Anda di halaman 1dari 5

Guru sebagai satu profesion profesional. Benarkah begitu?

Konsep Profesion Perguruan


dan Keguruan

Kamus Dewan (1989) guru - diertikan sebagai


pengajaran, misalnya perguruan kepada guru-
pelatih, murid, dan sebagainya. Manakala,
perkataan keguruan - sebagai perkara yang
berkaitan dengan guru, iaitu yang berkaitan
dengan peranan, tugas dan kelayakan sebagai
guru. Misalnya, masyarakat menyanjung sifat-sifat
Ciri-ciri profesion mengikut
keguruan (iaitu peranan dan tugas guru) yang
Lieberman :
luhur.
Berdasarkan konsep profesion, perguruan dan
Pekerjaan itu merupakan
keguruan dihuraikan, profesion keguruan
perkhidmatan yang penting dengan
bolehlah diertikan sebagai pekerjaan pengajaran
matlamat dan jelas untuk masyarakat
yang memerlukan pelajaran yang tinggi dan
dan negara.
latihan khas, misalnya latihan dijalankan dalam
Pekerja menggunakan banyak
maktab perguruan. Manakala, profesion
keupayaan dan kebolehan intelek
keguruan merupakan pekerjaan yang berkaitan
semasa memberi perkhidmatan.
dengan peranan tugas, tanggungjawab, sifat dan
pernah mendapat latihan khusus
kualiti guru.
dalam sesuatu bidang kemahiran
ikhtisas mengikut satu tempoh masa
tertentu.
pakar dalam bidang pekerjaan tertentu
dan mempunyai kuasa autonomi
semasa menjalankan tugasnya.
mementingkan mutu perkhidmatan
serta dedikasi terhadap pekerjaannya
Guru Sebagai profesional dan Bukan
dan tidak mementingkan pendapatan
atau ganjaran kewangan semasa
Profesional
memberi perkhidmatan.
Konsep profesional ialah pekerja yang bergiat
berkuasa menentukan nilaitara
dalam bidang profesional. Ini bermakna guru
-nilaitara untuk kemasukan, mengawal
sebagai profesional merupakan orang yang
mutu perkhidmatan dan penyingkiran
mengamalkan ilmu pengetahuan, kepakaran dan
ahlinya.
kemahirannya dalam profesion perguruan. Untuk
mematuhi sesuatu kod etika yang
menentukan sama ada guru terlatih di Malaysia
ditentukan oleh organisasi profesion
boleh menikmati status profesion atau tidak, kita
itu.
hendaklah meneliti dan mengkaji persoalan ini
berdasarkan kepada ciri-ciri penting sesuatu
profesion.
Mmenerima latihan dalam perguruan
untuk menjadi seorang guru yang
bertauliah. Umpamanya, seorang guru
bertauliah mesti mempunyai Sijil
Seorang guru mesti mempunyai
Perguruan atau Diploma Pendidikan
pengetahuan luas serta mendalam
yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
tentang mata pelajaran yang
sebelum dibenarkan mengajar di
ditugaskan untuk mengajar. Guru
sekolah kerajaan.
juga mesti menguasai kaedah atau
cara penyampaian dalam
pengajarannya supaya murid-murid
dapat memahami apa yang
disampaikan olehnya. Guru juga
Konsep haruslah memiliki sahsiah yang
baik dan dapat dihormati serta
Guru
Guru adalah ahli masyarakat yang
mempunyai perhubungan sosial
yang saling berkait dengan
masyarakat yang berstatus. Guru
merupakan tenaga ikhtisas di Guru diharapkan menjadi
dalam bidang perguruan yang pengganti ibu bapa, menjadi
dipertanggungjawabkan untuk penasihat dan pembimbing di
mendidik murid-murid di sekolah. dalam pembentukan sahsiah
murid, menjadi kaunselor kepada
murid-murid, menjadi pengamal
dan penyebar nilai kebudayaan
yang elok dan seterusnya menjadi
teladan kepada masyarakat. Guru
juga diharapkan menjadi agen
pembaharuan bagi
masyarakatnya.
Tatasusila Profesion Keguruan

