Anda di halaman 1dari 280

Bahagian Pendidikan Guru,

Kementerian Pendidikan Malaysia


Februari 2001
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Kandungan

ISI KANDUNGAN

Kandungan Muka Surat


Modul 1: Pengenalan PC M1-1
Aktiviti 1: Mengenal pasti komponen PC M1-2
Aktiviti 2: Menyatakan fungsi komponen M1-5
Aktiviti 3: Menerangkan hubung kait antara M1-7
komponen

Modul 2 : Windows 98
Aktiviti 1 : Memulakan Windows 98 M2-3
Aktiviti 2 : Ubah suai Beberapa Fungsi Tambahan
Pada Desktop M2-18
Aktiviti 3 : Fungsi Windows Explorer M2-31
Aktiviti 4 : Fungsi Menjerat Tetingkap M2-41
Aktiviti 5 : Fungsi Multitasking M2-45
Aktiviti 6 : Beberapa Aplikasi Sampingan Pada
Windows 98 M2-49
Aktiviti 7 : Beberapa Keistimewaan Windows 98 M2-61

Modul 3 : Integrasi Microsoft Office 2000


Aktiviti 1 : Integrasi MS Office 2000 M3-2
Aktiviti 2 : Binder M3-11
Aktiviti 3 : Menyediakan Dokumen Word Dalam
Bentuk Buku Elektronik M3-15
Aktiviti 4 : Kemudahan Forms On-Line M3-22

Modul 4 : Bahan Edaran


Aktiviti 1 : Memformat Dokumen dan Membuat M4-2
Kolum
Aktiviti 2 : Membuat Drop Cap M4-3
Aktiviti 3 : Memformat Perenggan M4-4
Aktiviti 4 : Memasukkan Simbol M4-6
Aktiviti 5 : Membuat Jadual dan Memasukkan Teks M4-7
Aktiviti 6 : Memasuk dan Memanipulasikan Grafik M4-8
Aktiviti 7 : Membina Jadual Secara ‘Freehand’ M4-12
Aktiviti 8: Menggunakan fungsi auto correct untuk
menaip secara pintas M4-14
Aktiviti 9: Menyemak ejaan M4-15

i
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Kandungan

Modul 5 : Penerbitan Atas Meja M5-2


Aktiviti 1: Membuat setup halaman dalam
orientasi lanskap
Aktiviti 2: Mencipta styles perenggan yang
tersendiri M5-19
Aktiviti 3: Mencipta nota kaki M5-21
Aktiviti 4: Membina jadual data dan membina
geraf Menggunakan Excel 2000 M5-23
Aktiviti 5: Memasukkan geraf ke dalam dokumen
Word 2000 M5-25
Aktiviti 6: Mengimbas dan memasukkan gambar M5-34
Aktiviti 7: Membuat Brosur

Modul 6 : Penghasilan Bahan Persembahan


Dan Pembelajaran
Aktiviti 1 : Contoh Persembahan dan M6-3
Prinsip CASPER M6-5
Aktiviti 2 : Merancang Kandungan Persembahan M6-8
Aktiviti 3 : Membina Bahan Persembahan M6-18
Aktiviti 4 : Menyisip Bunyi
Aktiviti 5 : Menukar Fai Persembahan Ke Bentuk M6-22
HTML M6-24
Aktiviti 6 : Membina Disket Pack And Go M6-31
Aktiviti 7 : Berkongsi Dan Menilai

Modul 7 : Templat Soalan


Aktiviti 1 : Membina Style Soalan Anika Pilihan M7-3
Aktiviti 2 : Mencipta Makro yang dapat M7-12
melaksanakan style
Aktiviti 3 : Mencipta Menu Tambahan Pada Bar M7-15
Menu
Aktiviti 4 : Mengguna Templat Soalan Untuk M7-19
Membina Soalan
Aktiviti 5: Mengguna Equation Editor M7-21
Aktiviti 6: Memindahkan Templat dari Satu M7-26
Komputer ke Komputer lain

Modul 8 :Pangkalan Data Bank Item


Aktiviti 1 : Membina Pangkalan Data Bank Soalan M8-3
Aktiviti 2 : Membina Templat Ujian M8-19
Aktiviti 3 :Membina Soalan Scara On-Line M8-25
Aktiviti 4 : Memeriksa Jawapan Soalan On-Line
Menggunakan Excell M8-29

ii
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P

AHLI PANEL
MODUL APLIKASI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Penyelaras:

Tn Hj Mohd Afandi Bin Ayub


Unit KDP,
Bahagian Pendidikan Guru,
Kementerian Pendidikan Malaysia

Ahli

Bil Nama Maktab Alamat e-mail


1. En Abdul Hamid bin Mohd. MPPP amid55@hotmail.com
Yaman
2. En Abdullah bin Hamid MPI abah@pc.jaring.my
3. En Abu Bakar bin Lazim IPDA abila@tm.net.my
4. En Jaafar bin Yakin MPTAA jabiya@hotmail.com
5. En Kamaludin bin Ahmad MPTI zharif@tm.net.my
6. En Kasim bin Abd Raof MPIP kasimars@hotmail.com
7. En Mustaffar Abd. Majid MPPM mammai@yahoo.com
8. En Nik Ibrahim bin Nik Mat MPTB nikhim@yahoo.com
9. En Omar bin Zakaria MPBP obiza@hotmail.com
10. En Razali bin Lebai Nor MPSAH rshlea@hotmail.com
11. En Zainal Abidin bin Sulaiman MPIP zasalina@hotmail.com

iii
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P

PERINGATAN:

1. Modul ini hendaklah digunakan menggunakan komputer yang mempunyai


aplikasi Microsoft Office 2000 yang lengkap –semua komponennya
terpasang.

Opsyen untuk memilih


semua komponen MS
Office

2. Modul ini juga hendaklah digunakan bersama-sama CD-ROM yang


mengandungi semua bahan sokongan semasa menjalankan aktiviti.

3. Fail yang salin dari CD-ROM ke cakera keras perlu ditukarkan attribute
Read-only ke Archive.

iv
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P

4. Sediakan folder di Desktop untuk digunakan disepanjang kursus.

Penghargaan:

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia mengucapkan


penghargaan kepada semua pihak yang terlibat membina modul ini
terutamanya pada peringkat awal. Antara mereka ialah:

• Pn. Gan Lee Eng (MPPM)


• En. Mohd Noh bin Abd Rahim (MPPM)
• En. Liew Kuek Pau (MPTAA)
• En. Nizam bin Abd. Latib (MPRM)
• En. Sazali bin Hj. Kadlan (MPPM)
• En. Yap Yee Khiong (MPPM)

v
Modul 1

Pengenalan PC
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Pengenalan PC

MODUL 1

Tajuk : Pengenalan PC

Objektif: Setelah mengikuti modul ini peserta dapat

1. mengenal pasti komponen utama PC,


2. menyatakan secara ringkas fungsi komponen.

Keperluan:
1. Persembahan Powerpoint (M1- pengenalan_pc)
2. PC

Masa : 1 jam

Kandungan:
Aktiviti 1 : Mengenal pasti komponen PC (15 minit)

Dalam bahagian ini peserta akan didedahkan dengan


komponen- komponen penting yang terdapat dalam satu sistem
komputer.

Aktiviti 2 : Menyatakan fungsi komponen (30 minit)

Dalam bahagian ini peserta akan dapat mengenal pasti fungsi


bagi setiap komponen.

Aktiviti 3 : Menerangkan secara ringkas hubung kait antara


komponen (15 minit)

Dalam bahagian ini peserta akan dapat mengenal pasti


hubung kait antara komponen yang ada serta perkaitan
perkakasan dan perisian komputer.

M1-1
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Pengenalan PC

Aktiviti 1

Tajuk: Mengenal pasti komponen PC

Objektif: Setelah mengikuti aktiviti ini peserta dapat mengenal pasti


komponen dalam kategori

1. input,
2. pemprosesan,
3. output.

Prosedur: Peserta akan

1. mengenal pasti komponen komputer berasaskan kategori


input, pemprosesan,dan output.

Refleksi:

Peserta diharapkan dapat menyatakan kepentingan setiap


komponen.

M1-2
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Pengenalan PC

Prosedur 1:

1. Secara umum komponen komputer boleh dikategorikan kepada input,


pemprosesan, dan output berdasarkan model pemprosesan data.

2. Komponen input merupakan perkakasan yang berperanan sebagai


penyalur bagi membolehkan pengguna memberi arahan dan maklumat
kepada sistem komputer. Ia terdiri daripada papan kekunci dan
tetikus. Komponen pemprosesan mengandungi Unit Pemprosesan
Pusat, Memori, dan Storan. Sementara monitor dan pencetak pula
dikategorikan sebagai komponen output.

Input Pemprosesan Output

Monitor

Pemacu
CD-ROM Pencetak

Pemacu
Cakera Liut

Sistem Unit

Tetikus
Papan kekunci

M1-3
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Pengenalan PC

Pemprosesan

Papan kekunci
Storan
sementara

Tetikus Storan kekal


Pencetak

Cakera liut Cakera keras

M1-4
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Pengenalan PC

Aktiviti 2

Tajuk: : Menyatakan fungsi komponen

Objektif: Setelah mengikuti aktiviti ini peserta dapat

1. mengenal pasti fungsi bagi setiap komponen dalam kategori

a. Input,
b. Pemprosesan,
c. Output.

Prosedur:
1. Peserta akan menyatakan fungsi bagi setiap komponen
yang ada.

Refleksi:
Peserta boleh menerangkan secara ringkas hubung kait dan
saling bergantung antara komponen.

Prosedur 1

1. Fungsi komponen input

a. Papan kekunci merupakan peranti yang digunakan untuk berinteraksi


dengan unit sistem dengan menaip maklumat.

M1-5
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Pengenalan PC

b. Tetikus merupakan alat yang digunakan untuk mengawal pergerakan


penunjuk skrin.

2. Fungsi Komponen Pemprosesan

a. Unit Pemprosesan Pusat

b. Memori – Terdapat dua jenis memori utama iaitu RAM dan ROM

i. RAM (Random Access Memory)

Berfungsi sebagai storan sementara yang bergantung kepada


bekalan kuasa elektrik di mana kandungannya akan terpadam
apabila bekalan kuasa diputuskan.

ii. ROM (Read Only Memory)

Sejenis memori yang boleh menyimpan secara kekal arahan dan


maklumat yang terkandung di dalamnya walaupun tanpa bekalan
kuasa.

c. Storan

Pemacu cakera berperanan sebagai peranti storan sekunder dan


peranti output /input yang terdiri daripada cakera liut dan cakera
keras

3. Fungsi Komponen Output

Sebagai peranti yang memaparkan hasil yang dilakukan oleh komputer.

a. Monitor

Memaparkan hasil pada skrinnya.

b. Pencetak

Memaparkan hasil dalam bentuk cetakan.

M1-6
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Pengenalan PC

Aktiviti 3

Tajuk: Hubungkait Komponen PC

Objektif: Setelah mengikuti modul ini peserta dapat

1. menerangkan secara ringkas hubungkait komponen PC.

Prosedur:

1. Komponen input, pemprosesan, dan output dihubung kait dalam sistem


PC dapat digambarkan seperti rajah-rajah berikut:

Monitor
Pencetak

Memori RAM

Modem
Video
TV
Bunyi

Cakera liut
Papan
Cakera keras
kekunci
Pemacu CD-ROM
Tetikus

} Pemprosesan dan penstoran


dilakukan dalam bentuk binari
{ Pengguna
menaip “LISA” ~ Pemindahan ke pencetak dalam
bentuk binari

| Papan kekunci
menukarkan aksara ke
kod binari; bit
dipindahkan ke  Pencetak menukarkan kod binari
memori untuk diproses kepada aksara sebelum mencetak
oleh CPU

M1-7
Modul 2

Windows 98
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

Modul 2 : Microsoft Windows 98

Objektif:
Selepas mengikuti aktiviti ini, peserta akan dapat
1. mengenali dan menghayati beberapa utiliti pada Windows 98,
2. menggunakan beberapa fungsi pada Windows 98,
3. menggunakan beberapa aplikasi sampingan pada Windows 98.

Keperluan:
1. Sistem komputer yang terpasang dengan perisian Windows 98, atau 98
SE,
2. Windows 98 telah diinstal secara penuh (menggunakan kaedah
Customised).

Kandungan :
Modul ini terdiri daripada 12 aktiviti berasingan. Setiap aktiviti ada kaitan
dengan aktiviti berikutnya, maka dicadangkan, peserta mengikuti aktiviti-
aktiviti ini secara berturutan.
Aktiviti 1 – Memulakan Windows 98
Prosedur 1 – Membuka Windows 98
Prosedur 2 – Menutup Windows 98
Prosedur 3 – Penggunaan Tetikus
Prosedur 4 – Penerokaan Desktop Windows 98
Prosedur 5 – Ubah Suai Rupa Bentuk Visual Pada Desktop
Aktiviti 2 – Ubah Suai Beberapa Fungsi Tambahan Pada Desktop
Prosedur 1 - Control Panel
Prosedur 2 - Control Panel : Date & Time
Prosedur 3 - Control Panel: Regional Settings
Prosedur 4 - Control Panel: Add/Remove Programs
Prosedur 5 - Control Panel: Printers
Aktiviti 3 – Fungsi Windows Explorer
Prosedur 1 - Penggunaan Windows Explorer
Prosedur 2 - Mengesan dan Mencari Fail Dokumen dan Data

Aktiviti 4 – Fungsi Menjerat Tetingkap (Windows Capture)


Prosedur 1 - Proses Menjerat dan mengedit gambar
Aktiviti 5 – Fungsi MultiTasking Pada Windows ’98
Prosedur 1 - Membuka Beberapa Tetingkap Serentak

M2- 1
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

Aktiviti 6 - Beberapa Aplikasi Sampingan pada Windows 98


Prosedur 1 - WordPad, NotePad, Calculator, Paint
Prosedur 2 - Fungsi Khusus – Scandisk, Defragmenter, Penggunaan
Menu Startup, dan, Kegunaan Safe Mode
Aktiviti 7 – Beberapa Keistimewaan Windows 98
Prosedur 1 - Pameran Tetingkap Windows 98
Prosedur 2 - Semak Konfigurasi Komputer
Prosedur 3 - Utiliti memformat Disket
Lampiran M2
• Konvensyen Memberi Nama pada Fail DOS
• Konvensyen memberi nama fail Windows
• Contoh Extension yang kerap digunakan dalam Windows dan Office

Sinopsis:
Modul Windows 98 memperkenalkan beberapa fungsi dan kemudahan yang
terdapat dalam sistem operasi ini, termasuklah beberapa latihan hands-on
untuk memahirkan peserta dalam pengendalian dan penggunaan utiliti
Windows dengan jayanya.

M2- 2
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

Aktiviti 1
Tajuk: Memulakan Windows 98

Objektif :
Setelah mengikuti aktiviti ini, peserta akan dapat
1. membuka perisian Windows 98 dengan betul dan sistematik,
2. menutup perisian Windows 98 dengan betul dan sistematik,
3. mengguna dan mengawal tetikus dengan yakin dan sempurna.

Prosedur:
1. Membuka sistem komputer Windows 98,
2. Meneroka kandungan tetingkap Windows 98,
3. Menutup sistem komputer Windows 98,
4. Mengguna dan mengawal tetikus,
5. Meneroka kandungan beberapa tetingkap yang terdapat di dalam
Windows 98 dengan yakin dan jaya,
6. Menggunakan kemudahan bartugas /taskbar dengan cekap,
7. Membuka, menutup, serta memanipulasi saiz dan bentuk tetingkap pada
Windows,
8. Menyusun dan mengatur kandungan fail yang terdapat pada sesuatu
tetingkap yang terbuka,
9. Memanipulasi kedudukan dan susunan folder dan fail pada desktop
dengan sempurna,
10. Mencipta dan menamakan folder dengan jayanya,
11. Mengubah suai penataran Windows pada desktop dengan jayanya.

Refleksi:
Peserta mengimbas semula keperluan melaksanakan sistem komputer
dengan teratur.

M2- 3
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

Prosedur 1
Membuka Perisian Windows 98

1. Sila buka suis CPU,


2. Tunggu sehingga perisian sistem dilaksanakan. Beberapa mesej akan
muncul, diikuti dengan logo Windows 98.
3. Tetingkap Windows 98 seperti berikut akan dipamerkan:
a. Cuba anda lihat kandungan tetingkap ini, dan bandingkan
kandungan tetingkap pada komputer anda dengan komputer-
komputer rakan anda yang lain,
b. Apakah perbezaan dan persamaan kandungan yang anda dapati?

Ikon Short-Cut MS Office

Ikon
Folder DESKTOP

Butang Start Bar ‘Quick-Launch’ BarTugas / TaskBar

M2- 4
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

Prosedur 2

Menutup Windows 98

1. Klik pada butang Start,


2. Pilih butang Shut Down,
a. Kekotak dialog berikut muncul:

b. Klik pada utusan 'Shut Down The Computer?'


c. Klik pada Yes.
d. Tunggu untuk beberapa ketika sehingga mesej Your Computer May
Be Shut Down Safely muncul.

PERHATIAN! Kalau sistem komputer anda menggunakan kaedah


bekalan kuasa jenis ATX, maka sistem anda akan tutup
terus, dan mesej pada langkah (d) di atas tidak akan
muncul!

e. Tutup suis CPU anda.

Refleksi
Mengapakah langkah-langkah menutup perisian Windows 98 perlu dilakukan
dengan teratur?
Apakah yang mungkin terjadi sekiranya anda terus menutup suis CPU
sahaja?

M2- 5
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

Prosedur 3

Penggunaan Tetikus

Tetikus amat perlu untuk melancarkan penggunaan Windows 95/98. Anda


boleh terus menggunakan Windows 98 tanpa tetikus, tetapi banyak masalah
akan muncul, khususnya apabila anda ingin menggunakan fungsi dan
kemudahan dalam Windows 98 dengan cepat dan mudah.

1. Dua bentuk tetikus biasa dijumpai – MS Mouse dan PC Mouse.


MS Mouse dicipta oleh syarikat Microsoft, dan digunakan dengan
komputer IBM dan serasi.
PC Mouse dicipta oleh syarikat-syarikat lain, dan disuaikan penggunaan
dengan komputer IBM dan serasi.

a. MS Mouse lebih kerap digunakan dengan perisian Windows.


b. Tetikus jenis ini mengandungi 2 butang – butang Kiri dan butang
Kanan.
Butang Kiri digunakan untuk melakukan kebanyakan tugas seperti
memilih dan melaksanakan sesuatu arahan.
Butang Kanan digunakan untuk tujuan-tujuan khas.

Butang Kanan

Butang Kiri

2. Teknik Penggunaan Tetikus

Klik tekan butang kiri sekali dan lepas

Klik 2x tekan butang kiri 2 kali dengan cepat dan lepas

Klik & Heret tekan dan pegang terus butang kiri, kemudian
heret tetikus ke kiri atau ke kanan. Lepaskan
tetikus.
Klik Kanan tekan butang kanan sekali dan lepas

M2- 6
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

3. Latihan Menggunakan Tetikus


a. Pastikan tetingkap Windows masih terbuka.
b. Gerakkan kursor tetikus ke atas ikon My Computer, dan klik.
c. Perhatikan warna pada ikon berubah, menunjukkan ikon tersebut telah
terpilih.
d. Klik butang Kanan.
e. Perhatikan kekotak menu berikut muncul:

f. Klik di luar kekotak menu untuk menutupnya.


g. Klik 2x di atas ikon My Computer.
h. Perhatikan, tetingkap Folder My Computer dibuka:
Butang Butang
Judul Kecilkan Besarkan
Tetingkap Tetingkap Butang
Tetingkap
Tutup/Close
Tetingkap

Bar Menu

i. Sila klik pada butang Besarkan Tetingkap (Maximise).


• Apakah yang berlaku pada tetingkap ini?
ii. Sila klik pula pada butang Kecilkan Tetingkap (Minimise).
• Apakah yang terjadi?

M2- 7
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

iii. Klik pada butang My Document pada taskBar untuk pamerkan


semula tetingkap ini.

Butang My Document
pada taskBar

iv. Klik pada butang Close (X) untuk menutup tetingkap ini.

4. Anda mungkin dapati kekotak kontrol berikut muncul pada sudut kanan
atas pada tetingkap yang dibuka:

a. Cuba anda teroka apakah kegunaannya?

M2- 8
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

Prosedur 4

Penerokaan Desktop Windows 98

1. BarTugas atau TaskBar


BarTugas atau TaskBar digunakan sebagai landasan untuk melaksana
perintah dan arahan yang akan membuka atau menutup fail atau perisian
tertentu.
a. Secara default, kedudukan BarTugas ialah pada sempadan bawah
skrin monitor.
b. Anda dapat mengubah suai kedudukan bar itu mengikut keperluan
anda sendiri:
i. Letak kursor tetikus di atas ruang kosong pada BarTugas,
ii. Klik & Heret ke sempadan kanan skrin monitor. Lepas tetikus.
iii. Perhatikan, BarTugas sudah berubah tempat kedudukannya.

Kedudukan baru
TaskBar

TaskBar
Klik & Heret ke kanan

iv. Ulang langkah ini untuk meletak BarTugas pada kedudukan yang
lain pula.
v. Dapatkah anda melakukannya?

c. Cuba klik 2x pada ikon My Computer,


i. Kecilkan tetingkap ini
ii. Perhatikan pada BarTugas. Dapatkah anda melihat butang
bernama My Computer muncul?

M2- 9
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

iii. Klik 2x di atas butang My Computer pada BarTugas itu untuk


mempamernya semula pada desktop.
iv. Kecilkan tetingkap ini.

d. Cuba klik 2x pula di atas ikon Network Neighbourhood – dapatkah


anda melihat dua butang muncul pada BarTugas?

2. Ikon My Computer
Ikon My Computer digunakan oleh sistem Windows untuk menyimpan
pelbagai maklumat mengenai sistem komputer anda.

a. Klik butang kanan tetikus di atas ikon My Computer,


b. Pada menu yang muncul,
i. Klik pada Properties.
ii. Tetingkap System Properties muncul:

Sistem Windows yang


sedang digunakan

Nombor Lesen Sah


perisian Windows

Sistem Komputer anda


dan ruang ingatannya

iii. Klik pada tab Device Manager untuk melihat perkakasan


yang tersambung kepada sistem komputer anda.
iv. Klik pada tab Performance untuk melihat bagaimanakah
sistem komputer anda telah disuaikan dengan sistem
operasian Windows 98.
v. Klik butang OK untuk menutup tetingkap ini dan keluar ke
desktop.

M2- 10
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

c. Klik 2x di atas ikon My Computer


i. Tetingkap folder My Computer seperti berikut akan dipamerkan:

Pemacu A:
(Disket) 3½ "
Pencetak
yang
tersambung

Pemacu E:
Pemacu C: (CD-ROM)
(Hard disk)

Pemacu Tambahan – Zip Drive

d. Pamerkan Kandungan Hard disk anda


d. Klik 2x di atas ikon hard disk (C:)
e. Perhatikan tetingkap kandungan hard disk seperti berikut
akan dipamerkan:

Folder
atau
Direktori

Fail

• Folder – tempat untuk simpan fail-fail perisian, sistem dan


data maklumat
• Fail - fail data atau maklumat berbentuk teks atau grafik

Folder

Fail Data
Fail Sistem

Fail Arahan Fail Grafik

M2- 11
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

f. Ubahsuai susunan Folder dan Fail pada tetingkap ini:


i. Klik pada menu View.
• Klik pada Large Icons.
• Bagaimanakah rupa bentuk susunan folder dan fail akan
kelihatan?

ii. Klik pada menu View.


• Klik pada Small Icons.
• Apakah perbezaan yang dapat anda lihat?

iii. Klik pada menu View.


• Klik pada List.
• Bagaimanakah bentuk pamerannya?

iv. Klik pada menu View.


• Klik pada Details.
• Apakah perubahan yang kelihatan?

v. Susun kedudukan ikon:


• Klik menu View.
• Pilih Arrange Icons.
• Pilih Name, atau Type, atau, Size, atau Date.
• Nyatakan perbezaan pada susunan apabila anda memilih
bentuk-bentuk penataran yang berlainan.

vi. Klik butang Exit (X) untuk menutup tetingkap ini, dan keluar ke
desktop.

M2- 12
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

Prosedur 7
Ubah Suai Rupa Bentuk Visual Pada Desktop

1. Kedudukan Ikon pada Desktop


a. Secara default, semua ikon yang terdapat pada desktop akan tersusun
pada bahagian kiri desktop.
b. Pengguna bebas untuk menyusun ikon-ikon pada mana-mana
bahagian di atas desktop:

i. Klik & Heret ikon ke tempat lain di atas desktop.


ii. Cuba anda ulang langkah ini.

c. Kaedah susunan secara automatik lebih mudah:


i. Letak kursor tetikus di atas kawasan kosong pada desktop.
• Klik butang kanan.
• Perhatikan satu menu muncul:

• Pilih Arrange Icons, pilih By Name.


• Perhatikan bagaimana ikon-ikon disusun semula dengan
berpandukan kepada nama ikon-ikon tersebut.

M2- 13
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

ii. Ulang langkah ini dengan memilih opsyen yang lain pada menu
tersebut pula.
• Pilih Auto Arrange – bagaimanakah hasil susunannya?
• Pilih Line Up Icons – nyatakan kesan yang terhasil.

b. Cipta Folder Baru


i. Pastikan anda masih berada pada desktop.
ii. Klik butang kanan pada satu ruang kosong di atas desktop.
• Pada menu yang muncul, pilih New, dan pilih Folder.
• Perhatikan satu ikon baru berlabel New Folder muncul:

Terus taipkan satu


nama khusus untuk
folder ini.

• Klik di luar folder itu untuk terima pakai nama tersebut.

iii. Tukar nama folder berkenaan:


• Klik butang kanan di atas ikon folder berkenaan.
Pada menu yang muncul, pilih Rename.
Taipkan nama baru untuk folder berkenaan.
• Klik di luar folder untuk terima pakai nama tersebut.
• Perhatikan, folder anda sudah mendapat nama yang baru.

c. Tukar Wajah Desktop


i. Klik butang kanan pada satu kawasan kosong di atas desktop
• Pada menu yang muncul, pilih Properties.

M2- 14
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

ii. Tetingkap Display Properties muncul:

• Perhatikan, secara default, tab Background terpilih.


Background merujuk kepada corak wallpaper yang akan
terpamer pada ruang latar desktop.

• Pilih satu kesan pada kekotak Wallpaper – Clouds.


• Klik pada Display – pilih Center.
• Klik pada butang Apply – untuk melihat kesannya pada
desktop anda.
• Pilih satu kesan background yang sesuai untuk komputer
anda.

M2- 15
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

d. Tetapkan Satu Bentuk Screen Saver


Screen Saver – satu fungsi Windows untuk ‘menyelamat’ skrin
monitor daripada kerosakan teknikal.
i. Klik pada tab Screen Saver.

2. Klik Settings
dan ubah suai
kalau perlu.

3. Tetapkan jangka
1. Klik dan pilih masa untuk screen
satu bentuk saver akan bermula
screen saver

ii. Klik Apply .

e. Ubah Suai Reka Bentuk Corak pada Penataran Desktop


i. Klik pada tab Appearance.

1. Klik dan pilih satu


skema warna yang
disediakan.

2. Klik dan ubah suai


skema warna kalau
perlu.

ii. Klik butang Apply untuk lihat kesan corak reka bentuk yang
terpilih.

M2- 16
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

f. Ubah Suai Bentuk Penataran Desktop


i. Klik pada tab Settings.
Settings – digunakan untuk menyesuaikan keupayaan Kad
Display yang digunakan pada sistem dengan keserasian monitor
yang tersambung.

1. Klik untuk tukar


kesan skema 2. Pilih saiz
warna pada pembentukan
monitor. imej pada skrin
monitor.

ii. Klik butang Apply untuk terima.


iii. Akhir sekali, klik butang OK untuk terima pakai segala perubahan
yang telah anda sediakan.

M2- 17
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

Aktiviti 2
Tajuk: Ubah Suai Beberapa Fungsi Tambahan Pada Desktop

Objektif:
Setelah mengikuti aktiviti ini, peserta akan dapat
a. meneroka dan menyelidik beberapa ikon yang terdapat pada Control
Panel dengan jayanya,
b. mengubah suai konfigurasi pada ikon-ikon yang terdapat dengan cekap,

Prosedur:
1. Membuka dan meneroka kandungan folder Control Panel.
2. Menukar sifat Date & Time.
3. Mengubah Regional Settings.
4. Menginstal perisian dan aplikasi, serta cara menghapuskan perisian.
5. Menambah dan mengguna pencetak.

Refleksi
Peserta dapat menukar konfigurasi mudah pada satu sistem komputer
peribadi, dapat menginstal perisian baru, serta membuang perisian yang tidak
diperlukan lagi. Seterusnya, peserta dapat menambah pencetak kepada
komputer dan dapat melakukan cetakan dengan yakin.

M2- 18
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

Prosedur 1
Meneroka Control Panel

1. Pastikan desktop Windows 98 sedang dipamerkan.


2. Klik pada butang Start.
a. Pilih Settings, Control Panel.
b. Tetingkap Control Panel akan dipamerkan:
Tetingkap Control Panel mengandungi fail-fail fungsi khusus untuk
pelaksanaan Windows 98.

c. Cuba anda ubah susunan fail pada tetingkap ini.


