Anda di halaman 1dari 32

HURAIAN RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5

Minggu 1 Tunjang 1PJ Tajuk I#i

2 Waktu K ! "ga#an Da$a Ta%an Ka"&i'(a#ku)a" 1* D +ini#i ,Da$a ta%an ka"&i'(a#ku)a" juga &ik na)i # -agai k ! "ga#an a "'-ik atau kua#a a "'-ik atau &a$a ta%an a "'-ik*K ! "ga#an ka"&i'(a#ku)a" &a.at / nga0a) . n$akit jantung &an /a#aa)a% k g /ukan 2* S na/"'-ik1

K /a%i"an 2 Buti" M ngaja" 1* Naik tu"un tangga gi/na#tik* 2* B "ja)an &an - ")a"i 1333 M* 4* S na/an "it/a # )a/a 5 /init* Akti(iti 1* Sia.a .anta#* Mu"i& &i-a%agikan k .a&a - - "a.a ku/.u)an k !i) $ang #a/a -i)angan S tia. a%)i - ")a"i # - "a.a .anta# $ang -') % / )a)ui %a)angan &an k /-a)i # /u)a k ga"i# /u)a / ngikut gi)i"an* Ku/.u)an $ang &a.at / na/atkan &a%u)u )a"ian akan &iki"a # -agai . / nang*

Minggu 2 Tunjang 1PK Tajuk I#i D +ini#i

1 Waktu K #i%atan &i"i &an k )ua"ga* K #i%atan &i"i* 1* Aki) -a)ig% 2* Hai& &an I%ti)a/* 5 Aki) -a)ig% 1 Satu ."'# # $ang - ")aku # /a#a ."'# # . "tu/-u%an &an . /- #a"an /anu#ia* Hai& 1 Da"a% $ang k )ua" &a"i "a%i/* I%ti)a/ 1 Suatu k a&aan a.a-i)a ai" /ani k )ua" # !a"a ti&ak # &a" # /a#a - "/i/.i # #uatu $ang / /- "a%ikan

K /a%i"an 2 1* Buti" M ngaja" 2* 4* 6*

M M M M

n "angkan ."'# # aka) -a)ig%* n$atakan /ak#u& %ai& &an I%ti)a/* n "angkan )angka% k - "#i%an $ang &ia/-i) # /a#a %ai& &an I%ti)a/* ng na).a#ti #a)a% tangga.an t ntang %ai&*

Akti(iti

5 M n$ na"aikan !a"a . njagaan k - "#i%an &i"i # /a#a k &atangan %ai& &an I%ti)a/

Minggu Tunjang 2 PJ Tajuk I#i K /a%i"an

2 K /a%i"an P "/ainan S'+-')* 5 1* 2* 4* 6* 5 1 1 -

1 0aktu*

Lata" - )akang 2 # ja"a%* P "a)atan* G )anggang* P /ain t /.atan &an )ua" n ga"a* Di!i.ta ') % G '"g W*Han!'!k 71889:* K j'%anan ka)i . "ta/a &i taja ') % T% A/at u" S'+t-a)) A##'!iti'n 71;44: 1;52 T% Int "nati'na) S'+t-a)) <a& "ati'n 7IS<: &itu-u%kan* 1;=5 T% W'/ n># W'")& C%a/.i'n* 1;== T% Man># W'")& C%a/.i'n* 1;=9 S'+t-a)) t )a% &it "i/a # -agai a!a"a ')a/.ik* 1;96 P "#atuan S'+-') Ma)a$#ia &itu-u%kan* G)'+? Mit? A&ang Muka? B t? P)at? B')a S'+-a)? B #? P na%an Da&a* Di/ainkan &i ka0a#an - "- ntuk ) )a$ang & ngan /.at - # # ja"ak 1;*= M anta"a #atu #a/a )ain*

Buti"1-uti" M ngaja"

Akti(iti

Gu"u / /- "ikan . )uang .a&a /u"i& untuk / / gang &an / ngga$akan A)atan & ngan - tu)*

Minggu Tunjang 2 PJ Tajuk I#i K /a%i"an Buti"1-uti" M ngaja"

4 K /a%i"an P "/ainan S'+-')* 5 5 1 -

2 0aktu*

1* Ba)ingan* 2* M nangka. Balingan sisi B "&i"i #i#i? .an&ang #a#a"an* D .akan tangan k a"a% #a#a"an* Ta"ik tangan k - )akang -a%u*

Akti(iti C'nt'% An#u" 1 /aju 5 5

Ba)ing -')a &a"i #i#i -a%u* Balingan atas bahu* B "&i"i #i#i? .an&ang #a#a"an* Ta"ik tangan k - )akang -a%u* Ba)ing -')a / ) .a#i ata# -a%u* Ikut )ajak* Menangkap bola tinggi* M ng%a&a. -')a* Kaki &i-uka # )ua# -a%u* B ngk'kkan )utut* Lu"u#kan tangan k ata# %a&a.an* Pan&ang -')a /a#uk k g)'+ Menangkap bola leret B ngk'kkan -a&an &an )utut* Pan&ang k a"a% -')a* K &ua1&ua tangan %a/.i" / n! !a% tana%* Pan&ang -')a /a#uk k g)'+*

Lati%an # !a"a - ".a#angan ? . )-agai t knik -a)ingan &an tangka.an La/-ungan -a0a% ) ngan 4 M t "* M )utut? - "&i"i &an # t "u#n$a - "g "ak* Da"i.a&a -a)ingan -a0a% ) ngan 7. ")a%an:? -')a ) " t %ingga k .a&a - "g "ak

Minggu 6 Tunjang 1PK* Tajuk K /a%i"an I#i2Buti"an M ngaja"

1 0aktu* K #i%atan &i"i &an k )ua"ga* K #i%atan &i"i* P ngu"u#an k #i%atan &i"i* 1 1 Gu"u / n$an$ikan )agu @K - "#i%an Di"iA Gu"u / n$an$ikan - "#a/a1#a/a /u"i&* Da)a/ ku/.u)an k !i) /u"i& akan / n$ &iakan ja&ua) akti(iti . ngu"u#an k #i%atan* Waki) # tia. ku/.u)an akan / /- ntangkan %a#i)* M ng &a"kan ) /-a"an k "ja , K . ntingan M ngu"u#kan K #i%atan Di"i*

Minggu Tunjang 4 PJ Tajuk I#i

6 1 0aktu* P n&i&ikan #ukan* K # )a/atan* K # )a/atan # /a#a - "akti(iti*

K /a%i"an2 1* M n$ na"aikan 4 )angka% . nga0a#an # /a#a akti(iti ')a%"aga* Buti" / ngaja" 1 Mu"i& &i/inta / n$ na"aikan 4 )angka% . nga0a#an / / "ik#a a)atan? / / "ik#a t /.at &an / /atu%i a"a%an gu"u*

Gu"u / nunjuk!a"a # "ta / n "angkan . ")akuan &an #itua#i $ang / n&atangkan -a%a$a # /a#a akti(iti ')a%"aga* M / gang . )u"u &an !a"a $ang #a)a% M nggunakan a)atan $ang "'#ak* 4* Mu"i& &i/inta 7&a)a/ ku/.u)an k !i): / /-in!angkan )angka%1)angka% k # )a/atan -agi / n! ga% &a"i.a&a - ")akun$a k /a)angan* M /akai .akaian #ukan M n& nga" &an / / nu%i a"a%an t ntang )angka% k # )a/atan $ang &i- "i ') % gu"u* Gunakan a)atan $ang t )a% &it ta.kan* Pa#tikan ka0a#an akti(iti a&a)a% # )a/at &an ti&ak - ")u-ang* La.'"kan # -a"ang k /a)angan & ngan # g "a k .a&a gu"u*

Minggu Tunjang 2 PJ Tajuk I#i K /a%i"an

5 K /a%i"an P "/ainan S'+-')* 5 1* 2* 5 1 1 -

2 0aktu*

K /a%i"an a#a# P "tan&ingan* T C C C knik / / gang -at* kak . n& k kak # & "%ana* kak .anjang*

Buti"1-uti" M ngaja"

Lakuan / /uku) &an / na/.an -')a & ngan t .at &an - tu) M nj )a#kan )akuan / /uku) &an / na/.an* M ningkatkan ta%a. k /a%i"an / /uku) &an / na/.an* Akti(iti 1 M )akukan akti(iti )ati%an -a$angan tan.a -at* <'"/a#i # .a"u% -u)atan? # '"ang /u"i& / / gang -at &an $ang )ain - "# &ia untuk / nangka. -')a*7- "gi)i"1gi)i": <'"/a#i # .a"u% -u)atan? # '"ang /u"i& / / gang -a& &an - "# &ia untuk / na/.an* Mu"i& $ang )ain - "# &ia untuk / nangka. -')a* D ngan / nggunakan ka0a#an .a&ang? ) takkan .)at &an - # &i t /.at $ang - tu) &an a&akan #atu . "/ainan k !i) #'+-')*

