalkan, dugaan, telahan dan tekaan. reaksi soalan yang berpecah daripada sesuatu tumpuan

51.

pola ayat

52.

prinsip

53.

prosa

54. 55. 56.

ramalan respons soalan bercapah soalan bertumpu

57.

soalan yang memerlukan jawapan yang bersifat objektif dan dinyatakan dalam teks perubahan bentuk atau sifat, rupa, keadaan dan lainlain melakukan sesuatu tanpa perlu berfikir dan hanya meniru dan menyalin sahaja susunan {kejadian) yang berturut-turut, susunan yang teratur, rentetan a. Unit bahasa yang melebihi batas ayat. Wacana boleh terdiri daripada ayat, ceraian, dialog dan sebagainya. b. kesatuan fikiran yang utuh dalam bentuk lisan atau tulisan

58.

transformasi tulisan mekanis (mkanis) urutan

59.

60.

61.

wacana

195

Anda mungkin juga menyukai