• Dapatkah anda melakukannya?

d. Klik butang kanan pada satu kawasan kosong di tetingkap ini. Pada
menu yang muncul, cuba anda pilih View, As Web Page.
• Bagaimanakah bentuk pameran fail pada tetingkap
dilakukan?

e. Klik pada menu View, Folder Options.

M2- 19
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

f. Perhatikan, tetingkap berikut muncul:

Cuba klik pada butang-


butang opsyen yang
terdapat untuk melihat
rupa bentuk penataran
tetingkap yang berbeza.

g. Cuba anda teroka bentuk pameran yang terhasil apabila anda


pilih Classic Style dan kemudiannya Custom…

M2- 20
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

Prosedur 2

Control panel – Date & Time

a. Klik 2x pada ikon Date & Time – untuk mengubah tarikh dan masa pada
sistem komputer anda:

Klik pada panah


Klik untuk atas atau panah
ubah Bulan, bawah untuk ubah
Tahun, dan masa.
Tarikh.

Klik untuk pilih zon


untuk tetapkan
masa.

Klik OK untuk
terima pakai.

M2- 21
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

Prosedur 3
Control Panel – Regional Settings

a. Klik 2x pada ikon Regional Settings.


Tetingkap ini digunakan untuk mengubah suai penetapan jangka waktu,
sukatan timbang, nilai wang, dan sebagainya.
i. Klik pada tab Regional Settings – untuk menetapkan kedudukan
geografikal sistem komputer yang sedang anda gunakan.
Kedudukan geografikal ini akan menentukan kaedah masa (time)
dan tarikh (date) yang akan dipamerkan oleh sistem komputer.

1. Pilih kawasan geografikal


di mana sistem anda
sedang digunakan.

ii. Klik pada tab Number – untuk tetapkan format untuk angka yang
digunakan pada kawasan/negara.

iii. Klik pada tab Currency – untuk tetapkan simbol dan jenis mata
wang yang digunakan.

M2- 22
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

Klik dan taipkan RM.

Klik butang Apply.

iv. Klik pada tab Time – untuk tetapkan masa dan waktu yang sesuai
dengan kawasan geografikal sistem komputer anda.

Klik dan taipkan


istilah pagi.

Klik dan taipkan


istilah petang.

• Klik Apply - untuk terima pakai.

v. Klik pada tab Date –untuk ubah suai corak pameran tarikh.
Langkah ini perlu, kerana kaedah pembentuk corak pameran tarikh
akan digunakan sepenuhnya apabila anda menggunakan sistem tarikh
pada aplikasi Helaian Elektronik dan Pangkalan Data.

Klik dan pilih atau


taip format tarikh
untuk Malaysia –
dd/MM/yyyy

• Jangan lupa – klik Apply.


• Klik OK untuk terima pakai.

M2- 23
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

Prosedur 4
Control Panel – Add/Remove Programs

1. Klik 2x pada ikon Add/Remove Programs.


2. Tetingkap Add/Remove Programs muncul.
Add/Remove Programs digunakan untuk memudahkan pengguna
menginstal perisian atau aplikasi baru ke dalam sistem komputer., dan
juga untuk menghapusbuang perisian dan aplikasi dari sistem.
Kemudahan ini perlu digunakan khususnya semasa menghapus buang
perisian atau aplikasi yang tidak diperlukan lagi.

Add – untuk instal.


Remove – untuk hapus buang perisian atau aplikasi yang telah diinstal
ke dalam sistem komputer.

Perhatian: Jangan hapuskan suatu perisian atau aplikasi dengan


menggunakan arahan DELETE!

i. Hapus buang perisian atau aplikasi.

1. Klik pada satu nama perisian atau


aplikasi.

2. Klik butang Add/Remove untuk


hapusbuang perisian atau
aplikasi berkenaan,
3. Wizard untuk Remove/Uninstall
akan muncul, ikutilah arahan-
arahan yang muncul.

M2- 24
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

ii. Untuk instal perisian atau aplikasi yang baru


• Klik pada tab Install/Uninstall.
• Tetingkap Install akan muncul.
• Masukkan CD-ROM perisian atau aplikasi berkenaan ke
dalam pemacu CD-ROM, tekan kekunci Enter, dan ikutlah
arahan dan panduan yang muncul.

3. Klik pada tab Windows Setup


Tetingkap ini digunakan untuk pilih buang atau menambah perisian utiliti
yang terdapat pada sistem Windows komputer anda.

i. Klik pada nama satu utiliti untuk memilihnya ( ada √ ).


ii. Klik sekali lagi pada utiliti yang sama untuk membatalkan pilihannya
( tiada √).
iii. Klik pada butang Apply untuk terima pakai.

M2- 25
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

iv. Mesej berikut akan muncul:

• Masukkan CD-ROM Windows ke dalam pemacu CD-ROM


untuk teruskan proses ini.
• Tunggu hingga Windows selesai melaksanakan proses ini.

4. Klik pada tab Startup Disk


Utiliti ini digunakan untuk menyediakan disket Startup atau disket sistem
Windows.
a. Disket sistem digunakan untuk menghidupkan komputer apabila
berlaku kerosakan teknikal pada sistem komputer, seperti:
• Komputer tersangkut semasa perlaksanaan suatu aplikasi.
• Sistem komputer terhenti dengan tiba-tiba.
• Muncul beberapa mesej ralat (error).
b. Untuk menyediakan disket Startup atau disket sistem Windows,
i. Masukkan disket baru (kosong) ke dalam pemacu A.
ii. Masukkan CD-ROM Windows 98 ke dalam pemacu CD-ROM.
iii. Klik butang Create Disk… untuk mula proses mencipta disket
sistem.

M2- 26
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

Prosedur 5

Control Panel – Printers

1. Klik 2x pada ikon Printers.


2. Tetingkap Printers muncul.
Tetingkap ini digunakan untuk menetapkan jenis pencetak yang
disambungkan kepada sistem komputer, sama ada printer Network
( yang digunakan dalam rangkaian) dan printer Stand-alone (yang
disambung terus pada sesuatu unit komputer).

Nama Printer yang


telah tersambung.

a. Klik 2x pada ikon Add Printers – untuk tambah unit pencetak yang
baru di sambungkan pada komputer.
b. Ikutlah panduan yang disediakan oleh Add Printer Wizard.
c. Klik butang Finish apabila selesai.
d. Perhatikan nama printer yang baru ditambah akan muncul pada
tetingkap Printers.

M2- 27
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

Perhatian:
Langkah-langkah berikut adalah untuk menyediakan pencetak
model Canon 210 SP.
Prosedur ini berbeza mengikut jenama dan model pencetak
masing-masing.

e. Aktifkan printer baru anda.


i. Klik 2x di atas nama printer anda.
ii. Perhatikan tetingkap berikut muncul:

• Klik pada menu Printer, pilih Properties.


• Tetingkap berikut muncul:

1. Pilih tab Paper.

2. Pilih saiz A4 (saiz


kertas universal
yang digunakan di
Malaysia.

3. Pilih orientasi
Potrait.

4. Klik butang Apply.

• Klik pula pada tab Graphics.

M2- 28
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

• Tetingkap berikut muncul:

5. Pilih resolusi
cetakan – 360
dots per inch.

6. Pilih Fine.

7. Klik Apply.

• Klik tab General.


• Buka suis pencetak anda, dan masukkan kertas ke
dalamnya.
• Klik pada butang Print Test Page.
• Jika pencetak anda telah diset dengan betul, pencetak
akan mencetak halaman ujian cetakan yang sempurna.

f. Jadikan Printer ini sebagai pencetak Default,


Printer Default ialah printer utama yang akan dihidupkan setiap kali
sistem komputer dilaksanakan.
i. Klik butang Start, Settings, Printers
ii. Klik 2x di atas nama printer berkenaan,

M2- 29
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

iii. Klik menu Printer, pilih Set as Default.

iv. Simbol √ muncul di sisi kiri Set as Default menandakan Printer


Default.

f. Beberapa Gejala Cetakan.


i. Mesej ralat berikut muncul pada desktop

• Kabel pencetak tidak disambungkan dengan sempurna


dari komputer ke printer.
• Kuasa elektrik pada printer terputus.

ii. Kertas kosong sahaja yang keluar dari printer


• Dakwat atau toner sudah kering.
• Bekas dakwat/toner diletak tidak betul pada pencetak.

iii. Hasil cetakan tidak memuaskan


• Driver pencetak tidak serasi dengan pencetak.
• Dakwat/toner tertentu sudah kering – contohnya, warna
biru sudah habis
• Komputer anda (khususnya, aplikasi Office) sudah
dijangkiti oleh virus komputer
• Jenis printer yang dipilih tidak serasi dengan pencetak
yang tersambung pada komputer anda.

M2- 30
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

Aktiviti 3
Tajuk : Fungsi Windows Explorer

Objektif:
Setelah mengikuti aktiviti ini, peserta akan dapat
a. menyatakan kegunaan fungsi Windows Explorer,
b. memanipulasi bentuk penataran pada tetingkap Windows Explorer
dengan baik,
c. menggunakan Windows Explorer untuk
• mencipta folder baru,
• menghapuskan folder,
• menyalin fail ke dalam folder melalui kaedah Copy & Paste,
• menyalin fail ke dalam folder melalui kaedah Cut & Paste,
• menyalin fail ke dalam folder melalui kaedah Drag & Drop.
d. menggunakan kemudahan Explorer untuk mengesan dan mencari folder
atau fail yang terdapat di dalam sistem dan disket dengan yakin,
e. menyimpan fail yang telah dikesan ke dalam disket dengan sempurna,
f. mencetak fail-fail yang telah dikesan dengan cepat,
g. menukar nama fail-fail yang telah dikesan.

Prosedur
Peserta akan meneroka fungsi Windows Explorer untuk mengesan
kandungan hard disk dan juga disket. Selanjutnya, Windows Explorer akan
digunakan untuk melakukan beberapa tugasan rutin seperti
1. mencipta Folder baru,
2. menyalin fail ke dalam Folder dan menghapus buang fail daripada
sesuatu Folder,
3. memberi nama kepada Folder, dan
4. menggunakan beberapa teknik pintas pada Windows 98.
Akhirnya, perserta ditunjukkan kaedah yang dapat digunakan untuk
mengesan kedudukan fail yang berada pada hard disk dengan cepat dan
berkesan.

M2- 31
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

Prosedur 1

Fungsi Windows Explorer

Windows ‘95/98 membekalkan fungsi Windows Explorer yang dapat


digunakan untuk meneroka atau menjelajah kandungan fail dan dokumen
pada semua hard disk (termasuk CD-ROM) dan pemacu disket yang
terpasang pada suatu sistem komputer.
Melalui Windows Explorer, anda dapat
i. mengesan fail dokumen dan data yang terdapat pada sistem komputer
dan disket anda dengan cepat dan mudah,
ii. menyalin fail dokumen dengan mudah,
iii. menghapuskan fail dengan cepat,
iv. menyusun kedudukan fail-fail dokumen dengan cepat.

1. Laksanakan Fungsi Windows Explorer


a. Klik pada butang Start, Programs, Windows Explorer.

Ataupun,
i. Klik butang kanan di atas butang Start.
ii. Pada menu yang muncul pilih Explore.

M2- 32
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

b. Tetingkap Windows Explorer akan dipamerkan:

Hard disk
atau Disket.

Kandungan
fail pada suatu
Panel Pepohon direktori/folder.
Direktori
( Directory Tree).

Saiz Hard disk / Disket dan


Jumlah Folder pada pepohon. ruang yang telah digunakan.

c. Ubah suai bentuk pameran pada tetingkap sebelah kanan:


i. Klik pada menu View.

ii. Cuba klik pada Large Icons.


• Apakah yang terbentuk pada tetingkap kanan?
iii. Cuba klik pula pada Small Icons.
• Apakah perbezaannya?
iv. Cuba klik pula pada List.
v. Cuba klik pula pada Details.
vi. Perhatikan perbezaan yang terbentuk pada setiap contoh.

M2- 33
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

d. Klik pada simbol + di sisi kiri suatu folder untuk membuka folder
tersebut .
i. Perhatikan, folder berkenaan akan dikembangkan serta
mempamerkan kandungan fail-fail yang terdapat di dalamnya.

ii. Gunakan butang skrol untuk ubah suai ruang pameran agar
kandungan folder dapat dilihat dengan sempurna.

2. Menghapuskan suatu fail dokumen


a. Klik pada nama satu fail dokumen atau data.
b Tekan kekunci Delete pada papan kekunci.
c Mesej berikut akan dipamerkan:

d Klik butang Yes untuk menghapuskan fail berkenaan.

Perhatian:
Fail berkenaan tidak dihapuskan sepenuhnya – sebaliknya fail tersebut
telah diletakkan di dalam Recycle Bin atau Tong Sampah. Pengguna
boleh memanggil semula fail-fail yang telah dimasukkan ke dalam
Recycle Bin.
• Klik 2x di atas ikon Recycle Bin.
• Klik di atas nama fail berkenaan.
• Klik menu File, pilih Restore.
• Fail tersebut akan diletakkan semula pada tempat asalnya pada
hard disk anda.

M2- 34
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

3. Susun Kedudukan fail-fail dokumen/data


Katakan, fail-fail dokumen anda telah tersimpan pada beberapa tempat
berasingan di dalam hard disk. Perkara ini akan membuat anda tercari-cari
kedudukan fail dokumen tersebut. Sepatutnya, anda telah menyimpan dan
menyusun fail-fail tersebut di dalam satu folder sedia ada (seperti My
Documents) ataupun dalam satu folder yang baru.

Langkah menyimpan fail di dalam folder dapat menyusun kedudukan fail-


fail pada hard disk serta dapat pastikan pengguna sentiasa dapat
mengakses fail-fail itu dengan mudah dan cepat.

1. Untuk menyusun semula fail-fail dokumen, langkah-langkah berikut boleh


dilakukan:

a. Kaedah Pertama
i. Cipta satu folder baru.
• Klik pada Folder C:\.
• Klik pada menu File, New, New Folder.
• Perhatikan satu folder berlabel New Folder muncul.

iii. Klik 2x pada folder My Documents untuk membukanya.


• Klik di atas nama satu fail dokumen yang ada.
• Klik pada menu Edit, pilih Cut.
• Perhatikan fail dokumen tersebut dihapuskan pada folder
ini.

iv. Klik 2x di atas ikon New Folder untuk membukanya.


• Klik pada menu Edit, pilih Paste.
• Perhatikan nama folder yang telah anda hapuskan dari
folder My Document muncul pada folder baru ini.

M2- 35
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

b. Kaedah Ke-2
i. Klik 2x pada folder My Documents untuk membukanya.
• Klik di atas satu nama fail dokumen yang ada.
• Klik pada menu Edit, pilih Copy.
• Perhatikan fail dokumen tersebut masih wujud pada folder
ini.
ii. Klik 2x di atas New Folder untuk membukanya.
• Klik pada menu Edit, pilih Paste.
• Perhatikan nama folder yang telah anda salin dari folder My
Document muncul pada folder baru ini.

c. Kaedah Ke-3
i. Klik 2x pada My Document untuk membukanya.
ii. Klik di atas satu nama fail dokumen yang ada.
• Dengan berhati-hati klik & heret fail berkenaan ke atas
nama suatu folder lain di dalam kekotak sebelah kiri –
dalam latihan ini foldernya ialah New Folder.

M2- 36
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

2. Semak kandungan New Folder.


a. Klik 2x di atas folder New Folder.
b. Perhatikan nama fail-fail yang sudah tertampal di situ.

3. Cipta Folder di dalam Folder.


a. Klik pada folder My Documents.
b. Cipta satu folder baru pada tetingkap ini.
i. Letak kursor tetikus pada panel sebelah kanan.
ii. Klik butang kanan, dan pada menu yang muncul, pilih New,
pilih Folder.

iii. Taipkan satu nama yang sesuai untuk folder berkenaan.


iv. Klik pada simbol + yang terdapat pada sisi kiri folder My
Documents.
• Perhatikan folder baru anda juga dipamerkan.

v. Tambah fail ke dalam folder baru berkenaan:


• Klik pada suatu fail dokumen yang terdapat dalam
folder My Documents itu.
• Klik pada menu Edit, pilih Copy.
• Klik pada nama folder baru anda, kemudian klik
pada menu Edit, pilih Paste.
• Apakah yang dapat anda lihat?

M2- 37
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

vi. Tambah satu lagi fail dokumen ke dalam folder baru tersebut:
• Klik pada satu nama fail dokumen lain.
• Pastikan nama fail tersebut terpilih.
• Klik butang kanan di atas nama fail tersebut, dan
heret fail berkenaan ke panel sebelah kiri, dan letak
pada nama folder baru anda.

• Lepaskan tetikus.
• Pada menu yang muncul, pilih Copy Here – nyatakan
apakah yang terhasil.

vii. Cuba langkah di atas sekali lagi, tetapi pada kali ini, cuba anda
pilih Move Here pada menu yang muncul.
• Nyatakan perbezaan hasil yang terbentuk.

viii. Klik 2x pada nama folder baru anda untuk membuka folder
tersebut.
• Dapatkah anda melihat nama fail-fail yang telah anda
salinkan?

ix. Cuba anda masukkan disket ke dalam pemacu A, dan salinkan


beberapa fail yang terdapat di dalam folder My Documents
pada hard disk C: ke dalam disket.
• Dapatkah anda melakukannya?

M2- 38
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

Prosedur 2

Mengesan dan Mencari Fail Dokumen dan Data

Windows ‘95/98 membenarkan pengguna mencari, mengesan, dan


seterusnya menggunakan fail dokumen tersebut.

1. Klik pada butang Start, Find, Find Files or Folders…


a. Kekotak dialog berikut akan muncul:
1. Klik dan taipkan *.doc –
anda akan mencari
semua fail berjenis *.doc

2. Klik Look in – dan


pilih C: (hard disk)

3. Klik Find Now – untuk


minta Win95/98 mencari
dan mengesan fail-fail
tersebut

b. Perhatikan hasil carian yang telah diperoleh pada bahagian bawah


kekotak dialog tersebut.

c. Klik 2x di atas nama fail dokumen yang anda ingin buka – fail
berkenaan akan dibuka mengikut aplikasi yang diperlukan.
d. Untuk simpan fail berkenaan ke dalam disket,
i. Masukkan disket dalam pemacu A.
ii. Klik di atas namafail berkenaan.
iii. Klik menu File, Send to, 3 ½ floppy A.

M2- 39
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

e. Untuk cetak suatu fail dengan cepat,


i. Klik di atas namafail untuk memilihnya.
ii. Klik butang kanan di atas namafail tersebut.
• pada menu yang muncul , klik Print.
• perisiannya akan dibuka, dan selanjutnya fail dokumen
tersebut akan terus dicetak.

f. Untuk tukar nama suatu fail,


i. Klik di atas nama fail untuk memilihnya.
ii. Klik butang kanan di atas namafail tersebut.
iii. Pada menu yang muncul, pilih Rename.
iv. Taipkan nama yang baru untuk fail tersebut. Jangan lupa
masukkan jenis atau extension yang betul untuk fail tersebut.

M2- 40
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

Aktiviti 4

Tajuk : Fungsi Menjerat Tetingkap (Windows Capture)

Objektif:
Setelah mengikuti aktiviti ini, peserta akan dapat
1. mengguna fungsi menjerat (windows capture) dengan yakin,
2. melakukan proses cantasan (crop) pada grafiks yang telah dijerat dengan
sempurna.

Prosedur
Proses melakukan fungsi Windows Capture dinyatakan, dan peserta akan
cuba melakukannya. Kemudian, kaedah menggunakan Picture Editor untuk
mencantas (crop) hasil jeratan diperkenalkan.

M2- 41
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

Prosedur 1

Menjerat Tetingkap

Menjerat – fungsi windows untuk ‘menangkap’ visual yang terpamer pada


skrin monitor
Kaedah menjerat digunakan untuk ‘mengambil dan menampal’ grafiks dan
teks yang terpamer apabila suatu perisian atau program dilaksanakan oleh
Windows.

1. Pamerkan desktop anda.


2. Katakan, anda ingin menggunakan imej salah satu ikon yang sedang
dipamerkan pada desktop,
a. Tekan kekunci PrintScreen pada keybod untuk menjerat imej yang
terpamer pada monitor.
b. Tampal hasil jeratan anda:
i. Klik pada ikon pintas New Office Document, pilih Blank
Presentation.
ii. Pilih Blank pada tetingkap yang muncul.
iii. Apabila fail persembahan muncul, klik menu Edit, Paste.
iv. Perhatikan imej yang telah dijerat muncul pada fail
PowerPoint.
c. Gunakan kemudahan Picture Editor untuk memilih kawasan grafiks
yang diperlukan sahaja.
i. Klik butang kanan di atas grafiks.
ii. Pada menu yang muncul, pilih Show Picture Toolbar.

M2- 42
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

• Perhatikan toolbar berikut muncul:

Ubahsuai Kontras Ubahsuai Kecerahan Crop

iii. Gunakan butang cantas (crop) untuk memotong bahagian-


bahagian pada grafiks yang tidak perlu.
• Klik pada butang cantas (crop), dan
• Klik pada salah satu pemegang yang muncul pada
sempadan grafiks – heret tetikus ke bawah atau ke
kiri/kanan untuk memotong bahagian grafiks yang tidak
diperlukan.

• Akhir sekali, ubah suai kadar kontras dan kecerahan


grafiks tersebut (kalau perlu) – klik pada grafiks, dan klik
pada ikon Kecerahan atau ikon Kontras

M2- 43
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

c. Minimisekan tetingkap PowerPoint anda – pastikan desktop


dipamerkan semula.

d. Klik 2x pada folder My Documents untuk membukanya.


i. Kecilkan tetingkap ini.
ii. Sekarang cuba anda tekan kekunci-kekunci ALT dan
PrintScreen serentak.

e. Buka semula perisian PowerPoint anda – klik pada butang


PowerPoint di TaskBar.
i. Klik menu Edit, Paste.
ii. Nyatakan apa yang terbentuk pada fail Powerpoint anda pada
kali ini.

f. Ulang langkah-langkah menjerat ini dan jeratlah imej yang terdapat


pada folder-folder lain pada sistem komputer anda.
i. Gunakan kekunci PrintScreen sahaja.
ii. Gunakan kekunci Alt+PrintScreen.
• Anda boleh cuba dengan perisian grafiks yang berlainan –
sama ada yang terdapat dalan sistem anda, ataupun
daripada CD yang berkenaan.

M2- 44
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

Aktiviti 5

Tajuk : Fungsi MultiTasking (MultiTugas)

Objektif Aktiviti ini:


Setelah mengikuti aktiviti ini peserta akan dapat:
a. membuka dan memanipulasi beberapa tetingkap serentak pada desktop,
b. memantap penggunaan butang kanan tetikus,
c. menyusun tetingkap-tetingkap secara automatik dan manual dengan
sempurna.

Prosedur
Peserta ditunjukkan cara dan kaedah menggunakan kemudahan
Multitasking pada Windows 98, iaitu dapat melakukan atau melaksanakan
beberapa tugasan serentak.

M2- 45
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

Prosedur 1

Membuka Beberapa Tetingkap Serentak

1. Buka beberapa tetingkap serentak.


Anda boleh buka seberapa banyak tetingkap pada desktop anda,
bergantung kepada jumlah ingatan RAM yang terdapat pada sistem
komputer anda.
Secara umumnya, dengan 16 MB RAM, anda boleh membuka 6 tetingkap
serentak.
a. Klik 2x pada ikon My Computer.
i. Klik 2x pula pada ikon Network Neighbourhood.
ii. Klik 2x pula pada ikon Windows Explorer.
iii. Perhatikan terdapat 3 tetingkap yang terbuka – cuba anda
lihat pada bar tugas.

b. Susun kedudukan ketiga-tiga tetingkap agar mudah kelihatan


i. Letak tetikus anda di atas satu ruang kosong pada TaskBar.

Letak kursor di sini

ii. Klik butang Kanan.


iii. Perhatikan satu menu muncul:

Klik pada Tile Windows


Vertically.

• Perhatikan apakah yang berlaku.

M2- 46
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

c. Tutup tetingkap-tetingkap yang terbuka itu.


i. Klik pada kekotak Exit (X) pada sudut kanan atas pada setiap
tetingkap.

d. Buka beberapa lagi tetingkap serentak, dan teroka cara


penyusunan tetingkap yang lainnya pula.

2. Buka beberapa fail serentak.


a. Klik ikon Word untuk membukanya.
i. Buka satu fail Word sedia-ada.
ii. Buka satu lagi fail Word sedia-ada.
iii. Susun tetingkap Word agar kedua-dua fail tersebut dapat dilihat
sebelah menyebelah:
• Letak kursor pada satu ruang kosong pada BarTugas, dan
klik butang kanan.
• Pilih Tile Windows Vertically.

iv. Hapuskan hasil penataran dua fail tersebut:


• Klik butang kanan pada satu ruang kosong pada
BarTugas, pilih Undo Tile.

v. Gunakan kaedah manual untuk susun tetingkap-tetingkap yang


terbuka:
• Klik menu Window, pilih Arrange All.

M2- 47
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

• Tetingkap Word akan kelihatan seperti berikut:

• Langkah selanjutnya ialah untuk menyusun tetingkap-


tetingkap yang ada.
Letak kursor pada sempadan setiap tetingkap, klik &
heret untuk mengubah saiz dan kedudukan tetingkap-
tetingkap yang ada.

• Klik & heret untuk susun kedudukan kedua-dua fail agar


kelihatan sebelah menyebelah.

M2- 48
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

Aktiviti 6

Tajuk: Beberapa Aplikasi Sampingan Pada Windows 98

Objektif:
Setelah mengikuti aktiviti ini peserta akan dapat:
1. meneroka dan mengguna perisian WordPad, NotePad, Calculator, dan
Paint dengan yakin,
2. menghayati keperluan kemudahan Scandisk dan Defragmenter pada
sistem Windows 98,
3. menggunakan kemudahan Scandisk dan Defragmenter dengan yakin,
4. menggunakan Menu StartUp Windows dengan yakin,
5. mengguna dan memanipulasi fungsi Safe Mode pada Windows 95/98
dengan jayanya.

Prosedur
Pengguna diperkenalkan kepada beberapa aplikasi tambahan yang
dimuatkan bersama perisian Windows 98’
1. WordPad
2. NotePad
3. Calculator
4. Paint
Seterusnya, peserta akan menghayati aplikasi utiliti khusus yang terdapat
pada Windows , iaitu Scandisk dan Defragmenter. Kemudahan
menggunakan Menu Startup dan juga System Disk juga diberi penjelasan.

M2- 49
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

Prosedur 1

1. WordPad
WordPad ialah satu aplikasi pemproses kata ringkas yang dibekalkan
bersama Windows 95/98. Aplikasi ini boleh digunakan sebagai gantian
cepat kepada aplikasi pemproses kata yang biasa.
a. Klik Butang Start, Programs, Accessories, WordPad.
i. Tetingkap aplikasi WordPad akan dipamerkan:

ii. Anda boleh simpan dan cetak fail tersebut kalau perlu.
• Klik menu File, pilih Save As…
• Anda boleh menyimpan fail sebagai Word 6.0
Document, Rich Text Format, dan Text.
• Untuk cetak fail berkenaan, klik menu File, pilih Print,
dan lakukan print seperti biasa.

b. Untuk keluar dari aplikasi ini, klik menu File, Exit.

M2- 50
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

2. NotePad
NotePad ialah perisian pemproses kata ringkas, khusus untuk
menyediakan teks bentuk ASCII – teks tanpa kesan format khusus.
a. Klik butang Start, Programs, Accessories, NotePad.
b. Perisian NotePad akan dipamerkan:

c. Klik pada butang Exit (X) untuk menutup perisian ini.

3. Calculator
a. Klik butang Start, Programs, Accessories, Calculator.
b. Kemudahan Calculator akan dipamerkan:
i. Klik di atas kekotak angka atau nombor berkenaan untuk
menggunakan kemudahan ini.

ii. Anda boleh menggunakan bentuk Standard (biasa) atau


bentuk Scientific untuk melakukan hitungan.
iii. Hasil hitungan boleh ditampalkan terus ke dalam aplikasi
WordPad atau Word 2000.

M2- 51
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

4. Paint
Paint ialah perisian grafiks mudah yang dibekalkan bersama perisian
Windows, dan dapat digunakan untuk melukis dan mewarna.
a. Klik butang Start, Programs, Accessories, Paint.
i. Aplikasi Paint akan dipamerkan:

Ikon tools yang boleh


digunakan untuk
mencipta grafiks.

ii. Anda juga boleh mengimport fail grafiks dari sumber-sumber lain,
dan dimanipulasi melalui aplikasi ini.
iii. Anda boleh mencetak, serta dapat menyimpan lukisan anda
sebagai ‘background’ pada desktop anda:
• Klik pada menu File:

Pilih Set As Wallpaper untuk


membentuk latar pada
desktop anda.

b. Klik menu File, pilih Exit untuk keluar dari aplikasi ini.

