Anda di halaman 1dari 34

Objektif/ Hasil Pembelajaran

Taksonomi objektif pendidikan - cara


menyatakan objektif dalam berbagai mata
pelajaran
1. Taksonomi Bloom:
i. Domain kognitif
ii. Domain afektif dan
iii.Domain psikomotor

2. Taksonomi SOLO
Zaini Abdullah 1
SOALAN PERBINCANAN:
2. Apakah perbezaan matlamat, tujuan, objektif dan hasil
pembelajaran?
3. Apakah domain yang terdapat dalam objektif pendidikan/
pengajaran?
4. Bagaimanakah pengenalpastian dapat dilakukan terhadap
penulisan objektif yang baik?
5. Apakah perbezaan taksonomi Bloom dan Taksonomi SOLO?
6. Nyatakan kategori domain kognitif, afektif dan psikomotor?
7. Apakah model pengajaran? Bagaimanakah model tersebut
diterjemahkan dalam proses pengajaran?
8. Nyatakan langkah-langkah dan kesesuaian penulisan objektif
dalam pengajaran.

Zaini Abdullah 2
Objektif Pembelajaran

Kategori objektif:
 Domain Kognitif – aspek pengetahuan. Berbeza
mengikut kompleksnya

 Domain Afektif – sikap perasaan, emosi. Berbeza


mengikut aras penghayatan

 Domain Psikomotor – perkembangan kemahiran


motor – berbeza mengikut kepakaran
pelaksanaannya

Zaini Abdullah 3
Zaini Abdullah 4
Pemikiran Aras Tinggi
Domain Objektif Kognitif
(Taksonomi Bloom) Penilaian
Menghakim
Sistesis
alat &
Pemikiran Aras Rendah
Mencantum kaedah
Analisis elemen: untuk capai
Memisah & gabungkan, tujuan:
Aplikasi senaraikan ringkaskan, Nilaikan,
Kefahaman Kebolehan elemen: menyusun, cadangkan,
mengguna pisahkan, mengelas, kritikan,
Pengetahuan Kebolehan prinsip: tentukan, merumus, sokongan,
Ingatan faham mengguna, asingkan, mengubah bangkangan,
semula: prinsip: menunjuk, kategorikan, dll. mencabar,
Istilah, memahami, melakukan, mengesan menentukan
fakta, meramal, kembangkan, dll. dll.
laziman, menjelas, membina dll
turutan, dll menterjemah

[Moore menggabungkan sintesis dan penilaian menjadi aras creation]


Zaini Abdullah 5
Domain Kognitif Aras 1 - Pengetahuan

Ciri-ciri khusus
 Mengingat semula apa yang telah dipelajari seperti
istilah, fakta, prinsip, prosedur.

 Tiada manipulasi atau interpretasi

Contoh kata kerja: melabel, melakar, melukis, memadan,


memerihal, mendefinisi, mengenal pasti,
mengenalpasti, mentakrif, menulis, menyatakan,
menyenarai,

Contoh penulisan hasil pembelajaran:


Pada akhir pengajaran, pelajar dapat;
i. menamakan 7 orang Menteri Besar di Malaysia.
Zaini Abdullah 6
Pengetahuan tentang:
 Perkara khusus
 Istilah
 Fakta khusus
 Cara/ kaedah kendalikan perkara khusus
 Perkara lazim
 Trenda dan urutan
 Pengkelasan dan kategori
 Kriteria
 Pengkaedahan
 Perkara universal dan pengabstrakan
 Prinsip dan generalisasi
 Teori dan struktur pengetahuan

Zaini Abdullah 7
Domain Kognitif Aras 2 – Kefahaman

Ciri-ciri khusus:
 Interpretasi mudah
 Menunjukkan bukti yang pelajar faham
 Kebolehan menggunakan maklumat
 Mengubah ke bentuk baru

Contoh kata kerja: membanding beza, memberikan


contoh, membuat inferens, menambah, menentukan,
menerangkan, menerangkan, menganggar, mengubah,
menukar, meramalkan, merumus

Contoh penulisan hasil pembelajaran:


Pada akhir pengajaran, pelajar dapat:
i. menerangkan keadaan yang menyebabkan perang
saudara berlaku di negeriZaini
Perak.
Abdullah 8
Terjemahan
Dapat menyatakan atau meringkaskan apa yg diketahui
dalam bentuk lain dgn tepat
Cth menyatakan simbol matematik dalam bentuk
perkataan dan sebaliknya; menghuraikan makna
metafora, sindiran dsbnya
Kategori
Kefahaman
Interpretasi
Kebolehan memahami sesuatu idea secara menyeluruh
Cth Dapat mentafsir berbagai jenis data dan maklumat
tentang pendidikan; dapat menghurai dan merumus
sesuatu

Ekstrapolasi
Kebolehan membuat perluasan [extension], kesimpulan,
penelahan dpd data atau maklumat yg diketahui unutk
melihat implikasinya, kesannya dsb

Zaini Abdullah 9
Domain Kognitif Aras 3 – Aplikasi
Ciri-ciri khusus
 Penggunaan idea, teori, prinsip, kaedah atau maklumat
ke situasi baru
 Mengaplikasi peraturan, idea, konsep, prinsip.
 Pemindahan pembelajaran

Contoh kata kerja: menyelesaikan, menunjukkan

Contoh hasil pembelajaran:


Pada akhir pengajaran, pelajar dapat:
i. melukis pelan rumah berasaskan maklumat yang diberi.

Zaini Abdullah 10
Domain Kognitif Aras 4 - Analisis

Ciri khusus: Memahami perhubungan khasnya


dengan memecahkan kepada komponen dan melihat
perkaitan antara komponen.

Contoh kata kerja - membezakan, mengenalpasti

Contoh hasil pembelajaran:


Pada akhir pengajaran, pelajar dapat:
i. Diberi satu ayat, pelajar dapat mengenalpasti
komponen utama dalam satu ayat yang diberi.

Zaini Abdullah 11
Analisis unsur
 Kenalpasti unsur-unsur yg terdapat dalam sesuatu idea,
prinsip, kaedah, maklumat dsbnya.
 Kebolehan melihat atau mengenal andaian-andaian yg
tersirat, yg tidak dinyatakan.
 Kebolehan membezakan antara fakta dan hipotesis, contoh
dan prinsip dsbnya

Analisis hubungan antara unsur [relationships]


Kategori Kebolehan melihat dan mencerakinkan hubungan antara
Analisis pemboleh ubah, bahagian atau unsur di dalam sesuatu
idea, hubungan antara satu idea dgn idea yg lain,
hubungan antara bahagian dalam sesuatu kaedah,
maklumat dsbnya

Analisis prinsip organisasi unsur


Kebolehan mencerakinkan bahagian-bahagian dalam struktur,
susunan atau sistem yg menyatukan sesuatu idea, teori, hujah,
kaedah dsbnya termasuk struktur yg eksplisit dan implisit, dan
elemen-elemen di dalamnya yg menjadikan satu unit
Cth kebolehan mengecam dan melihat bentuk [form] dan pola
sesebuah novel, puisi, lukisan, teori dsbnya.
Zaini Abdullah 12
Domain kognitif aras 5 - Sintesis

 Ciri khusus: Kebolehan menggabungkan/ menyusun


bahagian-bahagian dan menjadikanya satu pola, struktur,
sistem yg baru yg tidak ujud sebelum ini

 Contoh kata kerja – berkomunikasi, membina, membuat


gambaran mental, membuat hipotesis, mendefinisikan
secara operasi, menganalogi, mengeksperimen,
menggabungkan, mengkonsepsikan, menyelesaikan
masalah, merancang, merangkakan, mereka bentuk, mereka
cipta, meringkaskan.

