Anda di halaman 1dari 12

LAPORAN PRAKTEK

PERKERASAN JALAN RAYA

DikerjakanOleh :

NAMA NIM KELAS

: : :

Rahmad Sigit Sebastyan 11313100 ! "S

POLITEKNIK NE#ERI MALAN#


JURUSAN TEKNIK SIPIL 2012/2013

"A" I PEN$A%&L&AN
1'1Lata( "e)a*ang Jalan adalah ra!arana "ran! #r"a!i dara" $an% &eli '"i !e%ala (a%ian jalan) "er&a!'k (an%'nan elen%ka dan erlen%ka ann$a $an% di er'n"'kkan (a%i lal' lin"a!) $an% (erada ada er&'kaan "anah) di a"a! er&'kaan "anah) di (a*ah er&'kaan "anah dan/a"a' air) !er"a di a"a! er&'kaan air+ Sedan%kan jalan ra$a ialah jalan '"a&a $an% &en%h'('n%kan !a"' ka*a!an den%an ka*a!an $an% lain+ Jalan &e& 'n$ai eranan $an% en"in% dala& (idan% !#!ial) ek#n#&i) #li"ik) !"ra"e%i/&ili"er dan ke('da$aan+ Sehin%%a keadaan jalan dan jarin%an,jarin%an jalan (i!a dijadikan (ar#&e"er "en"an% "in%%in$a ke('da$aan dan ke&aj'an ek#n#&i !'a"' (an%!a+ Se('ah e a"ah &en%a"akan: -.a%ai&ana jalann$a de&ikian 'la (an%!an$a/) dan han$a (an%!a $an% in%in &aj' !aja &en%er"i akan ar"i erh'('n%an ada '&'&n$a+ Den%an de&ikian &aha!i!*a P#li"eknik Ne%eri 0alan% &elak!anakan dan (enar+ 1' T+,+an Den%an adan$a rak"ek erkera!an jalan ra$a) dihara kan &aha!i!*a da a" : 1+0en%e"ah'i lan%kah,lan%kah ekerjaan erkera!an jalan ra$a $an% (aik dan (enar+ 2+0e&iliki ke&a& 'an !er"a ke"era& ilan $an% (aik dala& &en%%'nakan rak"ek erkera!an jalan ra$a+ 3+0e& er#leh en%ala&an !e1ara lan%!'n% dala& &e& elajari r#!e! erkera!an jalan ra$a+ erala"an rak"ek erkera!an jalan ra$a a%ar &en%er"i dan jela! (a%ai&ana &e&(an%'n jalan ra$a $an% (aik en"in%n$a jalan ada kh'!'!n$a dan

"A" II PRAKTEK JALAN RAYA


'1 PRAKTEK LAPISAN PENETRASI MA-A$AM.LAPEN/ 2+1+1 DASAR TEORI La0is Penet(asi Ma1adam &er' akan 1a& 'ran a%re%a" dan a! al den%an %rada!i "er('ka dan !era%a& $an% diika" den%an a! al den%an 1ara di!e& r#"kan di a"a!n$a dan di ada"kan la i! de&i la i!+ 2a& 'ran ini (ia!an$a di akai 'n"'k la i! #nda!i+ .ila di akai !e(a%ai la i! er&'kaan erl' adan$a ela('ran a! al dan a%re%a" en'"' + 2a& 'ran ini k'ran% keda air) &e&iliki nilai !"r'k"'ral) 1'k' #k#k dan ken$al dan kek'a"an '"a&an$a $ai"' in"erl#1kin% an"ara a%re%a" en%ha& aran+ 2+1+2 TUJUAN PRAKTEK a+ Un"'k &en%e"ah'i (enar+ (+ A%ar (i!a &en%%'nakan erala"an ekerjaan la i!an &a1ada& den%an "era& il dan (enar+ 2+1+3 ALAT 4AN5 DI5UNAKAN a+ Pal'+ (+ Kere"a d#r#n%+ 1+ Sek# + d+ .a($ r#ller+ e+ 2ed#k a! al+ 3+ Dr'&+ %+ Pen%ki+ 2+1+6 .A7AN,.A7AN PRAKTEK a+ Pe1ahan (a"' den%an 'k'ran 3,8 1&) 12,18 1& dan 1,2 1&+ (+ A! al 1+ Pa!ir hi"a&+ r#!e! ekerjaan la i!an ene"ra!i &a1ada& $an% (aik dan en%'n1i $an% (er3'n%!i 'n"'k lal' lin"a! rin%an

