Anda di halaman 1dari 22

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Ulama ushul fi h se!erti Muhama" Ali I#nu Muhama" al. S$aukani #er!en"a!at #ah%a h&kum s$ar'i itu a"alah tuntutan Allah (a'ala $ang #erkaitan "engan !er#uatan &rang mukalaf) #aik #eru!a tuntutan) !ilihan atau men*a"ikan sesuatu se#agai se#a#) s$arat) !enghalang) sah) #atal) ruhkhsah atau a+imah , Nasrun Har&en 1) 1--. /012 3. S$ari'ah 4 hukum islam !a"a saat ini se!ertin$a su"ah "ikesam!ingkan &leh se#agian umat Islam.Pa"ahal *ika kita !ahami tu*uan "ari s$ariah Islam terse#ut sangatlah #aik. 1.0. 5umusan Masalah Ber"asarkan latar #elakang makalah ini) maka !en$usun mem#uat suatu rumusan masalah) $aitu / 1. A!a se#enarn$a s$ariah terse#ut. 0. A!a6a!a sa*a !em#agian h&kum Islam. 7. Bagaimana se#enarn$a !rinsi! "an %atak s$ariah Islam terse#ut.. 8. A!a tu*uan "ari S$ariah itu.. .. Bagaimana !enera!an s$ariah Islam "alam kehi"u!an #ermas$arakat sehari6 hari.. 1.7. Batasan Masalah Hukum6hukum s$ariah $ang selama ini su"ah terkesam!ingkan "alam mas$arakat Islam "i In"&nesia. 1.8. (u*uan Makalah ini "isusun "engan tu*uan untuk le#ih mengenal tentang !ermasalahan s$ariah. Baik itu "ari segi !engertiann$a) !em#ahagian h&kum Islam itu sen"iri $ang ter#agi ke!a"a h&kum taklifi "an h&kum %a"h'I) !rinsi!6 !rinsi! "an %atak s$ariah Islam $ang "iketahui sesuai "engan fitrah manusia) lues "alam !elaksanaann$a) ti"ak mem#eratkan manusia)"s#. Selain itu *uga "i#ahas tentang #agaimana menera!kan h&kum Islam terse#ut. 1

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

BAB II PEMBAHASAN 0.1. Pengertian Hukum S$ar'i 4 Hukum Islam , S$ariah 3 Kata S$ara' se9ara etim&l&gi #erarti *alan6*alan $ang "a!at "item!uh air) maksu"n$a a"alah *alan $ang "ilalui manusia untuk menu*u Allah. A!a#ila kata h&kum "irangkai "engan kata s$ara' $aitu Hukum S$ara' #erarti se!erangkat !eraturan #er"asarkan ketentuan Allah S:(. (entang tingkah laku manusia $ang "iakui "an "i$akini #erlaku serta mengikat untuk semua umat $ang #eragama Islam , Amir S$arifu""in I) 1--; / 021 3. Istilah S$ara' *uga sering "ise#ut "engna h&kum. Dua istilah ini se9ara termin&l&gi sama) #ahkan istilah s$ara' "alam !emakaiann$a "i!ersem!it !a"a as!ek6as!ek hukum $ang "i!ahami sekarang $aitu aturan6aturan Allah #erkenaan "engan kehi"u!an atau akti<itas manusia. Kata huku "alam #ahasa Ara# = > $ang se9ara etim&l&gi #erarti memutuskan) meneta!kan "an men$elesaikan. Pengertian kata h&kum memiliki rumusan $ang luas. Meski!un "emikian se9ara se"erhana "a!at "ikatakan #ah%a h&kum itu a"alah se!erangkat !eraturan tentang tingkah laku manusia $ang "iteta!kan "an "iakui &leh suatu Negara atatu kel&m!&k mas$arakat , Amir S$arifu""in I) 1--; / 021 3. (er"a!at !er#e"aan !en"a!at anatar ulama Ushul ?i h "an ulama fi h"alam mem#erikan !engertian h&kum s$ar'i karena #er#e"an$a sisi !an"ang mereka. Ulama ushul fi h se!erti Muhama" Ali I#nu Muhama" al. S$aukani #er!en"a!at #ah%a h&kum s$ar'i itu a"alah tuntutan Allah (a'ala $ang #erkaitan "engan !er#uatan &rang mukalaf) #aik #eru!a tuntutan) !ilihan atau men*a"ikan sesuatu se#agai se#a#) s$arat) !enghalang) sah) #atal) ruhkhsah atau a+imah , Nasrun Har&en 1) 1--. /012 3. Ulama ?i ih #er!en"a!at #ah%a Hukum a"alah aki#at $ang "itim#ulkan &leh kita# ,tuntutan 3 sa$r'I #eru!a wujub, mandub, hurmah, karabah dan ibadah. Per#uatan $ang "ituntut itu menurut mereka "ise#ut %a*i#) sunah) haram) makruh "an mu#ah , Nasrun Har&en) 1--. / 011 3. 0

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

@a"i ulama ushul fi h mengatakan #ah%a $ang "ise#ut hukum ini a"aAah "alil itu sen"iri #aik Al6Bur'an mau!un sunnah Na#i) teta!i ulama fi h ti"ak mem#e"akan antara "alil "engan aki#at $ang "itim#ulkan "alil itu. Karena itu ke"uan$a mereka se#ut "enga Cal6%a*i#. 0.0. Pem#agian Hukum Islam Ber"asarkan "efenisi "i atas ) ulama ushul fi h mem#agi h&kum Islam terse#ut ke!a"a "ua !em#agian $aitu h&kum al-taklifi "an wadhi. A. Hukum (aklifi Hukum taklifi a"alah titah Allah $ang #er#entuk tuntutan "an !ilihan. Dinamakan h&kum taklif karena titah ini langsung mengenai !er#uatan &rang $ang su"ah mukallaf. Dang "imaksu" "engan mukallaf "alam ka*ian h&kum islam a"alah setia! &rang $ang su"ah baligh ,"e%asa3 "an %aras. Anak6anak) &rang gila 4 ma#uk "an &rang terti"ur ti"ak termasuk g&l&ngna mukallaf) maka segala tin"akan $ang mereka lakukan ti"ak "a!at "ikenakan sangsi h&kum. A"a "ua #entuk tuntutan "i "alam h&kum islam) $aitu tuntutan untuk menger*akan "an tuntutan untuk meninggalakan. Dari segi kekuatan tuntutan terse#ut ter#agi !ula ke "alam "ua #entuk $aitu tuntutan $ang #ersifat mesti "an tuntutan $ang ti"ak mesti "an !ilihan $ang terletak "i antara menger*akan "an meninggalkan. Menurut Al6Ami"i , 1-27 / -1 3 h&kum taklif itu a"a em!at "engan ti"ak memasukkan al-ibadah ,!ilihan3 karena $ang "imaksu" "engan taklif itu a"alah #e#an ke!a"a &rang $ang mukallaf #aik untuk menger*akan atau meninggalkan) se"angkan menurut *umhur ulama h&kum taklif itu a"a lima ma9am $ang "ise#ut *uga "engan hukum $ang lima se#agai #erikut. a. :a*i#) $aitu tuntutan $ang mengan"ung suruhan $ang mesti "iker*akan) sehingga &rang $ang menger*akan !atut men"a!atkan

