Anda di halaman 1dari 0

S{]I,IT

l)25./t NIMA;
Pf;ATDTDTKAN
iilORAJ,
OKTT)B l::R
2Ii l .l uttr
7'tNG.
NO. K/11) P f:N(i [N:l ],A N
. ' ABATAN PEI . , A. I AI I AN TERENGGANU
P[ PF] I I I KSAAN AKTI I R TAHT] N
-TTNGK' \T,,\N
ENIT' AT 2O()8
I ' ENI ) I DI K- { N
\ I ( ) I { AI ,
l ) ua. l r Lnt l i ! : i Pr r l ul t
\ I t n r l
. 1. \ \ (i . \ N l t t , K. , \ K! . l t f As soAl -. \ N l Nl sl ' l l l l N(; (; A t )l I l EI t l l ' Al t t l
. \ r - u hu n
Kc' t ! t t : soi t l t i t t i t 1i l i t t ' t t t l t I n\ ' . t i dt l r t h l l . t ' 4i t t t 1:
l f rhrrgi an A t t ent Jt un. vt ri I st Lt l ut t ; l rt t kl ur'
l f : r l t : r ' - : i r t i l l r t t , r t , p t t t . ' , ' i
I
t , ' r / r ; r , ' , i
L Anl t t di kt : l t t : rt t l uki nc' ni t t t ul t sL! t t t uu \ ot t l Jrl
dul t t nt Eul t l gi ari ; 1
(Lt t l
dud \ ool dl l
tiultn liahrl1inn |l
2.
' l ' i uStl i up
sr.tttl utt bttgi .
l l ahr gi r n A r l i pcnr nt t t kkt n
l 0 r r l r l i ah
l 3rrfragi nn l l tl i Itcrtottttkknn I0 markrl t
3. S c n r t t ct
j
tnr a ptut n t c : l i I o h b c r I tt n eltt v ktr tt
n i I n i n i I t r i ru o r u I tkt I o n .su ko I u t p a lrtj u ra n
1225i I
s{ iul
D
a
p
a
t
k
a
n

S
k
e
m
a

j
a
w
a
p
a
n

d
i

w
w
w
.
b
a
n
k
s
o
a
l
a
n
s
p
m
.
c
o
m
SLJI , I T
122i , ' 1
BAHAGIAN A
.l awab Semua Soal nn
( 80 r r r ar kah)
I
Si k.rp tol crarrsi membol ehkan raLtl t ncgarr i ui
t t l en; l l | | r l i t l k: r n : r d: r t dan ht r r l at : t I n( . r t . k: t t i np] scL: l t : t n
j
- i
l ) Scl r i t t ni l l i t ol t r ar ; j . . j cl asLan dLr ni l i r i
l
l Ln- r di t unj uLkan ol ch l akr at Nl r l r _r si l r l l l r r nr
i l ) cn) upuk kchar r noni : r n hi chr p. ( I r . , r ar l eh)
, t r
( r I
bt Ll cr i kl n cl cl l r . i , r ; r i l r l t ol r l ai t : r
(
I n l l r k r i l I
c l Dcr i l i an t l ur r cl r ' . r br r el i nr l nl ki t l bol cl t l oi ci i t n: r i ant i r r l sol u sant a l i l i r t .
( l
nt l r kl t h)
( , ) .
I i i ) .
Nl l tal .i rn i l Lrr kcbai kl n i ncrl gi i tl rl kun si ki tp tol el arrsi drrl l rrr kehi dLrparr t)r' ntri ts,\' afi tki l t.
(
l nt l ukr r h)
SI
I I
- I ' I
t 225t l
D
a
p
a
t
k
a
n

S
k
e
m
a

j
a
w
a
p
a
n

d
i

w
w
w
.
b
a
n
k
s
o
a
l
a
n
s
p
m
.
c
o
m
STJLI I '
a
1225/ I
Di l t.rs i rJrrl ah surnbrrran antara bcbcrapa si kap ncgl ti l sesctcngrl t pel a-i l r st:kol a)r tnasa
ki n i .
( a) Nl r i t l kar , l r r l sebr h nt cnl upakal r r r er cka f t r L, . ' l aku: . t r r dct r r i ki an.
( r l
( . . )
1b) - f cr ' . r r . - i l t r ,
r , : r t r i l . r L
- r l l : , \ r pal i r l n\ a
el i ; r r t t : t l Lar t ul r : l t pcl l l t t t i r l r gi t t t , : r l . : cl l t l ' i . . r t l : ; r 1. r l r
l l l ' L r J. ' r t i r l , . r j r
( ( ) nt i i f l l l r )
( c) l l cr i kan t l cf i ni si sr r i r l r sat u ni l aj cl i
( b) . ( 2 r r al l i al r )
Bcrpaliaian ticlak kemas setiap
kal i l i e sckol ah
' firlak
nrcngirorrrrati surLr
t 225/ L
Tidak mah u berlanggungj ar.vab
te rhadirp kcsalahan vans
dilakukan
l l ercakap t i dak sopan denqan
pel aj ar l ei n
SI . I LI T
- 2 -
D
a
p
a
t
k
a
n