!a& ai !edan%+ Pr#!e! k#n!"r'k!in$a adalah !e%re%a!i/ en1a& 'ran $an% dilak'kan !aa"

d+ Se&en+ e+ Air 3+ .a"' en%'n1i9(a"' den%an 'k'ran :20 1&;+ 2+1+8 LAN5KA7,LAN5KA7 PRAKTEK a+ 0e&e1ahkan (a"' den%an al' !e!'ai 'k'ran 3,8 1&) 12,18 1& dan 1,2 1&+ (+ 0e&a!ak a! al ada dr'& a%ar a! al &en1air+ 1+ 0e&(eri a!ir ada jalan $an% akan di('a" la i!an &a1ada& den%an "e(al 3,8 1&+ d+ 0e&a!an% (a"' en%'n1i ada !i!i !a& in% jalan ra$a+ e+ 0en$'!'n e1ahan (a"' ada jalan den%an 'k'ran 12,18 1&+ 3+ 0en%%ila! e1ahan (a"' 'k'ran 12,18 1& den%an "ande& !ela&a 6 !ikl'!+91 !ikl'! < 1 kali &aj' 1 kali &'nd'r;+ %+ 0en$'!'n e1ahan (a"' den%an 'k'ran 3,8 1&+ h+ 0en%%ila! e1ahan (a"' 'k'ran 3,8 1& den%an "ande& !ela&a 6 !ikl'!+ i+ 0en$ira&i jalan den%an a! al lal' di(eri a!ir di a"a!n$a+ j+ 0en%%ila! la%i jalan ra$a den%an "ande& !ela&a 6 !ikl'!+ k+ 0en$'!'n e1ahan (a"' den%an 'k'ran 1,2 1&+ l+ 0en$ira&i jalan den%an a! al lal' di(eri a!ir di a"a!n$a+ &+ 0e&(er!ihkan !e&'a erala"an $an% !'dah di akai+ 2+1+= KESI0PULAN Pr#!e! $an% (aik dala& ekerjaan la i! ene"ra!i &a1ada& $ai"' e&ada"an $an% &era"a !e"ia la i!n$a) e&(erian a! al $an% &era"a !e"ia la i!n$a dan ele"akan (a"' $an% "'r'" &'lai dari 12,18 1&) 3,8 1& dan 1,2 1& !e"ia la i!n$a+ 2+1+> 5A0.AR PERALATAN

#amba( 1' 2ed#k A! al

#amba( ' Sa '

#amba( 3' .a($ R#ller

#amba( 2' Kere"a D#r#n%

#amba( 3' Pal'

#amba( 4' Dr'&

' PRAKTEK LAPISAN TIPIS ASPAL "ETON.LATASTON/ 2+2+1 DASAR TEORI La i! Ti i! A! al .e"#n 9LATASTON;/7RS &er' akan la i!an en'"' $an% "erdiri dari 1a& 'ran an"ara a%re%a" (er%rada!i "i& an%)filler dan a! al kera! den%an er(andin%an "er"en"' $an% di1a& 'r dan di ada"kan dala& keadaan ana!9"e(al ada" 2)8 1& a"a' 3 1&;+ 2a& 'ran ini &en%%'nakan a%re%a" (er%rada!i !enjan% den%an a! al dan di"a&(ah 3iller+ S'h' en1a& 'ran "er%an"'n% en+ S'h' a! al ada !aa" e&ada"an &ini&al ?0#2+ 2+2+2 TUJUAN PRAKTEK a; Un"'k &en%e"ah'i r#!e! ekerjaan la i!an "i i! a! al (e"#n $an% (aik dan (enar+ (; A%ar &a& ' &en%%'nakan erala"an ekerjaan la i!an "i i! a! al (e"#n den%an "era& il dan (enar+ 2+2+3 ALAT 4AN5 DI5UNAKAN a; .a($ r#ller+ (; 0ini A0P+ 1; Sa '+ d; Sek# + e; Kere"a d#r#n%+ 3; Pa an+ %; K#"ak ! e!i/L#$an%+ 2+2+6 .A7AN,.A7AN PRAKTEK a; A! al+ (; A%re%a" hal'!+ 1; A%re%a" ka!ar+

