Anda di halaman 1dari 32

ANGGARAN DASAR KOPERASI ISFI SUMATERA SELATAN

BAB I NAMA TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 1. Badan Usaha ini bernama Koperasi Ikatan Sarjana armasi Indonesia S!matera Selatan "an# disin#kat den#an nama $K%PE&SI IS I SUMSE'( ). Koperasi berked!d!kan h!k!m di *+++++++++++++++.., Pasal ) -AN.KA /AKTU 0a"asan didirikan !nt!k jan#ka 1akt! "an# tidak ditent!kan BAB II 'ANDASAN ASAS DAN P&INSIP K%PE&ASI Pasal 2 1. Koperasi berlandaskan Pan3asila dan Undan#4Undan# Dasar 1567 ). Koperasi berdasar atas asas kekel!ar#aan. Pasal 6 1. Koperasi melaksanakan ke#iatann"a berdasar prinsip4prinsip koperasi8 "ait! 9 a. Kean##otaan bersi:at s!karela dan terb!ka !nt!k an##ota IS I S!matera Selatan. b. Pen#elolaan dilak!kan se3ara demokratis. 3. Pemba#ian Sisa ;asil Usaha dilak!kan sepen!hn"a akan diserahkan kepada koperasi !nt!k di#!nakan ba#i sebesar4besarn"a kepentin#an an##ota. d. Pemberian balas jasa "an# terbatas terhadap modal. e. Kemandirian. ). Dalam pen#emban#an koperasi8 maka koperasi melaksanakan p!la prinsip4prinsip koperasi seba#ai berik!t 9 a. Pendidikan Perkoperasian. b. Kerjasama antar Badan ;!k!m Koperasi ma!p!n Non Koperasi

BAB III MAKSUD DAN TU-UAN K%PE&ASI Pasal 7 Koperasi memp!n"ai maks!d dan t!j!an seba#ai berik!t 9 1. ). 2. Mend!k!n# pen#emban#an Internet di Indonesia kh!s!sn"a dalam melak!kan pen#elolaan penda:taran nama domain <.id. Menin#katkan potensi s!mber da"a man!sia dalam bidan# teknolo#i "an# berbasis internet protokol !nt!k menin#katkan kesejahteraan mas"arakat dalam arti "an# sel!as4l!asn"a. Men#elola s!mber da"a internet !nt!k mas"arakat Indonesia sebesar4besarn"a ba#i kepentin#an ban#sa dan ne#ara. BAB I= KE.IATAN K%PE&ASI Pasal > Unt!k men3apai maks!d dan t!j!an terseb!t di atas8 Koperasi menjalankan ke#iatan seba#ai berik!t9 1. ). 2. Membina dan men#emban#kan rasa kesat!an dan persat!an di antara para an##otan"a ?re#istr"@ Melind!n#i kepentin#an para re#istr" dalam menjalankan ke#iatan pen#elolaan penda:taran nama domain ses!ai den#an perat!ran "an# berlak!A Men"elen##arakan kom!nikasi dan kons!ltasi antar an##ota8 antara an##ota den#an Pemerintah dan antara an##ota den#an asosiasiBor#anisasi semitra di dalam dan l!ar ne#eri8 serta d!nia !saha pada !m!mn"aA Membant! !saha arbitrase dalam arti menen#ahi8 mendamaikan dan perselisihan kepentin#an di antara an##otaA men"elesaikan

6. 7.

Menjadi mitra Pemerintah dalam memban#!n sarana in:ormasi dan kom!nikasi Nasional dan Internasional8 sehin##a sel!r!h s!mber da"a 4"an# ada dapat di#erakkan se3ara terpad!8 e:isien dan e:ekti: A Men"elan##arakan h!b!n#an den#an badan perekonomian dan badan4badan lain "an# berkaitan den#an dan berman:aat ba#i "a"asan8 baik nasional ma!p!n Internasional A Berperan se3ara akti: dalam menent!kan kebijakan di ind!stri berbasis internet

>. C.

BAB = KEAN..%TAAN Pasal C 1. An##ota koperasi adalah pemilik dan sekali#!s pen##!na jasa koperasi dan ter3atat di dalam B!k! Da:tar An##ota. ). 0an# dapat diterima menjadi an##ota koperasi ini adalah /ar#a Ne#ara &ep!blik Indonesia "an# memen!hi s"arat seba#ai berik!t 9 a. Memp!n"ai kemamp!an pen!h !nt!k melak!kan tindakan h!k!m ?De1asa8 tidak dalam per1alian8 sehat jasmani dan rohani@ b. Bertempat tin##al di 1ila"ah h!k!m Ne#ara Kesat!an &ep!blik Indonesia 3. Memiliki r!an# lin#k!p !saha di bidan# internet d. Telah memba"ar I!ran Pokok seba#aimana ditetapkan dalam An##aran Dasar ini. e. Men"et!j!i isi An##aran Dasar8 An##aran &!mah Tan##a8 Kep!t!san M!s"a1arah An##ota dan Perat!ran4perat!ran Perkoperasian "an# berlak!. 2. Kean##otaan koperasi m!lai berlak! dan han"a dapat dib!ktikan den#an 3atatan dalam b!k! Da:tar An##ota. 6. Seseoran# "an# akan mas!k menjadi an##ota koperasi har!s 9 a. Men#aj!kan s!rat permohonan se3ara tert!lis kepada pen#!r!s. b. Dalam 1akt! "an# telah ditent!kan Pen#!r!s har!s memberi ja1aban apakah permintaan it! diterima ata! ditolak. 7. Berakhirn"a kean##otaan m!lai berlak! dan han"a dapat dib!ktikan den#an 3atatan dalam b!k! Da:tar An##ota. >. Permintaan berhenti seba#ai an##ota har!s diaj!kan se3ara tert!lis kepada Pen#!r!s. C. Seseoran# an##ota "an# diberhentikan oleh pen#!r!s dapat meminta pertimban#an pada M!s"a1arah An##ota berik!tn"a "an# terdekat. D. Kean##otaan koperasi melekat pada diri an##ota sendiri dan tidak dapat dipindahtan#ankan. Pasal D Setiap An##ota memp!n"ai ke1ajiban 9 1. Memat!hi An##aran Dasar8 An##aran &!mah Tan##a8 Perat!ran kh!s!s dan kep!t!san "an# telah disepakati dalam M!s"a1arah An##ota.

). Memba"ar i!ran 1ajib dan simpanan lainn"a "an# dip!t!skan dalam M!s"a1arah An##ota. 2. Berpartisipasi dalam ke#iatan !saha "an# diselen##arakan oleh Koperasi. 6. Men#emban#kan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekel!ar#aan. 7. Menan##!n# ker!#ian ses!ai den#an ketent!an pasal 6E. Pasal 5 Setiap An##ota memp!n"ai hak 9 1. Men#hadiri8 men"atakan pendapat dan memberikan s!ara dalam M!s"a1arah An##ota. ). Memilih dan B ata! dipilih menjadi an##ota Pen#!r!s ata! Pen#a1as. 2. Meminta diadakann"a M!s"a1arah An##ota8 M!s"a1arah An##ota '!ar Biasa ses!ai den#an ketent!an Pasal 12 dan 16. 6. Men#em!kakan pendapat dan saran kepada Pen#!r!s dil!ar M!s"a1arah An##ota baik diminta ma!p!n tidak diminta. 7. Meman:aatkan koperasi dan mendapat pela"anan "an# sama antar sesama an##ota. >. Mendapat keteran#an men#enai perkemban#an Koperasi. Pasal 1E Kean##otaan berakhir8 bilamana 9 1. Menin##al d!nia. ). Meminta berhenti atas kehendak sendiri 2. Diberhentikan oleh Pen#!r!s karena tidak men#indahkan ke1ajiban seba#ai an##ota8 ata! berb!at ses!at! "an# mer!#ikan Koperasi 9 a. Terb!kti telah tidak memen!hi s"arat4s"arat kean##otaan. b. Dalam 1akt! 1 ?sat!@ tah!n bert!r!t4t!r!t tidak ik!t berpartisipasi kepada koperasi dan melalaikan ke1ajibann"a seba#ai an##ota setelah 2 ?ti#a@ kali bert!r!t4t!r!t se3ara tert!lis diperin#ati oleh Pen#!r!s. 3. Terb!kti melak!kan tindak pidana B kejahatan. Pasal 11 1. Disampin# An##ota dimaks!d dalam Pasal C8 koperasi dapat menerima An##ota '!ar Biasa. ). 0an# dapat diterima menjadi An##ota '!ar Biasa adalah 9 a. Pend!d!k Indonesia "an# b!kan /ar#a Ne#ara Indonesia.

