Anda di halaman 1dari 173

TAJUK 1

PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN DALAM PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA.

SIN!PSIS Bab ini meru,akan ,engenalan ke,ada k(nse, tamadun.Penjelasann*a dibuat berdasarkan ,ers,ekti) tiga tamadun utama iaitu Tamadun Islam- Tamadun Barat dan Tamadun Mela*u. +(nse, ,erkembangan sesuatu tamadum dinilai berdasarkan hubungan *ang 5ujud dengan eleman agama-buda*a dan bangsa.Disam,ing itu ,erin%ian %iri$%iri ,enting *ang melambangkan ke5ujudan sesuatu tamadun di,a,arkan sebagai rangkuman eleman ,enting ke5ujudan dan kelangsungan sesuatu tamadun. Unit ini mengandungi LIMA tajuk; 1.1: 1.2: 1. : 1.": 1.&: Pengenalan Pengertian Tamadun Dalam Pelbagai Bahasa Tamadun Menurut !arjana Barat dan !arjana Islam #iri$%iri Asas Tamadun 'akt(r$)akt(r *ang Mend(r(ng +elahiran Dan Perkembangan Tamadun.

Hasil Pembelajaran Di akhir ,elajaran ,elajar$,elajar da,at; 1. 2. . Membin%angkan mengenai tamadun dalam ,elbagai sudut (leh ,ara sarjana. Membin%angkan %iri$%iri ,enting sesebuah tamadun-hubung kaitn*a dengan as,ek jasmani dan r(hani. Membe.akan antara tamadun.

1.1- Pen enalan Perkataan /tamadun sering digunakan untuk mengambarkan kemajuan kebendaan 0 material1 sesebuah mas*arakat. Perkataan ini mula di,erkenalkan (leh se(rang ,enulis +ristian 0 Jurji Zaidan 1 *ang menulis tentang sejarah Islam dan sastera Arab. Perkataan ini telah diterima,akai sebagai ,erbendaharaan kata bahasa Mela*u sejak .aman ber.aman. !egelintir manusia masih lagi hidu, dalam keadaan amat dhai)- namun ,ada umumn*a dunia hari ini telah menem,a sejarah tamadun *ang tinggi. Ini terbukti dengan ga*a hidu, *ang %emerlangkemudahan *ang %anggih- kemajuan sains tekn(l(gi *ang hebat- tekn(l(gi maklumat *ang mengkagumkan dan sebagain*a. Ini di tinjau dari sudut )i.ikal. Bagimana,ula dengan s,iritual2 !ika,- ,egangan- nilai$nilai akhlak dan m(ral2. 3al ini masih b(leh di,erbin%angkan ,anjang lebar. 4alau,un begitu ada baikn*a kita bin%angkan a,akah dia ,engertian ,erkataan tamadun telebih dahulu.

1."- Pen er#ian Tama$%n Dalam Pelba ai Ba&asa Ba&asa La#in : Civitas, civilis, civis dam civilitas = Civilization . Bererti 5arganegara- undang$ undang dan sistem ,emerintahan 6(m. Ba&asa Gree' : Kei *ang bererti kediaman 0rumah1 dan sesuatu *ang. datang ke,ada kita. +eimeli(n bererti kha.anah atau harta *ang. disim,an. Ba&asa In eris : Civilize bererti mem,erbaiki tingkahlaku- menjinakkan dan men*elaraskan

mengikut ke,erluan mas*arakat. Ia juga bererti keluar dari kehidu,an barbarian 0,rimiti)1 k,d. kehidu,an *ang. baik *akni mem,un*ai kehalusan akal budi dan kes(,anan. Ba&asa Tamil : Nakarikam, nakar ialah k(ta dan ikam ,ula ialah ,embentukan bandar. Ba&asa (ina : Wen Ming, Ming bererti %erah atau ber%aha*a. 7g. merujuk k,d. unsur$unsur material dan s,iritual *ang. mun%ul dr,d. ,en%a,aian sejarah ,erkembangan manusia. +edua$dua Bahasa Tamil dan )ina men*entuh tentang tingkahlaku *ang baik. Ba&asa Arab : Tamadun berasal dari ,erkataan Arab /maddana, yamuddunu, madinatan Madani adalah si)at nama *ang memba5a *ang memba5a erti si)at ,embangunaan- atau ,erbandaran serta keadaan budi bahasa *ang ter,uji. Ini bererti ,embangunan si)at kek(taan dan insaniah di dalam diri. La5an ke,ada si)at tersebut ialah / Ba$*8 *ang bererti kehidu,an bad5i. 9ama K+#a Ma$ina& ke,ada suatu tem,at *ang dahulun*a dinamakan Ya#&rib. Perkataan$,erkataan lain *ang biasa digunakan dalam bahasa Arab ialah thaqafah, madaniyat, umran dan hadharah. Thaqafah dalam Bahasa Arab bermaksud kebuda*aan. Menurut Kart Wittfogel dalam bukun*a Approaches to Asian Civilization- iaitu %iri kebuda*aan se%ara keseluruhan dari,ada sesuatu negara berdasarkan ,emikiran dan ke,er%a*aan. Dan Arnold Toynbee menerusi bukun*a- A Study of History menjelaskan baha5a tamadun sebagai sejenis kebuda*aan *ang berkembang di dalam k(ta.

Madaniyat dalam Bahasa Arab bermaksud k(ta$k(ta.

Profesor Madya Dr !utfi "brahim

men*atakan baha5a madaniyat ialah kemajuan *ang di%a,ai (leh satu$satu bangsa di dalam membangun dan mem(denkan diri mereka agar da,at duduk di taha, *ang lebih tinggi. Iaitu ,en%a,aian dari segi kebendaan se,erti alat tekn(l(gi dalam ,ertanian- ,engeluaran,engangkutan dan sebagain*a- seni bina dan lain$lain lagi. Ia meru,akan hubungan dengan alam sekitarn*a *ang bersi)at kebendaan. Ia juga bersumberkan 5ah*u. Abu #asir al$%arabi 0 abad 11M 1 telah mem,erkenalkan istilah al$madaniyat dalam kitabn*a, Al-Siasah AlMadaniyat *ang memba5a maksud k(ta- kehidu,an *ang berasaskan akidah- s*arak dan akhlak. Istilah ini juga digunakan (leh Muhammad %arid Wajdi dalam kitabn*a Al-Madaniyat wa al-Islam 0 abad 2:M 1. Dan juga digunakan (leh &yei'h Muhammad Abduh di dalam risalahn*a Al-Islam wa al-Nas wa al- Ilmu wa al-Madaniyat dan !afsir al-Mannar. (mran dalam Bahasa Arab bermaksud bangunan atau ,erbandaran. Istilah ini telah digunakan (leh "bnu Khaldun di dalam kitabn*a- al-Mu"addimah 0 abad 1"M ; 1<M 1. )adharah dalam Bahasa Arab bermaksud kebuda*aan. Menurut Ibnu +haldun hadharah ialah sekum,ulan manusia *ang tinggal kekal di sesuatu tem,at atau k(ta atau 5ila*ah dan tanah ,ertanian. Istilah ini telah digunakan (leh +urdi Ali dalam kitabn*a- Al-Islam wa al-Hadharah alAra#iah$ M A J *eg dalam bukun*a !he Ima%e of Islamic Civilization, menjelaskan baha5a hadharah dan umran mem,un*ai ,engertian *ang sama. Istilah umran lebih ,(,ular digunakan dalam abad 1"M manakala hadharah dalam abad 2:M. Menurut Dr !utfi "brahimhadharah ialah meru,akan ,en%a,aian dalam hal ker(hanian se,erti ,emikiran dan sebagain*a *ang berasaskan akidah- s*arak dan akhlak. Ini meru,akan hubungan manusia dengan manusia *ang bersumberkan 5ah*u. +amus De5an mendi)enisikan #ama$%n sebagai keadaan kemajuan kebendaan atau

,emikiran- buda*a -s(sial - ,(litik- beradaban dan

dan lain$lain 0Teauku Iskandar : 1<<"1.

+eadaan mas*arakat manusia *ang di%irikan (leh tara) ,erkembangan ,emikiran 0s(sial = buda*a1 *ang tinggi $ ,eradaban. 9egara dan ,endudukn*a *ang telah men%a,ai tara) ,erkembangan ,emikiran 0s(sial = buda*a1 *ang tinggi. Buda*a hidu, atau %ara hidu, (rang$ (rang 0negara- ka5asan atau sesuatu .aman1 tertentu. +eadaan ,emikiran 0buda*a = s(sial1 *ang halus.

Bebera,a ,erkataan *ang biasa digunakan dalam bahasa inggeris ialah ,erkataan tamadun dalam bahasa Arab2

(%l#%re,

-eneissan)e, Urbani.a#i+n, $an (i/ila.a#i+n. Adakah semua ,erkataan itu men*amai makna

Umumn*a memang terda,at ,erbe.aan antara ,erkataan tersebut *ang men%aku,i makna dan sk(, ,erbahasan mengenain*a 5alau,un ada %iri dan ,erkaitan di antara satu sama lain. (%l#%re- Urbani.a#i+n dan -eneissan)e mem,un*ai makna *ang sem,it dan (i/ili.a#i+n di angga, men%aku,i ketiga$tiga makna tersebut.

Berhenti sejenak dan )ikirkan.

Lihat ,ula .aman 9abi 9uh as. Tentu anda tahu kemajuan *ang telah di%a,ai ,ada masa itu. #eritakan dengan rakan$rakan anda. Bagaimana ,ula ,en%a,ain dunia masa kini2 Buat suatu kesim,ulan tentang ketamadunan manusia. 1.0- Tama$%n Men%r%# Sarjana Bara# $an Sarjana Islam 1.0.1- Tama$%n Men%r%# Sarjana Bara# a& Arnold Toynbee Tamadun ialah sejenis kebuda*aan *ang berkembang di k(ta. Beliau menambah lagi tamadun ialah satu ga*a kebuda*aan *ang bertanggungja5ab membentuk institusi ,(litik- kesusasteraan- agama dan m(ral. 0Musta)a 3aji Daud: Tamadun Islam1 atau dengan kata lain tamadun ialah suatu sistem mas*arakat *ang da,at membantu manusia menambah hasil ,engeluaran atau ,r(dukti>iti dan ia mem,un*ai em,at elemen iaitu bahan$bahan ek(n(mi- sistem ,(litik- ,engetahuan dan seni.

#& A & )ornby dan + , Parn-ell Men*atakan dalam bukun*a /The Pr(gressi>e ?nglish Di%ti(nar*8 tamadun bermaksud /meningkatn*a ,en%a,aian hidu, manusia dari,ada kemunduran ke,ada kemajuan dalam bidang sains- tekn(l(gi- ,(litik- m(ral dan sebagain*a.

c& J . &trayer Menerangkan dalam bukun*a / The Mainstream () %i>ili.ati(n8 menjelaskan ,erkataan tamadun amat ramat hubungan dengan ,erbandaran. Beliau mengatakan tamadun Itu lahir di bandar. 0Musta)a 3aji Daud: Pengantar tamadun Islam d& J K %iebleman Tamadun ialah ke,andaian mengeks,l(itasi material (leh mas*arakat. Dengan ,erkataan lain- ,r(ses mas*arakat ke atas material dengan sendiri menjadikann*a barang baru bagi sesuatu ke,erluan. e& + * Taylor/ Tamadun ialah suatu rangkaian rumit *ang merangkumi as,ek$as,ek keilmuan ke,er%a*aan- kesenian- nilai$nilai m(ral- ,erundangan- tradisi- bakat dan keb(lehan *ang dihasilkan (leh mas*arakat. f& 0s-arld &1engler Tamadun Barat lebih mementingkan kebendaan- kerana kebendaan itu memba5a ke,ada kemajuan. %& Will Durat / Tamadun ialah ,eraturan mas*arakat *ang da,at membantu meningkatkan

,engeluaran- kebuda*aan dan ia merangkumi em,at elemen iaitu sumber ek(n(misistem ,(litik- tradisi m(ral dan kesenian.

1.0."- Tama$%n Men%r%# Sarjana Islam a& "bnu Khaldun menerangkan tamadun ialah sekum,ulan manusia *ang mendiami sebidang tanah *ang mem,un*ai ,erbekalan ek(n(mi *ang men%uku,i- keselamatan n*a5a dan harta *ang terjamin *ang memb(lehkan mereka men%a,ai kemajuan dalam berbagai bidang.

#& Muhammad "dris Abdul .auf al$Marba-i mengatakan tamadun bermaksud kehalusan budi ,ekerti (rang *ang hidu, di k(ta *ang memiliki ,eraturan *ang baik sehingga berja*a menghasilkan keamanankeselamatan- kemakmuran dan ,enghasilan tekn(l(gi *ang sem,urna. c& Muhammad .asyid .edha Agama adalah asas tamadun- Ini kerana ,eningkatan unsur makna5i 0s,iritual1 akan mend(r(ng keban*akan )i.ikal. 6asi(naln*a semua tamadun di dunia ini ditegakkan berasaskan ke,er%a*aan agama. Peningkatan atau kemusnahan sesuatu tamadun itu bergantung ke,ada keteguhan ,egangan agama atau sebalikn*a. d& &ayyid 2utb / Tamadun Islam ialah segala bentuk kemajuan *ang dihasilkan (leh sekum,ulan mas*arakat. e&&aid )a-a Tamadun se%ara umum terbahagi ke,ada dua kateg(ri iaitu tamadun Islam dan tamadun 7ahiliah. Tamadun Islam ialah segala as,ek kemajuan *ang tegak di atas kebuda*aan Islam serta hasiln*a rele>an dengan kebuda*aan itu. Manakala Tamadun 7ahiliah ,ula ialah segala kemajuan *ang dijelmakan dalam bentuk kebendaan dengan tidak mengambil kira as,ek ker(hanian dan m(ral. f& (mar Audah al$Khatib Tamadun ialah him,unan ilmu ,engetahuan- s*ariat- ,eraturan tradisi dan m(ral *ang menunjukkan keadaan ,emikiran- ek(n(mi- akhlak- ,(litik- kesenian dan seluruh kehidu,an. %& Muhammad al$*ahiy Tamadun ialah keseluruhan ,enghasilan atau ,r(dukti>iti *ang menggambarkan nilai ke,eribadian manusia sama ada berbentuk )alsa)ah- ,engetahuan- kesenian- ,(litikkesusasteraan dan lain$lain.

1.0.0- (iri-)iri Asas Tama$%n 1. 4ujud ,enem,atan mas*arakat manusia di ka5asan tertentu 0+(ta- bandar- ke,(lisan@1 2. Peningkatan kualiti kehidu,an dan jangka ha*at. . 4ujud sistem (rganisasi dan institusi s(sial dlm bidang ,(litik- ,entadbiran- ek(n(mi dan ,endidikan *ang sem,urna. ". Mun%ul satu bahasa atau bebera,a bahasa serum,un dengan satu sistem tulisan tersendiri untuk berk(munikasi. &. 4ujud sistem ,erundangan dan sistem nilaiAm(ral *ang berkuatkuasa. B. Peningkatan da*a reka %i,ta dlm bidang tekn(l(gi = ,embinaan. C. Perkembangan da*a kreati>iti dalam bidang )alsa)ah- kesenian- kesusteraan dan nilai estitika *ang tersendiri. 1.0.1- 2a'#+r-3a'#+r 4an men$+r+n 'ela&iran $an 5er'emban an 1. +edudukan *ang strategik memungkinkan ,engunaan sumber semulajadi demi kelangsungan kehidu,an. 2. 6angsangan keagamaan dan ker(hanian. . Pengha*atan *ang tinggi terhada, m(ral dan nilai *ang ter,uji. ". +esengsaraan hidu,; Tamadun 7e,un. &. +eterbukaan dan t(leransi terhada, sumbangan tamadun *ang lain.

Kesim5%lan Perkataan kebuda*aan mengikut keterangan *ang dikemukakan (leh setengah sarjana adalah sama dengan maksud tamadun. Manakala ,enda,at *ang lain ,ula mengatakan kebuda*an ada sedikit ,erbe.aan dengan tamadun dan berdasarkan ,engertian$,engertian *ang din*atakan- k(nse, ketamadunan se,atutn*a dilihat dari ,ers,ekti) *ang meli,uti ,en%a,aian tatasusila dan m(ral *ang tinggi serta kemajuan ,etem,atan dan kemudahan *ang sem,urna. Dalam sejarah Islam tiga istilah digunakan iaitu madani**ah- Dumran dan hadharah *ang. menggambarkan ,en%a,aian umat Islam dalam ,emurnian aEidah- ,erlaksanaan s*ariahke%emerlangan dan ketinggina akhlaE disam,ing ketram,ilan dalam keilmuan dunia dan agama dan kemajuan kebendaan berteraskan agama.

7anakan ke)ahaman anda dengan men*ia,kan latihan berikut

A'#i/i#i 1 9*ata maksud tamadun dan huraikan %iri$%iri Asas Tamadun. Perkataan Tamadun bermaksud; Ba&asa La#in Ba&asa Gree' Ba&asa In eris : FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF : FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF :FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF :FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF :FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Ba&asa Tamil Ba&asa (ina

#iri$%iri Asas Tamadun 1. FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 2. FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF . FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF ". FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF &. FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF B. FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

A'#i/i#i " A,akah ,erbe.aan di antara k(nse, tamadun mengikut ka%amata Islam dengan ,ers,ekti) Barat. Perbe.aan di antara k(nse, Tamadun Islam dengan Tamadun Barat. Islam 1. ". 0. 1. 6. Bara#

-%m%san 1. Tamadun berasal dari ,erkataan Arab- madana yaudunu madinatan dan lahir si)at kata tamadunan$ Tamadun dalam Bahasa Mela*u ialah keadaan kemajuan kebendaan atau ,emikiran- buda*a -s(sial - ,(litik- ,eradaban dan dan lain$lain. Dalam bahasa Inggeris ,ula ,erkataan *ang biasa digunakan ialah ,ulture.eneissan3e- (rbani4ation- dan ,i5ila4ation. 2. !ejarah ketamadunan manusia bermula sea5al ke5ujudan Adam dan sentiasa ada ,eningkatan dari satu taha, kesatu taha, dan tidak akan terhenti. . 6amai t(k(h *ang mem,erkatakan tentang tamadun Islam sama ada atau

,enulis Barat mengikut ka%amata dan ke%enderungan masing$masing. ". +esim,ulan*a Tamadun da,atlah dikatakan sebagai suatu ,erubahan atau

,embangunan atau kemajuan *ang berlaku dalam setia, bidang kehidu,an mas*arakat samada berbentuk )i.ikal- ,eraturan- ,entadbiran atau sebagain*a dan juga ,embangunan s,iritual. Tamadun mementingkan kedua$dua as,ek kehidu,an namun ,embangunan akhlak dan s,iritual adalah diutamakan.

10

TAJUK "

K!NSEP ASAS DAN P-INSIP TAMADUAN ISLAM

SIN!PSIS !e%ara keseluruhan bab ini membi%arakan kelahiran Tamadun Islam- k(nse, dan matlamat- %iri$%iri serta si)at Tamadun Islam. !elain itu-bab ini membin%angkan tentang sumber$sumber Tamadun Islam serta t(k(h$t(k(h ilmuan Islam.