Minggu = Tunjang 1 Tajuk I#i K /a%i"an

1 Waktu* K #i%atan Di"i &an K )ua"ga K #i%atan Di"i 5 1* M n$ &iakan !atatan a/a)an a#a# akti(iti k ! "ga#an &an k #i%atan Tajuk Ha"i Ma#a Akti(iti 2* M " k'&kan a/a)an a#a# k #i%atan &a"i # gi akti(iti a#a# k ! "ga#an &an k #i%atan

Buti"1-uti" M ngaja"

a* A/a)an %a"ian -* K - "#i%an tu-u% -a&an

Minggu = Tunjang 2 Tajuk

1 Waktu* K /a%i"an Ba&/int'n 1* Lata" - )akang 2 # ja"a% 1* A)atan 2* G )anggang 1* P /ain 7t /.atan 2 )ua": 5 1* B "a#a) &a"i In&ia 1893 Duk '+ B u+'"& , Di Ba&/int'n 1;46 P "#atuan Ba&/int'n Anta"a-ang#a &itu-u%kan 1;68 Pia)a T%'/a# &ia&akan # tia. &ua ta%un 1;5= Pia)a U- " 7B tt$ U- ": 1;49 Ba&/int'n T "-uka Ma)a$a 2* A)atan $ang &igunakan Tiang 1*5 / N t2 Ja"ing 7=*1 / B 3*9= /: R k t =*==1 / .anjang Bu)u tangki# &ia/ t " 25128 // G )anggang - "uku"an 14*6 / B =*1 / 4* P /ain K -ang#aan1 P "# '"angan Ra#%i& Si& k? R'#)in Ha#%i/? W'ng C%''n Han &))* B " gu1 L Wan Wa%C C%'ng Tan <''k? Lua" N g "i1 P "# '"angan1 C% ng H'ng 7C%ina:? J* H* C%"i#t n# n 7D n/a"k:? Tau+ik Hi&a$at 7In&'n #ia:? G'.i!%an& 7In&ia: B " gu1 Ri!k$ Su-agja C R D$ Maniak$ 7In&'n #ia:? Mi!%a ) S'ga"& C T%'/a# Stu " Lau"i&# n 5 Da)a/ . ngaja"an ini gu"u akan / /-a0a /u"i& k g )anggang / nunjukkan .a&a /u"i& a)atan $ang akan &igunakan* S %a"u#n$a /u"i& &i- "i . )uang untuk / / gang &an / ngga$akan . "a)atan

I#i K /a%i"an

Akti(iti

Minggu 9 Tunjang 2 PJ Tajuk I#i K /a%i"an Buti"1-uti" M ngaja"

2 Waktu* KEMAHIRAN PERMAINAN* Ba&/int'n* S "(i# Puku)an Ha&a.an* 5 a* S "(i# R n&a% 1 B "&i"i #i#i? # - )a% kaki &i %a&a.an* 1 Puku) -u)u tangki# &i %a&a.an kaki ki"i* -* S "(i# <)ik* 1 <)ik -u)u tangki# & ngan . "g )angan tangan &i %a&a.an kaki ki"i* 1 Bu)u tangki# tinggi / ) .a#i )a0an* !* S "(i# Tinggi* 1 B "&i"i #i#i 1 Ha$un " k t jau% k - )akang* 1 P gang -u)u tangki# # .a"a# /ata* 1 L .a#kan -u)u tangki# &an ikut )ajak* &* Puku)an Ha&a.an* 1 Pan&ang -u)u tangki#* 1 Ha$un " k t k - )akang? # - )a% tangan )agi &i)u"u#kan* 1 Ha$un " k t & ngan tangan )u"u#? .uku) -u)u tangki# .a&a #a#a"an t "tinggi* 5 Mu"i& / )akukan akti(iti # !a"a - ".a#angan* S !a"a an#u" /aju - "/u)a & ngan # (i# " n&a%*

Akti(iti

Minggu 8 Tunjang 4 PJ Tajuk I#i K /a%i"an

1 Waktu* PENDIDIKAN SUKAN P ngu"u#an Di"i 1 Makanan - "(ita/in # /a#a )ati%an &an - "#ukan 5 1* D +ini#i 2 k'n# . - Tu-u% -a&an $ang ti&ak / /. "') %i nut"i n $ang / n!uku.i / n$ -a-kan k ! ka.an tu-u% -a&an / nu"un - M n$ -a-kan /a#a)a% k #i%atan &an ti&ak - "u.a$a untuk / )akukan akti(iti atau - "#ukan 5 a* Gu"u / nunjukkan !a"ta @(ita/in &an +ung#iA # "ta / /- "i . n "angan VITAMIN Eita/in A Eita/in B Eita/in C Eita/in D Eita/in E Eita/in K FUNGSI M njaga k #i%atan /ata &an ku)it? / /-antu . "tu/-u%an tu)ang &an gigi M ngga)akkan # ) "a /akan? / nguatkan 't't &an # "at # "ta / /-antu . "tu/-u%an tu-u% M /-antu k #i%atan tu)ang? gigi &an gu#i # "ta / n! ga% jangkitan . n$akit M /-antu . "tu/-u%an tu-u%? / ng )akkan k "'#akan gigi &an / nguatkan tu)ang M /a#tikan kan&ungan 'k#ig n &a)a/ &a"a% / n!uku.i untuk ."'# # . /-aka"an /akanan M /. "! .atkan . /- kuan &a"a% &a"i.a&a # /a#a

Buti"1-uti" M ngaja"

- ")aku . "&a"a%an -* Gu"u / nunjukkan ga/-a" tungga) . n$akit k ku"angan (ita/in C gu"u / /inta /u"i& &a)a/ ku/.u)an k !i) untuk / n!a&angkan (ita/in1(ita/in $ang # #uai -agi / ngata#i /a#a)a% t "# -ut 5 C'nt'% ga/-a" A1 P #akit F#t '.'"'#i#1 !a&angan (ita/in D B1 Ku"ang # ) "a /akan , Eita/in B C1 Gigi "'#ak , Eita/in D !* Akti(iti . nguku%an 5 K'tak B "a!un - T "&a.at k "ta# &i &a)a/ k'tak $ang / /.un$ai #'a)an - "kaitan & ngan +ung#i (ita/in - Mu"i& $ang - "tua% akan / n!a-ut k "ta# t "# -ut &an / nja0a#'a)an? # ki"an$a gaga) / " ka akan &i& n&a G Ra&i' ka# t &i. ")ukan untuk / /uta"kan )agu k tika k'tak &i &a"kan

Minggu 8 Tunjang 1 PK Tajuk I#i Buti"1-uti" M ngaja"

1 0aktu* KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA* P "a#aan* 5 M /a%a/i . "a#aan # n&i"i* 1 # t )a% &a.at / n')'ng k )ua"ga* 5 1* Gu"u / nunjukkan !'nt'% ga/-a" . )-agai /i/ik /uka /inta /u"i& / /i)i% #itua#i . "a#aan / " ka k tika itu* 2* Gu"u / /- "ikan #itua#i - "/a#aa)a% , k )ua"ga k tika / ng%a&a.i k # /.itan 0ang*S na"aikan )angka%1)angka% $ang -') % &ia/-i) untuk / "ingankan /a#aa)a% ini* 4* Gu"u / /inta k tua ku/.u)an untuk / /- ntang %a#i) k "ja ku/.u)ann$a* 6* S !a"a )i#an /inta - - "a.a '"ang /u"i& / n$atakan . "a#aan / " ka # t )a% &a.at / /-antu / n$ ) #aikan /a#aa)a% k )ua"ga*

Minggu ; Tunjang 2 PJ Tajuk I#i K /a%i"an Buti"1-uti"

2 0aktu* KEMAHIRAN PERMAINAN* Ba&/int'n* 5 1* Puku)an Ki)a#* 2* Puku)an S/ #$* 5 1*Puku)an Ki)a#* 1 Kaki kanan / n$i)ang k ki"i* 1 Ki)a# " k t # .a"a# & ngan -a%u* 1 Puku) -u)u tangki# &an ikut )ajak 2*Puku)an S/ #$* 1 Pan&ang -u)u tangki#* 1 B "&i"i #i#i? # - )a% kaki &i %a&a.an* 1 A$un " k t k - )akang #iku &i - ngk'kkan? # - )a% )agi tangan )u"u# k

ata# 1 Puku) -u)u tangki# & ngan .anta#* Akti(iti 5 B "/ain & ngan "akan? (a"ia#ikan . )-agai t knik %anta"an &an .uku)an*

