Anda di halaman 1dari 2

Doa Solat Istikharah

"Ya Allah, saya memohonkan pilihan menurut pengetahuanMu dan memohonkan penetapan dengan kesuasaanMu juga saya memohonkan kurniaMu yang besar, sebab sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui dan saya tidak mengetahui apa-apa. Engkau Maha Mengetahui segala yang ghaib. Ya Allah, jikalau di dalam ilmuMu bahawa urusan saya ini........baik untukku dalam agamaku, kehidupanku serta akibat urusanku, maka takdirkanlah untukku dan mudahkanlah serta berikanlah berkah kepadaku di dalamnya. Sebaliknya jikala di dalam ilmumu bahawa urusan ini buruk untukku, dalam agamaku, kehidupan serta akibat urusanku, maka jauhkanlah hal itu daripadaku dan jauhkanlah aku daripadanya serta takdirkanlah untukku yang baikbaik saja dimana saja adanya, kemudian puaskanlah hatiku dengan takdirMu itu." Doa Shalat ajat !AA "!AA A "!!A!!AA #! A!""M#! $A%""M#,S#& AA'A!!AA " %A&&"! (A%-SY"! (A) ""M, A! AMD#!"!!AA " %A&&"! (AA!AM""', ASA!#$A M##*"&AA+"%A MA+"$A, ,A(A)AA"MA MA- ."%A+"$A, ,A!("S MA+A M"'$#!!A D)A'&"', ,A!-- A'""MA+A M"' $#!!" "+SM"', !AA+ADA(!"" D)A'&A' "!!AA - A.A%+A ##, ,A!AA AMMA' "!!AA.A%%A*+A ##, ,A!AA AA*A+A' "YA !A$A %"D A' "!!A/AD A"+A AA, YAA A% AMA%-%AA "M""'. 0+idak ada +uhan ke1uali Allah Yang Maha2enyantun lagi Maha Mulia, Maha su1i Allah +uhanpemelihara Arsy yang Agung, segala puji bagi Allah,+uhan seluruh alam. $epadaMu aku memohon sesuatu yangmewajibkan rahmatMu dan sesuatu yang mendatangkankeampunanMu, serta terpeliharanya dosa-dosa,emmperoleh kebaikan pada tiap-tiap dosa, janganlahEngkau tinggalkan dosa pada diriku, melainkan Engkauampuni, dan kesusahan, melainkan Engkau beri jalankeluarnya, dan tidak pula suatu hjat yang mendapatkerelaanMu, melainkan Engkau kabulkan, wahai +uhanYang Maha 2engasih lagi Maha 2enyanyang3

%akaat pertama memba1a .atihatul $itab 4surat Al-.atihah5 sekali dan surat Al$a6iruun sepuluh kali. !alu, pada rakaat kedua memba1a surat Al-.atihah dan 4setelahnya5 memba1a surat Al-"khlash sebelas kali. Setelah salam, kemudian sujud. 2ada waktu sujud tersebut, ba1alah shalawat kepada 'abi saw sepuluh kali dan memba1a sepuluh kali7

8: 9 ;< => 9? @8 =A = B => CD = 8 =A = EF @G =H CI =J @ IA = J @ I8 9: ;K =L =: ;8 =A = J ; ;M @N CO =L C IA = J ; IP = QO =G CR @ ;T S CU ;V =L CI W XY ;V =L CI J ; QZ ;


$emudian, ba1alah sepuluh kali7

[ ; Q\ 9 LI ] = I^ =_ = Q\ =? ;A = ` a\ =b =D = < ;F =c ; dI C We ;A = ` a\ =b =D = QT =f CM g LI We ; Q\ =h ; i Q\ =Z 9[ =
Setelah itu, mintalah segala kebutuhannya 4hajat5 kepada Allah S,+. Atas ijin Allah, akan terkabul.