Anda di halaman 1dari 3

MINIT MESYUARAT PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN SMK ANJUNG BATU KALI PERTAMA 2011 Tarikh T !

"a# Ma%a : 6 Januari 2011 : Bi$ik Sukan : 1&'0 ( 2&00 " #an)

K ha*iran 1& +S Ir,an Sur-a*i .in Ah!a* 2& En& M/h* Na0ri .in M/h* Sah '& Pn& Ani%ah .in#i Anuar 1& Pn Nik Ra0i ana .in#i .in#i Sari*inar A.u Bakar 2& En Hi%-a! .in Ha%hi! 6& U%#a0 M/h* 3ai*i .in Ma# 3in 4& 5ik Sa.ariah .in#i Ka*i! 6& Pn Ru.i Suria#i .in#i M* Ra0a$i AGENDA 1.0 UCAPAN PENGERUSI P n) ru%i ! !.uka !a7$i% * n)an u8a"an %a$a! *an ! n)a$u9a$ukan k ha*iran % !ua ah$i 7a,a#ankua%a& En Hi%-a! .in Ha%hi! ! n) %ahkan !ini# ! %-uara# -an) $a$u *an *i %/k/n) /$ h En& M/h* Na0ri .in M/h* Sah& 2.0 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN DAN RANCANGAN TAHUNAN S !ua )uru9)uru P n*i*ikan Ja%!ani *i. ka$kan * n)an Huraian Suka#an P $a7aran *an Ran8an)an Tahunan . % r#a ka *ah " nu$i%an Ran8an)an M n)a7ar *i .uku r k/* ! n)a7ar& Tin*akan : S !ua )uru PJK 3.0 JADUAL PENYELIAAN GURU '&1 Guru9)uru PJK akan *i% $ia . r!u$a .u$an : .ruari 2011 -an) !ana 7a*ua$ % $iaan akan *i%u%un *an *ik $uarkan k !u*ian& '&2 S $iaan .uku n/#a *an $a#ihan akan *i$akukan . r!u$a : .ruari 2011& 10 k "in) .uku $a#ihan *ari"a*a % #ia" k $a% akan *i% $ia % 8ara ra!.an)& Tin*akan : K #ua Pani#ia PJK PENYEDIAAN KERTAS PEPERIKSAAN 1&1 Guru PJK *ia)ihkan #u)a% un#uk ! n - *iakan %/a$an .a)i U7ian B r% $ara%; P " rik%aan P r# n)ahan Tahun *an P " rik%aan Akhir Tahun 2011& 1&2 S/a$an -an) *i% *iakan " r$u ! n)iku# </r!a# -an) *i# #a"kan Tin*akan : S !ua )uru PJK N/& K $uaran 01 Tarikh K $uaran 06 JANUARI N/& Pin*aan 00 Tarikh Pin*aan 00 Tarikh Kua#kua%a 1' JANUARI

4.0

2011 5.0

2011

PROGRAM PANITIA 2&1 S#an*ar* K 8 r)a%an K .an)%aan =SEGAK> akan *i7a$ankan 2 ka$i % #ahun iai#u "a*a .u$an Ma8 *an .u$an ?)/%& P r$ak%anaan SEGAK akan *i!ak$u!kan k !u*ian 2&2 Guru9)uru PJK akan *i. rikan #ak$i!a# *an % !inar ! n) nai . . ra"a 7 ni% %ukan -an) !ana ,ak#u *an !a%a #ak$i!a# *an % !inar # r% .u# akan *i# n#ukan k !u*ian& Tin*akan : K #ua Pani#ia PJK

6.0

HAL-HAL LAIN 6&1 P n)ua#kua%aan " $a7ar %u"a-a . r.a7u %ukan $ n)ka" % !a%a ,ak#u P n*i*ikan Ja%!ani *i# kankan& 6&2 P n))unaan ABM *an BBM *i .i$ik %ukan " r$u *ir k/*kan& 6&' P $a7ar -an) #i*ak ! !akai .a7u %ukan * n)an $ n)ka" % !a%a ,ak#u P n*i*ikan Ja%!ani " r$u *ia!.i$ #in*akan& 6&1 P !. $ian BBM *an ABM P n*i*ikan Ja%!ani *i. kukan % ! n#ara % hin))a *i. ri#ahu& PENUTUP P n) ru%i ! nan))uhkan ! %-uara# "a*a 7a! 2&00 " #an)&

7.0

Di% *iakan /$ h;

Di%ahkan /$ h;

=SABARIAH BINTI KADIM> AHMAD> S #iau%aha Pani#ia P n*i*ikan Ja%!ani *an K %iha#an *an K %iha#an

=+S

IR+AN

SURYADI

BIN

K #ua Pani#ia P n*i*ikan

Ja%!ani

N/& K $uaran

Tarikh K $uaran

N/& Pin*aan

Tarikh Pin*aan

Tarikh Kua#kua%a

01

06 JANUARI 2011

00

00

1' JANUARI 2011