 Contoh hasil pembelajaran: Pada akhir pengajaran, pelajar


dapat:
i. Membina model tiga dimensi sistem solar.
Zaini Abdullah 13
Penghasilan satu komunikasi unik
Pembinaan suatu komunikasi dimana pelajar cuba menyampaikan suatu
idea, perasaan atau pengalaman kepada orang lain.
 Cth kebolehan menulis dgn susunan dan gaya yg menarik untuk
menyampaikan sebuah cerpen dsbnya

Kategori Penghasilan suatu rancangan/ pelan operasi


Membina sebuah pelan tindakan atau rancangan operasi untuk
Sintesis sesuatu tujuan, mengikut keperluan tertentu

Membina suatu hubungan yg abstrak


 Kebolehan membina/ membangunkan satu set hubungan yg abstrak
spt teori, hipotesis untuk menghuraikan sesuatu fenomena atau
mengklasifikasikan fakta.
 Kebolehan membuat deduksi berdasarkan maklumat yg diberikan.
 Cth dapat membuat suatu teori dpd data atau faktor-faktor diberi, dapat
memperbaiki teori yg sedia ada berdasarkan fakta baru, kebolehan
membuat penemuan atau generalisasi baru dalam bentuk simbol
matematik
Zaini Abdullah 14
Domain kognitif aras 6 - Penilaian

Ciri-ciri khusus:
 Membuat pertimbangan [judgement] nilai ke atas sesuatu bahan, idea,
kaedah bagi sesuatu tujuan.
 Membuat penelitian dan pertimbangkan sejauh mana sesuatu bahan
atau kaedah memenuhi sesuatu kriteria.
 Penggunaan sesuatu kriteria untuk menilai sesuatu sama ada kriteria
dari luar atau dalam.

 Contoh kata kerja: membuat keputusan, menaksir, mengesan


kecondongan, mengkritik, menjustifikasi, mentafsir, menyokong,
mewajarkan

 Contoh penulisan hasil pembelajaran:


Pada akhir pengajaran, pelajar dapat:
i) Menjustifikasikan Dasar Ekonomi Baru sebagai pemangkin
pembangunan seimbang antara kaum di Malaysia.

Zaini Abdullah 15
Pertimbangan Dalam Penilaian
i. Pertimbangan dari segi bukti dalaman
 Menilai ketepatan sesuatu, menggunakan bukti-bukti logik,
ketekalan dll kriteria dalaman

Contoh kebolehan menunjukkan kesilapan-kesilapan dari segi logik dalam


sesuatu hujah yg dikemukakan oleh seseorang

ii. Pertimbangan dari segi kriteria luaran


 Penilaian bahan yg merujuk kepada beberapa kriteria yg dipilih atau
yg diingati

Contoh perbandingan mengenai teori-teori utama, generalisasi, dan fakta


mengenai kebudayaan tertentu

Zaini Abdullah 16
Domain Objektif Afektif (Krathwohl)
Aras Tinggi

Pencirian Generalized set & perwatakan. Bertindak secara


Komitmen berterusan dengan nilai yang baru.
Tanggapan & organisasi sesuatu sistem nilai
Organisasi Mensepadukan dlm nilai baru mengikut keutamaan.
Menilai/ Penerimaan & kecenderungan terhadap sesuatu
menghargai nilai serta minat menyertai & memberi komitmen.

Gerakbalas Persetujuan & kesudian bertindakbalas dan hasilkan


/ respon tingkahlaku baru sebagai hasil pengalaman

Sedar & sedia menerima sesuatu (idea, proses,


Menerima
benda dll), perhatian yang terkawal/ terpilih.
Aras Rendah Zaini Abdullah 17
1. Menerima [receiving] –
 Sedar menerima rangsangan.
 Kata kerja pilih, dengar, lihat

Cth - Bila diminta pelajar akan mengangkat dan


menunjukkan spesimen

2. Memberi respon [responding]


 Memberi respon kepada rangsangan.
 melibatkan diri dengan lebih aktif [pergerakan fizikal]
 Secara sukarela memberi respon.
 Kata kerja menjawab, mengucapkan.