Unit ini mengandungi lima tajuk: ".17 Pen er#ian Tama$%n Islam . "."7 (iri-)iri Tama$%n Islam. ".07 Ma#lama# Tama$%n Islam. ".17 Prinsi5-5rinsi5 Tama$%n Islam. ".67 S%mber-s%mber Tama$%n Islam. Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini ,eserta da,at: 1. Menerangkan k(nse, Tamadun Islam serta ,erbe.aann*a dengan Tamadun 2. Men*atakan %iri$%iri Tamadun Islam . Menerangkan Matlamat Tamadun Islam. ". Men*enaraikan ,rinsi,$,rinsi, Tamadun Islam. &. Menjelaskan sumber Tamadun Islam *ang terdiri dari,ada 5ah*u dan akal. ".17 Pen er#ian Tama$%n Islam . Perkataan Tamadun merangkumi kebuda*aan-,eradaban-kemajuan 0kebendaan dan ker(hanian1 dan s(,an santun.Manusia tidak akan da,at men%ari satu etika Tamadun jika tidak mem,un*ai mas*arakat *ang berm(ral. +emajuan Tamadun Islam tidak terbatas han*a ,ada kemajuan kebuda*aan semata$mata- malah ia meru,akan kemajuan *ang serentak dengan ker(hanian. Disini dikemukakan bebera,a ,entakri)an /Tamadun Islam (leh sarjana$sarjana Islam se,erti; $!a**id Gutb $!aid ha5a $ Umar Audah ai$+hatib barat.

11

$ Abu Bakar 3am.ah Sayyid 'ut# telah mentakri)kan Tamadun Islam ialah segala bentuk kemajuan *ang dihasilkan (leh sekum,ulan mas*arakat se,erti sistem s(sial- ,emerintahan- P(litik- ek(n(mi dan kebuda*aan *ang berteraskan s*ariat Allah serta ber%irikan nilai$nilai m(ral Islam. Manakala Said Hawa ,ula telah mentakri)kanTamadun se%ara umum terbahagi ke,ada dua kateg(ri iaitu Tamadun Islam dan Tamadun 7ahiliah. Tamadun Islam ialah segala as,ek kemajuan *ang tegak di atas kebuda*aan Islam serta hasiln*a rele>an dengan kebuda*aan itu. Manakala Tamadun 7ahiliah ,ula ialah segala kemajuan *ang dijelmakan dalam bentuk kebendaan dengan tidak mengambil kira as,ek ker(hanian dan m(ral. (mar Audah ai-)hati# ,ula men*atakan Tamadun Islam ialah him,unan ilmu ,engetahuans*ariat- ,eraturan tradisi dan m(ral *ang menunjukkan keadaan ,emikiran- ek(n(mi- akhlak,(litik- kesenian dan seluruh kehidu,an. Dan A#u *a+ar Hamzah mentakri)kan Tamadun Islam ialah sesuatu *ang lahir dan berkembang bersama$sama dengan kehidu,an manusia dan ,erkembangan *ang lahir dari,adan*a- sarna ada sesuatu *ang beru,a niskala 0nisbah1 mahu,un *ang beru,a sekala 0material1. "."7 (iri-)iri Tama$%n Islam Tamadun Islam mem,un*ai %iri$%iri tertentu *ang da,at diterangkan se,erti berikut: 1. !umber Tamadun Islam dari,ada al$Guran dan hadis 0Tajuk ini akan diterangkan dalam tajuk berikut1 2. 9ilai$nilai Tamadun Islam adalah teta,. Ini bermakna nilai baik dan buruk a. b. %. d. *ang menjadi ukuran untuk sesuatu tujuan atau ,erbuatan adalah berasaskan ke,ada ajaran al Guran dan hadis bukan ke,ada ha5a na)su. !ebagai %(nt(h dalam kebuda*aan Islam tidak dibenarkan sama sekali minum arak ke%uali dalam keadaan ter,aksa 0darurat1

. Tamadun Islam bersi)at terbuka ke,ada semua tamadun. !i)at ini bermaksud Tamadun Islam menerima tamadun$Tamadun asing *ang telah men%a,ai kemajuan dalam berbagai bidang se,erti ,ada .aman kerajaan Abbasiah berbagai bidang ilmu dari,ada Hreek telah diambil dan diterjemah ke dalam bahasa Arab. 3asiln*a Tamadun Islam telah men%a,ai kegemilangan ,ada .aman itu. 4alau bagaimana,un nilai$nilai *ang ber%anggah dengan ajaran al Guran dan 3adis dit(lak. Di sam,ing itu Tamadun Islam memberi sumbangan ke,ada kemajuan Tamadun lain um,aman*a (rang$(rang ?r(,ah telah mengambil kha.anah ilmu dari kegemilangan Tamadun Islam di !e,an*(l untuk menja*akan kemajuan di ?r(,ah. ". Tamadun Islam sesuai dengan si)at semula jadi manusia. !emua nilai adalah bertujuan untuk men%a,ai kebahagian di dunia dan akhirat . 9Ilai$nilai Tamadun Islam mend(r(ng manusia untuk melakukan tugasn*a sebagai khali)ah Allah. Tugas ini bermaksud menjalankan ,eranan sebagai ,engurus- ,emim,in dan ,eran%ang ke,ada kemajuan dunia ini. &. Tamadun Islam tidak terikat dengan bangsa atau daerah *ang tertentu. Ileh

12

itu Tamadun berlaku di mana$mana se,erti di ke,ulauan Mela*u- di India- di !elatan 'ili,ina dan sebagain*a. B. Tamadun Islam tidak tertakluk ke,ada masa$masa *ang tertentu. Ileh itu Tamadun Islam b(leh berlaku ,ada .aman 9abi Muhammad 0rasul1 sehingga .aman kini. Dalam hal ini tidak te,at sekiran*a Tamadun Islam itu dikatakan han*a berlaku ,ada .aman 6asul atau .aman ,ertengahan. C. !emua kemajuan *ang di%a,ai semasa ,emerintahan Islam dikira Tamadun Islam selagi tidak bertentangan dengan ajaran islam. !esuatu %i,taan *ang dibuat (leh bukan Islam teta,i di arah (leh ,emerintah Islam dikira sebagai Tamadun Islam.

Terangkan ,erbe.aan takri) Tamadun mengikut sarjana Barat dan Islam.

".07 Ma#lama# Tama$%n Islam


Matlamat Tamadun Islam terbahagi ke,ada tiga bahagian iaitu 3uEuE Allah 03ubungan Manusia dengan Allah1- 3uEuE al$JIbad 03ubungan Manusia !esama Manusia1- 3uEuE al$ Alam03ubungan Manusia Dengan Alam !ejagat1 Ian*a untuk men*em,urnakan ,erhubungan tiga dimensi se,erti rajah di ba5ah.

Allah

Manusia

Alam

a8 H%9%9 Alla& :H%b%n an Man%sia $en an Alla&8


Matlamat Tamadun Islam tidak da,at di,isahkan dengan matlamat hidu, manusia sebagai hamba Allah dan khali)ah Allah. 3amba Allah bermaksud melakukan ibadat han*a ke,ada Allah. Ileh itu sekiran*a ses(erang itu melakukan sesuatu %i,taan baru ia bermatlamat untuk menda,at keredaan Allah semata$mata bukan kerana hendak berbangga$bangga dengan ,erkara *ang dihasilkan. Islam tidak menentukan baha5a ,emikiran manusia han*a terhad sekadar untuk memikirkan alam ini semata$mata. Ia men*uruh manusia ber)ikir lebih jauh dari itu- dengan menum,ukan ,emikiran ke,ada Allah Pen%i,ta Alam ini dan segala *ang terkandung di alam ini. Islam

13

men*eru ,enganutn*a agar menghidu,kan rasa ,erhubungan dengan Pen%i,tan*a kerana Dialah 0Allah !4T1 *ang memudahkan dan mengurniakan ahli$ahli )ikir untuk men%i,ta ,elbagai %i,taan dari semasa ke semasa untuk memenuhi ke,erluan dan man)aat manusia sejagat. Ini bermakna - tum,uan tidak han*a sekadar ,ada bidang ,embangunan dengan menggunakan atau mengeks,l(itasi segala sumber dalam alam ini. 3ubungan manusia dengan Pen%i,tan*a- Allah !4T meru,akan matlamat *ang ter,enting dan terakhir untuk dituju dalam kehidu,an. Inilah hubungan *ang ,aling tinggi berbanding dengan hubungan lain se,erti hubungan dengan keluarga- kaum dan bangsa- jenis manusiakebendaan dan sebagain*a. 3ubungan$hubungan lain ini meru,akan makhluk Allah *ang lain dari,ada ,erhubungan manusia dengan$9*a. 3akikatn*a- hubungan mulia manusia dengan manusia dan alam lainn*a akan kembali ke,ada hubungan *ang kudus dengan Pen%i,ta Alam itu sendiri. Maka itu- hubungan dengan Allah !4T adalah *ang tertinggi- unggul- kudusbahagia dan su%i murni. 3ubungan dengan Allah !4T adalah setinggi$tinggi martabat *ang melahirkan suatu kenikmatan tidak terhingga ke,ada ji5a *ang bersih dan su%i. Dalam k(nteks ini- Pen%i,ta Alam inilah *ang memerintah dan menguasain*a tan,a membatalkann*a. 'irman Allah !4T bermaksud: )ata+anlah, -i+a #apa-#apa, ana+-ana+, saudara-saudara, isteri-isteri, +aum +eluar%amu, harta +e+ayaan yan% +amu usaha+an, pernia%aan yan% +amu +huatiri +eru%ian, dan rumah-rumah +ediaman yan% +amu su+ai adalah le#ih +amu cintai daripada Allah dan .asul-Nya dan daripada #er/ihad di /alan-Nya, ma+a tun%%ulah sampai Allah mendatan%+an +eputusan-Nya$ 0an Allah tida+ mem#eri petun/u+ +epada oran%-oran% fasi+$ 0surah Al$Taubah- <:2"1 Ileh sebab itu- hubungan manusia dengan ,en%i,ta$9*a- Allah !4T adalah suatu bentuk hubungan *ang unik- berkekalan dan mutlak serta tidak men*amai atau da,at dibandingkan dengan sebarang bentuk hubungan lain. Bentuk hubungan lain tidaklah sebegitu serta tidak da,at men*amai atau dibuat ,erbandingan. Um,aman*a- hubungan dengan ,ara rasul meru,akan hubungan untuk mengambil ,etunjuk dan teladan dari,ada tingkah laku dan akti>iti mereka 0sunnah1- serta mematuhi ajaran *ang dianjurkan(leh mereka- di sam,ing men%intai si)at$si)at ,eribadi mereka *ang begitu unggul- teta,i bukanlah hubungn ,erhambaan- kerana ,ara rasul itu sendiri ialah hamba$hamba Allah !4T. Allah !4T ber)irman *ang bermaksud Isa itu tida+ lain hanyalah seoran% ham#a yan% +ami +urnia+an +epadanya ni+mat 1+ena#ian& dan +ami /adi+an dia se#a%ai tanda #u+ti 1+e+uasaan Allah& untu+ *ani Israel

b8 H%9%9 al-;Iba$ :H%b%n an Man%sia Sesama Man%sia8


Mas*arakat Islam meru,akan suatu mas*arakat *ang berbentuk sejagat- *akni tidak bersi)at ,erkauman- tidak bersi)at kebangsaan dan tidak terbatas dalam lingkungan sem,adan ge(gra)i dan ,(litik- lebih berbentuk kesatuan ummah. 3ubungan dengan mas*arakat bukan Islam tidak dibataskan sama ada kerana ,erbe.aan jenis- 5arna kulit- bahasa dan bangsa- malah tidak juga memandang ke*akinan dan ke,er%a*aan indi>idu- sebalikn*a mementingkan hubungan baik- saling mengh(rmati- bert(leransi dan berdisi,lin. Bagi mas*arakat Islam- han*a terda,at satu usuran untuk menda,at tem,at utama di sisi +haliE. Iaitu ketak5aan dan ketaatan le,ada$ 9*a- di sam,ing berbuat baik le,ada hamba$hamba$9*a. 'irman Allah !4T bermaksud

14

2 3ahai manusia, sesun%%uhnya )ami telah mencipta+an +amu daripada seoran% lela+i dan seoran% perempuan, lalu )ami /adi+an +amu #er#an%sa-#an%sa dan #ersu+u-su+u, supaya +amu salin% #er+enal-+enalan$ Sesun%%uhnya yan% palin% mulia di sisi Allah ah4la yan% palin% ta+wa di antara +amu 0surah Al$3ujuraat "<:1 1 Dalam k(nteks ini- 6asulullah !A4 juga telah memberikan ,enegasan tentang umat dan berkait ,ula dengan mas*arakat Islam- dalam sebuah hadis Baginda *ang bermaksud : 2!ida+ ada +ele#ihan seoran% Ara# den%an seoran% A/am, +ecuali +erana ta+wanya 0Diri5a*atkan (leh Bukhari dan Muslim1 Ini menunjukkan baha5a idea diskriminasi ras atau ,erkauman sudah diha,uskan dalam mas*arakat Islam sejak .aman 6asulullah !A4 lagi- dan sebalikn*a membuka ,intun*a ke,ada seluruh Amat manusia di atas bumi ini atas dasar ,ersamaaan *ang sem,urna dan di atas landasan ,erikemanusiaan *ang murni. Atas dasar ini- semua manusia berhak untuk berhim,un dalam ,angkuan Islam dan di ba5ah ,erlindungan sistem s(sialn*a. 9amur begitudalam Islam 5ujud ,eranan dan tanggungja5ab *ang berbe.a antara (rang Islam0muslim1dengan (rang Islam *ang lain dan antara (rang Islam dengan bukan Islam di dalam sesuatu mas*arakat. Dengan itu- Islam me5ajibkan le,ada ,emerintah$,emerintah Islam su,a*a menjaga ke,entingan bukan Islam dengan seadil$adiln*a- di %am,ing terhada, (rang Islam sendiri. +e.aliman- kekerasan dan ,engania*aan sesama manusia tan,a mengira (rang Islam atau bukan Islam dit(lak dengan keras menurut ajaran Islam. +e,entingan hubungan antara manusia dengan sesama manusia dit(nj(lkan dalam ajaran Islam. Ini termasuklah sebagaimana din*atakan dalam bebera,a hadis 6asulullah !A4 antaran*a *ang bermaksud 8Irang Mukmin itu dengan Mukmin *ang lain adalah laksana satu bangunan- bahagian *ang satu menguatkan bahagian *ang lain8 0diri5a*atkan (leh Bukhari dan Muslim1. Menurut sabda 6asulullah !A4 lagi- *ang bermaksud: Bandingan (rang$(rang Mukmin mengenai kasih sa*ang mereka- belas kasihan mereka dan timbang rasa mereka adalah laksana sebatang tubuh- jika satu angg(ta menda,at sakit- maka seluruh angg(ta *ang lain turut merasai sakit tan,a tidur dan merasa demam0,anas1 0diri5a*atkan (leh Bukhari dan Muslim1. Berdasarkan hubungan manusia sesama manusia- hubungan *ang begitu erat dan kasih sa*ang *ang kukuh- meru,akan satu bentuk keharm(nian dan disi,lin *ang t Inggi. Ini meru,akan gambaran *ang jelas baha5a Tamadun Islam begit mementingkan hubungan sesama manusia. Melalui tanggungja5ab sebagai khali)ah Allah manusia diberi ganjaran *ang besar sekiran*a ia berk(rban masa dan 5aktu untuk men%i,ta sesuatu ,erkara baru *ang memberi man)aat ke,ada manusia. #i,taan ,erisian %(m,uter *ang baru sudah tentu memudahkan ramai (rang untuk menjalankan tugas$tugas mereka.

)8 H%9%9 al-Alam:H%b%n an Man%sia Den an Alam Seja a#8


+hali)ah Allah bermaksud membangunkan alam- menguruskan alam dan mentadbir Alam. Menjadi tanggungja5ab manusia menguruskan alam dengan sebaik$baikn*a. Manusia dikehendaki membuat kebajikan ke,ada manusia.