M2- 52
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

Prosedur 2

Fungsi Khusus

1. Scandisk
Scandisk ialah satu utiliti Windows yang dapat memeriksa hard disk dan
disket untuk mengesan kerosakan logikal dan fizikal, dan seterusnya
memperbaiki kerosakan-kerosakan pada kawasan-kawasan yang telah
dikenal pasti.

Beberapa kaedah boleh digunakan untuk melaksanakan Scandisk pada


Windows 95/98.

a. Kaedah Pertama
i. Klik 2x di atas ikon My Computer pada desktop.
ii. Klik butang kanan di atas ikon C:\.
iii. Pada menu yang muncul pilih Properties.
iv. Kekotak dialog berikut muncul:

Label Hard disk anda.

Jumlah ruang yang


telah digunakan dan
ruang yang masih ada.

Jumlah ruang secara


grafikal.

iii. Klik pada tab Tools.

M2- 53
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

• Tetingkap berikut muncul:

Klik untuk mulakan


proses Scandisk.

b. Kaedah Kedua
i. Klik butang Start, Programs, Accessories, System Tools.
ii. Menu berikut muncul,

Klik pada Scandisk


untuk mulakan
proses ini.

c. Selepas memilih Scandisk, tetingkap berikut akan dipamerkan:

1. Klik Hard disk yang bakal


disemak.

2. Tentukan bentuk
semakan -
3. Pilih Standard untuk
semakan biasa.
4. Pilih Thorough untuk
semakan lebih terperinci
( ini akan mengambil
masa yang agak lama).

5. Pilih Automatically fix


errors - agar perisian ini
melakukan pembetulan
secara automatik.
6. Klik butang Start untuk mulakan proses ini.

M2- 54
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

• Kalau anda telah memilih opsyen semakan Thorough,


proses Scandisk akan mengambil masa yang agak lama
untuk melaksanakannya ( bergantung kepada saiz hard disk
anda).
• Secara umumnya, proses Scandisk akan,
mengesan semua fail yang ada pada hard disk itu,
mengesan ruang kosong yang rosak dan
menandakannya sebagai rosak,
mengesan fail-fail yang rosak atau terputus (cross-linked
and defragmented), dan seterusnya membetulkan
kedudukan fail-fail tersebut pada sektor-sektor.
• Apabila proses Scandisk selesai dilakukan, kekotak mesej
berikut akan dipamerkan:

d. Klik butang Close untuk tamatkan proses ini (anda perlu klik Close
pada 2 tempat).

2. Defragmenter
Defragmenter ialah utiliti Windows yang digunakan untuk menyusun fail-
fail dan ruang kosong pada hard disk agar perisian aplikasi dan sistem
dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan cekap.
Sama seperti Scandisk, anda boleh gunakan kaedah-kaedah yang
serupa untuk membuka kemudahan Defragmenter.

a. Kaedah Pertama
i. Klik 2x di atas ikon My Computer.
ii. Klik butang kanan di atas ikon Hard disk.

M2- 55
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

iii. Pada menu yang muncul, pilih Properties, Tools.

Klik pada Defragment Now…

iv. Kekotak mesej berikut akan muncul:

• Klik butang Start untuk mulakan proses ini.

b. Kaedah Kedua
i. Klik butang Start, Programs, Accessories, System Tools:
.

Klik Disk Defragmenter.

ii. Kekotak mesej berikut akan muncul kalau komputer ada dilengkapi
dengan lebih dari 1 hard disk.

M2- 56
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

1. Klik dan pilih hard disk


yang perlu, dan
2. Klik butang OK.

iii. Seterusnya klik pada butang Start yang muncul untuk mulakan
proses ini.
iv. Proses Defragment akan dilaksanakan dalam dua mod:

• Mod latar - utiliti akan dilaksanakan secara senyap, tanpa


mempamerkannya kepada pengguna.
• Mod tampak - skrin akan pamerkan hasilan proses
pelaksanaan defragmenter.
v. Klik pada butang Show Details… untuk pamerkan mod
tampak.
vi. Tetingkap berikut akan muncul - pengguna akan dapat melihat
kesan defragment yang sedang dilakukan.
Proses ini akan berlanjutan untuk beberapa lama,
(bergantung kepada saiz hard disk).
Pengguna Windows 98 perlu bersabar kerana proses ini
memang akan menggunakan jangka masa yang panjang
untuk tamat.

Peratus proses Klik Legend untuk lihat Klik Hide Details


terlaksana. penjelasan simbol- untuk gunakan mod
simbol yang digunakan. latar untuk proses ini.

M2- 57
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

3. Menu Start-Up
Menu Start-Up ialah kemudahan Menu Windows 98 yang boleh
digunakan apabila sistem Windows 98 mengalami sedikit masalah
ataupun, anda telah pun membuat beberapa pengubahsuaian kepada
fail-fail sistem yang sedia ada.
a. Tutup sistem komputer.
b. Buka suis CPU.
c. Tunggu sehingga mesej Starting Windows 98….. muncul.
d. Tekan kekunci F8 untuk membuka menu Start-Up:

Microsoft Windows 98 Startup Menu

1. Normal
2. Logged (\BOOTLOG.TXT)
3. Safe mode
4. Safe mode with network support
5. Step-by step confirmation
6. Command prompt only
7. Safe mode command prompt only

Enter a choice: 1

F5=Safe mode Shift+F5=Command prompt Shift+F8=Step-by-step confirmation [N]

Windows akan dibuka secara biasa dengan


Normal menggunakan drivers dan konfigurasi sedia
ada.

Setiap langkah akan dicatatkan didalam fail


Logged
berjudul bootlog.txt pada c:\.

Hanya drivers yang diperlukan sahaja oleh


Safe mode
Windows akan dilaksanakan.

Hanya drivers yang diperlukan sahaja


Safe Mode with
(termasuk drivers untuk networking) oleh
network support
Windows akan dilaksanakan.

Step-by-step Setiap langkah perlu dikenalpasti dan dipilih


confirmation oleh pengguna untuk dilaksanakan.

M2- 58
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

Prompt C: akan muncul - tanpa sebarang


Command prompt only
drivers dilaksanakan.

Safe mode command Prompt C: pada keadaan 'selamat' - tanpa


prompt only sebarang drivers dilaksanakan.

e. Pilih 5 untuk menentukan 'bentuk kerosakan atau kerumitan' yang


mungkin telah berlaku kepada sistem Windows anda,
• Tekan huruf Y ataupun tekan kekunci Enter saja untuk
melaksanakan setiap baris perintah/drivers yang
dipamerkan.
• Kalau terdapat masalah pada sistem, satu mesej ralat
akan dipamerkan.

f. Pilih 6 untuk mendapat prompt C: sahaja.


• Tekan butang Reset atau tekan CTRL+ALT+DEL
serentak untuk but komputer anda semula.

4. Safe Mode
Safe Mode - satu mod Windows 98 yang dilaksanakan dengan hanya
menggunakan jumlah drivers yang minima dan perlu untuk membuka
windows sahaja - tanpa kemudahan untuk pamerkan display, CD-ROM,
networking, dan sebagainya.
a. Melalui mod ini, anda hanya akan dapat mengakses pemacu hard
disk, pemacu disket, tetikus, dan pencetak sahaja.
b. Mod ini digunakan untuk mendiagnos kerosakan teknikal pada
perisian Windows, dan cuba memperbaikinya.

M2- 59
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

c. Pada menu startup, pilih 3 untuk membuka Windows dalam Safe


Mode.
i. Monitor akan pamerkan satu mesej - klik Yes.
ii. Skrin pada resolusi 16 warna sahaja akan dipamerkan.
iii. Kesan dan cari masalah-masalah teknikal yang berkaitan,
kemudian perbetulkan masalah-masalah tersebut.
iv. Akhir sekali, tutup Safe Mode, dan mulakan Windows 98
dengan cara biasa (normal).

M2- 60
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

Aktiviti 7

Tajuk: Beberapa Keistimewaan Windows ’98

Objektif:
Setelah mengikuti aktiviti ini peserta akan dapat:
a. mengubahsuai rupabentuk pameran desktop Windows 98 dengan
jayanya,
b. menyemak bentuk konfigurasi sistem komputer yang sedang digunakan,
memformat disket dengan mudah.
c. menyemak konfigurasi sustem komputer yang sedang digunakan,
d. menggunakan kemudahan Windows untuk memformat disket baru.

Prosedur
Peserta akan meneroka kaedah untuk mengubah suai bentuk pameran
desktop menggunakan bentuk tradisional ataupun bentuk ala web.
Selanjutnya, peserta ditunjuk cara untuk menyemak konfigurasi unit komputer
yang sedang digunakan.
Peserta juga akan meneroka cara mudah untuk memformatkan disket yang
baru dengan cepat.

M2- 61
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

Prosedur 1
Pameran Tetingkap Windows 98

1. Bentuk pameran Tetingkap Windows 98 boleh diubahsuai mengikut


selera pengguna – sama ada, pameran tradisional ataupun pameran ala
Web.
a. Klik butang kanan di atas desktop.
b. Pada menu yang muncul:

1. Klik pada Active


Desktop.
2. Pilih Customize
my Desktop…

i. Kekotak dialog berikut akan muncul:

1. Klik di sini jika IE Channel


anda ingin melihat Bar muncul
desktop sebagai di sini.
laman web.

2. Pilih Internet
Explorer
Channel Bar
untuk pamerkan
beberapa link ke
internet.

ii. Klik pada butang Folder Options.


• Klik butang YES pada mesej yang muncul.
• Kekotak dialog berikut muncul:

M2- 62
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

Klik untuk lihat


kesannya.

IE Channel Bar

• Klik butang Apply untuk terima.


• Klik butang OK untuk keluar ke desktop.
iii. Perhatikan kesan yang terbentuk pada desktop anda:
• Terdapat Internet Explorer (IE) Channel Bar di bahagian
kanan desktop.

Channel Bar

• Kalau komputer tersambung kepada Internet, anda boleh klik


pada salah satu ikon pada Channel Bar untuk terus
membukanya laman web berkenaan.

M2- 63
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

• Semua ikon adalah bergaris menunjukkan terdapatnya


hyperlink pada ikon-ikon berkenaan.

iv. Anda boleh gunakan satu klik untuk melaksanakan perisian atau
perintah, seolah-olah anda sedang menggunakan perisian
browser internet.
Untuk tujuan ini, anda perlu mengubahsuai rupabentuk Folder:
• Klik pada butang Start, Settings, Folder Options…
• Kekotak dialog berikut akan muncul:

Klik pada Web Styles

• Klik butang OK.


• Perhatikan kesannya pada desktop anda - semua
nama folder sudah bergaris, dan kursor tetikus
akan menjadi bentuk tangan apabila digerakkan ke
atas suatu folder.
• Klik untuk membuka fail atau folder berkenaan.

M2- 64
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

Prosedur 2

Semak Konfigurasi Komputer

1. Anda dapat menyemak konfigurasi sistem komputer anda dengan


terperinci:
a. Klik butang Start, Programs, Accessories, System Tools, System
Information.
b. Tetingkap berikut akan dipamerkan:

i. Klik pada elemen maklumat di lajur System Information dan


pilih unsur yang muncul untuk mendapatkan penjelasan lanjut
mengenai elemen-elemen tersebut.
ii. Klik butang X untuk tamatkan sesi ini.

M2- 65
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

Prosedur 3

Utiliti Memformat Disket

1. Windows 98 membekal utiliti mudah dan cepat untuk memformat disket.


a. Klik 2x di atas ikon My Computer.
b. Klik butang kanan diatas 3½ Floppy A.
c. Pada menu yang muncul, pilih Format.
d. Kekotak dialog Format Disket akan muncul:

1. Klik jenis format


yang anda perlu –
Quick –format
dengan cepat,
Full – format
sepenuhnya,
Copy System
Files only – untuk
salin fail sistem
windowsa sahaja.

2. Taipkan label
khusus untuk
disket tersebut.
3. Pilih sama ada
untuk masukkan
fail sistem windows
bersama.

e. Klik pada butang Start untuk mulakan proses ini.

Perhatian: Anda perlu ingat bahawa proses ini akan


membatalkan semua fail-fail dokumen yang terdapat pada
disket tersebut!
Kaedah memformat disket adalah dinasihatkan sekiranya disket
anda sudah penuh dan fail-fail didalamnya tidak diperlukan lagi,
dan ataupun,
Fail-fail dalam disket anda telah diserang oleh virus yang tidak
dapat dihapuskan melalui cara-cara biasa – memformat akan
menghapuskan semua virus.

M2- 66
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

Lampiran M2

1. 0 Konvensyen Memberi Nama Fail Pada Sistem DOS


Pada sistem DOS, nama suatu fail
• mengandungi 11 aksara,
• 8 aksara pertama ialah nama fail, diikuti dengan 3 aksara nama
tambahan atau extension atau jenis fail berkenaan,
• nama fail dan nama extension dipisahkan menggunakan simbol
noktah.

namafail.ext
• Semua aksara boleh digunakan untuk nama fail kecuali
@ • % & + ∗ − _ < = > ? / #

• Extension berikut tidak dibenarkan untuk diguna -

.com
Fail sistem operasi
.exe
.bat Fail batch
.sys
Fail sistem
.bin
.dll Fail sistem librari
.dat Fail data khas

2.0 Konvensyen Memberi Nama Fail Pada Sistem Windows

Sistem Windows 95/98 yang menggunakan sistem 32 bit, membenarkan


namafail panjang digunakan. Sistem ini membenarkan nama fail diberi
sehingga kepada 255 aksara, dengan 3 aksara untuk extension.

Extension larangan adalah sama seperti pada DOS, termasuklah


simbol-simbol yang tidak dibenarkan.

Apabila fail bernama panjang dibuka dalam sistem DOS atau pun
Windows 95A, nama fail akan dipendekkan dengan dimasukkan simbol
tilde ~

Win 97/98 Win 95A/DOS

namafail saya.txt namafai~1.txt

M2- 67
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Microsoft Windows 98

3.0 Contoh Extension Yang Kerap Digunakan Dalam Windows dan


Office

*.bat Fail batch yang melakukan arahan dan perintah DOS


secara automatik apabila nama fail tersebut ditaip
dan diikuti dengan menekan kekunci Enter
*.txt Fail dokumen teks berbentuk ASCII yang telah
dicipta menggunakan NotePad ataupun mengguna
Word tetapi disimpan sebagai text only
*.doc Fail dokumen Word
*.dot Fail jenis templat MSOffice
*.ppt Fail dokumen PowerPoint
*.pps Fail dokumen PowerPoint yang mengandungi
tambahan PowerPoint Viewer di dalamnya (pps
powerpoint Show – fail persembahan yang boleh
dilaksanakan terus tanpa membuka dulu perisian
PowerPoint)
*.xls Fail dokumen Excel
*.xlt Fail templat Excel
*.mdb Fail dokumen Access
*.mde Fail dokumen Access yang telah dikompil menjadi
sistem pelaksana (executable file)
*.tmp Fail temporary (sementara) untuk fail-fail Office
*.wmf
*.gif Fail jenis grafiks
*.jpg
*.dib
*.bmp
*.pcx
*.avi Fail movie Microsoft
*.mpg Fail movie VCD
*.mov Fail movie QuickTime
*.mid Fail suara jenis MIDI
*.wav Fail suara jenis wave
*.scr Fail jenis ‘Screen-Saver’
*.htm Fail jenis hompej (Internet)
*.html

rdali@tm.net.my

M2- 68
Modul 3

Integrasi MS Office2000
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Integrasi MS Office 2000

Modul 3
Integrasi Microsoft Office 2000
Objektif :
Selepas mengikuti aktiviti ini, peserta akan dapat:

1. menyatakan kelebihan proses integrasi dalam pakej Microsoft Office


2000,
2. mengguna kaedah dan cara integrasi Microsoft Office 2000 dalam
penyediaan dan penggunaan pengajaran dan pembelajaran,
3. menghayati penggunaan integrasi Microsoft Office 2000 dengan
sempurna,
4. menyatakan maksud dan tujuan istilah OLE dan DDE dengan sempurna,
5. menyata kaedah-kaedah yang digunakan dengan fungsi OLE dan DDE.

Keperluan :
1. Pakej MS Office Premium yang diinstal sepenuhnya(cara customised)
2. Sistem komputer berangkai (LAN)
3. Sistem komputer multimedia sepenuhnya.

Kandungan :
Modul ini terdiri daripada 4 aktiviti berasingan. Setiap aktiviti adalah
berkaitan dengan aktiviti berikutnya, maka dicadangkan, peserta mengikuti
aktiviti ini secara berturutan.
Aktiviti 1 – Integrasi Microsoft Office 2000
Prosedur 1 - Rasional & Pengenalan
Prosedur 2 - Mencipta Fail Dokumen Baru Dengan Cepat
Prosedur 3 - Membuka Fail Dokumen Sedia Ada Dengan Cepat
Prosedur 4 - Kongsi Data dan Maklumat
Prosedur 5 - Copy and Paste, Cut and Paste

Aktiviti 2 – Binder
Prosedur 1 - Pengenalan dan Cara Penggunaan

Aktiviti 3 – Menyediakan Dokumen Word Dalam Bentuk


‘Buku Elektronik’
Prosedur 1 - Pengenalan dan Cara Penyediaan
Prosedur 2 - Mengguna Bookmark
Prosedur 3 – Masukkan Komen Pada Dokumen Anda

Aktiviti 4 – Kemudahan Forms On-Line

Sinopsis
Modul ini memperkenalkan konsep integrasi aplikasi Microsoft Office 2000,
menunjukkan beberapa kaedah dan cara integrasi tersebut boleh dilakukan.

M3- 1
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Integrasi MS Office 2000

Aktiviti 1
Tajuk : Rasional & Pengenalan

Objektif :
Selepas mengikuti aktiviti ini, peserta akan dapat:
1. menyatakan maksud dan tujuan integrasi MS Office,
2. menyebut beberapa fungsi kemudahan integrasi di dalam pakej MS
Office.
3. menyatakan kaedah yang paling cepat untuk mencipta fail dokumen
dengan MS Office 2000 yang baru.
4. menyatakan kaedah yang paling cepat untuk membuka fail dokumen MS
Office 2000 sedia ada pada disket ataupun pada hard disk.
5. menyebut apakah yang dimaksudkan dengan konsep multitugas pada
Windows,
6. melakukan teknik-teknik multitugas dengan jayanya,
7. meneroka beberapa kemudahan semasa menggunakan kaedah
multitugas pada windows.

Prosedur:
Persembahan PowerPoint ‘Integrasi MS Office 2000’ dilakukan secara
umum sebagai pengenalan kepada Integrasi MS Office 2000. Persembahan
ini memberikan takrifan istilah integrasi dalam Microsoft Office 2000, serta
cara dan kaedah integrasi tersebut boleh dilaksanakan.
Peserta akan cuba melaksanakan beberapa langkah integrasi yang telah
disebut semasa persembahan.
Sila rujuk kepada Modul 2 Windows 98 untuk melaksanakan tugas atau
fungsi-fungsi yang berkaitan.

M3- 2
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Integrasi MS Office 2000

Prosedur 1
Pengenalan kepada Integrasi MS Office
Fasilitator akan menayangkan persembahan PowerPoint berjudul ‘Integrasi
MS Office 2000’ untuk ditonton oleh semua peserta.
Persembahan 20 minit ini akan memberi penjelasan mengenai istilah
Integrasi dan konsep penggunaannya pada pakej Microsoft Office 2000 –
cara dan kaedah melaksanakan integrasi.
Selepas menonton, peserta akan mencuba aktiviti-aktiviti pengukuhan
selanjutnya.

1. Secara umumnya, pengguna Microsoft Office 2000 akan menggunakan


salah satu daripada aplikasi yang terdapat dalam pakej MS Office 2000
secara persendirian - stand-alone.
2. Melalui kaedah stand-alone ini,
a. untuk menyediakan dokumen, aplikasi MS Word akan digunakan;
b. untuk menyediakan jadual, aplikasi MS Excel akan digunakan; dan
c. aplikasi MS PowerPoint digunakan untuk menyediakan
persembahan elektronik.
3. Sebenarnya, pakej MS Office 2000 telah disediakan sebagai suatu pakej
dengan tujuan kesemua aplikasi yang terdapat boleh dipergunakan
bersama. Dengan perkataan lain, semua aplikasi dalam pakej MS Office
2000 dapat digabungkan atau diintegrasikan penggunaannya.
4. Integrasi bermaksud disamping menyediakan dokumen dalam Word,
pengguna boleh mengimport dan menggunakan jadual data yang telah
disediakan dalam Excel dan seterusnya hasil integrasi Word dan Excel
tersebut boleh disediakan sebagai satu laporan berbentuk persembahan
elektronik dengan PowerPoint.
5. Melalui integrasi juga, pengguna boleh berkongsi data dan maklumat ,
khususnya dalam sistem rangkaian setempat - LAN atau Intranet.
6. Pakej Microsoft Office 2000 Premium terdiri daripada beberapa aplikasi
berasingan –
a. Pemproses Kata (Word),
b. Helaian Paparan (Excel),
c. Persembahan (Powerpoint),
d. Database (Access),
e. Outlook, dan,
f. Binder.
7. Selain boleh digunakan secara berasingan (stand-alone), semua aplikasi -
aplikasi ini, dapat diintegrasikan penggunaannya di antara satu sama
lain.

M3- 3
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Integrasi MS Office 2000

8. MS Office 2000 membekalkan pengguna dengan beberapa kemudahan


integrasi asas seperti:
a. Mencipta satu fail dokumen baru dengan cepat,
b. Membuka fail dokumen sedia ada dengan cepat,
c. Kongsi data dan fail maklumat dengan sempurna menggunakan
kemudahan DDE dan OLE 2.0.

M3- 4
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Integrasi MS Office 2000

Prosedur 2
Mencipta Fail Dokumen Baru Dengan Cepat

1. Melalui kaedah ini, pengguna tidak perlu untuk membuka program


berkenaan terlebih dahulu.
2. Pengguna hanya tentukan bentuk fail yang bakal dicipta, sama ada
pemproses kata, helaiankerja, pangkalan data, atau, persembahan, pakej
MS Office 2000 akan memilih dan memapar failnya terus kepada anda !
3. Untuk tujuan ini, anda perlu gunakan toolbar Shortcut MS Office yang
secara default, akan dipamerkan pada bahagian atas sudut kanan monitor
anda.

1. Klik pada butang New Office Document

2. Pilih bentuk fail


atau dokumen
yang perlu anda
sediakan

3. dan,
Klik butang OK

Perhatian – ToolBar ShortCut MSOffice 2000 hanya akan terpamer


sekiranya pakej MSOffice 2000 telah diinstal secara Custom sahaja!

M3- 5
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Integrasi MS Office 2000

Prosedur 3
Membuka Fail Dokumen Sedia Ada Dengan Cepat

Prosedur:
1. Klik pada butang Open Office Document.
2. MS Office 2000 akan pamerkan senarai nama-nama
a. fail dokumen (*.doc), atau
b. helaiankerja (*.xls), atau
c. persembahan (*.ppt, *.pps), atau
d. pangkalan data (*.mdb).

Fail Word

Fail PowerPoint

Fail Access

Fail Excel

Open Office Document

1. Klik di atas satu nama fail yang dipamerkan.


2. Klik butang Open untuk membukanya.

M3- 6
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Integrasi MS Office 2000

Prosedur 4
Kongsi Data dan Maklumat

Prosedur:

1. DDE atau Dynamic Data Exchange ialah kemudahan dalam Windows


95/98 dan MS Office untuk mengguna dan berkongsi data dan fail di
antara aplikasi -aplikasi yang berlainan.

2. Melalui kemudahan ini, data dan fail dapat dipindah atau dikait atau disalin
dengan mudah dari pemproses kata ke helaiankerja, ke persembahan ke
database, atau sebaliknya.

3. Kaedah yang digunakan untuk tujuan tersebut ialah kemudahan OLE 2.0
atau Object Linking and Embedding, dan HyperLink.
• Linking - mengaitkan salinan data/maklumat kepada fail
data/maklumat yang asal. Sekiranya, data pada fail asal berubah,
maka perubahan tersebut akan terhasil juga kepada salinan fail data
tersebut.

• Embedding - menampal data atau objek dari fail asal ke dalam fail
baru. Objek atau data yang disalin itu, boleh diedit semula dengan
memilih dan klik 2x di atas salinan objek/data tersebut.

• Hyperlink - kemudahan untuk mengaitkan satu dokumen dengan


fail dokumen yang lain.

4. Kaedah-Kaedah Yang Digunakan


• Linking
Fail Asal Fail Baru
1. Blok teks atau Klik menu Edit,
grafiks dan pilih Pilih Paste Special…
Copy

Klik Paste Link

Klik butang OK untuk terima.

M3- 7
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Integrasi MS Office 2000

• Embedding
Fail Asal Fail Baru
1. Blok teks atau Pilih menu Edit,
grafiks dan pilih Pilih Paste.
Copy

M3- 8
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Integrasi MS Office 2000

Prosedur 5
Kemudahan MultiTugas Pada Windows 98

1. MultiTugas atau MultiTasking dalam Windows 98 ialah kemudahan


untuk melaksanakan beberapa tugas yang berlainan serentak pada
suatu ketika atau sesi penggunaan komputer.
2. Melalui konsep MultiTugas, pengguna dapat membuka seberapa
banyak tetingkap (bergantung kepada ruang memori CPU).
3. Dengan menggunakan kaedah ini, proses Linking dan Embedding
dalam MS Office 2000 akan jadi lebih mudah dan cepat.

4. Copy and Paste


a. Buka dua tetingkap serentak - tetingkap pertama ada data, dan
tetingkap kedua mengandungi fail kosong,
b. Klik dan pilih data atau rajah dalam tetingkap pertama,
• Klik menu Edit, dan pilih Copy,
c. Klik dalam tetingkap kedua:-
• Klik menu Edit, dan pilih Paste - untuk guna kesan embedding,
atau
• Klik menu Edit¸ dan pilih Paste Special… - untuk guna kesan
linking.

5. Cut and Paste


a. Buka dua tetingkap serentak - tetingkap pertama ada data, dan
tetingkap kedua mengandungi fail kosong,
b. Klik dan pilih data atau rajah dalam tetingkap pertama,
• Klik menu Edit, dan pilih Cut,
c. Klik dalam tetingkap kedua:-
• Klik menu Edit, dan pilih Paste

M3- 9
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Integrasi MS Office 2000

6. Kaedah Cepat
a. Pengguna boleh menggunakan tetikus untuk tujuan Linking dan
Embedding dengan lebih cepat.
b. Pastikan kedua-dua tetingkap adalah terbuka pada desktop.
c. Klik dan pilih data atau rajah pada tetingkap pertama,
i. Klik butang kanan di atas data atau rajah berkenaan, dan jangan
lepas.
ii. Heret kursor tetikus ke atas tetingkap ke-2, dan lepaskan butang
kanan.
iii. Perhatikan satu menu muncul:
• Pilih Copy here - untuk Copy & Paste (embedding),
• Pilih Move here - untuk Cut & Paste (embedding),
• Pilih Link here – untuk tujuan linking

EMBEDDING – fail atau grafiks ditampalkan terus ke dalam dokumen ke-2

LINKING - fail atau grafiks ditampalkan ke dalam dokumen ke-2 tetapi


masih ada kaitan dengan fail atau grafiks asal – kalau fail atau
grafiks asal berubah format/isi, fail yang di link (dalam
dokumen ke-2) juga akan berubah.

M3- 10
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Integrasi MS Office 2000

Aktiviti 2

Tajuk : Binder

Objektif :
Selepas mengikuti aktiviti ini, peserta akan dapat:
1. menyatakan kegunaan aplikasi binder dalam proses integrasi MS Office,
2. menggunakan aplikasi binder dengan jayanya

Prosedur:
Peserta diperkenalkan kepada aplikasi Binder yang terdapat dalam pakej MS
Office 2000 Premium ( atau MS Office 97 ). Cara penggunaan Binder turut
ditunjuk.

M3- 11
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Integrasi MS Office 2000

Prosedur 1

Binder – aplikasi dalam MS Office 97/2000 yang boleh digunakan untuk


menyimpan hasil integrasi Office.

1. Melalui kemudahan Binder, pengguna dapat:


a. Semak ejaan,
b. Gunakan ‘style’ yang serupa pada semua fail yang telah digunakan,
c. Tambah nombor halaman pada semua fail atau section yang telah
digunakan,
d. Cetak setiap fail atau section,
e. Terus menggunakan setiap section secara bersendirian,
f. Preview atau cetak satu section sahaja ataupun keseluruhan
section-section yang ada,
g. Menyediakan kemudahan Header & Footer yang serupa untuk
semua section, ataupun Header & Footer yang berbeza untuk setiap
section yang ada.