Minggu 13 Tunjang 1PK Tajuk I#i

1 0aktu* KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA* K k )ua"gaan 5 K " /ajaan 1 M n$atakan /a#aa)a% &an i#u1i#u $ang / )i-atkan g')'ngan " /aja* 1 Di+ini#i #a)a% )aku 51 Sika. &an tingka% )aku $ang - "t ntangan & ngan n'"/a /a#$a"akat* 5 Gu"u / /inta /u"i& untuk / n$atakan /a#aa)a% #a)a% )aku $ang # "ing &iti/-u)kan ') % " /aja &i # k')a%* 1 / "'#akkan k "u#i &an / ja? / n!u"i? - "-a%a#a k #at &an # -again$a* Gu"u / na$angkan .ita (i& ' $ang / nunjukkan #a)a% )aku $ang # "ing - ")aku &i # k')a%* Gu"u / /inta /u"i& # !a"a - "ku/.u)an / n$ na"aikan !a"a2)angka% untuk / ngata#i2/ ngu"angkan . "/a#aa)a%an ini 51 1 / n&a)a/i -i&ang aga/a* 1 / n$ "tai unit - "uni+'/? . "#atuan atau k )a- &i # k')a%* 1 / n$ "tai -i&ang #ukan* 1 # "tai akti(iti k /a#$a"akatan &an # -again$a*

Buti"1-uti" M ngaja"

Minggu 13 Tunjang 4 PJ Tajuk I#i

1 0aktu* PENDIDIKAN SUKAN* P ngu"u#an #ukan 1 P ngu"u#an a)atan #ukan Su#unan 2 . ng )a#an* 5 P ngu"u#an a)atan # !a"a #i#t /atik / /- "ikan +a &a% 5 1 M nja/in . "a)atan - "a&a &a)a/ k a&aan # )a/at* 1 Ti&ak /u&a% "'#ak 2 ta%an )a/a* 1 M ng%in&a" - ")akun$a k /a)angan* 5 1* 2* 4* 6 6* 4 5* Gu"u / )ak#ana akti(iti k /-a"a & ngan / /-a0a /u"i& k #t'" a)atan* Minta k'/ n &a"i /u"i& t ntang k a&aan #t'"* Gu"u / /-a%agi /u"i& k .a&a ku/.u)an &an / /- "ikan #atu ka0a#an angkat untuk . ngu"u#an* Gu"u / /inta /u"i& untuk / ngu"u#kan . "a)atan / ngikut k" ati(iti / " ka # n&i"i Diak%i" PCP gu"u / /- "i "a#i'na) / nga.a # # t nga% !a&angan &an k &u&ukan . "a)atan $ang &i-uat ') % /u"i& ti&ak -') % &i)ak#anakan*

Buti"1-uti" M ngaja" 4

Minggu 11 Tunjang 1 PJ Tajuk

2 0aktu* KECERGASAN 1 Da$a ta%an 't't 1 K kuatan*

Buti"1-uti"

Akti(iti

5 1* Da$a ta%an 't't 1 -angkit tu-i )utut - ngk'k 5 ka)i* 1 t kan tu-i* 2* K kuatan 1 t')ak -a%u - ".a#angan* 1 t kan tu-i* 5 Gu#ti &a)a/ g )ung* 1 ) takkan &ua g )ung "'tan &i ata# tana% 7- "# ntu%an:* 1 .a#angan - "&i"i &a)a/ g )ung "'tan # n&i"i* 1 tangan ) takkan ata# -a%u .a#angan* 1 !u-a k )ua"kan .a#angan &a"i g )ung*

Minggu 12 Tunjang 2 Tajuk I#i Buti"1-uti" M ngaja"* Akti(iti

1 0aktu* GAHA HIDUP SIHAT* P /akanan* a: P nga/a)an !a"a /akan $ang #i%at* 5 1 /akan . )-agai j ni# /akanan* 1 i/-angan /akanan $ang &i/akan & ngan akti(iti +iIika)* 5 A/a)an . /akanan* 1 /akanan $ang -aik untuk tu-u% -a&an #a$a* 1 #a$a /akan /akanan $ang - "#i% &an &i! "na & ngan -aik* 5 1 M )aka" &an / )uki# j ni# /akanan $ang -aik untuk . "tu/-u%an -a&an* 1 M ng na) .a#ti &an / /i)i% /akanan $ang - "#i% untuk &i/akan* 1 Ga/-a"1ga/-a" j ni# /akanan* 1 M'& ) /akanan* 1 Pi"a/i& /akanan* 1 Kajian k #i%atan? K . ")uan untuk 5 j ni# . k "jaan* 7 gu"u? k "ani? -u"u% ka#a"? . /an&u )'"i? tukang k -un :*

Minggu 12 Tunjang 2 PJ Tajuk I#i

1 0aktu* KEMAHIRAN PERMAINAN* Rug-i S ntu%* 5 1* Lata" B )akang* 2* P "a)atan* 4* G )anggang* 6* P /ain 7Da)a/2Lua" N g "i:* 1* 1 Di/ainkan ') % Wi))ia/ W -- E))i#*71;24: 1 1;24 &i/ainkan ') % . nuntut Rug-$ S!%'') 7Eng)an&: 1 1;25 &i/u)akan &i N g "i S /-i)an* 2* , B')a #aiI 4? - n& "a atau . nan&a* 4* 1 B ntuk # gi /.at t .at 5 93/ .anjang 53/ ) -a"* 6* , Pa#ukan C'-"a2 A)) B)a!k* 1 J%'n N* L'/u* 5 M nunjukkan a)atan Rug-i S ntu% 7P ng na)an:*

Buti"an M ngaja"

Akti(iti

S %a"u#n$a /u"i& &i- "i . )uang / / gang -')a "ug-i*

Minggu 14 Tunjang 2 PJ Tajuk I#i

2 Waktu* KEMAHIRAN PERMAINAN* Rug-i S ntu%* 5 K /a%i"an A#a#* 1* Hanta"an Dan M n$a/-ut* 2* M nga0a) B')a* 1* Hanta"an Statik* 1 M ng%a&a. #a#a"an 1 T gakkan -')a &an %anta" .a&a "akan* 1 Rakan #a/-ut guna &ua tangan* Hanta"an Dina/ik 7- "g "ak:* 1 Langka% k %a&a.an* 1 B "g "ak . ")a%an , )a%an* 2* M nga0a) B')a* 1 Guna &ua - )a% tangan* 1 Da.atkan -')a a0a) 7&a"i %anta"an2t n&angan:* 1 Sa/-ut -')a -a0a k &aka.an*

Buti"an M ngaja" 2 Akti(iti

Minggu 16 Tunjang 2 PK Tajuk I#i Buti"1-uti" M ngaja"

1 0aktu* GAHA HIDUP SIHAT DAN SELAMAT* P /akanan* 5 P nga/a)an !a"a /akan $ang #i%at* 1 M n$ na"aikan j ni#1j ni# /akanan $ang -aik untuk k #i%atan &an k ! "ga#an a* .i)i% /akanan $ang -an$ak / ngan&ungi -ijian &an k ka!ang* -* ) -i%kan / /akan -ua%1-ua%an &an #a$u"1#a$u"an* !* .i)i% /akanan $ang " n&a% ) /ak &an ku"ang k') #t "')* &* .i)i% /akanan $ang / ngan&ungi ku"ang gu)a &an ga"a/* * -an$akkan /inu/ ai" k'#'ng* +* /akan /akanan $ang - "#i% &an # )a/at* 1 M nj )a#kan "a#i'na) . /i)i%an /akanan1/akanan t "# -ut* a* / ng )akkan - ")akun$a . n$akit # . "ti !i"it1-i"it? jantung &an k n!ing /ani# -* / /- "ikan t naga* !* / /-ina # )1# ) &an ti#u -a&an*

Minggu 16 Tunjang 4 PJ Tajuk

I#i

1 0aktu* PENDIDIKAN SUKAN* I#u1i#u &a)a/ PJ &an #ukan* a* P n$a)a%gunaan &a&a% &a)a/ #ukan* 1 J ni# &a&a% $ang &ia/-i) # /a#a - "#ukan* 1 K #an &a&a%* 5 Di+ini#i &a&a% &a)a/ #ukan* Da&a% $ang &igunakan ') % at%)it a&a)a% &a"i j ni# &a&a% . "ang#ang # . "ti #t "'i&# ana-')i! &an a/.% ta/in # $ang k /ungkinan k #ann$a ia)a% at%)it - "ta/-a% # ga"? / ngu"angkan k . natan &an k ) #uan # "ta / ningkatkan

