Anda di halaman 1dari 124

TAJUK TUGASAN PROJEK :

a. a. BINCANGKAN BINCANGKAN KELEBIHAN KELEBIHAN DAN DAN KEKURANGAN KEKURANGAN FALSAFAH FALSAFAH PENDIDIKAN PENDIDIKAN BARAT BARAT TRADISIONAL TRADISIONAL DAN DAN MODEN MODEN

IPG KAMPUS DARUL AMAN

b. b. JELASKAN JELASKAN IMPLIKASI IMPLIKASI FALSAFAH FALSAFAH PENDIDIKAN PENDIDIKAN BARAT BARAT TERHADAP TERHADAP PERKEMBANGAN PERKEMBANGAN SISTEM SISTEM PENDIDIKAN PENDIDIKAN DI DI MALAYSIA MALAYSIA
1

DISEDIAKAN OLEH :
SHAARENY A/P M. SARAVANAN (93 !"9# $# %93&' NUR AMIRA BINTI SHAUKAT ALI (93 ! (# (#)( &' RACHEL LYNE G. PIUS (93 (("#"(#%("(' NURUL ILINA SYA*+ANI BINTI *AMURI(93 %"3# (# %%"('

SHAARE SHAARE

AMIRA AMIRA

RACHEL RACHEL

ILINA ILINA

S,a-a. (a' B/.0a.12a. K3-3b/4a. Da. K3256a.1a. Fa-7a8a4 P3.9/9/2a. Ba6a: T6a9/7/,.a- Da. M,93.

PENGASAS

Plato ()$* +&)* S(M( ' MAKSUD : Mengkaji perkara yang berkait dengan idea roh, akal, keadaan dunia yang nyata dan tidak nyata (Dato Abdul !atah "a#an,$%%&'(
&

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN FALSAFAH IDEALISME

PENGASAS
J51a 9/23.a-/ 73ba1a/ 8a-7a8a4 Ma:36/a-/7;3 9a. Na:56a-/7;3

Ari#totle ( &2) 3 &$$ S(M('

MAKSUD : Ke#eluruhan realiti ialah ala, -i.ikal dan apa juga di luar ala, -i.ikal #eperti apa yang terdapat dala, -ikiran tidak dianggap #ebagai realiti (Daley,/011'(

"

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN FALSAFAH REALISME

""

"(

"3

"&

"%

PERENIALISME PENGASAS
Robert Maynard Hutchins (1899 19!!"

MAKSUD : + I7:/-a4 <363./a-/7;3 b36a7a9a6/<a9a <362a:aa. a7a7= perennial >a.1 b36;a2759 ?:/9a2 b365ba4?. - Ha- /./ b36;a2.a= <3.9/9/2a. 734a657.>a b368,2572a. 23<a9a 9a. 73ba6a. /-;5 >a.1 :/9a2 5ba4.
")

0a6/a. b365ba4#

Pendidi#an ada$ah #e arah %enda&at#an #ebenaran ' %e%aha%i #ebenaran tersebut( Kebenaran di&ero$eh dari&ada &e%i#iran oran) terdahu$u(

Pendidi#an seba)ai $atihan ba)i %e%bentu# dan %en)e%ban)#an %inda serta inte$e#tua$(

/*

KE*E+,HAN ' KEKURANGAN

/2

"9

("

((

(3

ESSENSIALISME

PENGASAS

-i$$ia% .( +a)$ey

MAKSUD : Segala il,u pengetahuan yang


diperoleh ,e#tilah boleh dia,alkan agar indi4idu dapat ,e,ainkan peranan yang produkti- dala, ,a#yarakat(

(&

KE*E+,HAN ' KEKURANGAN

$5

ASPEK

KE*E+,HAN

KEKURANGAN

KUR,KU*UM

6 7ahan pengajaran yang hendak digunakan telah ditetapkan( 6 Penekanan terhadap ke,ahiran &M iaitu ,e,ba8a, ,enuli# dan ,engira( 6 Di peringkat rendah, ,ata pelajaran #eperti #ejarah, il,u ala,, #ain# -i.ikal dan biologikal diberi keuta,aan( 6 Manakala, di peringkat ,enengah pula, ,ata pelajaran yang diberi keuta,aan di peringkat rendah, diperke,bangkan lagi dan ,enjadi lebih khu#u#(

6 Se,ua bentuk akti4iti kokurikulu, #eperti per#atuan, #ukan dan pan8araga, diteri,a, tetapi kurang diberi keuta,aan( 6 Mata pelajaran #eperti ke#enian, ,u.ik dan pendidikan ja#,ani tidak diberi keuta,aan(

()

ASPEK PERANAN GURU

KE*E+,HAN 6 Guru haru# ,enga,alkan gaya kepi,pinan de%o#rati# , ,enga,bil ini#iati- untuk ,enjalankan tanggungja9ab #ebagai pengajar , kreati- ,e,bentuk ikli, kondu#i- pe,belajaran #erta ,ahir ,engaplika#ikan #egala bentuk peneguhan, ganjaran ,ahupun ,enguru#kan di#iplin dan bilik darjah( 6 Guru dianggap #ebagai role model yang haru# di8ontohi teruta,a dala, ,enga9al kela#(

KEKURANGAN 6 T/9a2 73;5a 1565 b3623;a;<5a. 9a-a; ;3.1a;b/- /./7/a:/8 5.:52 ;3.@a-a.2a. :a.115.1@aAab 73ba1a/ <3.1a@a6 236a.a 5.:52 ;3.9/7/<-/.2a. ;56/9= /a ;3;36-52a. 75a:5 2a39a4 >a.1 7375a/ 5.:52 ;3;b3.:52 9/7/<-/. 7373,6a.1 ;56/9.