Klik pada ikon


perisian untuk
membuka
failnya

2. Cara Penggunaan Binder


Katakan, anda sedang menggunakan 3 aplikasi berlainan dalam Office –
o satu dokumen dalam Word,
o satu jadual dalam Excel, dan
o satu persembahan dalam PowerPoint.

a. Klik butang Binder untuk aktifkannya,


• pada Toolbar Shortcut MSOffice,
M3- 12
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Integrasi MS Office 2000

atau
• pada butang Start, pilih Programs, pilih MS Binder.

b. Tetingkap berikut akan dipamerkan:

i. Klik pada menu Section, pilih Add from File…


ii. Tetingkap My Documents akan dipamerkan:
• Klik 2x di atas namafail yang sedang anda gunakan.
• Perhatikan, fail tersebut akan muncul pada tetingkap
Binder, dan ikon aplikasi muncul pada lajur di kiri:

Ikon Word muncul


di sini

Fail dokumen
muncul di sini

• Ulang langkah (iii) di atas untuk tambahkan fail Excel dan


fail persembahan PowerPoint.
• Tetingkap Binder akan kelihatan seperti berikut:

Fail Word

Fail Excel
M3- 13

Fail
PowerPoint
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Integrasi MS Office 2000

• Klik terus di atas ikon fail berkenaan pada lajur kiri, dan
Binder akan pamerkan fail tersebut kepada anda dengan
menggunakan aplikasi berkaitan
Fail Word aplikasi Word akan dibuka,
Fail Excel aplikasi Excel akan dibuka.
• Anda bebas untuk mengubahsuai kesan, format dan
kandungan fail yang sedang dipamerkan.
iii. Simpan fail Binder ini - MSOffice akan gunakan extension
*.OBD untuk fail Binder.

M3- 14
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Integrasi MS Office 2000

Aktiviti 3

Tajuk : Menyediakan Dokumen Word Dalam Bentuk ‘Buku Elektronik’

Objektif :
Selepas mengikuti aktiviti ini, peserta akan dapat:
1. menyatakan keperluan dan tujuan kesan hyperlink dalam dokumen Word,
2. menyediakan dokumen yang mempunyai hyperlink dengan mudah dan
cepat.
3. menyatakan tujuan kemudahan fungsi komen dalam penyediaan
dokumen Word,
4. menyedia dan menggunakan komen pada dokumen Word dengan
jayanya,
5. berkongsi maklumat dan pendapat melalui penggunaan komen pada
Word, khususnya di dalam situasi Rangkaian Setempat (LAN).

Prosedur:
Integrasi MS Office dilengkapkan lagi dengan penggunaan fungsi hyperlink
di antara aplikasi-aplikasi yang terdapat – peserta diperkenalkan kepada
kesan hyperlink pada dokumen Word untuk menyediakan satu ‘buku
elektronik’ yang dapat digunakan secara on-line.

Seterusnya, untuk melengkapkan konsep ‘sharing’ atau perkongsian pada


MS Office, peserta ditunjuk kaedah mudah perkongsian melalui penggunaan
‘komen’ pada dokumen Word.

M3- 15
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Integrasi MS Office 2000

Prosedur 1

Pengenalan Hyperlink dan Bookmark

1. Salah satu kemudahan dalam Word ialah kebolehan hyperlink


atau kait-gabung dengan fail dokumen office yang berlainan.

2. Melalui kaedah hyperlink, pengguna boleh klik pada suatu


perkataan, teks, atau grafiks tertentu, seterusnya Word akan
memaparkan fail atau halaman yang ada hyperlink atau kait-
gabung dengan teks tersebut.

3. Hyperlink diwakili oleh paparan teks atau grafik yang


akan membawa pengguna ke lokasi tertentu jika ia diklik.
Lokasi berkenaan boleh berada di cakera keras, intranet atau
internet.

4. Sisipan hyperlink boleh dihubung ke beberapa lokasi,


antaranya pautan kepada,

a. dokumen lain, fail, atau laman Web,

Sisipan hyperlink boleh pergi ke dokumen lain atau laman


Web, ke persembahan PowerPoint, atau buku kerja
Excel.

b. Ke alamt e-mail,

Apabila hyperlink diklik, Word akan memaparkan mesej


e-mail dengan alamat e-mail yang telah disediakan.

c. Lokasi khusus pada sesuatu dokumen lain atau laman


Web,

Sekiranya sesuatu dokumen atau laman Web


mempunyai bookmark, hyperlink boleh membuat pautan
ke lokasi berkenaan.

d. Lokasi dalam dokumen biasa atau laman Web,

Hyperlink membolehkan pergerakan ke mana-mana


lokasi di dalam dokumen semasa atau laman Web.

5. klik menu Insert, pilih hyperlink.

M3- 16
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Integrasi MS Office 2000

6. Kekotak dialog berikut akan dipaparkan

Pilih ini jika ingin menyediakan


hyperlink dengan dokumen, fail,
atau laman web yang sedia
wujud.

Senarai bookmark yang


mungkin terdapat di dalam
dokumen yang telah dipilih di
atas

Senarai bookmark yang mungkin


terdapat di dalam dokumen
berkenaan

Pilih ini jika ingin menyediakan


hpyerlink dengan bookmark yang
terdapat dokumen semasa yang sama

M3- 17
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Integrasi MS Office 2000

Pilih ini jika ingin menyediakan


hyperlink dengan dokumen baru
yang belum wujud

7. Bookmark adalah satu item atau lokasi yang terdapat dalam


suatu dokumen yang telah dikenal pasti dan dinamakan untuk
rujukan masa depan. Bookmark boleh digunakan untuk pergi
ke sesuatu lokasi khusus, menwujudkan cross-reference dan
lain-lain keperluan.

8. pada dokumen hyperlink boleh disisipkan pada teks tertentu


sama ada kepada

a. perkataan
b. ayat
c. suku kata
d. judul-judul utama
e. grafik, dan
f. kekotak teks khusus.

9. Setiap fungsi hyperlink perlu dikaitkan degan teks, lama web,


grafik, atau dokumen yang terdapat pada cakera keras
komputer anda.

10. Cara penyediaan buku Elektronik.

a. Buka fail M3-Glosari.doc dari folder bahan sokongan


dalam folder M3_Sokongan yang terdapat di dalam CD-
ROM yang dibekalkan.

b. Dokumen M3-Glosari.doc ini merupakan satu contoh


bagaimana hyperlink dan bookmark diaplikasikan. Teliti

M3- 18
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Integrasi MS Office 2000

dokumen berkenaan untuk mendapatkan gambaran


tentang penggunaan hyuperlink dan bookmark.

c. Buka dokumen M3-Glosari_latihan.doc untuk


melakukan latihan menyisipkan hyperlink dan bookmark
ke dalam dokumen berkenaan.

d. Sebelum boleh menyisipkan hyperlink, anda perlu


menyediakan bookmark pada lokasi tertentu di dokumen
berkenaan.

[A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S| T | U | V |
W|X|Y|Z]

[A] Merujuk kepada cebisan data khusus atau maklumat


Address lain yang terdapat dalam komputer juga boleh
merujuk pada lokasi set arahan-arahan.

Lokasi yang akan digunakan untuk bookmark

Lokasi yang akan digunakan untuk menyisipkan


hyperlink

e. Tandakan huruf A, kemudian klik menu Insert, pilih


Bookmark. Paparan berikut akan dipaparkan.

M3- 19
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Integrasi MS Office 2000

f. Taipkan A di bookmark name, kemudian klik Add.


g. Ulang langkah (f) untuk bookmark yang lain.
h. Tandakan huruf A, untuk menyisipkan hyperlink klik menu
Insert pilih Hyperlink.

[A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S| T | U | V | W |
X|Y|Z]

[GLOSARI]
Huruf A yang berwarna dan bergaris
[A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Mmenandakan
|N|O|P|Q wujudnya
| R | S| Thyperlink.
|U|V|W|
X|Y|Z]

[A] Merujuk kepada cebisan data khusus atau maklumat


Address lain yang terdapat dalam komputer juga boleh merujuk
pada lokasi set arahan-arahan.

i. Ulang langkah (h) untuk melengkapkan hyperlink yang


lain.
j. Uji hyperlink yang telah anda lengkapkan untuk melihat
sama ada berfungsi atau sebaliknya. Toolbar berikut
akan dipaparkan untuk membantu melakukan navigasi.

k. Taipkan [Bahasa Inggeris] di sebelah kanan perkataan


Glosari seperti di bawah.

M3- 20
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Integrasi MS Office 2000

[GLOSARI] [Bahasa Inggeris]

[A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
X|Y|Z]

l. Tandakan perkataan [Bahasa Inggeris], klik menu Insert,


pilih Hyperlink.

m. Klik File untuk memilih dokumen M3-Glosary.doc yang


akan pautkan menggunakan hyperlink berkenaan.

n. Uji hyperlink berkenaan

o. Simpan fail anda sebagai M3-Latihan hyperlink ke


dalam folder Modul 3

M3- 21
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Integrasi MS Office 2000

Prosedur 2
Menggunakan Komen Pada Dokumen

1. Komen atau catatan tambahan, digunakan sebagai salah satu cara


perkongsian maklumat di antara beberapa orang pengguna, khususnya di
dalam sistem rangkaian atau Intranet.
Melalui kemudahan ini, pengguna boleh menyediakan satu kertaskerja
yang dapat dibaca pruf oleh beberapa orang rakan yang hanya
dibenarkan mencatat komen-komen mereka sahaja pada dokumen
tersebut.
Pengarang asal sahaja mempunyai kebenaran untuk mengubahsuai
kertaskerja tersebut dengan berpandu kepada komen-komen yang telah
dimasukkan itu.

2. Cara Penyediaan:
a. Sediakan satu dokumen Word,
i. Hadkan dokumen itu untuk inputkan komen saja:
• Klik menu Tools, pilih Protect Documents,
• Tetingkap berikut muncul:

1. Klik Comments
2. Klik OK

• Klik butang OK. Sekarang fail dokumen ini tidak boleh di


edit dan hanya boleh dimasukkan kesan-kesan komen
sahaja.

i. Klik pada suatu perkataan pada dokumen,


• Klik pada menu Insert,
• Pilih Comment,
• Perhatikan perkataan tersebut diblok dengan warna
kuning, dan kekotak dialog Comment berikut muncul:

M3- 22
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Integrasi MS Office 2000

Teks di blok

Ruang untuk
catatkan
komen atau
komentari
( tidak lebih
dari 255 aksara

• Taipkan komen anda,


• Klik butang Close apabila selesai.

v. Perhatikan perkataan tersebut masih berblok kuning.


vi. Letak tetikus di atas perkataan tersebut - perhatikan komen yang
telah anda taipkan akan di pamerkan.

b. Edit kandungan komen:


i. Letak kursor tetikus di atas perkataan yang diblok,
ii. Klik menu Insert, pilih Comment ,
atau
iii. Klik pada ikon Edit Comments pada toolbar.
iv. Langkah ini hanya boleh dilakukan kalau toolbar Comments
diaktifkan sahaja:
• Klik menu View,
• Pilih Toolbars…
• Klik pada Reviewing untuk aktifkan toolbar Comments
• Toolbar Reviewing akan dipamerkan:

Insert Delete
Comment Comment

Edit Previous Next


Comment Comment Comment

M3- 23
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Integrasi MS Office 2000

v. Kekotak dialog Comments muncul semula – hapuskan teks


yang ada dan/atau taipkan teks komentari yang baru. Klik
Close apabila selesai.

c. Hapuskan Komen
i. Letak kursor tetikus di atas perkataan yang ada komen,
ii. Klik pada ikon Remove Comments,
iii. Perhatikan kesan hilite telah dihapuskan, menandakan kesan
komen sudah tiada lagi.

M3- 24
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Integrasi MS Office 2000

Aktiviti 4
Gunakan Kemudahan Forms On-Line

Objektif :
Selepas mengikuti aktiviti ini, peserta akan dapat:
1. menyatakan kegunaan forms on-line dalam pengajaran dan
pembelajaran,
2. menyatakan pelbagai bentuk forms on-line yang boleh disediakan,

Prosedur:
Forms On-Line - kemudahan yang disediakan oleh Word untuk
membolehkan pengguna menginputkan data atau maklumat atau respons
kepada soalan-soalan tertentu, dengan menggunakan ruang entri teks yang
dikhususkan.
Kemudahan Forms On-Line ini membenarkan anda menyediakan dokumen
Word yang dapat digunakan oleh pelajar untuk memberi respons atau
jawapan, sama ada jawapan berbentuk objektif atau subjektif.
Melalui kaedah yang sama, soalan-soalan berbentuk objektif dan subjektif
boleh disediakan secara on-line, dan calon bolehlah menjawab soalan
tersebut terus melalui komputer yang tersambung di dalam rangkaian
setempat.
Apabila selesai menjawab, calon bolehlah menyimpan jawapan dalam disket,
ataupun di dalam hard disk menggunakan bentuk ‘delimited text’ yang
dapat diimport ke dalam Excel dan dikira markah secara automatik (soalan-
soalan objektif sahaja!).

Beberapa Contoh Form On-Line

Teks ditaipkan

Senarai pilihan

Kekotak Pilihan

Jawapan Pendek

M3- 25
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Integrasi MS Office 2000

Siapakah Perdana Menteri Malaysia yang pertama?


Dr Mahathir Mohamad
Kekotak pilihan
Tun Hussein Onn
Dato Abdul Razak
Tunku Abdul Rahman
Bahagian utama yang memproses data dan hitungan pada satu unit
komputer di kenali sebagai unit [ ]
Jawapan pendek

Apakah yang dimaksudkan dengan istilah MSC?


[] Jawapan esei pendek

Fill in the blanks with the correct articles:

Ali works as [] teacher. He goes to school everyday on [] motorcyle.


One fine morning, [] motorcyle refuses to start. Mr Ali left [] motorcyle
at home, and rides [] bicycle instead.

Jawapan anika pilihan

Perhatian: Sila rujuk kepada Modul 8 – Pangkalan Data Bank Item untuk
mendapatkan cara dan kaedah penyediaan dan penggunaan
Forms On-Line

M3- 26
Modul 4

Bahan Edaran
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Bahan Edaran
__________________________________________________________________________

MODUL 4

Tajuk : Bahan Edaran (Handouts)

Objektif:

Setelah mengikuti aktiviti ini, perserta akan dapat

1. memformat dokumen,
2. membuat jadual,
3. membuat layout untuk halaman,
4. membuat lajur (column),
5. memasukkan simbol.

Keperluan :

1. Satu unit komputer yang mempunyai ingatan (RAM) sekurang-kurangnya


32 MB.
2. Komputer yang mempunyai MS Office 2000 serta dipasang dengan
aplikasi Word, Power Point, Excel, dan Access 2000.

Masa: 2 jam

Kandungan:

1. Aktiviti:
a. Aktiviti 1 - Memformat dokumen dan membuat lajur.
b. Aktiviti 2 - Membuat “Drop Cap”.
c. Aktiviti 3 - Memformat perenggan.
d. Aktiviti 4 - Memasukkan simbol
e. Aktiviti 5 - Membuat jadual (table) dan memasukkan teks.
f. Aktiviti 6 - Memasukkan dan memanipulasikan grafik.
g. Aktiviti 7 – Membina Jadual Secara Freehand.
h. Aktiviti 8 – Menaip Secara Pintas.
i. Aktiviti 9 – Menyemak Ejaan.

2. Sinopsis:

Penyediaan bahan edaran menggunakan komputer merupakan satu


kemahiran. Peserta perlu memformat dokumen supaya menjadi satu lajur
atau tiga lajur dalam dua bahagian di halaman yang sama. Selain itu,
peserta memasukkan teks, jadual, simbol, dan grafik di tempat-tempat
tertentu sebagai tugasan.

M4-1
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Bahan Edaran
__________________________________________________________________________

Aktiviti 1

Tajuk : Memformat Dokumen dan Membuat Lajur

Objektif: Setelah mengikuti aktiviti ini, perserta akan dapat

1. membuka fail baru dan memasukkan fail,


2. memformat format dokumen sasaran menjadi 2 bahagian – satu lajur dan
3 lajur dalam halaman yang sama.

Prosedur:

1. Membuka dokumen baru. Klik Start, Programs, ‘MS Word’ , File, New,
General, Blank document, OK.

2. Memasukan insert fail ke dalam dokumen sasaran.

a. Letakkan kursor ke awal (di atas sebelah kiri) halaman dokumen yang
baru dibuka.

b. Pilih Insert, File, cari fail: “M4-Tun Abdul Razak bin Hussein” dalam
CD-ROM. Fail akan tersalin di halaman tadi dalam bentuk SATU lajur
sahaja.
(Lihat lampiran M4-Tun Abdul Razak bin Hussein pada muka surat
M4-17).

3. Memformat dokumen sasaran menjadi dua bahagian iaitu satu lajur dan
tiga lajur di halaman yang sama.

a. Gunakan dokumen yang telah dibuka tadi dan lakukan seperti berikut:

i. Bawa kursor sebelum frasa “Tun Razak mendapat pelajaran


awalnya…” (perenggan kedua).

ii. Pilih Format, Columns.

iii. Klik Three dalam Presets.

iv. Pilih This point forward.

v. Klik OK.

vi. Pilih File, Save AS dalam folder Modul 4 dan namakan fail anda
“M4-Tun Abdul Razak bin Hussein”. Klik save.

4. Hasilnya nanti ialah kita akan mendapat satu halaman yang mempunyai
dua jenis setting lajur. Hasil yang sebenar seperti Lampiran Modul4-1a
pada m/surat M4-18.

M4-2
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Bahan Edaran
__________________________________________________________________________

Aktiviti 2

Tajuk : Membuat “Drop Cap”

Objektif: Setelah mengikuti aktiviti ini, perserta akan dapat

1. menjadikan huruf pertama (character) dalam satu perkataan lebih besar


daripada huruf-huruf lain di permulaan ayat atau perenggan.

Prosedur:

Highlight huruf “T” dalam perkataan “Tun” (perkataan pertama di baris


pertama) di halaman nota Tun Abdul Razak bin Hussein.

1. Pilih Format, Drop Cap maka akan terpapar kekotak dialog “Drop Cap”
seperti di sebelah.

2. Pilih Dropped.

4. Taip di Line to drop ‘ 2 ‘.

3. Klik OK.

4. Klik File dan Save, untuk


menyimpan fail anda.

5. Hasil sebenar seperti Lampiran


Modul 4-1b pada m/surat M4-19.

M4-3
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Bahan Edaran
__________________________________________________________________________

Aktiviti 3

Tajuk : Memformat Perenggan

Objektif: Setelah mengikuti aktiviti ini, perserta akan dapat

1. memformat satu petikan perenggan dari segi indents and spacing.

Prosedur:

1. Perenggan boleh diformat sebelum menaip dokumen atau selepas siap


ditaip.

a. Letakkan kursor pada awal perenggan halaman fail “M4-Tun Abdul


Razak bin Hussein” dan highlight teks seperti di bawah:

Tun Abdul Razak dilahirkan pada 11 Mac


1922 di Pulau Keladi, Pekan, Pahang.
Bapanya telah memegang beberapa jawatan
tinggi dalam kerajaan Pahang. Bapanya,
Hussein, telah mewarisi gelaran Orang Kaya
Indera Shahbandar. Ini membawa gelaran
Datuk.

b. Pilih Format, Paragraph dan terpapar kekotak Paragraph seperti di


bawah ini.

M4-4
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Bahan Edaran
__________________________________________________________________________

c. Setkan perenggan seperti di bawah ini.:

Alignment: Justified.
Indentation left: 0.3 inci
Indentation Right: 0.3 inci
Spacing – Before 6 pt.
Spacing – After: 6 pt.
Line spacing: 1.5 lines

d. Klik OK.
e. Simpan fail anda.
f. Tutup fail : - Klik File, Close.

2. Perhatikan fungsi setiap arahan di dalam kekotak Paragraph.

Penjajaran di sebelah kiri


– (boleh tengah,kanan dll.

Jarak dari kiri

Jarak dari kanan

Jarak dengan perenggan


sebelumnya

Jarak dengan perenggan


selepasnya

Jarak antara baris di dalam


sesuatu perenggan.

3. Hasil yang sebenar ialah seperti Lampiran Modul4-1c pada m/surat M4-20.

M4-5
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Bahan Edaran
__________________________________________________________________________

Aktiviti 4

Tajuk : Memasukkan Simbol

Objektif: Setelah mengikuti aktiviti ini, perserta akan dapat

memasukkan simbol-simbol ke dalam teks atau perenggan untuk


memudahkan pembacaan dan juga menandakan aspek –aspek yang penting
di dalam dokumen.

Porsedur:

1. Buka fail “M4-Tun Abdul Razak bin Hussein”. Cari simbol “-“ pada lajur 1,
perenggan ke-3.

2. Highlight tanda sempang (-) seperti ditunjukkan oleh anak panah dalam
rajah di bawah.

Dalam tahun 1940,


beliau telah
meninggalkan Maktab
Melayu dan memasuki
Maktab Raffles di
Singapura untuk
menyambung
pelajarannya - Tanda sempang
terganggu apabila
meletus perang dunia
kedua.

3. Pilih Insert, Symbol maka akan keluar kekotak dialog seperti di bawah.

4. Pilih symbol, klik “→”, Insert, dan Close.

5. Simpan fail ini.

Refleksi :

Pilih simbol-simbol lain dan masukkan ke tempat-tempat yang sesuai


di lampiran tersebut. Berikan komen anda.

M4-6
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Bahan Edaran
__________________________________________________________________________

Aktiviti 5

Tajuk : Membuat jadual (table) dan memasukkan teks.

Objektif: Setelah mengikuti aktiviti ini, perserta akan dapat

1. membuat satu jadual dan memasukkan data ke dalamnya.

Prosedur:

1. Letakkan kursor di lajur ke-3 pada hujung baris akhir lajur 3 dan tekan
enter . Pastikan di baris At 6.5, dalam fail M4-Tun Abdul Razak bin
Hussein.

2. Taip: Jadual Riwayat Hidup Tun Razak.

3. Highlight tajuk tersebut dan tebalkan.

4. Membuat jadual (table).

a. Tekan enter hingga kursor di lajur ke-3 di At 7.1.

b. Pilih menu Table, Insert, Table, terpapar kekotak dialog “Insert Table”
di bawah ini.

c. Setkan jadual yang akan kita bina iaitu:

Number of columns: 2
Number of rows: 7
Fixed column width:auto

d. Klik OK.

e. Masukkan data dalam jadual tadi


seperti di bawah dan Save fail.
Tahun Cerita
1922 Lahir
1929 Darjah 1
1934 MCKK
1940 Maktab Raffles
1950 Peguam
1955 Menteri Pelajaran
f. Hasil sebenarnya adalah seperti Lampiran Modul4-1d pada m/surat
M4-21.

M4-7
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Bahan Edaran
__________________________________________________________________________

Aktiviti 6

Tajuk : Memasuk dan memanipulasikan grafik

Objektif: Setelah mengikuti aktiviti ini, perserta akan dapat

1. menggunakan grafik dan masukkan imej yang sesuai ke dalam ruang


perenggan,
2. memuat turun bahan dari internet.

Prosedur:

1. Memilih dan memasukkan imej grafik mengguna Clip Art.

a. Buka fail “M4-Tun Abdul Razak bin Hussein”.

b. Letakkan kursor di lajur ke-3 di At 9.1 .

c. Pilih Insert, Picture, Clip Art, pilih Communications.

d. Pilih gambar seperti di bawah (Communications, sampul surat).

e. Klik Insert Clip.

f. Tekan butang ‘X’ untuk tutup kekotak dialog Insert Clip.

g. Klik pada gambar dan kecilkan dengan mengguna pemegang (handle).

h. Tutup ikon ‘picture’.

i. Hasil sebenarnya adalah seperti Lampiran Modul4-1e pada m/surat


M4-22.

M4-8
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Bahan Edaran
__________________________________________________________________________

2. Memilih dan memasukkan imej grafik melalui internet.

a. Buka fail “M4-Tun Abdul Razak bin Hussein”.

b. Letakkan ‘poin pemasukan’ kursor di lajur ke-3 di At 9.1 .

c. Dapatkan sambungan ke internet melalui pelayar (browser) yang


terdapat dalam komputer anda.

d. Gunakan enjin pencari (search engine) dan taip : Tun Abdul Razak
dan klik search.

e. Pilih mana-mana halaman web yang ada gambar Tun Abdul Razak
yang anda fikirkan sesuai untuk bahan edaran anda.

f. Bagi latihan secara ‘offline’ :

i. Klik menu File.


ii. Pilih Open.
iii. Tekan butang Browse.
iv. Klik anak panah ke bawah Look in.
v. Pilih folder Bahan Sokongan dan tekan butang Open.
vi. Klik folder gambar dan tekan butang Open.
vii. Klik fail imej tar03.
viii. Tukar File of type kepada JPEG Files, tekan butang Open.
ix. Klik butang radio Open as Web Folder dan tekan butang OK.
x. Kekotak dialog Open Folder akan wujud seperti berikut :

xi. Pilih Yes.

g. Bawa penunjuk tetikus ke gambar tersebut dan klik butang kanan


tetikus.

h. Pilih perintah Save Picture As dan terpapar kekotak dialog seperti


rajah di bawah dan klik butang Save. (Pastikan anda ingat di mana
kedudukan fail yang akan disimpan).

M4-9
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Bahan Edaran
__________________________________________________________________________

i. Buka semula tetingkap “Modul4-1”.

j. Pastikan kursor di lajur ke-3 di At 9.1 .

k. Pilih Insert, Picture, From File, klik anak panah ke bawah Look in,
pilih My Documents, klik nama fail tersebut dan klik Insert.

l. Kecilkan gambar tersebut.

m. Hasil sebenarnya adalah seperti Lampiran Modul4-1f pada m/surat


M4-23.

3. Memanipulasikan grafik.

a. Mengubah saiz grafik.

i. Klik pada imej tersebut dan akan muncul butang-butang di


sekelilingnya.

ii. Dengan menggunakan operasi [Click-drag-drop], kecilkan saiznya


kepada lebih-kurang 1 inci persegi.

b. Meletakkan grafik di sesuatu lokasi.

i. Klik grafik tersebut. Pergi ke Menu bar dan klik menu View,
Toolbar, Picture. Toolbar ini akan terpapar.

ii. Klik pada ikon ini.

iii. Klik pada Tight

M4-10
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Bahan Edaran
__________________________________________________________________________

iv. Dengan menggunakan operasi Click-drag-drop, bawa grafik


tersebut ke lokasi di bahagian bawah sekali di lajur 3 nota
tersebut. (Lihat m/surat M4-23).

v. Pilih menu View, Toolbars, picture.

vi. Pilih pula Line style.

vii. Pilih 1 pt.

viii. Simpan fail.

Refleksi:

Cuba gunakan ikon Square, Behind Text dan Through. Lihat hasilnya.

M4-11
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Bahan Edaran
__________________________________________________________________________

.Aktiviti 7

Tajuk : Membina Jadual Secara Freehand

Objektif: Setelah mengikuti aktiviti ini, perserta akan dapat

1. membuat jadual secara melukis bebas (free hand).

Prosedur:

1. Membina jadual dengan memilih Table pada menu bar.

a. Buka satu fail dokumen baru.


b. Klik menu File, New, General, Blank document dan klik OK.
c. Pilih menu Table, Draw table. Terpapar ikon pensel
atau klik ikon pensel dalam toolbar.

d. Lukis jadual seperti di bawah ini.

e. Taip data berikut (Lihat Lampiran Modul4-2 pada m/surat M4-24).

f. Cuba anda gunakan butang eraser untuk memadam line. Padam


ketiga-tiga line bagi sempadan kekotak yang di bawah sekali.

M4-12
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Bahan Edaran
__________________________________________________________________________

g. Cuba anda buat kekotak seperti Lampiran Modul4-2a pada m/surat


M4-25 dengan mengguna line style dan line weight.

h. Simpan fail berikut.

Refleksi

Anda boleh membina jadual-jadual lain yang lebih kompleks dengan cara
‘freehand’. Dapatkan cadangan daripada peserta sekumpulan.

M4-13
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Bahan Edaran
__________________________________________________________________________

Aktiviti 8

Tajuk : Mengguna Fungsi menaip secara pintas.

Objektif: Setelah mengikuti aktiviti ini, perserta akan dapat

1. membolehkan peserta menggunakan fungsi menaip secara pintas.

Prosedur:

1. Buka fail M4-Tun Abdul Razak bin Hussein.

2. Klik Tools di menu bar dan pilih AutoCorrect.

3. Terpapar kekotak dialog seperti di bawah.

4. Taip : tar di ruangan Replace.

5. Taip : Tun Abdul Razak di ruangan With.

6. Klik Add, OK.

7. Bawa kursor ke bawah gambar Tun Abdul Razak dan taip tar dan tekan
space bar. (Nota: Fasilitator harus membantu peserta untuk
membolehkan kursor berada di bawah gambar tersebut).

Maka terhasil ejaan penuh nama Tun Abdul Razak.

M4-14
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Bahan Edaran
__________________________________________________________________________

Aktiviti 9

Tajuk : Menyemak Ejaan

Objektif: Setelah mengikuti aktiviti ini, perserta akan dapat

1. menyemak ejaan dokumen dalam Bahasa Inggeris.

Prosedur:

1. Buka fail Modul4-1.

2. Klik kursor di sebelah kiri perkataan Londin.

3. Klik Tools di menu bar dan pilih Spelling and Grammer.

M4-15
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Bahan Edaran
__________________________________________________________________________

4. Terpapar kekotak dialog Spelling and Grammer seperti di bawah.

5. Pastikan perkataan Londin berwarna merah.

6. Klik butang AutoCorrect.

Maka perkataan Londin berubah menjadi London.