b. Pend!d!ka /ar#a Ne#ara Indonesia "an# tidak ada keterkaitan den#an pekerjaan dan bertempat tin##al di dalam B l!ar 1ila"ah kean##otaan koperasi dan ata! tidak memen!hi pers"aratan kean##otaan seba#aimana Pasal C. 3. Memp!n"ai kemamp!an pen!h !nt!k melak!kan tindakan h!k!m ?De1asa8 tidak dalam per1alian8 sehat jasmani dan rohani@. d. Men"atakan se3ara tert!lis telah men"et!j!i isi An##aran Dasar8 An##aran &!mah Tan##a dan Perat!ran4perat!ran "an# berlak!. 2. Dalam hal an##ota l!ar biasa tidak ada ikatan hak dan ke1ajiban seba#aimana haln"a an##ota koperasi tetapi dapat berpartisipasi dalam ke#iatan !saha. 6. An##ota l!ar biasa tidak memp!n"ai hak s!ara dalam M!s"a1arah An##ota dan tidak p!n"a hak dipilih ata!p!n memilih menjadi Pen#!r!s ata! Pen#a1as. BAB =I MUS0A/A&A; AN..%TA Pasal 1) 1. M!s"a1arah An##ota ?&A@ mer!pakan peme#an# kek!asaan tertin##i dalam koperasi. ). Dalam M!s"a1arah An##ota8 tiap an##ota memp!n"ai 1 ?sat!@ hak s!ara. 2. M!s"a1arah An##ota diadakan sek!ran#4k!ran#n"a 1 ?sat!@ kali setah!n dan diselen##arakan palin# lambat > ?enam@ b!lan setelah tah!n b!k! lampa! nam!n demikian pelaksanaann"a dapat di!sahakan se3epatn"a. 6. M!s"a1arah An##ota dapat diadakan 9 a. Atas permintaan tert!lis sek!ran#4k!ran#n"a dari 1B1E dari j!mlah an##ota. b. Atas kep!t!san Pen#!r!s. 7. Tan##al dan tempat serta a3ara M!s"a1arah An##ota har!s diberitah!kan sek!ran#4 k!ran#n"a C ?t!j!h@ hari terlebih d!l! kepada an##ota4an##otan"a. >. Den#an tidak men#!ran#i ke1ajiban setiap an##ota !nt!k hadir dalam M!s"a1arah An##ota8 men#in#at dari besarn"a j!mlah an##ota8 keadaan dan si:at pekerjaan an##ota8 maka pen#at!rann"a diat!r dalam An##aran &!mah Tan##a ?A&T@.

Pasal 12 1. Pada dasarn"a M!s"a1arah An##ota s"ah jika dihadiri lebih dari separoh j!mlah an##ota koperasi. ). -ika M!s"a1arah An##ota tidak dapat berlan#s!n# karena tidak memen!hi ketent!an seba#aimana dimaks!d dalam a"at ?1@8 maka &apat dit!nda !nt!k palin# lambat C ?t!j!h@ hari dan bila pada &apat ked!a tetap tidak ter3apai s"arat terseb!t a"at ?1@ Pasal ini8 maka M!s"a1arah An##ota dapat berlan#s!n# dan kep!t!sann"a s"ah serta men#ikat an##ota.

2. Kep!t!san M!s"a1arah An##ota diambil berdasarkan m!s"a1arah !nt!k men3apai m!:akat. Dalam hal tidak ter3apai m!:akat8 maka kep!t!san diambil berdasarkan s!ara terban"ak dari An#ota "an# hadir. 6. An##ota "an# tidak hadir8 tidak dapat me1akilkan s!aran"a kepada oran# lain.

Pasal 16 1. Selain M!s"a1arah An##ota seba#aimana dimaks!d dalam Pasal 12 Koperasi dapat melak!kan M!s"a1arah An##ota '!ar Biasa apabila keadaan men#har!skan adan"a kep!t!san se#era "an# 1e1enan#n"a ada pada M!s"a1arah An##ota. ). M!s"a1arah An##ota '!ar Biasa dapat diadakan apabila san#at diperl!kan dan tidak bisa men!n##! diselen##arakann"a M!s"a1arah An##ota Tah!nan 9 a. Atas permintaan palin# sedikit )EF dari j!mlah an##ota8 ter!tama apabila an##ota menilai bah1a Pen#!r!s telah melak!kan ke#iatan bertentan#an den#an kepentin#an koperasi dan menimb!lkan ker!#ian terhadap koperasi. b. Atas kep!t!san pen#!r!s berdasarkan keadaan "an# mendesak !nt!k se#era dip!t!skan oleh an##ota !nt!k kepentin#an pen#emban#an koperasi. 2. Kep!t!san M!s"a1arah An##ota '!ar Biasa diambil berdasarkan m!s"a1arah !nt!k m!:akat. Dalam hal tidak men3apai m!:akat maka kep!t!san diambil berdasarkan s!ara terban"ak dari an##ota "an# hadir. Pasal 17 1. Unt!k men#!bah An##aran Dasar Koperasi har!s diadakan &apat Kh!s!s Per!bahan An##aran Dasar "an# dihadiri oleh sek!ran#4k!ran#n"a 2B6 dari j!mlah an##ota koperasi dan kep!t!sann"a s"ah apabila diset!j!i oleh palin# k!ran# 2B6dari j!mlah an##ota "an# hadir. ). Unt!k memb!barkan koperasi har!s diadakan &apat Kh!s!s Pemb!baran Koperasi "an# dihadiri sek!ran#4k!ran#n"a G daripada j!mlah an##ota8 kep!t!san M!s"a1arah An##ota men#enai pemb!baran koperasi s"ah apab!la diset!j!i sek!ran#4k!ran#n"a )B2 dari j!mlah s!ara "an# hadir.

Pasal 1> 1. M!s"a1arah An##ota berhak meminta keteran#an dan pertan##!n# ja1aban pen#!r!s dan pen#a1as men#enai se#ala ses!at! "an# terjadi dalam pen#elolaan koperasi. ). M!s"a1arah An##ota memp!n"ai 1e1enan# menetapkan antara lain 9

a. b. 3. d.

An##aran Dasar dan An##aran &!mah Tan##a. Kebijaksanaan !m!m di bidan# or#anisasi8 manajemen dan !saha koperasi. PemilihanBpen#an#katanBpemberhentian pen#!r!s8 pen#a1as. Pen#esahan pertan##!n# ja1aban Pen#!r!s dan Pen#a1as dalam pelaksanaan t!#asn"a8 termas!k laporan ke!an#anBnera3a dan r!#i laba. e. &en3anaBpro#ram kerja koperasi8 &en3ana an##aran belanja dan pendapatan koperasi. :. Pen##ab!n#an8 peleb!ran dan pemb!baran koperasi. Pasal 1C 1. Setiap M!s"a1arah An##ota har!s dib!at berita a3ara rapat "an# ditandatan#ani oleh pimpinan rapat dan not!lis rapat. ). Kep!t!san M!s"a1arah An##ota ditandatan#ani oleh Ket!a dan Sekretaris Koperasi dan dilaporkan kepada pemerintah. 2. M!s"a1arah An##ota seba#aimana dimaks!d Pasal 1) a"at ?2@ diseb!t M!s"a1arah An##ota Tah!nan. Pasal 1D 1. A3ara M!s"a1arah An##ota Tah!nan mem!at antara lain 9 a. Pemb!kaan8 mem!at 9 Pen#antar kata dari Panitia. 'aporan sin#kat Pen#!r!s. Samb!tan4samb!tan. b. A3ara pokok 9 Pen"ampaian k!or!m rapat. Pen#esahan a3ara rapat. Pemba3aan dan pen#esahan berita a3ara M!s"a1arah An##ota tah!nan "an# lampa!. 'aporan pertan##!n# ja1aban Pen#!r!s termas!k laporan kelemba#aan8 !saha dan ke!an#an. 'aporan hasil pen#a1asan oleh Pen#a1as. Tan"a ja1ab B !s!l4!s!l. Pen#esahan laporan pertan##!n# ja1aban Pen#!r!s dan Pen#a1as. Pemba3aan dan pen#esahan ren3ana kerja dan ren3ana an##aran pendapatan dan belanja !nt!k tah!n berjalan. Penetapan pemba#ian sisa hasil !saha. Pemilihan Pen#!r!s dan Pen#a1as.

).

'ain4lain

Pen!t!p.