d; @iller9('"iran hal'!;+ e; Take/Pri&e 1#a"+ 2+2+8 LAN5KA7,LAN5KA7 PRAKTEK a; 0en%hi"'n% r#!en"a!e a%re%a" hal'!) a%re%a" ka!ar) a! al dan filler+ (; 0e&(er!ihkan l#ka!i $an% akan dila i!i la"a!"#n dari k#"#ran dan de('+ 1; 0e&a!an% "anda (a"a! ada l#ka!i $an% akan di('a" jalan dan a!an% /"arik (enan% !e(a%ai (a"a! k#n!"r'k!i jalan+ d; 0e&ana!kan a! al den%an &e&a!ak a! al dala& dr'&+ e; 0enjalankan &ini A0P !e!'ai in!"r'k!i+ 3; 0e&a"ikan &ini A0P lal' &e&a!'kan a%re%a" $an% !'dah di!ia kan ke dala& ('ke" &ini A0P+ %; 0en%hid' kan &ini A0P lal' &en'n%%' !a& ai !'h' &en1a ai 120A2+ h; 0e&a"ikan &ini A0P lal' &e&a!'kkan a! al $an% !'dah di&a!ak dala& keadaan ana! ke"ika a%re%a" &en1a ai !'h' 120A2+ i; 0en%hid' kan &ini A0P lal' &en'n%%' !a& ai !'h' &en1a ai 180A2+ j; 0e&a"ikan &ini A0P lal' &en%el'arkan 1a& 'ran a! al dan a%re%a" ke&'dian &ene& a"kann$a ke dala& l#$an%/k#"ak ! e!i+ k; 0ela i!i jalan $an% akan di('a" den%an take coat den%an jalan di!e& r#"kan dan den%an re!en"a!e !e!'ai den%an in!"r'k!i+ l; 0ene(arkan 1a& 'ran La"a!"#n ana! "er!e('" ada "e& a" $an% !'dah dila i!i take/prime coat den%an ke"e(alan !e!'ai in!"r'k!i+ &;0e&ada"kan La"a!"#n den%an (a($ r#ller !ela&a 6 !ikl'!91 !ikl'! < 1 &aj' 1 &'nd'r;+ n; 0e&(er!ihkan !e&'a erala"an $an% !'dah di akai+ 2+2+= KESI0PULAN Pr#!e! $an% (aik dala& ekerjaan la i!an "i i! a! al (e"#n9LATASTON; $ai"' ke"ika en1a& 'ran an"ara a%re%a" dan a! al har'! dala& keadaan ana!9120A2;+ .erda!arkan rak"ek $an% dilak'kan LATASTON &e& 'n$ai k#& #!i!i a%re%a" ka!ar < 30B) a%re%a" hal'! < 83+2B) 3iller < ?+CB dan a! al < >+CB den%an (era" "#"al 1a& 'ran !e(e!ar 180k%+

2+2+> 5A0.AR PERALATAN

#amba( !' .a($ R#ller

#amba( 5' 0ini A0P

#amba( 6' Sa '

#amba( 10' Kere"a D#r#n%

'3 PRAKTEK PEN#AM"ILAN SAMPLE ASPAL."ORIN# TEST/ 2+3+1 DASAR TEORI Boring test adalah r#!e! en%a&(ilan !a& el a! al den%an 1ara di(#r den%an