15

!elain dari,ada memberi sumbangan ke,ada manusia- menjadi tugas setia, insan membangunkan dengan baik alam sekitar *ang meli,uti ,(k(k$,(k(k- binatang %ekera5ala dan sebagain*a. Tidak dibenarkan sama sekali mer(sakkan alam ini !ebagaimana )irman Allah *ang bermaksud: /Telah menjadi n*ata ker(sakan di darat dan di laut disebabkan (leh ,erbuatan tangan manusia@..Allah menjadikan mereka merasakan sebahagian dari,ada ,erbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan *ang benar.8 0al$6um:"11 A*at ini menerangkan baha5a ker(sakan *ang berlaku ,ada alam ini disebabkan (len ,erbuatan manusia 0se,erti membuat ,en%emaran sungai dan udara1. Akibatn*a mereka menanggung kesusahan dari,ada ,erbuatan jahat tersebut. Manusia mesti ingat baha5a Allah menjadikan alam untuk ke,entingan manusia sejagat. Perkara ini dijelaskan dalam al Guran sebagaimana )irmann*a *ang bermaksud: /Allah *ang menjadikan langit dan bumi dan ia menurunkan dari langit air- maka ia mengeluarkan dengann*a buah$buahan *ang menjadi re.eki bagi kamu. Dan ia memudahkan bagi kamu ka,al untuk kamu berjalan di laut dengan ketentuan dari,adan*a dan dimudahkan untuk kamu sungai$sungai- disediakan malam dan siang dan ia mendatangkan untuk kamu segala sesuatu *ang kamu berm(h(n dari,adan*a.8 0Ibrahim: 2$ "1 Kesim5%lan Matlamat Tamadun adalah untuk menjaga tiga dimensi ,erhubungan manusia. hablum mina Allah iaitu hubungan manusia dengan Allah s.5.t- hablum mina al$nas iaitu hubungan manusia dengan manusia dan huEuE al alam iaitu hubungan manusia dengan alam. Islam adalah agama )itrah *ang ,ada asaln*a di,un*ai dan dimiliki semua manusia dan bersumber dari,ada Allah !4T. Ia mem,un*ai tujuan dan matlamat *ang telah diteta,kan (leh Pen%i,ta$9*a sendiri- iaitu Allah !4T. 7usteru- Tamadun Islam juga turut mem,un*aib tujuan dan matlamat- kerana sesuatu *ang tidak mem,un*ai matlamat- tujuan atau (bjekti) adalah sesuatu *ang tidak bernilai dan bahkan sia$sia semata$mata. Matlamat Tamadun Islam da,atlah diringkaskan se,erti berikut: Ia bermatlamat men*em,urnakan manusia se%ara men*uluruh. 7usteru- Islam se%ara Idealn*amenghendaki dan meneta,kan sistem dan ,eraturan su,a*a manusia men%ari- men%i,tamembangun- memajukan diri dan mem,ergunakan segala$gala *ang disediakan (leh Allah !4T dalam alam ini untuk kebaikan dan man)aat semua manusia. !e%ara realitin*a- manusia han*a ,erlu melaksanakan sistem dan ,eraturan tersebut dalam ,embinaan dan ,embentukan Tamadun mereka. Dengan ,elaksanaan sistem ini- seluruh kebaikan dan man)aat dalam ,en%a,aian dan kemajuan Tamadun tersebut akan kembali ke,ada manusia semula se%ara men*eluruh. 3al ini kerana - matlamat Tamadun Islam adalah segala$galan*a dari,ada Allah !4T- kembali ke,ada Allah !4T dan untuk Allah !4T selama$laman*a. 3uraikan matlamat sekitar Tamadun Islam *ang berkaitan dengan alam

16

".17 Prinsi5-Prinsi5 Tama$%n Islam Prinsi, Tamadun Islam ialah memelihara keselamatan n*a5a- akal- keturunan 0maruah1- harta dan kebebasan.

menjaga hak kebebasan

Memelihara nyawa

Memelihara harta ben a

Prinsi5-5rinsi5 Tama$%n Islam

Memelihara akal fikiran

Memelihara maruah

Prinsi5 1 7 Memeli&ara Keselama#an N4a*a Tamadun Islam meletakkan keselamatan n*a5a di tem,at ,aling utama. Membunuh adalah dilarang sama sekali. Dalam al$Guran menjelaskan : D8Dan janganlah kamu membunuh bangsamu sendiri . !esungguhn*a Tuhan itu ,en*a*ang ke,adamu8 0al$9isa- 2<1 Dalam a*at *ang lain Allah menjelaskan: /Baha5a sia,a *ang membunuh se(rang manusia bukan kerana hukuman ,embunuhan atau kerana membuat ben%ana dalam negeri- maka bererti (rang itu telah membunuh manusia seluruhn*a.8 0al$Maidah: 21 Prinsi5 " 7 Memeli&ara A'al +eselamatan akal juga diutamakan dalam Tamadun Islam kerana dengan akal manusia b(leh menguruskan alam ini. Ileh itu Islam mengharamkan sesuatu ,erkara *ang b(leh mer(sakkan akal. Arak diharamkan kerana b(leh mer(sakkan akal manusia. Perkara ini dijelaskan (leh al Guran se,erti terjemahan berikut:

17

/4ahai (rang *ang beriman sesungguhn*a meminum arak- berjudi- berk(rban untuk berhalamengundi nasib dengan ,anah adalah ,erbuatan keji termasuk ,erbuatan s*aitan. Maka jauhilah ,erbuatan$,erbuatan itu agar kamu mem,er(leh keuntungan. 0al$Maidah: <:1 Prinsi5 0 7 Memeli&ara Mar%a& +eselamatan keturunan dan maruah da,at di,elihara dengan %ara menjauhkan diri dari,ada melakukan .ina- h(m(sek dan lesbian. Perbuatan .ina me(sakkan keturunan kerana anak *ang lahir ketiadaan ba,a. Perbuatan lesbian dan h(m(sek ,ula menjadikan ,asangan itu tidak mem,un*ai anak dan meru,akan ,erbuatan terkutuk. Umat nabi Lut *ang mengamalkan ,erbuatan h(m(sek telah dilaknat (leh Allah dengan %ara menelingku,kan bumi tem,at tinggal mereka. Akibat dari,ada sek tan,a kah5in melahirkan jena*ah$jena*ah *ang lain se,erti ,engguguran ba*i dan ,embunuhan ba*i. Dalam al$Guran Allah menerangkan: /Dan janganlah kamu mengham,iri .ina kerana ia meru,akan ,erkara keji dan seburuk$buruk %ara8 0Israk: 21 3ukuman *ang berat dikenakan ke,ada ,esalah$,esalah .ina. Pukulan dengan r(tan seban*ak seratus kali dikenakan ke,ada teruna dan dara dan rejam sam,ai mati dikenakan ke,ada ,esalah *ang telah berkah5in. Prinsi5 1 7 Memeli&ara Har#a Ben$a 3arta adalah ,erlu dijaga su,a*a tiidak hilang. Ileh itu (rang *ang memiliki harta disuruh su,a*a menjagan*a dengan baik. !esia,a *ang men%uri akan dikenakan hukuman *ang berat iaitu ,(t(ng tangan. 'irman Allah *ang bermaksud: 2lela+i dan perempuan yan% mencuri, poton%lah tan%an +eduanya se#a%ai pem#alasan #a%i apa yan% telah di+er/a+an dan se#a%ai se+saan daripada Allah$ 1al-Maidah567& Berjudi dilarang sama sekali dan dimurkai (leh Allah. !emua ,eminat judi mengetahui baha5a amalan berjudi mengha,uskan harta dan meru,akan ajakan s*aitan untuk memusnahkan harta *ang dikum,ul (leh manusia. Prinsi5 6 7 Menja a Ha' Kebebasan Tamadun Islam mementingkan kebabasan. Manusia diminta su,a*a bebas dari,ada beragama se%ara ikutan. Manusia dikehendaki beragama kerana betul$betul *akin baha5a agama *ang dianuti itu adalah agama *ang benar *ang diturunkan (leh Allah. Tidak dibenarkan beragama kerana mengikut ibu dan ba,a. Manusia juga diminta su,a*a bebas dari,ada kesesatan. Akal manusia sahaja tidak da,at mengetaIsalhui ,erkara$,erkara ghaib se,erti s*urga dan neraka. Ileh itu akal manusia memerlukan ,ertunjuk dari,ada al$Guran bagi menerangkan ,erkara$ ,erkara *ang tidak da,at di)ikirkan (leh akal. Umat Islam tidak b(leh mamaksa (rang$(rang bukan Islam memeluk agama Islam. #ara *ang baik ditunjukkan (leh alGuran ialah melakukan dak5ah dengan bijaksana. 4alau bagaimana,un sekiran*a (rang$(rang bukan Islam mengkhianati (rang$(rang Islam,erang jihad adalah dibenarkan.

18

3uraikan keselamatan n*a5a- harta- maruah- akal dan kebebasan.

".67 S%mber-S%mber Tama$%n Islam !umber$sumber ketamadunan Islam dibahagikan ke,ada dua iaitu; a1 !umber !ama5i 04ah*u1 b1 !umber 4adJie 0 bukan berasaskan 5ah*u1 !umber !ama5i dikateg(rikansebagai Agama Kahudi 0 diturunkan +itab Labur dan Taurat1Agama 9asrani 0diturunkan +itab Injil1 dan Agama Islam 0 diturunkan al$Guran1. !umber 4ah*u dalam Tamadun Islam bermaksud ajaran$ajaran *ang disam,aikan (leh Allah ke,ada 9abi Muhammad melalui malaikat 7ibril. !umber utama Tamadun Islam ialah !umber 4ah*u atau 9aEli- ia dibahagikan ke,ada dua: al$ Guran dan 3adis. AL-<%ran Al$Guran ialah semua ajaran *ang disam,aikan (leh Allah ke,ada 9abi Muhammad *ang berlaku selama 2 tahun. Muhmmad Abdul 7abar Beg memetik ,enda,at M. Ali *ang mengatakan /al$Guran meru,akan ,en%etus re>(lusi kelahiran Tamadun Islam8 +andungan al$ Guran se%ara ringkas mengandungi ,erkara *ang berkaitan aEidah- s*ariat- akhlak- janji baikAjahat- %ara$%ara untuk menda,at kebahagiaan dan kisah (rang *ang menurut ,erintah Allah atau melanggar ,erintah Allah. Ha$is 3adis ialah kata$kata 0selain Guran1- ,erbuatan- dan ,erlakuan diam 9abi Muhammad. Peranan hadis ialah menta)sir dan menerangkan maksud al$Guran- mengulang dan men*(k(ng ken*ataan al$Guran- dan menjelaskan ,erkara$,erkara *ang tidak disebut dalam Guran. !ebagai %(nt(h dalam al$Guran tidak men*ebut bagaimana %ara rukuk dan sujudmaka 9abi telah melakukan ,erbuatan tersebut.

(+n#+& Ha$is. 6asulullah bersabda *ang bermaksud 2!untutlah ilmu dari #uaian hin%%a +e lian% lahad 1 8er+ataan &

19

!abda 6asululah- / Sem#ahyan%lah +amu se#a%aimana +amu melihat a+u sem#ahyan%8 1 8er#uatan & 9abi berdiam diri ketika melihat tentera$tentera Islam memakan dhab 1 0iam& 3asil dari,ada ajaran$ajaran *ang disam,aikan (leh al$Guran dan 3adis lahirlah bentuk Tamadun atau kebuda*aan umat Islam um,aman*a sistem ,erbankan tan,a )aedah dan ,akaian *ang menutu, aurat. !umber s(k(ngan ,ula adalah merujuk ke,ada sumber *ang bukan berasaskan 5ah*u *ang mana ian*a diambil dari keu,a*aan manusia menggunakan sebarang usaha dan ,(tensin*a. Antara keu,a*aan berikut adalah; a1 Akal b1 Penemuan Baru dan 4arisan i$Pan%aindera *ang lima ii$Pengalaman dari kehidu,an iii$Adat dan n(rma mas*arakat. A'al Akal b(leh dijadikan sumber Tamadun kerana akal memang meru,akan suatu da*a *ang memb(lehkan manusia meran%ang dan bergerak. Akal b(leh digunakan untuk membuat ta)siran dan bertindak. 4alau bagaimana,un ke,utusan akal akan han*a di,akai jika tidak bertentangan dengan al$Guran. Akal digunakan dalam ijtimak ulamak dan kias iaitu dengan berijtihad menggunakan akal )ikiran dalam membuat sesuatu ke,utusan. !etelah berijtihat baharulah dikeluarkan ,enda,at *ang meru,akan ijmak ulamak Penem%an Bar% $an =arisan Penemuan baru dalam berbagai bidang hasil ,enemuan dan ,en*elidikan b(leh dijadikan sumber Tamadun Islam. !ains dan tekn(l(gi b(leh diterima selagi tidak melanggar ,rinsi,$ ,rinsi, Islam. 4arisan *ang baik b(leh diambil dan diterima untuk Tamadun Islam. #(nt(n*a bentuk$bentuk bangunan *ang berunsur A lambang sesuatu bangsa. B(leh diterima dalam Tamadun Islam setelah diubah sesuai dengan kehendak dan a%uan Islam sendiri. Ban*ak %i,taan$%i,taan baru dihasilkan ,ada .aman kegemilangan kerajaan Abbasiah dan kerajaan Islam di !e,an*(l. !ejarah membuktikan baha5a ban*ak bahan$bahan Tamadun dari,ada Hreek- 6(m dan India telah diterima sebagai sumber Tamadun Islam . !umber$ sumber tersebut menjadi bahan ,emikiran untuk menghasilkan Tamadun baru. !emua bahan *ang tidak ber%anggah dengan ajaran Islam diterima sebagai sumber tamadun.

Terangkan al Guran dan 3adis sebagai sumber Tamadun Islam. S!ALAN-S!ALAN TUT!-IAL 1. Dengan menggunakan ,eta minda huraikan %iri$%iri Tamadun Islam.

20

2. 3uraikan keselamatan n*a5a- keselamatan keturunan dan keselamatan kebebasan mengikut Tamadun Islam. -UMUSAN Pengertian Tamadun mengikut sarjana Islam dan Barat tidak ada ,erbe.aan. Tamadun Islam mem,un*ai %iri$%iri *ang tertentu se,erti bersumberkan al Guran dan 3adis- dan meli,uti semua tem,at dan masa. Tamadun Islam mengutamakan kesematan n*a5a- harta- akal- maruah dan kebebasan. !umber Tamadun Islam ialah al$Guran- hadis dan akal. Matlamat Tamadun Islam untuk mengabdikan ke,ada Allah- berbuat baik ke,ada manusia dan menggunakan alam sekitar untuk tujuan *ang memberi man)aat.

21

TAJUK 0

INTE-AKSI ANTA-A PELBAGAI TAMADUN :MELAYU, (HINA DAN INDIA8 SIN!PSIS

Bab ini membin%angkan tentang interaksi antara tamadun Mela*u-#hina dan India. Perbin%angan dilihat dalam dua .aman ,erkembangan ,ra$,enjajah Barat dan .aman ,enjajahan Barat. +e5ujudan interaksi ini dilihat berdasarkan sejarah kedatangan Bangsa #ina dan India ke alam Mela*u dari segi hubungan ,erdagangan- di,l(matik- ,enghijrahan serta ,enem,atan kekal sebagai ,enduduk.Disam,ing itu- ,r(ses interaksi antara tamadun ini memberi kesan ke,ada ,er%am,uran buda*a antara tamadun.+esan integrasi ini b(leh dilihat dalam ,enggunaan bahasa dan kesusasteraan Mela*u serta buda*a dan kesenian.

Unit ini mengandungi lima tajuk: 0.17 Tama$%n Mela4%. 0."7 Tama$%n (ina 0.07 Tama$%n In$ia 0.17 Tama$%n Je5%n 0.6 7Tama$%n Er+5a& 0.> 7 Nilai-nilai Uni/ersal an#ara Tama$%n 0.? 7 Persamaan Dan Perbe.aan 0.@ 7 (+n#+&-)+n#+& In#era'si Dalam Sejara& :Ba&asa, Kesenian $an Kes%sas#eraan8 Hasil Pembelajaran Di akhir bab ini- ,elajar da,at 1$ Mengetahui jalinan sejarah interaksi antara Tamadun Mela*u- #hina dan India. 2$ Mendalami kesan interaksi *ang 5ujud hasil interaksi antara Tamadun Mela*u- #hina dan India. $ Memahami %iri$%iri ,ersamaan *ang dik(ngsi bersama antara Tamadun. "$ Memahami %iri$%iri ,erbe.aan *ang 5ujud antara Tamadun.

22

Pen enalan

!etia, Tamadun *ang ,ernah 5ujud mem,un*ai keistime5aan dan %iri$%iri tersendiri dalarn memastikan kelangsungan dan ,erkembangann*a. +esinarnbungan dari kelangsungan sesebuah Tamadun itu sebenam*a hasil sika, terbuka dalarn menerima sebarang ,erubahan dan ,engaruh Tamadun lain. !esungguhn*a 5ujud saling hubungan atau interaksi antara Tamadun samna ada di ,eringkat ,erk(ngsian nilai,emikiran- institusi dan keinsanan *ang berlaku se,anjang sejarah. !aling hubungan se,erti ini dilihat telah melahirkan kesan$kesan ,(siti) dan negati). Interaksi antara Tamadun India dan #hina telah memberi kesan ,(siti) iaitu ,en*ebaran agarna Buddha- tekn(l(gi ,engeluaran gula dari,ada tebu- astr(n(mi dan kesusasteraan India dikembangkan di negara India. !ebalikn*a- ,engetahuan membuat kertas- bahan letu,an dan ,enggunaan k(m,as dari Tamadun #hina da,at di,elajari (leh Tamadun India. +esan negati) hasil interaksi Tamadun ialah ,enduduk +ristian ?r(,ah telah membunuh (rang Kahudi se%ara beramai$ramai ,ada abad ke$<- ke$1M dan Perang Dunia +edua disebabkan )akt(r agarna- )alsa)ah- ketidakseimbangan ek(n(mi dan s(sial. +e5ujudan interaksi antara tarnadun lahir disebabkan (leh semangat t(leransi *ang tinggi serta sika, saling mengh(rmati antara sesebuah Tamadun dengan sesebuah Tamadun *ang lain. +eterbukaan se,erti ini memungkinkan berlakun*a ,er%arnbahan ,emikiran dan buda*a lalu mengelakkan kebekuan atau kejumudan *ang b(leh men*ebabkan kemer(s(tan sesebuah Tamadun.
Sejara& In#era'si Tama$%n Mela4% Dan Tama$%n (&ina Aaman Pra-Penjaja& Bara# 3ubungan antara #hina dengan Alarn Mela*u sudah lama 5ujud iaitu sebelum ,ermulaan tahun Masihi sejak .aman Dinasti 3an 01":$11C !.M1. !emasa ,emerintahan !un Guan 0222$ 2&2 M1- dua (rang utusann*a telah mela5at 'unan dan negeri$negeri lain di !emenanjung Tanah Mela*u dan +e,ulauan Mela*u serta mengadakan hubungan di,l(matik dengan mereka. Pemerintahan .aman Dinasti Tang 0B1M$<:C M1 telah me5ujudkan hubungan di,l(matik dengan negara luar melalui ,embukaan tujuh jalur jalan dagang dengan dunia luar- satu dari,adan*a ialah ,erjalanan laut dari Huang.h(u dengan India- Parsi dan Arab melalui Alam Mela*u se,erti !emenanjung Tanah Mela*u- !ri>ija*a- 3e$Ling 07a5a1 dan lain$lain. 03ashim 3j. Musa- 2::& : 1""1.

23

Dinasti !(ng 0<B:$12C<1 juga telah meneruskan hubungan baik dengan negerinegeri luar teta,i menum,ukan lebih ban*ak ke,ada bidang ,erniagaan terutama dengan negeri$negeri di Asia Tenggara- Asia !elatan dan Asia Barat. 3ubungan ,aling gemilang dan bermakna antara Alam Mela*u dengan #hina ialah *ang dijalinkan antara +esultanan Melaka dan Dinasti Ming dalam abad ke$1&. Persahabatan antara Melaka dan #hina 5ujud sebelum itu lagi a,abila se(rang utusan 6aja #hina sam,ai di Melaka ,ada tahun 1": dan Parames5ara membalas dengan satu ,erutusan ke #hina ,ada tahun 1":&. Laksamana #heng 3( telah memba5a hadiah bingkisan dari,ada 6aja #hina- *ang dibalas ,ula (leh Parames5ara ,ada tahun 1":C. !eterusn*a bebera,a (rang 6aja Melaka telah mela5at #hina iaitu Parames5ara 01"111Megat Iskandar !*ah 01"1"1- !ultan Muhammad !*ah 01"2"1 dan !ultan Abu !*ahid 01""&1 03ashim 3j. Musa- 2::&: 1"&1. Interaksi dan ,ertalian kerajaan Tamadun Mela*u dengan Tamadun #ina ,ad a .aman ,ra$ ,enjajah Barat tidak ban*ak membuahkan kesan mendalam dan besar ke atas Tamadun Mela*u. Ini kerana kedatangan (rang #ina ke Alam Mela*u dan negara$negara luar lain ,ada .aman itu tidak did(r(ng (leh ,erasaan hegem(ni dan niat untuk menjajah dan mend(minasi negara$negara itu. !ika, mereka saling h(rmat$mengh(rmati dan mengiktira) kedudukan dan ke5iba5aan kerajaan dan %iri buda*a masing$masing. Bahkan ada ke%enderungan ,ada ,ihak #hina untuk mem,elajari dan meman)aatkan kha.anah buda*a bangsa Tamadun tem,atan%(nt(hn*a I$#hing *ang belajar dan berkar*a di !ri>ija*a selama belasan tahun. Begitu juga Laksamana Muhammad #heng 3( dan (rang$(rangn*a a,abila mela5at Melaka ,ada .aman kesultanann*a. 03ashim 3j. Musa- 2::&: 1"B1. Aaman Penjaja& Bara# !ebelum kedatangan British bilangan mas*arakat #ina terlalu kedl dan terlibat dalam bidang ,erniagaan. Penghijrahan se%ara beramai$ramai (rang #ina ke Tanah Mela*u berlaku sele,as Inggeris mengambilalih Pulau Pinang ,ada tahun 1M2B- !inga,ura ,ada tahun 1M1< dan ,enubuhan 9egeri$9egeri !elat ,ada tahun 1M2B. +eban*akan mereka berasal dari 5ila*ah +5angtung dan Tukuin- Am(*- !en$Ku- 3(k$#hiu- ?ng #h(n dan lain$lain. Mereka terlibat dalam sekt(r ,erl(mb(ngan di Lukut- !ungai Uj(ng- Larut- +elang dan +uala Lum,ur. Di sam,ing itu (rang #ina diba5a masuk ke 7(h(r melalui sistem +ang%hu *ang membenarkan mereka bekerja di ladang lada dan gambir. 03asnah- Matdiana- 2:::: 1&&1.