13

k kuatan &an k u.a$aan 't't* Buti"1-uti" 5 a* Gu"u / nunjukkan &an / ng &a"kan k "atan ak%-a" $ang / n! "itakan t ntang . ng)i-atan at%)it1at%)it #ukan &a)a/ . n$a)a%gunaan &a&a%* -* Mu"i& &a)a/ ku/.u)an k !i) &i/inta untuk / /-in!angkan 4 # -a- at%)it / nggunakan &a&a%* !* Gu"u / /- "ikan " #.'n k .a&a # tia. . /- ntangan ') % k tua ku/.u)an &an / n "angkan # -a- # - na" at%)it / nggunakan &a&a% &an j ni#1j ni# &a&a%* Bi) 1* 2 * K #an M ningkatkan k kuatan &an k u.a$aan 't't* M "ang#ang ." #ta#i at%)it M ningkatkan k # &a"an akti(iti +iIika)* M ngu"angkan k . natan &an k ) #uan* Na/a Da&a% St "'i&# Ana-')i!*

A/.% ta/in #*

Minggu 15 Tunjang 2 PJ Tajuk I#i Buti"1-uti" M ngaja"

2 0aktu* KEMAHIRAN PERMAINAN* Rag-i # ntu%* 5 a* / n n&ang -')a** -* )a"ian # ntu% )a0an* 5 1 T n&angan )a/-ung* T n&angan ) .a# 1 La"i # ntu% ka0an &a"i #i#i? %a&a.an &an - )akang*

Akti(iti

5 B "/ain - "#a/a "akan*

Minggu 1= Tunjang 2 Tajuk I#i Buti"1-uti"

1 0aktu* GAHA HIDUP SIHAT DAN SELAMAT* P n$a)a%gunaan -a%an* 1 "'k'k* 1 &a&a%* 5 M "'k'k &an aki-atn$a* K -u"ukan / "'k'k* 5 a* M n$atakan k #an &an k -u"ukan / "'k'k* 1 / n$ -a-kan #akit .a"u1.a"u* 1 / n$ -a-kan /aut* 1 .untung "'k'k $ang / n$a)a -') % / n$ -a-kan k -aka"an* 1 a#a. "'k'k / nj ja#kan k #i%atan '"ang1'"ang $ang - "%a/.i"an* 1 k #an #a/.ingann$a ku"ang t naga? ! .at ) #u? ku"ang # ) "a /akan? gigi kuning &an na+a# - "-au

11

-* M )uki# .'#t " k -u"ukan / "'k'k* 1 ku/.u) &an !a"i "i#a)a% - "kaitan k -u"ukan / "'k'k* Minggu 1= Tunjang 4 PJ Tajuk I#i Buti"1-uti" M ngaja" 1 0aktu* PENDIDIKAN SUKAN* Etika &a)a/ #ukan* 5 S /angat k #ukanan* M n "i/a k .utu#an . "tan&ingan* 5 a* Gu"u / /inta /u"i& untuk / n! "itakan . nga)a/an / " ka / /a#uki # #uatu . "tan&ingan &an . "a#aan / " ka # t )a% # ) #ai . "tan&ingan t "# -ut* -* Gu"u / /- "i . n "angan t ntang . ")un$a # /angat k #ukanan k tika / n$ "tai # #uatu . "tan&ingan # . "ti 51 1 / ngikut . "atu"an* 1 - k "ja#a/a* 1 - ")aku a&i)* 1 juju"* 1 ti&ak /u&a% - ".utu# a#a* 1 / njaga %u-ungan -aik & ngan .i%ak )a0an* !* Mu"i& / )akukan #u/-ang#a"an? . "a#aan / " ka k tika / ng%a&a.i k / nangan atau k ka)a%an* &* Gu"u / /inta /u"i& / n$ ) #aikan . "/a#aa)a%an*

Minggu 19 Tunjang 1PJ Tajuk I#i K /a%i"an

2 Waktu* KECERGASAN* K ) ntu"an 5 1/ 1/ 1/ 1/ 5 " gang 't't1't't kaki #tatik* ng !i)kan -a&an* ngi)a# -a&an k ki"i &an k kanan* " gang 't't kaki #a/-i) / nggunakan a)atan*

Buti"1-uti" M ngaja"

1* Ki)a# -a&an - "&ua* 1 - "&i"i " gang t /u - )akang* 1 / ngi)a# -a&an #a/-i) / )'nta" .un&i ka!ang & ngan &ua - )a% tangan* 1 k /u&ian jau%kan ja"ak - "&i"i*

12

Minggu 18 Tunjang 4 PK Tajuk I#i K /a%i"an

1 Waktu* KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN* K # )a/atan* 5 1* K # )a/atan &i "u/a%* - Ba%a$a &i "u/a%* - Langka% k # )a/atan* 5 a* Gu"u / ng &a"kan ga/-a" tungga) @#itua#i "u/a% $ang t "atu"A &an # -a)ikn$a -* M n$ na"aikan -a%a$a1-a%a$a $ang /ungkin - ")aku &a)a/ #itua#i "u/a% $ang ti&ak t "atu"* - T "k na - n&a taja/* - M ) !u" t "k na ai" .ana#* - T "jatu% k "ana )antai )i!in* - T "/inu/ "a!un* - L /a# &a)a/ -i)ik ai"* !* P "-in!angan t ntang )angka%1)angka% k # )a/atan $ang -') % &ia/-i) &i "u/a%* 1 M n$u#un . "a-'t & ngan t "atu" 1 M n$i/.an a)atan # t )a% &igunakan* 1 M ng )a. )antai $ang )i!in atau -a#a%* 1 M n$i/.an - n&a1- n&a taja/ &i t /.at $ang # )a/at* 1 M n$i/.an -a%an $ang - "a!un &a)a/ t /.at t "tutu. &an - "kun!i*

Buti"1-uti" M ngaja"

Minggu 18 Tunjang 2 Tajuk I#i K /a%i"an Buti"1-uti" M ngaja"

1 Waktu* KEMAHIRAN* F)a%"aga 5 1* Ga$a )'/.atan - Ga$a . )ana* 5 <a#a 1 <a#a 2 <a#a 4 <a#a 6 1 La"ian )an&a#* 1 L'njakkan* 1 La$angan* 1 M n&a"at*

Akti(iti

L'/.at - "%a)angan* - Mu"i& &i-a%agikan k .a&a - - "a.a ku/.u)an* - S tia. ku/.u)an akan - ")u/-a / )'/.at #kitta) - "%a)angan .a&a ja"ak $ang t "t ntu*

14

Minggu 1; Tunjang 2 Tajuk I#i K /a%i"an Buti"1-uti" M ngaja"

2 Waktu* KEMAHIRAN PERMAINAN* F)a%"aga* 5 1* L'/.at tinggi ga$a <'#-u"$* 5 a* )a"i )an&a#* -* )'njakkan* !* )a$angan* &* / n&a"at* 1* R gangan* 2* La"ian 1 )angka% .anjang 1 )utut tinggi* 4* L'njakkan 1 )'njak # ntu% -')a* 1 )a"i &an )'njak # ntu% -')a* 1 )a"i )an&a# )injak &an / n&a"at &i ata# ti)a/* 6* Lu/-a )'njak anta"a g )ung* 1 /u"i& &i-a%agi k .a&a ku/.u)an* 1 # tia. /u"i& . ")u / )'njak &an / n&a"at anta"a 4 g )ung $ang &i#u#un k ga"i#an . na/at # !a"a - "gi)i"1gi)i"*

Akti(iti

Minggu 23 Tunjang 4 PK Tajuk I#i K /a%i"an

1 Waktu* KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN* K # )a/atan* 5 1* K # )a/atan &i # k')a% - Ba%a$a &an )angka% k # )a/atan* 5 a* M n$ na"aikan )'ka#i1)'ka#i &i ka0a#an # k')a% $ang - "k /ungkinan - #a" / ngaki-atkan k /a)angan* - Pa&ang* - Gi/ini#iu/* - Kantin* - Mak/a) Sain# - Sti" Sukan* - B ngk ) K /a%i"an Hi&u.* -* M /-in!angkan -a%a$a &an )angka% k # )a/atan * Ba%a$a 1 ! & "a t "k na a)atan $ang taja/ # . "ti g "gaji &an .a%at* 1 k /a)angan t "k na ai" .ana# atau -a%an $ang / "-a%a$a* - k -aka"an* Langka% k # )a/atan* 1 - "%ati1%ati* 1 - "&i#i.)in* 1 / /atu%i a"a%an gu"u* 1 / /atu%i . atu"an &an a"a%an gu"u*