($

ASPEK

KE*E+,HAN

KEKURANGAN

PERANAN MUR,D

6 Minat ,urid+ ,urid dala, #e#uatu #ubjek atau ,a#alah dapat ,elahirkan ke,ahuan ,ereka bagi ,engua#ai #ubjek itu ataupun ,a#alah yang #edang dihadapi ( 6 Minat ,ereka dapat dikekalkan jika ,ereka ,e,punyai di#iplin diri dala, u#aha ,engua#ai #ubjek yang di#ukai( 6 7agi ,en8apai kejayaan dala, bidang akade,ik, ,aka #e,ua ,urid perlu rajin belajar dan ,enu,pukan perhatian #erta u#aha kepada apa yang diajar di #ekolah(

6 :idak #e,ua ,urid ,e,punyai ,inat yang #a,a terhadap pelajaran( "al ini ber,akna, ada ,urid yang lebih 8enderung ,inat dala, ,ata pelajaran bukan akade,ik( Sebagai 8ontoh, #egelintir ,urid lebih 8enderung ,inat ke arah #ukan dan olahraga(

(!

ASPEK

KE*E+,HAN

KEKURANGAN

PERANAN SEK/*AH

6 7adan yang ,engekal, ,e,elihara, ,enyebarkan 9ari#an, budaya dan #ejarah ,elalui kebijak#anaan dan pengetahuannya terku,pul dala, di#iplin berkaitan dengan kanak+kanak( 6 Dianggap #ebagai te,pat di ,ana, #etiap pelajar akan ,e,peroleh pengetahuan, ke,ahiran, #ikap dan nilai yang akan ,e,bantunya ,enajdi anggota ,a#yarkat yang berguna di #uatu ,a#a kelak(

6 Ketetapan yang di#ediakan oleh pihak #ekolah tidak #e,e#tinya dapat dipenuhi oleh ko,uniti #ekolah kerana terdapat #egelintir ko,uniti yang tidak ,e,entingkan ,atla,at #ekolah(

(9

ASPEK

KE*E+,HAN

KEKURANGAN

KAEDAH MENGA0AR

6 Menggunakan kaedah pe,ba8aan, #yarahan, ingatan, ulangan, penggunaan alat+alat pandang+dengar #erta peperik#aan(

6 Kaedah dida#ti# digunakan, di ,ana ,urid+ ,urid tidak digalakkan untuk ,elibatkan diri dala, pro#e# #pekula#i re-lektiyang dilihat #ebagai #atu perkara yang #e,ata+,ata 6 Diajarkan kon#ep+kon#ep yang ,en#ia+#iakan #ahaja( yang penting bagi ,e,aha,i #e#uatu dan ia 6 Kaedah didaktik itu di#e#uaikan dengan ber,ak#ud ,urid tidak peringkat intelek dan boleh bertanyakan #oalan p#ikologi ,urid+,urid( kepada guru(

3"

PENGASAS

;illia, <a,e# (/2)$ 3 /0/%' =harle# Peir8e ( /2&2 + /0)%' <ohn De9ey (/250 3 /05$'

MAKSUD : Suatu kaedah ,enyele#ai dan ,enilai #e#uatu ,a#alah yang ber#i-at intelek
Kun8i Kun8i perkataan perkataan yang yang dipegang dipegang oleh oleh ahli+ahli ahli+ahli -al#a-ah -al#a-ah ini ini ialah ialah pengala,an pengala,an dan dan penyele#aian penyele#aian ,a#alah ,a#alah
3(

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PRAGMATISME

33

3&

3%

3)

3$

PENGASAS

MAKSUD : Pro#e# yang ,en8orakkan ,anu#ia ,engikut per#ekitaran #erta ,a#yarakatnya Pendidikan Pendidikan adalah adalah perlu perlu #e,ula #e,ula jadi jadi dan dan ,engikut ,engikut tabii tabii ,urid ,urid #erta #erta ala, ala, #ekitarnya #ekitarnya
3!

=harle# Pier8e =harle# Dar9in ;illia, <a,e# ;illia, Killpatri8k <ohn De9ey

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PROGRESIVISME

39

&

&"

&(

&3

PENGASAS

<ohn De9ey

MAKSUD : + I7:/-a4 632,.7:6527/,./7;3 b36a7a9a6/<a9a <362a:a. ba4a7a I.1136/7 /a/:5 B630,.7:650:C >a.1 b36;a2759 membina semula. - B36;a:-a;a: 5.:52 ;3.1a7a72a. 0,6a2 b59a>a ba65 736:a ;3.14a<572a. && <3.>a2/: 7,7/a-.

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN REKONSTRUKSIONISME

&%

&)

&$

&!

&9

PENGASAS "!%%'

S,63. K/36231aa9 ("!"3#

MAKSUD : S373,6a.1 /.9/D/95 734a657.>a b36:a.115.1@aAab 23 a:a7 9/6/ 73.9/6/ 9a. ;3;<5.>a/ 23b3ba7a. 5.:52 ;3.3.:52a. ;a:-a;a: 736:a ;3;b5a: 23<5:57a. 73.9/6/ :a.<a ;365@52 23<a9a

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN EKSISTENSIALISME

%"

%(

%3

%&

%%

RUMUSAN FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT TRADISIONAL

%)

KURIKULUM

6 Dari as&e# #uri#u$u%1 ia %asih $a)i %ene#an#an #onse& 2M iaitu %e%baca1 %enu$is dan %en)ira seba)ai &endidi#an asas #e&ada %urid a)ar #o)niti3 %ere#a ber#e%ban)(

%$

PERANAN GURU
6 Dari as&e# &eranan )uru &u$a1 )uru %eru&a#an ton))a# uta%a terhada& &roses &en)a4aran dan &e%be$a4aran de%i %e%bentu# %oda$ insan untu# ne)ara( -a$au&un #aedah yan) di)una#an berbe5a %en)i#ut a$iran sendiri na%un ob4e#ti3 uta%a &eranan )uru itu ada$ah sa%a iaitu untu# %endidi# %urid(

%!