'aporan pertan##!n# ja1aban Pen#!r!s dan Pen#a1as serta pro#ram kerja dan ren3ana an##aran pendapatan dan belanja koperasi disampaikan kepada an##ota palin# lambat C ?t!j!h@ hari sebel!m M!s"a1arah An##ota Tah!nan dilaksanakan.

BAB =I PEN.U&US Pasal 15 1. An##ota. ). Pemilihan Pen#!r!s diat!r se3ara demokratis dan tata 3ara pemilihann"a diat!r dalam An##aran &!mah Tan##a. 2. Pen#!r!s mer!pakan peme#an# K!asa M!s"a1arah An##ota. 6. 0an# dapat dipilih menjadi Pen#!r!s adalah an##ota "an# memen!hi s"arat4s"arat seba#ai berik!t9 a. Memp!n"ai si:at kej!j!ran dan keterampilan kerja serta perilak! "an# baik di dalam ma!p!n di l!ar koperasi. b. Memp!n"ai 1a1asan dan pen#etah!an "an# l!as tentan# perkoperasian. 3. S!dah menjadi an##ota koperasi minimal 2 ?ti#a@ tah!n dan memperlihatkan kedisiplinan dan lo"alitas "an# tin##i dalam men#emban#kan koperasi serta pernah men#ik!ti pendidikan perkoperasian. d. Tidak menjadi an##ota or#anisasi "an# dilaran# laran# oleh pemerintah ?. 2E S PKI@ dan tidak pernah dih!k!m akibat perb!atan ter3ela. e. Tidak pernah melak!kan perb!atan "an# ter3ela. 7. >. kembali. C. Bilamana seoran# an##ota Pen#!r!s menin##al d!nia ata! berhenti sebel!m masa jabatann"a habis8 maka &apat Pen#!r!s dapat men#an#kat pen##antin"a dari Pen#!r!s lainn"a ata! dari kalan#an an##ota den#an pers"aratan ses!ai Pasal 15 a"at 2 ?ti#a@ diatas. Unt!k mend!d!ki jabatan Pen#!r!s sampai batas 1akt! jabatann"a berakhir8 akan tetapi pen#an#katan it! har!s disampaaikan pada M!s"a1arah An##ota berik!tn"a !nt!k mendapat pen#esahan. Pen#!r!s dipilih !nt!k masa jabatan 9 2 ?ti#a@ tah!n. An##ota Pen#!r!s "an# masa jabatann"a telah lampa! dapat dipilih Pen#!r!s Koperasi dipilih dari dan oleh an##ota dalam M!s"a1arah

Pasal )E 1. Pen#!r!s terdiri atas sek!ran#4k!ran#n"a 2 ?ti#a@ oran# ata! seban"ak4ban"akn"a 7 ?lima@ oran#. ). Terhadap pihak keti#a8 maka "an# berlak! seba#ai an##ota Pen#!r!s han"alah mereka "an# ter3atat selak! it! dalam b!k! Da:tar Pen#!r!s. 2. Nama4nama an##ota Pen#!r!s di3atat dalam b!k! Da:tar Pen#!r!s. 6. Sebel!m mem!lai meman#k! jabatann"a An##ota Pen#!r!s dapat men#an#kat s!mpahBjanji di hadapan M!s"a1arah An##ota "an# pen#at!ran lebih lanj!t diat!r dalam An##aran &!mah Tan##a. 7. Pen#!r!s setiap 1akt! dapat diberhentikan oleh M!s"a1arah An##ota apabila 9 a. Pen#!r!s melak!kan ke3!ran#an dan mer!#ikan koperasi. b. Pen#!r!s tidak mentaati Undan#4Undan# Perkoperasian serta perat!ranBketent!an pelaksanaann"a dan An##aran Dasar koperasi dan kep!t!san M!s"a1arah An##ota. 3. Pen#!r!s8 baik dalam sikap dan tindakann"a menimb!lkan pertentan#an dalam #erakan koperasi. d. Pen#!r!s tidak lo"al la#i kepada Koperasi dan An##ota. Pasal )1 Pen#!r!s bert!#as dan berke1ajiban !nt!k 9 1. Memimpin or#anisasi dan !saha koperasi8 melak!kan se#ala perb!atan h!k!m !nt!k dan atas nama koperasi serta me1akili koperasi di hadapan dan di l!ar Pen#adilan. ). Men"elen##arakan M!s"a1arah An##ota dan &apat Pen!r!s serta mempertan##!n#ja1abkan kepada M!s"a1arah An##ota men#enai Pelaksanaan t!#as kepen#!r!sann"a. 2. Men"elen##arakan administrasi or#anisasi antara lain 9 a. Melak!kan pen3atatan dan memelihara b!k! Da:tar An##ota8 Da:tar Pen#!r!s8 Da:tar Pen#a1as8 Not!len M!s"a1arah An##ota dan &apat Pen#!r!s dan b!k!4 b!k! lainn"a "an# diperl!kan. b. Men"elen##arakan pemb!k!an ke!an#an dan inHentaris se3ara tertib dan terat!r. 3. Men"!s!n ren3ana kerja dan ren3ana an##aran pendapatan dan belanja koperasi. 6. Mem!t!skan penerimaan dan penolakan an##ota bar! serta pemberhentian an##ota. 7. Membant! Pen#a1as dalam melak!kan pen#a1asan den#an memberikan keteran#an8 memperlihatkan se#ala b!k!8 1arkat8 persediaan baran# alat4alat perlen#kapan dan seba#ain"a "an# diperl!kan. >. Memberikan penjelasan kepada An##ota a#ar s!pa"a se#ala ketent!an r!mah tan##a8 perat!ran kh!s!s dan kep!t!san M!s"a1arah An##ota dan lain4lain diketah!i dan dimen#erti oleh se#enap an##ota.

C. Memelihara ker!k!nan antar an##ota dan men3e#ah se#ala hal4hal "an# men"ebabkan timb!ln"a perselisihan paham. D. Menan##!n# se#ala ker!#ian "an# diderita oleh koperasi seba#aimana akibat karena kelalaiann"a 9 a. -ika ker!#ian "an# timb!l akibat kelalaian seoran# ata! beberapa oran# an##ota Pen#!r!s8 maka ker!#ian ditan##!n# oleh an##ota Pen#!r!s "an# bersan#k!tan. b. -ika ker!#ian "an# timb!l akibat kebijaksanaan "an# telah dip!t!skan oleh &apat Pen#!r!s8 maka sem!a an##ota Pen#!r!s tanpa ke3!ali menan##!n# ker!#ian "an# diderita koperasi.

Pasal )) 1. T!#as pokok masin#4masin# an##ota Pen#!r!s ditetapkan dalam perat!ran kh!s!s "an# disahkan dalam &apat Pen#!r!s. ). An##ota Pen#!r!s tidak menerima #aji8 akan tetapi dapat diberikan !an# jasa men!r!t kep!t!san M!s"a1arah An##ota. Pasal )2 1. Setelah tah!n b!k! dit!t!p8 palin# lambat 1 ?sat!@ b!lan sebel!m diselen##arakan M!s"a1arah An##ota Tah!nan8 Pen#!r!s men"!s!n laporan tah!nan "an# mem!at sek!ran#4k!ran#n"a 9 a. Keadaan or#anisasi dan !saha Koperasi serta hasil !saha "an# dapat di3apai. b. Perhit!n#an tah!nan "an# terdiri dari Nera3a Akhir tah!n b!k! dan perhit!n#an hasil !saha dari tah!n "an# bersan#k!tan serta penjelasan atas dok!men terseb!t. ). 'aporan Tah!nan seba#aimana dimaks!d dalam a"at ? I @ ditanda tan#ani oleh sem!a an##ota pen#!r!s. 2. Apabila salah sat! an##ota pen#!r!s tidak menanda tan#ani laporan tah!nan "an# bersan#k!tan har!s menjelaskan alasan se3ara tert!lis. 6. 'aporan pertan##!n# ja1aban Pen#!r!s har!s disampaikan kepada an##ota palin# lambat C ? t!j!h @ hari sebel!m M!s"a1arah An##ota dilaksanakan. Pasal )6 1. Pen#!r!s har!s ber!saha a#ar an##ota men#etah!i akibat pen3atatan dalam Da:tar An##ota.