24

9amun dari segi interaksi dan ,engaruh buda*a antara mas*arakat #ina dan Mela*u terda,at jurang *ang luas. Antara sebabn*a ka5asan ,enem,atan *ang berasingan; (rang #ina tertum,u di ka5asan bandar terutama sekali di ka5asan ,erl(mb(ngan se,erti +uala Lum,ur *ang mem,un*ai C<N dari,ada ,enduduk seramai " -CMB ,ada tahun 1M<1 adalah (rang #ina. P(lisi ,entadbiran Inggeris juga se%ara sengaja memisahkan ,enem,atan antara kaum ini. +a5asan ,enem,atan (rang #ina juga meru,akan ka5asan *ang berdikari 0sel)$%(ntained1 dengan ,endudukn*a tidak ,erlu berinteraksi dengan (rang luar untuk kelangsungan hidu, mereka 03ashim 3j. Musa- 2::& : 1"M$1"<1. Sejara& In#era'si Tama$%n Mela4% Dan Tama$%n In$ia Aaman Pra-Penjaja& Bara# Menurut 3imansu Bhusan !arkar 01<C:1 dalam !(me #(ntributi(n I) India T( An%ient #i>ili.ati(n I) Ind(nesia And Mala*sia- interaksi Tamadun India dan Tamadun$tamadun Asia bermula kira$kira 2::: tahun *ang lalu 0Amran- 1<<& : 12:1. 'akt(r ,erdagangan memainkan ,eranan ,enting dalam interaksi tersebut melibatkan laluan sutera *ang melintasi Asia Tengah dan jalan laut melalui !elat Melaka. 03all- 1<M1 : 2 1. 9egara tera5al mun%ul *ang menda,at ,engaruh India ialah 'unan sekitar akhir kurun ke$2 Masihi- berta,ak di Muara !ungai Mek(ng dengan ,elabuhann*a I% ?(. !elain itu ada bebera,a buah negeri lain *ang diandaikan mun%ul dan menerima ,engaruh India antaran*a Langkasuka- +edah- +uala !elinsing dan Tanah Merah di !emenanjung- +am$t(O$li di !umatera- Taruma di 7a5a dan +utei di B(rne(. 03ashim 3j. Musa2::& : 1 M1.

Pada .aman kesultanan Mela*u Melaka- ,edagang India meru,akan g(l(ngan ,edagang *ang utama. Mereka datang dari,ada ,esisir +(r(mandel- +alingga- Benggala dan Hujerat 0#amba*!urat dan 6andir1. Ada *ang tinggal meneta, di Melaka dan sesetengahn*a berkah5in dengan 5anita dari g(l(ngan bangsa5an Mela*u *ang seterusn*a diterima dalam kalangan ,embesar Melaka. Tun Ali- anak ke,ada se(rang ,emb(r(ng ,ermata Tamil Muslim *ang telah berkah5in dengan anak !ri 9ara Diraja ,ada .aman !ultan Muhammad !*ah 01"2"$1"""1 telah dilantik menjadi !ri 9ara Diraja menggantikan datukn*a- *ang seterusn*a melahirkan ,embesar$ ,embesar dan ,emerintah Melaka dari keturunan Mela*u Tamil. #u%un*a 6aja +asim telah menjadi !ultan Melaka dengan gelaran !ultan Mu.a))ar !*ah *ang mas*hur itu 01""B$1"&B1. +eturunan Tun Ali juga telah melahirkan ,embesar$,embesar se,erti Temenggung Tun TahirBendahara Tun Mutahir dan Temenggung Tun 3usain. 6aja Mendaliar se(rang ,edagang +eling telah dilantik menjadi !hahbandar Melaka semasa ,emerintahan !ultan Mahmud 01"MM$

25

1&::1. +h(ja 3asan berasal dari,ada Parsi atau Utara India telah berkah5in dengan anak 3ang Tuah dan dilantik menjadi Laksamana menggantikan 3ang Tuah. Aaman Penjaja&an Bara# +edatangan dan ,er,indahan (rang India ke !emenanjung Tanah Mela*u bermula abad ke$1< sele,as Perjanjian Inggeris$Belanda ditandatangani. +hidmat mereka di,erlukan sebagai buruh di ladang tebu- k(,i dan teh dan keban*akan mereka (rang Tamildan Telegu dari 5ila*ah Andhra Pradesh. Di sam,ing itu- ,ihak Inggeris memba5a masuk (rang #e*l(n dan Mala*alee untuk berkhidmat sebagai kerani- ,embantu h(s,ital serta menga5as dan men*elia ladang$ Iadang kerana mereka ber,endidikan Inggeris. Peningkatan jumlah (rang India di Tanah Mela*u semakin ,esat menjelang tahun a5al abad ke$2:. !ehingga tahun 1< 1 terda,at seramai 1 2-2CC- (rang India di negeri$negeri !elat- di negeri$negeri Mela*u Bersekutu seramai C<-<<B dan di negeri$negeri Mela*u Tidak Bersekutu seramai 11:-<&1 (rang 0Mala*sia +ita2:::: 1CB$1CC1. 9amun kedatangan kaum India ,ada .aman ,enjajah British berbe.a dengan ,ada .aman !ri>ija*a dan +esultanan Melaka. Ini kerana ,endatang India .aman ,ra,enjajah terdiri dari,ada kelas tinggi dan disera, masuk ke dalam institusi istana dan institusi negeri *ang lain. Pendatang India .aman ,enjajah keban*akann*a terdiri dari,ada kelas rendah- meneta, dalam ka5asan ge(gra)i dan s( sial *ang tersendiri serta terasing. Ileh demikian- ,r(ses dengan mas*arakat setem,at terutaman*a (rang Mela*u tidak meluas dan berkembang. 'akt(r tersebut men*ebabkan ,eranan mereka ke atas mas*arakat dan buda*a Mela*u amat minimum.

26

Nilai-nilai Uni/ersal An#ara Tama$%n Ins#i#%# Kel%ar a Dan K+m%ni#i Tama$%n Islam

Tamadun Islam *ang berasaskan ajaran al$Guran memberi ke,entingan dalam hubungan kekeluargaan. 3ubungan anak$anak dengan ibu ba,a berasaskan ke,ada hak dan tanggungja5ab. Islam menegaskan hak terhada, anak mestilah dilaksanakan sejak anak itu di dalam kandungan; $ Ibu ba,a bertanggungja5ab memberi ,endidikan *ang sem,urna ke,ada anak$anak$merangkumi ,endidikan agama dan kemahiran. $ Anak$anak tidak b(leh menderhaka terhada, ibu ba,a kerana keredhaan Allah terletak ,ada keredhaan ibu ba,a. $ +(nse, keadilan menjadi asas di dalam sistem keluarga Islam. Tama$%n (&ina +eluarga meru,akan unit asas dalam Tamadun #hina. Ajaran #(n)u%ius menjadi asas ke,ada Tamadun #hina$,entingkan hubungan kasih sa*ang dan hierarki kuasa. +(nse, DliJ menekankan & jalinan hubungan sesama manusia:$ a1 hubungan maharaja dengan rak*at b1 hubungan ba,a dengan anak %1 hubungan abang dengan adik d1 hubungan suami dengan isteri e1 hubungan ka5an dengan ka5an Anak$anak tidak b(leh menderhaka ke,ada kedua ibu ba,a.+(nse, ketaatan *ang kental ke,ada ibu ba,a men*ebabkan mas*arakat %ina mengadakan u,a%ara mengingati nenek m(*ang$bertujuan mengu%a,kan terima kasih dan menunjukkan ketaatan ke,ada nenek m(*ang dan ibu ba,a *ang telah meninggal.

27

Tama$%n In$ia Unit ,enting dalam Tamadun India. Pembinaan keluarga mem,un*ai matlamat untuk membentuk sistem s(k(ngan *ang berbentuk )i.ikal dan ker(hanian- di sam,ing menjadi ,enerus .uriat. +eluarga bersama ialah bentuk *ang ,aling men(nj(l dalam sistem kekeluargaan India. 4alau,un hubungan darah *ang dikiradari,ada angg(ta lelaki dari,ada keluarga *ang sama meru,akan asas ikatan kekeluargaan teta,i *ang lebih ,enting ialah ikatan *ang didasarkan (leh ,erasaan kasih sa*ang dan rasa h(rmat K+m%ni#i Tama$%n Islam +(muniti atau mas*arakat adalah unit *ang ,enting dalam Tamadun Islam. Ikatan sesama angg(ta k(muniti tidak han*a ditentukan (leh hubungan kekerabatanmalah hubungan sesama agama 0ukh5ah1 dan hubungan sesama manusia *ang merangkumi hubungan (rang Islam dengan jiran *ang bukan Islam. Tamadun Islam menggariskan hak dan tanggungja5ab indi>idu Islam terhada, jirann*a dan ,eringkat$,eringkat ikatann*a dengan jiran tersebut. Asas hubungan indi>idu dalam Islam: a1 ikatan kekerabatan b1 ,ersamaan agama %1 ikatan kemanusiaan 3ubungan sesama angg(ta mas*arakat berasaskan k(nse, egalitarian bermaksud sama rata. Dalam ,engertian sebenar ajaran Islam- tidak 5ujud sistem kelas dalam mas*arakat$tidak membe.akan kdudukan lelaki dan 5anita. +(nse, sama rata 5anita dalam Islam ialah berdasarkan k(nse, keadilan. Ini bermakna )ungsi dan ,eranan 5anita adalah merangkumi bidang ,ekerjaan *ang sesuai dengan si)at ke5anitaan dan )i.ikaln*a. 28

K+m%ni#i Tama$%n (&ina Pembentukan k(muniti %ina ban*ak di,engaruhi (leh sistem kekeluargaan mas*arakat %ina. a1 kuasa lelaki dan ba,a. b1 !istem kekerabatan berasaskan hubungan darah. %1 !istem kelas dalam k(muniti ditentukan (leh taha, ,endidikan dan kemahiran. K+m%ni#i Tama$%n In$ia Berbe.a dari,ada Tamadun lain. a1 k(muniti dalam Tamadun India mem,un*ai ,eraturan *ang ketat. b1 !istem s(sial dan k(muniti berasaskan sistem kasta. %1 Penentuan kasta sese(rang adala se%ara as%ribed iaitu di5arisi dari,ada nenek m(*ang. d1 !istem kasta turut menentukan jenis ,ekerjaan *ang b(leh dilakukan dan la*anan *ang ,atut diberikan ke,ada indi>idu tersebut. e1 !istem kasta mem,engaruhi semua akti>iti kehidu,an dalam k(muniti. +(nse, dharma ditekankan dalam hubungan sesama angg(ta mas*arakat. )1 Dharma menggariskan )ungsi dan ,eraturan bagi menentukan a,a *ang harus dilakukan (leh setia, angg(ta. Persamaan Dan Perbe.aan An#ara Tama$%n
Tamadun$tamadun *ang ,ernah lahir di dunia mem,un*ai latar belakang *ang tersendiri- maka terda,at begitu ban*ak ,erbe.aan antara satu dengan satu Tamadun *ang lain. 9amun begitutidak da,at dina)ikan ban*ak ,ersamaan *ang dik(ngsi antara bebera,a Tamadun tersebut. #iri$%iri ,erbe.aan dan ,ersamaan antara Tamadun b(leh dilihat terutaman*a te(l(gi dan etika. !ebagai %(nt(h- ,ers(alan te(l(gi berhubung m(n(teisme Islam begitu berbe.a dari,ada meta)i.ik Buddhisme *ang tidak menerima k(nse, Tuhan Pen%i,ta 0#reat(r H(d1. 3induisme

29

,ula sebalikn*a- menerima k(nse, Tuhan 5alau,un mani)estasi m(n(teismen*a berbe.a dari,ada Islam- +ristian dan Kahudi. Islam- +ristian dan Kahudi dilihat se%ara umum meru,akan agama$agama m(n(teistik- teta,i ke,er%a*aan mereka berbe.a antara satu sama lain. Pers(alan$,ers(alan te(l(gi sering dilihat menimbulkan ,er%anggahan ,enda,at. er%anggahan ,enda,at *ang dimaksudkan tidak semestin*a berlaku antara satu lmadun dengan satu Tamadun *ang lain- teta,i b(leh juga berlaku dalam sesebuah lmadun- malah dalam sesebuah agama itu sendiri. !ekiran*a dibandingkan dengan ers(alan te(l(gi- ,ers(alan etika sebenarn*a kurang k(ntr(>ersi. 3akikat ini da,at lenjelaskan baha5a dial(g Tamadun atau ,eradaban b(leh berlangsung dalam eharm(nian sekiran*a )(kus lebih ditum,ukan ke,ada ,ers(alan etika. Dalam (nteks melihat ,erbe.aan antara Tamadun- tujuh ,ers(alan etika berikut dikemukakan Phandra Mu.a))ar- #he 4an 7asimah 4an M(hd 6ad.i- 3ashim 3j Musal(hd Alam Se'i#ar 3idu, harm(ni dengan alam sekitar meru,akan satu ,rinsi, *ang diterima semua agama. Berdasarkan ,engajaran sesetengah agama- alam sekitar dilihat sebagai tmgerah Tuhan. Manusia ,ula di,ertanggungja5abkan sebagai khali)ah 0#ust(dian tau !te5ard1 *ang ber,eranan an bebera,a sebagai aliran ,enjaga +ristian alam sekitar. alam Bagi IslamBuddhisme menggunakan memelihara sekitar bermakna Luhdi Marsuki. 2::21.

tmgerah Tuhan se%ara bertanggungja5ab. Teta,i dalam Tamadun tertentu- memelihara alam sekitar diberi ,enta)siran ,asi) sehingga alam sekitar itu disembah an dilihat sebagai Di>ine P(5er. !ungguh,un terda,at ,erbe.aan ini- Tamadun$tamadun tradisi(nal se%ara umum tidak memusnahkan alam sekitar. !esetengah ,ihak lem,un*ai tangga,an baha5a keadaan ini mungkin disebabkan taha, tekn(l(gi *ang lasih rendah ,ada .aman itu. Bagaimana,unharuslah disedari baha5a ,en%i,taan Qkn(l(gi dan ,enggunaann*a sangat di,engaruhi (leh ,andangan semesta sesuatu ,engamalan buda*a.

30

Kel%ar a Prinsi, *ang meletakkan keluarga sebagai asas ,embentukan mas*arakat begitu iha*ati (leh Tamadun$tamadun tradisi(nal. +eluarga *ang dimaksudkan ,ada l.imn*a adalah keluarga eRtended. Dalam sesebuah keluarga 5ujud hierarki kuasa ang menentukan kedudukan kaum lelaki dan kedudukan kaum ,erem,uan. engamalan se,erti ini telah menjadi 5arisan turun$ temurun dalam sesebuah keluarga tradisi(nal. Menurut k(n)usianisme kesetiaan dan ,ertalian *ang erat meru,akan (nse, kekeluargaan *ang ,aling ,enting. Pengabaian terhada, k(nse, kekeluargaan Q,erti ini meru,akan ,ena)ian hak sese(rang dan bertentangan dengan keadilan. :(nse, kekeluargaan dalam ,engajaran Islam ,ula begitu mementingkan kasih sa*ang an h(rmat$mengh(rmati. Be:rdasarkan hakikat tersebut- bukanlah ,ers(alan edudukan kaum lelaki dan kaum ,erem,uan dalam sesebuah keluarga itu *ang lenjadi ,ers(alan utama- teta,i setia, mereka harus menunaikan tanggungja5ab lasing$masing dalam lingkungan kasih sa*ang dan h(rmat$mengh(rmati. K+m%ni#i +(muniti meru,akan satu ,ers(alan *ang begitu ,enting dalam setia, Tamadun tradisi(nal. Tidak b(leh dina)ikan baha5a k(muniti sangat ber,engaruh dalam menentukan ,ers(naliti dan identiti sese(rang manusia. +(muniti juga da,at memastikan baha5a nilai$nilai dan n(rma$ n(rma murni dalam mas*arakat sentiasa dih(rmati. Di sam,ing itu- k(muniti da,at memberi s(k(ngan m(ral- material dan ,sik(l(gikal ke,ada angg(ta$angg(tan*a. Dik(t(mi ,erse(rangan 0indi>idu1 dan k(muniti jarang 5ujud dalam mas*arakat tradisi(nal. +edua$dua ,ihak ber,egang ,ada nilai$nilai m(ral tertentu *ang la.imn*a bersumberkan agama atau kuasa transenden. Bagaimana,un- )en(mena se,erti ini bukanlah bermakna sese(rang itu tidak mem,un*ai identiti tersendiri dalam k(muniti tradisi(nal. Dalam sejarah +etamadunan manusia- da,at di,erhatikan bagaimana identiti sese(rang dan kemanta,an k(muniti men%a,ai keseimbangan dalam Kerajaan 'alsa)ah Tamadun$tamadun tradisi(nal begitu menekankan ,ers(alan m(ral atau akhlak sebagai dasar sesebuah kerajaan. Peranan dan tanggungja5ab kerajaan dijelaskan melalui ,eranan dan tanggungja5ab sese(rang raja. !i)at$si)at raja *ang saksama dan adil meru,akan tema utama Tamadun$tamadun silam. Dalam Tamadun #hina- tulisan M(h$ T.e- La($ T.ebebera,a tradisi tertentu se,erti Islam dan Buddhisme.