S
k
e
m
a

j
a
w
a
p
a
n

d
i

w
w
w
.
b
a
n
k
s
o
a
l
a
n
s
p
m
.
c
o
m
ST,]LIT
3.
1225t1
Seorang ibu telah terpedaya oleh sendiket penipuan
yang menj anj i kan gaj i Iumayan bekeLj a di l uar negara. Ibu
tersebut tel ah mcngambi l keputusan untuk bekerj a di l uar negara.
Mal angnya i bu tersebut tel ah di fahan di Sepanyol atas kesal ahan
nrengr' dar dadah. Suani dan anak-anakrrr a di Mal aysi a
amat se' di h atas kcj adi en vang rncni nrp.r i bu tersebut.
a) N)' atakan dua scbab m!-n{apa seseorarq i tu bol eh nteni adj rnangsa peni puan. (2 markeh)
( i ) . . . . . . , . .
( i i r . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Nyatakan dua ni l ai
1,ang
sepatut[ya di amal kan ol L' h i t]Lr teruchut untuk mengel akkan dj ri
di t r i pr dr mcni r , l r m: r ngr a
f eni f ' ur r r .
( l mar kr h)
c) Hurai kan dua ni l ai
,tang
seharusnya cl i arnbi l ol eh suanri !\,eni ta te[ebuf bagi
nrenghal ang i steri nl a nrengarl bi l kepl tusaD bckcl j a di ncql ra l ai n. (6 markrh)
( i ] . . . .
1225/ l
- - ) -
S UI.,IT
D
a
p
a
t
k
a
n

S
k
e
m
a

j
a
w
a
p
a
n

d
i

w
w
w
.
b
a
n
k
s
o
a
l
a
n
s
p
m
.
c
o
m
I' cni bakaral i rLtl l n l nenghasi l kan
-cas
kerbon tl i oksi da dan ni trogen
oksi cl a ci al anr
j unrl ah
)' ang
sangat ti nggi , dai r mengurangkan l ri l ;rngan
tunrbul i an
1an-q
mcnggunakarr karbou di oksi dl dari pada u.l ara untuk
proscs fbtos.-rti si s. Irri ncnj cj askan kesei mbarrgan rl anr scki tar
SLILII'
.1.
l 215/ t
{ . r 1 N- \ r l . r k. I r dUt kcpcnl r nj . l n l r . r l an i \ cpJ. l r l l at ' r r , . kr t r r r ' (2 nnrkai r)
i ! i l
(b) r\ pakal r
)ang
arl di ] f i l l l i l t rr dc' rl g3n
Pcrghut anat t
sernul i t ' l
(2 rnerkrl r)
( c) I l Lr r . r i l i an dL[ r ni l r i
. , l ng
scl l t t ut r r l l . 1i af i r l l kl n ol cl t pi l l r L- pi l l l k
1i ] r r i
r r r . - r e r Jr r l l r r l r n
scsuko hi i l i ci an nt el akrt kat l pcl l l bl l ' l l l rl l t j rl l l l l i a
l 6 r r r l i j i h )
I 2: 51 I
- 4 -
SL I I T
D
a
p
a
t
k
a
n

S
k
e
m
a

j
a
w
a
p
a
n

d
i

w
w
w
.
b
a
n
k
s
o
a
l
a
n
s
p
m
.
c
o
m
SLTLI T
I 225/ |
Isu-i su
1' l ng di hrdapi rvani tr di tempat kerl a:
.
Suosara kerj a menvukarkan r' "ani ta benl nah rangga nrei t_vci ml ungkau
tanq-qur,!l j a !\ ab antara kel uarga cl an kerj ata
.
Wanrl a sul i ar ntcni ti gkatkan ker.j al ' a rrcrcka berbandi ng l cl l ki
. i \,1a:i l r u Lr.j i r,l cl i skri nti nasi :rspck upah anttra pcLerj r l cl aki d.tn tval rra
bari ni i ai trrj a
vang sarna
.
SLrrsi i l a l el )pat kerj a krranl scl csl t, kurang s,.:l amal i l an rcl rl edal r kepacl l
{ i t nqi Lr i I l scl i i l , l l .
1r t )
l l el i f : l n dcl l ni ; i r r i l r r i r r en : l t r i r mal i l r ak r i r i nj l l .
i l t r . r kr i i r )
l h) Scl i l i ' ' r r r l l t i t t t t nql t i ' i r t at i hl t l
qr ni t a.
j el r i skr r r
, l Lr : r ni l . r r
) t n: r
\ cl ) i t l ul n\ . 1 , l l r r r ' l l . l i r t ' 1. ' i r
r nl j i \ ; r n l . l : i : : t cni t r ot i n p! ' Lef i i t \ i al t i l ; r nt cn, 1. r ; , . . r 1 l t . t k r . r n- L, , . . r l ni ar r r l i l
r t r ! , nr ; r . ! l Laj . , , l
r i i l . t r L . t l t )
(c) l efal tsI11n dLrr curl bl gai ni l rrra [).rsar \\' al i ta Negari L mcl i ndungi l tak uasi tu ri ;:1.11 | ]dan.r
pe( ar l i . l n.
, i ' . . . . . .
.'
r i i . . .
r 2l i i I s Ll t _l t '
D
a
p
a
t
k
a
n