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM gan*aran) "an kalau "itinggalkan !atut men"a!atkan an9aman) se!erti firman Allah "alam B.S 8 / 7E $ang ter*emahann$a se#agai #erikut. F Sem#ahlah &lehmu Allah "an *anganlah kamu mem!ersekutukan6 N$a "engan sesuatu!un ,De!ag. 5.I )1-28/107 3. #. Sunat) $aitu tuntutan $ang mengan"ung suruhan teta!i ti"ak mesti "iker*akan) han$a #eru!a an*uran untuk menger*akann$a. Bagi &rang $ang melaksanakan #erhak men"a!atkan gan*aran. Karena ke!atuhann$a) teta!i a!a#ila tuntutan itu "itinggalkan #&leh sa*a) ti"ak men"a!at an9aman "&sa se!erti firman Allah S:(. Dalam B.S 0 / 020 $ang ter*emahann$a se#agai #erikut. F Hai &rang6&rang $ang #eriman) a!a#ila kamu #ermu'amalah ti"ak se9ara tunai untuk %aktu $ang "itentukan ) hen"aklah kamu menuliskann$aG. ,De!ag. 5.I) 1-28 / ;13. 9. Haram) $aitu tuntutan $ang mengan"ung larangan $ang mesti "i*auhi. A!a#ila sese&rang telah meninggalkann$a #erarti "ia telah !atuh ke!a"a $ang melarangn$a) karena itu "ia !atut men"a!atkan gan*aran #eru!a !ahala. Hrang $ang ti"ak meninggalkan larangan #erarti "ia telah mengingkari tuntutan Allah) karena itu !atut men"a!atkan an9aman "&sa) se!erti firman Allah S:(. Dalam B.S 1; / 07 $ang ter*emahann$a se#agai #erikut. F I@anganlah kamu mengatakan ah ke!a"a i#u #a!akmu) "an *anganlah kamu menghar"ikke"uan$a) katakanlah ke!a"a ke"uan$a !erkataan $ang mulia.G ,De!ag. 5.I) 1-28 / 80;3. ". Makruh) $aitu tuntutan $ang mengan"ung larangan teta!i ti"ak mesti "i*auhi. Artin$a &rang $ang meninggalkan larangan #erarti telah mematuhi $ang melarangn$a) karena itu ia #erhak men"a!at gan*aran !ahala. (eta!i karena ti"ak a"a larangan $ang #ersifat mesti) maka &rang $ang meninggalakan larangan itu ti"ak "a!at "ise#ut men$alahi 8

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM $ang melarang) "an ti"ak #erhak men"a!atkan an9aman "&sa se!erti sa#"a Na#i SA:. Berikut ini. FDari I#nu Umar) sem&ga Allah meri"hain$a) 5asulullah SA: #ersa#"a) !er#uatan halal $ang !aling "i#en9i Allah a"alah (halak.G ,H5. A#u Dau") I#n Ma*ah "an "ishahihkan Hakim3,Al6Shan'ani) hal / 1E23. e. Mu#ah) $aitu titah Allah S:( $ang mem#erikan titah kemungkinan untuk memilih antara menger*akan atau meninggalkan ) "alam hal ini ti"ak a"a tuntutan #aik menger*akan atau meninggalkan. A!a#ila sese&rang menger*akan "ia ti"ak "i#eri gan*aran "an ti"ak !ula an9aman atas !er#uatann$a itu. Dia *uga ti"ak "ilarang #er#uat) karena itu a!a#ila "ia melakukan !er#uatan itu "ia ti"ak "ian9am "an ti"ak "i#eri gan*aran se!erti firman Allah S:( "ala B.S 0 / 00- $ang ter*emahann$a se#agai #erikut. F(alak ,$ang "a!at ru*uk3 "ua kali. Setelah itu) #&leh ru*uklagi "engan 9ara $ang ma'ruf atau men9eraikan "engan 9ara $ang #aik ,De!ag. 5.I) 1-28 / ..3. Pengaruh titah ini terha"a! !er#uatan "ise#ut *uga i#ahah) "an !er#uatan $ang "i#eri !ilihan untuk #er#uat atau ti"ak itu "ise#ut mu#ah. B. Hukum :a"h'i Ulama ushul fi h mem#agi h&kum %a"h'I ke!a"a lima ma9am $aitu #erikut ini. Sabab, syarth, mani, shah, "an bathil ,Nasrun Har&en) 1--./ 813) se"angkan menurut Al6Ami"i tu*uh ma9am $aitu #erikut ini. Sabab, syarth, mani, shah, bathil,azimah "an rukhsah ,Al6Ami"i) 1-27 / -13. 1. Sabab) $aitu titah $ang meneta!kan #ah%a sesuatu itu "i*a"ikan se#a##agi %a*i# "iker*akan suatu !eker*aan ) se!erti firman Allah S:( "alam B.S 1; /;2 $ang ter*emahann$a se#agai #erikut. FDirikanlah shalat sesu"ah matahari tergelin9ir.G ,De!ag. 5.I) 1-28 / 87E3.

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 0. Syarath) $aitu titah $ang menerangkan #ah%a sesuatu itu "i*a"ikan s$arat #agi sesuatu se!erti sa#"a Na#i SA:) $ang ter*emahann$a se#agai #erikut. FSesungguhn$a Allah ti"ak menerima shalat salah se&rang "i antara kamu a!a#ila "ia #erha"as hingga #er%u"hu.G H.5. S$aikhani ,Al6Shan'ani I) ttth /813. Shalat ti"ak "a!at "ilaksanakan tan!a %u"hu) teta!i sese&rang $ang "alam kea"aan #er%u"hu ti"ak &t&matis harus menger*akan shalat karena #er%u"hu itu meru!akan salah satu s$arat sah n$a shalat. @a"i suatu h&kum taklifi ti"ak "a!at "ilaksanakan se#elum memenuhi s$arat6s$arat $ang telah "itentukan syara. Hleh se#a# itu #er%u"hu , su9i 3 meru!akan s$arat sahn$a shalat. 7. Mani ,!enghalang3) $aitu sesuatu $ang n$ata ke#era"aann$a

men$e#a#kan ti"a* a"a h&kum. Misaln$a sa#"a 5asulullah SA: ke!a"a ?atimah #inti A#i Hu#eis$ $ang ter*emahann$a se#agai #erikut. F A!a#ila "atang hai" kamu tinggalkanlah shalat) "an a!a#ila telah #erhenti) maka man"ilah "an shalatlah.G H.5. Bukhari , Al6As alan$) I tth /E73. Dari 9&nt&h69&nt&h "i atas *elas keterkaitan antara se#a#) s$arat "an mani' sangat erat. 8. Shah) $aitu suatu h&kum $ang sesuai "engan tuntutan s$ara'. Maksu"n$a h&kum itu "iker*akan *ika a"a !en$e#a# ) memenuhi s$arat6s$arat "an ti"ak a"a se#a# !enghalang untuk melaksanakann$a. Misaln$a) menger*akan shalat +uhur setelah tergelin9ir matahari sa#a# ,se#a#3telah #er%u"hu ,s$arat3) "an ti"ak a"a !enghalang ,mani'3 se!erti hai") nifas "an se#again$a) maka hukumn$a a"alah sah. .. Bathil, $aitu terle!asn$a h&kum s$ara' "ari ketentuan $ang "iteta!kan "an ti"ak a"a aki#at h&kum $ang "itim#ulkann$a) se!erti #ataln$a *ual #eli E