PERANAN MURID
6 Dari as&e# &eranan %urid &u$a1 %urid6%urid di)a$a##an untu# %e%&ero$eh i$%u den)an sendiri %e$a$ui &enye$idi#an yan) $ebih %enda$a% untu# sesuatu %ata &e$a4aran dan %ere#a 4u)a bebas untu# %e%&e$a4ari %ana6%ana %ata &e$a4aran yan) %ere#a %inat(

%9

PERANAN SEKOLAH
6 Dari as&e# se#o$ah &u$a1 a$iran6a$iran ini te$ah %en4adi#an se#o$ah seba)ai %ediu% &en)hantaran i$%u &en)etahuan #e&ada %urid6%urid( Di sa%&in) itu1 se#o$ah ber&eranan seba)ai #a7asan untu# %urid6%urid %enin)#at#an intera#si sosia$ den)an #o%uniti(

KAEDAH MENGA AR
6 Dari as&e# #aedah %en)a4ar &u$a1 terda&at &erbe5aan antara a$iran6a$iran ini iaitu #aedah &e%usatan %urid dan &e%usatan )uru( Na%un de%i#ian1 %at$a%at &endidi#an ada$ah sa%a ya#ni untu# %e%beri i$%u &en)etahuan #e&ada %urid6%urid de%i %e$ahir#an %urid yan) bo$eh %enyu%ban)#an tena)a #er4a #e&ada ne)ara(

)"

RUMUSAN FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT MODEN

)(

KURIKULUM
6 Murid6%urid bebas %e%i$ih %ana6%ana %ata &e$a4aran yan) %ere#a %inati(

6 Murid6%urid didedah#an den)an isu6isu sosia$ se&erti &enya$ah)unaan dadah1 %ero)o$1 %encuri serta %asa$ah6%asa$ah disi&$in yan) ber$a#u di se#o$ah(

6 Murid6%urid di$atih su&aya %e%&ero$eh #e%ahiran untu# %en)atasi %asa$ah6%asa$ah sosia$(

)3

PERANAN GURU
6 Guru ber&eranan seba)ai a)en &erubahan da$a% %e%bi%bin) dan %en)urus#an %urid6%uridnya untu# %encuba sesuatu &er#ara yan) baru(

Men)a$a##an si#a& in)in tahu da$a% #a$an)an &e$a4ar %en)enai &er#ara yan) a#an %endatan)#an 3aedah(

)&

PERANAN MURID
6 Murid6%urid di$atih untu# $ebih ber3i#iran terbu#a &ada sesuatu &erubahan( 6 Murid6%urid &er$u %en)a%bi$ baha)ian yan) a#ti3 de%i %enca&ai %at$a%at &endidi#an( 6 Murid6%urid henda#$ah berani untu# %encuba &er#ara6&er#ara baru serta san))u& %en)ubah &aradi)%a $a%a %asin)6%asin)( 6 Murid6%urid bertan))un)4a7ab terhada& diri sendiri(

)%

PERANAN SEKOLAH
6 Se#o$ah ber3un)si seba)ai %ediu% yan) %e%ba7a &erubahan serta #e%a4uan da$a% %asyara#at(

6 Men)e%ban)#an &otensi %urid6%urid secara %enye$uruh dan berse&adu de%i %e%bentu# insan yan) har%onis dan sei%ban)(

))

KAEDAH MENGA AR
6 Kaedah %en)a4ar $ebih ber&usat#an %urid di %ana %urid6%urid dia4ar #e%ahiran &enye$esaian %asa$ah %e$a$ui a#ti8iti1 su%ban)saran1 %ain &eranan dan si%u$asi( 6 Den)an cara ini1 %urid6%urid $ebih a#ti3 da$a% &roses &en)a4aran dan &e%be$a4aran( 6 Se$ain itu1 #aedah ini %a%&u %enin)#at#an #eya#inan diri %urid6%urid untu# berintera#si da$a% %asyara#at( 6 Kaedah ini %e%buat#an %urid6%urid berani %e$uah#an &erasaan %ere#a dan &e%i#iran %ere#a %en4adi $ebih ta4a%(
)$

S,a-a. (b' J3-a72a. I;<-/2a7/ Fa-7a8a4 P3.9/9/2a. Ba6a: T364a9a< P3623;ba.1a. S/7:3; P3.9/9/2a. D/ Ma-a>7/a

)!

)9

$"

$(

$3

$&

$%

>UMUSAN ?MP@?KAS? !A@SA!A" ?DEA@?SME :E>"ADAP PE>KEM7ANGAN PEND?D?KAN D? MA@AAS?A


6 Se8ara ke#eluruhannya,a#pek kurikulu, pendidikan di Malay#ia ,a#ih lagi ,e,beri keuta,aan kepada ,ata pelajaran Pendidikan Moral dan Pendidikan ?#la,, Mate,atik dan Sejarah #ebagai #ubjek yang 9ajib dia,bil oleh ,urid+,urid #erta kurikulu, yang dilak#anakan juga ,enekankan perke,bangan intelek,e,o#i,rohani dan ja#,ani ,urid+,urid( Kaedah ,engajar berpu#atkan ,urid dengan 8ara penyelidikan ,a#ih lagi digalakkan #ehingga .a,an #ekarang kerana kaedah ini ,e,udahkan ,urid ,e,pelajari #e#uatu dengan lebih ,udah( Peranan guru yang ,a#ih lagi ,enga,bil #ubjek #eperti P#ikologi,!al#a-ah,So#iologi dan a,alan+a,alan pendidikan adalah untuk ,e,bantu para guru ,e,aha,i dan ,enilai ,urid+,urid dan ,e,udahkan ,ereka ,e,buat ran8angan pengajaran dan pe,belajaran di kela#(
$)

$$

$!

$9

!"