Tanggungjawab terhadap
pelajar : Tanggungjawab terhadap Ibu Tanggungjawab terhadap
Bapa : Masyarakat dan Negara :
Lebih mengutamakan kebajikan
dan keselamatan pelajar Menghormati tanggungjawab Mengelakkan diri daripada
daripada hal-hal lain utama ibu bapa terhadap menyebarkan sesuatu
Bersikap adil terhadap setiap anak-anak mereka ajaran yang boleh
orang pelajar tanpa mengira Berusaha mewujudkan merosakkan kepentingan
faktor-faktor jasmani, mental, hubungan mesra dan pelajar, masyarakat atau
emosi, politik, ekonomi, sosial, kerjasama yang erat di antara negara ataupun yang
keturunan dan agama institusi pendidikan dengan bertentangan dengan
Merahsiakan maklumat ikhtisas rumah tangga Rukun Negara
atau sulit mengenai pelajar Menganggap semua maklumat Memupuk sikap dan nilai
kecuali kepada mereka yang yang diberikan oleh ibu bapa dalam diri setiap pelajar
berhak mengetahuinya mengenai keadaan yang boleh membantu dan
Membimbing atau mengajar rumahtangga atau mengenai membimbing mereka untuk
seseorang pelajar dalam darjah anak mereka sebagai sulit menjadi warganegara yang
sendiri atau dalam pelbagai dan tidak akan taat setia,
mata pelajaran yang diajar di membocorkannya kepada bertanggungjawab dan
bilik darjah tanpa sebarang sesiapa kecuali kepada berguna, menghormati
bayaran mereka yang berhak orang-orang yang lebih tua
Menunjukkan suatu cara mengetahuinya dan menghormati
berpakaian, pertuturan dan Memberikan maklumat kepada perbezaan kebudayaan,
tingkah laku yang dapat ibu bapa demi kepentingan keturunan dan agama
memberikan contoh yang baik anak-anak mereka, dan Menghormati masyarakat
kepada pelajar menggunakan maklumat yang tempat guru berkhidmat dan
Memelihara dan membaiki diterima daripada ibu bapa memenuhi segala
kecekapan ikhtisas melalui secara teliti dan bijaksana tanggungjawab sebagai
pengajian, penyelidikan, Mengelakkan diri daripada seorang warganegara dan
lawatan dan menghadiri kursus menggunakan atau sentiasa sanggup
ikhtisas, persidangan, dipengaruhi oleh kedudukan mengambil bahagian dalam
mesyuarat atau seminar supaya sosial dan ekonomi ibu bapa sebarang kegiatan
pengajaran mencapai mutu pelajar masyarakat
yang setinggi-tingginya
Ingin tahu : Sifat ingin tahu akan
mendorong seseorang guru supaya Suka membaca : Untuk
sentiasa berusaha menambahkan menyampaikan pelajaran dengan
pengetahuannya. Guru perlu selalu yakin dan menyebarkan ilmu yang
mempelajari dan menyesuaikan diri lengkap, guru harus memperoleh
dalam arena pendidikan yang sering ilmu pengetahuan yang luas serta
berubah-ubah, baik daripada kurikulum mendalam. Objektif ini hanya boleh
mahupun kaedah mengajar, demi tercapai apabila guru sentiasa
kepentingan pekerjaannya sebagai membaca buku ilmiah. Oleh itu,
guru yang bersifat profesional sifat suka membaca merupakan
kriteria penting untuk kualiti

Sifat dan Kualiti Profesional

Daya usaha : Seseorang guru


yang mempunyai kualiti daya Pengetahuan ikhtisas : Seseorang guru yang
usaha tidak akan memperoleh pengetahuan dalam bidang
terperangkap dengan rutin pendidikan adalah guru yang bertauliah, iaitu
yang membosankan murid layak menjadi seorang guru dalam erti kata
untuk belajar. Guru yang yang sebenar. Guru ini akan melengkapkan
mempunyai kualiti profesional diri dengan berbagai jenis ilmu pengetahuan
ini akan sentiasa memikir dan seperti ilmu psikologi kanak-kanak, ilmu
mencuba pendekatan atau kaedah mengajar, ilmu kurikulum,
kaedah mengajar yang baru kandungan mata pelajaran dan sebagainya.
supaya pengajarannya Guru yang melengkapkan diri dengan
sentiasa menjadi menarik dan berbagai-bagai pengetahuan ikhtisas ini
adalah guru yang telah memperoleh kualiti
profesional dalam konteks pendidikan
Mengamalkan pengajaran dan
pembelajaran selaras dengan hasrat
Guru hendaklah melengkapkan diri
Falsafah Pendidikan Guru, khasnya
dengan pengetahuan am dan
mengembangkan individu dan
pengetahuan dalam mata pelajaran,
memelihara suatu masyarakat yang
khasnya mata pelajaran KBSR, serta
bersatu padu, demokratik, progresif dan
pengetahuan ikhtisas keguruan
berdisiplin

Menyemai dan memupuk amalan


nilai-nilai murni dan etika keguruan
kepada diri dan pelajar selaras
dengan tuntutan Falsafah Pendidikan
Guru

Peranan
Guru
Sebagai
Pendidik

Menyempurnakan
tanggungjawab dan
akauntabiliti sebagai insan
guru yang sentiasa mencari Menggunakan ilmu dan
ilmu serta mengamalkannya kemahiran mendidik
bagi memenuhi tuntutan serta nilai keguruan
keperluan pendidikan dan untuk meransang
masa depan perkembangan pelajar

Anda mungkin juga menyukai