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM "engan mem!er*ual#elikan minuman keras) karena minuman keras itu ti"ak #ernilai harta "alam ketentuan hukum s$ara'. A"a!un mengenai rukhsah "an Cazimah) S$arifu""in se!en"a!at "engan Al6Ami"i $aitu termasuk !ema#ahasan h&kum %a"h'i "alam !elaksanaan h&kum taklifi ,S$arifu""in I) 1--;/ 023. Azimah $aitu h&kum asal atau !elaksanaan h&kum taklifi #er"asarkan "alili umum tan!a meman"ang ke!a"a kea"aan mukallaf $ang melaksanakann$a) se!erti haramn$a #angkai untuk umat Islam. Rukhsah, $aitu keringanan atau !elaksanaan h&kum taklifi #er"asarkan "alil $ang khusus se#agai !enge9ualian "ari "alil $ang umum karena kea"aan tertentu se!erti #&leh memakan #angkai "alam kea"aan tertentu) %alau!un se9ara umum memakan #angkai itu haram. 0.7. Prinsi! "an :atak S$ari'ah (u*uan utama s$ari'ah menga*ak manusia ke!a"a ke#aikan "an melarang "ari #er#uat salah) men"a!atkan ke#ahagiaan "i "unia "an "i akhirat. Untuk itu "alam !elaksanaann$a sa$ri'ah mem!un$ai lima !rinsi! umum $ang "ikemukakan &leh Su!an Kusumamihar*a) ,1-;23 antara lain se#agai #erikut. a. Sesuai "engan ?itrah Manusia Allah menegaskan tentang kesesuaian sa$ri'ah "engan !&tensi manusia "i antaran$a "alam B.S 71/71 "an B.S 0 /12.. Dua a$at terse#ut men*elaskan #ah%a seluruh aturan $ang a"a "alam s$ari'ah ti"ak a"a $ang ti"ak "a!at "ilakukan &leh manusia sesuai "engan situasi "an k&n"isin$a masing6masing. Bahkan Allah mengkehen"aki kemu"ahan #agi manusia) #ukan kesukaran. #. Lu%es "alam Pelaksanaann$a Allah men*elaskan tentang kelu%esan s$ariah terse#ut "alam B.S 0/1;7) #ah%a hal6hal $ang "iharamkan "alam suatu kea"aan "an k&n"isi tertentu) "a!at men*a"i halal "alam kea"aan "an k&n"isi lain) $aitu "alam kea"aan ter!aksa. J&nt&h lain se!erti $ang "i*elaskan "alam ha"is 5asul ri%a$at Bukhari) ,Al6 As alan$) tth/--3 #ah%a #agi &rang $ang ti"ak mam!u menger*akan shalat

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM "alam kea"aan #er"iri) maka ia #&leh melakukann$a sam#il "u"uk) "an selan*utn$a #&leh sam#il #er#aring. 9. (i"ak Mem#eratkan Semua s$ariat Allah ti"ak a"a $ang #erat) sehingga manusia ti"ak mam!u melaksanakann$a. J&nt&h i#a"ah $ang "i%a*i#kan . kali "alam 08 *am) $ang han$a mem#utuhkan %aktu minimal kira6kira .K; menit L 7. menit) +akat harta han$a #erkisar 0). M) .M) "an 11 M) i#a"ah ha*i 9uku! sekali seumur hi"u!) #egitu *uga "engan #en"a $ang "iharamkan han$a se#agian ke9il a!a#ila "i#an"ingkan "engan $ang "ihalalkan. ". Peneta!an Hukum Se9ara Bertaha! Allah mengharamkan suatu hal ti"ak se9ara langsung) melainkan melalui taha!an. J&nt&h !engaharaman minuman keras) ti"ak langsung sekaligus "ilarang teta!i #erangsur6angsur setaha! "emi setaha! sam!ai akhirn$a "iharamkan. Allah S:( menurunkan a$at larangan minuman keras "engan larangan se9ara #ertaha!. Pr&sesn$a "ia%ali "engan turunn$a B.S 0/01- $ang mengatakan #ah%a !a"a khamar "an *u"i ter"a!at "&sa #esar "an a"a manfaatn$a #agi manusia) teta!i "&sa ke"uan$a le#ih #esar "ari!a"a manfaatn$a. Setelah itu Allah turunkan B.S 8/87 #eru!a larangan men"ekati shalat #agi &rang6&rang $ang ma#uk. Kemu"ian Allah turunkan B.S ./ -1 $ang men$atakan se9ara tegas tentang haramn$a minuman keras "an "itegaskan &leh ha"is 5asul %alau!un se"ikit "iminum maka statusn$a sama) $aitu hukumn$a haram. e. (u*uan S$ari'ah a"alah Kea"ilan Pen9a!aian kea"ilan "i "alam s$ariah se9ara eks!lisit tam!ak !a"a a"an$a !en*elasan tentang !&k&k6!&k&k akhlak $ang #aik $ang ter"a!at "alam s$ariat terse#ut. Allah men*elaskan hal itu "i "alam B.S 1E/-1. S$ari'ah Islam mem!un$ai tiga %atak $ang ti"ak #eru#ah6u#ah $aitu #erikut ini/ ,13 takammul ,lengka!3) ,03 wasathiyyah ,!ertengahan4m&"erat3) ,73 harakah ,"inamis3. :atak takammul mem!erlihatkan #ah%a s$ari'ah itu "a!at mela$ani g&l&ngan $ang teta! !a"a a!a $ang su"ah a"a ,k&nsisten3) "an "a!at

