Anda di halaman 1dari 2

semantik struktur: 1) konsep semantik 2)hubungan semantik dengan ilmu lain 3)hiponem 4) polisem 5) pedoman pembentukan istilah 6) cara

pembentukan istilah 7) imbuhan 8)kata pinjaman arab esei: 1) peluasan dan penyempitan makna beserta fakto yang mempengaruhi perubahan sebut 2)peribahasa-bentuk,fungsi,definisi 3)punca dan langkah penyelesaian masalah ejaan kata pinjaman bahasa asing

dari pah

Objektif : - Baca semua topik based on tajuk dalam proforma. Struktur : 1. -Semantik dan makna -Semantik dan linguistik -Semantik dan sejarah 2. - Makna leksikal (tajuk ni kita buat dalam assignment) - sinonim - antonim - hiponim - homonim - polisim 3. - Skema tatacara pembentukan istilah - konsep - syarat pembentukan istilah (refer tatabahasa dewan) - pembentukan istilah baru (refer tatabahasa dewan) 4. Aspek tatatabahasa dan semantik peristilahan BM - Penggunaan kata dasar - Proses pengimbuhan + penggabungan + penterjemahan +istilah BI + istilah suku kata (refer assignment) Esei : 1. - Sifat makna - Kelas makna - Lewah dalam makna - Makna leksikal - Makna ayat - Perubahan semantik (peluasan dan penyempitan makna) 2. - Ketaksaan makna - Kekaburan makna - Makna peribahasa - Peristilahan BM (umum dan khusus) - Kata dasar - Kata akar - Bentuk prototaip - Sumber istilah (bahasa serumpun, bahasa asing) 3. Singkatan dan lambang - akronim - singkatan

- lambang Ejaan dan peristilahan BM (lebih kurang dengan tajuk sejarah perkembangan BM) - gugur konsonan

mizah

Anda mungkin juga menyukai