Anda di halaman 1dari 2

ZT2413

PPU - UKM

10 peranan pemimpin/pengurus

Peranan Apa yang dilakukan Contoh aktiviti


1. Simbol Mewakili organisasi dalam hal-• Menandatangani dokumen
hal berkaitan perundangan, rasmi (borang tuntutan, baucar,
sosial, upacara dan aktiviti- kontrak dll)
ativiti simbolik • Meraikan tetamu atau
pelanggan sebagai wakil rasmi
organisasi
• Menyampaikan anugerah
dalam majlis
2. Pemimpin Melaksanakan fungsi • Pengambilan kakitangan dan
pengurusan untuk memastikan latihan
organisasi beroperasi dengan • Memberi arahan dan "coaching"
berkesan • Membuat penilaian prestasi
3. Pegawai Peranan ini dilakukan bila • Menganggotai satu
perhubunga pemimpin berinteraksi dengan jawatankuasa yang turut
n orang di luar unit atau luar dianggotai oleh ahli dari unit-
organisasi yang sama. Ini unit lain
termasuklah mewujudkan • Menghadiri mesyuarat atau
penjaringan dengan tujuan perjumpaan pertubuhan
membangunkan hubungan, profesional
mendapatkan maklumat dan • Menghubungi orang lain ntuk
"favour" mengekalkan hubungan
4. Pemantau Peranan ini dimainkan bila • Membaca memo, laporan,
seorang pemimpin mengumpul penerbitan yang berkait degan
maklumat. Kebanyakan profesion, suratkhabar dll.
maklumat akan dianalisis • Bercakap/berbual dengan
untuk mengesan masalah dan orang lain, menghadiri
peluang, juga untuk mesyuarat di dalam dan di luar
memahami peristiwa yang organisasi
berlaku diluar unit. Ada juga • Melakukan pemerhatian
maklumat yang akan (melawat kedai pesaing untuk
disebarkan pada orang lain membandingkan produk, harga
dalam unit dan organisasi. dan proses perniagaan)
5. Penyebar Menghantar maklumat kepada • Secara lisan dalam mesyuarat,
maklumat ahli sesuatu unit. Pengurus perbincangan secara
mendapat maklumat yang bersemuka (satu sama satu)
tidak diperolehi oleh orang • E-mail atau mel biasa
lain. Ada maklumat dari
pengurusan atasan yang perlu
disebarkan dalam bentuk asal
atau yang telah di susun
semula dan disampaikan
dalam bentuk verbal
6. Jurucakap Memberi atau menyampaikan • Berbincang dengan ketua
maklumat pada orang di luar mengenai prestasi dan pegawai
unit (lembaga pengarah, kewangan mengenai bajet.
pemilik dan pengurusnya) atau • Menjawab surat-surat

Zaharah Hassan 1
ZT2413
PPU - UKM

di luar organisasi (lain-lain • Menghantar laporan pada


jabatan, pelanggan, pembekal badan-badan kerajaan
7. Usahawan Pemimpin memainkan • Membangunkan atau
peranan ini bila mereka menambahbaikkan produk atau
melakukan inovasi dan perkhidmatan
memulakan penambahbaikan • Membangunkan cara baru
(improvements) memproses produk atau
perkhidmatan
• Membeli peralatan
(equiptments0 yang baru
8. Pengendali Pemimpin melaksanakan • Mogok atau tunjuk perasaan
kekacauan peranan ini bila mereka • Kerosakan keatas
mengambil tindakan mesi/peralatan yang sangat
pembetulan semasa krisis penting
atau konflik. Tidak seperti • Bahan yang dikehendaki lewat
sesuatu yang dirancang oleh tiba
seorang usahawan,
• Jadual yang sangat ketat yang
pengendali kekacauan
perlu di ikuti
bertindakbalas keatas sesuatu
yang tidak dijangka yang
menimbulkan masalah.
Pemimpin selalunya memberi
prioriti kepada peranan ini
mengatasi peranan-peranan
yang lain
9. Pembahagi Pemimpin melaksanakan • Memutuskan apa yang perlu
sumber tugas ini bila bila mereka dilakukan sekarang atau
membuat penjadualan, sebaliknya
memohon kebenaran untk • Memutuskan apa yang tidak
memberi autoriti, melakukan perlu dilakukan
aktiviti yang berkaitan dengan • Menentukan prioriti
bajet
• Menentukan siapa yang akan
diberi kerja lebih masa
• Menentukan siapa yang
mendapat kenaikan gaji
berasaskan merit
• Menjadualkan penggunaan
bahan dan peralatan
10 Perunding Pemimpin melaksanakan • Pakej faedah dan gaji untuk
tugas ini bila mereka mewakili kakitangan baru
unit/organisasi dalam transaksi • Kontrak yang melibatkan
rutin dan bukan rutin yang persatuan sekerja
tidak melibatkan perkara- • Kontrak dengan pelanggan
perkara yang telah ditentukan. (jualan) atau dengan pembekal
Mereka perlu mencuba untuk (pembelian)
mendapatkan yang terbaik
sama ada sumber atau apa
saja yang dikehendaki

Zaharah Hassan 2

Anda mungkin juga menyukai