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM !ula mela$ani g&l&ngan $ang menginginkan !em#aharuan ,Dahlan II) e". 1--;/.;;3. K&nse! wasathiyyah mengkehen"aki keselarasan "an keseim#angan atara segi ke#en"aan "an segi ke*i%aan. Ke"uan$a sama6sama "i!erlihatkan tan!a menga#aikan salah satu "ari !a"an$a) se"angkan "ari segi harakah ,ke"inamisan3) i*tiha". 0.8. A!likasi S$ariah A!likasi atau !elaksanaan hukum Islam se#agaimana $ang telah "ise#utkan "i atas selain #ertu*uan menun*ukkan ke!atuhan ke!a"a Allah S:( "an men9ari ri"ha6N$a *uga untuk mem#erikan !an"uan4 #im#ingan ke!a"a manusia "alam menem!uh kehi"u!ann$a "emi ter%u*"n$a atau ter9i!tan$a keselamatan "unia "an ke#ahagiaan akhirat ,B.S .1/.EA B.S 0/0113. Ber"asarkan tu*uan terse#ut menurut Amir S$arifu""in I) ,1--;/ .3) h&kum Islam itu mengan"ung "ua #i"ang !&k&k) $aitu #erikut ini. 13 Ka*ian tentang !erangkat !eraturan terin9i $ang #ersifat amaliah "an harus "iikuti umat Islam "alam kehi"u!an #eragama) $ang "ise#ut fi ih. 03 Ka*ian tentang ketentuan serta 9ara "an usaha $ang sistematis "alam menghasilkan !erangkat !eraturan $ang terin9i itu "ise#ut ushul fi h. ?i h "an ushul fi h meru!akan "ua #ahasan $ang ter!isah) teta!i saling #erkaitan. Pa"a t&!ik ini $ang men*a"i #ahasan a"alah h&kum amali$ah ,fi ih3 $ang !em#ahasann$a "ikem#angkan "alam Ilmu S$ari'ah. Ilmu S$ari'ah a"alah ilmu $ang mengka*i tentang h&kum6hukum $ang #erkaitan "engan hu#ungan antara manusia "engan !en9i!tan$a "an antara manusia "engan sesame manusia "an makhluk lainn$a. As!ek !em#ahasan h&kum ini "i#agi men*a"i se#agai #erikut. a. I#a"ah "alam Arti Khusus , I#a"ah Mah"hah 3 Daitu i#a"ah $ang "ilaksanakan sesuai "engan ketentuan6ketentuan $ang su"ah "igariskan agama Islam se9ara rin9i) se!erti thaharah) shalat) !uasa) +akat) "an ha*i. Berikut ini a"alah !en*elasan rin9i tentang i#a"ah mahdhah terse#ut. s$ari'ah mem!un$ai kemam!uan untuk #ergerak "an #erkem#ang. Untuk mengiringi !erkem#angan itu "i "alam s$ari'ah a"a k&nse!

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 13 (haharah Menurut #ahasa thaharah #erarti #ersih "ari k&t&ran. Dan menurut istilah ter"a!at !er#e"aan !en"a!at ulama) A#"urrahman al6@a+iri !en$usun kita# al6 ?i h ala Ma+ahi# al6Ar#a'ah #er!en"a!at thaharah a"alah suatu sifat makna%i $ang "itentukan &leh Allah S:( se#agai s$arat s$ahn$a shalat ,Dahlan N) 1--;/1;8;3. Dasar hukumn$a antara lain firman Allah S:( "alam B.S 0/000 $ang ter*emahann$a se#agai #erikut. FISesungguhn$a Allah men$enangi &rang6&rang $ang #ertau#at) "an men$enangi &rang6&rang $ang su9i ,#ersih3.G ,De!ag. 5.I) 1-28/.83. Dalil lainn$a ter"a!at antara lain "alam B.S 0/10.) "an B.S ;8/16.. (haharah "alam a*aran Islam meru!akan #agian "ari !elaksanaan i#a"ah ke!OaP"a Allah. Setia! muslim "i%a*i#kan shalat lima %aktu sehari semalam "an se#elum melaksanakann$a "is$aratkan #ersu9i terle#ih "ahulu. Hal ini mem#uktikan #ah%a a*aran Islam sangat mem!erhatikan "an men"&r&ng umat Islam untuk mem#iasakan "iri hi"u! #ersih) in"ah) "an sehat. Karena itu kehi"u!an umat Islam a"alah kehi"u!an $ang su9i "an #ersih. Di sam!ing se#agai suatu ke%a*i#an) thaharah *uga melam#angkan tuntutan Islam untuk memelihara kesu9ian "iri "ari segala k&t&ran "an "&sa. Allah $ang Maha Su9i han$a "a!at "i"ekati &leh &rang6&rang $ang su9i) su9i fisik "ari k&t&ran "an su9i *i%a "ari "&sa. @a"i thaharah #erarti mem#ersihkan "iri lahir "an #atin) *asmani "an r&hani "ari ha"as) na*is) "an !en$akit r&hani se!erti s$irik) ria) s&m#&ng "an sifat6sifat ter9ela lainn$a. A"a!un alat untuk #ersu9i a"alah air untuk %u"hu "an man"i "an tanah atau!un "e#u untuk ta$amum. Bersu9i "ari ha"as "engan *alan %u"hu "an man"i) "alam kea"aan tertentu "a!at "iganti "engan ta$amum. Bersu9i "ari na*is #erlaku !a"a #a"an) !akaian "an tem!at "engan 9ara menghilangkan %arna) #au) #entuk "an rasa na*is terse#ut. Bersu9i "ari !en$akit r&hani "engan 9ara mem&h&n am!un ke!a"a Allah S:() "an meluruskan niat kem#ali untuk menghilangkan !en$akit r&hani itu.

11

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 03 Shalat Se9ara #ahasa shalat #erarti "&'a se#agaiman firman Allah S:( "alam B.S -/117 $ang ter*emahann$a se#agai #erikut. FDan #er"&alah untuk mereka) sesungguhn$a "&'a) kamu ,men*a"i3 ketentraman *i%a #agi merekaG. ,De!ag) 5.I) 1-28/0-;3. Shalat menurut istilah #erarti suatu i#a"ah $ang mengan"ung u9a!an "an !er#uatan tertentu $ang "imulai "engan tak#iratul ihram "an "iakhiri "engan salam. Dasar shalat se#agai salah satu rukun Islam a"alah firman Allah S:( "alam B.S 0/78 $ang ter*emahann$a se#agai #erikut. FDirikan shalat) tunaikanlah +akat "an ruku'lah #eserta &rang6&rang $ang ruku'G. ,De!ag) 5.I) 1-28/1E3. Selan*utn$a firman Allah S:( tentang shalat antara lain "itemui "alam B.S 0/072A B.S -2/.A B.S 8/117. Perintah shalat "a!at "ikel&m!&kkan ke "alam !erintah %a*i# "an !erintah sunnah. Shalat far"hu ter#agi "ua $aitu far"hu'ain "an far"hu kifa$ah. A"a!un !erintah $ang #ersifat far"hu'ain itu a"alah !erintah ke!a"a in"i<i"u6 in"i<i"u "an ti"ak "a!at "itum!angkan ke!a"a &rang lain se!erti shalat lima %aktu. Perintah $ang #ersifat far"hu kifa$ah $aitu ke%*i#an $ang a!a#ila su"ah "ilaksanakan &leh se#ahagian atau sekel&m!&k muslim maka gugurlah ke%a*i#an muslim lainn$ase!erti shalat *ena+ah. Ketentuan shalat "iteta!kan &leh s$ari'at Islam #er"asarkan AL6Bur'an "an "i9&nt&hkan &leh Na#i SA: #egitu *uga !a"a shalat *um'at "an shalat *ena+ah. Shalat far"hu'ain $ang lain a"alah shalat *um'at #agi laki6laki. Shalat *um'at a"alah shalat $ang "ilakukan !a"a %aktu +uhur se9ara #er*ama'ah "an "ia%ali "engan "ua khut#ah. Ke%a*i#an shalat *um'at "i"asarkan !a"a firman Allah S:( "alam B.S E0/$ang ter*emahann$a se#agai #erikut. FHai &rang6&rang $ang #eriman) a!a#ila "iseur untuk menunaikan shalat !a"a hari *um'at) maka #ersegeralah kamu ke!a"a mengingat Allah "an tinggalkan