&en%%'nakan ala" Core Drill ke"ika a! al !'dah dala& keadaan din%in+ Pen%a&(ilan !a& el ini 'n"'k &en%'ji ke"e(alan a! al+ Sa& el $an% di er#leh j'%a (i!a di%'nakan 'n"'k en%'jian ene"ra!i a! al dan ek!"ra!i a! al+ 2+3+2 TUJUAN PRAKTEK a; Un"'k &en%e"ah'i r#!e! ekerjaan en%a&(ilan !a& el a! al $an% (aik dan (enar+ (; A%ar &a& ' &en%%'nakan erala"an en%a&(ilan !a& el den%an "era& il dan (enar+ 2+3+3 ALAT 4AN5 DI5UNAKAN a; 2#re Drill+ (; 2e"#k+ 1; Penje i" a! al+ d; E&(er+ 2+3+6 .A7AN,.A7AN PRAKTEK a; Air+ (; Se&en+ 2+3+8 LAN5KA7,LAN5KA7 PRAKTEK a; 0e&(er!ihkan l#ka!i $an% akan dia&(il !a& eln$a+ (; 0enandai l#ka!i $an% akan dia&(il !a& eln$a+ Pen%a&(ilann$a har'! Di%, Da%9&en$e(ar;+

1; 0en$ia kan air ada jiri%en $an% ke&'dian di!a&('n%kan den%an &e!in Core Drill. Air ini (er3'n%!i 'n"'k &e&(a!ahi dindin% la" (e!i (#r a! al+ d; 0ene& a"kan &e!in Core Drill di l#ka!i $an% !'dah di"andai+ e; 0en%'n1i &e!in Core Drill a%ar ke"ika dihid' kan "idak &el#n1a"+ 3; 0en%hid' kan &e!in Core Drill. %; 0en'r'nkan (#r den%an &e&'"arn$a ke kanan !a& ai kira,kira air $an% kel'ar dari l'(an% a! al (er*arna 1#kla"+ h; 0enaikkan (#r den%an &e&'"arn$a ke kiri+ i; 0en%a&(il !a& el a! al $an% !'dah le a! dari (#r den%an enje i"+ j; 0en%a&(il !a& el a! al la%i !e er"i 1ara di a"a! !a& ai &ini&al 3 kali+ k; 0en%'k'r ke"e(alan a! al+ l; 0e&(er!ihkan !e&'a erala"an $an% !'dah di akai+ 2+3+= KESI0PULAN Pr#!e! $an% (aik dala& ekerjaan Dari ha!il en%a&(ilan !a& el ke"e(alan a! al $ai"' :31&+ 2+3+> 5A0.AR PERALATAN

#amba( 11' 2#re Drill

#amba( 1 ' 2e"#k

#amba( 13' Penje i" A! al

"A" III KESIMP&LAN $AN SARAN


Kesim0+)an Dala& rak"ek erkera!an jalan ra$a ini (an$ak &an3aa" $an% da a" ki"a a&(il+ Prak"ek erkera!an jalan ra$a &er' akan ke%ia"an $an% !an%a" en"in%+ Dihara kan dari rak"ek dan la #ran erkera!an jalan ra$a ini) &aha!i!*a da a" &e&aha&i ekerjaan $an% dilak'kan dala& e&(an%'nan jalan+ Dan "idak &en'"' ke&'n%kinan (ah*a !e&'a $an% "elah "er"era dala& la #ran ini &enjadi and'an dan da a" dia lika!ikan dala& lin%k'n%an &a!$araka" dan lin%k'n%an ka& '!+ Da"a,da"a $an% "er"era di dala& la #ran ini adalah da"a,da"a $an% di er#leh &'rni dari dari ha!il er1#(aan $an% "elah dilak'kan+ Dan dihara kan dari rak"ek dan la #ran ini (i!a &enjadi 1#n"#h (a%i $an% &e&(a1an$a+ Selain i"' &aha!i!*a dihara kan aha&) &en%er"i) dan "ah' !e&'a erala"an $an% di%'nakan dan 3'n%!in$a+ Sa(an 1+ Dala& (ekerja har'! &en%'"a&akan ke!ela&a"an kerja+ 2+ Dala& (ekerja hendakn$a &en%ik'"i e"'nj'k $an% "elah di(erikan In!"r'k"'r+ 3+ .ekerjalah den%an &e&an3aa"kan *ak"' !ee3i!ien &'n%kin+ 6+ 0e& er%'nakan ala",ala" !e!'ai den%an 3'n%!in$a+ 8+ 7a!il ekerjaan har'! ra i dan "eli"i

Beri Nilai