M4-16
Modul 5

Penerbitan Atas Meja


Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

MODUL 5

Penerbitan Atas Meja – Brosur


Objektif: Setelah mengikuti modul ini, perserta akan dapat

1. membuat ‘setup’ halaman dalam orientasi lanskap,


2. membuat ‘styles’ perenggan yang tersendiri,
a. membuat ‘style’ tajuk,
b. membuat ‘style’ perenggan.,
3. membuat nota kaki,
4. menggunakan Excel 2000 untuk membuat satu jadual
data dan membina geraf dari data tersebut,
5. memasukkan graf ke dalam dokumen Word 2000,
6. mengimbas dan memasukkan gambar,
7. membuat Buletin.

Keperluan: 1. Satu unit komputer yang mempunyai ingatan (RAM)


sekurang-kurangnya 32 MB.
2. Komputer yang mempunyai MS Office 2000 serta
dipasang dengan aplikasi Word, Power Point, Excel,
dan Access 2000.

Kandungan: 1. Aktiviti:

Aktiviti 1: Membuat setup halaman

Aktiviti 2: Mencipta nota kaki


Aktiviti 3: Membina jadual data dan graf menggunakan
Excel 2000
Aktiviti 4: Memasukkan graf ke dalam dokumen Word 2000
Aktiviti 5: Memasukkan gambar dari Pengimbas ke dalam
dokumen Word 2000
Aktiviti 6: Membuat Brosur

2. Sinopsis:

Isi kandungan modul ini merupakan panduan asas


menggunakan Microsoft Word 2000 untuk menghasilkan
bahan-bahan desktop seperti brosur, buletin, dan majalah.
Satu keistimewaan modul ini ialah membolehkan para
peserta menghasilkan produk menggunakan kemudahan
multitasking, iaitu penggabungan aplikasi-aplikasi seperti Ms
Excel dan MS Photo Editor serta kemahiran menggunakan
pengimbas.

M5-1
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

Aktiviti 1

Tajuk: Membuat Setup Halaman dan Mencipta Style

Objektif: Setelah mengikuti aktiviti ini, perserta akan dapat

1. membentuk halaman dari potret kepada lanskap,


2. mencipta Style sendiri untuk digunakan mengikut
keperluan tugasan.

Prosedur : Peserta akan

1. menukar page setup dari Potrait ke Lanscape,


2. mencipta Style ‘Judul1’,
3. mencipta Style sendiri ‘Judul2’,
4. mencipta Style Paragraph sendiri,
5. menggunakan Style.

M5-2
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

Prosedur 1

Menukar Page Setup dari Potrait ke Lanscape

1. Buka MS Word. Klik File, Page Setup.

Page Setup

File

2. Klik tab Paper Size, pilih saiz A4, klik Landscape, dan
klik OK.

Paper Size
Pilih A4

Paper Size

Pilih Landscape

Klik OK

M5-3
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

3. Klik File, Print Preview.

File

Print Preview

3. Klik butang Zoom untuk ubah saiz paparan.

5. Pilih saiz 50%.

Butang Zoom

6. Tukar balik kepada saiz 75%.

M5-4
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

Prosedur 2

Mencipta Style ‘Judul1’

1. Klik Format, Style.

Format

Style

2. Pilih New.

New

M5-5
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

3. Taip Judul 1 dalam ruang Name.


4. Pilih Paragraph dalam Style type.

Taip Pilih
Judul1 Paragraph
di sini

5. Klik Format, Font.

Font

Format

M5-6
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

6. Tentukan perkara-perkara berikut:

a. Pilih Font Arial.


b. Pilih Font style : Bold.
c. Pilih Font Size : 24.
d. Pilih Underline style (lihat contoh di bawah).
e. Klik OK.

Bold

Arial

Saiz 24
Klik Underline
style

Pilih Underline
style jenis ini

Klik OK

7. Klik [√] dalam kotak Add to template, dan klik OK.

Klik tanda[√]

Klik OK

M5-7
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

8. Klik OK, Apply.

Klik OK

Klik Apply

9. Taip perkataan SEKOLAH SAYA dalam lembaran kerja


Word dan tekan Enter . Hasil tulisan anda akan kelihatan
seperti berikut:

SEKOLAH SAYA

M5-8
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

Prosedur 3

Mencipta Style Sendiri ‘Judul2’

1. Klik Format, Style.

Format

Style

2. Pilih New.

New

M5-9
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

3. Taip Judul 2 dalam ruang Name.

4. Pilih Paragraph dalam Style type.

Taip Pilih
Judul2 Paragraph
di sini

5. Klik Format, Font.

Font

Format

M5-10
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

6. Tentukan perkara-perkara berikut:

a. Pilih Font Arial.


b. Pilih Font style : Regular.
c. Pilih Font Size : 14.
d. Underline style : Pilih ‘(none)’ (lihat contoh di bawah).
e. Klik OK.

Regular

Arial
Font
size 14

Klik OK

7. Klik [√] dalam kotak Add to template, dan klik OK.

Klik tanda[√]

Klik OK

M5-11
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

8. Klik Apply.

9. Taip perkataan ‘Sekolah saya’ dalam lembaran kerja


Word kemudian tekan Enter. Hasil tulisan anda akan
kelihatan seperti berikut

Sekolah saya

M5-12
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

Prosedur 4

Mencipta Style Paragraph Sendiri

1. Klik Format, Style

Format

Style

2. Pilih New.

New

3. Tentukan setting perkara-perkara berikut :

a. Taip perkataan ‘Style Perenggan’ dalam ruangan di


bawah Name.
b. Pilih Paragraph di bawah Style type.
c. Pilih Normal di bawah Based on.

M5-13
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

d. Pilih Style Perenggan di bawah Style for following


Paragraph .
e. tandakan [√] dalam ruang Add to template.
f. Klik Format, Paragraph.

4. Tentukan setting untuk Paragraph seperti berikut :

a. Alignment: Left
b. Outline level: Body
text
c. Indention: -
Left : 0”
Right: 0”
Special: First line
By: 0.1”
d. Spacing: -
Before: 0 pt
After: 12 pt
Line Spacing:
At: 12 pt

Setting Paragraph
boleh dilihat di sini

5. Klik OK, OK, dan klik Close.

M5-14
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

Prosedur 5

Menggunakan Style

1. Klik File, New, pilih Blank Document, klik OK.

2. Klik File, Page Setup dan paparan berikut muncul.


3. Pada paparan Page Setup di bawah, pilih:

a. Paper size: A4 x 297 mm


b. Orientation: Lanscape
c. Klik OK.

Paper size: A4

Landscape

M5-15
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

4. Document Sheet MS Word akan kelihatan seperti paparan


di bawah dalam bentuk setting Landscape.

5. Klik Format, Columns, pilih Three (untuk 3 Columns).

Three

M5-16
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

6. Klik Insert, File .

7. Pilih File yang akan di Insert dari pemacu A (disket) atau


dari mana-mana pemacu/directory. Nama file itu ialah
‘M5-Brosur 3.doc’ .

M5-17
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

8. Selepas di Insert File, paparan dokumen Word akan


kelihatan seperti berikut:

10. Highlight tajuk-tajuk dalam brosur di bawah kemudian pilih Style


‘Judul1’ seperti yang ditunjukkan dalam bulatan di bawah:

M5-18
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

10. Setting dipilih daripada senarai Style seperti di bawah:

Klik di sini untuk pilih setting Style

Pilih ‘judul1’ di sini.

Pilih ‘judul2’ untuk setting tajuk-tajuk


lain dalam Brosur.

11. Untuk setting Perenggan pula, highlight keseluruhan sesuatu


perenggan, kemudian klik Style, dan pilih Style Perenggan.
Selepas ini anda akan melihat format perenggan berubah
kepada bentuk perenggan baru.

12. Simpan fail ini dengan nama M5-Brosur 5b.doc dalam folder
Desktop\Aplikasi ICT\Modul 5.

M5-19
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

Aktiviti 2

Tajuk: Membuat nota kaki

Objektif: Setelah mengikuti aktiviti ini, perserta akan dapat


1. mencipta nota kaki di bahagian bawah dokumen.

Prosedur: Peserta akan

1. Membuka fail M5-Brosur 5 (a).doc


2. Insert Footnotes

Prosedur 1

1. Klik File, Open.


2. Buka fail M5-Brosur 5 (a).doc dari pemacu A atau
mana-mana folder yang anda simpan fail ini.
3. Pilih fail ini dan klik Open.

Klik File

Klik Open

Pilih Directory

PilihFile ini

Klik Open

M5-20
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

Prosedur 2

Insert Footnotes

1. Pada para 2 ( a ), paragraf terakhir, highlight perkataan oblong.


2. Pilih Insert Footnotes.

3. Pilih Footnote

4. Pilih AutoNumber

5. Klik OK

6. Word memaparkan kawasan footnote.


Taipkan teks untuk footnotes iaitu “ Rajah segi empat bujur
berbucu melengkung”.

7. Simpan fail : Klik File, Save As, namakan fail ini Footnotes.doc
Folder Desktop\Aplikasi ICT\Modul5

Catatan

Nombor footnote wujud di dalam dokumen (oblong 1)


Teks “Rajah segi empat bujur berbucu melengkung” juga akan
dipapar di bahagian bawah lajur tersebut iaitu menjadi “nota kaki”.

8. Letakkan kursor tetikus pada nombor footnote, pernyataan


footnote juga ditayangkan dalam kekotak kuning.

M5-21
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

Tajuk: Membuat jadual dan membina graf dari data dengan


Menggunakan Excel 2000

Objektif: Setelah mengikuti aktiviti ini, perserta akan dapat

1. membina jadual data menggunakan Excel 2000,


2. membina graf menggunakan Excel 2000,

Prosedur: Peserta akan

1. membuka Excel 2000 dan memasukkan data,


2. membina graf dari data Excel 2000.

Prosedur 1

Membuka Excel 2000 dan Memasukkan Data

1. Buka Ms Excel 2000.

2. Taip data seperti dalam jadual di atas iaitu tentang komposisi murid
lelaki dan wanita di beberapa buah sekolah.

M5-22
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

Prosedur 2

Membina Graf dari Data Excel 2000

1. “Highlight” kesemua sel yang mengandungi data seperti


rajah di bawah.

2. Pilih Insert Chart, dan kekotak


“Chart Wizard – Step 1 of 4”
akan muncul seperti
di sebelah.

3. Pilih Column dalam Chart type

4. Pilih Chart sub-type yang


pertama kiri atas.

5. Klik butang Next.

6. Graf carta yang separuh siap seperti di bawah dipaparkan.

7. Klik Next.

M5-23
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

Chart Wizart ini


dipaparkan

8. Penuhkan kekotak Chart title, Category (X) axis dan Value (Y) axis
seperti dalam kekotak di atas. Klik Next.

9. Klik Finish (anda akan dapat melihat satu graf yang telah siap).

M5-24
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

Aktiviti 4

Tajuk: Memasukkan graf ke dalam dokumen Word 2000.

Objektif: Setelah mengikuti aktiviti ini, perserta akan dapat


1. memasukkan graf ke dalam dokumen (brosur).

Prosedur: Peserta akan

1. menyalin graf dari Excel,


2. menampal graf dari Excel ke dalam dokumen Word.

Prosedur 1

Menyalin Graf dari Excel

1. Aktifkan kekotak geraf (timbul butang-butang di sekelilingnya) dengan


mengklik pada garis sempadan graf tersebut. Lihat rajah di bawah.
Pilih menu Edit, dan Copy.

M5-25
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

Prosedur 2

Menampal Graf dari Excel ke Dalam Dokumen Word

1. Buka fail baru MS Word, pilih menu Insert, File dari fail M5-Brosur
(b).doc

Pelajar lelaki dan wanita

Bilangan pelajar
400
300 Lelaki
200
100 Wanita
0

Tengah,
Benut,

Pahang
SRK Kg

Samsun
g, Perlis
Pahang
SRJK

Johor

Lanas,
SRK

SRK
Sekolah

2. Bawa kursor ke halaman dalam dokumen Word iaitu di lokasi yang


hendak diletakkkan graf, dan pilih Edit, Paste. Maka graf tadi akan
dimasukkan ke dalam dokumen.

3. Untuk membolehkan graf tadi ‘diheret’ ke mana-mana bahagian


halaman dalam dokumen tadi, maka kita perlu:-

a. Bawa kursor ke mana-mana dalam graf tadi dan


b. Klik butang kanan tetikus, maka akan keluar menu seperti
di bawah

4. Pilih Format object

M5-26
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

5. Klik tab Layout.

6. Klik Tight.

7. Klik butang OK.


Selepas ini barulah kita boleh
‘mengheretnya’ ke mana-mana
lokasi dalam dokumen kita.

8. Bawa geraf tersebut ke sini

Pelajar lelaki danwanita

Bilangan pelajar
400
200
0 Lelaki

SRJK

SRK Kg
Wanita

9. Simpan fail sebagai M5-Brosur 5b2.doc dalam folder Modul 5.

M5-27
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

Aktiviti 5

Tajuk: Memasukkan gambar dari Pengimbas ke dalam dokumen


Word 2000

Objektif: Setelah mengikuti aktiviti ini, perserta akan dapat

1. mengimbas (scan) gambar dan,


2. memasukkan ke dalam dokumen Word (Brosur).

Prosedur:

1. Mengimbas gambar.
2. Memasukkan gambar yang diimbas ke dalam dokumen.

Prosedur1

Mengimbas gambar

1. Sediakan sekurang-kurangnya sekeping gambar foto yang


sesuai

2. Imbas (scan) gambar berkenaan menggunakan pengimbas.

Proses mengimbas gambar adalah seperti berikut:

a. Pengimbasan terkini selalunya disediakan dengan aplikasi


khas untuk menjalankan proses pengimbasan.

b. Anda boleh juga menggunakan aplikasi-aplikasi jenis ‘Photo


editor‘ seperti MS Photo Editor, Adobe Fotoshop dan
Paint Shop Pro.

(Dalam contoh kali ini, aplikasi MS Photo Editor akan digunakan)

M5-28
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

c. Pastikan pengimbas telah sedia untuk digunakan.

d. Buka aplikasi Photo Editor.

e. Pada Windows Desktop klik Start, Program, Microsoft


Office Tools, Photo Editor.

f. Sekiranya Photo Editor tidak ada dalam senarai, sila ikut


langkah berikut untuk dapatkan perisian berkenaan:

i. Klik Start, Find, Files or Folders.

ii. Dalam ruang Named: taip photo editor, dan


klik Find Now.

M5-29
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

iii. Dalam senarai ini terdapat satu Folder iaitu


PhotoEd. Klik butang tetikus kanan.

M5-30
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

iv. Satu ikon Short cut Microsoft Photo Editor


muncul pada Desktop.

v. Dwiklik ikon ini untuk membuka aplikasi


Microsoft Photo Editor.

vi. Photo Editor akan memaparkan ruang kerja seperti


berikut, dan klik File, New.

M5-31
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

Klik OK

Klik butang Maximize untuk


membesarkan ruang kerja

M5-32
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

g. Klik File, Scan Image.

h. Letakkan gambar yang dikehendaki ke dalam


Pengimbas dan klik Preview.

Ini adalah penanda kawasan imej yang


akan diimbas. Saiznya boleh diubah dan ia
juga boleh diseret ke mana-nama lokasi

M5-33
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

i. Proses Preview dipaparkan, dan anda dapat


melihat peratus proses berkenaan.

Preview bukan proses mengimbas, tetapi ia adalah


proses memperlihatkan rupa dan kedudukan imej
sahaja. Ia boleh diubah dan diperbetulkan jika perlu.

Anda boleh seret bahagian ini serta


boleh besarkan atau kecilkan
saiznya mengikut kawasan imej
yang anda akan imbas

j. Pastikan kawasan yang hendak diimbas dengan


cara meletakkan garis-garis titik di sekitar kawasan
yang hendak diimbas, dan kemudian klik ikon Scan.

Pastikan kawasan
gambar yang akan
diimbas

Klik Icon Scan

M5-34
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

k. Anda akan melihat kekotak proses imbas sedang


dilaksanakan.

l. Setelah selesai proses mengimbas, Photo Editor


akan memaparkan hasilnya seperti di bawah.

m. Andaikan anda ingin bahagian tertentu sahaja dari


gambar berkenaan, klik icon Select, dan highlight
kawasan berkenaan (lihat contoh di bawah).

Icon Select

Highlight
kawasan gambar
yang dikehendaki

M5-35
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

n. Klik Image, Crop.

o. Klik OK.

M5-36
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

p. Photo Editor memaparkan bahagian gambar


yang diCrop seperti di bawah.

q. Simpan fail ini ( Klik File, Save As) dengan nama


m5_gambar1.jpg dalam folder Modul 5.

Catatan: Pastikan ruang Save as type ini adalah


dalam bentuk JPEG File Interchange
Format.

M5-37
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

Prosedur 2

Memasukkan Gambar Yang Diimbas ke Dalam Dokumen

1. Buka Ms Word, buka fail M5-Brosur 3(b).doc yang mengandungi


brosur, dan scroll hingga ke muka surat dua iaitu
hingga paragraf akhir

2. Letakkan kursor pada paragraf dan baris baru di sini, kemudian


klik Insert, Text Box

Satu kekotak teks muncul di sini.


Letakkan kursor dalam kekotak ini

M5-38
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

3. Klik menu Insert, Picture, From File.

4. Klik nama fail “m5_gambar1.JPG” dalam folder Modul 5.

5. Klik Insert.

6. Gambar yang diInsert akan muncul di dalam kekotak. Anda


boleh ubahsuai saiz gambar mengikut kesesuaian.

M5-39
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

7. Gambar yang anda Insert tadi mempunyai Frame di sekitarnya.


Anda boleh hilangkan Frame itu jika anda mahu.

8. Untuk hilangkan kesan Frame,

a. Dwi klik penunjuk tetikus di atas mana-mana garisan Frame.

Dwiklik atas mana-


mana tempat garis
Frame ini

b. Klik pada bahagian Fill dalam ruang Color dan pilih No Fill.

M5-40
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

c. Klik pada bahagian Line dalam ruang Color dan


pilih No Line. Klik OK.

9. Ini adalah hasilnya. Gambar ini tidak mempunyai garis Frame.

10. Simpan fail sebagai Brosur 5b3.doc dalam folder Modul 5.

M5-41
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

Aktiviti 6

Tajuk: Membuat Brosur

Objektif: Setelah mengikuti aktiviti ini, perserta akan dapat

1. menghasilkan satu bulletin berbentuk 3 lajur satu halaman


sahaja

Prosedur: Peserta akan

1. membuka Template Brosur dari MS Word,


2. mengedit Template Brosur menjadi Brosur sendiri.

Prosedur 1

Membuka Template Brosur dari MS Word

1. Dalam persekitaran word, pilih File , New.

a. Pilih tab Publication, Brochure, Document.

d. Klik OK.

M5-42
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

Prosedur 2

Mengedit Template Brosur Menjadi Brosur Sendiri

Satu dokumen 3 lajur akan dipaparkan.


Gunakan halaman pertama sahaja.
1 2 3

1. Tukarkan teks dengan


berita tentang sekolah
anda.

2. Gunakan style Judul1


untuk tajuk-tajuk ini.

3. Imbas (scan) gambar


yang sesuai tentang
sekolah anda dan
masukkan (insert) ke
dalam halaman tersebut
menggantikan grafik peta.

4. Gunakan simbol [ · ] untuk menggantikan symbol yang sedia ada.


Simbol [·] ini boleh didapati dari Insert, Symbol, Wingdings iaitu
simbol ke-10 dari kiri dan baris 2 dari bawah.

5. Buat satu nota kaki (Footnote).

M5-43
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

Lampiran M3
1. Tanda Sempang Dan Tanda Bacaan
(Hyphenation and punctuation mark usage)

a) Tanda sempang (-)

Sejauh mungkin, elakkan penggunaan tanda sempang ini kerana suatu perkataan tidak sepatutnya dipisahkan oleh sempang. Kalau terpaksa hanyalah
pada sukukata (syllable). Jika sukukata akhir hanya satu huruf sahaja, janganlah ia dipisahkan dengan sempang. Perkataan pendek seperti kau dan ku
juga janganlah terpisah oleh sempang.

Kata majmuk (compound word) hanya dipisahkan dengan sempang di antara perkataan-perkataan tersebut, bukan di tengah perkataan.

b) Kata singkatan seperti Mr. dan Mrs. iaitu kata singkatan yang ‘standard’ (biasa diamalkan) bolehlah digunakan. Tidak
perlu mengeja sepenuhnya perkataan tersebut.

c) Perkataan ‘contraction’ seperti ‘can’t’ untuk ‘cannot’ dan seumpamanya boleh juga digunakan dalam penerbitan.

d) Tanda bacaan – perlu digunakan dengan betul (rujuk ms 80 – 82)

e) Footers and headers (pengaki dan pengepala)

Boleh digunakan kecuali pada (1) muka surat pertama setiap bab (chapter) (2) muka surat pembukaan sesuatu bahagian buku atau (3)
muka surat yang ada tajuk (title) sesuatu dokumen.

Boleh gunakan garisan saiz 1-poin untuk memisahkanya dengan ‘body copy’.

f) ‘Widows’ dan ‘orphans’ (Janda & anak yatim?)

Elakkan terdapatnya ‘widow’ dan ‘orphan’ dalam penerbitan.


‘Widow’ ialah beberapa perkataan akhir sesuatu perenggan terletak di baris pertama muka surat baru.
‘Orphan’ ialah beberapa perkataan atau baris pertama sesuatu perenggan terletak di bahagian bawah sesuatu muka surat.
2. Prinsip Paparan
a) Perkadaran muka surat – ms 84

M5-44
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

Merupakan perhubungan antara lebar dan panjang muka surat; ianya perlu sesuai dengan kadar yang tertentu. Elakkan kadar yang sama iaitu
1:1 (sama ukuran lebar dan tinggi kertas) kerana ia kelihatan membosankan dan tidak menarik minat. Begitu juga jika terlalu lebar atau tinggi
seperti 1:4 atau 4:1. Jenis yang kedua ini sesuai untuk tujuan-tujuan tertentu sahaja.

Kertas yang baik ialah berbentuk ‘oblong’ atau empat persegi bujur seperti kadar 3:5, 2:3 atau 8:12. Rujuk rajah 5.7 dan 5.8 di ms 85 dan 86.

b) Ruangan putih dan margin – ms 86

Bermaksud kawasan putih yang kosong, ia adalah memang perlu dalam sesuatu penerbitan kerana ia seolah-olah memberikan tempat bernafas, jika
tidak ia akan menjadi penerbitan yang membosankan dan tidak menarik.

Jika terlalu banyak kawasan kosong, maka ia akan membazirkan kertas dan menyebabkan mata pembaca tidak berfokus. Jika terlalu sedikit kawasan
kosong pula, ia akan menyebabkan dokumen itu sukar dibaca, terlalu padat. Rujuk Rajah 5.9 dan 5.10 di ms 87.

c) Sempadan (borders)

Bentuk sempadan perlu sejajar dengan muka taip yang digunakan iaitu jika taip boldface maka sempadannya perlu juga tebal. Rujuk ms 90.

d) Penggunaan muka taip juga perlu dipilih iaitu sesuai seperti jenis serif sebab mudah dibaca.

3. Prinsip-prinsip Reka Bentuk Halaman


a) Perancanag (Planning)

Perlu mengikut pertaruran-peraturan tertentu, pemikiran yang keratif dan penggunaan prinsip reka bentuk yang baik. Ia
bergantung kepada kebolehan pereka bentuk yang merancang penerbitan tersebut.
b) Jenis-jenis Reka Bentuk

i. Reka bentuk thumbnail – merupakan reka bentuk yang mula-mula iaitu yang asas, amat kasar, hanya menunjukkan lakaran kasar
yang mengandungi unsur-unsur utama (major elements) sahaja.

M5-45
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P & P Penerbitan Atas Meja - Brosur
_____________________________________________________________________________

ii. Reka bentuk kasar (rough layout) - lakaran ini lebih terperinci (detail) dan telah boleh memberikan gambaran tentang apa yang akan
dihasilkan nanti. Ia perlu dilakar mengikut saiz dan ‘spacing’ iaitu kadar jarak yang sebenar. Ia menjadi reka bentuk yang akan ditiru
oleh komputer, termasuklah pemilihan grafik dan bahan-bahan lain yang akan terkandung di dalam halaman yang akan dihasilkan
kelak. Rujuk ms 114.

iii. Reka bentuk komprehensif (Comprehensive layout) – reka bentuk yang menyamai halaman yang akan siap nanti, hanya ia belum
dicetak sahaja lagi. Oleh itu, semua unsur di dalamnya termasuk huruf, perenggan, saiz dan gaya teks/taip juga telah dilakarkan.,
tetapi pada masa sekarang , dengan adanya komputer, para penggubah DTP tidak lagi terlalu sangat bergantung kepada reka bentuk
komprehensif ini.

c) Kategori Reka Bentuk

i. Reka bentuk ‘centered’ atau ‘formal balance’ atau ‘symetrical’ – Reka bentuk ini menjajarkan semua elemen di tengah halaman.
Rujuk Rajah 7.6 di ms 116. Reka bentuk ini seperti ada paksi di tengah-tengah halaman dan kesemua bahan penerbitan tertumpu
kepadanya, tetapi malangnya reka bentuk kategori ini kelihatan kurang bertenaga dan tidak menarik perhatian. Ia hanya sesuai untuk
tajuk bagi buku, laporan dan manual. Lagi pun ia lumrah digunakan oleh akhbar dan majalah untuk ruangan iklan

ii. Reka bentuk ‘of-center’ atau ‘asymetrical-balance design’.

M5-46
Hasil setelah dibuat 3 lajur
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Footers and headers (pengaki dan


1. Tanda Sempang Dan Tanda pengepala) Merupakan perhubungan antara lebar dan
Bacaan panjang muka surat; ianya perlu sesuai
` (Hyphenation and punctuation mark usage) Boleh digunakan kecuali pada (1) muka dengan kadar yang tertentu.
surat pertama setiap bab (chapter) (2) Elakkan kadar yang sama iaitu 1:1
a) Tanda Sempang (-) muka surat pembukaan sesuatu bahagian (sama ukuran lebar dan tinggi kertas)
buku atau (3) muka surat yang ada tajuk kerana ia kelihatan membosankan dan
Sejauh mungkin, elakkan penggunaan (title) sesuatu dokumen. tidak menarik minat. Begitu juga jika
tanda sempang ini kerana suatu Boleh digunakan garisan saiz 1-poin terlalu lebar atau tinggi seperti 1:4 atau
perkataan tidak sepatutnya dipisahkan untuk memisahkannya dengan body 4:1. Jenis yang kedua ini sesuai untuk
oleh sempang. Kalau terpaksa hanyalah
pada sukukata (syllable). Jika suku kata copy. tujuan-tujuan tertentu sahaja.
akhir hanya satu huruf sahaja, janganlah Ia juga boleh menggunakan boldface Kertas yang baik ialah berbentuk
ia pisahkan dengan sempang. Perkataan untuk menimbulkan kontras dengan ‘oblong1’ seperti kadar 3:5, 2:3 atau 8:12.
pendek seperti kau dan ku juga bahagian lain dokumen. Rujuk Rajah 5.7 dan 5.8 di m.s. 85 & 86.
janganlah terpisah oleh sempang.
f) Widows and orphans (Janda & anak b) Ruangan putih (White space) dan
Kata majmuk (compound word) hanya yatim?) margins – ms 86
dipisahkan dengan sempang di antara
perkataan-perkataan tersebut bukan di Elakkan terdapatnya widow dan orphan Bermaksud kawasan putih yang kosong,
tengah perkataan. dalam penerbitan. ia adalah memang perlu dalam sesuatu
Widow ialah beberapa perkataan akhir penerbitan kerana ia seolah-olah
b) Kata singkatan seperti Mr. Dan Mrs. iaitu sesuatu perenggan terletak di baris memberikan tempat bernafas (provides
kata singkatan yang standard (biasa pertama muka surat baru. the air or breathing space), jika tidak ia
diamalkan) bolehlah digunakan iaitu Orphan ialah beberapa perkataan atau akan menjadikan penerbitan itu
tidak perlu mengeja sepenuhnya baris pertama sesuatu perenggan terletak membosankan dan tidak menarik.
perkataan tersebut. di bahagian bawah sesuatu muka surat. Jika terlalu banyak kawasan kosong
maka ia akan membazirkan kertas dan
c) Perkataan ‘contractions’ seperti can’t menyebabkan mata pembaca ‘meliar’
untuk cannot dll boleh juga digunakan tanpa fokus.
dalam penerbitan 2 Prinsip Paparan

d) Tanda bacaan - perlu digunakan dengan a) Perkadaran muka surat (page proportion)
betul (rujuk ms 80 – 82) – ms 84 1
Empat persegi bujur.