11

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM *ual6#eli. Dang "emikian itu le#ih #aik #agimu *ika kamu mengetahuiG. ,De!ag. 5.I) 1-28/-773. Shalat $ang far"hu kifa$ah a"alah melaksanakan shalat *ena+ah. Shalat *ena+ah mem!un$ai !ers$aratan $ang sama "engan !ers$aratan shalat $ang lain) se!erti menutu! aurat) su9i #a"an "an !akaian "ari na*is) "an mengha"a! ki#lat) se"angkan rukun shalat *ena+ah a"alahA niat) tak#ir 8 kali "engan tak#iratul ihram) mem#a9a Al6?atihah sesu"ah tak#iratul ihram) mem#a9a shala%at ke!a"a Na#i sesu"ah tak#ir ke"ua) men"&akan ma$at sesu"ah tak#ir ketiga) "&a sesu"ah tak#ir $ang keem!at) #er"iri *ika kuasa "an salam. Ke%a*i#an shalat #agi setia! muslim ti"ak !ernah #erhenti "alam kea"aan a!a!un) se!an*ang #erakal sehat) $ang "ise#ut "engan a+imah) namun Islam mem#erikan keringanan $ang "i#erikan ke!a"a &rang $ang se"ang sakit atau "alam !er*alanan) #eru!a *amak "an asar. A"a!un *amak a"alah mengum!ulkan "ua shalat !a"a satu %aktu) $aitu shalat +uhur "an ashar "an shalat maghri# "an is$a. A!a#ila shalat maghri# "ise#ut *amak ta "im. A!a#ila shalat +uhur "ilakukan !a"a %aktu ashar atau !a"a %aktu maghri# "ise#ut *amak ta'khir. Shalat asar a"alah meringkas shalat $ang em!at rakaat men*a"i "ua rakaat) $aitu shalat +uhur) ashar) "an is$a. Biasan$a shalat *amak "ilakukan sekaligus "engan meng asarn$a) sehingga shalat $ang em!at rakaat men*a"i "ua6"ua rakaat. Shalat $ang ti"ak "a!at "i*amak a"alah shalat su#uh) se"angkan shalat $ang ti"ak "a!at "i asarkan a"alah shalat maghri# "an shalat su#uh. A"a!un shalat sunah *uga #an$ak $ang harus "ilakukan &leh umat Islam. Dan shalat sunah nawafil $aitu shalat sunah $ang mem!un$ai %aktu tersen"iri se!erti shalat aidaini ,"ua hari ra$a3) shalat tahi$atul mas*i") shalat kusuf) shalat khusuf) shalat taha*u") shalat "huha) "an lain6lain. Shalat6shalat sunah terse#ut meru!akan i#a"ah khusus) $ang "ilakukan untuk men"ekatkan "iri ke!a"a Allah) mem#ina !ri#a"i "an men*aga "iri su!a$a ti"ak ter*erumus ke!a"a "&sa serta selalu "alam lin"ungan Allah S:(.

10

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Shalat memiliki #an$ak hikmah. Antara lain men"i"ik&rang agar "isi!lin "engan %aktu) karena i#a"ah shalat harus "iker*akan !a"a %aktu $ang telah "itentukan. Shalat *uga mengan"ung makna !em#inaan !ri#a"i) $aitu "a!at menghin"arkan "iri "ari !er#uatan "&sa "an kemungkaran. Dengan melakukan shalat !er#uatan "a!at "ik&ntr&l "engan #aik karena setia! %aktu shalat "ia akan mengha"a! ke!a"a Allah untuk mem&h&n !etun*uk "an meminta am!unan. Pri#a"i $angterk&ntr&l se"emikian ru!a akan 9en"erung #ertingkah laku $ang #aik"an terhin"ar "ari !er#uatan "&sa) sehingga setia! selesai shalat "ia akan kem#ali ke!a"a rutinitasn$a "engan *i%a $ang #ersih. 73 Puasa Menurut #ahasa !uasa #erarti menahan se#agaimana $ang "iungka!kan "alam firman Allah S:( "alam B.S 1-/0E $ang ter*emahann$a se#agai #erikut. FSesungguhn$a Aku telah #erna+ar #er!uasa untuk (uhan Dang Maha Pemurah) maka aku ti"ak akan #er#i9ara "engan se&rang manusia !un hari iniG. ,De!ag. 5.I) 1-28/8E.3. Menurut istilah !uasa a"alah menahan "iri "ari segala !er#uatan $ang mem#atalkann$a) se!erti makan) minum) *imak mulai ter#it fa*ar sam!ai ter#enam matahari. Dasar h&kum !uasa "itemui "alam Al6Bur'an "an sunnah 5asul. Dari Al6Bur'an "asar h&kum !uasa a"alah firman Allah "alam B.S 0/127 $ang ter*emahann$a se#agai #erikut. FHai &rang6&rang $ang #eriman "i%a*i#kan ke!a"amu #er!uasa se#agaimana "i%a*i#kan atas &rang6&rang se#elum kamu) sem&ga kamu men*a"i &rang6&rang $ang #ertak%aG. ,De!ag. 5.I) 1-28/883. Puasa ter#agi em!at) $aitu !uasa %a*i#) sunat) haram) "an makruh. Puasa %a*i# antara lain se#agai #erikut ini. Pertama) !uasa 5ama"han. Perintah !uasa rama"han ter"a!at "alam firman Allah S:( "alam B.S 0/1276 12.. Puasa 5ama"han mulai "i%a*i#kan !a"a tahun ke"ua hi*ri$ah. 17