Buti"1-uti" M ngaja"

T /.at B ngk ) K /a%i"an Hi&u.* Mak/a) 2 Bi)ik Sain#*

16

/ ) !u" 1 / /akai .akaian $ang # #uai &an ) ngka. k tika - "akti(iti &i .a&ang* 1 - "&i#i.)in a.a-i)a - "a&a &a)a/ -i)ik &a"ja%*

1 )uka t ".ijak - n&a taja/* Pa&ang S k')a%* Bi)ik Da"ja%* 1 k ! & "aan t "jatu%? t "%antuk / ja &an # -again$a*

Minggu 23 Tunjang 2 PJ Tajuk I#i K /a%i"an Buti"1-uti" M ngaja"

1 Waktu* KEMAHIRAN F)a%"aga* 5 1* L'/.at tinggi 1 L'/.at tinggi ga$a . )ana & ngan "akan* 5 a* R gangan* 1 't't* 1 tangan* 1 kaki* 1 )'njak* -* J'ging !* La"i )angka% .anjang* &* Ski..ing 2 )utut tinggi* * L'/.at .a)ang* +* P n&a"atan ata# ti)a/*

Minggu 21 Tunjang 1 PJ Tajuk I#i K /a%i"an

2 Waktu* KECERGASAN* I/-angan* 5 1 - "&i"i #a/-i) / ngangkat )utut* 1 / niti &i ata# -angku* 1 / niti &i ata# ka$u k !i) atau ta)i* 1 &i"ian # ka)a & .an* 5 5 a* P "i)aku &ija)ankan & ngan tunjuk !a"a t ") -i% &a%u)u* -* S tia. k /a%i"an -') % &ija)ankan # !a"a #t # n / ngikut ku/.u)an* P "/ainan k !i)* - Gunakan k /a%i"an $ang &i. )aja"i? ja)ankan # !a"a . "tan&ingan*

Buti"1-uti" M ngaja" Akti(iti

15

Minggu 22 Tunjang 4 PK Tajuk I#i K /a%i"an

1 Waktu* KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN* K # )a/atan - Di t /.at . "/ainan* 5 1* M ng na) .a#ti # -a- - ")akun$a k /a)angan &i t /.at . "/ainan* 2* M n$atakan . "atu"an1. "atu"an $ang . ")u untuk / njaga k # )a/atan &i t /.at . "/ainan* 5 S 1 1 1 1 P 1 1 1 -a- - ")akun$a k /a)angan 5 Ku"ang . nga0a#an &a"i.a&a i-u -a.a k tika anak1anak k )ua" - "/ain* Ka0a#an . "/ainan $ang / /-a%a$akan* P "a)atan . "/ainan $ang #u&a% "'#ak atau #u&a% " .ut Pakaian $ang ti&ak # #uai**

Buti"1-uti" M ngaja"

ka"a1. ka"a $ang . ")u -agi / njaga k # )a/atan &i t /.at . "/ainan* P ")un$a . nga0a#an &a"i.a&a i-u? -a.a atau . njaga k tika - "/ain* M /a#tikan ka0a#an . "/ainan # )a/at &an ti&ak / /-a%a$akan* M /a#tikan . "a)atan &an a)at . "/ainan - "a&a &a)a/ k a&aan $ang -aik # - )u/ / nggunakann$a* 1 M /akai .akaian $ang # #uai*

Minggu 22 Tunjang 2 PJ Tajuk I#i K /a%i"an

1 Waktu* KEMAHIRAN* Gi/na#tik I"a/a* 5 1* K -') %an / )akukan g "ak &a"? .u#ingan -a&an #a/a a&a & ngan atau tan.a a)atan? / ngikut t /a &an +a#a $ang - tu)* 5 a* Langka% P')ka* 1 Kaki &i"a.atkan &an - "&i"i t gak* 1 Langka% k %a&a.an & ngan kaki kanan* 1 L'njak / nggunakan kaki kanan* -* Langka% Wa)tI* 1 Langka% k %a&a.an / nggunakan kaki ki"i $ang &i- ngk'kkan )u"u#kan kaki kanan k - )akang* 1 Langka% k %a&a.an / nggunakan kaki kanan &iikuti & ngan kaki ki"i* !* Langka% G"a. (in * 1 B "&i"i & ngan kaki kanan &an %u)u"kan kaki ki"i k %a&a.an* 1 L'njak & ngan kaki ki"i &an #i)angkan kaki kanan k %a&a.an kaki ki"i*

Buti"1-uti" M ngaja"

1=

Minggu 24 Tunjang 1 PJ Tajuk I#i K /a%i"an

2 Waktu* KECERGASAN* K /a%i"an 5 1* K tangka#an*

Buti"1-uti" M ngaja"

a* B ")a"i anak &an tuka" a"a%* -* Ski. &an tuka" a"a%* !* M )'/.at & ka/ / " nta#i ta)i* &* Ta/.a" )utut 5 1 - "&ua &an / ng%a&a. ka0an* 1 tia.1tia. # '"ang !u-a / na/.a" )utut "akann$a* * Ta/.a" #iku 5 1 # . "ti . "tan&ingan # - )u/n$a* 1 . /ain !u-a / na/.a" #iku )a0ann$a* 1 ju/)a% /ata &iki"a &a"i.a&a - "a.a ka)i ta/.a"an*

Minggu 26 Tunjang 4 PK Tajuk I#i K /a%i"an

1 Waktu* KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN* K # )a/atan &i ja)an "a$a* 5 1* Tan&a k # )a/atan ja)an "a$a* 2* P "atu"an &i ja)an "a$a* 5 a* Gu"u / /. "k na)kan tan&a1tan&a k # )a/atan / nggunakan ga/-a"* -* M /-in!angkan +ung#i tan&a1tan&a k # )a/atan &i ja)an "a$a* !* M n$ na"aikan . "atu"an1. "atu"an $ang -ia#a &i%a&a.i 5 - Pan&ang ki"i &an kanan # - )u/ / )inta#i ja)an "a$a* - B "ja)an &i t .i # - )a% kanan ja)an "a$a - "t ntangan & ngan a"a% k n& "aan - "g "ak* - M nggunakan j janta# untuk / )inta#i ja)an "a$a*

Buti"1-uti" M ngaja"

19

- M nunggu -a# &i t /.at $ang t )a% &i# &iakan* &* M )aka" tan&a1tan&a ja)an "a$a &an +ung#in$a*

Minggu 26 Tunjang 2 PJ Tajuk I#i K /a%i"an

1 Waktu* KEMAHIRAN Gi/na#tik I"a/a* 5 1* K -') %an / )akukan g "ak &a" 7.u#ingan:*

Buti"1-uti" M ngaja"

5 Pu#ingan Ba&an a* Pu#ingan # t /.at & ngan &ua kaki* - Si)ang kaki kanan &i %a&a.an kaki ki"i* - Pu#ing -a&an k ki"i? ata# - -')a kaki* - Ra.atkan kaki kanan k kaki ki"i* -* Pu#ingan &iata# .unggung & ngan #'k'ngan tangan* - Du&uk )unju" tangan &i #i#i* - Lakukan i/-angan E* - Pu#ing -a&an & ngan -antuan tangan*

Minggu 25 Tunjang 2 PJ Tajuk I#i K /a%i"an Buti"1-uti" M ngaja" Akti(iti

2 Waktu* kEMAHIRAN Gi/na#tik I"a/a* 5 1* K -') %an / )akukan g "ak &a" 7.u#ingan: & ngan / nggunakan -')a? " - n &an ta)i* 5 1* Pu#ing -a&an & ngan -')a 2* Pu#ing -a&an & ngan " - n* 4* Pu#ing -a&an & ngan ta)i* Pu#ing -a&an & ngan -')a* 1 )antun &an #a/-ut* 1 ka0a) -')a # /a#a - ".u#ing* Pu#ing & ngan " - n* 1 a$unan &a"i -a%u? #iku &an . "g )angan tangan* 1 . gang ka$u # )a"i & ngan tangan* 1 a$un ikut a"a% g "akan* Pu#ing -a&an & ngan ta)i* 1 "a.atkan kaki &an - "j ngk t*

18

.u#ing -a&an & ngan ta)i . )-agai a"a#*

Minggu 2= Tunjang 4 PK Tajuk I#i K /a%i"an Buti"1-uti" M ngaja"

1 Waktu* KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN* K # )a/atan 1 k # )a/atan a.i* 5 1* Pun!a k -aka"an* 2* Ca"a / n! "ga%* 5 a* 1 1 1 1 1 M ng na) .a#ti &an / n$ na"aikan .un!a1.un!a k -aka"an* )ita" .inta# .)ag $ang "'#ak* 0a$a" )u#u%* tu/.a%an /in$ak . nggunaan .)ag &ua .in*