). Setiap an##ota Pen#!r!s har!s ber!saha a#ar pen#a1asan dan ata! pemeriksa seba#aimana terseb!t dalam a"at ?1@ terseb!t 8 tidak dihambat baik disen#aja ata! tidak disen#aja oleh an##ota pen#!r!s8 pen#elola. 2. Pen#!r!s 1ajib memberi laporan kepada Pemerintah tentan# keadaan serta perkemban#an or#anisasi dan !saha koperasi sek!ran#4k!ran#n"a 1 ? sat! @ kali setah!n. Pasal )7 1. Pen#!r!s koperasi dapat men#an#kat pen#elola ?Manajer dan kar"a1an@ "an# diberi 1e1enan# dan k!asa !nt!k men#elola !saha dan ke#iatann"a. ). &en3ana pen#an#katan terseb!t a"at ?1@ diaj!kan dalam M!s"a1arah An##ota !nt!k mendapat perset!j!an. 2. Ke#iatan4ke#iatan "an# dilaksanakan oleh pen#elola tidak men#!ran#i tan##!n# ja1ab Pen#!r!s. 6. ;!b!n#an antara pen#elola terseb!t pada a"at ?1@ mer!pakan h!b!n#an kerja atas dasar perikatan. 7. ;!b!n#an kerja8 1e1enan# dan tan##!n# ja1ab serta pers"aratan pen#an#katan pen#elola diat!r dalam An##aran &!mah Tan##a dan S!rat Perjanjian Kontrak Kerja. >. Pen#elola bertan##!n# ja1ab kepada Pen#!r!s. BAB =III PEN.A/AS Pasal )> 1. Pen#a1as dipilih dari dan oleh an##ota dalam M!s"a1arah An##ota. ). Pen#a1as bertan##!n# ja1ab kepada M!s"a1arah An##ota. 2. 0an# dapat dipilih menjadi an##ota Pen#a1as adalah an##ota koperasi "an# memen!hi s"arat seba#ai berik!t 9 a. Memp!n"ai si:at kej!j!ran dan peilak! "an# baik8 di dalam ma!p!n di l!ar koperasi. b. Memp!n"ai 1a1asan8 pen#etah!an8 keterampilan kerja di bidan# perkoperasian8 ter!tama di bidan# pen#a1asan. 3. S!dah menjadi An##ota koperasi minimal 2 ?ti#a@ tah!n dan memperlihatkan kedisiplinan dan lo"alitas "an# tin##i dalam men#emban#kan koperasi serta pernah men#ik!ti pendidikan perkoperasian. d. Tidak pernah melak!kan perb!atan "aan# ter3ela. 6. Pen#a1as dipilih !nt!k masa jabatan 2 ?i#a@ tah!n. Pasal )C Pen#a1as bert!#as !nt!k 9

1. Melak!kan pen#a1asan terhadap kebijaksanaan dan pen#elolaan koperasi sek!ran#4 k!ran#n"a 2 ?ti#a@ b!lan sekali. ). memb!at laporan tert!lis tentan# hasil pen#a1asann"a dan disampaikan kepada Pen#!r!s dan dilaporkan kepada M!s"a1arah An##ota. Pasal )D Pen#a1as ber1enan# 9 1. Meneliti 3atatan dan pemb!k!an "an# ada pada koperasi. ). Mendapatkan se#ala keteran#an "an# diperl!kan. 2. Memberikan koreksi8 saran dan perin#atan Pasal )5 1. Pemilihan Pen#a1as diat!r se3ara demokratis dan tata 3ara pemilihann"a diat!r dalam An##aran &!mah Tan##a. ). Sebel!m meman#k! jabatann"a Pen#a1as dapat men#!3apkan s!mpahBjanji Pen#a1as di hadapan M!s"a1arah An##ota. 2. -anjiBs!mpah Pen#a1as diat!r dalam An##aran &!mah Tan##a. Pasal 2E 1. Pen#a1as "an# telah habis masa jabatann"a dapat dipilih kembali oleh M!s"a1arah An##ota. ). Pen#a1as seban"ak4ban"akn"a 2 ?ti#a@ oran#8 terdiri dari 9 a. Seoran# ket!a. b. D!a oran# an##ota. Pasal 21 1. Pen#a1as tidak menerima #aji8 akan tetapi dapat diberikan !an# jasa ses!ai den#an kep!t!san M!s"a1arah An##ota. ). Dalam melaksanakan t!#as dan :!n#sin"a Pen#a1as ber1enan# men##!nakan :asilitas sarana "an# tersedia ses!ai den#an kep!t!san M!s"a1arah An##ota. 2. Dalam melaksanakan t!#asn"a Pen#a1as ber1enan# !nt!k meneliti se#ala 3atatan8 berkas8 baran#4baran#8 !an#8 serta b!kti lainn"a "an# diperl!kan "an# ada pada koperasi. 6. Dalam hal4hal tertent! Pen#a1as bisa meminta bant!an Kantor Ak!ntan P!blikBKoperasi -asa A!dit den#an perset!j!an Pen#!r!s.

kepada

Pen#!r!s.

7. Bia"a -asa A!dit ditan##!n# oleh koperasi dan dian##arkan dalam &en3ana An##aran Pendapatan Belanja ?&APB@ Koperasi. >. Terhadap pihak ke 2 ?ti#a@ dihar!skan merahasiakan hasil pemeriksaann"a. BAB II MANA-E& DAN KA&0A/AN Pasal 2) 1. Pen#!r!s dapat men#an#kat manajer dan kar"a1an !nt!k melaksanakan !saha koperasi setelah memen!hi pers"aratan "an# ditetapkan oleh Pen#!r!s. ). Manajer dan kar"a1an dian#kat dan diberhentikan oleh Pen#!r!s serta h!b!n#an kerja antara Pen#!r!s dan ManajerBKar"a1an dit!an#kan dalam kontrak kerja "an# ditanda tan#ani oleh Pen#!r!s dan ManajerBKar"a1an "an# bersan#k!tan. 2. Manajer bertan##!n# ja1ab kepada Pen#!r!s koperasi. BAB I DE/AN PENASE;AT 1. ). 2. 6. Pasal 22 Unt!k kepentin#an koperasi8 M!s"a1arah An##ota dapat men#an#kat De1an Penasehat. An##ota De1an Penasehat tidak menerima #aji8 akan tetapi dapat diberikan !an# jasa ses!ai den#an kep!t!san M!s"a1arah An##ota. An##ota De1an Penasehat dapat men#hadiri M!s"a1arah An##ota ata! &apat Pen#!r!s dan memp!n"ai hak bi3ara8 tetapi tidak memp!n"ai hak s!ara. De1an Penasehat dapat memberi saran ata! pendapat kepada Pen#!r!s !nt!k kemaj!an koperasi baik diminta ma!p!n tidak diminta dan saran4sarann"a tidak m!tlak diterimaBdilaksanakan oleh Pen#!r!s. BAB II PEMBUKUAN K%PE&ASI Pasal 26 1. Tah!n b!k! koperasi m!lai dari tan##al 1 -an!ari sampai den#an 21 Desember. ). Koperasi 1ajib men"elen##arakan pemb!k!an tentan# badan !sahan"a. 2. Koperasi 1ajib pada setiap t!t!p tah!n b!k! men#adakan laporan ke!an#an dan perhit!n#an r!#i laba. 6. 'aporan ke!an#an dimaks!d dalam a"at ?2@ har!s ditanda tan#ani oleh sem!a Pen#!r!s. 7. Koperasi dapat menent!kan kebijakan sistim administrasi pemb!k!an ses!ai den#an ketent!an "an# berlak!. >. Perhit!n#an hasil !saha dilak!kan setiap t!t!p tah!n b!k!. BAB III M%DA' K%PE&ASI

Pasal 27 1. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal l!arBpinjaman. ). Modal sendiri dapat berasal dari 9 a. Simpanan Pokok. b. Simpanan /ajib. 3. Dana Jadan#an. d. ;ibah. e. Donasi. 2. Modal l!arBpinjaman dapat berasal dari 9 a. An##ota. b. Koperasi lain danBata! an##otan"a. 3. Bank dan lemba#a ke!an#an lainn"a. d. Penerbitan %bli#asi dan S!rat ;!tan# lainn"a. e. S!mber dana lainn"a "an# sah. 6. Selain modal seba#ai "an# dimaks!d dalam a"at ?1@8 pasal ini dapat p!la melak!kan pem!p!kan modal "an# berasal dari Modal Pen"ertaan. Pasal 2> 1. Setiap An##ota har!s men"impan atas naman"a sendiri pada koperasi Simpanan Pokok sej!mlah &p. *+++++++++., ?+++++++++@. ). Uan# Simpanan Pokok har!s diba"ar sekali#!s8 akan tetapi Pen#!r!s dapat men#ijinkan An##ota !nt!k memba"ar dalam 1akt! seban"ak4ban"akn"a 9 1 ?empat@ kali An#s!ran. 2. Setiap an##ota di1ajibkan p!la atas naman"a men"impan Simpanan /ajib dan Simpanan lainn"a "an# j!mlahn"a ditetapkan dalam kep!t!san M!s"a1arah An##ota. Pasal 2C 1. Simpanan Pokok dan Simpanan /ajib tidak dapat diminta kembali selama masih menjadi an##ota. ). Simpanan4simpanan dalam bent!k ata! jenis lainn"a "an# si:atn"a pen"ertaan modal sementara dapat diminta kembaliBdiambil kembali selama masih menjadi an##ota "an# prosed!r dan tata 3ara pen#ambilann"a diat!r dalam An##aran &!mah Tan##a. 2. Simpanan Pokok8 Simpanan /ajib dan Simpanan lainn"a serta hak4hak lainn"a dapat dikembalikan kepada an##ota setelah dik!ran#i ba#ian tan##!n#an "an# telah ditetapkan apabila kean##otaann"a berakhir men!r!t Pasal 1E den#an prosed!r dan tata kerja pen#embaliann"a diat!r dalam An##aran &!mah Tan##a.