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Ke"ua) !uasa Ba"ha. Puasa a"ha $aitu mengganti !uasa 5ama"han $ang "itinggalkan. Daliln$a $aitu firman Allah S:( "alam B.S 0 /128. Ketiga) !uasa Na+ar. Puasa na+ar $aitu !uasa $ang "iker*akan karena na+ar untuk men"ekatkan "iri ke!a"a Allah S:(. Dalil !uasa na+ar itu ter"a!at "alam firman Allah S:( B.S ;E/;. Keem!at) !uasa Kifarat. Puasa kifarat $aitu !uasa se#agai aki#at "ari !elanggaran6!elanggaran tertentu se!erti/ su!m!ah !alsu "engan melaksanakan !uasa selama ,73 hari. Daliln$a #er"asarkan firman Allah S:( "alam B.S . /2-) mem#unuh &rnag ti"ak senga*a "engan !uasa "ua #ulan #erturut6turut #er"asarkan B.S 8 /-0) melakukan hu#ungan seks !a"a siang 5ama"han) melakukan +ihar $aitu mengharamkan istri "an men$amakan istri "engan i#u #er"asarkan B.S .2/768. Kelima) !uasa ?i"$ah. Puasa fis$ah $aitu !engganti "ari ke%a*i#an melaksanakan ur#an karena !elanggaran !eraturan "alam i#a"ah ha*i) $aitu !uasa 7 hari "i k&ta Mekah "an ; hari lagi "i negeri sen"iri. Ke%a*i#an !uasa fi"$ah ini "i"asarkan !a"a firman Allah S:( B.S 0 / 1-E. A"a!un !uasa sunat atau tatha%%u' antara lain #erikut ini. a3 !uasa senin "an kamis) #3 !uasa enam hari "i #ulan S$a%al) 93 !uasa !a"a tanggal Qulhi**ah) "3 !uasa !a"a hari As$ura) e3 !uasa !a"a tia! tanggal 17) 18 "an 1. #ulan Bamariah. Puasa haram) antara lain #erikut ini. a3 !uasa terus6menerus ,%ishal3) #3 !uasa !a"a hari hari $ang "iharamkan $aitu hari tas$rik) ,11) 10 "an 17 Qulhi**ah3 "an "ua hari ra$a , 1 s$a%al "an 11 +ulhi**ah3) 93 !uasa hari syak ,71 s$a'#an3) "3 !uasa se&rang !erem!uan $ang se"ang hai" atau nifas) "an e3 !uasa sunat se&rang istri $ang suamin$a se"ang #era"a "i rumah se"angkan ia ti"ak mengi+inkann$a. Puasa makruh antara lain #erikut ini. a3 !uasa sunat "engan susah !a$ah , karena sakit atau "alam !er*alanan 3) "an #3 !uasa sunat

18

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM !a"a hari @um'at atau hari sa#tu sa*a ,ke9uali kalau hari*um'at atau sa#tu itu #erte!atan "engan hari $ang "isunahkan !uasa3. Kesem!urnaan !uasa #ukan han$a menahan "iri "ari makan "an minum) "an melakukan hu#ungan suami6istri !a"a siang 5ama"han sa*a) teta!i mengan"ung arti menahan "iri "ari segala !er#uatan $ang ti"ak sesuai "engan hikmah "an tu*uan !uasa. Hikmah melaksanakan !uasa antara lain a"alah se#agai #erikut ini. ,13 Disi!lin r&haniah) meru!akan !engekangan "iri "ari !er#uatan $ang mem#atalkan !uasa ,03 Pem#entukan akhlakul karimah) "engan #er!uasa iman "i"i"ik untuk #er#uat #aik "an mulia ,73 Pengem#angan nilai6nilai s&9ial ,83 Latihan r&hani $ang "imulai "engan latihan6latihan se9ara fisik $aitu menahan "iri "ari makan) minum) hu#ungan seks) "an lain6lain. Puasa memiliki hikmah $ang #esar #agi $ang mengamalkann$a. Karena) !uasa a"alah i#a"ah $ang mengan"ung niali6nilai !en"i"ikan untuk menahan "an mengen"alikan "iri "ari keinginan6keinginan negatif atau #uruk $ang men"&r&ng ke!a"a ke*ahatan. ,83 Qakat Qakat #erarti su9i) se"angkan menurut s$ari'ah) +akat a"alah mem#erikan harta tertentu $ang "i%*i#kan Allah mengeluarkann$a ke!a"a &rang6&rang $ang #erhak meneriman$a. Pen"a!at ini "ikemukakan &leh Dusuf Bar"a%i ,Dahlan NI) 1--;/1-2.3. Dasar h&kum mengeluarkan +akat ini a"alah firman Allah S:( "alam B.S -/117 $ang ter*emahann$a se#agai #erikut. FAm#illah +akat "ari se#agian harta mereka) "engan +akat itu kamu mem#ersihkan "an mensu9ikan mereka) "an men"&'alah untuk mereka. Sesungguhn$a "&a kamu itu ,men*a"i3 ketentraman *i%a #agi mereka. Dan Allah Maha Men"engar lagi Maha MengetahuiG. ,De!ag. 5.I) 1-28/0-;3.

1.

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Qakat meru!akan !em#erian khas Islam) $ang su"ah "i%a*i#kan Allah semen*ak Na#i I#rahim AS "an Na#i6na#i sesu"ahn$a ,Luth) Isha ) Da'ku# "an lain6lain3) se#agaimana firman Allah S:( "alam B.S 01/;7 "an B.S . /10. Ke%a*i#an +akat ini "i!ertegas "engan sa#"a 5asulullah ,ter*emahann$a3 #erikut ini. FISesungguhn$a Allah telah me%a*i#kan +akat harta $ang "iam#il "ari &rang6&rang ka$a "an "iserahkan ke!a"a &rang6&rang miskinG. ,H.5. Muttafa un'alaih "an Lafa+ Bukhari3 ,Al6Shan'ani I) tth/1013. Se9ara garis #esar +akat "i#agi ke!a"a "ua ma9am $aitu #erikut ini. 13 Qakat Mal ,+akat harta3 A"a!un *enis harta $ang %a*i# "i+akatkan #er"asarkan firman Allah S:( antara lain "alam B.S 0 / 0E;. ,a3 (ernak ,#3 Emas "an !erak ,93 Barang "agangan ,"3 Hasil !ertanian ,e3 Barang tam#ang "an harta ter!en"am ,f3 Qakat hasil usaha "an !r&fesi Dengan ketentuan nisa# #erkisar "ari 0.. M sam!ai "engan 01 M. 03 Qakat Nafs ,+akat fitrah3 Selain "ari ke%a*i#an mem#a$ar +akat harta) setia! muslim "i%a*i#kan mam#a$ar +akat fitrah sam!ai #ulan 5aman"han #erakhir. Qakat fitrah mulai "i%a*i#kan !a"a #ulan 5ama"han tahun ke60 Hi*ri$ah) sekaligus !a"a tahun "i%a*i#kan i#a"ah !uasa. Ke%a*i#an +akat fitrah #erlaku untuk seluruh umat Islam #er"asarkan sa#"a 5asulullah ,ter*emahann$a3 se#agai #erikut. F5asulullah SA: me%a*i#kan +akat fitrah satu sa'kurma atau satu sa'gan"um #agi ham#a saha$a atau &rang mer"eka) #aik laki6laki mau!un !erem!uan) #aik anak ke9il mau!un &rang "e%asa $ang muslim. Perintah mem#a$arn$a se#elum shalat I"G. ,H.5. Mutafa Alaihi3 ,Al6Shan'ani) II tth/17;3.