RUMUSAN ,MP*,KAS, 9A*SA9AH REA*,SME :ERHADAP PERKEM+ANGAN PEND,D,KAN D, MA*A;S,A


6 6 Matla,at uta,a pendidikan di Malay#ia adalah untuk ,e,bangunkan Modal ?n#an negara yang boleh ber#aing dala, arena global( !al#a-ah >eali#,e banyak ,enyu,bangkan kepada #i#te, pendidikan di Malay#ia, teruta,anya dari #egi kurikulu, #eperti penekanan )M iaitu ,e,ba8a,,engira,,enuli# dan ,enaakul, kepentingan a#pek+a#pek intelek,rohani,e,o#i dan ja#,ani dala, ,ata pelajaran di #ekolah( Selain itu, pendidikan di Malay#ia juga ,e9ajibkan ,ata pelajaran Sain# yang ,elibatkan deria pa8aindera #e,a#a #e#i pengajaran dan pe,belajaran dan juga pengekalan ,ata pelajaran Pendidikan Moral dan Pendidikan ?#la, untuk ,e,bina akhlak ,urid+,urid di #ekolah( Peranan #ekolah juga ,enjadi #alah #atu -aktor yang akan ,enjayakan !al#a-ah Pendidikan Negara (/001' kerana di #ekolahlah ,urid+,urid akan ,e,pelajari #e,ua perkara+perkara yang boleh ,e,bantu ,ereka ,enge,bangkan a#pek+a#pek #eperti intelek,e,o#i,rohani,ja#,ani dan #o#ial(
!(

!3

ASPEK KU>?KU@UM

9A*SA9AH +ARA: 6 Menekankan a#pek &M iaitu ,e,ba8a, ,enuli# dan ,engira(

S,S:EM PEND,D,KAN D, MA*A;S,A 6 Guru+guru bertanggungja9ab dala, ,elatih para ,urid dengan ,enggunakan kaedah &M teruta,a kepada ,urid+,urid #ekolah rendah di tahap #atu( 6Kela# pe,ulihan juga telah di#ediakan bagi ,urid+,urid yang tidak dapat ,engua#ai &M dala, te,poh yang ditetapkan(

,MP*,KAS,

Kadar buta hurudi Malay#ia #e,akin berkurang dari hari ke hari( 6?ni dapat dibuktikan apabila kajian terbaru yang dijalankan oleh Pertubuhan, Sainti-ik dan Kebudayaan 7ang#a 7er#atu (UNES=B' ,enunjukkan baha9a Malay#ia telah ,en8apai 01 C 8elik hurudala, kalangan orang de9a#a(

2)

ASPEK PE>ANAN GU>U

9A*SA9AH +ARA: 6 Guru berperanan dala, ,endi#iplinkan ,urid teruta,anya dala, pro#e# pengajaran dan pe,belajaran( 6Para guru perlu ,e,a#tikan baha9a ,urid+ ,urid ,ereka dapat ,enyiapkan #egala tuga#an yang diberikan tepat pada ,a#anya(

S,S:EM PEND,D,KAN D, MA*A;S,A 6 Selara# dengan ele,en+ ele,en yang terdapat dala, !al#a-ah Pendidikan Guru, ia ter,aktub baha9a un#ur+ un#ur di#iplin #entia#a dititikberatkan dala, pro#e# pengajaran dan pe,belajaran di ,ana, #eorang guru yang berpekerti ,ulia adalah guru yang berdi#iplin dala, ,endidik anak+ anak ,uridnya(

,MP*,KAS,

6 Kebanyakan guru
telah ,enjadi role ,odel kepada anak+anak ,uridnya teruta,anya dari a#pek ,enguru#kan kerja dan #e8ara tidak lang#ung pro#e# pengajaran dan pe,belajaran juga dapat berjalan dengan lan8ar tanpa #ebarang halangan(

6Dengan ini, ,urid+ ,urid juga akan beru#aha ,enyiapkan tuga#an yang diberikan oleh guru tepat pada ,a#anya(
25

ASPEK PE>ANAN MU>?D

9A*SA9AH +ARA: 6 Murid+,urid perlu bertanggungja9ab #erta beru#aha ber#ungguh+ #ungguh agar dapat ,e,peroleh #eberapa banyak il,u ,engikut ke,a,puan ,a#ing+,a#ing dan ,ereka juga dikehendaki ,enyiapkan #egala tuga#an yang diberikan oleh guru ,ereka(

S,S:EM PEND,D,KAN D, MA*A;S,A 6 Selara# dengan kon#ep a#a# !al#a-ah Pendidikan Kebang#aan, di ,ana, nilai il,u terletak pada kebenaran kandungan yang ber-ung#i bukan #ahaja untuk ,e,aklu,kan dan ,enerangkan kepada ,anu#ia akan #e#uatu tetapi ia lebih penting lagi dala, il,u ,e,pengaruhi, ,engubah dan ,e,bentuk diri #erta ,a#yarakat ,anu#ia(

,MP*,KAS, 6 Apabila nilai+nilai il,u dapat diterapkan dala, diri para ,urid, ,aka, ,ereka dapat ,engi,bangkan antara pe,bangunan ,anu#ia #ebagai in#an dan ke,ajuan #ain# dan teknologi( 6Se8ara tidak lang#ungnya, negara kita tidak perlu lagi ,engharapkan pakar+pakar dari luar kerana negara kita telah berjaya ,elahirkan pakar+ pakar yang ter#endiri(
21

RUMUSAN PEREN,A*,SME
6 As&e#

2M %asih $a)i dite#an#an(

6 Da$a% &roses &en)a4aran dan &e%be$a4aran1 )uru ber&eranan da$a% %endis&$in#an &e$a4ar(

6 Murid6%urid &er$u berusaha bersun))uh6sun))uh da$a% %e%&ero$eh sebera&a banya# i$%u &en)etahuan %en)i#ut #e%a%&uan %asin)6%asin)(
!$

!!

ASPEK PE>ANAN GU>U

9A*SA9AH +ARA: 6 Guru haru# ,enga,alkan gaya kepi,pinan de,okratik , ,enga,bil ini#iatiuntuk ,enjalankan tanggungja9ab #ebagai pengajar , kreati- ,e,bentuk ikli, kondu#ipe,belajaran #erta ,ahir ,engaplika#ikan #egala bentuk peneguhan, ganjaran ,ahupun ,enguru#kan di#iplin dan bilik darjah(

S,S:EM PEND,D,KAN D, MA*A;S,A 6 Menga,alkan #ikap kepi,pinan de,okratik(

,MP*,KAS,

6 Murid+,urid dapat ,e,peroleh pengala,an, keperluan #erta 6 Situa#i ini dapat dilihat kualiti kehidupan ,elalui peluang+peluang #eperti orang yang diberikan kepada de9a#a agar pada ,urid+,urid dala, ,a#a hadapan ,e,buat pe,ilihan ketua ,urid+,urid dapat darjah dan ja9atan+ hidup dala, ja9atan lain yang #ua#ana diperlukan dala, ber,a#yarakat #e#ebuah organi#a#i( dengan ,udah( 6 Para ,urid juga diberi ke#e,patan dala, ,e,buat keputu#an ,ereka #endiri #elagi ia tidak ,endatangkan #ebarang keburukan(