-* M /-uat . ta /in&a t ntang )angka%1)angka% k # )a/atan $ang . ")u &i- "i . "%atian k%u#u# untuk / n! ga% k -aka"an* 1 a/a)kan / /-uka tingka. # /a#a / /a#ak &i &a.u"* 1 )ak / nggunakan ) -i% &a"i.a&a #atu .)ag .a&a #atu #'k t* 1 ) takkan -a%an $ang /u&a% t "-aka" jau% &a"i #u/- " ) kt"ik2a.i* 1 %u-ungi ju"ut knik untuk / / "ik#a . n&a0aian ) kt"ik $ang )a/a &i "u/a% 1 )akkan / nggunakan .)ag &ua .in $ang tia&a 0a$a" -u/i*

Minggu 2= Tunjang 2 PJ Tajuk I#i K /a%i"an Buti"1-uti" M ngaja" Akti(iti

1 Waktu* KEMAHIRAN* Gi/na#tik I"a/a* 5 1* Rangkaian* 5 a* A$un -')a &an .u#ing -a&an* -* L'/.at ata# -')a $ang / )antun* !* Lantin -')a &an .u#ing* 5 1 1 1 1 1 1 1 a$un -')a k %a&a.an &an .u#ingkan -a&an a$un -')a k - )akang &an .u#ingkan -a&an* a$un -')a k #i#i &an .u#ing -a&an* )antun -')a* )'/.at kangkang ata# -')a $ang / )antun* )antun -')a t gak* .u#ingkan -a&an &an )u"u#kan tangan k ata#*

1;

1 #a/-ut -')a*

Minggu 29 Tunjang 1 PJ Tajuk I#i K /a%i"an

2 Waktu* KECERGASAN Kua#a 5 1* K -') %an / )akukan #atu . "g "akan $ang .anta# & ngan &a$a /ak#i/u/ &a)a/ /a#a $ang #ingkat* - L'njak &an / nja"ing -')a ta/.a"* - L'njak &an / nja"ing -')a -a)ing* - L'njak &an #/a#% tan.a a)atan* - L'njak &an )akukan .uku)an %a&a.an* 7Ba&/int'n: 5 a* Di#ini? &i#ana? &i/ana 7. )-agai a"a% .i)i%an gu"u:* -* Mu"i& - ")a"i / ngikut a"a% $ang &itunjuk ') % gu"u* !* B ")a"i? / )'/.at &an / n$a/-ut -')a # - )u/ / n&a"at* 5 1 Ba%agikan /u"i& k .a&a - - "a.a ku/.u)an $ang #a/a -i)angan* 1 S tia. ku/.u)an akan - ")a"i ki"a1ki"a 13M? / )'/.at ka$u .a)ang &an / n$a/-ut -')a $ang &i)'nta"kan*

Buti"1-uti" M ngaja" Akti(iti

Minggu 28 Tunjang 4 PK Tajuk I#i K /a%i"an

1 0aktu* KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN* K # )a/atan 1 &i ai"* 5 1* P ngangkutan ai" 2* T /.at - "ai" 4* Banji"* 5 a* M n$atakan j ni#1j ni# . ngangkutan ai" $ang -ia#a &i)i%at 1 ka.a) 1 -'t 1 + "i 1 . "a%u* -* M n$ na"aikan k . ntingan . ngangkutan ai" k .a&a /anu#ia* 1 / ngangkut . nu/.ang 1 / ngangkut -a"ang* !* M )aka" #itua#i $ang /ungkin / ngaki-atkan k /a)angan ai" &an / n$ na"aikan )angka% )angka% / ng )akkan k /a)angan*

Buti"1-uti" M ngaja"

Bi) 1* 2*

Situa#i* M naiki k n& "aan $ang ) -i% /uatan B " -ut1" -ut / naiki k n& "aan*

Langka% / ng )ak* Ti&ak / ) -i%i %a& /uatan* Jangan - " -ut1" -ut k tika / naiki k n& "aan*

23

4*

Ti&ak / /akai j k t k # )a/atan*

M /akai j k t k # )a/atan*

&* M /-in!angkan #itua#i - "/a#aa)a% $ang &i- "ikan ') % gu"u &a)a/ ku/.u)an* - A.aka% $ang akan ka/u )akukan # ki"an$a t "na/.ak '"ang $ang %a/.i" ) /a# &i )'/-'ng atau #ungai*

Minggu 28 Tunjang 2 PJ Tajuk I#i K /a%i"an Buti"1-uti" M ngaja" Akti(iti

1 Waktu* KEMAHIRAN* Gi/na#tik* 5 1* Gi/na#tik a"ti#tik 1 g "ak &a" 5 Langka% #ki.* Langka% k #i#i g )'ng#'"* 5 a* 1 1 1 -* 1 1 1 !* 1 1 1 M /ana#kan -a&an &an " gangan* )'/.at #ki.* )'/.at - ".u#ing 183 &a"ja%* "angkaian g "akan a#a#* G "ak &a"* )angka% #ki.* - "&i"i t gak? )angka% # - )a% kaki k %a&a.an* angkat # - )a% kaki )agi &an )'/.at # t /.at* Langka% k #i#i g )'ng#'"* - "&i"i t gak* )angka% k #i#i &an )'njak* "a.atkan kaki &i u&a"a &an / n&a"at*

Minggu 2; Tunjang 2 PJ Tajuk I#i K /a%i"an Buti"1-uti" M ngaja"

2 Waktu* KEMAHIRAN* Gi/na#tik* 5 1* Gi/na#tik A"ti#tik* 5 a* G "ak &a"* -* Puta"an*

21

Akti(iti

5 1* M /ana#kan -a&an* 2* Langka% k #i#i kaki tan.a #i)ang* - B "&i"i t gak* - Langka% kaki k #i#i* - Ra.atkan kaki kanan k kaki ki"i* 4* Langka% k #i#i kaki - "#i)ang* - B "&i"i t gak* - Langka% k #i#i &an #i)angkan # - )a% )agi kaki k - )akang* - Langka% # /u)a k #i#i & ngan kaki %a&a.an* - U)ang )akuan &i ata#* 6* L'/.at &an .u#ing 183 &a"ja%* - B "&i"i t gak* - L'/.at #a/-i) tangan &i%a$un k ata# .u#ing 183 &a"ja% &i u&a"a* - M n&a"at & ngan k &ua1&ua - )a% kaki* 5* Gu)ing #i#i* - B "&i"i t gak #i#i* - Cangkung &an " -a%kan -a&an # !a"a / ngi"ing* - Lakukan gu)ingan & ngan )utut &i"a.atkan k &a&a*

Minggu 43 Tunjang 4 PK Tajuk I#i K /a%i"an Buti"1-uti" M ngaja"* Akti(iti

1 Waktu* KEBERSIHAN DANKESELAMATAN PERSEKITARAN* P n$akit - "jangkit* 5 J ni# . n$akit 5 1* M ng na) .a#ti j ni#1j ni# . n$akit* 2* Langka% / n! "ga% . n$akit*

5 a* B "#'a)1ja0a- t ntang #untikan $ang . "na% &i- "ikan # "ta . "a#aan /u"i& k tika / n "i/a #untikan* -* M n$atakan t ntang . ntingn$a / n&a.atkan #untikan* - M n! "ga% . n$akit* !* Gu"u / n "angkan !a"ta j ni#1j ni# . n$akit &an !'nt'%1!'nt'% . n$akit* &* Gu"u / ng &a"kan "i#a)a% @ Ca"a M n! "ga% Wa-ak P n$akit @ &an /inta /u"i& / /-a!a "i#a)a% t "# -ut* * Di &a)a/ ku/.u)an k !i) /u"i& &ik % n&aki / n$ &iakan #atu ja&ua) $ang / ngan&ungi -uti"an j ni# . n$akit &an !a"a / n! ga%n$a*

22

Minggu 43 Tunjang 2 PJ Tajuk I#i K /a%i"an Buti"1-uti" M ngaja" Akti(iti

1 Waktu* KEMAHIRAN* Gi/na#tik* 5 1* Gi/na#tik a"ti#tik* 5 5 Rangkaian a* -* !* &* 1 1 M /ana#kan -a&an &an " gangan* Gu)ing %a&a.an kaki "a.at* Ra.atkan kaki &an ) takkan k &ua1&ua - )a% tangan ata# )antai* Gu)ing k %a&a.an & ngan kaki )u"u# &an "a.at* Gu)ing %a&a.an kaki kangkang* L takkan k &ua1&ua - )a% tangan &i ata# )antai* Kangkangkan kaki &an gu)ing %a&a.an & ngan kaki kangkang* Gu)ing #i#i* Langka% k #i#i kaki - "#i)ang* Gu)ing k %a&a.an kaki "a.at*