1E

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Mengenai &rang6&rang $ang #erhak menerima +akat "i*elaskan !a"a B.S -/E1 $ang "ikenal "engan asnaf $ang "ela!an. FSesungguhn$a +akat itu) han$alah untuk &rang6&rang $ang fakir) &rang6&rang miskin) !engurus6!engurus +akat) !ara mualaf $ang "i#u*uk hatin$a) untuk ,memer"ekakan3 #u"ak) &rang6&rang $ang #erutang) untuk *alan Allah "an &rang6&rang se"ang "alam !er*alanan) se#agai suatu keteta!an $ang "i%a*i#kan AllahA Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bi*aksanaG. ,De!ag. 5.I) 1-28A 0023. Qakat a"alah i#a"ah maliyah ,#erkaitan "engan harta3 $ang memilki "am!ak s&sial untuk mem!erke9il kesen*angan antara g&l&ngan ka$a "an si miskin. Menurut a*aran Islam) harta a"alah milik Allah) &rang $ang men"a!atkan harta ti"ak se!enuhn$a memiliki harta terse#ut) a"a hak6hak &rang lain !a"a harta $ang "ikuasain$a) karena itu hak6hak terse#ut harus "i#erikan setia! %aktu sesuai "engan ketentuan s$ari'at. Dengan "emikian) *ika +akat "ilaksanakan "engan #aik) maka kemiskinan "i kalangan umat Islam akan "a!at "ikurangi) #ahkan mungkin "iha!uskan. .3 Ha*i "an Umrah Menurut #ahasa kata hajj #erarti #ermaksu" mengun*ungi sesuatu ,al Qashdu lizziarah3 "an menurut s$ariat Islam #erarti mengun*ungi baitullah untuk men*alani i#a"ah ,i amatan linnusuki3 ,Muhamma" Ali) 1-21/7813. Ha*i meru!akan ritual $ang su"ah "ikenal se*ak masa *ahili$ah kemu"ian "isem!urnakan sesuai "engan a*aran Islam. Se#agaimana firman Allah S:( "alam B.S 0/ 1-E $ang ter*emahann$a se#agai #erikut. Dan sem!urnakanlah ha*i "an umrah karena Allah ,De!ag. 5.I) 1-28/8;3. A$at ini mengin"ikasikan #ah%a i#a"ah ha*i itu su"ah "ikenal se*ak masa6masa se#elum Islam. I#a"ah ha*i $ang "is$ariatkan "alam Islam menga9u !a"a i#a"ah ha*i $ang !ernah "ilakukan &leh Ba#i I#rahim AS ,B.S 1E/1016107A B.S 0/10.610-3.

1;

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Ha*i se#agai salah satu rukun Islam) %a*i# "ilakukan &leh &rang6&rang $ang mam!u satu kali seumur hi"u!. Ke%*i#an ini "i"asarkan !a"a firman Allah S:( "alam B.S 7/ -; $ang ter*emahann$a se#agai #erikut. FMenger*akan i#a"ah ha*i a"alah ke%a*i#an manusia terha"a! Allah $aitu ,#agi3 &rang $ang mam!u melaksanakan !er*alanan ke BaitullahG. ,De!ag. 5.I) 1-28/ -03. Alasan lainn$a a"alah firman Allah S:( "alam B.S 0/1-E61-;) B.S 00/ 0;602) se"angkan i#a"ah ha*i %a*i# #agi setia! muslim $ang mam!u satu kali seumur hi"u! se#agaimana sa#"a 5asulullah SA: ,ter*emahann$a3/ FHa*i satu kali) maka a!a#ila le#ih "ari itu a"alah sunatG. ,H5. Ahma") A#u Dau") Nasa'I "an "ishahihkan &leh Hakim ,Sai" Sa#i ?i h Sunnah N ,ter*3 1-2;/813. Pelaksanaan i#a"ah ha*i "a!at "ilakukan "engan tiga 9ara $ang #erikut ini . ,a3 Ha*i (amattu') $aitu melaksanakan umrah terle#ih "ahulu) "an setelah tahallul umrah mem&t&ng seek&r kam#ing "i Mina) sean"ain$a ti"ak mam!u "iganti "engan !uasa se!uluh hari) $ang "ilaksanakan 7 hari "i tanah su9i "an ; hari "i tanah airn$a. ,#3 Ha*i Ifra") $aitu melaksanakan ha*i terle#ih "ahulu. Setelah melakukan ta%af u"um ,ta%af ke"atangan "i Mekah3 "engan #er!akaian ihram "an ti"ak #ertahallul langsung melaksanakan i#a"ah ha*i) umrah "ilaksanakan sesu"ah melaksanakan ha*i. ,93 Ha*i Biran) $aitu i#a"ah ha*i "an umrah sekaligus. Se!erti haln$a #agi $ang melaksanakan ha*i tamattu') maka ha*i iran !erlu "i%a*i#kan mem&t&ng kam#ing. I#a"ah ha*i memiliki hikmah $ang #an$ak. Di antara hikmah i#a"ah ha*i a"alah men"i"ik *i%a untuk mau #erk&r#an) ikhlas) "an sa#ar karena "alam i#a"ah ha*i semua sifat6sifat itu "ituntut) "alam !elaksanaan$a i#a"ah ha*i mem!un$ai ketentuan "an aturan $ang ketat karena aturan6aturan itu akan #er!engaruh ke!a"a sistem "alam #eri#a"ah. I#a"ah ha*i *uga meru!akan tem!at !engem#angan s&sialisasi $ang "a!at menim#ulakn !r&ses !en"i"ikan "alam kehi"u!an #ersama 12