Halaman 47
Hasil setelah dibuat 3 lajur
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jika terlalu sedikit kawasan kosong pula, i. Reka bentuk ‘thumbnail’ – merupakan i. Reka bentuk ‘centered’ atau formal
ia akan menyebabkan dokumen itu sukar reka bentuk yang mula-mula iaitu yang balance atau symmetrical – Reka
dibaca, terlalu padat. asas, amat kasar, hanya menunjukkan bentuk ini menjajarkan semua elemen
Rujuk Rajah 5.9 dan 5.10 di m.s. 87. lakaran kasar yang mengandungi unsur- di tengah halaman. Rujuk Rajah 7.6 di
unsur utama (major elements) sahaja. m.s. 116. Reka bentuk ini seperti ada
c) Sempadan (borders) ii. Reka bentuk kasar (rough layout) – ‘paksi’ di tengah-tengah halaman dan
lakaran ini lebih terperinci (detail) dan kesemua bahan penerbitan tertumpu
Bentuk sempadan ini perlu sejajar telah boleh memberikan gambaran kepadanya.
dengan muka taip yang digunakan iaitu tentang apa yang akan dihasilkan nanti. Tetapi malangnya reka bentuk kategori
jika taip boldface maka bordernya perlu Ianya perlu dilakar mengikut saiz dan ini kelihatan kurang bertenaga dan tidak
juga tebal. Rujuk ms 90. ‘spacing’ iaitu kadar jarak yang menarik perhatian; ia hanya sesuai
sebenar. Ia menjadi reka bentuk yang untuk tajuk bagi buku, laporan dan
d) Penggunaan muka taip juga perlu dipilih akan ditiru oleh komputer, termasuklah ‘manuals’. Dan lumrah digunakan oleh
iaitu perlu sesuai seperti taip jenis serifs pemilihan grafik dan bahan-bahan lain akhbar dan majalah untuk ruangan
sebab mudah dibaca. yang akan terkandung di dalam iklan.
halaman yang akan dihasilkan kelak. ii. Reka bentuk ‘off-center’ atau
Rujuk ms 114. ‘asymmetrical-balance design’
3 Prinsip-prinsip Reka Bentuk iii. Reka bentuk komprehensif
Halaman (Comprehensive layout) – reka bentuk
yang hampir menyamai dengan
a) Perancangan (Planning) halaman yang akan siap nanti hanya ia
belum dicetak sahaja lagi. Oleh itu
Perlu mengikut peraturan- semua unsur di dalamnya termasuk
peraturan tertentu, pemikiran huruf, perenggan, saiz dan gaya
yang kreatif dan penggunaan teks/taip juga telah dilakarkan. Tetapi
prinsip reka bentuk yang baik. Ia pada masa sekarang, dengan adanya
juga bergantung kepada komputer, para penggubah DTP tidak
kebolehan pereka bentuk yang lagi terlalu sangat bergantung kepada
merancang penerbitan tersebut. reka bentuk komprehensif ini.

b) Jenis-jenis Reka Bentuk c) Kategori Reka Bentuk

Halaman 48
Modul 6

Penghasilan Bahan
Persembahan
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Penghasilan Bahan Persembahan

MODUL 6

Tajuk: Penghasilan Bahan Persembahan Untuk Pengajaran dan


Pembelajaran

Objektif: Setelah menjalani modul ini akan dapat menggunakan perisian


Microsoft Office PowerPoint untuk menyediakan pakej
pembelajaran dalam mata pelajaran tertentu yang sesuai untuk
digunakan di dalam satu sesi pengajaran pembelajaran.

Keperluan:
1. Set komputer multimedia berserta mikrofon dan pencetak
2. Perisian Microsoft Office yang telah diinstall sepenuhnya
3. Fail-fail sokongan termasuk: M6_contoh1.ppt,
M6_contoh2.ppt, M6_contoh3.ppt, M6_casper.ppt,
M6_warna.ppt dan M6_sajak_lat.doc
4. Huraian sukatan pelajaran mata pelajaran yang dipilih
5. Buku teks serta sumber maklumat yang lain
6. Disket untuk menyimpan fail dalam bentuk Pack and GO

Masa: 6 jam

Kandungan:

Aktiviti 1 Contoh Persembahan dan Prinsip CASPER

Peserta kursus akan dapat meneliti dan membanding


beberapa contoh persembahan MS PowerPoint serta
menyenaraikan prinsip-prinsip persembahan MS
PowerPoint yang baik.

Aktiviti 2 Merancang Kandungan Persembahan

Merancang isi kandungan dan reka letak (layout)


persembahan dengan papan cerita.

Aktiviti 3 Membina bahan persembahan

Membina satu persembahan yang boleh guru gunakan untuk


menyampaikan isi pelajaran di dalam kelas. Mencetak satu
set Notes Pages yang boleh membantunya menyampaikan
sesi pengajaran di dalam kelas. Di antara elemen-elemen
MS PowerPoint yang diberi penekanan termasuklah
Format, Slide Transition, Custom Animation, Hyperlink
dan cetakan Notes Pages.

M6-1
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Penghasilan Bahan Persembahan

Aktiviti 4 Menyisip bunyi

Memasukkan bunyi dari Sound Gallery dan Ulasan


(Narration) ke dalam persembahan.

Aktiviti 5 Menukar fail persembahan ke bentuk HTML

Menyimpan fail persembahan dalam bentuk HTML bagi


membolehkan persembahan tersebut diakses melalui
internet.

Aktiviti 6 Membina disket Pack and Go

Menyimpan persembahan menggunakan kaedah Pack and


Go bagi membolehkan persembahan itu dibuka
menggunakan komputer yang tidak mempunyai perisian
Microsoft Office.

Aktiviti 7 Berkongsi dan Menilai

Menilai persembahan MS PowerPoint masing-masing serta


rakan berdasarkan senarai semak yang sedia ada dan
berkongsi pengalaman dan pengetahuan/ kefahaman baru
yang diperolehi dengan peserta kursus yang lain.

M6-2
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Penghasilan Bahan Persembahan

Aktiviti 1

Tajuk: Contoh Persembahan dan Prinsip CASPER

Objektif: Setelah menjalani aktiviti ini peserta akan dapat:

1. meneliti dan membanding dua contoh persembahan MS


PowerPoint
2. menyenaraikan prinsip-prinsip persembahan MS PowerPoint
yang baik.

Prosedur:

Langkah 1
Meneliti Contoh-Contoh Persembahan MS PowerPoint

1. Mulakan MS PowerPoint 2000 sama ada dengan klik pada Toolbar


Shortcut MS Office atau klik pada butang Start, pilih Programs, pilih
MS PowerPoint.

2. Pada menu File, klik Open. Pilih fail M6_contoh1.ppt dalam CD-
ROM yang dibekalkan dan klik Open.

3. Teliti dan nilai contoh persembahan MS PowerPoint berkenaan.


Catatkan komen anda dalam jadual yang diberikan di bawah:

Perkara Komen
M6_contoh1.ppt M6_contoh2.ppt M6_contoh3.ppt
Font
• Jenis
• Warna
• Saiz
Latar belakang
(background)
• Jenis
• Warna
Reka letak (layout)
• Susunan & jarak
antara Font
• Susunan & jarak
Antara Grafik
Fokus (emphasis)
• Fokus
Persembahan

M6-3
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Penghasilan Bahan Persembahan

4. Ulang langkah 1(2) dan langkah 1(3) bagi fail M6_contoh2.ppt dan fail
M6_contoh3.ppt yang terdapat dalam CD-ROM yang dibekalkan.
Berhati-hati dalam mengendalikan fail M6_contoh3.ppt kerana fail
tersebut tidak perlu anda persembahkan (show).

5. Berdasarkan penelitian anda, senaraikan prinsip-prinsip reka bentuk


(design) persembahan MS PowerPoint yang baik.

Langkah 2
Memahami Konsep Reka Letak Dan Warna

1. Buka fail M6_casper.ppt dalam CD-ROM yang dibekalkan dan


telitikan konsep reka letak yang cuba diutarakan.

2. Buka fail M6_warna.ppt dalam CD-ROM yang dibekalkan dan


telitikan konsep penggunaan warna yang cuba diutarakan.

3. Bandingkan senarai prinsip yang telah anda bina di langkah 1


dengan prinsip yang telah utarakan dalam fail M6_casper.ppt
dan fail M6_warna.ppt.

4. Bagaimanakah kedua-duanya dapat membantu anda dalam


merancang fail persembahan yang bakal anda bina?

M6-4
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Penghasilan Bahan Persembahan

Aktiviti 2

Tajuk: Merancang Kandungan Persembahan

Objektif: Setelah menjalani aktiviti ini peserta akan dapat merancang isi
kandungan dan reka letak (layout) persembahan menggunakan
papan cerita.

Prosedur:
Langkah 1
Perancangan awal

1. Anda dikehendaki merancang satu persembahan untuk


digunakan dalam pengajaran pembelajaran satu topik khusus
dalam satu mata pelajaran pilihan.

2. Isi kandungan, reka letak (layout), dan impak sesuatu


persembahan banyak bergantung kepada jenis penonton yang
ada, bidang pembelajaran dan jenis pembelajaran.

Nyatakan hal-hal berkenaan bagi persembahan yang hendak


anda bina.

a. Kumpulan sasar:

______________________________

b. Bidang kurikulum (mata pelajaran):

______________________________

c. Tahap:

_______________________________

d. Tajuk/Topik:

_______________________________

e. Jenis pembelajaran: Kuliah / Penerokaan / Latih tubi / Ujian

M6-5
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Penghasilan Bahan Persembahan

3. Persembahan anda perlu mempunyai tajuk kecil yang


difokuskan semasa persembahan. Antara tajuk kecil yang
mungkin anda perlukan termasuk Pengenalan, Isi kandungan
(termasuk sub-tajuk), Latihan, dan Rumusan/Penutup.

Catatkan secara ringkas tajuk-tajuk kecil, bilangan slaid yang


diperlukan, jenis dan sumber untuk teks, grafik, animasi serta
kesan bunyi (sound) yang diperlukan dalam jadual berikut:

Tajuk kecil Bilangan Kesan teks, grafik, Sumber


slaid yang bunyi, animasi yang
diperlukan diperlukan

M6-6
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Penghasilan Bahan Persembahan

Langkah 2
Penyediaan Papan Cerita

1. Tulis dan lakar pada petak-petak berikut tentang perkara yang


dirancangkan di Langkah 1 (anda boleh menambah petak jika perlu).

2. Berdasarkan prinsip CASPER, semak (jika ada) akan:


a. susunan (alignment) teks, grafik dan navigational tools ,
b. jenis, saiz dan warna font,
c. saiz dan jenis grafik,
d. fokus (emphasis) bahan dalam slaid; dan jarak antara
objek (proximity).

No. Slaid: No. Slaid: No. Slaid:


Tajuk kecil: Tajuk kecil: Tajuk kecil:

No. Slaid: No. Slaid: No. Slaid:


Tajuk kecil: Tajuk kecil: Tajuk kecil:

No. Slaid: No. Slaid: No. Slaid:


Tajuk kecil: Tajuk kecil: Tajuk kecil:

M6-7
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Penghasilan Bahan Persembahan

Aktiviti 3

Tajuk: Membina Bahan Persembahan

Objektif: Setelah menjalani aktiviti ini peserta akan dapat:


1. membina satu persembahan yang boleh digunakan untuk
menyampaikan isi pelajaran di dalam kelas,
2. mencetak satu set Notes Pages yang boleh membantunya
menyampaikan sesi pengajaran di dalam kelas.

Prosedur:
1. Guru membina satu persembahan pengajaran yang
menggunakan Microsoft PowerPoint berdasarkan papan
cerita yang telah dibina di Aktiviti 2.

Langkah:

1. Buka satu persembahan baru:

a. Buka perisian Microsoft PowerPoint.


b. Klik pada Blank presentation, klik OK.
c. Pada tetingkap New Slide, pilih Blank (slaid kosong),
klik OK.

Slide View
Outline View

Notes Pages
View

Normal Slide
View Show

Outline Slide Slide


View View Sorter View

M6-8
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Penghasilan Bahan Persembahan

2. Mencorak latar (background theme) pada slaid:

a. Latar berdasarkan warna atau kesan pilihan:


i. Pada menu Format, klik Background. Kekotak dialog
berikut akan kelihatan:
Klik panah bawah dan buat pilihan –
More colors atau Fill effects

ii. Jika memilih Fill effects, pilih sama ada Gradient/ Texture/
Pattern/ Picture dan buat pilihan yang bersesuaian.

iii. Klik OK selepas membuat pemilihan.

b. Memilih latar berdasarkan design template:

i. Klik menu Format dan klik Apply Design Template. Kekotak


dialog berikut akan kelihatan:

M6-9
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Penghasilan Bahan Persembahan

Contoh-contoh design dapat dilihat di Preview Window sebelum


membuat pemilihan.

ii. Pilih Presentation Design yang tidak mengganggu paparan dan


kejelasan teks.

iii. Klik Apply.

3. Memasukkan teks pada slaid

Biasanya, teks dimasukkan melalui Title Placeholder dan Text


Placeholder yang disediakan pada slaid.

Title Placeholder

Text Placeholder

a. Membina label teks dengan Text Box

i. Pada Toolbar Drawing, klik butang Text button .

ii. Klik di bahagian slaid yang ditentukan untuk memperoleh


satu label teks (Text Label) dan taipkan teks yang perlu.

M6-10
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Penghasilan Bahan Persembahan

iii. Klik di bahagian luar kotak garis putus-putus apabila selesai


menaip teks.

iv. Beri kesan Bullet pada teks


• Klik Format, Bullets and Numbering.
• Pilih folder Bulleted, dan
• Pilih bullet yang sesuai bagi ringkasan isi berkenaan.

v. Masukkan ringkasan isi seterusnya menggunakan text box


berlainan dan bulletkan setiap ringkasan isi berkenaan.

b. Menyisip objek Word Art

i. Pada Toolbar Drawing, klik butang Insert Word Art .

ii. Pilih dan klik style yang sesuai. Klik OK.

iii. Taipkan tajuk atau teks yang diperlukan dalam kekotak Edit
WordArt Text.

M6-11
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Penghasilan Bahan Persembahan

iv. Klik OK dan teks akan dipaparkan pada badan slaid.

WordArt adalah suatu objek teks yang boleh dialih atau


diubah saiz dan orientasinya dengan cara memanipulasi
placeholders yang timbul apabila objek dipilih.

4. Untuk memasukkan grafik ke dalam persembahan,


sila rujuk Modul 4 (Aktiviti 6)

5. Bina Slaid seterusnya.


Klik Insert, New Slide, Blank, OK.

6. Berikan kesan gaya kepada kemasukan slaid apabila dipaparkan.


a. Pilih Slide Show, Slide Transition.
b. Pada tetingkap yang muncul, pilih kesan yang sesuai di ruang
i. Effect,
ii. Advance, dan
iii. Pilih Sound.
iv. Klik Apply.

7. Bina butang gerakan untuk ke slaid seterusnya.


Pastikan anda berada di slaid pertama.
a. Pilih Slide Show pada menu, Action Buttons.
b. Pilih ikon Action Buttons: Forward or Next.
c. Heret dan letakkan ikon berkenaan pada sudut bawah kanan
slaid.
d. Pada tetingkap Action Settings, pilih
i. folder Mouse Click,
ii. Action on click,
iii. Hyperlink to,
iv. Next Slide.
v. Klik OK.

Catatan:
Anda juga boleh menggunakan kaedah yang serupa untuk
membina butang arahan ke slaid sebelumnya (previous slide).

8. Uji persembahan anda.


a. Klik Slide Show, View Show.
b. Tekan kekunci ESC untuk keluar dari paparan persembahan.

M6-12
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Penghasilan Bahan Persembahan

9. Simpan fail anda sebagai satu persembahan PowerPoint,


menggunakan nama fail ‘maribelajar’ dalam folder Modul 6.

a. Klik File, Save As.

b. Dalam kekotak dialog yang timbul, pilih lokasi di ruang


Save in sebagai (C:)

c. Klik pada ikon create new folder

d. Taipkan Modul 6 sebagai tempat menyimpan fail di ruang


Name: dalam kekotak dialog yang timbul dan klik OK.
e. Taipkan ‘maribelajar’ di ruang File name:
f. Pastikan pilihan Presentation berada di Save as type:
g. Klik Save.

M6-13
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Penghasilan Bahan Persembahan

Catatan:
Fail akan diberi extension .ppt menjadikan fail itu sebagai
maribelajar.ppt menandakan fail berkenaan telah disimpan dalam
format PowerPoint Presentation, iaitu persembahan MS
PowerPoint yang boleh dibuka, dipersembahkan dan diedit
menggunakan perisian MS PowerPoint.

Menyimpan sebagai PowerPoint Show.

Jika pilihan bagi Save as type ialah PowerPoint Show, fail akan
diberi extension .pps iaitu “maribelajar.pps”.
Untuk membuka fail persembahan berkenaan, pelajar diminta klik
pada nama fail (maribelajar.pps) sebanyak dua kali tanpa
membuka perisian Microsoft Office Power Point.
Fail berbentuk PowerPoint Show (*.pps) dapat digunakan terus,
tanpa membuka perisian MS PowerPoint terlebih dahulu.

10. Hyperlink
Digunakan oleh guru untuk membuat hubungan dari persembahan
ke suatu fail yang lain. Fail sasaran terbabit mungkin fail grafik, fail
bunyi, fail persembahan, fail data, atau perisian.

a. Highlightkan objek yang hendak dihyperlink,


b. Klik Insert, Hyperlink.

c. Pada tetingkap yang muncul klik Browse for: File untuk mencari
fail sasaran.
d. Pilih fail sasaran, klik OK.

M6-14
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Penghasilan Bahan Persembahan

11. Animasi
Animasi digunakan untuk memberikan kesan animasi ke atas objek
tertentu dalam slaid.

a. Klik Slide Show, Custom Animation.


b. Pilih objek yang hendak dianimasikan di Check to animate slide
objects.
c. Berikan kesan animasi yang dikehendaki pada objek berkenaan
dengan mengubah butiran folder berikut:
i. Order & Timing
Untuk menukar urutan paparan objek-objek dalam
slaid.

ii. Effects
• Entry animation and sounds
Cara objek imej dan bunyi dipaparkan ketika
persembahan.
• Introduce texts
Cara kandungan teks dipaparkan ketika
persembahan.
• After animation
Apa yang terjadi pada objek selepas
dipaparkan ketika persembahan.

iii. Multimedia Settings


Untuk manipulasi objek bunyi.

d. Uji persembahan anda menggunakan butang Preview.


e. Klik OK setelah bersesuaian.

M6-15
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Penghasilan Bahan Persembahan

12. Notes Pages


Notes Pages digunakan untuk membina nota sebagai panduan
untuk guru semasa menggunakan persembahan.

a. Klik di ruang Click to add Notes.


b. Taipkan terus perincian isi pelajaran serta maklumat tambahan
untuk panduan guru di ruang yang disediakan.

Taip fakta dan isi-isi penting,


maklumat terperinci serta ulasan
tambahan di dalam kotak ini

13. Mencetak Notes Pages


Cetak persembahan anda dalam bentuk Notes Pages.

a. Klik File, Print.


b. Pilih printer seperti yang disambungkan ke komputer anda di
ruang Name:
c. Di ruang Print what: pilih Notes Pages, klik OK.

M6-16
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Penghasilan Bahan Persembahan

14. Refleksi

a. Tunjukkan persembahan MS PowerPoint kepada dua orang


peserta kursus yang lain untuk maklum balas dan komen.

b. Senaraikan cadangan untuk mengubah suai persembahan anda


berpandukan prinsip CASPER.

M6-17
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Penghasilan Bahan Persembahan

Aktiviti 4

Tajuk: Menyisip Bunyi

Objektif: Setelah menjalani aktiviti ini peserta akan dapat memasukkan


bunyi dari Sound Gallery dan merakam ulasan (Narration) ke
dalam persembahan.

Prosedur: Rakaman bunyi, muzik, atau suara untuk sesuatu ulasan boleh
dilakukan sebelum memulakan persembahan. Rakaman tersebut
disimpan sebagai fail bunyi yang boleh dipanggil masuk ke dalam
persembahan. Ulasan juga boleh dilakukan semasa persembahan
dijalankan. Rakaman tersebut dapat dilaksanakan jika kad bunyi
dan mikrofon telah dipasang kepada komputer. Cara berikut
menunjukkan bagaimana pelbagai jenis rakaman dibuat.

Langkah 1:
Memasukkan bunyi dari Sound Gallery.

1. Klik Insert, Movies and Sound, Sound from Gallery.

2. Klik pada salah satu kategori, pilih salah satu fail dari senarai
yang ditunjukkan dan klik ikon Insert Clip. Tutup tetingkap
gallery.

Kaedah yang sama di atas boleh digunakan untuk memasukkan


bunyi dalam bentuk fail ke dalam persembahan anda. Klik Insert,
Movies and Sound, Sound from File, dan pilih fail dari tempat ia
disimpan sama ada dari folder tertentu dalam harddisk, disket
atau dari CD.

(Satu fail contoh M6_thunder.wav disediakan untuk anda dalam


CD-ROM yang dibekalkan untuk tujuan ini.)

M6-18
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Penghasilan Bahan Persembahan

3. Pada kekotak dialog yang timbul, klik No untuk membolehkan


anda menetapkan bila bunyi berkenaan dimainkan semasa
persembahan.

4. Bunyi akan diletakkan pada slaid sebagai ikon bunyi berbentuk

5. Untuk menetap kemasukan bunyi berkenaan ketika


persembahan, klik pada Slide Show di Menu toolbar dan pilih
Custom Animation.

6. Pilih Media 1 di ruang Check to animate slide object, dan


ubah suai pilihan di folder tab Order & Timing untuk
menetapkan urutan dan kemasukan secara automatik atau
menunggu sehingga ia diklik.

M6-19
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Penghasilan Bahan Persembahan

7. Ubah suai kandungan folder tab Multimedia Settings untuk


menyembunyikan ikon bunyi semasa persembahan.

8. Uji persembahan anda.

Langkah 2:
Ulasan persembahan berdasarkan slaid

1. Dwi klik slaid yang hendak dimasukkan suara.

2. Pada menu Insert, pilih Movies and Sounds. Klik Record


Sound.

3. Klik butang bulat merah untuk memulakan rakaman.

4. Klik butang segi empat hitam untuk berhenti rakaman.

5. Klik butang segi tiga hitam untuk mendengar semula


rakaman.

6. Klik OK.

7. Bunyi akan diletakkan pada slaid sebagai ikon bunyi


berbentuk

8. Ubah suai ciri-ciri bunyi hasil rakaman ini semasa


persembahan seperti Langkah 1 (5) hingga Langkah 1 (7)
di atas.

M6-20
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Penghasilan Bahan Persembahan

Langkah 3:
Ulasan (Narration) semasa persembahan

1. Pada menu Slide show, klik Record Narration. Kekotak


dialog berikut akan terpapar dan ia menunjukkan ruang
yang masih ada serta tempoh masa maksimum yang boleh
digunakan untuk membuat rakaman.

2. Klik OK untuk membuat rakaman suara dalam slaid sebagai


objek embedded.

3. Teruskan persembahan sementara rakaman suara


dijalankan.

4. Jika ingin memberhentikan rakaman, klik butang kanan


tetikus dan klik Pause Narration. Untuk meneruskan semula
rakaman suara klik butang kanan tetikus dan klik Resume
Recording.

5. Pada akhir persembahan, satu mesej seperti berikut


ditunjukkan. Pilih Yes untuk menetapkan agar persembahan
bergerak mengikut kadar yang telah digunakan semasa
rakaman.

M6-21
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Penghasilan Bahan Persembahan

Aktiviti 5

Tajuk: Menukar fail persembahan ke bentuk HTML.

Rasional: Fail-fail untuk pengajaran pembelajaran boleh di simpan sebagai


fail HTML dan dimuat naik ke tapak di internet untuk diakses
secara on-line oleh pelajar dengan menggunakan perisian perayau
seperti Microsoft Internet Explorer.

Objektif: Setelah menjalani aktiviti ini peserta akan dapat menyimpan


persembahan MS PowerPoint kepada bentuk HTML.

Prosedur: Anda diminta menyimpan fail persembahan PowerPoint yang telah


dibina untuk kegunaan pelajar ke dalam bentuk HTML.

Langkah:
1. Buka semula fail maribelajar.ppt
2. Klik File pada menu, pilih Save as Web Page

3. Pada tetingkap yang dipaparkan masukkan maklumat berikut:

a. Buka satu folder baru berjudul FOLDERHTML di dalam


hardisk (C:)
b. Di ruang File Name: taipkan marikitabelajar bagi
menamakan fail yang hendak dibentuk.
c. Di ruang Save as type: pilih Web Page.
d. Klik Save.

Satu fail induk html marikitabelajar.html serta sekumpulan


fail-fail imej akan terbentuk dalam folder berkaitan.

M6-22
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Penghasilan Bahan Persembahan

4. Fail-fail yang telah disimpan sebagai web page juga boleh dimuat
naik ke suatu tapak di internet untuk membolehkan pelajar
mengaksesnya secara on-line.
Untuk tujuan ini anda perlu mempunyai satu tapak laman
(web site) di internet dan boleh akses ke laman tersebut untuk
tujuan muat naik fail.

5. Fail HTML yang disimpan dalam harddisk boleh diakses secara


off-line menggunakan perisian perayau (browser).

Buka perisian perayau Microsoft Internet Explorer dari menu


Start, Programs. Dari Menu toolbar klik File, Open, dan buka fail
marikitabelajar.html yang telah anda simpan dalam folder
FOLDERHTML harddisk anda.
Perhatikan bahawa persembahan anda boleh diakses
menggunakan satu perisian perayau internet.

6. Refleksi:
a. Dalam keadaan apakah kemungkinan seorang guru perlu
menyimpan persembahan MS PowerPoint ke dalam bentuk
HTML?

b. Bincangkan kelebihan menyimpan fail persembahan


MS PowerPoint ke dalam bentuk HTML untuk tujuan
pengajaran pembelajaran.

M6-23
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Penghasilan Bahan Persembahan

Aktiviti 6

Tajuk: Membina disket Pack and Go untuk persembahan Microsoft


PowerPoint.

Rasional: Ciri Pack and Go yang ada pada Microsoft PowerPoint 2000
membolehkan persembahan MS PowerPoint dipapar pada
komputer yang tidak mempunyai perisian MS PowerPoint.

Objektif: Setelah menjalani aktiviti ini peserta akan dapat menyimpan


perisian persembahan MS PowerPoint ke dalam bentuk yang
boleh dibuka pada komputer yang tidak mempunyai perisian MS
PowerPoint.

Prosedur: Guru diminta menggunakan kemudahan Pack and Go untuk


menyimpan fail persembahan MS PowerPoint yang telah dibina
untuk kegunaan pelajar.

Langkah 1
Membina Disket Pack and Go.

1. Buka semula fail maribelajar.ppt


2. Klik File pada menu, pilih Pack and Go.

3. Klik Next pada tetingkap yang timbul.

M6-24
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Penghasilan Bahan Persembahan

4. Pilih Active Presentation dan klik Next.

5. Pilih Drive A: pada Which drive should the file be copied to?
dan klik Next.

M6-25
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Penghasilan Bahan Persembahan

6. Pilih Include linked files dan klik Next.

7. Pilih Don’t include the Viewer dan klik Next.

(Pilih Viewer for Windows 95 or NT jika anda akan


menayangkan persembahan menggunakan komputer yang tidak
mempunyai perisian Microsoft Office PowerPoint.)

M6-26
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Penghasilan Bahan Persembahan

8. Pastikan terdapat disket di pemacu A: dan klik Finish.

Persembahan akan disimpan ke dalam disket di pemacu A: dalam


bentuk compressed.

9. Masukkan disket tambahan ke pemacu A: jika diminta oleh


sistem.

10. Kumpul dan labelkan disket-disket anda mengikut urutan.

Langkah 2
Menggunakan Disket Pack and Go Untuk Tayangan.

Untuk membuka persembahan menggunakan disket yang telah


disiapkan, fail-fail yang terdapat dalam disket-disket berkenaan perlu
diekstrak ke dalam dalam satu folder khusus di harddisk.

1. Gunakan mana-mana komputer selain daripada komputer yang


telah anda gunakan sebelum ini.

2. Masukkan disket pertama ke dalam pemacu A: pada mana-


mana komputer yang hendak diguna.

3. Buka Windows Explorer atau My Computer dan pilih pemacu A:


iaitu 3½ Floppy (A:).

4. Laksanakan fail pngsetup.exe yang terdapat dalam disket di


pemacu A: itu.

M6-27
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Penghasilan Bahan Persembahan

5. Taipkan C:\TAYANG di ruang Destination Folder, klik OK.

6. Klik OK untuk mengesahkan pembentukan folder TAYANG dalam


harddisk.

7. Fail-fail yang berkaitan dengan persembahan akan diekstrak dari


disket ke dalam satu folder khusus bernama TAYANG di dalam
harddisk.

8. Masukkan disket seterusnya mengikut urutan jika diminta oleh


sistem.

9. Pada kekotak dialog yang timbul, klik Yes untuk melaksanakan


persembahan.

M6-28
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Penghasilan Bahan Persembahan

10. Anda juga boleh mengakses fail persembahan berkenaan pada


ketika lain dengan membuka fail persembahan yang terdapat
dalam folder TAYANG di komputer berkenaan.
Buka Windows Explorer atau My Computer dan pilih folder
TAYANG pada pemacu C:

11. Perhatikan nama fail persembahan telah ditukarkan dari


maribelajar.ppt kepada maribe~1.ppt. Ini disebabkan fasiliti
Pack and Go menghadkan nama fail kepada 8 aksara sahaja.
Ini membolehkan persembahan itu ditayangkan pada komputer
yang tidak mempunyai perisian Windows atau Microsoft Office.