20

ASPEK

9A*SA9AH +ARA: 6 Sekolah ,erupakan ada yang ,engekal, ,e,elihara, ,enyebarkan 9ari#an, budaya dan #ejarah ,elalui kebijak#anaan dan pengetahuannya terku,pul dala, di#iplin berkaitan dengan ,urid+ ,urid(

S,S:EM PEND,D,KAN D, MA*A;S,A 6 Dala, ele,en+ ele,en !al#a-ah Pendidikan Guru, dapat dilihat baha9a guru bertanggungja9ab dala, ,enyanjung 9ari#an kebudayan negara yang unik, ,e,upuk #i-at bangga terhadap kepelbagaian budaya dala, kalangan para ,urid( 6 Guru juga bertanggungja9ab dala, ,enye,ai #i-at patrioti#,e dan 8intakan negara(

,MP*,KAS,

PE>ANAN SEKB@A"

6 Kerajaan beru#aha hendak ,e,upuk #e,angat patrioti#,e dala, kalangan ,urid+ ,urid dengan 8ara ,eletakkan #yarat baha9a, #ubjek Sejarah 9ajib lulu# bagi ,e,proleh #ijil SPM( 6 Di #a,ping itu, bagi para ,urid yang ingin ,elanjutkan pelajaran di luar negara juga, kerajaan yang telah ,enetapkan baha9a #ubjek Sejarah 9ajib ,e,peroleh keputu#an yang 8e,erlang( "al ini bertujuan #upaya para ,urid dapat ,enana, #e,angat 8intakan negara dala, diri ,a#ing+,a#ing(
0%

ASPEK

9A*SA9AH +ARA: 6 Guru ,enggunakan kaedah pendekatan dunia kanak+kanak dengan dunia orang de9a#a agar ,ereka dapat ,endidik dan ,e,bi,bing ,urid+,urid ,ereka ke arah yang lebih ,endala,(

S,S:EM PEND,D,KAN D, MA*A;S,A 6 Ele,en+ele,en !al#a-ah Pendidikan Guru pula berpendapat baha9a guru haru#lah berpandangan progre#i- dan #ainti-ik( 6 "al ini ber,akna, dala, ,enarik ,inat para ,urid, guru haru#lah beru#aha ,e,perke,bangka n lagi teknik+teknik pengajarannya dengan ,engikut peredaran .a,an kini yakni ,e,berikan penekanan terhadap #ain# dan teknologi(

,MP*,KAS,

KAEDA" MENGA<A>

6 :eknologi pendidikan ,ula digunakan #e8ara ,elua# dala, ,engaplika#ikan ,edia, #i#te,, pendidikan dan teknik ke arah ,en8apai pro#e# pengajaran dan pe,belajaran yang berke#an( 7er,ula dari tahun $%%%, penggunaan internet #e,akin ,elua# dala, kalngan ko,uniti( 6 Dengan ini, #e8ara tidak lang#ungnya, ia dapat ,enarik ,inat para ,urid terhadap pro#e# pengajaran dan pe,belajaran kerana ,urid pada era kini ,enyatakan baha9a dunia teknologi ,erupakan #egala+galanya dala, kehidupan ,ereka(
0/

RUMUSAN ESSENS,A*,SME
Guru harus %en)a%a$#an )aya #e&i%&inan de%o#rati#(

Se#o$ah %eru&a#an badan yan)%en)e#a$1 %e%e$ihara1 %enyebar#an 7arisan1 budaya dan se4arah %e$a$ui #ebi4a#sanaan dan &en)etahuan ter#u%&u$ da$a% dis&$in ber#aitan den)an %urid6%urid(

Guru %en))una#an #aedah &ende#atan dunia #ana#6#ana# den)an dunia oran) de7asa a)ar %ere#a da&at %endidi# dan %e%bi%bin) %urid6%urid %ere#a #e arah yan) $ebih %enda$a%(
9(

93

9&

IMPLIKASI TERHADAP 9A*SA9AH S,S:EM PEND,D,KAN ,MP*,KAS, KURIKULUM PRAGMA:,SME D, MA*A;S,A


6 Dapati perubahan dala, pendidikan #ain# di negara kita iaiatu #ain# bia#a ditukar kepada ra,paian #ain# Malay#ia bertujuan #upaya ,urid yang diajar itu lebih ,engenali apa yang berlaku dala, negara #endiri daripada negara lain 6 Pengajaran ,ata pelajaran yang berkaitan dengan i#u+ i#u #e,a#a atau i#u berkaitan dengan negara kita 6 Pengenalan ,ata pelajaran #eperti Sejarah, Geogra-i dan Sain# (7iologi, Ki,ia dan !i.ik' 6 Murid dapat ,enyu,bang ke arah pengkajian dala, bidang perindu#trian dan pertanian #erta ,e,perkenalkan lebih banyak teknologi baru

9%

IMPLIKASI TERHADAP PERANAN GURU 9A*SA9AH S,S:EM PEND,D,KAN ,MP*,KAS,


PRAGMA:,SME 6 Guru berperanan untuk ,elak#anakan pengajaran yang berkaitan dengan ,a#alah+,a#alah tertentu D, MA*A;S,A 6 Guru di Malay#ia ,enjalankan pro#e# dengan ,enjalankan pro#e# pengajaran dengan ,engajar #e#uatu ,ata pelajaran dengan ,engaitkannya dengan i#u+i#u #e,a#a #upaya ,urid lebih ,engetahui tentang apa yang berlaku di #ekelilingnya 6 Pelajar yang ,engikut aliran .a,an dan tidak ketinggalan dari #e,ua a#pek dan guru ini juga dapat ,elahirkan ,urid yang ,e,punyai #i-at ingin tahu yang tinggi dala, kalangan ,urid+,urid

9)

