Anda di halaman 1dari 1

BORANG ADUAN KEROSAKAN PERALATAN ICT

Tarikh Terima Aduan

Adalah dimaklumkan bahawa penyenggaraan/pembaikan diperlukan sebagaimana berikut : MAKLUMAT PENGGUNA

Nama No. Telefon/ Sambungan

MAKLUMAT PERALATAN ( Sila isi dengan lengkap dan nyatakan jenis kerosakan )
Jenis Peralatan Jenama Model No. Siri No. Pendaftaran Peralatan Lo asi

!es ri"si Kerosa an

#atatan

( Nama dan tandatangan Pengguna/Pelapor )

(Tandatangan Guru Penyelaras estari / !uruteknik)

Tarikh :