12. Dwi klik pada nama fail berkenaan untuk melaksanakannya.

M6-29
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Penghasilan Bahan Persembahan

Refleksi:
a. Dalam keadaan apakah kemungkinan seorang guru perlu
menyimpan persembahan MS PowerPoint ke dalam bentuk
Pack and Go?

b. Bincangkan kelebihan menyimpan fail persembahan


MS PowerPoint ke dalam bentuk Pack and Go untuk tujuan
pengajaran pembelajaran.

M6-30
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Penghasilan Bahan Persembahan

Aktiviti 7

Tajuk: Berkongsi dan Menilai

Objektif: Setelah menjalani aktiviti ini peserta akan dapat:

1. menilai persembahan MS PowerPoint masing-masing serta


rakan berdasarkan senarai semak yang disediakan,
2. berkongsi pengalaman dan pengetahuan/ kefahaman baru yang
diperoleh dengan peserta kursus yang lain.

Prosedur

1. Peserta kursus akan menilai persembahan MS PowerPoint masing-


masing serta rakan berdasarkan senarai semak berikut:

Senarai Semak Persembahan MS PowerPoint

Kriteria Tandakan (9) dalam petak yang Komen


sesuai
A. CEMERLANG
B. BAIK
C. SEDERHANA
D. LEMAH
Pengintegrasian Adakah persembahan MS
teknologi PowerPoint anda
meningkatkan 1. mencapai objektif pelajaran?
pembelajaran A B C D

2. meningkatkan kefahaman
pelajar?
A B C D

3. menjelaskan sesuatu konsep


dengan lebih berkesan?
A B C D

4. menarik perhatian pelajar dan


meningkatkan minat untuk
belajar?
A B C D

5. memupuk dan meningkatkan


kemahiran berfikir aras tinggi
(higher-level thinking skills)?
A B C D

M6-31
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Penghasilan Bahan Persembahan

Kriteria Tandakan (9) dalam petak yang Komen


sesuai
A. CEMERLANG
B. BAIK
C. SEDERHANA
D. LEMAH
6. mengintegrasikan teknologi
bersesuaian dengan tahap
kebolehan dan umur pelajar?
A B C D

7. luwes dan sesuai dengan


pelbagai gaya pembelajaran
pelajar?
A B C D

Integrasi 8. berguna dan membolehkan


Teknologi pelajar mencapai objektif
pelajaran?
A B C D

9. meningkatkan kualiti persediaan


mengajar?
A B C D

Mesra 10. mudah diguna oleh pelajar?


Pengguna A B C D

11. mudah diubah suai dan


dilaksanakan dalam kelas yang
pelbagai kebolehan
A B C D

2. Berdasarkan hasil penilaian daripada senarai semak tersebut, senaraikan


cadangan pengubahsuaian yang perlu dibuat untuk meningkatkan kualiti
dan keberkesanan persembahan anda.

M6-32
Modul 7

Templat Soalan
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Templat Soalan
__________________________________________________________________________

MODUL 7

Tajuk: Templat Soalan Peperiksaan

Objektif

Selepas mengikuti modul ini peserta akan dapat


1. membina suatu Templat soalan aneka pilihan dan seterusnya:
mencipta style dan memformatnya dengan pelbagai format,
mencipta Macro untuk memudahkan kerja,
membina menu tambahan pada bar menu,
mengguna menu tersebut untuk memanggil makro.

2. membina soalan menggunakan MS Equation Editor.

Keperluan

Perisian Microsoft Word 2000 , MS Equation Editor, komputer.

Masa

360 minit

Sinopsis

Modul ini bertujuan mendedahkan guru kepada cara menghasilkan soalan


secara mudah dengan menyediakan satu templat khas untuk soalan. Dengan
demikian mereka tidak perlu mengulangi aktiviti memformat semasa
penyediaan soalan kerana ia dapat dilaksanakan hanya dengan
menggunakan style dan makro.

Dalam templat tersebut dimasukkan menu untuk melaksanakan makro yang


memanggil style yang dibina termasuklah makro untuk menulis jawapan
kepada soalan aneka pilihan. Jawapan kepada soalan ini penting untuk
simpanan dan rujukan. Ia dicipta sedemikian rupa agar tidak dicetak kepada
calon, tetapi boleh dilihat dalam soalan.

Seterusnya modul ini memberi kemahiran menggunakan MS Equation Editor


kepada guru bagi menyediakan soalan yang melibatkan penggunaan simbol
matematik.

M7 - 1
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Templat Soalan
__________________________________________________________________________

Kandungan

Aktiviti 1: Membina Templat Dan Style Untuk Soalan Anika Pilihan.


Dalam aktiviti ini anda akan membina satu templat soalan dan
memasukkan style untuk nombor soalan serta pilihan jawapan
dan style untuk memasukkan jawapan kepada soalan anika
pilihan.Seterusnya memformatnya dengan hidden text agar
tidak kelihatan apabila soalan tersebut dicetak.

Aktiviti 2: Mencipta Macro Yang Dapat Melaksanakan Style.


Dalam aktiviti ini peserta akan membina macro yang dapat
melaksanakan style yang dibina dalam aktiviti 1.

Aktiviti 3: Mencipta Menu Tambahan Pada Bar Menu.


Dalam aktiviti ini peserta akan dapat membina menu tambahan
pada bar menu agar style dan macro yang dibina dalam aktiviti
1 dan 2 dapat dilaksana melalui menu ini.

Aktiviti 4: Mengguna Templat Soalan Untuk Membina Soalan.

Aktiviti 5: Mengguna Equation Editor.


Dalam aktiviti ini peserta akan membina soalan berasaskan
templat yang dibina menggunakan equation editor.

Aktiviti 6: Memindahkan Templat Dari Satu Komputer Ke Komputer Lain.


Untuk menggunakan templat soalan dot, fail tersebut perlulah di
masukkan ke dalam folder yang mengandungi templat
Normal.dot

M7 - 2
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Templat Soalan
__________________________________________________________________________

Aktiviti 1

Tajuk : Mencipta Templat Dan Style Bagi Soalan Aneka Pilihan.

Objektif

Selepas mengikuti aktiviti ini peserta dapat

1. mencipta templat untuk menyedia soalan objektif.

2. membina style untuk menulis nombor soalan, pilihan jawapan bentuk ABC
dan bentuk I, II, III.

3. membina style untuk menulis jawapan dan memformatnya dengan hidden


text.

Prosedur

1. Membina Templat soalan.


2. Membina style asas pada templat soalan.
3. Membina style untuk menulis soalan.
4. Membina style untuk menulis jawapan.

M7 - 3
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Templat Soalan
__________________________________________________________________________

Prosedur 1

Membina Templat Soalan.

1. Mulakan perisian Word.

2. Klik menu File, New.

3. Dalam Kekotak Dialog New klik Blank Document dan dalam kotak
Create New klik Template seperti gambar rajah di bawah

4. Klik OK.

5. Klik menu File, Page Setup dan aturkan margin dan saiz kertas yang
sesuai dengan pencetak anda.

6. Klik menu File, Save As, dan berikan nama soalan. Seterusnya Fail
Soalan.dot akan terbentuk.

M7 - 4
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Templat Soalan
__________________________________________________________________________

Prosedur 2

Membina Style Asas Pada Templat Soalan.

1. Buka fail Soalan.dot jika belum.

2. Klik menu Format, Style.

3. Dalam Kekotak Dialog style klik New untuk mencipta style baru. Kekotak
Dialog New Style terbentuk seperti gambar rajah di bawah.

4. Dalam kotak Name taipkan Biasa. Dalam kotak Based on pilih Normal.
Dalam kotak Style type pilih Paragraph. Dalam kotak Style for following
paragraph pilih Biasa.

5. Klik butang Format dan klik Font untuk memformat font. Formatkan font
dengan saiz 12 dan nama font Arial seperti di bawah.

6. Klik OK.

7. Klik butang Format ,Paragraph. Kekotak dialog Paragraph muncul.

M7 - 5
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Templat Soalan
__________________________________________________________________________

8. Dalam kekotak dialog Paragraph pilih Line spacing: single dan


Indentation Left : 0.5” seperti gambar rajah di bawah.

9. Pada kekotak dialog Paragraph Klik OK.

10. Pada kekotak dialog New Style klik OK.

11. Ulang langkah 2 hingga 10 untuk mebina style baru berdasarkan ciri di
bawah:
• Name : Biasa2
• Base on : Biasa
• Style type :paragraph
• Style for following paragraph : Biasa2

12. Klik butang Format, Paragraph dan formatkan dengan


Indentation : Left : 1”

13. Klik OK dan balik ke kekotak dialog Style.

14. Seterusnya ulang langkah yang sama di atas untuk membina style
berdasarkan ciri di bawah:
• Name : Biasa3
• Base on : Biasa
• Style type :paragraph
• Style for following paragraph: Biasa3

15. Klik butang Format, Paragraph dan formatkan dengan Indentation: Left
:1.5”
16. Klik Aplly, dan Close.

M7 - 6
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Templat Soalan
__________________________________________________________________________

Prosedur 3

Membina Style Untuk Menulis Soalan.

1. Ulang langkah di atas untuk membina style berikut:


• Name : soalan
• Base on : Biasa
• Style type :paragraph
• Style for following paragraph : soalan

2. Klik butang Format, Paragraph.

3. Pada kekotak teks Spacing Before masukkan angka 12 pt .

4. Klik OK.

5. Klik butang Format, Numbering, Outline Numbered.

M7 - 7
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Templat Soalan
__________________________________________________________________________

6. Pilih jenis nombor seperti di atas dan klik butang Customize. Kekotak
dialog Customize Outline Numbered List kelihatan seperti di bawah:

7. Pada kekotak List Level pilih nombor 1. Number style : 1, 2, 3. Start at 1.

8. Dalam kekotak text Number format, padam simbol ) dan gantikan dengan
simbol . Kekotak Preview kelihatan seperti di bawah
1. _____________

9. Pada kekotak List Align at masukkan 0”, Indent at : 0.5”, klik Apply.

10. Ulang langkah di atas untuk memformat level 2 dan 3 berdasarkan ciri di
bawah (klik Apply dalam setiap langkah):

Level : 2
Number Format : Roman
Number style : I, II, III
Start at : I
Number position : Left
Aligned at: 1”
Indent at : 1.5

Level : 3
Number Format : A.
Number style : A, B, C
Start at : A
Number position : Left
Aligned at: 0.5”
Indent at : 1”

M7 - 8
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Templat Soalan
__________________________________________________________________________

11. Untuk level 4 dan berikutnya berikutnya formatkan berdasarkan ciri berikut

Number Format :
Number style : none
Start at :
Number position : Left
Aligned at: 0”
Indent at : 0”

12. Klik butang OK pada setiap kekotak dialog sehingga tinggal kekotak dialog
Style.

13. Klik butang Close.

14. Klik menu File, Save untuk simpan maklumat.

M7 - 9
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Templat Soalan
__________________________________________________________________________

Prosedur 4

Membina Style Untuk Menulis Jawapan.

1. Klik butang Format, Style, New untuk membina style baru berdasarkan
ciri berikut:
• Name : Jawapan
• Base on : Biasa
• Style type :paragraph
• Style for following paragraph : Soalan

2. Klik Format, Font dan formatkan berdasarkan ciri berikut:


• Font color : warna merah
• Effect : hidden

3. Klik OK setiap kekotak dialog hingga tinggal kekotak dialog Style.


Kemudian klik Close.

4. Klik menu File, Save untuk menyimpan maklumat yang anda taip.

M7 - 10
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Templat Soalan
__________________________________________________________________________

Aktiviti 2

Tajuk : Mencipta Macro Yang Dapat Melaksanakan Style.

Objektif

Selepas mengikuti aktiviti ini, peserta dapat

1. merekod makro untuk melaksanakan style soalan,

2. merekod makro untuk melaksanakan style jawapan.

Prosedur

1. merekod makro untuk melaksanakan style soalan ,

2. merekod makro untuk melaksanakan style jawapan.

M7 - 11
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Templat Soalan
__________________________________________________________________________

Prosedur 1

Merekod Macro Untuk Melaksanakan Style Soalan.

1. Klik menu Tools, Macro, Record New Macro.

2. Kekotak dialog seperti gambar rajah 6 akan muncul di skrin anda.

3. Pada kotak Macro name taipkan perkataan Soalan.

4. Pada kekotak Kombo Store macro in pilih Documents based on


Soalan.

5. Klik butang OK.

6. Kekotak dialog berikut akan kelihatan seperti di bawah.

Butang Berhenti Rekod

Kekotak Style

7. Pada kekotak style pilih style bernama soalan.

8. Klik butang Berhenti Rekod untuk menghentikan proses merekod.

M7 - 12
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Templat Soalan
__________________________________________________________________________

Prosedur 2

Merekod Macro Untuk Melaksanakan Style Jawapan.

1. Ulang langkah merekod makro di atas (langkah 1 hingga 5 ) untuk makro


baru yang diberi nama jawapan.

2. Pada kekotak style pilih style bernama jawapan.

3. Taipkan perkataan Jawapan:

4. Klik butang Berhenti Rekod untuk menghentikan proses merekod.

M7 - 13
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Templat Soalan
__________________________________________________________________________

Aktiviti 3

Tajuk : Mencipta Menu Yang Dapat Melaksanakan Macro.

Objektif

Selepas mengikuti aktiviti ini, peserta akan dapat

1. mencipta menu tambahan pada bar menu,

2. mencipta sub menu pada bar menu.

Prosedur

1. Mecipta menu diberi nama Soalan pada bar menu.

2. Mencipta sub menu diberi nama Menulis Soalan dan sub menu diberi
nama Menulis Jawapan.

M7 - 14
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Templat Soalan
__________________________________________________________________________

Prosedur 1

Mecipta Menu Diberi Nama Soalan Pada Bar Menu.

1. Klik menu Tool, Customize. Kekotak dialog Customize seperti gambar


rajah di bawah muncul di skrin anda.

2. Pada kekotak list Categories klik New Menu. Perkataan New Menu akan
muncul dalam kekotak list Commands.

3. Klik perkataan New Menu yang terdapat dalam kekotak list Commands
dan heret ke bar menu. Skrin akan kelihatan seperti gambar rajah di
bawah.

4. Klik butang Modify Selection.

5. Tukar perkataan New Menu kepada Soalan.

6. Klik Macro dalam kekotak list Categories.

M7 - 15
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Templat Soalan
__________________________________________________________________________

7. Heret Makro Template Project.New Macro.Soalan ke menu Soalan


(kekotak submenu muncul apabila kursor berada di sini) dan seterusnya
masuk ke dalam kekotak submenu seperti ditunjukkan pada gambar rajah
di bawah.

8. Klik butang Customize Selection.

9. Tukar Nama Template Project.New Macro.Soalan kepada Menulis


Soalan.

10. Ulang langkah di atas untuk makro Template Project.New


Macro.Jawapan dan tukarkan namanya kepada Menulis Jawapan.

11. Klik butang Close.

12. Klik File, Save untuk simpan maklumat di atas.

13. Klik File, Close untuk keluar dari fail templat.

Kekotak sub menu

Makro yang akan


diheret ke kekotak
sub menu

M7 - 16
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Templat Soalan
__________________________________________________________________________

Aktiviti 4

Tajuk : Menggunakan Templat Soalan Untuk Membina Soalan Aneka


Pilihan.

Objektif:

Selepas mengikuti aktiviti ini, peserta dapat

membina soalan anika pilihan bersama-sama jawapan menggunakan templat


Soalan yang dibina dalam langkah di atas.

M7 - 17
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Templat Soalan
__________________________________________________________________________

Prosedur

Mencipta Fail Baru Berdasarkan Templat Soalan.

1. Buka Word.

2. Klik menu File, New.

3. Pada kekotak dialog New pilih templat Soalan dan kemudian klik OK.

4. Klik menu Tool, Option, View. Klik pada check box Hidden text. Ini
adalah untuk memastikan semua perkataan yang diformatkan dengan
Hidden text akan kelihatan. Klik OK.

5. Pada menu Soalan, Menulis Soalan. Nombor soalan akan kelihatan. Taip
soalan seperti Lampiran A di bawah bermula perkataan “Jenis fail …”
hinggalah perkataan “tersebut”.

6. Tekan kekunci Enter. Anda akan dapati nombor 2 kelihatan. Pada kekotak
style pilih style bernama Biasa.

7. Taipkan perkataan “Extension…” hingga “(executable)?”. Tekan kekunci


Enter.

8. Klik menu Soalan, Menulis Soalan. Nombor 2 kelihatan. Tekan kekunci


Tab atau ikon Increase Indent. Nombor akan berubah menjadi I.

9. Taip pilihan jawapan seperti dalam lampiran dan tekan kekunci Enter
setiap pilihan.

10. Setelah anda tekan kekunci Enter pada pilihan terakhir, nombor V
kelihatan.

11. Tekan kekunci Tab. Nombor akan berubah menjadi A.

12. Taipkan pilihan jawapan untuk A, B, C dan D. Tekan Enter setiap kali
selesai menaip pilihan jawapan. Huruf E akan kelihatan apabila anda
tekan Enter pada penghujung pilihan jawapan D.

13. Klik menu Soalan, Menulis Jawapan. Perkataan Jawapan : yang


berwarna merah dan bergaris putus-putus kelihatan.

14. Taipkan huruf D ( jawapan untuk soalan ini). Tekan Enter. Nombor soalan
berikutnya kelihatan.

15. Simpan fail anda dengan nama SoalanObjektif.

M7 - 18
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Templat Soalan
__________________________________________________________________________

Aktiviti 5

Tajuk : Menggunakan Equation Editor Untuk Membina Soalan Aneka


Pilihan.

Objektif:

Selepas mengikuti aktiviti ini, peserta akan dapat

1. menggunakan Equation Editor untuk membina soalan yang melibat


penggunaan simbol dalam Matematik,

2. menyunting nombor yang ditaip dalam equation editor.

Prosedur:

1. Menentukan sama ada terdapat Equation Editor atau tidak.

2. Menambah ikon Equation Editor pada Toolbar.

3. Menggunakan ikon Equation Editor untuk membina soalan Matematik.

4. Menyunting nombor yang ditaip dalam equation editor.

M7 - 19
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Templat Soalan
__________________________________________________________________________

Prosedur 1

Menentukan Sama Ada Terdapat Equation Editor Atau Tidak.

1. Buka MS Word jika belum.

2. Klik menu Insert, Object.

3. Pada kekotak dialog Object, klik tab Create New.

4. Perhatikan senarai objek dalam kekotak list Object type sama ada
terdapat Microsoft Equation Editor atau tidak. Jika tidak kelihatan anda
perlulah install semula MS Office dengan memasukkan Equation Editor.

5. Klik butang Cancel.

M7 - 20
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Templat Soalan
__________________________________________________________________________

Prosedur 2

Menambah Ikon Equation Editor Pada Toolbar.

1. Buka fail MSWord jika belum.

2. Klik menu Tool, Customize.

3. Pada kekotak dialog Customize, klik tab Command.

4. Pada kekotak lis Categories, klik perkataan Insert.

5. Pada kekotak lis Command pilih Equation Editor seperti gambar rajah di
bawah.

6. Heret perkataan Equation Editor ke Toolbar Standard untuk


menambahkan ikon Equation Editor pada Toolbar.

7. Klik butang Close.

Dalam aktiviti di atas anda telah mamasukkan ikon tambahan ini pada
templat Normal.dot. Jika anda bercadang menambah ikon tersebut hanya
wujud pada Templat Soalan.dot sahaja, anda perlulah membuka fail
templat tersebut sebelum melaksanakan aktiviti 2 hingga 7 di atas.

M7 - 21
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Templat Soalan
__________________________________________________________________________

Prosedur 3

Menggunakan Ikon Equation Editor Untuk Membina Soalan Matematik.

1. Buka fail SoalanObjektif.doc.

2. Klik kursor ke hujung Jawapan: D.

3. Tekan kekunci Enter. Nombor soalan berikutnya akan kelihatan. Rujuk


Lampiran A untuk menulis soalan 2.

4. Taipkan perkataan “Cari hasil tambah bagi “.

5. Klik ikon Equation Editor untuk mengisi nombor pecahan.

6. Pilih bentuk pecahan yang sesuai. Suatu kekotak teks kelihatan seperti di
bawah.
Kotak pengangka

Kotak penyebut

7. Masukkan angka 1 pada kotak pengangka. Tekan kekunci panah bawah


(down arrow key) untuk menggerakkan kursor ke kotak penyebut.

8. Masukkan angka 2. Tekan kekunci panah kanan.

9. Masukkan simbol +. Taip angka 2.

10. Ulang langkah 6 untuk memasukkan pecahan berikutnya.

11. Setelah selesai, klik di mana-mana dalam Word untuk keluar dari equation
editor.

12. Letak kursor di hujung paragraf. Tekan Enter. Tekan kekunci Tab
sehingga nombor berubah menjadi A.

13. Ikut langkah di atas untuk menulis pilihan jawapan.

M7 - 22
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Templat Soalan
__________________________________________________________________________

Prosedur 4

Menyunting Nombor Yang Ditaip Dalam Equation Editor.

1. Untuk pilihan berikutnya anda akan menggunakan kaedah copy, paste,


edit. Highlight jawapan kepada pilihan A. Klik menu Edit, Copy untuk
salin jawapan pada pilihan A.

2. Klik pada pilihan jawapan B. Klik menu Edit, Paste untuk memasukkan
jawapan A yang anda salin.

3. Ulang proses paste ini pada pilihan C dan D.

4. Klik dua kali pada jawapan pecahan dalam pilihan B untuk suntingan.

5. Gunakan kekunci panah untuk menyunting angka dalam pecahan.

6. Ulang untuk pilihan jawapan C dan D.

7. Simpan fail anda.

8. Cetak soalan yang anda taip.

M7 - 23
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Templat Soalan
__________________________________________________________________________

Aktiviti 6

Tajuk : Memindahkan Fail Templat Ke Komputer Lain.

Objektif:

Selepas mengikuti aktiviti ini, peserta dapat

1. mencari fail templat Soalan.dot menggunakan kaedah Start, Find, File or


Folders…

2. memindahkan templat Soalan ke disket,

3. menyalin templat Soalan dari disket ke komputer.

Prosedur

1. Mencari dan memindahkan fail Soalan.dot ke disket.

2. Memindahkan fail Soalan.dot ke folder yang betul dalam cakera keras.

Untuk menggunakan fail Soalan.dot anda perlulah memasukkan fail tersebut


ke dalam folder yang mengandungi fail Normal.dot.

M7 - 24
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Templat Soalan
__________________________________________________________________________

Prosedur 1

Mencari Dan Memindahkan Fail Soalan.Dot Ke Disket.

1. Menggunakan kaedah mencari fail (rujuk terdahulu), cari fail Soalan.dot


yang dicipta dalam aktiviti-aktiviti sebelum ini.

2. Salin fail tersebut ke dalam disket untuk dipindahkan ke komputer lain


atau untuk simpanan.

Prosedur 2

Memindahkan Fail Soalan.Dot Dari Disket Ke Cakera Keras.

1. Buka Windows Explorer atau My Computer. Copy fail Soalan.dot ( rujuk


modul terdahulu untuk menyalin fail.)

2. Cari fail Normal.dot menggunakan kaedah Find Files.

3. Klik fail Normal yang dipaparkan dan kemudian klik menu File, Open
Containing Folder.

4. Kekotak dialog seperti gamba rajah di bawah muncul di skrin.

5. Klik menu Edit, Paste untuk menyalin fail soalan.dot ke dalam folder yang
menngandungi templat Normal.dot

M7 - 25
Pengenalan Aplikasi ICT dalam P&P Templat Soalan
__________________________________________________________________________

Lampiran A

1. Jenis fail dalam komputer boleh dikenali dengan melihat extension


pada fail tersebut.
Extension manakah di antara berikut merupakan fail terlaksana
(executable)?

I. EXE

II. BAT

III. COM

IV. DOC

A. I sahaja

B. II dan III

C. II dan IV

D. I, II dan III

Jawapan : D

2. Cari hasil tambah bagi


1 3
+2
2 4

4
A. 2
6

1
B. 3
4

2
C. 2
3

5
D. 2
8

Jawapan : B

M7 - 26
Modul 8

Pangkalan Data
Bank Item
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Pangkalan Data Bank Item

MODUL 8

Tajuk : Pangkalan Data Bank Item

Objektif: Setelah mengikuti modul ini, peserta akan dapat

1. membina satu pangkalan data bank soalan yang mudah,


2. memilih soalan untuk ujian menggunakan query,
3. membina form untuk mengisi item soalan, memilih item
soalan, dan menu,
4. membina macro untuk menjalankan menu secara autoexec,
5. membina templat ujian dengan menggunakan mail merge
pemproses kata,
6. membina soalan secara on-line ,
7. memeriksa jawapan menggunakan excell.

Keperluan:
1. Item soalan.
2. Perisian MS Access.
3. Perisian MS Word.
4. Perisian MS Excell.

Masa : 6 jam

Kandungan:
Aktiviti 1 : Membina pangkalan data bank soalan [2 jam]

Dalam bahagian ini peserta akan membina pangkalan data


mudah bank soalan menggunakan MS Access. Aktiviti
seterusnya peserta akan membina jadual (table), borang
(forms), dalam proses memasukkan item soalan. Peserta
juga akan membina carian (queries) mudah.

Aktiviti 2 : Membina templat ujian [2 jam]

Dalam bahagian ini peserta akan membuat katalog dengan


menggunakan kemudahan mail merge dengan mengambil
data dari pangkalan data bank soalan yang dibina sebelum
ini.

Aktiviti 3: Membina Soalan Secara On-Line [1 jam]

Dalam aktiviti ini peserta akan membina templat dan


seterusnya membina soalan untuk dijawab oleh pelajar
secara on-line dari komputer.

M8 - 1
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Pangkalan Data Bank Item

Aktiviti 4: Memeriksa Jawapan Soalan On-Line Menggunakan


Excell [1 jam]

Dalam aktiviti ini peserta akan memindahkan fail jawapan ke


dalam lembaran kerja Excell dan seterusnya mencipta
formula dalam Excell untuk memeriksa jawapan tersebut.

M8 - 2
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Pangkalan Data Bank Item

Aktiviti 1

Membina Pangkalan Data Bank Soalan


Masa: 3 jam

Objektif: Setelah mengikuti modul ini, peserta akan dapat

1. membina jadual (Table),


2. membina carian (Query),
3. membina borang (Form),
4. membina makro (macro).

Prosedur: Peserta akan

1. berbincang tentang keperluan dan perancangan membina


pangkalan data,
2. memula perisian MS Access,
3. membina jadual soalan anika pilihan,
4. membina borang untuk mengisi item soalan,
5. membina carian untuk memilih item soalan untuk ujian,
6. membina borang untuk memilih item soalan,
7. membina borang untuk Menu,
8. membina makro untuk menjalankan Menu secara autoexec.

Refleksi:
Peserta diharap dapat memantau aktiviti yang telah dilakukan
sekali lagi dalam aktiviti membina jadual dan borang.

M8 - 3
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Pangkalan Data Bank Item

Prosedur 1:

Perbincangan
1. Bincangkan dengan rakan anda, apakah yang anda faham tentang
maksud istilah-istilah berikut:

a. Pangkalan data

b. Rekod

c. Medan

2. Sebagai seorang guru, anda diminta untuk membina pangkalan data


bank soalan.
a. Apakah tujuan atau matlamat anda membina pangkalan data
tersebut?

b. Apakah maklumat-maklumat yang perlu diisi dalam pangkalan


data tersebut?

Nama Medan Jenis Data


Pokok Soalan Teks

M8 - 4
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Pangkalan Data Bank Item

Prosedur 2:

Memulakan Perisian Access


1. Klik Start, Program dan Microsoft Access, seperti rajah di bawah.

2. Anda dipaparkan dengan kekotak dialog Microsoft Access. Klik


butang radio Blank Access database. Kemudian klik butang OK.

Butang
radio

M8 - 5
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Pangkalan Data Bank Item

3. Cipta nama fail yang sesuai bagi pangkalan data tersebut seperti
BankItem di ruang File name (simpan di dalam folder Modul 8)
kemudian klik butang Create.

Taip nama fail di


ruang berikut

4. Anda telah pun mencipta satu fail pangkalan data yang bernama
bankitem di dalam folder Modul 8.

5. Klik Menu File, Exit untuk menutup perisian Access.

• Perhatikan perisian Access. Sebuah fail baru perlu diberi nama


terlebih dahulu, sebelum boleh digunakan, tidak seperti perisian
Word dan Excell.

• Lihat Lampiran A untuk maklumat tambahan tentang konsep


asas pangkalan data Access.

• Lihat juga fail Pengenalan Asas Access.pps dal folder Bahan


Bacaan Tambahan dalam CD yang dibekalkan.

M8 - 6
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Pangkalan Data Bank Item

Prosedur 3:

Membina Jadual
1. Buka perisian Access.

2. Klik butang radio Open an existing file, kemudian klik butang OK.

3. Klik pada nama fail yang telah anda simpan seperti dalam aktiviti
prosedur 2. Klik butang Open.

4. Pilih create table in design view, kemudian klik butang Design.

5. Pada kekotak dialog Table1 isikan nama medan, jenis data , saiz
medan (klik di ruang Field Size), dan keterangan yang sesuai. Lihat
Lampiran B, untuk rujukan bagi mengisi maklumat tersebut.