S
k
e
m
a

j
a
w
a
p
a
n

d
i

w
w
w
.
b
a
n
k
s
o
a
l
a
n
s
p
m
.
c
o
m
S T I LI l '
6.
122- \ i l
Keuni l i an mxs)' arak{t maj nl trl i Nf al tysi a
Kepel bagai an
i l dat cl l n kcpcrcayal rn
Kepel bagai an
kebudar aart trar-l i si onal
Kepel bagai an
i en
i s makar l al t t r adi si ol i l t l
( a)
( Lr
,l
( c)
l Jcr ci asar kan kcLr ni kan l l t as) ar aki l t di nel l ar a ki t a- . i cl askan
t i ga r r i l ' r i \ l nl
hl r us t l i er r . r al kan ol ch scr nua kaur n unl uk mcr i t t j l t . l kat t
kchar moni . r n
hi dt t l t .
, r - * . . . - l - 1 . r
\

r r r . r r ^ r l I
( i ) . . . . . . - .
( i i ) - .
( i ; i ) . . . . . . . . . .
.
), i rng
bcrt : t l l guungi a\ \
3b unt uk' t t "' t t t ' ?l l , rr*rny
l l l 5 i I
- 6 -
SL] I , I T
D
a
p
a
t
k
a
n

S
k
e
m
a

j
a
w
a
p
a
n

d
i

w
w
w
.
b
a
n
k
s
o
a
l
a
n
s
p
m
.
c
o
m
SI , JI , I ' I
1 .
l ] 2 i i l
12251 I
] f f i ' t r ] - - ; +-
I
e"r""-n lii
.l
L __
Prl St' -
l
[-_
ic-q
i
i
l\rlru
I
, I!l4i!:r!. i
1-rTtt
it'it',,,r
l
( a) I sLr per cbLr t an kedua- cl ua pul au anr ar a egar a
) ang
t cr babi t t el ah di ser ahkan
kepada Nl ahl i ar nah Keadi l ar r . \ nt ar abt n- qsa ( l CJ) . . l cl askan dua ni l ai
l anu
cl i ar r l l kan ol cl r kedu; r - duu pi hl k r cr hr bi t l <et i ka bcr dchar di I CJ. ( J mnr kr h)
( i ) . , .
r i i t .
. . i , , . n
' , 1 ' , . r r
i
. r I r r L
. .
, r , ,
.
. ' , r . : , k , r l \ r ' i i ,
l ' , , ) l
i t i k l r r l i Lr i r . .
bLl i h neLl r r i r , l , . . r qi r n nc. g: r l u Lr i r r . ( I
r l l i i f . r r l r )
1 i r . . . . . .
I t t ' . .
. , ; ,
( c)
\ yl l akan t i gu cur r sescbuuh ncLl r . n el aPul mcngi r nr r l l i l r r ni l ai sal i ng r r cni bl nt i r
cl l n bekcr' l usrLr nl . (-3 nrarl i ah i
sl
r t . t J'
- 1
D
a
p
a
t
k
a
n

S
k
e
m
a

j
a
w
a
p
a
n

d
i

w
w
w
.
b
a
n
k
s
o
a
l
a
n
s
p
m
.
c
o
m
SI ] I , I ' I
1225t I
[' cri sti rva I 3 NIei 1969 tnetupakan scj arah hi tanr dl rl arr sei arah
nras\' arakrt I' l al aysi a. Rusuhatt l <auttr vang bcrl aktt mcngaki batkan
pcl bagai r r t asal al r l i nr bul pai l a kct i ka i t t t .
/ . \ r , , r . . 1. , - , 1, , , - ; l , , ' " ' . , ' na' l i t d;
pc ngai ar en dar i pi r c h pc r i s t i i r n t l t r t r t s .
I '
' * ' " "
1 1
t t t . r r l . . : t l r t
( i ) .
( i i ) . . . . . . . . . . . . , .
, L, \ ' , ' , , r . " . , , , . l , ' , r ' ' . t i ' r L, r i r
I er | l r . l Lt l r n
k . t Lt t t t t er i t t t i l l t l : ' s c s c bt t l t l t t l c : l t t l l
I
. . , , , . , , .
,
i . r r . r r l . r l r )
( i ) . . . . .
( i ' ) . . . . . . . .
1i i i r . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( c) l l cr i ken t i St r conl ol l anl r t l i t n
per padul t l vl t t g
di t ct l pk: r n di sckol nh
( l
mar kah)
( i ) . . .
r i i r
\ r r '
'
( i i i ) .
sr i t. t]'
] ] 2 i i I
-ri
D
a
p
a
t
k
a
n