IMPLIKASI TERHADAP KAEDAH MENGAJAR


9A*SA9AH PRAGMA:,SME 6 7erda#arkan pendedahan kepada kaedah ek#peri,en, inkuiri pene,uan dengan #ebanyak ,ungkin penglibatan ,urid S,S:EM PEND,D,KAN D, MA*A;S,A ,MP*,KAS, 6 Di Malay#ia kini 6 Melahirkan ,urid kaedah pengajaran yang ,e,punyai #i-at yang digunakan ialah inkuiri yang tinggi ,urid diajar dengan dengan ,enggunakan kaedah ,enggalakkan ,urid ek#peri,en dan untuk ,enggunakan inkuiri pene,uan kaedah ek#peri,en dala, beberapa ,ata untuk ,engetahui pelajaran #eperti tentang #e#uatu Sain# dan Mate,atik perkara dengan lebih yang di,a#ukkan jela# dan ,endala, dala, kurikulu, Malay#ia

9$

9A*SA9AH PRAGMA:,SME 6 Kaedah prag,ati#,e yang ,engajar ,urid bagai,ana ,enyele#aikan ,a#alah yang dihadapi dala, kehidupan ,ereka

S,S:EM PEND,D,KAN D, MA*A;S,A 6 Di Malay#ia diadakan #e#i bi,bingan dan kaun#eling yang diadakan bagi tujuan ,e,bantu ,urid+ ,urid ,enyele#aikan ,a#alah yang dihadapi ,ereka

,MP*,KAS, 6 Dala, negara kita, #i#te, bi,bingan dan kaun#eling telah ,ula diperke,bangkan untuk ,engajar dan ,e,bi,bing ,urid dala, bagai,ana untuk ,enyele#aikan #e#uatu ,a#alah dengan 8ara yang e-i#yen

9!

RUMUSAN PRAGMA:,SME
6 Pendidikan yang dijalankan di #ekolah ialah berda#arkan ra,paian Sain# Malay#ia #upaya ,urid+,urid dapat belajar berkaitan dengan apa yang berlaku di negara kita( Guru berperanan untuk ,elak#anakan pengajaran yang berkaitan dengan ,a#alah+,a#alah tertentu( Kaedah pengajaran berda#arkan kaedah ek#peri,en yang ,elibatkan ,urid( Penyediaan #e#i bi,bingan dan kaun#eling #ebagai per#ediaan bagi #e#eorang ,urid untuk belajar ,enyele#aikan ,a#alah(

99

"

IMPLIKASI KEPADA KURIKULUM


9A*SA9AH PR/GRES,<,SME 6 7uku dijadikan #ebagai #u,ber pengetahuan yang uta,a dan #u,ber buku ini tidak boleh diper#oalkan S,S:EM PEND,D,KAN D, MA*A;S,A 6 Pendidikan negara kita ,enjadikan buku #ebagai #u,ber a#a# 9alaupun banyak teknologi telah diperkenalkan berkaitan dengan pro#e# pe,belajaran dan pengajaran ,MP*,KAS, 6 Penggunaan buku tek# dala, pro#e# pe,belajaran dan pengajaran dan Ke,enterian Pelajaran Malay#ia juga telah ,e,bekalkan ke,udahan buku tek# #eperti Ski, Pinja,an 7uku :ek# (SP7:'

" "

" (

IMPLIKASI TERHADAP PERANAN GURU 9A*SA9AH S,S:EM PEND,D,KAN ,MP*,KAS,


PR/GRES,<,SME 6 Guru berperanan #ebagai pe,bi,bing atau -a#ilitator D, MA*A;S,A 6 Guru ,enjalankan pro#e# pe,belajaran dan pengajaran yang bera#a#kan kon#ep ,e,bi,bing 6 Menga,alkan kon#ep bi,bingan terhadap ,urid+,urid yang le,ah dan ,e,erlukan bantuan daripada guru ,elalui kela# pe,ulihan

" 3

IMPLIKASI TERHADAP PERANAN SEKOLAH


9A*SA9AH PR/GRES,<,SME ?n#titu#i pendidikan perlu bekerja#a,a dengan agen#i #o#ial lain bagi ,en8apai tujuannya S,S:EM PEND,D,KAN D, MA*A;S,A Malay#ia juga telah bekeerja#a,a dengan pihak #ekolah untuk ,enganjurkan #e#uatu akti4iti yang berkaitan dengan ,urid di #ekolah ,MP*,KAS, =ontohnya, pihak #ekolah yang bekerja#a,a dengan pihak :he Star bagi kanak+kanak untuk ,eluki# dan ,e9arna #ebagai akti4iti #a,pingan yang boleh ,enarik ,inat ,urid+ ,urid

" &

RUMUSAN PR/GRES,<,SME

Dala, kurikulu,, buku dijadikan #ebagai #u,ber a#a# dala, pro#e# pe,belajaran dan pengajaran Murid+,urid didedahkan kepada pengala,an #o#ial, kajian #o#ial, projek ,a#alah+,a#alah dan ek#peri,en oleh guru Guru berperanan #ebagai pe,bi,bing atau D-a#ilitatorE( Sekolah bekerja#a,a dengan agen#i+agen#i lain yang boleh ,enyu,bang kepada pen8apaian ,atla,at oleh #e#uatu #ekolah itu(

6 6

" %

" )

,MP*,KAS, DAR, ASPEK MA:*AMA: PEND,D,KAN

" $

ANTARA MASALAH SOSIAL YANG DIHADAPI REMAJA PADA MASA KINI

MENCURI

MEROKO K

LARI DARI RUMAH

" !

ANTARA MASALAH SOSIAL YANG DIHADAPI REMAJA PADA MASA KINI

MINUM ARAK

BERJUDI

HISAP DADAH

PIL KHAYAL
" 9

ANTARA MASALAH SOSIAL YANG DIHADAPI REMAJA PADA MASA KINI

SAMUN

BUANG BAYI

JENAYAH ROGOL

""

,MP*,KAS, DAR, ASPEK KUR,KU*UM


!A@SA!A" >EKBNS:>UKS?BN?SME S?S:EM PEND?D?KAN D? MA@AAS?A ?MP@?KAS?