M8 - 7
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Pangkalan Data Bank Item

6. Medan jawapan memerlukan Value List dan isikan ruang Row Source
sebagaimana ditunjukkan oleh rajah di bawah.

7. Klik menu File, dan klik Save As. Taipkan nama jadual yang sesuai
seperti SoalanAnikaPilihan. Klik butang OK.

8. Kekotak pesanan, there is no primary key defined dipaparkan, klik


butang Yes.

• Perhatikan bahawa satu nama medan ID telah dijanakan dengan


jenis medan Autonumber.

9. Pada menu File, klik Close untuk menutup jadual SoalanAnikaPilihan.

M8 - 8
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Pangkalan Data Bank Item

Prosedur 4:

Membina Carian

Carian (query) biasanya digunakan untuk mempamer, mengubah suai,


mengemas kini data yang spesifik dan menyusun data mengikut
permintaan yang khusus, yang ingin diketahui oleh pengguna tentang
sesuatu data dari pangkalan data, sama ada tentang nama pelanggan,
hasil keluaran yang tertinggi , memasukkan item soalan atau
keputusan peperiksaan.

1. Pada tetingkap Bankitem : Database, klik tab Queries, klik Create


Query by using wizard, kemudian klik butang Design.

2. Kekotak dialog Simple Query Wizard dipaparkan. Pilih Table:


SoalanAnikaPilihan dengan cara klik combobox Table/Queries jadual
yang diperlukan. Pilih semua medan kecuali medan ID daripada
Available Fields seperti rajah di bawah. Klik butang > untuk
memindahkannya kepada Selected Fields.

M8 - 9
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Pangkalan Data Bank Item

3. Klik butang Next. Kekotak Simple Query Wizard berikut dipaparkan.


Klik butang Next sekali lagi.

4. Taipkan nama query yang sesuai seperti Pilih Soalan. Klik butang
Finish. Anda telah berjaya.

5. Ulangi langkah 1.

6. Ulangi langkah 2, pada combobox : Table/queries pilih Query : Pilih


Soalan.

7. Ulangi langkah 3.

8. Ulangi langkah 4, pada ruang tajuk tuliskan tajuk baru Soalan Pilihan.
Klik butang radio Modify the query design.

9. Klik Finish.

M8 - 10
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Pangkalan Data Bank Item

10. Tetingkap Soalan Pilihan : Select Query akan dipaparkan. Taipkan


perkataan true pada baris criteria dan pada medan Pilih Soalan,
seperti rajah di bawah.

11. Simpan query.

M8 - 11
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Pangkalan Data Bank Item

Prosedur 5:

Membina Borang

Borang (form) ialah satu bentuk atau rangka objek grafik yang
memaparkan data dari jadual atau carian dalam format yang
memudahkan pengguna mengedit, memasukkan, atau melihat data.
Bentuk yang telah dibina itu juga boleh dicetak untuk kegunaan tujuan
lain.

1. Pada kekotak dialog bankitem : Database, pilih tab Form, Create


Form by Using Wizard, kemudian klik butang Open.

2. Buat pilihan supaya menyerupai rajah di bawah. Pindahkan semua


medan ke selected field kecuali medan ID. Kemudian klik butang
Next.

3. Seterusnya anda akan diberikan beberapa pilihan layout, buat pilihan


columnar, dan klik Next. Seterusnya buat pilihan style kesukaan
anda, dan klik Next.

4. Pada Form Wizard terakhir, taipkan title misalnya Membina Soalan.


Klik butang Finish.

Buat
Pilihan ini

M8 - 12
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Pangkalan Data Bank Item

5. Seterusnya anda dipaparkan dengan tetingkap Membina Soalan:Form


yang telah disiapkan. Edit agar ia lebih mudah digunakan seperti rajah
di bawah.

6. Untuk mendapatkan Combobox Subjek (dan Jawapan), aktifkannya,


kemudian Klik menu Format, Change To, Combo Box. Klik menu
File, Close, Save.

7. Ulangi langkah 1. Ulangi langkah 2, tetapi gantikan Table :


SoalanAnikaPilihan kepada Query: Pilih Soalan.

8. Dalam ruang Selected Fields, isikan hanya medan PokokSoalan dan


PilihSoalan.

9. Ulangi langkah 3, buat pilihan layout tabular.

10. Ulangi langkah 4, taipkan title Pilih Soalan. Klik menu File, Close.

11. Edit form Pilih Soalan seperti rajah di bawah.

M8 - 13
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Pangkalan Data Bank Item

Prosedur 6:

Membina Menu

1. Pada kekotak dialog bankitem : Database, pilih tab Form, Create


Form in Design View, kemudian klik butang Open. Rajah di bawah
dipaparkan. Klik menu View , Toolbox , untuk memaparkan
kekotak toolbox.

Command Button

2. Klik butang Command Button , kemudian klik dan heret di tempat


yang sesuai di atas jadual. Kekotak Command Button Wizard
dipaparkan. Pilih Categories : Form Operation dan Actions : Open
Form. Klik butang Next.

M8 - 14
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Pangkalan Data Bank Item

3. Kekotak Command Button Wizard berikut dipaparkan. Pilih form


Membina Soalan dan klik butang Next.

4. Kekotak Command Button Wizard berikut dipaparkan. Klik butang


Next.

5. Kekotak Command Button Wizard berikut dipaparkan. Taipkan


Bina Soalan di dalam kekotak Text. Klik butang Next.

M8 - 15
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Pangkalan Data Bank Item

6. Kekotak Command Button Wizard berikut dipaparkan. Taipkan


BinaSoalan di dalam kekotak Text untuk menamakan butang. Klik
butang Finish.

7. Ulang langkah 2 hingga 6 untuk membina butang Pilih Soalan pada


form yang sama. Gantikan perkataan Pilih Soalan di dalam langkah
3, 5 dan 6.

8. Ulang langkah 2. Pilih Categories : Application dan Actions : Quit


Application . Klik butang Next. Ulang langkah 3 hingga 6.
Gantikan dengan perkataan Keluar pada langkah 5 dan 6.

9. Edit form supaya mengambil bentuk rajah di bawah.

10. Untuk tajuk Menu dalam rajah di atas, anda boleh menggunakan
Label dalam kekotak tools.

11. Klik menu File, close. Taip nama form sebagai Menu.

M8 - 16
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Pangkalan Data Bank Item

Prosedur 7:

Membina Makro

1. Pada kekotak dialog bankitem : Database, pilih tab Macro,


kemudian klik butang New. Rajah di bawah dipaparkan.

Butang New

2. Kekotak Macro1 : Macro dipaparkan. Penuhkan ruang Action dan


Action Arguments seperti rajah di bawah

3. Klik menu File, Save As, dan namakan fail makro sebagai
Autoexec. Klik menu File, Exit.

M8 - 17
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Pangkalan Data Bank Item

4. Buka fail bankitem dan tetingkap menu seperti rajah di bawah akan
dibuka untuk digunakan.

5. Klik butang Bina Soalan, dan isikan borang bina soalan untuk
melengkapkan bank soalan. Sebagai contoh anda boleh
menggunakan soalan pada Lampiran C atau fail sokongan M8-
Lampiran C. Setelah selesai klik butang Menu.

6. Klik butang Pilih Soalan, dan klik check box untuk memilih atau
membuang soalan. Dalam latihan ini pilih 5 soalan sahaja. Setelah
selesai klik butang Menu.

7. Klik butang Keluar.

M8 - 18
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Pangkalan Data Bank Item

Aktiviti 2:

Membina Ujian

Objektif: Pada akhir aktiviti ini, peserta akan dapat

1. memggunakan kemudahan Mail Merge,


2. membina ujian daripada bank item.

Prosedur: Peserta akan

1. membina ujian dengan kemudahan mail merge di dalam


aplikasi MS Word.

M8 - 19
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Pangkalan Data Bank Item

Prosedur 1:

Membina Ujian Daripada Pilihan Soalan Bank Item


Dalam bahagian ini peserta akan menggunakan kemudahan Mail
Merge untuk menyediakan ujian daripada pilihan soalan bank item.
Kemudahan ini juga boleh diaplikasi dalam pelbagai kegunaan,
misalnya mengirim satu jenis surat kepada ramai penerima, yang
mana nama penerima diambil dari pangkalan data atau mana-mana
punca data.

1. Buka satu dokumen baru Word.

2. Pada dokumen baru, klik menu Tools, Mail Merge. Tetingkap Mail
Merge Helper akan dipaparkan.

3. Pada tetingkap Mail Merge Helper, klik butang Create dan kemudian
klik Catalog. Pada tetingkap Microsoft Word, klik butang Active
Windows.

M8 - 20
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Pangkalan Data Bank Item

4. Tetingkap Mail Merge Helper dipapar, klik butang Get Data, dan
kemudian klik Open Data Source.

5. Tetingkap Open Data Source dipaparkan, dalam ruang File of type


pilih MS Access Databases.

6. Kemudian klik fail yang berkaitan (bankitem) atau taip nama fail yang
hendak dibuka dalam ruang File name, seterusnya klik butang Open.

7. Pada kekotak dialog Microsoft Access, klik tab Queries dan pilih
Soalan Pilihan. Klik butang OK.

M8 - 21
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Pangkalan Data Bank Item

8. Pada tetingkap Microsoft Word, klik butang Edit Main Document.

9. Anda seharusnya mendapat satu toolbar di dalam dokumen anda


seperti dalam rajah di atas.

10. Masukkan medan-medan yang berkaitan di dalam dokumen anda,


misalnya untuk medan PokokSoalan, letakkan kursor teks di tempat
yang sesuai, kemudian klik ikon Insert Merge Field, PokokSoalan.
Ulangi untuk medan-medan yang lain.

11. Sisipkan medan-medan seperti rajah di bawah, gunakan numbering.


Simpan fail menggunakan nama fail TemplatUjian.

12. Klik butang Merge. Tetingkap di bawah akan dipaparkan. Klik butang
Merge.

M8 - 22
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Pangkalan Data Bank Item

13. Hasil seperti rajah di bawah akan diperoleh.

14. Simpan fail selepas merge menggunakan nama fail yang sesuai. Edit
fail itu untuk memasukkan tajuk ujian, ruang nama dan tingkatan, dan
maklumat lain yang sesuai untuk ujian.

M8 - 23
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Pangkalan Data Bank Item

Aktiviti 3
Tajuk: Membina Soalan Untuk Dijawab Secara On-Line.

Objektif: Setelah menjalani aktiviti ini, peserta akan dapat

1. menggunakan kemudahan Forms,


2. membina soalan untuk dijawab secara on-line.

Prosedur: Peserta akan

1. menghasilkan soalan objektif On-Line,


2. mengurus ujian secara On-Line.

M8 - 24
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Pangkalan Data Bank Item

Prosedur 1

Menghasilkan soalan objektif On-Line

Dalam bahagian ini peserta akan melakukan aktiviti menyediakan


dokumen Forms On-Line. Kemudahan Forms On-Line boleh digunakan
untuk menyediakan dokumen berbentuk soalan yang dapat dijawab
secara on-line – menggunakan komputer terus untuk menjawab soalan.

1. Buka MS Word.

2. Pilih menu File, New, dan pilih TemplatUjian. Klik OK.

3. Klik menu View, Toolbars, Forms dan tetingkap atau toolbar forms
seperti rajah di bawah akan dipaparkan. Bawa tetikus anda ke objek
dalam tetingkap forms, anda akan dipaparkan makna bagi setiap objek
tersebut.

Text Form
Field

4. Edit fail TemplatUjian seperti rajah di bawah. Gunakan butang Drop-


Down Form fields (Combobox) untuk memasukkan medan
jawapannya.

M8 - 25
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Pangkalan Data Bank Item

5. Aktifkan Drop-Down Form fields (combobox) dan klik butang


poperties pada toolbars forms atau klik dua kali pada medan
combobox. Isikan Drop-down item dengan nilai 3 spacebar dan klik
butang Add. Ulangi untuk nilai A, B, C, dan D. Klik OK.

d) Kekotak dialog untuk cipta Help (bantuan) muncul:

8. Klik menu Tools, Mail Merge, dan Merge untuk membuka tetingkap Mail
Merge Helper, atau klik butang merge. Tetingkap merge akan
dipaparkan.

9. Klik butang merge. Anda telah membina ujian berdasarkan soalan yang
telah anda pilih.

M8 - 26
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Pangkalan Data Bank Item

10. Lakukan pengubahsuaian kepada ujian anda, misalnya memasukkan


nama sekolah, nama pelajar, tingkatan, dan sebagainya yang
diperlukan.

11. Sebagai contoh, taipkan nama dan tingkatan, dan masukan text box (klik
Text Form Field) di sebelahnya.

12. Pada kekotak tools Forms, klik butang Protect Form.

13. Setelah siap, simpan fail ujian sebagai Templat (dot), supaya dapat
digunakan secara online, seperti rajah di bawah. Klik Save.

14. Close fail Soalan Ujian.

15. Klik File, New. Pilih dokumen Soalan Ujian, klik OK.

M8 - 27
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Pangkalan Data Bank Item

16. Klik menu Tools, Options, pilih tab Save.

17. Aktifkan opsyen Save data only for forms. Klik OK.

18. Jawab soalan-soalan yang anda bina, misalnya untuk 4 orang dan
simpan fail sebagai nama pelajar di dalam folder Modul 8.

19. Anda telah melakukan ujian secara online. Jawapan pelajar akan
diperiksa dengan MS Excel.

M8 - 28
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Pangkalan Data Bank Item

Aktiviti 4
Tajuk : Memeriksa Jawapan Soalan On-line

Dalam bahagian ini peserta akan menggunakan excel untuk membuka


fail soalan yang telah disimpan dan seterusnya memeriksa jawapan
pelajar.

1. Fail-fail jawapan pelajar perlu digabungkan dalam satu fail.


a. Buka MS word.
b. Buka salah satu fail pelajar anda, misalnya fail Abu Bakar, seperti
berikut;

c. Klik Menu Insert, File, pada Insert File tentukan kedudukan fail dalam
ruang Look in, dan pilih text files dalam ruang files of type, pilih fail
pelajar berikutnya, misalnya Razali.
d. Lakukan langkah (c) sehingga semua jawapan pelajar telah di-
masukkan dalam satu fail. (Ini jawapan contoh bagi 4 orang pelajar)

e. Simpan fail tersebut sebagai jawapan_pelajar.txt (sebagai fail teks).

2. Markah pelajar dalam fail jawapan_pelajar.txt akan diproses dengan


Excel.
a. Buka perisian MS Excel.
b. Namakan sheet1 sebagai Jawapan dan sheet2 sebagai markah.

i. Klik butang kanan tetikus pada tab sheet1.


ii. Pilih Rename, dan taip nama baru sebagai jawapan.
iii. Ulangi untuk sheet2.

M8 - 29
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Pangkalan Data Bank Item

c. Pada sheet jawapan, aktifkan sel A1. Pilih menu Data, Get External
Data, dan import Text Fle.

d. Anda dipaparkan tetingkap inport Text File, pilih fail nama


jawapan_pelajar.txt dan klik butang inset.
e. Paparan berikut memerlukan anda memilih butang radio Delimited
dan klik Next.

f. Dalam tetingkap Import Text Wizard – Step 2 of 3, klik kotak Comma


dan klik Next. Apabila tetingkap Step 3 of 3 dipaparkan, klik Finish.
g. Pastikan kedudukan sel ialah pada A1. Klik OK.

M8 - 30
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Pangkalan Data Bank Item

3. Ini hasil daripada aktiviti di atas;

a. Anda boleh simpan fail ini sebagai markah_pelajar.


b. Klik sheet Markah. Bina maklumat seperti berikut, untuk membina
ruang yang sama jarak, guna menu Format, dan cuba terokai.

c. Dalam contoh di atas, aktifkan sel A4 taipkan symbol = dan klik sheet
Jawapan dan klik sel A1dan tekan kekunci enter.

d. Anda akan dapati sel A4 pada sheet Markah tertera nama Abu Bakar,
lakukan proses copy bagi lajur Nama hingga ke S5. Anda boleh
menggunakan arahan copy dan paste atau?

M8 - 31
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Pangkalan Data Bank Item

4. Seterusnya isikan jawapan yang betul bagi soalan S1 hingga S5, pada C3
hingga G3.

5. Kini kita akan mengira skor bagi setiap soalan dan jumlah markah bagi
setiap pelajar.
a. Aktifkan sel I4, taipkan formula ini =IF(C4=C$3,1,0), [atau
=IF(C4=C$3;1;0)] dan tekan enter.
b. Lakukan proses copy bagi ruang untuk skor yang lain.
c. Aktifkan sel O4, taipkan formula ini =SUM(I4:M4).
d. Lakukan proses copy bagi ruang J.Markah yang lain.

6. Anda telah pun habis mengira skor dan jumlah markah anak murid anda
dalam sesuatu ujian anika pilihan. Simpan fail tersebut.

M8 - 32
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Pangkalan Data Bank Item

Lampiran A

Konsep Asas Pengkalan Data Access.


Access adalah satu perisian pangkalan data yang bersifat RDBMS (Relational
Database Management System). Access dapat menyimpan dan mencapai
data/maklumat berdasarkan perhubungan atau perkaitan yang ditakrif oleh
pengguna.

Melalui Access kita boleh menyusun atur data/maklumat mengikut sesuatu


perkara, supaya data yang kita simpan mudah untuk dikesan. Kita boleh
menyimpan data bagi perkara-perkara yang berbeza, tetapi ada juga yang
mempunyai perkaitan antara satu sama lain, dan data yang berkaitan ini
mudah untuk digunakan.

Pangkalan data: Merupakan satu koleksi maklumat atau objek yang


digunakan untuk mengurus angka-angka dan fakta-fakta. Maklumat tersebut
dihubungkaitkan dengan sesuatu perkara atau tujuan.

Jadual (Table): Merupakan satu objek dalam pangkalan data yang mana
angka dan fakta-fakta disimpan dalam bentuk 2-dimensi, dalam baris dan
lajur.

Carian (Query): Merupakan maklumat yang ingin diketahui oleh pengguna


dari suatu pangkalan data, sama ada tentang nama pelanggan, hasil keluaran
yang tertinggi, atau keputusan peperiksaan yang terbaik.

Borang (Forms): Merupakan satu bentuk atau rangka untuk memudahkan


pengguna mengedit, memasukkan, atau melihat data. Bentuk yang telah
dibina itu juga boleh dicetak untuk kegunaan tujuan lain.

Laporan (Report): Merupakan laporan pangkalan data dalam bentuk


cetakan. Laporan ini boleh dibina dengan memasukkan medan-medan
tertentu, output dari pengiraan, tajuk, graf, gambar rajah dan maklumat-
maklumat lain yang dirasakan perlu.

Makro (Macro): Digunakan untuk melakukan tindakan asas secara


automatik dan membolehkan objek-objek berkerja bersama tanpa melibatkan
pemprograman, misalnya MS Access secara automatik akan membuka satu
set Form apabila pangkalan data dibuka, atau klik satu butang untuk
mencetak laporan secara bulanan, atau untuk membuka Form yang lain.

Modul (Module): Prosedur dalam bahasa Visual Basic untuk melakukan


operasi-operasi yang lebih kompleks dan tidak disediakan oleh makro.

Medan (Field): Merupakan satu kategori maklumat dalam jadual, seperti


alamat, judul buku, identiti pelanggan dsbnya. Medan mewakili lajur daripada
jadual.
M8 - 33
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Pangkalan Data Bank Item

Rekod: Satu koleksi data pada suatu jadual. Baris mewakili rekod-rekod
daripada jadual.

Objek: Suatu unit yang boleh ditakrifkan dalam pangkalan data, seperti table,
report, atau form.

Merancang Pangkalan Data Anda

Apabila anda ingin mereka bentuk pangkalan data, anda perlu merancang
proses untuk mengenal pasti, apa kegunaan pangkalan data itu nanti, apa
maklumat yang hendak dijejaki. Sebelum anda membina pangkalan data
Access, cuba teliti persoalan di bawah:

♦ Apakah maklumat yang ingin saya peroleh daripada pangkalan


data saya?

♦ Apakah perkara-perkara berbeza yang ingin saya guna untuk


menyimpan fakta-fakta?

♦ Bagaimana perkara-perkara ini berkaitan antara satu sama lain?

♦ Apakah fakta yang perlu saya simpan untuk setiap perkara?

Ini kerana pangkalan data boleh melibatkan struktur yang kompleks dan ia
memerlukan pengurusan yang teratur. Cuba ikut peraturan am di bawah
apabila anda mereka bentuk pangkalan data:

♦ Lihat bagaimana cara maklumat semasa akan diurus, dan


tentukan sama ada ia adalah yang terbaik.

♦ Takrifkan objektif-objektif baru, dan bina pangkalan data


tersebut supaya memenuhi objektif.

♦ Elak daripada meletakkan terlalu banyak maklumat di dalam


satu table (jadual).

Jika anda ditugaskan untuk menjejaki senarai alamat anak murid anda dan
anda ingin pula mencetak senarai alamat itu pada kertas label supaya mudah
digunakan, MS Access adalah pilihan baik untuk mengurus hal ini.

M8 - 34
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Pangkalan Data Bank Item

Lampiran B

Nama-nama medan yang dicadangkan untuk membina jadual biodata.

Nama Medan Jenis Medan Saiz Medan Keterangan


ID AutoNumber *akan dijanakan
oleh komputer
PokokSoalan Teks 255
PilihanA Teks 100
PilihanB Teks 100
PilihanC Teks 100
PilihanD Teks 100
Jawapan Teks 1
PilihSoalan Yes/No

Cataan:
Saiz Medan terletak pada tab General. Ubah saiz medan di ruang
Field Size.

Nota : Sila tambah atau ubah mengikut kesesuaian.

M8 - 35
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Pangkalan Data Bank Item

Lampiran C

1. Seseorang guru perlu memahami dinamik kumpulan dalam bilik darjahnya kerana
dengan pengetahuan itu guru dapat,
A. berinteraksi dengan murid-murid.
B. menolong murid yang bersifat introvert.
C. menggalakkan perkembangan individu.
D. mewujudkan corak interaksi yang boleh membantu pengajaran-
pembelajaran

2. Cikgu Zainab sentiasa membenarkan murid-murid mengemukakan pendapat


mereka semasa menjalankan satu-satu projek. Cikgu seperti ini dapat
menonjolkan sifat kempimpinan
A. demokratif.
B. autokratif.
C. laissez-faire.
D. menuan (dominatif).

3. Peranan guru yang paling penting dalam bilik darjah ialah


A. menyampaikan ilmu pengetahuan dengan berkesan.
B. melahirkan individu yang cergas serta bijak.
C. membantu peribadi murid sejajar dengan norma-norma masyarakat.
D. melahirkan individu yang sempurna dari segi sosial, intelek, dan jasmani.

4. Butir-butir berikut boleh didapat daripada jadual kedatangan KECUALI


A. kedatangan murid.
B. peratus kedatangan.
C. latar belakang murid.
D. prestasi murid.

5. Rekod yang dapat menunjukkan kebolehan dalam bidang-bidang kemahiran


tertentu dikenali sebagai rekod
A. bulanan.
B. kemajuan.
C. profil.
D. prestasi.

6. Semasa Cikgu Fadilah mengajar, Bakar sentiasa menimbulkan kenakalan.


Apakah tindakan yang paling sesuai diambil oleh Cikgu Fadilah?
A. Meminta murid itu duduk di hadapan.
B. Meminta murid itu berdiri di atas kerusi.
C. Mengesan sebab-sebab murid bertindak sedemiakian.
D. Jangan dihiraukan murid itu.

M8 - 36
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Pangkalan Data Bank Item

7. Hassan enggan menonton program TV Knight Rider walaupun program itu adalah
kegemarannya. Ini berlaku kerana Hassan sedang membuat persediaan
menghadapi peperiksaannya. Situasi ini menonjolkan disiplin arahan
A. ibu bapa.
B. guru.
C. kumpulan.
D. tugasan.

8. Pada lazimnya, dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR), apakah cara
pengajaran yang paling kerap digunakan?
A. Kelas.
B. Kumpulan.
C. Syarahan.
D. Individu.

9. Di antara berikut, manakah BUKAN merupakan aktiviti perancangan ?


A. Membuat diagnosis.
B. Menetapkan objektif-objektif pelajaran.
C. Meneguhkan tingkah laku positif.
D. Menyusun aktiviti-aktiviti pembelajaran.

10. Pilih susunan langkah-langkah yang mencerminkan urutan strategi projek.


A. Tujuan --> Perancangan --> Perlaksanaan --> Penilaian
B. Tujuan --> Penilaian --> Perancangan --> Perlaksanaan
C. Tujuan --> Penilaian --> Perlaksanaan --> Perancangan
D. Tujuan --> Perancangan --> Penilaian --> Perlaksanaan

11. Cikgu Ujang menggunakan gerak-geri tangan untuk menekankan satu-satu


perkara dalam pengajarannya. Kemahiran ini merupakan
A. peneguhan.
B. set induksi.
C. penutup sosial.
D. variasi rangsangan.

12. Tujuan utama disiplin ialah supaya murid-murid


A. memenuhi segala peraturan sekolah.
B. mengikut semua arahan guru.
C. duduk dengan senyap di dalam bilik darjah.
D. bertingkah laku sejajar dengan norma-norma dan kehendak-kehendak
masyarakat.

M8 - 37
Pengenalan Aplikasi ICT Dalam P&P Pangkalan Data Bank Item

13. Dalam strategi bermain, peranan guru adalah sebagai


A. pemerhati dan pengadil.
B. pemimpin dan pengadil.
C. peserta dan pembimbing.
D. peserta dan pemudah cara.

14. Ketika mengajarkan mata pelajaran Alam dan Manusia, Cikgu Aznita kerapkali
menerapkan unsur-unsur yang baru dalam pengajarannya. Dalam situasi ini,
peranan Cikgu Aznita adalah sebagai
A. inovator.
B. pengajar.
C. pakar.
D. Pemudah cara.

15. Cikgu Halimah senyum dan menepuk bahu Selvi kerana jawapannya betul.
Kemahiran halimah dikenali sebagai
A. peneguhan.
B. penutup sosial.
C. variasi rangsangan.
D. pujian.

16. Dalam pengendalian satu-satu lawatan, perkara utama yang sepatutnya ditekankan
ialah
A. tempat itu menarik.
B. bilangan murid-murid yang menyertai lawatan adalah mencukupi.
C. penumpuan perhatian murid-murid terhadap penerangan pengawai di
tempat lawatan.
D. persedian sebelum lawatan dan aktiviti susulan selepas lawatan.

17. Pilih kenyataan yang paling TEPAT tentang tujuan-tujuan menggunakan contoh
dalam pengajaran.
A. Memotivasi murid-murid dalam bilik darjah.
B. Membantu murid-murid membentuk konsep yang jelas.
C. Melibatkan murid-murid secara aktif.
D. Menyingkirkan unsur kebosanan yang mungkin timbul.

18. Cikgu Mohamad menyenaraikan fakta-fakta penting tentang Perindustrian di


Semenanjung Malaysia pada akhir pelajarannya. Kemahiran yang digunakan
ialah
A. penutup kognitif.
B. penutup sosial.
C. rumusan.
D. pengukuhan.

M8 - 38
Tugasan
Tugasan

Modul 1 : Pengenalan PC

Dengan menggunakan tetingkap Device Manager di atas sebagai panduan sila


lengkapkan jadual di bawah ini.

Perkakasan Fungsi
Cakera Keras
Modul 2 : Microsoft Windows 98

Berdasarkan Menu untuk File, Edit dan Help di atas lengkapkan jadual berikut.

Arahan Shortcut key Hasilnya


Membina fail baru Ctrl-N Tetingkap New terbuka
Membuka fail sedia ada Ctrl-O Tetingkap Open terbuka
Modul 3 : Integrasi MS Office 2000

Tugasan ini akan anda lakukan selepas menyempurnakan Modul 4 hingga Modul 8.
Sila bina satu Binder untuk mengisi semua fail-fail yang telah anda sediakan di dalam
Modul 4 hingga Modul 8. Gunakan rajah di bawah ini sebagai panduan.

Modul 4 : Bahan Edaran

Anda dikehendaki membina satu atau lebih bahan edaran untuk digunakan dalam dalam
satu sesi pengajaran. Sila gunakan pengimbas yang disediakan untuk kerja-kerja grafik
jika perlu.

Modul 5 : Penerbitan Atas Meja

Anda dikehendaki myediakan satu bulletin untuk subjek yang anda ajar. Anda boleh
melakukan tugasan ini secara berkumpulan dengan rakan yang lain.
Modul 6 : Penghasilan Bahan Untuk P&P

Gunakan perisian PowerPoint untuk menyediakan satu fail PowerPoint untuk suatu tajuk.
untuk digunakan
1. sebagai persembahan,
2. sebagai suatu laman web
3. sebagai bahan edaran.

Rajah di bawah ini mungkin membantu anda.

Modul 7 : Templat Soalan.

Bina satu templat soalan untuk kegunaan guru-guru di sekolah anda. Templat tersebut
bolehlah mengandungi Header sekolah dan logo sekolah.

Modul 8 : Pangkalan Data bank Item

Ubah pangkalan data yang telah anda sediakan di dalam modul ini supaya sesuai untuk
digunakan di sekolah anda nanti..