31

+ung 'u$ T.e- Meng T.e dan bebera,a t(k(h *ang lain sangat menekankan ,erkara ini. Begitu juga dalam India; +autil*a membin%angkan %iri$%iri ke,im,inan *ang saksama dan adil- se,erti juga al$'arabi- al$Ma5ardi- al$Hha.ali dan Ibn +haldun dalam Islam *ang turut menum,ukan ,erhatian ke,ada ,ers(alan *ang sarna. +esetiaan ke,ada raja dan ,erlindungan *ang diberikan (leh raja ke,ada rak*at meru,akan dimensi ,enting kerajaan dalam Tamadun$ tamadun tradisi(nal. 9amun demikian- kesetiaan *ang diberikan (leh rak*at teta, ber,andukan nilai$nilai m(ral. !ekiran*a sese(rang raja melanggar lunas$Iunas keadilan- maka ketika itu rak*at b(leh men*anggah dengan tujuan untuk membetulkann*a. Ke ia#an E'+n+mi Dalam Tamadun$tamadun tradisi(nal- kegiatan ek(n(mi berlaku dalam k(nteks OM(ral !emestaO 0M(ral Uni>erse1. Dengan sebab itu 5ujud k(nse, hak$hak kehidu,an dalam ajaran Buddhisme sebagaimana *ang termaktub dalam eight )(ld ,ath. Dalam ajaran Islam- ,rinsi, *ang berkaitan dengan halal dan haram mem,un*ai hubungan *ang ra,at dengan ,ers(alan akhlak. 3akikat ini menjelaskan baha5a 5ujud kegiatan ek(n(mi *ang b(leh mem,ertingkatkan taha, m(ral manusia sebagaimana juga 5ujud kegiatan ek(n(mi *ang b(leh mer(sakkan m(ral manusia. +(nse, O5angO- OlabaO- OganjaranO- O,asaranO dan sebagain*a sangat di,engaruhi (leh ,ertimbangan,ertimbangan m(ral. Bagaimana,un- ken*ataan ini bukanlah bermakna tidak terda,at ,eni,uan- rasuah atau bentuk$bentuk ,en*ele5engan *ang lain se,erti dalam kegiatan ek(n(mi m(den. Perkara *ang membe.akan ek(n(mi Tamadun tradisi(nal dari ek(n(mi .aman m(den adalah ka*u ,engukurn*a. Pen$i$i'an Matlamat ,aling utama ,endidikan dalam Tamadun$tamadun tradisi(nal adalah ,embinaan si)at$si)at sese(rang 0%hara%ter$building1. Pr(ses ,engajaran ilmu mem,un*ai kaitan *ang begitu ra,at dengan matlamat murni ini. Dengan men*edari ,erkara tersebut- dimensi Inner Being begitu ,enting dalam k(nse, ,endidikan Islam- +ristian- 3induisme dan agama$agama *ang lain. Manusia tidak digalakkan menguasai ,ersekitaran luaran melalui ,engetahuann*a tentang alam tan,a ,erubahan dalaman *ang da,at dilakukan melalui ,engetahuan tentang dirin*a. #uma %ara trans)(rmasi ini berlaku berbe.a dari satu tradisi ke tradisi *ang lain. Dalam ajaran Islam ,ers(alan tauhid memainkan ,eranan ,enting dalam trans)(rmasi manusia- teta,i dalam ajaran Buddha dan bebera,a ajaran 3indu- trans)(rmasi si)at da,at di%a,ai melalui ,r(ses men%ari diri sendiri.

32

Kesi&a#an !e,erti bidang ,endidikan- ek(n(mi- ,emerintahan kerajaan dan bidang$bidang mas*arakat *ang lain- k(nse, kesihatan dalam Tamadun$tamadun tradisi(nal tidak b(leh di,isahkan dari,ada ,andangan semesta sesebuah agama. !i)at ,enting k(nse, kesihatan Tamadun$ tamadun tradisi(nal ialah ,andangan dan ,endekatan h(listikn*a. 3(listik di sini bermakna suatu ,andangan *ang mengakui baha5a kesihatan sese(rang di,engaruhi (leh alam sekitarn*a *ang lebih luas dan lebih men*eluruh. +(nse, h(listik berdasarkan idea baha5a segala$galan*a *ang 5ujud adalah saling berhubungan. +esan besar dari,ada k(nse, h(listik bagi ra5atan ,en*akit begitu mendalam. Mengubati ,en*akit bermakna memulihkan keseimbangan sese(rang dan melalui ,r(ses ini da,at di,ulihkan keharm(nian dalam tubuh badan ,esakit dan seterusn*a keseimbangan dalam kehidu,ann*a. Berdasarkan ,emerhatian terhada, kehidu,an berTamadun- jelas baha5a teras ke,ada k(nse,$k(nse, kehidu,an dan ,en%a,aian matlamat hidu, dalam TamadunTamadun tradisi(nal mem,un*ai bebera,a %iri ,ersamaan. 9amun begitu- dalam ,ers(alan$,ers(alan tertentu- terutaman*a *ang berkaitan dengan te(l(gi 5ujud bebera,a ,erbe.aan *ang harus kita )ahami. Memahami ,ersamaan dan ,erbe.aan antara satu Tamadun dengan Tamadun *ang lain seharusn*a mend(r(ng kita untuk lebih bersika, t(leransi ke arah me5ujudkan keharm(nian sejagat. +esim,ulann*a- mengetahui ,ers(alan$,ers(alan dasar berkaitan dengan ilmu +etamadunan membuka ruang ke,ada seluruh manusia untuk berinteraksi se%ara ,(siti) *ang lebih saksama. ke arah kehidu,an

33

(+n#+& In#era'si Tama$%n (&ina Dalam Tama$%n Mela4% Ba&asa Dan Kes%sas#eraan Pengaruh Tamadun #hina ke dalam Tamadun Mela*u da,at dilihat melalui sera,an bebera,a istilah dan ,erkataan #ina ke dalam bahasa Mela*u- se,erti berikut 0LaOba- 1<B2 : 2C&1 : 0a1 Makanan dan buah$buahan Bakmi- me- mesua- %in%au- kueh- be,ang- taugeh- kanar- kua%i- ku%ai- angki 0,isang kaki1tauhukine am 0sa*ur kering1lai 0buah1laidtehbeh(nt(O*usamsu.

0b1 Pakaian dan barang$barang dagangan Buda*a dan +esenian +emun%ulan k(muniti Baba dan 9*(n*a terutama sekali di Melaka dan #ina ,eranakan di +elantan suatu interaksi *ang ketara dalam mas*arakat Mela*u. Mengikut %atatan De ?redia (rang #ina telah meneta, semenjak tahun 1B1 di Melaka dan membentuk k(muniti tersendiri ,ada a5al kurun ke$1C dan telah berkah5in dengan 5anita tem,atan. Ileh sebab itu mereka ter,aksa menggunakan bahasa Mela*u bukan sahaja semasa berjual beli teta,i juga semasa berinteraksi dengan mas*arakat tem,atan dan kalangan keluarga mereka sendiri. Dengan demikian ,r(ses ,embuda*aan Mela*u telah berlaku ke atas mereka lalu melahirkan buda*a ka%ukan #ina$Mela*u *ang unik dinamakan Baba dan 9*(n*a. !atu ragam atau dialek bahasa Mela*u telah mun%ul menjadi bahasa ,ertuturan mereka *ang dikenali sebagai Mela*u Baba 5alau,un mereka sendiri mengenalin*a sebagai bahasa Mela*u sahaja. Dialek Mela*u Baba ini diasaskan atas ragam bahasa Mela*u ,asar dalam ,erdagangan di kalangan ,elbagai kaum dan bangsa bandar$bandar utama di Alam Mela*u se,erti MelakaPulau Pinang- !inga,ura dan 7akarta. Dialek Mela*u Baba Melaka berbe.a dengan bahasa Mela*u baku dari bebera,a sudut. +ata ,injaman dari bahasa #ina telah ban*ak tersera, terutaman*a dari dialek 3(kkien iaitu berkaitan dengan adat- kekeluargaan dan agama (rang #ina. +ini ramai di kalangan k(muniti Baba telah berkah5in dengan k(muniti #ina *ang lain dan men*era, kembali %iri$%iri buda*a #ina 03ashim 3j. Musa- 2::&: 1"B$1"C1.

34

(+n#+& In#era'si Tama$%n Mela4% Den an Tama$%n In$ia Pengaruh India ke atas kebuda*aan dan mas*arakat Mela*u b(leh dikesan dalam bahasa dan kesusasteraan- institusi ,emerintahan- dan istiadat 6aja$6aja Mela*u serta ad at resam dan hiburan. Bahasa dan +esusasteraan Mela*u. Dalam bidang bahasa kemasukan k(nse, dan idea baru *ang didukung (leh istilah dan ,erkataan baru dari buda*a India disera, masuk menjadi unsur ,injaman. !ejumlah besar kata ,injaman dari,ada bahasa !anskrit dan sedikit dari,ada bahasa Tamil. 9amun ,r(ses ,eminjaman keban*akann*a disesuaikan dengan %iri$%iri )(n(l(gim(r)(l(gi- sintaksis dan semantik bahasa Mela*u se,erti %(nt(h di ba5ah 03ashim 3j. Musa2::&: 1"2$1" 1. 0a1 Pinjaman dari,ada !anskrit: Dari segi )(n(l(gi- as,irasi AhA dalam !anskrit digugurkan atau di,indahkan tem,at: Bhumi$bumi Bheda$bedaAbe.a Bhasa$bahasa Arthah$harta Bhakti$bakti Bhudi$budi arghah$harga . 0b1 Pinjaman dari,ada Bahasa Tamil. #iri$%iri ,en*esuaian juga berlaku ke atas kata ,injaman Tamil iaitu k(ns(nan retr()leks- %iri ke,anjangan +endii$kendi +a,,al ;ka,al >(kal dan ,enggandaan k(ns(nan dihilangkan%(nt(hn*a:

35

Kesim5%lan Pada .aman ,enjajahan British kesan dari,ada ,(lisi S,e%ah dan ,erintahS- men*ebabkan tidak terda,at interaksi meluas antara kaum di Mala*a. +a5asan ,enem,atan *ang berasingan di,erkukuhkan (leh kegiatan ek(n(mi *ang berbe.abe.a- memisahkan ,elbagai kaum tan,a ban*ak interaksi antara satu sarna lain. Dengan itu telah melahirkan mas*arakat majmuk dengan %iri$%iri buda*aagama dan bahasa *ang berbe.a$be.a.

!ele,as kemerdekaan telah timbul kesedaran *ang kuat di kalangan ,ara ,emim,in Persekutuan Tanah Mela*u untuk menggubal ,(lisi dan langkah$Iangkah bagi me5ujudkan interaksi dan hubungan *ang lebih ra,at antara kaum- melalui ,enubuhan Parti Perikatan *ang menggabungkan UM9I- M#A dan MI# *ang bertanding dan menang dalam ,ilihan ra*a 1<&& dan seterusn*a membentuk +erajaan Perikatan. Dasar ,elajaran P.T.M iaitu Pen*ata Abdul 6a.ak 1<&B dan Pen*ata Abdul 6ahman Talib 1<B: telah mem,erakukan sistem ,endidikan kebangsaan *ang tunggal bagi men*atukan semua murid sek(lah dari ,elbagai kaum dalam satu sistem sahaja. !ele,as Tragedi 1 Mei 1<B<- 6ukun 9egara dan 7abatan Per,aduan 9egara telah dibentuk. Ini diikuti ,elaksanaan dasar ,endidikan kebangsaan dan ,elaksanaan bahasa kebangsaan sebagai ,engantar ,endidikan di,esatkan- demi mengurangkan jurang ,emisahan antara kaum memb(lehkan ,er,aduan dan muhibah da,at disemai.

Dasar ?k(n(mi Baru 01<C1$1<<:1 telah dilan%arkan untuk menstruktur semula mas*arakat dan mengurangkan jurang ,erbe.aan ek(n(mi antara Bumi,utera dan kaum #ina *ang menjadi ,un%a utama k(n)lik ,erkauman. !eterusn*a 6an%angan 7angka Panjang Pembangunan +edua 067PP21 01<<:$2:::1 telah dilan%arkan ,ula untuk men*usuri dan melengka,i D?B *ang telah tamat itu. !emua itu adalah ,(lisi dan langkah$Iangkah *ang telah diambil (leh ,ihak kerajaan dan ,emim,in Mala*sia bagi me5ujudkan sebuah negara bangsa Mala*sia *ang bersatu ,adu untuk mengatasi suasana berbilang kaum dan mas*arakat majmuk *ang berk(n)lik dan ber,isah 5arisan dan tinggalan dari,ada amalan ,enjajahan British.

36

TAJUK 1

ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU

SIN!PSIS
Dalam bab ini dibin%angkan tentang Islam dalam Tamadun Mela*u- Tamadun Unit ini #ina-Tamadun mengandungi India-Tamadun lima tajuk: 7e,un dan Tamadun ?r(,ah- 9ilai$nilai Uni>ersal antara Tamadun juga dibin%angkan. Bab ini juga mem,erlihatkan tentang 1.17 Pen enalan ,ersamaan dan ,erbe.aan serta #(nt(h$%(nt(h Interaksi Dalam !ejarah melalui 1."7 Peranan Islam Dalam Pembinaan Tama$%n Mala4sia bahasa- kesenian dan kesusasteraan. 1.07Te+ri Ke$a#an an Islam Ke Alam Mela4% 1.17 Kesan, Pen ar%& Dan Peranan Islam Dalam Tama$%n Mela4% 1.6 7Kesim5%lan Hasil 5embelajaran Di akhir bab ini- ,elajar dihara, da,at; 1$ Membin%angkan ,eranan Islam dalam ,embinaan Tamadun Mela*u. 2$ Menerangkan tentang kemun%ulan ,usat$,usat tamadun mela*u sebelum dan sele,as Islam. $ Menerangkan tentang kegemilangan Tanah Mela*u dan sumbangan hasil 1.1-Pen enalan Agama Islam menjadi asas utama dalam ,embentukan tamadun Mela*u. Islam telah menjadi agama rasmi sebagaimana di,eruntukkan dalam Perkara Perlembagaan Persekutuan. Islam juga menjadi anutan *ang tidak b(leh di,isahkan dari,ada tamadun Mela*u. Dalam ,erkembangaIm*a- tamadun Mela*u semakin man ta, dengan kedatangan Agama Islam dan ke5ujudan adat istiadat Mela*u. Islam dan adat buda*a Mela*u telah berinteraksi dan berintegrasi antara satu sarna lain serta saling melengka,i antara keduan*a dalam tamadun Mela*u. +edatangan Islam telah men*ebabkan berlaku ,r(ses Islamisasi di Alam Mela*u dengan kesan$kesann*a sebagaimana *ang dilihat dalam sejarah. Antaran*a- berlaku ,erubahan akidah Mela*u ke,ada kehidu,an ker(hanian. 9amun- masih ada unsurunsur buda*a 3indu$

37

Buddha dan animisme *ang masih diamalkan. Pr(ses Islamisasi dalam mas*arakat Mela*u telah merubah ,elbagai as,ek kehidu,an se,erti r(hani- intelektual dan kemas*arakatan.

38

1."- Peranan Islam Dalam Pembinaan Tama$%n Mala4sia Islam Dalam Tama$%n Mela4% Penerimaan Islam ke dalam mas*arakat Mela*u adalah se%ara damai dan sejahtera. Tidak terda,at bukti sejarah *ang mengatakan mas*arakat 9usantara menerima kemasukan Islam se%ara ,aksa. 7ika ada ,un- ,erselisihan *ang 5ujud adalah bersi)at setem,at dan tidak men*eluruh disebabkan )akt(r keengganan menerima ,erubahan. Misaln*a,e,erangan di antara 6aja 6aden 'attah 0#iri1 dengan Prabu Udara 0Maja,ahit1 ,ada a5al abad ke$1B M 03amka- 1<B& : "MM$"< 1. Islam datang ke 9usantara ,ad a a5al abad 1 3ijrah 0kurun C dan MM1 03arnka- 1<B& : " $ " "1. Islamisasi semakin ,esat a,abila kerajaan Islam ber,usat di Baghdad jatuh ke tangan tentera M(ngg(l ,ada tahun 12&MM. Ini men*ebabkan usaha Islamisasi terbuka ke ka5asan$ka5asan baru termasuklah 9usantara. !ele,as 12&MM- kemun%ulan kerajaan$kerajaan Islam di 9usantara tidak da,at dibendung lagi. Antaran*a- +erajaan A%eh- Terengganu- Melaka- Patani- Banten- Mataram- Brunai- !ulu dan sebagain*a. !e%ara keseluruhann*a- Islam telah memba5a ,erubahan besar ke,ada mas*arakat 9usantara sele,as itu. #(nt(h *ang ,aling jelas adalah +erajaan Melaka- A%eh dan 7(h(r$6iau *ang se%ara terang membuka minda mas*arakat 9usantara dari ,elbagai sudut se,erti ,entadbiranO,endidikan,erundanganek(n(mi dan agama. . +esan ,erubahan ini masih berterusan 5alau,un 9usantara sele,as itu melalui ,r(ses ,enjajahan Barat bagi satu tem,(h masa *ang ,anjang bermula kejatuhan +erajaan Islam Melaka ,ada 1&11 sehingga kemerdekaan Mala*sia di%a,ai ,ada 1<&C selain bebera,a bahagian 5ila*ah 9usantara *ang lain turut mengalami kemerdekaan sebelum dan sele,as itu. Pengaruh Islam teta, berta,ak dan terus diasimilasi bersama$sama kehidu,an mas*arakat 9usantara sehingga Islam dijadikan Oad$deenO sebagai %ara hidu, dari semua as,ek ke,erluan mas*arakatn*a. #(nt(h *ang da,at digambarkan menerusi 5asiat !ultan Mansur !*ah ke,ada anakn*a; !ultan Alauddin 6ia*at !*ah 0!ejarah Mela*u 0ed11<"M: 1":1 adalah se,erti berikut:

39

u...hendaklah engkau berbuat sabar serta adil sangat$sangat- dan jangan tamakkan harta (rang..... Melainkan dengan i.in tuann*a. 7angan lagi khali engkaukeluar dihada, (rang- kerana hamba Allah ban*ak terserah ke,adamu- jikalau kesukaran bagin*a hendaklah engkau t(l(ng; jikalau terania*a ia- hendaklah engkau ,eriksa baik$baik....... kullukum raOin 5a kullukum masOulun Oan raOi*atihi ... u 4asiat ini menjelaskan baha5a ajaran Islam diha*ati dan diamalkan (leh mas*arakat sebagai satu %ara hidu,. 1.0- Te+ri Ke$a#an an Islam Ke Alam Mela4% Pada umumn*a terda,at tiga te(ri utama tentang kedatangan Islam ke Asia Tenggara iaitu Islam datang dari Tanah Arab- #hina dan negara India. Mengenai kedatangan Islam ke Tanah Mela*u ,ara sejara5an ber,enda,at- Melaka meru,akan negeri *ang mula$mula menerima ajaran Islam dan raja Melaka *ang ,ertama iaitu Parames5ara dikatakan telah memeluk Islam ,ada tahun 1"1". Te(ri kedatangan Islam ke Alam Mela*u adalah se,erti berikut: Islam Datang Dari Tanah Arab Di Tanah Mela*u terda,at bukti$bukti *ang kuat baha5a Agama Islam itu diba5a se%ara langsung dari tanah Arab (leh bangsa Arab. !ebagai %(nt(hn*a Maharaja Derbar 6aja II- raja +edah telah,un diIslamkan ,ada tahun & 1 3A11 B M- (leh !heikh Abdullah bin !heikh Ahmad al$Gaumiri al$ K amani se(rang ulama berbangsa Arab *ang datang dari Kaman 0Abdullah Ishak- 1<<: : B:1. Menurut satu %atatan *ang ditemui- terda,at sebuah ,erkam,ungan Islam di !umatera Utara *ang diberi nama OTashihO telah ditemui ,ada tahun B&: Masihi bersamaan : 3ijrah. Perkam,ungan ini dihuni (leh (rang$(rang Arab *ang datang ke !umatera ,ada abad ke$C Masihi 0Abdullah Ishak- 1<<: : &1. !.M. 9aEuib al$Attas menegaskan juga baha5a kandungan ,ersuratan Mela*u Islam dengan istilah dan k(nse, serta tulisan 7a5i *ang digunakan menunjukkan sumber Arab atau Timur Tengah sebagai ,un%an*a 03ashim Musa- 2::1: 1B&1.