"""

,MP*,KAS, DAR, ASPEK PERANAN GURU


9A*SA9AH REK/NS:RUKS,/N,SME Dala, -al#a-ah rekon#truk#ioni#,e, guru perlu ber#i-at kreati- dan ino4ati- dala, pengajaran dan pe,belajaran bilik darjah( S,S:EM PEND,D,KAN D, MA*A;S,A Peranan guru ialah ,enggunakan il,u dan ke,ahiran untuk ,endidik bagi ,erang#ang perke,bangan ,urid+,urid( Guru ,e,punyai pelbagai pilihan dala, ,e,ilih #trategi, teknik dan kaedah ,engajar yang dianggap paling #e#uai #erta #ejajar dengan ,inat dan kebolehan pelajar( ,MP*,KAS, Guru perlu ,e,punyai #i-at yang kreati- dan ino4ati- bagi ,e,bolehkan guru ,en8apai pre#ta#i yang tinggi( Si-at kreatidan ino4ati- yang ada pada guru itu, akan ,e9ujudkan pengajaran guru yang lebih ,enyeronokkan, di,inati dan ,eninggalkan ke#an kepada pelajar dan #e8ara tidak lang#ung ,e,pengaruhi pelajar untuk teru# belajar(

""(

,MP*,KAS, DAR, ASPEK KAEDAH MENGA0AR


9A*SA9AH REK/NS:RUKS,/N,SME Dala, -al#a-ah rekon#truk#ioni#,e, kaedah ,engajar berpu#atkan ,urid di ,ana ,urid+,urid diajar ke,ahiran penyele#aian ,a#alah ,elalui akti4iti, #u,bang#aran, ,ain peranan dan #i,ula#i( S,S:EM PEND,D,KAN D, MA*A;S,A Kaedah ,engajar di Malay#ia juga berpu#atkan ,urid( ,MP*,KAS,

Kaedah ,engajar yang berpu#atkan ,urid ,a,pu ,eningkatkan keyakinan diri ,urid+,urid di #a,ping ,e,beri peluang #upaya ,urid+,urid dapat berinterak#i dengan per#ekitaran dan pendidikan yang berkualiti( Selain itu, banyak bahan bantu ,engajar terha#il dan #ekaligu# ,e,bantu guru+guru ,enjadikan #e#uatu pro#e# pe,belajaran dan pengajaran itu ,enarik( 7ahan bantu ,engajar adalah #egala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk ,e,bantunya dala, ,enya,paikan pengajaran(
""3

RUMUSAN IMPLIKASI FALSAFAH REKONSTRUKSIONISME TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN DI MALAYSIA


6 Seiring dengan -al#a-ah rekon#truk#ioni#,e, pendidikan di Malay#ia juga bertujuan untuk ,enghapu#kan gejala #o#ial de,i ,elahirkan indi4idu yang berakhlak ,ulia, bertanggungja9ab, berketra,pilan dan berkeupayaan ,en8apai ke#ejahteraan diri #erta ,e,beri #u,bangan terhadap kehar,onian dan ke,ak,uran keluarga, ,a#yarakat dan negara( 6 Guru ber#i-at kreati- dan ino4ati-( 6 Kaedah ,engajar yang lebih interakti-(

""&

""%

9A*SA9AH EKS,S:ENS,A*,SME

,MP*,KAS, DAR, ASPEK MA:*AMA: PEND,D,KAN


S,S:EM PEND,D,KAN D, MA*A;S,A

,MP*,KAS,

!al#a-ah ek#i#ten#iali#,e ,engajar ,anu#ia ,enge,bangkan poten#i indi4idu untuk ,en8apai ke#e,purnaan kendiri(

!al#a-ah pendidikan kebang#aan ,enekankan pendidikan di Malay#ia adalah #uatu u#aha berteru#an ke arah ,e,perke,bangkan lagi poten#i indi4idu #e8ara ,enyeluruh dan ber#epadu(

Poten#i indi4idu dapat dike,bangkan ,elalui interak#i dengan per#ekitaran dan pendidikan yang berkualiti( "al ini dapat ,e9ujudkan indi4idu yang #ei,bang dan har,oni# dari #egi intelek, rohani, e,o#i, dan ja#,ani( Pendidikan teknik dan 4oka#ional di Malay#ia telah ,e,bolehkan para pelajar ,enyu,bangkan tenaga untuk keperluan negara dan pe,belajaran baha#a a#ing #eperti 7aha#a ?nggeri# ,a,pu ,e,enuhi kehendak #ar9ajagat(
"")

9A*SA9AH EKS,S:ENS,A*,SME

,MP*,KAS, DAR, ASPEK MA:*AMA: PEND,D,KAN


S,S:EM PEND,D,KAN D, MA*A;S,A

,MP*,KAS,

!al#a-ah ek#i#ten#iali#,e ,engajar indi4idu bertanggungja9ab terhadap diri #endiri dan juga berupaya ,e,buat keputu#an ,engenai kelakuan, kur#u# yang ingin dia,bilnya dan kaedah pe,belajaran yang dikehendakinya(

Pendidikan di Malay#ia juga bertujuan untuk ,elahirkan rakyat Malay#ia yang bertanggungja9ab( Setiap indi4idu perlu ,enyedari tuga# dan tanggungja9ab ialah a,anah dan ,e#ti dilak#anakan dengan #e,purna(

?,plika#inya, dapat ,elahirkan rakyat Malay#ia yang bertanggungja9ab, a,anah dan 8ekap ,enjalankan tuga#( Selain itu, dapat ,elahirkan indi4idu yang ,a,pu ,enghadapi 8abaran hidup dan beru#aha ,e,ajukan diri, keluarga, ,a#yarakat, aga,a, bang#a dan negara(

