Anda di halaman 1dari 4

DIRUANGI HUJAN Cerpen M Irfan Hidayatullah Hujan sudah hampir satu jam. Deras.

Kilat bersusulan den an elede . !anah seperti diti"am#ti"am. $etiap ti"aman memun%rat"an darah %&"lat. Jalanan "ampun "emudian ter enan ' menuju banjir. Ini pa i sebenarnya. (a' ini pa i sebenarnya' tapi hujan itu sempurna menutupinya. Ibarat tirai penutup "enyataan. Dan "enyataan adalah ruan di bali" tirai itu. Ruan yan betul#betul terpisah den an"u saat ini. !api ada bai"nya. $etida"nya hujan membantu"u men hilan "an se"at )a"tu. *a"tu yan terus memburu. Memburu"u den an pisau men ilat di tan annya. A"u seperti tanah yan diti"am &leh hujan itu selama ini. Namun' tida" untu" saat ini "arena hujan yan meni"am#ni"am tanah itu membantu"u. Ini pa i sebenarnya' tapi "elam. Karena hujan itulah pa i ini jadi "elam. +ah"an jadi men%e"am. !a" ada se&ran pun "eluar rumah. +ah"an mun "in semua menerus"an tidur mere"a. +er abun la i den an mimpi#mimpi mere"a. Namun' tida" den an"u "arena a"u sepertinya harus meraya"an terbunuhnya )a"tu. Hujan sudah hampir enam jam. Masih deras. A"u masih merasa"an betapa )a"tu telah "alah dan terbunuh. Mun "in se"aran harusnya sudah sian . Mun "in harusnya se"aran seperti sian "emarin saat a"u terpan an )a"tu' terbun "us debu. $aat a"u tertampar#tampar "esempatan. $aat peluh telah menyatu baju mele"at"annya pada tubuh rin "ih. $aat a"u tersaru" pada putus asa. ,Ini dia sampah-, ,.ebih busu" dari sampah-, ,!a" ber una-, ,Kerja' "e"... n apain' "e"., Hujan sudah hampir enam jam dan a"u sema"in ya"in. $ementara itu' sepertinya yan tertidur sudah ban un. Mere"a "ini ramai menyelamat"an rumah masin #masin . Rumah yan mulai di enan i air. Rumah yan disatr&ni air. Rumah yan di"uasai air. Mere"a sea"an telah ta" punya "uasa. Mere"a hanya berusaha. Mere"a terus men edu". Mere"a berusaha membendun . Mere"a bah"an berusaha berteria"#teria" minta t&l&n . Hujan terus berlan sun . Deras yan "&nstan diselin i elede . +e itu pun rumah"u' tepatnya' ubu""u' telah sempurna dimasu"i air dari berba ai jalan. +&%&ran dan rembesan telah bermuara di ruan tempat"u dudu" mematun . /ada tan an"u sebilah pisau. A"u telah men asahnya hampir semin u. Air itu semula hanya aliran "e%il. $emula hanya n e%la" sese"ali. Dan a"u membiar"annya menjadi bah. Dan a"u mempersilah"annya menjadi hujan pada hujan pada lan it atap"u yan ber ayut dan "elabu.