Cth - Pelajar akan menawarkan diri dalam projek sains

Zaini Abdullah 18
3. Menghargai [valuing]
 Secara sukarela menunjukkan penghargaan.
 Kata kerja bertanya, menyoal, mengajak

Cth Bila diberi pilihan pelajar akan memohon untuk


menghadiri kelas amali

4. Komitmen [commitment]
(menggabungkan aras 4 - organization dan aras 5 –
characterization)
 Mempunyai sistem nilai yang tekal dan mengamalkan
nilai-nilai tersebut.
 Kata kerja mempertahankan, mempengaruhi

Cth - Pelajar akan berhujah mempertahankan pendapatnya


Zaini Abdullah 19
Domain Objektif
Psikomotor
Gerakan Bahasa
Ekspresif tubuh

Kemahiran Gerakan kemahiran


Gerakan tinggi

Kebolehan Gerakan tektikal & teknikal


Fizikal
Kebolehan Gerakan berasaskan kemahiran
Persepsual
Gerakan Gerakan yang mudah
Asas
Gerakan
Rekleksi Tidak dapat di kawal  pantulan
Zaini Abdullah 20
SOLO Taxonomy
Structure of the observed learning outcome (Biggs 2003)
 Prestructural - Here students are simply acquiring bits of
unconnected information, which have no organisation and make no
sense.

 Unistructural - Simple and obvious connections are made, but their


significance is not grasped.

 Multistructural - A number of connections may be made, but the


meta-connections between them are missed, as is their significance
for the whole.

 Relational - The student is now able to appreciate the significance of


the parts in relation to the whole.

 Extended abstract - At the extended abstract level, the student is


making connections not only within the given subject area, but also
beyond it, able to generalise and transfer the principles and ideas
underlying the specific instance.
Zaini Abdullah 21
Model Pengajaran

Tentukan objektif

Ajar untuk capai objketif

Taksir adakah objektif tercapai

Zaini Abdullah 22
Perbezaan pernyataan tujuan dan
objektif pengajaran/ penerangan

Tujuan pendidikan:
“Pelajar akan menjadi warga yang berpengetahuan”

Objektif penerangan [informational objectives]:


“Pelajar akan memadankan industri utama dengan
kawasannya”

Objektif pengajaran [instructional objectives/ learning


outcomes]:
“Dalam masa 5 minit [C] bila diberi satu senarai kawasan
industri di Malaysia [C] , pelajar Tingkatan 2Z (A) boleh
memadankan (B) setiap industri kepada kawasannya
dengan ketepatan 90 %”Zaini (D).
Abdullah 23
Contoh Tujuan pendidikan
Pelajar akan:
 belajar cara membaca
 menjalankan kehidupan yang sihat
 menghayati seni dan muzik
 tahu bagaimana menyelesaikan masalah algebra
 berfikir dengan lebih jelas dan rasional

Sifat Tujuan pendidikan


1. Tidak boleh diukur atau dilihat
2. Pernyataan kabur walaupun ia memenuhi hala tuju untuk
pengajaran.
BANDINGKAN faham, tahu, hargai, hayati DENGAN
menyenaraikan, menerangkan, memadankan,
menghuraikan
Zaini Abdullah 24
Empat Ciri Objektif Pengajaran Yang Baik

jelas dan boleh Menghuraikan hasil


difahami pembelajaran

MURID

Boleh diukur/ terlihat


kesannya

1. Berorientasikan murid
Murid boleh menyelesaikan masalah berkaitan operasi bahagi dengan
menggunakan sekurang-kurangnya dua cara
Murid boleh menyenaraikan lima peraturan nahu yang dibincangkan
dalam Bab 3
Bila diberi huraian mengenai bentuk kerajaan, murid boleh
mengklasifikasikan bentuk kerajaan itu
Zaini Abdullah 25
2. Menghuraikan hasil pembelajaran

2.1 Hasil pembelajaran


Diberi rajah bunga yang tidak berlabel, dan dalam
masa tidak lebih 2 minit, melabelkan sekurang-
kurangnya 8 bahagian bunga

2.2 Aktiviti pembelajaran


 Set induksi
 Baca ms 17-22 buku teks sains
 Teliti rajah bunga
 Gunakan rajah bunga yg tidak dilabel, praktis melabel.
 Semak label yg terdapat dalam buku teks.
 Kuiz labelkan rajah bunga.
 Taksir
Zaini Abdullah 26
3. Adalah jelas dan boleh difahami
 Ia eksplisit.
 Mempunyai katakerja [clearly stated verb that describes a
define action or behaviour]
 Contoh :
Melabel bahagian jantung
Mengukur panjang tali
Mengenalpasti unsur dalam sebatian
Menyenaraikan komponen surat rasmi
Mengucapkan petikan dalam Bahasa Jerman