Minggu 41 Tunjang 1 PJ Tajuk I#i K /a%i"an Buti"1-uti" M ngaja"

2 Waktu* KECERGASAN* Ma#a - "tin&ak-a)a#* 5 1* K u.a$aan / )akukan akti(iti &a)a/ #uatu t /.'% $ang )a/a* 5 a* M "a/.a# .un&i ka!ang - ".a#angan* 1 M ng%a&a. ka0an* 1 Ba&an -'ngk'k # &ikit &an k &ua1&ua - )a% tangan* 1 Cu-a a/-i) atau "a/.a# .un&i ka!ang $ang &i ) tak anta"a / " ka* -* B )a)ang? B )atuk* 1 Mu"i& &i-a%agikan k .a&a &ua ku/.u)an 7- )a)ang2- )atuk:* 1 Mu"i&1/u"i& - "&i"i &a)a/ &ua -a"i#an & ngan ja"ak 1 , 2 M / ng%a&a. #atu #a/a )ain 1 Gu"u / )aungkan #atu &a"i.a&a na/a ku/.u)an* 1 Ku/.u)an $ang &i)aungkan na/a akan - ")a"i / ng ja" ku/.u)an $ang )ain 1 S #ia.a $ang &itangka. # - )u/ t /.at $ang &it ta.kan? tuka" . "anan &an - gitu)a% # t "u#n$a*

24

Minggu 42 Tunjang 4 PK Tajuk I#i K /a%i"an

1 Waktu* KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN*

5 1* P n$akit - "jangkit* - Ca"a / " -ak* 5 M ng na) .a#ti ag n &an .un!a jangkitan # #uatu . n$akit*

Buti"1-uti" M ngaja" Akti(iti

5 a* Gu"u / n "angkan # !a"a "ingka# ag n &an .un!a jangkitan # #uatu . n$akit -* M /-uat .'"t+')i' - "&a#a"kan . n "angan gu"u & ngan / ngu/.u) -a%an1-a%an - "ga/-a" &an - "tu)i# / ng nai ag n &an .un!a jangkitan . n$akit*

Minggu 42 Tunjang 2 PJ Tajuk I#i K /a%i"an Buti"1-uti" M ngaja" Akti(iti

1Waktu* KEMAHIRAN* R k " a#i 5 1* P nggunaan k'/.a# 5 a* P ng na)an ? @ A.a itu F" nt "ing A 5 1* Mu"i& / n$ na"aikan k . ")uan1k . ")uan '" nt "ing* 2* M ng na) .a#ti #i/-')1#i/-') $ang &igunakan* 4* <'ku#kan . "%atian /u"i& k .a&a -uku t k# 7/*#*45: 6*Gu"u / n "angkan #ukan '" nt "ing &an . "a)atan $ang &i. ")ukan* 5*Ba%agi /u"i& &a)a/ ku/.u)an k !i)? gu"u / ng &a" k'/.a#?/ n$atakan -a%agian1-a%agian &an !a"a / /-a!a k'/.a#* =* Mu"i& / nja0a- #'a)an , ) /-a"an k "ja*

26

Minggu 44 Tunjang 1 PJ Tajuk I#i K /a%i"an Buti"1-uti" M ngaja" =

2 Waktu* KECERGASAN* K .anta#an* 5 1* La"i . !ut 43M* 5 1* B ")a"i &i ata# t" k 43M* 2* Tan&a ga"i#an . "/u)aan &an . na/at & ngan j )a#* 4* T /.atkan # '"ang . ) .a# &i ga"i#an . "/u)aan &an &ua '"ang &i ga"i#an . na/at # -agai . n!atat /a#a* 6* P "/u)aan )a"ian &a"i - "-agai k &u&ukan* - Di)akukan # n&i"ian atau &a)a/ .a#angan k ja"1/ ng ja"* - Mu)a - ")a"i # -agai tin&akan . )-agai "ang#angan 7#ua"a? i#$a"at? . ng)i%atan atau # ntu%an:* 5* P "/u)aan tan.a -)'k - L tak kaki & .an #atu # t nga% ta.ak &a"i ga"i#an . "/u)aan* - Ja"akkan #atu # t nga% ta.ak kaki anta"a kaki %a&a.an & ngan kaki - )akang* - Tangan &ija"akkan # )ua# -a%u &i - )akang ga"i#an* - Ba%u )u"u# & ngan k &u&ukan tangan* =* S &ia* - Naikkan .inggu) # %ingga ) -i% tinggi &a"i.a&a -a%u? k ka)kan k &u&ukan 214 #aat* 9* Mu)a* - M / !ut # - "a.a )aju # jau% 43M*

Minggu 46 Tunjang 4 PK Tajuk I#i K /a%i"an Buti"1-uti" M ngaja"

1 Waktu* KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN DIRI* P "t')'ngan ! /a#* 5 1* Ra0atan a0a) # - )u/ -antuan . "u-atan ti-a* - M ng na) .a#ti k ! & "aan "ingan* 5 a* K 1 1 1 1 ! & "aan "ingan* M ) ! t atau )uka k !i)* Hi&ung - "&a"a% Luka &an . n&a"a%an Pita/*

Akti(iti

5 1* Gu"u / nunjukkan ga/-a"1ga/-a" k ! & "aan "ingan &an - "#'a) ja0a& ngan /u"i&* - Bagai/ana - ")aku k ! & "aan J* - A.a $ang -') % &i)akukan J* - A.a $ang ti&ak -') % &i)akukan J*

25

Minggu 46 Tunjang 2 PJ Tajuk I#i K /a%i"an

1 Waktu* KEMAHIRAN* R k" a#i* 5 1* M n!a"i - a"ing*

Buti"1-uti" M ngaja"2 Akti(iti*

a* <'ku#kan . / "%atian /u"i& k .a&a -uku t k# %a)a/an 4=* -* Ba!a &an +a%a/i t k#* !* Gu"u / n "angkan !a"a / n!a"i - a"ing '-j k* &* Mu"i& &a)a/ ku/.u)an k !i) &i-a0a k )ua" k )a# -agi / n!a"i - a"ing '-j k* * Mu"i& / /-uat "u/u#an / ng nai tajuk . )aja"an*

Minggu 45 Tunjang 1 PJ Tajuk I#i K /a%i"an Buti"1-uti" M ngaja" Akti(iti

2 Waktu* KECERGASAN*

5 1* K .anta#an* 5 5 a* M /ana#kan -a&an -* La"i - "ganti1ganti 53 M 1* P "tuka"an ta/.ak #tatik* - B ".a#angan? . ng%anta" - "&i"i 1M &i - )akang? . gang -at'n & ngan tangan kanan* - P n "i/a %u)u"kan tangan ki"i k - )akang? a/-i) -at'n tuka" k tangan kanan* 2* P tuka"an ta/.ak &a"i ja"ak & kat* - B ".a#angan? . ng%anta" -at'n & ngan tangan kanan?* - P n "i/a %u)u"kan tangan ki"i k - )akang & ngan ta.ak tangan &i%a)a k ata#* - A/-i) -at'n tuka" k tangan kanan &an )a"i 53M*

2=

Minggu 4= Tunjang 4PK* Tajuk I#i K /a%i"an

1 Waktu* KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN DIRI* P "t')'ngan ! /a#* 5 1* Bantuan # g "a &i- "i .a&a # # '"ang /ang#a* - Bantu "akan an&a* 5 5 a* M ng na) #i/.t'/ 7Tan&a: -* M nga.a - ")aku k ! & "aan* 1* 2* 4* 6* S'a)1ja0a- gu"u &an /u"i& t ntang i#i $ang t )a% &i . )aja"i* Mu"i& / /- "ikan /ak)u/ -a)a# t ntang tan&a1tan&a k ! & "aan* Bagai/ana kita -') % / /-antu /ang#a J Mu"i& &i- "i ) /-a"an k "ja &a)a/ ku/.u)an / ng nai k ! & "aan &an . "t')'ngan ! /a#*