""$

,MP*,KAS, DAR, ASPEK KUR,KU*UM


9A*SA9AH EKS,S:ENS,A*,SME !al#a-ah ek#i#ten#iali#,e ,enekankan kon#ep kebeba#an untuk ,engarah kehidupan( <adi, ,urid+,urid beba# untuk ,e,ilih ,ata pelajaran yang ,ereka ,inati atau ,ata pelajaran yang ingin ,ereka pelajari tanpa 8a,pur tangan autoriti luar( S,S:EM PEND,D,KAN D, MA*A;S,A Manakala di Malay#ia, #e,ua #ekolah dala, #i#te, kebang#aan 7a4ib ,enggunakan #atu kurikulu, #tandard iaitu kurikulu, kebang#aan( ,MP*,KAS,

Peranan kurikulu, pendidikan di Malay#ia adalah untuk ,enge,bangkan poten#i pelajar+pelajar dari #egi intelek, ja#,ani, rohani, dan #o#ial dengan #ei,bang dan ,enyeluruh, ,e,bina #i-at+#i-at yang ,e,ba9a ke arah perpaduan negara #erta ,engha#ilkan tenaga rakyat yang ,ahir dan terlatih untuk keperluan negara( <adi, kurikulu, yang beba# tidak #e#uai dengan pendidikan di Malay#ia kerana kebeba#an tanpa petunjuk tidak akan dapat ,e,ba9a pelajar ke arah ,atla,at pendidikan yang ,engharapkan pelajar ,en8apai ke#edaran kendiri(
""!

,MP*,KAS, DAR, ASPEK PERANAN GURU


9A*SA9AH EKS,S:ENS,A*,SME Peranan guru yang ditekankan pada -al#a-ah ek#i#ten#iali#,e telah ,e,beri ke#an terhadap pendidikan di Malay#ia iaitu guru berperanan ,enyediakan peluang pendidikan #upaya anak ,urid ,ereka dapat ,eluahkan pera#aan dan e,o#i( S,S:EM PEND,D,KAN D, MA*A;S,A Di Malay#ia, guru+guru dikehendaki ,enerapkan keli,a+li,a a#pek iaitu intelek, rohani, e,o#i, ja#,ani dan #o#ial #upaya para pelajar #ei,bang dala, #egala a#pek untuk ,en8apai ke#e,purnaan dala, kehidupan ,ereka( ,MP*,KAS,

?,plika#inya, #eorang guru ,e#ti ,e,punyai pengetahuan yang lua# dan ,endala, tentang ,ata pelajaran yang diajar olehnya kepada ,urid+,urid( Selain itu, guru+guru juga perlu ,engua#ai #egala kaedah atau 8ara penya,paian dala, pengajaran #upaya ,urid+,urid dapat ,e,aha,i apa yang di#a,paikan olehnya( Seorang guru juga perlulah ,e,punyai #ah#iah yang baik dan dapat dihor,ati #erta di8ontohi oleh ,urid+,uridnya(
""9

,MP*,KAS, DAR, ASPEK PERANAN MUR,D


9A*SA9AH EKS,S:ENS,A*,SME !al#a-ah ek#i#ten#iali#,e ,enggalakkan ,urid+,urid untuk ,elibatkan diri #e8ara akti- agar dapat ,e,ak#i,u,kan peluang pendidikan yang di#ediakan( S,S:EM PEND,D,KAN D, MA*A;S,A Selara# dengan -al#a-ah ek#i#ten#iali#,e, pendidikan di Malay#ia juga ,endorong ,urid+,urid untuk ,elibatkan diri #e8ara akti- ,elalui ko,ponen kokurikulu, yang dijalankan di #e,ua #ekolah( Murid+,urid digalakkan bertanya dan berdialog dengan guru( Selain itu, kaedah ,engajar perlu ,enggalakkan pro#e# inkuiri ,urid+,urid ,elalui kajian dan ek#peri,en( ,MP*,KAS, ?,plika#inya, ,urid+,urid ,enga,bil ini#iati,enge,ukakan #oalan+#oalan dan i#u, ke,udian #e8ara indi4idu ,ereka ,e,buat anali#i# dan ,enja9ab #oalan+#oalan itu( Mereka bertanggungja9ab terhadap pe,belajaran ,ereka #endiri dan boleh ,enyele#aikan ,a#alah(

"(

RUMUSAN IMPLIKASI FALSAFAH EKSISTENSIALISME TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN DI MALAYSIA


6 7ertujuan untuk ,elahirkan indi4idu yang berpoten#i tinggi( "al ini #ejajar dengan ,atla,at !al#a-ah Pendidikan Kebang#aan iaitu untuk ,e,perke,bangkan lagi poten#i indi4idu #e8ara ,enyeluruh dan ber#epadu untuk ,e9ujudkan in#an yang #ei,bang dan har,oni# dari #egi intelek, rohani, e,o#i dan ja#,ani( 6 Guru+guru perlu berpengetahuan lua# dan ,endala,( 6 Murid+,urid ber#i-at akti- dala, pro#e# pe,belajaran dan pengajaran( "al ini dapat ,e,upuk keyakinan diri ,urid+,urid #erta ,enjadikan ,ereka indi4idu yang ,a,pu berdikari(

"("

Abdul !atah "a#an. ($%%&'( Pengenalan Falsafah Pendidikan( Pahang Darul Mak,ur : P:S Publi8ation# F Di#tributor# Sdn( 7hd( Abdul >ah,an Aro-- F Gakaria Ka#a( (/022'( Falsafah dan Konsep Pendidikan( Selangor Darul Eh#an :Penerbit !ajar 7akti Sdn( 7hd( =hoong @ean Keo9( ($%%2). Falsafah dan Pendidikan di Malaysia( Selangor( Ku,pulan 7udi,an Sdn( 7hd(

"((

Su-ean "u##in( ($%%2'( Pendidikan di Malaysia : Sejarah Sistem dan Falsafah( Selangor : Da9a,a Sdn( 7hd( Mok Soon Sang( ($%%0'( Falsafah dan Pendidikan di Malaysia( Selangor : Penerbitan Multi,edia Sdn( 7hd( Noriati A( >a#hid, @ee Keok =heng, Gakiah Noordin F Gulki-li Mahayudin( ($%/$'( Falsafah & Pendidikan di Malaysia. BH-ord !ajar Sdn( 7hd( : Selangor Darul Eh#an(

"(3

S SE EK KI IA A N, N, TERIMA TERIMA KASIH KASIH

"(&