BAB IIII SISA ;ASI' USA;A Pasal 2D 1. Sisa ;asil Usaha koperasi mer!pakan pendapatan "an# diperoleh dalam sat! tah!n b!k! dik!ran#i den#an bia"a pen"!s!tan dan ke1ajiban lainn"a termas!k pajak dalam tah!n b!k! "an# bersan#k!tan8 terdiri atas d!a ba#ian. ). Sisa ;asil Usaha "an# diperoleh8 selanj!tn"a akan diserahkan kepada Koperasi !nt!k di#!nakan sebesar4besarn"a kemaj!an internet dan mas"arakat pada !m!mn"a pemba#iann"a melip!ti A a. b. 3. d. e. :. 7E F Unt!k dana Jadan#an koperasi. 1E F Unt!k dana Pen#!r!s. 1E F Unt!k dana kesejahteraan Pe#a1aiBKar"a1an koperasi. 1E F Unt!k dana Pendidikan. 1E F Unt!k dana Pemban#!nan Daerah Kerja. 1E F Unt!k dana sosial.

Pasal 25 1. Uan# 3adan#an disimpan adalah keka"aan koperasi "an# disediakan !nt!k men!t!p ker!#ian sehin##a tidak boleh diba#ikan diantara an##ota. ). M!s"a1arah An##ota dapat mem!t!skan !nt!k memper#!nakan palin# tin##i C7 F dari j!mlah 3adan#an !nt!k perl!nasan !saha koperasi. 2. Sek!ran#4k!ran#n"a )7 F dari !an# 3adan#an har!s disimpan den#an bersi:at #iro pada bank pemerintah. BAB II= TAN..UN.AN AN..%TA Pasal 6E 1. Apabila koperasi dib!barkan dan pada pen"elesaian tern"ata bah1a keka"aan koperasi tidak men3!k!pi !nt!k mel!nasi se#ala perjanjian dan ke1ajibann"a8 maka sekalian an##ota di1ajibkan menan##!n# ker!#ian masin#4masin# terbatas pada Simpanan Pokok dan Simpanan /ajib8 masin#4masin# an##ota menan##!n# ker!#ian tidak terbatas sama ban"akn"a. ). Ker!#ian "an# diderita oleh koperasi pada akhir s!at! tah!n b!k! dit!t!p den#an !an# 3adan#an8 bilamana ker!#ian terseb!t b!kan disebabkanBdiakibatkan oleh kelalaian Pen#!r!s.

2. Bilamana ker!#ian terseb!t pada a"at ?)@ tidak dapat dipen!hi8 maka M!s"a1arah An##ota dapat mem!t!skan !nt!k membebankan ba#ian ker!#ian den#an sisa hasil !saha tah!n "an# akan datan# dan bilamana ker!#ian terseb!t diakibatkanBdisebabkan oleh kelalaian Pen#!r!s8 maka ker!#ian terseb!t ditan##!n# oleh Pen#!r!s. BAB I= PEMBUBA&AN DAN PEN0E'ESAIAN Pasal 61 Pemb!baran koperasi dapat dilak!kan berdasarkan kepada 9 a. Kep!t!san M!s"a1arah An##ota. b. Kep!t!san Pemerintah.

Pasal 6) 1. Pemb!baran koperasi atas kehendak an##ota har!s diadakan M!s"a1arah An##ota kh!s!s men#enai pemb!baran koperasi "an# pers"aratann"a seba#aimana diat!r dalam Pasal 1> a"at ?)@. ). Pemb!baran koperasi atas kehendak an##ota didasarkan kepada 9 a. -an#ka 1akt! berdirin"a koperasi telah berakhir. b. Koperasi telah tidak ada ke#iatan !sahan"a la#i serta tidak akan melanj!tkan ke#iatan !sahan"a la#i. 2. Kep!t!san pemb!baran koperasi oleh M!s"a1arah An##ota diberitah!kan se3ara tert!lis oleh k!asa M!s"a1arah An##ota kepada sem!a kreditor dan pemberitah!anBpejabat. Pasal 62 Pemb!baran koperasi oleh pemerintah seba#aimana dimaks!d dalam Pasal 61 h!r!: b8 dilak!kan apabila 9 a. Terdapat b!kti4b!kti bah1a kopeasi tidak memen!hi ketent!an !ndan#4!ndan# perkoperasian "an# berlak!. b. Ke#iatann"a bertentan#an den#an ketertiban !m!m ata! kes!silaan. 3. Kelan#s!n#an hid!p koperasi tidak dapat la#i diharapkan. Pasal 66

1. Terhadap pemb!baran koperasi dilak!kan pen"elesaian pemb!baran "an# diseb!t pen"elesaian. ). Pen"elesaian dilak!kan oleh Team Pen"elesai Pemb!baran "an# selanj!tn"a diseb!t Team Pen"elesai Pemb!baran Koperasi. 2. Unt!k pen"elesaian pemb!baran berdasarkan kep!t!san M!s"a1arah An##ota maka Pe"elesai dit!nj!k oleh M!s"a1arah An##ota dan bertan##!n# ja1ab kepada K!asa M!s"a1arah An##ota. 6. Unt!k pen"elesaian pemb!baran berdasarkan kep!t!san Pemerintah8 maka Pen"elesai dit!nj!k oleh Pemerintah dan bertan##!n# ja1ab kepada Pemerintah. 7. Selama dalam proses $PEN0E'ESAIAN( Koperasi terseb!t tetap ada den#an seb!tan $K%PE&ASI DA'AM PEN0E'ESAIAN(.

Pasal 67 Pen"elesai memp!n"ai hak8 1e1enan# dan ke1ajiban seba#ai berik!t 9 1. Melak!kan se#ala perb!atan h!k!m !nt!k dan atas nama $Koperasi Dalam Pen"elesaian(. ). Men#!mp!lkan se#ala keteran#an "an# diperl!kan. 2. Meman##il Pen#!r!s8 Pen#a1as8 An##ota dan bekas An##ota ter!tama "an# diperl!kan baik sendiri ma!p!n bersama4sama. 6. Memperoleh8 memeriksa dan men##!nakan 3atatan43atatan serta arsip koperasi. 7. Menetapkan dan melaksanakan se#ala ke1ajiban "an# didah!l!kan dari pemba"aran h!tan# lainn"a. >. Men##!nakan sisa keka"aan koperasi !nt!k men"elesaikan sisa ke1ajiban koperasi. C. Memba#ikan sisa hasil pen"elesaian kepada An##ota. Pasal 6> 1. Team Pen"elesai 1ajib melaksanakan t!#asn"a dalam jan#ka 1akt! "an# ditetapkan dalam Kep!t!san Pemb!baran Koperasi. ). Team Pen"elesai memb!at berita a3ara men#enai pelaksanaan sel!r!h t!#asn"a. Bia"a Team Pen"elesai "an# dit!nj!k oleh M!s"a1arah An##ota dibebankan kepada koperasi palin# tin##i 7 F dari j!mlah kesel!r!han sisa hasil pen"elesaian "an# pemba"arann"a dapat dilak!kan dari pemba"aran h!tan# lainn"a. 2. Berita a3ara seba#aimana dimaks!d dalam a"at ?)@ disampaikan kepada PemerintahBPejabat8 maka den#an demikian t!#as dalam pen"elesaian s!dah selesai.

Pasal 6C Pemb!baran Koperasi di!m!mkan oleh Pemerintah dalam Berita Ne#ara Indonesia8 dalam hal terseb!t stat!s Badan ;!k!m Koperasi hap!s sejak tan##al pen#!m!man terseb!t.