$uara#suara ribut di luar sana ta" membuat"u ber emin . A"u betul#betul telah bulat memasu"i sunyi. (a' a"u a"an menyempurna"an sunyi dunia"u. $etelah satu persatu manusia yan "u"asihi luruh seperti "el&pa" bun a terbadai hujan deras' laya"nya saat ini. Istri"u adalah "el&pa" tera"hir yan u ur. Ia menin al"an"u saat a"u hampir sebulan memasu"i labirin itu. $aat a"u berputar#putar pada jalan ta" berujun . $aat a"u men%ari# %ari ruh ana""u yan diren ut dari "ebaha iaan sederhana "ami. !abra" lari$uami"u. A"u per i. Kita hidup sendiri#sendiri saja. Ji"a telah siap' pinan a"u "embali- !api jan an %ari diri"u sebelum "au menemu"anmu. Istrimu. $urat istri"u di hadapan"u sebenarnya' tapi a"u ta" bisa memba%anya la i. Aliran listri" terputus. A"u hanya bisa men in atnya. Kata demi "ata. !iba#tiba tetan a sebelah"u berteria"' A0an. A0an den an sisa#sisa harapan mere"a "arena air telah menen elam"an hampir seten ah meter' padahal per"ampun an ini termasu" berada di dataran a a" tin i. Kini tubuh"u pun mulai terendam' tapi pada tan an"u sebilah pisau. ,Kau mau apa"an a"u1, ,A"u mau mema"aimu., ,Untu" apa1, ,Untu" membunuh"u., ,/ada apa1, ,/ada urat leher"u., ,A"u n a" sudi., ,+u"an"ah "au men in in"an"u ju a1, ,2na" saja., ,Kau ber"ilat "eti"a terbayan &lehmu urat leher"u1,34 ,A"u ber"ilat "arena %ahaya#Nya., ,Ha...ha..ha..ha' antar a"u menuju %ahaya#Nya' "alau be itu1, ,Kau tida" a"an men hampiri $an Maha%ahaya "arena "au "ini ta"di%ahayai#Nya., ,Ha..ha... pisau s&" tahu. A"u ta" a"an basa#basi la i., A"u pun men antar pisau itu pada urat leher"u sendiri. Namun' pisau itu men&la". A"u ber"eras. Den an se"uat tena a "utari" pisau itu menuju leher"u' tapi tetap pisau itu pun bertahan. +ah"an tena anya be itu "uat. A"u pun mema"ai dua tan an"u untu" menari"nya. 2ntahlah' a"u ta" habis pi"ir. $ema"in a"u berusaha men eluar"an tena a sema"in "uat pula pisau itu bertahan.$ementara itu' di luar hujan sema"in ramai. (a' suara hujan' suara elede ' suara a0an tetan a"u' dan suara#suara &ran menin al"an rumah#rumah mere"a.

A"u justru ten ah berjuan . A"u "ini bah"an ber umul den an pisau itu di lantai' di enan an air. A"u diten elam"annya a ar a"u sudi melepas"annya. Jelas a"u ta" sudi' a"u bali" membenam"annya "e banjir itu den an harapan ia a"an "ehabisan tena a. Namun' harapan"u ta" jua ter%apai. Kami sepertinya seimban . Kami terus ber umul sampai napas"u betul#betul habis. !api a"u ta"a"an melepas"annya. Ini harapan tera"hir"u untu" menyempurna"an sunyi. .elah amat san at menerpa"u. A"u seperti ter%e"i" &leh rasa itu' tapi a"u ta" mau semua bera"hir dalam p&sisi "alah &leh mata pisau itu. Namun' a"u ta" mampu. Kini' a"u hanya mampu berteria". ,Aaaaaarrrrr h... lepas"an a"u pisau sialan. A"u telah men asahmu bu"an untu" sebuah pemban "an an., $enyap. !api beberapa saat "emudian a"u menden ar tetan a"u bera0an "embali. !erus teran a"u b&san den an suara itu. ,Hai'... Juned. Diam "au., .alu suara#suara sibu" di luar pun sema"in jelas. Kini a"u merasa"an henin itu pe%ah. A"u seperti dihubun "an "embali "e dunia bisin . Dunia yan ta" berjara" den an diri"u sendiri. Dunia yan selama ini justru berusaha "uhindari. ,+iar a"u yan men henti"annya., !iba#tiba suara merdu itu hadir. ,Istri"u1, ,(a., ,Kau1, ,(a' a"u istrimu., ,Kau...1, ,(a' a"u datan untu"mu., .alu istri"u men hampiri"u. !an annya meraih pisau di tan an"u. A"u heran' saat tiba# tiba pisau itu ta" mela)an. Ia pasrah di tan an lembut istri"u. .alu istri"u pun meraih"u. Men an "at"u dari rendaman air banjir itu. A"u betul#betul dian "atnya. $aat dia tersenyum sepertinya a"u "embali pada diri"u sendiri. ,$udah lepas"an saja., Ujar istri"u. A"u ta" men erti den an u%apannya. ,$iapa yan harus a"u lepas"an1, ,+u"an "amu., .alu istri"u men usap mu"a"u den an "emesraan yan meman telah mele"at padanya. Kemesraan yan men hilan selama ini. !iba#tiba saja dunia"u jadi teran . Hujan berhenti' ruan tempat"u berdiri dimasu"i %ahaya serenta"' air banjir yan men enan i lantai tiba#tiba surut. $emua menjadi teran "ini. Dan' di se"elilin "u tetan a#tetan a""u berdiri den an peluh. Di antara mere"a ada Juned yan terus menerus A0an. 34 Gubahan baris tera"hir saja" Mata /isau "arya $apardi Dj&"&. Tags: %erpen "&ran

Prev: *RI!ING 5I6 Next: C2R/2N7 KU+AH 2MA$ reply share

8 C&mmentsChr&n&l& i%al Re9erse !hreaded