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM "engan !ersatuan "an !ersau"araan) sehingga hi"u! "a!at le#ih #ermakna untuk men9a!ai kemuliaan $ang hakiki. #. I#a"ah "alam Arti $ang Umum ,CI#a"ah Ghairu Mah"hah3 a"alah segala akti<itas mukmin $ang sesuai "engan keinginan Allah S:( "iker*akan "engan ikhlas "an "alam rangka men9ari ri"ha Allah S:(. I#a"ah ghairu mah"hah ini "ise#ut *uga "engan muamalah "alam arti luas. Amir S$arifu""in mem#agi h&kum muamlah ini men*a"i #erikut ini. ,a3 Hukum muamalah "alam arti $ang khusus ,#3 Hukum munakahat ,!erka%inan3 ,93 Hukum ma%aris "an %asiat ,"3 Hukum *ina$ah ,!i"ana3 ,e3 Hukum murafa'at atau h&kum a"ha "ise#ut *uga "engan h&kum a9ara ,f3 Hukum tata Negara ,g3 Hukum internasi&nal ,Amir S$arifu""in I) 1--;/ ;16;03 Berikut ini "i*elaskan satu !ersatu se9ara singkat. 13 Muamalah Hukum muamalah "alam arti $ang khusus a"alah hukm6hukum !er"ata se!erti *ual #eli) !in*am memin*am) se%a men$e%a "an transaksi serta lainn$a) $ang antara lain firman Allah S:( "alam B.S 0/0;. $ang ter*emahann$a se#agai #erikut. FDan Allah telah menghalalkan *ual #eli "an mengharamkan ri#aG. ,De!ag. 5.I) 1-28/ E-3. 03 Munakahat Hukum munakahat $aitu h&kum $ang mengatur mengenai !erka%inan "an hal6hal $ang #erhu#ungan "engann$a se!erti talak) ru*uk) !emeliharaan anak "an lain6 lain "engan "asar firman Allah "alam B.S 71/01 $ang ter*emahann$a se#agai #erikut. FDan "i antara tan"a6tan"a kekuasaan6N$a a"alah men9i!takan untukmu istri6istri "ari *enismu sen"iri) su!a$a kamu 9en"erung "an merasa tentram ke!a"an$a) "an 1-

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM *a"ikan "ia "i antaramu rasa kasih "an sa$ing. Sesungguhn$a $ang "emikian itu ter"a!at tan"a6tan"a #agi &rang6&rang $ang #er!ikirG. ,De!ag. 5.I) 1-28/E883. 73 Ma%aris "an :asiat Hukum ma%aris "an %asiat $aitu h&kum $ang mengatur !er!in"ahan "an !em#agian harta karena a"an$a kematian. Sum#er6sum#er h&kum ma%aris "alam uran antara lain firman Allah S:( "alam B.S 8/; $ang ter*emahann$a se#agai #erikut. FBagi &rang laki6laki a"a hak #agian "ari harta !eninggalan i#u #a!a "an kera#atn$a) "an #agi !erem!uan a"a !ula #agian "ari harta !eninggalan i#u #a!ak "an kera#atn$a) #aik se"ikit atau #an$ak menurut #agian $ang telah "iteta!kan.G ,De!ag. 5.I) 1-28 / 11E3. Masalah %aris ini *uga ter"a!at "alam B.S 8 / 11) 10 "an 1;E. 83 Hukum Pi"ana ,@ina$ah3 Hukum *ina$ah a"alah h&kum $ang mengatur hu#ungan manusia "engan manusia lain "alam rangka !en9egahan ke*ahatan se!erti !em#unuhanm !en9urian) "an !er+inaan #eserta sanksin$a. ?irman Allah S:( antara lain "alam B.S 1;/77 $ang ter*emahann$a se#agai #erikut. FDan *anganlah kamu mem#unuh $ang "iharamkan &leh Allah ke9uali "engan *alan ke#enaran.G ,De!ag. 5.I) 1-28/80-3. ?irman Allah S:( lainn$a antara lain "i "alam B.S 8 /-7 mengenai !em#unuhan) B.S 0/1;2 mengenai *enis6*enis hukuman) B.S ./72 mengenai !en9urian) B.S ./77 mengenai !eram!&kan) B.S ./-16-1 mengenai meminum minuman keras "an B.S 08/0 "an lainn$a. .3 Hukum Murafa'at H&kum murafa'at atau h&kum a9ara a"alah h&kum $ang #erkaitan "engan usaha !en$elesaian aki#at ke*ahatan "i !enga"ilan se!erti kesaksian) gugatan "an

01

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM !em#uktian. Masalah kesaksian ini antara lain "alam firman Allah "alam B.S 0 /020 $ang ter*emahann$a se#agai #erikut. FDan ti"aklah kamu meneta!kan "ua &rang saksi "ari kaum laki6lakiG. ,De!ag. 5.I) 1-28/ ;13. E3 Si$asah Si$asah 1---/81E3. ;3 Hukum tata negara Hukum tata Negara a"alah hukm $ang mengatur kehi"u!an mas$arakat "an #ernegara. ?irman Allah S:( antara lain "alam B.S 8 /78 "an B.S -/;1. Laki6laki a"alah !elin"ung !erem!uan ,De!ag. 5.I) 1-28/1073. FHrang6&rang $ang #eriman laki6laki "an !erem!uan se#ahagian mereka a"alah !emim!in #agi $ang lain. Mereka men$uruh menger*akan $ang #aik "an melarang "ari $ang mungkarG. ,De!ag. 5.I) 1-28/0-13. 23 Hukum Internasi&nal H&kum internasi&nal a"alah h&kum $ang mengatur hu#ungan %arga Negara "engan Negara lain se!erti ta%anan) !erang) !er*an*ian) ram!asan !erang "an lainn$a. ?irman Allah S:( "alam B.S 2/.E6.2 $ang ter*emahann$a se#agai #erikut. F,Daitu3 &rang6&rang $ang kamu telah mengam#il !er*an*ian "ari mereka) sesu"ah itu mereka mengkhianati *an*in$a !a"a setia! kalin$a) "an mereka ti"ak takut ,aki#at6 aki#atn$a3. @ika kamu menemui mereka "alam !e!erangan. Maka 9erai #erailah&rang6 &rang $ang "i#elakang mereka "engan ,menum!as3 mereka) su!a$a mereka mengam#il !ela*aran. Dan *ika kamu kha%atir akan ,ter*a"in$a3 !engkhianatan "ari suatu g&l&ngan) maka kem#alikanlah !er*an*ian itu ke!a"a mereka "engan 9ara $ang *u*ur. Sesungguhn$a Allah ti"ak men$ukai &rang6&rang $ang #erkhianat F. ,De!ag. 5.I) 1-28/0;13. Dan firman Allah S:( "alam B.S 2/E06E7 $ang ter*emahann$a se#agai #erikut. 01 teram#il "ari akar kata $aitu sasa-yasusu) $ang #erarti mengemu"ikan) mengen"alikan) mengatur) "an se#again$a ,Buraish Shiha#)

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FDan *ika mereka #ermaksu" hen"ak meni!umu) maka sesungguhn$a 9uku!lah Allah ,men*a"i !elin"ung3. Dialah $ang mem!erkuat "engan !ert&l&ngan6N$a "an "engan !ara mu'min) "an Dang mem!ersatukan hati mereka ,&rang6&rang $ang #eriman3. :alau!un kamu mem#elan*akan semua ,keka$aan3 $ang #era"a "i #umi) nis9a$a kamu ti"ak "a!at mem!ersatukan hati mereka) akan teta!i Allah telah mem!ersatukan hati mereka. Sesungguhn$a Dia Maha Perkasa lagi Maha Bi*aksanaG. ,De!ag. 5.I) 1-28/0;13.

00