Buti"1-uti" M ngaja" Akti(iti

Minggu 4= Tunjang 2 PJ Tajuk I#i K /a%i"an Buti"1-uti" M ngaja"2 Akti(iti*

1 Waktu* KEMAHIRAN* R k" a#i* 5 1* M n!a"i '-j k* 5 a* <'ku#kan . / "%atian /u"i& k .a&a %a)a/an 49 -uku t k#* -* Ba!a &an +a%a/i kan&ungan* !* Gu"u / n "angkan #i/-')1#i/-') $ang &igunakan &a)a/ .an&u a"a%* &* Gu"u / ng &a"kan -uku . ta k .a&a /u"i&* * Mu"i& &i-a%agi k .a&a ku/.u)an k !i) &an &ituga#kan / n!a"i #i/-')1 #i/-') )ain &a)a/ . ta* +* Gu"u / /-uat "u/u#an / ng nai tajuk . )aja"an*

Minggu 49 Tunjang 1 Tajuk I#i K /a%i"an Buti"1-uti"

2 Waktu* KECERGASAN* K ! "ga#an +iIika)* 5 1* K'n# . k ! "ga#an +iIika) &an k #i%atan / n$ )u"u%* 5 a* B "a#a#kan k #i%atan*

29

M ngaja"

1 1 1 1 1 -* 1 1 1 1 1

&a$a ta%an ka"&i'(a#ku)a"* &a$a ta%an 't't* k ) ntu"an* k'/.'#i#i tu-u% -a&an* k kuatan 't't* B "a#a#kan . ")akuan* k .anta#an* k''"&ina#i* k tangka#an* /a#a - "tin&ak -a)a#* i/-angan*

Akti(iti

1* La"i . !ut* 2* La/-ung? )'/.at? t .uk &an #a/-ut -')a k !i)* 4* La"i Iig1Iag* 6* Ba)ing -')a 5* Di"ian # ka)a & .an* =* P "/ainan - )a)ang - )atuk*

Minggu 48 1 Waktu* Tunjang 4 PK* KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN* Tajuk Ra0atan a0a) . "t')'ngan ! /a#* I#i K /a%i"an 5 1* Ia)a% -antuan . "ta/a &an # g "a &i- "i k .a&a # # '"ang $ang / n&a.at k /a)angan # - )u/ -antuan ti-a* Langka% $ang . ")u &ia/-i) # /a#a - ")aku k ! /a#an* - M n$ &a"i -a%a$a $ang 0uju& &i . "# kita"an* 5 a* Ra0atan a0a) k ! & "aan "ingan* 1 Hi&ung - "&a"a%* 1 Luka k !i) &an / ) ! t* 1 Luka &an . n&a"a%an* 1 Pita/* 5 1* Gu"u / n& /'n#t"a#i !a"a1!a"a "a0atan a0a) k ! & "aan "ingan*

Buti"1-uti" M ngaja"

Akti(iti

28

Minggu 48 Tunjang 2 PJ Tajuk I#i K /a%i"an Buti"1-uti" M ngaja" Akti(iti 8 ; 13

1 Waktu* KEMAHIRAN* F" nt "ing* 5 1* M n ntukan - a"ing* 5 5 A"a% &an /ata angin* 1* M /-a!a &an / /a%a/i t k# 7%a)a/an 48:* 2* Gu"u / n "angkan !a"a / nja)ankan @P "/ainan M n!a"i Ha"ta Ka"unA &an . "a)atan1. "a)atan $ang &i . ")ukan* 4* Gu"u / ngagi%kan /u"i& &a)a/ ku/.u)an # "a/ai = '"ang &an / nja)ankan @P "/ainan M n!a"i Ha"ta Ka"unA &a)a/ /a#a $ang &it ta.kan*

Minggu 4; Tunjang 2 PJ Tajuk I#i K /a%i"an

2 Waktu* KEMAHIRAN* S'+-')* 5 1* P "tan&ingan anta"a ku/.u)an - .'#i#i . /ain* - un&ang1un&ang . "/ainan* - . ngi"aan /ata* 5 a* P'#i#i* 1 .i! " 7. ) /.a":* 1 k ! " 7. nangka. -')a: 1 . njaga - # 7. "ta/a? k &ua? k tiga:* 1 #%'"t #t'.* 1 . /a&ang 7ki"i?kanan &an t nga%:*

Buti"1-uti" M ngaja"

Akti(iti

5 1* M /-a%agikan /u"i& k .a&a 2 ku/.u)an* 2* Lantik . nga&i) 4* Ja&ua) . ngi"aan /ata*

Minggu 63 Tunjang 4 PK Tajuk

1 Waktu* KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN* K # )a/atan &i "u/a%

2;

I#i K /a%i"an Buti"1-uti" M ngaja" Akti(iti

5 1* K -aka"an* 1 !a"a / n! ga% k -aka"an* 1 tin&akan a.a-i)a - ")aku k -aka"an* 1 / n$ )a/atkan &i"i* 5 1* B "#'a) ja0a- & ngan /u"i& t ntang . nga)a/an atau /ak)u/at t ntang k -aka"an* 2* Gu"u / n "angkan !a"a1!a"a / nggunakan t ) +'n a0a/ - N'/-'" $ang . ")u &i .anggi)* - Mak)u/at1/ak)u/at $ang &i. ")ukan # . "ti na/a? a)a/at &an # -again$a 4* D /'n#t"a#i !a"a / n$ )a/atkan &i"i &a)a/ . )-agai #itua#i k -aka"an*

Minggu 63 Tunjang 2 PJ Tajuk I#i K /a%i"an

1 Waktu* KEMAHIRAN* Ba&/int'n* 5 1* Hanta"an )'.*

Buti"1-uti" M ngaja"

a* Mu"i& &i. !a%kan k .a&a /.at a%)i -agi # tia. ku/.u)an* -* Dua '"ang /u"i& akan - "&i"i &i %a&a.an g )anggang # / nta"a &ua '"ang )agi akan - "&i"i &i -a%agian - )akang g )anggang* !* S tia. ka)i %anta"an &i-uat . )aja" &i - )akang akan - "g "ak k %a&a.an &an # -a)ikn$a* &* Tuka" .a#angan # tia. tiga ka)i -u)u tangki# t "jatu%* 1* P "tan&ingan %anta"an )'.*

Akti(iti

Minggu 61 Tunjang 2 PJ Tajuk

2 Waktu* KEMAHIRAN Ba&/int'n*

43

I#i K /a%i"an Buti"1-uti" M ngaja"

5 1* P "tan&ingan* 5 a* M "an!ang &an / nja)ankan . "tan&ingan -a&/int'n - ".a#angan* 1 1 1 1 1 P # "ta &i-a%agi k .a&a .a#angan &an &iun&i untuk . "tan&ingan* Lantik 9 '"ang . ga0ai . "tan&ingan* 7 # '"ang . nga&i) &an na/ . njaga ga"i#an:* S &iakan a)atan 1 N t2Ja"ing 1 R k t* 1 Bu)u Tangki#* Si#t / . "tan&ingan 1 Ka)a% /ati ki"aan /ata 5* K # )a/atan 7 Gu"u akan # ntia#a - "a&a & ngan . /ain # .anjang . "tan&ingan*

Minggu 62 Tunjang 4 PK Tajuk I#i K /a%i"an Buti"1-uti" M ngaja" Akti(iti

1 Waktu* KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN* P "t')'ngan ! /a#* 5 1* M nunjukkan !a"a / nggunakan t ) +'n a0a/ # /a#a k ! /a#an* 2* Lak'nan . "t')'ngan ! /a#* 5 a* Gu"u / nunjukkan !a"a / nggunakan t ) +'n a0a/ &an !a"a / /-uat .anggi)an k ! /a#an* -* Mu"i& / )ak'nkan #itua#i k ! /a#an* 5 1* Tunjuk!a"a ') % gu"u 5 - Bantu /ang#a #u.a$a ti&ak " -a%* - Du&ukkan /ang#a &i ata# k "u#i &an tun&ukkan k .a)an$a &ianta"a &ua )utut* Minta /ang#a / na"ik na+a# .anjang* - L'ngga"kan .akaian /ang#a #u.a$a /u&a% - "na+a# &an / )an!a"kan . "ja)anan &a"a%* - S t )a% %a/.i" .u)i%? &u&ukkan /ang#a* Pa#tikan /ang#a / n&a.at . " &a"an u&a"a $ang -aik* 2* M )ak'nkan "a0atan . "t')'ngan ! /a# /ang#a .ita/*

Minggu 62 Tunjang 2PJ Tajuk I#i K /a%i"an Buti"1-uti" M ngaja"

1 Waktu* KEMAHIRAN* Rug-i S ntu%* 5 1* P "tan&ingan anta"a ku/.u)an* 5 K 1 1 1 /a%i"an $ang t )a% &i. )aja"i* La"ian M )'nta" &an / n$a/-ut* T n&angan*

41

Akti(iti

5 1* P "tan&ingan anta"a ku/.u)an 5 1 - Lantik . ga0ai . "tan&ingan* - Lantik . nga&i)*

42