4. Boleh terlihat [observable]


kenalpasti, senaraikan, menerangkan, memilih, tuliskan,
lukiskan, menganalisa, meramal, mengasingkan [/]
tahu, faham, percaya, hargai, hayati, fakir, suka, sedar,
seronok [X]
Zaini Abdullah 27
Komponen Objektif
A – Audience : [siapa yg diajar] cth murid tingkatan 4

B – Behaviour : [tingkahlaku yang diperlihatkan] cth


menyenaraikan [prestasi + konten-
produk]

C – Condition : keadaan dimana behaviour


didemonstrasikan] cth dalam
masa 10 saat, tanpa bantuan alatan,
dalam kumpulan 4 orang

D – Desired criteria : [aras prestasi yang diterima] cth 8


dari 10 betul, tiada yang salah,
kesemuanya betul
Zaini Abdullah 28
Komponen objektif [1] Audien: SIAPA?

 Pelajar tingkatan 6 atas


 Pelajar perempuan
 Pelajar asrama harian
 Pelajar bermasalah pembelajaran
 Kanak pra sekolah
 Ibu tunggal
 Belia sukarelawan

Zaini Abdullah 29
Komponen objektif [2] Behavior atau prestasi
dgn produk

Pelajar dapat:
 Menulis (B- aras kognitif Bloom) angka hingga 10 (B –
isi pelajaran).
 Menggariskan (B- aras kognitif Bloom) katanama dalam
ayat (B – isi pelajaran).
 Menyenaraikan (B- aras kognitif Bloom) idea utama
dalam cerpen (B – isi pelajaran).
 Mengkategorikan (B- aras kognitif Bloom) daun
mengikut tekstur daun (B – isi pelajaran).
 Menyelesaikan (B- aras kognitif Bloom) masalah
berkaitan pendaraban log (B – isi pelajaran)

Zaini Abdullah 30
Komponen objektif [3]: Condition [keadaan]

Batasan masa, bantuan alatan/ sumber tenaga.


 Diberi satu senarai yang mengandungi 20 pengarang
 Setelah membaca Bab 2
 Dengan menggunakan buku teks
 Diberi pembaris dan protraktor
 Tanpa menggunakan sebarang rujukan
 Dalam masa 10 minit
 Sebelum minggu ke 10
 Dalam kumpulan 3 orang

Zaini Abdullah 31
Komponen objektif ( 4 ) : Kriteria

 Aras minima yang diterima: sekurang-kurangnya 3


sebab, kesemua 5 langkah.
 Peratus atau kadar yang diterima: 80 % tepat, 90 %
daripada 20 masalah, 9 dari 10 kes.
 Toleransi keralatan yang diterima: +/- 10 %, .01
terdekat, peratus terdekat.
 Had batasan masa: Dalam 10 minit, kurang dari 5 minit.
 Gabungan: sekurang-kurangnya 2 masalah dalam
masa 5 minit, dalam masa 20 minit dengan 90 %
ketepatan

Zaini Abdullah 32
Langkah-Langkah Menulis Objektif

1.Huraikan konten dan respons terhadap konten


berkenaan.
2.Tuliskan objektif secara am.
3.Analisa objektif yg am ini untuk kenalpasti objektif
yg lebih spesifik dan boleh dilihat – labelkan
dgn unsur ABCD.
4.Semak jika obj adalah jelas dan sesuai [Minta
kawan yg sama bidang semak]

Zaini Abdullah 33
Kesesuaian Objektif

 Adakah ia jelas – memberi satu makna sahaja?


 Adakah ia boleh dicapai dalam masa yg ada?
 Adakah keadaan dan kriterianya sesuai?
 Adakah dlm turutan yg sesuai?
 Adakah ia selari dgn tujuan matapelajaran?
 Keseluruhannya dan tajuk berkenaan?
 Adakah ia selari dengan niat kurikulum?
 Bolehkah dikenalpasti instrumen taksiran yang sesuai?

Zaini Abdullah 34