BAB I=I PEMBINAAN Pasal 6D 1. Koperasi berada diba1ah pembinaan Pemerintah "an# dilak!kan oleh K!asa Menteri Koperasi di tin#kat Daerah Tin#kat I Propinsi ma!p!n di Daerah Tin#kat II Kab!patenBKotamad"a. ). Pemerintah memberikan bimbin#an8 kem!dahan dan perlind!n#an kepada Koperasi. 2. Pelaksanaan pembinaan oleh Pemerintah dimaks!d tidak ik!t 3amp!r !r!san internal koperasi8 tetapi !nt!k men3iptakan dan men#emban#kan iklim dan kondisi "an# mend!k!n# pert!mb!han koperasi "an# sehat8 k!at8 tan##!h dan mandiri "an# berakar pada mas"arakat.

BAB I=II SANKSI4SANKSI Pasal 65 1. Sel!r!h An##ota8 Pen#!r!s dan Pen#a1as 1ajib mentaati se#ala ketent!an4ketent!an dalam An##aran Dasar8 An##aran &!mah Tan##a dan perat!ran4perat!ran lainn"a "an# berlak!. ). Apabila ketent!an4ketent!an terseb!t dalam a"at ?1@ tidak ditepati8 dilan##ar ata! diin#kari8 maka an##ota8 Pen#!r!s ma!p!n Pen#a1as dapat dikenakanBdiberikan sanksi oleh M!s"a1arah An##ota ber!pa 9 Perin#atan. Diberhentikan atas kema!an sendiri. Diberhentikan dari jabatan Pen#!r!s8 apabila melan##ar Pasal )E a"at ?>@. Diberhentikan dari kean##otaan apabila melan##ar Pasal 1E poin ?2@ setelah terlebih dah!l! diperin#ati baik lisan ma!p!n tert!lis setelah 2 ?ti#a@ kali bert!r!t4 t!r!t. Diberhentikan dari jabatan Pen#a1as apabila melan##ar Pasal )C. 2. Manajer dan Kar"a1an "an# mer!#ikan koperasi akan diselesaikan se3ara m!s"a1arahBkekel!ar#aan ses!ai den#an s!rat perjanjian kontrak kerjan"a dan apabila a. b. 3. d.

jalan m!s"a1arahBkekel!ar#aan tidak dapat ditemp!h8 maka akan diselesaikan men!r!t ketent!an h!k!m8 Perat!ran Per!ndan#4!ndan#an "an# berlak!. BAB I=II AN..A&AN &UMA; TAN..A DAN PE&ATU&AN K;USUS Pasal 7E M!s"a1arah An##ota menetapkan An##aran &!mah Tan##a dan Perat!ran Kh!s!s "an# mem!at ketent!an4ketent!an pelaksanaan dalam An##aran Dasar Koperasi serta hal4hal "an# bel!m dim!at dalam An##aran Dasar ini.

BAB III PENUTUP Pasal 7) Demikian An##aran Dasar Koperasi Nama Domain Internet Indonesia ini ditetapkan dan diat!r oleh M!s"a1arah An##ota dan ditanda tan#ani oleh Pen#!r!s "an# diberi k!asa oleh M!s"a1arah An##ota.

ANGGARAN RUMAH TANGGA KOPERASI ISFI SUMATERA SELATAN BAB I NAMA, WAKTU, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LAPANGAN USAHA Pasal 1 1. Badan Usaha Koperasi ini bernama K%PE&ASI PU'SA IND%NESIA -akarta8 selanj!tn"a dalam An##aran &!mah Tan##a ini diseb!t K%PE&ASI PU'SA IND%NESIA -akarta. 2. Koperasi P!lsa Indonesia -akarta didirikan di -akarta pada tan##al 17 %ktober 155E dan berked!d!kan di -akarta !nt!k 1akt! "an# tidak terbatas 3. 'apan#an !saha Koperasi P!lsa Indonesia -akarta dapat dilak!kan dise#ala bidan# melip!ti 1ila"ah #eo#ra:is "an# tidak terbatas den#an mempertimban#kan kela"akann"a. BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN Pasal 2

Koperasi P!lsa Indonesia -akarta berasaskan berdasarkan kekel!ar#aan ses!ai den#an UUD 1567. Pasal 3 Koperasi P!lsa Indonesia -akarta melaksanakan prinsip seba#ai berik!t 9 a. Kean##otaan bersikap s!karela dan terb!ka.

b. Pen#elolaan dilak!kan se3ara demokratis. c. Pemba#ian Sisa ;asil Usaha dilak!kan se3ara adil sebandin# den#an besarn"a jasa !saha masin#4masin# an##ota. d. Pemberian balas jasa "an# terbatas terhadap modal. e. f. g. Kemandirian. Pendidikan perkoperasian. Kerja sama antar an##ota. Pasal 4 1. Koperasi P!lsa Indonesia -akarta bert!j!an menin#katkan kesejahteraan an##ota a#ar menjadi kader koperasi "an# pro:essional8 tan##!h8 ber1a1asan l!as serta ik!t membina dan men#emban#kan tatanan perekonomian nasional !nt!k me1!j!dkan demokrasi ekonomi. 2. Koperasi P!lsa Indonesia -akarta mer!pakan koperasi kader tempat membina an##otan"a menjadi kader koperasi "an# memp!n"ai komitmen tin##i terhadap #erakan koperasi. 3. Koperasi P!lsa Indonesia -akarta t!r!t membina mahasis1a UIN S"ahid -akarta 3inta almamater dan tan##ap terhadap lin#k!n#an sekitar ses!ai den#an Tri Dharma Per#!r!an Tin##i. BAB III USAHA Pasal 5 1. Dalam menjalankan !sahan"a pen#!r!s Koperasi P!lsa Indonesia -akarta har!s berpedoman pada An##aran &!mah Tan##a. 2. Unt!k merealisasikan !saha4!saha Koperasi P!lsa Indonesia -akarta8 dibent!k !nit !saha ata! !nit perlen#kapan or#anisasi "an# dib!t!hkan berdasarkan SK pen#!r!s.

3. Dalam !saha !nt!k men3apai t!j!ann"a8 Koperasi P!lsa Indonesia -akarta membent!k !nit4 !nit !saha dan !nit4!nit pelen#kapan or#anisasi ses!ai den#an keb!t!han an##ota dan diselaraskan den#an petensi "an# dimiliki Koperasi P!lsa Indonesia -akarta. BAB IV KEANGGOTAAN Pasal 1. An##ota biasa adalah Mahasis1a UIN S"ahid -akarta "an# telah terda:tar seba#ai an##ota Koperasi P!lsa Indonesia -akarta. 2. An##ota l!ar biasa adalah oran#4oran# "an# b!kan mahasis1a UIN S"ahid -akarta "an# in#in berpartisipasi menjadi an##ota Koperasi P!lsa Indonesia -akarta8 den#an perset!j!an pen#!r!s. Pasal ! 1. An##ota Koperasi P!lsa Indonesia -akarta dian##ap sah apabila telah memiliki kart! an##ota "an# masih berlak!8 dikel!arkan oleh pen#!r!s dan ata! han"a dapat dib!ktikan den#an 3atatan dalam b!k! da:tar an##ota. 2. An##ota Koperasi P!lsa Indonesia -akarta adalah pemilik dan sekali#!s pen##!na jasa Koperasi P!lsa Indonesia -akarta. Pasal " 1. Kean##otaan berakhir bilamana an##ota 9 a. Menin##al d!nia.

b. Minta berhenti atas kehendak sendiri. c. Diberhentikan oleh pen#!r!s karena tidak memen!hi s"arat kean##otaan.

d. Dipe3at oleh pen#!r!s karena tidak men#indahkan ke1ajiban seba#ai an##ota dan ata! berb!at ses!at! "an# mer!#ikan Koperasi P!lsa Indonesia -akarta. 2. Selain "an# terseb!t dalam a"at 1 di atas8 stat!s kean##otaan seba#ai an##ota biasa berakhir bila "an# bersan#k!tan tidak la#i berstat!s seba#ai mahasis1a UIN S"ahid -akarta. Pasal # 1. Berakhirn"a kean##otaan m!lai berlak! dan han"a dapat dib!ktikan den#an 3atatan dalam B!k! Da:tar An##ota.