40

3ubungan ,erdagangan telah,un terjalin antara Alam Mela*u dengan Tanah Arab sejak sebelum kelahiran Islam lagi dan ia berterusan sele,as kelahirann*a. Pen*ebaran Islam di Tanah Arab telah begitu meluas dan termasuklah di Kaman *ang mem,un*ai ,elabuhan ,erdagangan *ang ,enting. Pedagang$,edagang Islam *ang bertum,u di Kaman turut menjalankan akti>iti ,erdagangan dengan Asia Tenggara terutama untuk menda,atkan barangan se,erti ka,ur baruskemen*an dan sebagain*a.

Islam Datang Dari India Para sarjana se,erti !.G. 'atimi- M(ris(n 3aris(n- 6A. +ern dan !n(u%k 3urgr(nje ber,enda,at bandar ,elabuhan Hujerat di India memainkan ,eranan ,enting dalam ,en*ebaran Islam melalui ,erdagangan. Mereka juga ber,enda,at ramai ,emim,in Abbasi*ah dan Umai*ah di Andalus melarikan diri dari,ada tindakan ,ihak berkuasa- sebagai ,elarian ,(litik dan menda,atkan ,erlindungan di India dan juga di Alam Mela*u. 3ujah mereka adalah ber,andukan ke,ada ,ersamaan ma.hab *ang dianuti iaitu ma.hab !*a)ie. B. 3arris(n ber,enda,at mas*arakat 9usantara memandang ke India bagi menda,atkan khidmat nasihat dan bimbingan dalam hal$hal ,erniagaan dan kebuda*aan. Me,erusL hubungan dua hala itu ,enduduk 9usantara berminat dengan Islam *ang telah,un dianuti (leh ,edagang$ ,edagang India 0Abdullah Ishak- 1<<: : B11. Penda,at di atas dibuktikan melalui ,enemuan batu nisan !ultan Malikul !alleh- 6aja !amudera *ang bertarikh 12<C Masihi. Batu nisan ini didak5a diba5a dari Hujerat berdasarkan ,ersamaan dari segi reka bentuk batu nisan di kedua$dua tem,at tersebut 0D.H.?. 3all- 1<MC : 2& 1. 4alau bagaimana,un- sarjana$sarjana tersebut telah bersetuju Islam diba5a ke Pasai melalui ,erdagangan dan batu nisan itu adalah sebagai buktin*a. Islam Datang Dari #hina Menurut sejarah- Islam telah sam,ai ke #hina ,ada .aman ,emerintahan Dinasti Tang iaitu sekitar tahun B&: Masihi dan #ant(n menjadi ka5asan tum,uan utama ,ara ,endak5ah Islam 0A.har- 2::: : 2&B1. Terda,at bebera,a te(ri *ang turut men*(k(ng kedatangan Islam dari #hina. ?manuel H(dinh( De ?>edia mengatakan Islam datang ke 9usantara dari #hina melalui #ant(n dan 3ainan ,ada kurun ke$< Masihi. Penda,at ini terbukti has3 ,enemuan batu bersurat di +uala Berang- Terengganu *ang terletak di ,antai Timur Tanah Mela*u 0Ithman !(h- T.t : C21. O

41

Pada tahun MCM Masihi ,ula telah berlaku ,ember(ntakan di #ant(n *ang men*ebabkan seramai 1:: ::: (rang asing terbunul1.. Akibat ,eristi5a ini telah men*ebabkan ramai (rang Arab$Islam *ang melarikan diri ke +edah dan Palembang. Dalam masa *ang sarna %atatan Dinasti !ung ,ula mengatakan baha5a kedatangan Islam ke Alam Mela*u melalui se,anjang ,antai Laut #hina !elatan dan diba5a (leh ,edagang$ ,edagang Islam dari #hina ,ada a5al<CC 0A.har 3j. Mad Ar(s- 2:::: 2&B1. Bukti kedatangan Islam dari #hina da,at dilihat melalui hubungan ,erdagangan antara (rang$(rang Arab dengan #hina *ang dikatakan telah berlaku sejak sebelum kelahiran Agama Islam lagi. Mereka memba5a barang$barang dagangan se,erti mutiara- sutera dan tembikar dari #hina. Perdagangan antara Arab dengan #hina se%ara tidak langsung me5ujudkan hubungan antara #hina dengan +e,ulauan Mela*u. Menurut la,(ran (rang$(rang #hina Islam- baha5a (rang$(rang Arab Islam telah,un datang ke negara #hina semasa .aman ,emerintahan Maharaja Tai Tsung dari Dinasti Pang 0B2C$B&:M1 0Abdullah Ishak- 1<<: : B&1. 1.1- Kesan, Pen ar%& Dan Peranan Islam Dalam Tama$%n Mela4% +edatangan Islam telah memberi kesan *ang besar terhada, mas*arakat Mela*u. +esan ini juga jelas dilihat di dalam kehidu,anS seharian mas*arakat Mela*u. +ehidu,an mas*arakat Mela*u ban*ak didasari adat dan ajaran Agama Islam. +esan dan ,engaruh Islam dalam tamadun Mela*u adalah se,erti berikut: Agama dan +e,er%a*aan +esan utama *ang diba5a (leh Islam ialah terhada, akidah dan ke,er%a*aan. !ebahagian dari,ada mas*arakat Mela*u telah meninggalkan ajaran agama 3indu$ Buddha dan ke,er%a*aan animisme. Mereka ,er%a*a ke,ada k(nse, ketuhananh(rmat$mengh(rmati antara manusia dan menitikberatkan s(al ,ersamaan taraT. #ara kehidu,an mereka juga telah berubah ke,ada %ara hidu, beragama dengan mengamal dan mengha*ati ajaran Islam dalam kehidu,an mereka. +e,er%a*aan dan agama meru,akan dua as,ek s(sial *ang agak sukar untuk di,isahkan kerana sebahagian besar dari,ada ke,er%a*aan termasuk dalam agama. +e,er%a*aan mas*arakat Mela*u ,ada ,eringkat ,ermulaan adalah berbentuk animisme. Dalam ke,er%a*aan ini mereka mengangga, benda$benda mem,un*ai semangat dan kuasa ghaib. !ehubungan dengan itu- 5ujudlah ,emujaan atau ,en*embahan ke,ada batu$ batu- ,(k(k$,(k(k- sungai$sungai dan )en(mena alam *ang lain. +uasa ghaib itu disi)atkan sebagai hantu- jembalang atau jin *ang menjadi ,enunggu (bjek tersebut 03ar(n Daud- 1<M< : 2B1.

42

Islam mengubah 5(rld >ie5 mas*arakat Mela*u dari,ada mem,er%a*ai r(h- semangat dan de5a$de5a ke,ada mem,er%a*ai Tuhan Kang Maha ?sa- ,er%a*a adan*a nabi$nabirasul$rasul- malaikat dan kitab$kitab sud. +eimanan mereka diikuti dengan amal ibadat se,erti sembah*ang- ,uasa- mengeluarkan .akat dan menunaikan rukun haji. Mas*arakat Mela*u juga mera*akan hari$hari kebesaran Islam se,erti mengadakan sambutan Maal 3ijrahsambutan Maulidur 6asul dan 9u.ul al$Guran.

Perubahan *ang ,aling utama ialah dari,ada sudut ke,er%a*aan *ang mana mas*arakat Mela*u telah di,erkenalkan dan di*akinkan dengan ke*akinan *ang berteraskan tauhid. 'ahaman tauhid telah mengubah 5(rld >ie5 (rang Mela*u dari,ada .aman 3indu$Buddha dengan met(d(l(gin*a- ,en*embahan rajan*a- %iri tertentu dan mas*arakatn*a- alam kha*alann*a- ,en*embahan berhalan*a- ke,ada ajaran tauhid *ang murni 0Muhammad Uthman- 1<CC : 1M&1. +edatangan Islam ke Alam Mela*u telah memba5a ban*ak ,erubahan sebagaimana *ang disebut (leh !*ed 9aEuib al$Attas sebagai men%etuskan suatu .aman baru. Perubahan *ang diba5a meru,akan ,erubahan men*eluruh berteraskan as as tauhid. Im,ak tauhid ini men*ebabkan berlakun*a ,erubahan terhada, Oru,a dan ji5aO Alam Mela*u ini. Ledakan tauhid ini telah meninggalkan .aman kehidu,an t 3induisme dan Buddhisme *ang tiba ,ada abad ke$" dan ke$&M- di mana ,erintah$,erintah dan ajaran Islam itu diterima melalui jenis$jenis akti>iti ,endidikan *ang )(rmal 0A.har 3j. Md Ar(s- 2:: : :"1.

43

Agama Islam di Melaka diha*ati (leh mas*arakat ketika itu sejak agama ini diterima (leh 6aja Mahk(ta Iskandar !hah. Mas*arakat Melaka telah reIa menerima Agama Islam *ang telah dianuti (leh raja mereka. Dengan ,enerimaan ini- mereka berusaha ,ula untuk mengamalkan serta mengha*ati ajaran dan hukum Islam dengan sebaikn*a. +egiatan kemas*arakatan telah berubah dan menggambarkan ,enerimaan dan ,engha*atan mereka terhada, ajaran Islam. +egiatan keagamaan diadakan se,erti mu.akarahkuliah dan %eramah. Pera*aan dalam Islam disambut dengan ,enuh ,engha*atan se,erti sambutan 3ari 6a*a 3aji dan 3ari 6a*a Puasa. Mereka sudah mula mem,elajari al$Guran dan ilmu ta)sir dari,ada ulama *ang ada di Melaka ketika itu. Anak$anak ,ula dididik dengan %ara hidu, Islam 0Lainal Abidin bin Abdul 4ahid- 1<<2 : 2<1. Pen*era,an ajaran Islam juga berlaku tan,a mengganggu mas*arakat *ang ada sehingga akhirn*a menjadikan (rang Mela*u di Alam Mela*u berAgama Islam. Tauhid juga membuahkan kehidu,an beribadah- menghiasi akhlak serta men%etus ,erubahan lain dalam bidang ,(litik- ,erundangan- ,endidikan dan sebagain*a. Berasaskan k(nse, tauhid ini juga lahirlah hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Pen%i,ta. 4alau bagaimana,un- ke,er%a*aan$ke,er%a*aan dan tradisi lama tidak diha,uskan sama sekali. !ebagai %(nt(h- da,at dilihat ,ada ,etikan mantera di ba5ah: 0!amri !ainuddin- 2::" : M1 8+abul aku mena5ar ubat ,(ntianak si anu- +abul Allah +abul Muhammad- +abul Baginda 6asulullah +abul berkat guru La ila ha ilallahMuhammadar 6asulullah8 Mentera ini masih diamalkan (leh mas*arakat Mela*u dalam ,erubatan. Ia tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Perubahan s(sial berlaku dengan adan*a re>(lusi mental *ang diketengahkan (leh Islam dan mas*arakat. Bebera,a as,ek ,emikiran *ang 5ujud da,at membuktikan hakikatn*a. Ajaran Islam mengandungi unsur$unsur rasi(nalisme- di mana Islam telah menekankan k(nse, ,ersamaan tara) sesama manusia di sisi Allah !4T. !emua manusia adalah berasal dari Adam a.s. dan Adam a.s. dijadikan dari tanah. Ber,andukan ke,ada k(nse, rasi(nalisme inilah mas*arakat 9usantara dengan sendirin*a men(lak ke,er%a*aan tah*ul 3indu dan )ahaman animisme 0Abdullah Ishak- 1<<: : 1 1.1.1- Pen$i$i'an $1 "1.

44

Islam memba5a ,erubahan dalam sistem ,endidikan. !ele,as kedatangan Islam g(l(ngan ba5ahan menerima ,endidikan *ang sarna se,erti g(l(ngan atasan. !istem ,endidikan *ang bermula di istana mula beralih ke bebera,a institusi ,endidikan Islam se,erti ,(nd(k dan madrasah. Tradisi keilmuan *ang ditekankan (leh Islam telah mengembangkan ,ula tradisi ,endidikan dan ,engajaran se%ara lebih tersusun. D(r(ngan belajar bermula dengan ,engajaran memba%a al$Guran dan kitabkitab. H(l(ngan ,emerintah dan ,embesar$,embesar ber,eranan ,enting dalam mengembangkan ilmu ,engetahuan. Melalui sistem ,engajian ilmu tersebut lahirlah ,ara %endiaka5an dan ulamaulama Mela*u *ang menjadi ,ega5ai$,ega5ai ,emerintah- guru$guru dan ahli agama. Antara t(k(h$t(k(h Mela*u *ang terkenal ialah !*eikh Abdul Malik Abdullah- !heikh 4an 3asan 4an Ishak dan ramai lagi 03ashim 3j. Musa- 2::" : "B1. T(k(h$t(k(h ini telah ban*ak men*umbang ke arah,erkembangan ilmu ,engetahuan di Tanah Mela*u.

Dalam bidang intelektual dan keilmuan- Islam memberi kedudukan *ang begitu tinggi dengan mem,erkenalkan met(d ilmu berteraskan ilmiah dan rasi(nal sejajar dengan tuntutan Islam. +eilmuan rasi(nal dan intelek *ang di,erkenalkan (leh Islam adalah ,endekatan baru dalam %ara ber)ikir iaitu meninggalkan sesuatu *ang bersi)at tah*ul serta memuja sesuatu *ang bersi)at estetik- ke,ada sesuatu *ang mementingkan akal,emahaman ilmu meta)i.ik serta ,andangan hidu, *ang munasabah ,ada akal *ang sihat 06asid Muhammad- 1<<B : 1":1. +edatangan Islam memba5a ,engaruh *ang besar terhada, sistem ,endidikan. Di Melaka %(nt(hn*a- akti>iti ,endidikan berlangsung di istana *ang juga ber)ungsi sebagai ,er,ustakaan atau tem,at ,en*alinan dan terjemahan. Di sam,ing itu tem,attem,at lain *ang digunakan sebagai tem,at ,engajian ialah rumah$rumah ulama- masjid- madrasah dan surau. +eban*akan guru$guru agama ,ula terdiri dari bangsa Arab. Ilmu$ilmu *ang di,elajari ialah ilmu usuluddin- )iEh dan tasa55u) +itab$kitab utama *ang menjadi ,egangan mas*arakat di Melaka ketika itu ialah aI$Iar al$Man.um (leh Abu Ishak aI$ !hira.i- Ih*a Ulumuddin (leh al$Hha.ali dan Minhaj al$ Talibin (leh al$9a5a5i.

45

Bersama dengan kedatangan Islam di mana$mana sahaja maka berkembanglah ilmu ,engetahuan dan ,endidikan. Di Melaka sendiri- sultan *ang ,ertama bermula dari Megat Iskandar !hah 01"1"M1 hingga sultan$sultan terakhir sebelum 1&11M- begitu mengambil berat tentang ,erkembangan ,endidikan. Pengajian Islam tidak sahaja berlaku di rumah$rumah- masjid$masjid dan surau$surau- bahkan juga di istana sultan. Ulama$ulama asing *ang datang ke Melaka sejak a5al hingga .aman kejatuhann*a se,erti Makhdum !*ed Abdul A.i.- Maulana Abu Bakar- Gadi Kusu)- Gadi Menus- Gadi Mena5ar !*ah- Maulana !adar 7(han- Maulana 7alal aI$Din dan lainlain bukan sahaja dijadikan sebagai se(rang guru bahkan diberi kedudukan *ang tinggi dalam hierarki s(sial di Melaka- setara) dengan ,embesar dan ,entadbir 0Abdullah Ishak- 1<<: : 1"21. 1.1."- Ba&asa Dan Kes%sas#eraan Bahasa Mela*u telah menerima ,engaruh ajaran Islam bermula abad ke$1" Masihi dan berkembang sehingga akhir abad ke$1M Masihi. Pada a5al abad ke$1" kedudukan Agama Islam semakin teguh dan ,en*ebarann*a semakin meluas di Asia Tenggara. Bukti keteguhan kedudukan Agama Islam di daerah ini da,at dilihat dari,ada ke5ujudan ,enggunaan tulisan 7a5i (leh (rang$(rang Mela*u ketika itu. Pada era kerajaan Mela*u Melaka 01"::$1&11M1 misaln*a- bahasa Mela*u menjadi bahasa lingua )ran%a bagi la,an ,uluh em,at bahasa *ang dituturkan (leh mas*arakat Melaka ketika itu. Taha, ,erkembangan bahasa Mela*u dari,ada bahasa Mela*u klasik ke,ada bahasa *ang mem,un*ai nilai ,eradaban *ang tinggi berlaku ,ada dua .aman iaitu .aman ,eralihan 0abad ke$1<M1 dan .aman m(den 0abad ke$2:M1 0Maha*udin 3j. Kah*a- 1<<M: <11. Tulisan Arab mulai di,erkenalkan setelah kedatangan Islam. Dari segi bahasa ,erubahan besar berlaku a,abila mas*arakat Mela*u men*esuaikan ,erkataan Arab ke,ada bahasa Mela*u. Perubahan ini di,ermudahkan setelah tulisan Arab diubahsuai dan dikenali sebagai tulisan 7a5i. Melalui sistem tulisan ini bahasa Mela*u da,at memainkan ,eranan lebih ,enting a,abila digunakan untuk menulis kitab$kitab agama- hika*at$ hika*at- undang$undang dan ,entadbiran.