S
k
e
m
a

j
a
w
a
p
a
n

d
i

w
w
w
.
b
a
n
k
s
o
a
l
a
n
s
p
m
.
c
o
m
sr.l t.t' f
t 225t l
( l ) Jel a: L. r n due ni l . r i r . ang nt cr r l adi pct r - l aj ar et t dr r i pr l cl : L
Pcr i st i \ \ a
cl i r r t r l s
1J
r nar ki t h)
( t ) . . . . . . . . . . . . .
( i i ) . . . . . . . . . . . . . . .
rlrt
( c )
i;.;
;;" ;; *-*"*,,**n ",;,';*"
]
I
rnasl arakrt 1V' l al al si l . Rusuhan l taunr
l i rng
berl akrr mcngl ki batkan
]
ncl basai r nasal ah t i r nbui
pada
kct i ka i t u.
I
, ]
SUt , I T
I 2l i r l
u-
D
a
p
a
t
k
a
n

S
k
e
m
a

j
a
w
a
p
a
n

d
i

w
w
w
.
b
a
n
k
s
o
a
l
a
n
s
p
m
.
c
o
m
st rLf I
l l 2- i i I
IIAIIAGIAN B
Jarvab l )u:r Soa{an
(2f)
nrarkah)
\ \ ' al aupun i l I al avsi a sebuah ocgar a l i cci l
t et ag; i nampu bcr sl i ng dengan
nogr r a- negr r n nr aj u r ang l t i n di duni : r
Bi ncl ugkl n ni l ai - ni l : r i r . ; r nl di anr al kan ol ch r r r asr r r r kr t \ l al ar si r dal ar n usr ha
r ncl ct akkl n N{ al avsi : r sct ant l i r t - q dr ' nsan ncr ar a- r ) eL. t r a nLi j u l ai n di dLr ni a. ( l 0 r r r r r l i r i l r )
1225 / l
S I I I - I T
D
a
p
a
t
k
a
n

S
k
e
m
a

j
a
w
a
p
a
n

d
i

w
w
w
.
b
a
n
k
s
o
a
l
a
n
s
p
m
.
c
o
m
SI ] t -, I T
10.
t 225t l
I}OLA
SEPAK ET-IIIO 2OOI'
A.khi rnr,a pasukan
bol a scpak Ti rrki mcngatasi pasukan
Rcpubl i k Ci zech 3 2 scrsl ah kcri nggal an
0
_-
j
dal arn
perfarvanan
bol a sepak yanu di adakan pada
l 6 Jun 200g
' Sci ei n ni l : r i ker a- i i nl n
bi ncar r gkan ni l ai
1, ang
di l nr ar kan or ch pcr nar n- penr , r n
r i r s. k. '
br l a scpak' f ur ki
sehi n, ssa ber j a' a mcngar ahkan pasukan r t cpubr i k czec r ' ar . upr n pada
al al n- va nr cr ekr kct i nggal an . . i ue gol .
( l 0 r nar kah)
I 215/ l
-
l l -
STJLI I '
D
a
p
a
t
k
a
n

S
k
e
m
a

j
a
w
a
p
a
n

d
i

w
w
w
.
b
a
n
k
s
o
a
l
a
n
s
p
m
.
c
o
m
I t .
SULTI
1225/ l
Keraj aan Mal al si a tcl ah menubLrhkan Sekol ah Watl asan vang mcneandungi sekol ah
kchrurgsaan dan sekol ah.j cni s kebangsnan. Penubuhan Sckol ah \van,asan benLrj Lran rrntuk
rnenl atupadukan rl kyat yang berbi l ang kaum.
I { ur ai kan ni l ai - ni i ai yang i ngi n di pupr r k mel al Lr i penubuhan Sckol al r Wau, asl u.
( I 0 r r ar kah
)
1225t1
i i
s{ i t . t l '
D
a
p
a
t
k
a
n

S
k
e
m
a

j
a
w
a
p
a
n

d
i

w
w
w
.
b
a
n
k
s
o
a
l
a
n
s
p
m
.
c
o
m