2. Permintaan berhenti diaj!kan tert!lis kepada pen#!r!s. 3. Seseoran# "an# diberhentikan ata! dipe3at pen#!r!s dapat meminta pertimban#an dalam &apat An##ota berik!tn"a. BAB V HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 1$ 1. An##ota Biasa 9 a. Berhak men"elen##arakan ke#iatan4ke#iatan "an# diselen##arakan oleh Koperasi P!lsa Indonesia -akarta. b. Berhak memilih dan dipilih dalam &apat An##ota seba#ai pen#!r!s dan ata! pen#a1as. c. Berhak men"atakan pendapat dalam bent!k kritik8 !s!l dan saran baik se3ara lisan ma!p!n t!lisan kepada Koperasi P!lsa Indonesia -akarta. d. Dalam melaksanakan ke#iatan Koperasi P!lsa Indonesia -akarta8 an##ota berhak mendapatkan perlind!n#an h!k!m dan :asilitas ses!ai den#an An##aran DasarBAn##aran &!mah Tan##a dan perat!ran "an# berlak!. e. f. g. h. Memp!n"ai sat! hak s!ara dalam pen#ambilan kep!t!san pada setiap &apat An##ota. Menerima kembali !an# simpanan "an# telah diba"arkan ketika an##ota kel!ar /ajib mentaati perat!ran4perat!ran Koperasi P!lsa Indonesia -akarta "an# berlak!. /ajib menja#a nama baik Koperasi P!lsa Indonesia -akarta. 2. An##ota '!ar Biasa 9 a. Berhak men#ik!ti ke#iatan4ke#iatan "an# diselen##arakan oleh Koperasi P!lsa Indonesia -akarta. b. Berhak memilih dalam &apat An##ota. c. Berhak dipilih seba#ai an##ota pen#a1as.

d. Berhak men"atakan dalam bent!k kritik8 !s!l8 saran se3ara lisan ma!p!n t!lisan kepada Koperasi P!lsa Indonesia -akarta.

e. Dalam melaksanakan ke#iatan Koperasi P!lsa Indonesia -akarta8 an##ota berhak mendapat perlind!n#an h!k!m dan :asilitas ses!ai den#an An##aran DasarBAn##aran &!mah Tan##a dan perat!ran "an# berlak!. f. g. h. Memp!n"ai sat! hak s!ara dalam pen#ambilan kep!t!san pada setiap &apat An##ota. /ajib mentaati perat!ran4perat!ran Koperasi P!lsa Indonesia -akarta "an# berlak!. /ajib menja#a nama baik Koperasi P!lsa Indonesia -akarta. BAB VI STRUKTUR ORGANISASI Pasal 11 Elemen str!kt!r or#anisasi Koperasi P!lsa Indonesia -akarta 9 a. &apat An##ota. b. Pen#!r!s. c. Pen#a1as. d. Penasehat. e. Kar"a1an. BAB VII RAPAT ANGGOTA Pasal 12 &apat An##ota Tah!nan diadakan dalam 1akt! palin# lambat 2 ?ti#a@ b!lan setelah t!t!p b!k!. Pasal 13 1. Tan##al dan tempat serta &apat An##ota har!s diberitah!kan dan dip!blikasikan sek!ran#4 k!ran#n"a C ?t!j!h@ hari sebel!m pelaksanaann"a. 2. Berita Tah!nan Koperasi P!lsa Indonesia -akarta disertai laporan ke!an#an tah!nan har!s diberikan kepada an##ota dalam 1akt! sek!ran#4k!ran#n"a 2 ?ti#a@ hari sebel!m &apat An##ota. Pasal 14

1. Pra &AT diadakan selambat4lamban"a ) min##! sebel!m berakhir tah!n b!k! berjalan 2. Peserta Pra &AT terdiri dari komponen peserta &AT "an# memp!n"ai hak dan ke1ajiban "an# sama. Pasal 15 1. &apat An##ota '!ar Biasa dapat diadakan dalam keadaan membaha"akanA a. Kepen#!r!san tidak berjalan. b. Pen#!r!s terb!kti melak!kan pen"ele1en#an jabatan. 2. Dalam keadaan mendesak8 dapat diadakan &apat An##ota '!ar Biasa. 3. Apabila keadaan men#har!skan adan"a kep!t!san se#era "an# 1e1enan#n"a ada pada &apat An##ota maka a"at 1 diatas dapat diberlak!kan. Pasal 1 1. Se#ala kep!t!san &apat An##ota di3atat dalam b!k! Da:tar Berita A3ara dan ditandatan#ani oleh pimpinan sidan#. 2. Unt!k kesinamb!n#an8 sebel!m diba3akan laporan pertan##!n#ja1aban oleh pen#!r!s8 dilak!kan pemba3aan ketetapan4ketetapan &apat An##ota dalam tah!n terakhir. BAB VIII PENGURUS Pasal 1! 1. Pen#!r!s Koperasi P!lsa Indonesia -akarta dipilih dari an##ota biasa dan oleh an##ota biasa dan an##ota l!ar biasa dalam &apat An##ota. 2. 0an# dapat dipilih menjadi pen#!r!s adalah An##ota Biasa Koperasi P!lsa Indonesia -akarta "an# memen!hi s"arat4s"arat 9 a. BertaK1a kepada Allah S/T.

b. Memiliki kepribadian "an# baik. c. Memiliki kemamp!an dalam men#elola koperasi.

d. Ber1a1asan l!as.

e. f.

Memp!n"ai pen#ertian dan pemahaman tentan# koperasi. Memiliki komitmen "an# tin##i terhadap #erakan koperasi.

g. Telah men#ik!ti jenjan# pen#kaderan "an# diat!r pada pola kaderisasi Koperasi P!lsa Indonesia-akarta. h. Akti: dalam ke#iatan4ke#iatan "an# diadakan oleh Koperasi P!lsa Indonesia -akarta sek!ran#4k!ran#n"a sat! tah!n terakhir. i. Telah l!l!s pada !ji kepantasan dan kela"akan "an# telah diadakan oleh tim independen.

3. Den#an alasan tertent! &apat Pen#!r!s dapat men#an#kat dan memberhentikan sta: pen#!r!s den#an perset!j!an )B2 dari j!mlah pen#!r!s. BAB I% HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS Pasal 1" 1. Di dalam menjalankan t!#as dan ke1ajiban setiap pen#!r!s memp!n"ai tan##!n# ja1ab masin#4masin# "an# diat!r dalam !raian t!#as. Uraian t!#as dapat ditetapkan dalam rapat kepen#!r!san. 2. Dalam men#hadapi pihak l!ar dari &apat An##ota8 pen#!r!s bertan##!n# ja1ab bersama4 sama. Pasal 1# 1. Pen#!r!s har!s se#era men#adakan 3atatan pada 1akt!n"a dalam B!k! Da:tar An##ota tentan# mas!kan dan berhentin"a an##ota. 2. Pen#!r!s har!s se#era men#adakan 3atatan pada 1akt!n"a dalam da:tar pen#!r!s tentan# dim!lai dan berhentin"a jabatan pen#!r!s. 3. Pen#!r!s har!s ber!saha a#ar an##ota men#etah!i akibat pen3atatan dalam B!k! Da:tar An##ota. Pasal 2$ 1. Pen#!r!s di1ajibkan !nt!k men3atat setiap kejadian seba#aimana mestin"a didalam b!k!n"a "an# telah ditent!kan. 2. Pen#!r!s 1ajib memberitah!kan kepada an##ota tiap kejadian "an# mempen#ar!hi berjalann"a or#anisasi Koperasi P!lsa Indonesia -akarta.