46

Bahasa Mela*u telah di,ilih sebagai bahasa ,engantar ,ersuratan dan juga sebagai alat ,en*ebaran dan ,en*am,aian Agama Islam di seluruh Alam Mela*u. Tulisan ja5i telah digunakan (leh bahasa Mela*u semasa ,ermulaan kedatangan Islam. Antara )akt(r *ang menjadikan bahasa Mela*u sebagai bahasa ,engantar ,en*ebaran- ,en*am,aian ,ersuratan Islam di Alam Mela*u ialah si)at dalaman bahasa Mela*u dan juga ,eranan *ang dimainkan (leh 5ila*ah dan daerah Mela*u di !umatera dan di !emenanjung Tanah Mela*u dalam ,en*ebaran Agama Islam ke seluruh ke,ulauan Mela*u. Penggunaan bahasa Mela*u sebagai bahasa ,engantar Agama Islam telah menaikkan tara)- ke%eka,an dan ke5iba5aann*a. Antara sumbangan terbesar Islam ke,ada mas*arakat di Alam Mela*u adalah ,engaruhn*a terhada, ,erkembangan bahasa Mela*u. !ebagai bahasa k(munikasi di Tanah Mela*u- bahasa Mela*u meru,akan as,ek tera5al menerima ,engaruh Islam. Pemindahan ilmu beru,a ajaran Islam dari,ada al$Guran dan al$3adith *ang kedua$duan*a dalam bahasa Arab berlaku dalam gerakan dak5ah se%ara langsung *ang dijalankan (leh ,endak5ah$,endak5ah dari negara Arab- India dan #hina. Pemindahan ilmu dari bahasa Arab ke dalam bahasa Mela*u telah men*ebabkan berlakun*a ,erkembangan keilmuan *ang ,esat di Alam Mela*u. +edatangan Islam mengangkat martabat bahasa Mela*u ke arah mengungka,kan sesuatu *ang bersi)at ilmiah dan sainti)ik sehingga men%a,ai tara) lingua )ran%a *ang digunakan se%ara meluas di Alam Mela*u. Terda,at ,enggunaan kata dari bahasa Arab *ang di,injam dan diguna,akai dalam bahasa Mela*u. +edatangan Agama Islam juga telah memba5a ,erubahan *ang besar terhada, 5arisan kesusasteraan Mela*u. Ban*ak hasil kesusasteraan Mela*u ditulis se,erti 3ika*at 9abi Muhammad !.A.4 3ika*at Para 9abi dan 6asul- 3ika*at Para !ahabat- 3ika*at Para Pahla5an Islam dan 3ika*at Ahli$ahli !u)i dan Irang$(rang Kang !alih. Manakala ,uisi terkenal *ang di,engaruhi (leh sastera Islam %(nt(hn*a ialah !*air Perahu- !*air Burung Pingai (leh 3am.ah 'ansuri dan !*air Makri)at (leh Abdul 6au) 'ansuri. Melalui tulisan ja5i agarna Islam telah da,at di,erkembangkan. Bahasa dan kesusasteraan Mela*u juga berkembang melalui tulisan ja5i. Dalam ,ada itu bahasa Mela*u itu telah di,erka*akan dengan kata$kata ,injaman serta istilah dari,ada bahasa Arab. Perkembangan ini da,at dilihat bukan sahaja dalarn kitab serta kar*a sastera semasa ,ada .aman sele,as itu- malah buku$buku !ejarah juga mem,un*ai tajuk asal dalam bahasa Arab se,erti !ulalatus !alatin- Tuh)at al$9a)is- Bustanus$!alatin dan lain$lain lagi 0Lainal Abidin Abdul 4ahid- 1<<2: 2M1.

47

+edatangan Islam ke Alam Mela*u selain memba5a ,erubahan dari sudut akidah- ia juga memba5a ,erubahan dari sudut kesusasteraan. +esusasteraan Mela*u bukan sahaja mengalami ,erubahan dari as,ek ,end(kumentasianmalah turut mengalami ,erubahan dari as,ek tema- bentuk- genre malah matlamat sastera itu sendiri. Para sastera5an menghasilkan kar*a$kar*a *ang sangat luas bidangn*a bukan sahaja ber%(rak )iks*en- teta,i turut meli,uti %abang$%abang ilmu )ekah- ilmu tasa55ut ilmu kalam- )alsa)ah dan sebagain*a 0Ismail- 1<M& : 1:11. Pelbagai hasil kesusasteraan telah di,engaruhi (leh ajaran Islam *ang bertemakan sejarah Islam atau ajaran Islam itu sendiri. Antara %(nt(h sastera ,rasa ialah 3ika*at 9ur Muhammad- 3ika*at Bulan Berbelah- 3ika*at 9abi Ber%ukur dan 3ika*at 9abi Mikraj. 1.1.0- Per%n$an an +edatang%m agarna Islam telah mem,engaruhi sistem ,erundangan di Alam Mela*u. !istem ,erundangan tem,atan turut mengalami ,erubahan se,erti *ang ter%atat dalam 3ukum +ilnun Melaka- Adat Pe,atih dan Adat Temenggung. Undang$undang adat *ang tidak bertentangan dengan ajaran Agama Islam dikekalkan. #(nt(hn*a hakim b(leh menggunakan budi bi%aran*a sarna ada menjatuhkan hukuman ,(t(ng tangan bagi kesalahan men%uri atau,un didenda dan di,enjara sahaja. !etelah Islam datang dan tersebar di seluruh 9usantara sistem ,erundangan mas*arakat Mela*u juga berubah ke,ada sistem adat dan Islam. #(nt(hn*a Melaka mem,un*ai 3ukum +anun Melaka *ang meli,uti tanah- sungai- dusun dan setia, tanah jajahan takluk Melaka. Undang$undang Laut Melaka meli,uti ,erusahaan ,erka,alan,erdagangan di laut dan di darat dan kegiatan *ang berkaitan dengann*a. +edua$dua kum,ulan undang$undang ini adalah didasarkan ke,ada hukum s*ariah dan juga hukum adat *ang telah 5ujud sejak dahulu lagi 0Lainal Abidin Abdul 4ahid- 1<<2 : 2<1. Tradisi ,emerintahan berdasarkan ,erundangan Islam dilanjutkan dalam ,emerintahan Mala*sia hari ini. Perlembagaan Mala*sia menjadikan urusan Islam sebagai urusan negeri. Bidang kuasa tersebut sangat terbatas dan din*atakan se%ara ter,erin%i satu ,ersatu. Manakala di ,eringkat negeri terda,at bebera,a undang$undang *ang telah dikuatkuasakan se,erti undang$undang ,entadbiran Islam- undang$undang mahkamah s*ariah- undang$undang ,entadbiran keluarga Islam- undang$undang ,r(sedur dan keterangan- undang$undang si>il- jena*ah Islam dan lain$lain lagi.

48

Ileh kerana 3ukum +anun Melaka adalah undang$undang induk *ang meli,uti undang$undang lain di dalam negeri$negeri Mela*u- amatlah te,at jika ian*a dijadikan %(nt(h tentang 5ujudn*a ,engaruh Islam dalam ,erundangan. Menurut bebera,a (rang sarjana barat se,erti 4illiam 6. 6()) dan Al)red P. 6ubin- 3ukum +anun Melaka atau Undang$Undang Melaka ,ada dasam*a berasaskan Undang$undang Islam di sam,ing ber,egang ke,ada hukum akal dan hukum adat. Penda,at$,enda,at tersebut adalah sejajar dengan ,erkataan$,erkataan *ang terda,at di dalam undang$undang tersebut antaran*a men*ebut- S...Mengikut hukum Allah- ,ada hukum Allah- menurut dalil al$Guran dan menurut amr bi al$maOru) 5a nah*iOani al$munkarS. Terda,at juga undangundang *ang berhubung dengan jena*ah- muamalah- kekeluargaan- keterangan dan a%ara *ang ber,andukan undang$undang Islam 0A)i)ah Abu Ka.id2:: : "11.

1.1.1- P+li#i' Dan Pemerin#a&an +edatangan Islam telah memberi ,erubahan terhada, sistem ,(litik. #(nt(hn*a- Agama Islam telah diis*tiharkan sebagai agama rasmi di Melaka. !ehubungan itu- bebera,a institusi Islam didirikan bagi membantu mengukuhkan sistem ,entadbiran berasaskan Islam. Antara institusi *ang didirikan adalah 7abatan Agama Islam dan !*ariah. !elain itu kitab Undang$undang Laut dan 3ukum +anun Melaka dihasilkan untuk ,anduan mas*arakat. Bebera,a ja5atan se,erti kadi- imam dan sebagain*a di5ujudkan bagi melaksanakan ,eraturan$,eraturan *ang diteta,kan. !etelah Islam datang dan tersebar di seluruh 9usantara- sistem ,(litik dan ,entadbiran mas*arakat Mela*u tQlah berubah dan di,adankan dengan ajaran Islam. Helaran raja bertukar ke,ada sultan dan disamakan dengan khali)ah se,erti *ang di,erkenalkan dalam sistem ,(litik Islam. Dengan kedatangan Islam juga- terda,at suatu unsur kekuasaan rak*at dalam menentukan ,enubuhan sistem beraja. 6ak*at b(leh mengubah ,erjanjian jika s*arat$s*arat dilanggar (leh raja. +eadaan ini bertentangan dengan asas ,enubuhan *ang disarankan (leh Tajus$!alatin dan Bustanus !alatin *ang menekankan )ardhu bagi ,enubuhan sistem beraja sebagai kurniaan Tuhan ke,ada manusia dan meru,akan suatu ,ekerjaan *ang han*a da,at ditanggung (leh (rang *ang ter,ilih sebagai ,e5aris kedudukan khali)ah.

49

+(nse, de5araja bertukar ke,ada k(nse, sultan. Ia meru,akan suatu gelaran ke,ada (rang *ang diamanahkan mentadbir sesebuah negeri dan ,ada masa *ang sarna ber,eranan sebagai khali)ah Allah !4T di bumi. +e,atuhan dan ketaatan ,ada sultan adalah ke,atuhan *ang bers*arat- bukan ke,atuhan mutlak se,erti k(nse, de5araja. Dalam k(nteks s(sial- Islam mengajar tidak ada ,engkastaan dalam mas*arakat se,erti dalam ,engaruh 3indu$Buddha- sebalikn*a ,embentukan mas*arakat mestilah diasaskan ,ada keadilan *ang bersendikan agama. 6aja dan rak*at- tua dan muda- ka*a dan misk)u semuan*a mem,un*ai ,eranan dalam mas*arakat 0Mi)ah Abu Ka.id- 2:: : &"1. Dari segi ,entadbiran- kerajaan Mela*u Melaka ditadbir (leh se(rang sultan *ang mem,un*ai kuasa ,enuh dalam urusan ,entadbiran negara. !ultan juga ber,eranan sebagai ketua dalam Agama Islam dan ketua negara. !ultan juga bertanggungja5ab mem,astikan ,entadbiran da,at dijalankan dengan baik dan berkesan. Buktin*a- di .aman ,emerintahan Mela*u Melaka- kerajaan amat maju dan stabil. Antara langkahlangkah *ang diambil untuk menjadikan Melaka makmur- aman dan stabil termasuklah 0Lulke)li 3ar(n- 2::&: M11: Penghulu Bendahara mem,astikan keli%inan ,erbelanjaan negara,enguti,an %ukai berjadual- ,erbelanjaan juga ,erlu berhemah. 0b1 Bendahara menjadi ,enasihat utama ke,ada sultan. 0%1 Temenggung dilantik sebagai +etua Pasukan +eselamatan. 0d1 Laksamana dilantik sebagai +etua Angkatan Tentera. 0e1 Para ,embesar membantu sultan dalam ,entadbiran. 0)1 !*ahbandar menguruskan ,entadbiran ,elabuhan dan ,erdagangan asing. Menurut sejarah- +erajaan Melaka telah men*ediakan ta,ak *ang subur bagi ,erkembangan Islam di Tanah Mela*u. Bukti$bukti sejarah menjelaskan baha5a Islam berta,ak di Tanah Mela*u sea5al kurun ke$<M dan sele5at$Ie5atn*a ,ada kurun ke$1&M. Islam telah berta,ak di +elantan- Terengganu dan +edah sebelum terbentukn*a +erajaan Melaka. +eagungan Melaka mula terserlah a,abila ia mengamalkan dasar luar *ang ,ragmatik iaitu dasar berbaik$baik dengan kuasa besar asing ,ada ketika itu se,erti !iam- Maja,ahit dan #hina. Dasar ini mam,u menstabilkan ,(litik Melaka serta memberi ,eluang ke,ada ,erkembangan ek(n(mi dan ,entadbirann*a 0A)i)ah Abu Ka.id- 2:: : 1.1.6- Sis#em Ke'el%ar aan 0a1

50

+edatangan Islam telah memanta,kan lagi sistem kekeluargaan mas*arakat Mela*u. Dalam mas*arakat Mela*u- ,embentukan jati diri dan ,eribadi Mela*u *ang billk- III beragama- berakhlak dan berbudi menjadi keutamaan. +eluarga sebagai agen s(sialisasi : utama dalam mas*arakat menjalankan tanggungja5ab ini dan turnt dibantu untuk k(muniti *ang melaksanakan ka5alan serta tekanan s(sial. Tujuan utaman*a ialah mendidik dan mengajar su,a*a sese(rang anak itu akan menjadi angg(ta mas*arakat *ang baik. !istem kekeluargaan mas*arakat Mela*u berteraskan Islam dan adat. !ejak lahir lagi sese(rang itu dididik berteraskan Islam dan adat sehinggalah mereka de5asa. #(nt(hn*a sebaik sahaja sese(rang itu dilahirkan- ba,a atau datuk akan menga.ankan ba*i lelakiatau mengkamatkan r(h ba*i ,erem,uan. Islam Tujuann*a ke,ada ialah ba*i untuk mem,erdengarkan buat ,ertama kalin*a ke,ada ba*i itu seruan a.an dan kalimah s*ahadah dan meniu,kan dan semangat tersebut.

Pr(ses s(sialisasi ,ada taha, kanak$kanak juga mem,erlihatkan ,enera,an unsur$ unsur Islam *ang berterusan. !ese(rang kanak$kanak sejak kedl lagi diajar k(nse,$ k(nse, d(sa- ,ahala- haram dan sebagain*a. !etelah meningkat umur lima tahun ke atas kanak$kanak jugaOdiajar bersembah*ang- ber,uasa dan lain$lain. !elain itu mereka juga diajar su,a*a h(rmat$mengh(rmati- bert(lak ansur dan mengamalkan nilai$nilai murni dalam menjalani kehidu,an seharian. +edatangan Islam ke Melaka telah merubah sistem kekeluargaan dalam mas*arakat Mela*u. Dalam sistem ,erkah5inan- dida,ati hukum s*arak mem,un*ai ,engaruh *ang besar malah ian*a di%atat di dalam 3ukum +anun Melaka. #(nt(hn*a ,erkara$,erkara *ang berkaitan dengan s*arat ,ernikahan- *ang meneta,kan adan*a 5ali bagi ,engantin ,erem,uan din*atakan dalam 'asaI2&.1- hadirn*a saksi 'asal2B- u,a%ara ijab dan kabul 'asal 2&.2- k(ntrak ,erkah5inan 'asal 2C- talak 'asal 2M.1- dan 5anita$5anita *ang b(leh dikah5ini 'asal 2M.2 0A.mah Abdul Mana)2::1 : 21C1.

Islam men*usun institusi kekeluargaan dengan meletakkan ,embentukan keluarga sebagai asas ke,ada kehidu,an. Ini digambarkan di dalam surah al$Tahrim 0BB1 a*at B1 *ang bermaksud: S3ai (rang$(rang *ang beriman- ,eliharalah dirimu dan keluargamu dari,ada a,i neraka *ang bahan bakarn*a adalah manusia dan batu- ,enjagan*a malaikat$malaikat *ang kasar- *ang keras- *ang tidak menderhaka ke,ada Allah terhada, a,a *ang di,erintahkan9*a ke,ada mereka dan selalu mengerjakan a,a *ang di,erintahkan.S

51

Perkah5inan meru,akan suatu mekanisme ,emeliharaan maruah dan ,engembangan .uriat dan keturunan. Ibu ba,a ber,eranan ,enting dalam ,embentukan institusi keluarga. Ajaran Islam telah menggariskan ,eranan ibu ba,a dalam menjaga dan mendidik anak$ anak dengan didikan Islam. !elain memberikan ,erhatian dan kasih sa*ang anak$anak hendaklah dididik dengan ajaran agama se,erti bersembah*angber,uasamengh(rmati (rang tua dan sebagain*a. +edatangan Islam juga telah men*usun institusi kekeluargaan mas*arakat Mela*u dengan lebih teratur. Islam telah menentukan garis ,anduan dalam membina keluarga berasaskan ajaran Islam. #(nt(hn*a dalam ,emilihan j(d(h- tanggungja5ab suami- tanggungja5ab isteri dan tanggungja5ab anak$anak terhada, ibu ba,a. !elain itu ,elbagai adat dan buda*a Islam ,erlu diha*ati (leh ibu ba,a dalam mendidik anak$anak se,erti meletakkan nama *ang baik ke,ada anak mereka- mengadakan akikah- men*usukan anak selringga berumur dua tahun- mendidik anak$anak su,a*a menjadi manusia *ang beriman- bertaE5a- berakhlak mulia dan mengh(rmati kedua ibu ba,a mereka. 1.1.>- A$a# Dan (ara Hi$%5 Tradisi animisme dan 3induisme telah diganti dengan adat dan %ara hidu, Islam *ang dilakukan sejak indi>idu itu lahir di dunia hinggalah hari kematiann*a. Islam telah mengubah %(rak hidu, mas*arakat Mela*u di dalam segala as,ek kehidu,an manusia. Adat resam mas*arakat Mela*u di,erkemaskan lagi dengan ajaran Islam. 4alau bagaimana,unsetelah kedatangan ajaran Islam- adat dan %ara hidu, mas*arakat Mela*u *ang tidak bertentangan dengan ajaran Islam masih terus diamalkan. Adat adalah suatu ,erbuatan atau ,erlakuan menurut kebiasaan mas*arakat atau bangsa *ang berkenaa.Mas*arakat Mela*u mengangga, adat sebagai undangundang hidu,. Mereka mematuhi adat serta mengh(rmatin*a dengan ke*akinan baha5a melanggar adat diangga, sebagai suatu sika, atau ,erbuatan buruk dan akibatn*a akan mer(sakkan diri dan sekaligus men%emarkan kesejahteraan hidu, mas*arakat 0Asmad- 1<<:: "1. Adat resam ,ula ialah kebiasaan %ara hidu, indi>idu dan mas*arakat *ang se%ara n*ata menggambarkan %(rak buda*a sesuatu bangsa.