Pasal 21 1. Pen#!r!s 1ajib memberikan laporan tert!lis dalam rapat pen#!r!s dan pen#a1as tentan# perkemban#an Koperasi P!lsa Indonesia -akarta sek!ran#4k!ran#n"a 6 ?empat@ kali dalam setah!n serta dip!blikasikan kebijakan an##ota. 2. Pen#!r!s di1ajibkan men"!s!n An##aran Pendapatan dan Belanja Koperasi P!lsa Indonesia -akarta den#an memperhatikan !s!l4!s!l dari manajer dan pen#a1as. 3. Pen#!r!s di1ajibkan ber!saha a#ar se#ala laporan pen#elolaan Koperasi P!lsa Indonesia -akarta dapat diketah!i oleh setiap an##ota. 4. Pen#!r!s di1ajibkan s!pa"a ketent!an dalam An##aran Dasar8 An##aran &!mah Tan##a8 Perat!ran Kh!s!s dan kep!t!san4kep!t!san &apat An##ota diketah!i dan dimen#erti oleh se#enap an##ota. 5. Pen#!r!s di1ajibkan !nt!k memelihara ker!k!nan diantara an##ota dan men3e#ah se#ala hal "an# men"ebabkan timb!ln"a perselisihan paham. 6. Perselisihan "an# timb!l karena han"a kepentin#an kh!s!s Koperasi P!lsa Indonesia -akarta ata! dalam h!b!n#an seba#ai an##ota har!s diselesaikan oleh pen#!r!s den#an jalan damai tanpa memihak ke salah sat! pihak. 7. Pen#!r!s har!s melaksanakan se#ala ketent!an dalam An##aran Dasar8 An##aran &!mah Tan##a Koperasi P!lsa Indonesia -akarta8 perat!ran4perat!ran kh!s!s dan kep!t!san4kep!t!san &apat An##ota. Pasal 22 1. Se#ala bia"a pen"elen##araan Koperasi P!lsa Indonesia -akarta ditan##!n# oleh Koperasi P!lsa Indonesia -akarta. 2. Pen#!r!s tidak menerima #aji akan tetapi diberikan !an# jasa seban"ak 1E F jika memen!hi ter#et laba bersih minimal &p. 7.EEE.EEE8EE dalam ti#a b!lan. 3. Setiap an##ota pen#!r!s menan##!n# terhadap ker!#ian "an# diderita Koperasi P!lsa Indonesia -akarta karena kelalaian dalam melaksanakan t!#as ke1ajiban masin#4masin#. 4. -ika kelalaian it! men#enai ses!at! "an# termas!k hasil kep!t!san kepen#!r!san maka an##ota kepen#!r!san masin#4masin# menan##!n# ker!#ian tadi se3ara proporsional. BAB % PENGAWAS Pasal 23

1. Pen#a1as Koperasi P!lsa Indonesia -akarta dipilih dari dan oleh an##ota dalam &apat An##ota. 2. 0an# dapat dipilih menjadi an##ota pen#a1as adalah An##ota Koperasi P!lsa Indonesia -akarta. 3. 0an# dapat dipilih seba#ai ket!a pen#a1as adalah an##ota biasa Koperasi P!lsa Indonesia -akarta. 4. Pen#a1as har!s memen!hi s"arat4s"arat 9 a. BertaK1a kepada Allah S/T.

b. Memiliki kepribadian "an# baik. c. Memiliki ketrampilan kerja.

d. Ber1a1asan l!as. e. f. Memp!n"ai pen#ertian dan pemahaman tentan# perkoperasian. Memiliki komitmen "an# tin##i terhadap #erakan koperasi.

g. Telah men#ik!ti jenjan# pen#kaderan "an# diat!r pada pola kaderisasi Koperasi P!lsa Indonesia -akarta. h. Akti: dalam ke#iatan4ke#iatan "an# diadakan oleh Koperasi P!lsa Indonesia -akarta sek!ran#4k!ran#n"a sat! tah!n terakhir. Pasal 24 Pen#a1as tidak menerima #aji akan tetapi diberikan !an# jasa seban"ak 2F jika memen!hi ter#et laba bersih minimal &p. 7.EEE.EEE8EE dalam ti#a b!lan. BAB %I HAK DAN KEWAJIBAN PENGAWAS Pasal 25 1. Pemeriksaan "an# dilak!kan pen#a1as sek!ran#4k!ran#n"a 2 ?ti#a@ b!lan sekali terhadap pen#elolaan Koperasi P!lsa Indonesia -akarta oleh pen#!r!s. 2. Pen#a1as dalam menjalankan t!#asn"a dapat meninta jasa kons!ltan.

3. Pen!nj!kan kons!ltan dilak!kan oleh pen#a1as den#an bia"a ditan##!n# oleh Koperasi P!lsa Indonesia -akarta dan diset!j!i oleh pen#!r!s den#an mekanisme tertent!. Pasal 2 1. Didalam menjalankan t!#as dan ke1ajiban setiap an##ota pen#a1as memp!n"ai tan##!n# ja1ab masin#4masin# "an# diat!r dalam !raian t!#as. Uraian t!#as ditetapkan oleh rapat kepen#!r!san. 2. Dalam men#hadapi pihak l!ar dan &apat An##ota. Pen#a1as bertan##!n# ja1ab bersama4 sama. Pasal 2! 1. Pen#a1as 1ajib memberikan laporan hasil kepen#a1asann"a sek!ran#4k!ran#n"a 6 ?empat@ kali dalam setah!n. 2. Pen#a1as di1ajibkan ber!saha a#ar se#ala laporan kepen#a1asann"a dapat diketah!i oleh setiap an##ota. 3. Pen#a1as har!s melaksanakan se#ala ketent!an dalam An##aran Dasar8 An##aran &!mah Tan##a Koperasi P!lsa Indonesia -akarta8 perat!ran4perat!ran kh!s!s dan kep!t!san4kep!t!san &apat An##ota. Pasal 2" -ika ada kelalaian men#enai hasil kep!t!san kepen#!r!san "an# berkaitan den#an mekanisme pen#a1asan maka an##ota pen#a1as t!r!t bertan##!n# ja1ab terhadap kelalaian tadi se3ara proporsional. BAB %II MANAJER Pasal 2# 1. Unt!k membant! jalann"a operasional !saha Koperasi P!lsa Indonesia -akarta bila dipandan# perl! pen#!r!s dapat dibant! oleh manajer. 2. Manajer dipilih dari an##ota berdasarkan &apat Pen#!r!s. 3. -ika ketent!an pada a"at ) tidak mem!n#kinkan8 manajer dapat dipilih dari l!ar an##ota. Pasal 3$ 1. Manajer dian#kat dan diberhentikan oleh pen#!r!s.

2. Pen#!r!s men#at!r lebih lanj!t tentan# pers"aratan dan 3ara pen#an#katan manajer serta hak dan ke1ajiban ma!p!n t!#as dan tan##!n# ja1abn"a. BAB %III KAR&AWAN Pasal 31 1. Kar"a1an dian#kat dan diberhentikan oleh pen#!r!s serta bertan##!n# ja1ab kepada pen#!r!s. 2. S"arat4s"arat !nt!k menjadi kar"a1an dan hal4hal "an# men"an#k!t kar"a1an diat!r dalam perat!ran pokok personalia K%PMA IAIN -akarta dan ata! dalam perat!ran kh!s!s lainn"a. BAB %IV SIMPANAN ANGGOTA Pasal 32 1. Simpanan pokok "an# har!s diba"ar sekali#!s sebesar &p. 1E.EEE84 2. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama an##ota bel!m berhenti dari kean##otaan. Pasal 33 1. Sem!a an##ota di1ajibkan memba"ar simpanan 1ajib sebesar &p 1.EEE84 per b!lan. 2. Simpanan 1ajib dapat diba"ar di m!ka !nt!k jan#ka 1akt! sat! tah!n. 3. Simpanan 1ajib tidak dapat diambil selama an##ota bel!m berhenti dari kean##otaan. 4. An##ota "an# tidak men!naikan ke1ajibann"a memba"ar simpanan 1ajib bert!r!t4t!r!t selama sat! tah!n dikenakan sanksi4sanksi "an# diat!r men!r!t perat!ran "an# ditetapkan oleh pen#!r!s. Pasal 34 1. Setiap an##ota di#iatkan !nt!k memba"ar simpanan s!karela. ). Simpanan s!karela dapat diambil se1akt!41akt!. BAB %V SISA HASIL USAHA

Pasal 35 1. Uan# 3adan#an adalah keka"aan Koperasi P!lsa Indonesia -akarta "an# disediakan !nt!k men!t!p ker!#ian sehin##a tidak boleh diba#ikan kepada an##ota. 2. &apat An##ota dapat mem!t!skan !nt!k memper#!nakan palin# tin##i C7 F dari j!mlah sel!r!h 3adan#an !nt!k perl!asan per!sahaan Koperasi P!lsa Indonesia -akarta. 3. Sek!ran#4k!ran#n"a )7 F dari !an# 3adan#an disimpan den#an bersi:at #iro pada Bank. 4. Pemba#ian Sisa ;asil Usaha dises!aikan den#an An##aran Dasar. BAB %VI PENUTUP Pasal 3 1. Pen#!r!s ber!saha s!pa"a An##aran DasarBAn##aran &!mah Tan##a dan perat!an lainn"a diketah!i dan dipat!hi oleh setiap an##ota. 2. ;al4hal "an# bel!m ditatapkan dalm An##aran DasarBAn##aran &!mah Tan##a ini diat!r dalam perat!ran kh!s!s "an# tidak bertentan#an den#an An##aran DasarBAn##aran &!mah Tan##a ini. 3. An##aran &!mah Tan##a ini m!lai berlak! sejak ditetapkan. Ja'a()a, # s*+)*,-*( 2$$!