52

!ebelum kedatangan Islam mas*arakat Mela*u mengamalkan adat tradisi 5arisan nenek m(*ang mereka. A,abila mas*arakat Mela*u mula menganuti ajaran Islam adat$adat dalam mas*arakat Mela*u mula diubahsuai su,a*a tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Adat mas*arakat Mela*u juga telah mengalami ,erubahan dengan kedatangan ajaran Islam di rantau ini. !elain dari,ada mengubah sistem ke,er%a*aan kita- Islam juga telah mengene,ikan adat *ang diangga, ber%anggah dengan akidah dan ke,er%a*aan Islam. Dalam ,r(ses s(sialisasi mas*arakat Mela*u- tradisi animisme dan 3induisme telah diganti dengan adat Islam *ang dilakukan sejak indi>idu itu lahir sehinggalah hari kematiann*a. #(nt(h$%(nt(h Perubahan Adat dan #ara 3idu, adalah se,erti berikut: +elahiran ba*i disambut dengan ,ersia,an tujuh la,is kain kuning- hiasan katil ber5arna kuning- ,ulut kuning dan ,utih. +elahiran ba*i disambut dengan a.an dan kamat Perkah5inan dilakukan (leh kadi dan dua (rang saksi- u,a%ara khatam al$Guran dan ber.anji Mengadakan majlis ba%aan Kasin dan d(a selamat. Memba%a a*at$a*at al$Guran untuk mengelak gangguan s*aitan Perubahan *ang jelas telah berlaku terhada, mas*arakat Mela*u dari segi adat resam dalam kehidu,an. Islam telah mengatur kehidu,an mas*arakat agar kehidu,an *ang dilalui itu berlangsung dalam suasana aman dan harm(ni. Islam telah merubah adat resam mas*arakat Mela*u dengan adat$adat Islam. Tujuann*a adalah untuk kesejahteraan dan keharm(nian hidu, mas*arakat. +esan dari,ada ,erubahan adat ini telah me5ujudkan suasana hidu, *ang lebih teratur- se,erti adat berkeluarga- berjiran tetangga- adat menuntut ilmu- adat berkam,ung dan sebagain*a. Adat Mela*u *ang bersendikan agama menjadi amalan mas*arakat Mela*u. #(nt(hn*a ,antun Mela*u ada men*ebut: 8Bunga %em,aka baun*a harum Pelbagai kembang digubah indah. Adat bermula dengan hukum. 3ukum bersandar di kitab Allah8 Islam telah mengangkat tara) manusia dan men*amakan kedudukan mereka di sisi Allah !4T. la membentuk suatu sistem mas*arakat *ang saling mengasihi dan mengh(rmati. !ejajar dengan realiti tersebut- kedatangan Islam ke Alam Mela*u menjadikan g(l(ngan ba5ahan mula menda,at ,erhatian dan ,engh(rmatan. Tiada lagi sistem kasta *ang berasaskan ajaran agama 3indu diamalkan dalam mas*arakat Mela*u. +(munikasi antara kel(m,(k mas*arakat berjalan dengan baik menerusi si)at h(rmat$mengh(rmatiberg(t(ng$r(*(ng dan bantu$membantu. 1.6-Kesim5%lan

53

Islam memberi ,engaruh *ang besar ke,ada mas*arakat dan tamadun Mela*u. Pr(ses ,en*era,an Islam ini berlaku se%ara ber,eringkat$,eringkat di kalangan mas*arakat Mela*u *ang bermula dari,ada g(l(ngan istana- ,embesar sehinggalah ke,ada rak*at biasa. Pr(ses Islamisasi ini menjadikan mas*arakat Mela*u akhirn*a da,at menerima ajaran Islam dengan baik. Ini kerana keistime5aan ajaran Islam *ang sederhana dan tiada ,aksaan. +edatangan Islam bukan sahaja mengubah ,egangan hidu, mas*arakat Mela*u- malah telah membentuk %ara hidu, baru dalam amalan seharian mas*arakat. Amalanamalan Islam *ang berunsur tah*ul dan khura)at telah ditinggalkan se%ara beransuransur (leh mas*arakat Mela*u. Mas*arakat Mela*u juga telah berubah dari,ada mas*arakat *ang buta huru) ke,ada mas*arakat *ang mengamalkan tradisi keilmuan. #(nt(hn*a galakan dari,ada g(l(ngan ,emerintah telah menjadikan Melaka suatu ketika dulu sebagai ,usat ,embuda*aan ilmu !etelah berlakun*a ,en*ebaran Agama Islam ini- maka Agama Islam dijadikan sebagai teras dalam ,embinaan tradisi buda*a Mela*u. Irang$(rang Mela*u *ang menganut Agama Islam men*edari dan memahami nilai$nilai *ang telah diteta,kan (leh Islam dan berusaha men*esuaikan 5arisan tradisi buda*a dan kehendak$kehendak Islam. Mereka menekankan usaha memu,uk nilai$nilai Islam sebagaimana *ang dikehendaki dari satu generasi ke,ada generasi seterusn*a. Malah- institusi$institusi s(sial dan agama dalam mas*arakat memainkan ,eranan ,enting dalam usaha memu,uk dan mem,ertahankan nilai$nilai s(sial dan agama *ang mereka bina.

54

TAJUK 6

T!K!H-T!K!H TAMADUN ISLAM

SIN!PSIS Bab ini membin%angkan tentang t(k(h$t(k(h tamadun Islam dan t(k(h$t(k(h Tamadun Asia serta sumbangan$sumbangann*a- se,erti T(k(h Islam Imam Al$Hha.ali- Ibnu !ina- Ibnu +haldun- Ibnu 6usd*- al$ +ha5ari.mi. T(k(h$t(k(h

Uni# ini men an$%n i sa#% #aj%'7 &.1: T(k(h$t(k(h Islam $ Iman Al$Hha.ali $ Ibnu !ina $ Ibnu +haldun $ Ibnu 6usd* $ al$+ha5ari.mi Hasil 5embelajaran Di akhir bab ini- ,elajar dihara, da,at; 1$ Membin%angkan tentang ri5a*at hidu, t(k(h$t(k(h Islam *ang terkemuka. 2$ Menghargai jasa dan sumbangan serta ,erjuangan t(k(h$t(k(h islam *ang terkemuka dunia. $ Mengambil ,engajaran dan semangat juang t(k(h$t(k(h dalam men*ebarkan kebenaran.

55

Pendahuluan
!ejarah tamadun dunia telah men%atatkan bagaimana dalam abad *ang kela,an hingga abad ke enam belas- selama ham,ir la,an ratus tahun telah lahir ramai t(k(h$t(k(h %endikia5an islam dalam ,elbagai bidang. Istime5an*a t(k(h$t(k(h ini bukan sahaja bijaksana dan terkenal dalam satu bidang tertentu sahaja se,erti ,erubatan- astr(n(mi- matematik- )alsa)ah,endidikan dan sebagain*a malah mereka juga sebenarn*a telah diiktira) sebagai t(k(h$t(k(h terkemuka dalam ,elbagai bidang sains- )i.ik- astr(n(mi- tekn(l(gi- ,erubatan serta agama.

"MAM Al$6ha4ali

Imam Al$Hha.ali lebih dikenali sebagai ulama tasa5u) dan akidah. Ileh sebab itu sumbangann*a terhada, bidang )alsa)ah dan ilmu ,engetahuan lain tidak b(leh dina)ikan. Al-G&a.ali mer%5a'an se+ran a&li s%3i 4an ber elar B&%jja#%i IslamB. Abu 3amid Ibnu Muhammad al$Tusi al$Hha.ali itulah t(k(h *ang dilahirkan di TusParsU ,ada tahun "&: 3ijrah. !ejak ke%il lagi- beliau telah menunjukkan keu,a*aan *ang luar biasa dengan menguasai berbagai$bagai %abang ilmu ,engetahuan. Beliau bukan sahaja ,r(dukti) dari segi menghasilkan buku dan kar*a teta,i meru,akan se(rang ahli )ikir Islam *ang terulung.

+e%intaann*a terhada, ilmu ,engetahuan begitu mendalam sehingga mend(r(ngn*a menggembara dan merantau dari sebuah tem,at ke tem,at *ang lain untuk berguru dengan ulama$ulama *ang hidu, ,ada .amann*a. !e5aktu berada di Baghdad- Al$ Hha.ali telah dilantik sebagai Mahaguru Uni>ersiti Baghdad. 4alau,un telah bergelar mahaguru teta,i beliau masih merasakan kekurangan ,ada ilmu ,engetahuan *ang dimiliki. Lantaran itu- beliau meninggalkan ja5atann*a dan 56

beralih ke bidang tasa5u) dengan merantau ke Makkah sambil berguru dengan ahli$ahli su)i *ang terkenal disana !elain belajar dan mengkaji-. Al$Hha.ali juga ban*ak menulis. Dianggarkan beliau telah menulis :: buah buku men%aku,i ,elbagai bidang ilmu ,engetahuan se,erti mantikakhlak- ta)sir- ulumul Guran- )alsa)ah- dan sebagain*a. 4alau bagaimana,unsebahagian besar hasil tulisann*a telah hangus dibbakar (leh tentera M(ghul *an men*erang k(ta Baghdad. Antara kitab *ang musnah termasuk: ": 7ilid Ta)sir- !irrul Alamain 06ahsia Dua Dunia1dan al Madhnuuna bihi ala Ghairiha 0Ilmu Kang 3arus Disembun*ikan Dari IrangO(rang Kang Bukan Ahlin*a-1. #uma M" buah buku tulisan beliau *ang berja*a diselamatkan se,erti Al MunEi. Mm al Dhalal 0Pen*elamat +esesatan1- Taha)ut al 'alsa)ah 0Penghan%uran 'alsa)ah1Mi.anul Amal 0Timbangan Amal1Ih*a Ulumuddin 0Penghidu,an Pengetahuan1- Mahkun 9a.ar )Mengenai Ilmu L(gik1- Mi*arul Ilmu- dan MaEsadil 'alsa)ah 0Tujuan 'alsa)ah1. Meski,un Al$Hha.ali ban*ak menulis mengenai )alsa)ah teta,i beliau tidak diangga, sebagai se(rang ahli )alsa)ah. Malah keban*akan ,enulis mengg(l(ngkan Al$Hha.ali sebagai se(rang *ang memerangi dan bersika, anti)alsa)ah. Pandangan ini berdasarkan tulisan Al$Hha.ali dalam buku Taha)ut 'alsa)ah *ang ban*ak mengkritik dan menge%am )alsa)ah. Bahkan dalam buku tersebut- Al$Hha.ali men*atakan tujuan men*usun buku itu adalah untuk menghan%urkan )alsa)ah dan menggugat ke*akinan (rang terhada, )alsa)ah. 9amun begitu- ,andangan baha5a Al$Hha.ali se(rang *ang anti)alsa)ah tidak di,ersetujui (leh bebera,a (rang sarjana. Biar,un tidak ada se(rang ,un *ang b(leh mena)ikan ke%aman Al$Hha.ali terhada, )alsa)ah se,erti *ang ditulis dalam buku Taha)ut 'alsa)ah itu teta,i ,erlu diingat$ kan baha5a sika, ske,tis 0ragu1 dan kritikann*a terhada, )alsa)ah meru,akan sebahagian ,r(ses ilmu )alsa)ah itu sendiri. 3al ini kerana tugas ahli )alsa)ah bukan semata$mata untuk men%ari kebenaran dan ,en*elesaian terhada, sesuatu masalah teta,i juga men%abar serta membantah ,en*elesaian *ang dikemukakan terhada, ,ermasalahan 57

tersebut. +alau men*elusuri ,erjalanan hidu, Al$Hha.ali maka akan dida,ati baha5a beliau meru,akan ilmu5an Islam ,ertama *ang mendalami )alsa)ah dan kemudian mengambil sika, mengkritikn*a. 4alau,un Al$Hha.ali kurang senang dengan )alsa)ah dan ahli )ilsa)at teta,i dalam buku MaEasid al 'alasi)ah.- beliau telah mengemukakan kaedah )alsa)ah untuk menghuraikan ,ers(alan *ang berkaitan dengan l(gik- ketuhanan- dan )i.ikal. Menurut Al$Hha.ali- )alsa)ah b(leh dibahagikan ke,ada enam ilmu ,engetahuan ialah matematik- l(gik- )i.ik- meta)i.ik- ,(litik- dan etika. Bidang$bidang ini kadangkala selari dengan - agama dan kadangkala ,ula sangat berla5anan dengan agama. 9amun begitu- agama Islam tidak menghalang umatn*a dari,ada mem,elajari ilmu ,engetahuan tersebut sekiran*a mendatangkan kebaikan serta tidak menimbulkan kemudaratann*a. Um,aman*a agama tidak melarang ilmu matematik kerana ilmu itu meru,akan hasil ,embuktian )ikiran *ang tidak b(leh dina)ikan sele,as ia di)ahami. #uma bagi Al$Hha.ali- ilmu tersebut b(leh menimbulkan bebera,a ,ers(alan *ang berat. Antaran*a ialah ilmu matematik terlalu mementingkan l(gik sehingga b(leh men*ebabkan timbul ,ers(alan *ang berkaitan dengan ketuhanan khususn*a mengenai ,erkara *ang tidak da,at dihuraikan (leh akal )ikiran. Menurut Al$Hha.ali tidak salah ber,egang ke,ada l(gik teta,i *ang menjadi masalahn*a ialah g(l(ngan )alsa)ah *ang terlalu ber,egang ke,ada l(gik- hendaklah membuktikan )akta termasuk ,erkara *ang berhubung dengan ketuhanan atau meta)i.ik. !ebab itulah beliau menentang g(l(ngan ahli )alsa)ah Islam *ang %uba mengungka, kejadian alam dan ,ers(alan ketuhanan menggunakan ,emikiran dari,ada ahli )alsa)ah Kunani. Bebera,a (rang ahli )alsa)ah Islam se,erti Ibnu !ina dan al$'arabi jelas ter,engaruh akan idea ,emikiran )alsa)ah Arist(tle. Maka tidak hairanlah ada antara ,andangan ahli )alsa)ah itu bertentangan dengan ajaran Islam *ang b(leh men*ebabkan kesesatan dan s*irik.

58

Terda,at tiga ,emikiran )alsa)ah meta)i.ik *ang menurut Al$Hha.ali amat bertentangan dengan Islam iaitu Eadimn*a alam ini- tidak mengetahui Tuhan terhada, ,erkara dan ,eristi5a *ang ke%il- dan ,engingkaran terhada, kebangkitan jasad atau jasmani. Al$Hha.ali tidak men(lak ,enggunaan akal dalam ,embi%araan )alsa)ah dan ,enghasilan ilmu ,engetahuan *ang lain. !ebalikn*a beliau ber,enda,atan baha5a ilmu kalam dan ,en*elidikan menggunakan )ikiran b(leh menambahkan ke*akinan dan men*alakan a,t keimanan ,ada hati (rang bukan Islam terhada, kebenaran ajaran Islam. 7adi- ,erkembangan sesuatu ilmu ,engetahuan bukan sahaja bersandarkan ke,uasan akal )ikiran teta,i juga ,erlu mengambil kira as,ek ,erasaan dan hati nurani. Al$Hha.ali menganjurkan su,a*a umat Islam men%ari kebenaran dengan menjadikan al$Guran sebagai sumber *ang utama bukann*a melalui ,r(ses ,emikiran dan akal semata$mata. 7adi- a,a *ang %uba dilakukan (leh Al$Hha.ali ialah mema,arkan kesalahan dan ke,alsuan bidang ,engetahuan *ang ber%anggah dengan agama serta bertentangan dengan ,endirian umat Islam. !ekali gus menunjukkan baha5a Al$ Hha.ali sebenarn*a meru,akan se(rang ahli )alssa)ah Islam *ang men%ari kebenaran dengan ber,andukan al$Guran dan hadis tidak sebagaimana ,emikiran serta ,ermainan l(gik *ang la.im digunakan ahli )alsa)ah Kunani. Perkara *ang ditentang (leh Al$Hha.ali bukan ahli )alsa)ah dan ,emikiran *ang diba5akan (leh mereka teta,i kesalahan- kesila,an- dan kesesatan *ang dilakukan (leh g(l(ngan tersebut. Pada Al$ Hha.ali- tunjang ke,ada ,emikiran )alsa)ah ialah al$Guran itu sendiri.

59

"*#( &"#A

Ibn% Sina : 0?C D 10@ H E F@C D 1C0? M 8 9ama ,enuh beliau ialah Abu Ali 3ussien bin Abdullah b. 3assan b. Ali Ibn. !ina. Beliau juga dikenali sebagai A>i%enna di kalangan (rang ?r(,ah.Ibn !ina dilahirkan di Bukhara- Turkistan ,ada "2"3A<M:M. Beliau meninggal ,ada "M 3A1: CM ketika berusia &C tahun. La#arbela'an Pen$i$i'an !ejak ke%il lagi Ibnu !ina telah mem,elajari ,elbagai bidang ilmu agama; tauhid - )ekah dan tasau) dari keluargan*a. Pada umur 1: tahun beliau telah berja*a mengha)a. Al $ Guran. !eterusn*a beliau telah mendalami ilmu dalam bidang ,erubatan- )i.ikmatematik dan astr(n(mi. Pada umur 1C tahun beliau telah diiktira) sebagai d(kt(r ,erubatan. Ibnu !ina telah berja*a menghasilkan sebuah buku utama menjadi rujukan terkenal di seluruh dunia dan diiktira) sebagai mutiara dalam bidang ,erubatan iaitu Ganun 'i al $ Tib ketika berusia 1M tahun. S%mban an-s%mban an Ibn Sina Ibnu !ina telah meninggalkan bebera,a buku *ang bermutu tinggi terutama dalam bidang ,erubatan- )alsa)ah- mantiE dan )i.ik. Buku Ganun 'i al $Tib *ang menghuraikan seban*ak CB: jenis ,en*akit dan kaedah ,erubatann*a. Diantara,en*akit *ang menjadi kajian beliau adalah jantung- ,en*akit TB. saluran darah- ulser- ,sik(l(gi,en*akit sara)- bengkak (tak dan ,en*akit kanak$kanak. Bebera,a ,enemuan baru beliau ,ada masa itu ialah ubata$ubatan herb. Miner(l(gi dan bius. Buku ini meru,akan buku rujukan bidang *ang muktabar dalam bidang ,erubatan *ang telah diterjemahkan kedalam berbagai bahasa asing- termasuklah bahasa Latin dan Inggeris. Di sam,ing itu beliau juga menemui bebera,a ,erkara tentang si)at l(gam- ,embentukan lembah dan 60

huraian r(h. Penemuan$,enemuan amat ,enting dalam dunia ,erubatan dan sebagain*a. Kar4a- Kar4a Ter'em%'a 1. 2. . ". &. Ganun )i al $ Tib 0 ,erubatan 1 +itab al $ !i)at 0 ,erubatan 1 +itab al$ 9ajah +itab al $ Is*arah 0 berkaitan alam tabie 1 As$!*i)aJ 'il 3ikmah

Bi$an Ma#ema#i' Bidang matemetik adalah satu bidang *ang ,enting untuk urusan kehidu,an seharian se,erti urusan muamalat- ,embahagian harta ,esaka dan sebagain*a. !*stem n(mb(r *ang bermula dengan si)ar 0:1 adalah berasal dari ,engaruh Islam- )ungsi kuaderik 0 R2 V 2R V1 P 0R V 11 0R V11- Trig(n(mmetri !in A P !in B P !in #. a 1AB dan sebagain*a. b % Pe%ahan dalam ,embahagian ,esaka jelas din*atakan dalam al$Guran iaitu W- 1A - X-

"bn Khaldun Ibn +haldun atau nama sebenarn*a 4ali al$Din Abd al$6ahman bin Muhammad bin Abu Bakar Muhammad bin al$3asan lahir di Tunis ,ada 1 6amadan C 23 +eluargan*a berasal dari,ada keturunan Arab 3adramaut *ang ,ernah meneta, di !er>ille- Ital*dan !e,an*(L Akhirn*a ber,indah dan meneta, di A)rika Utara semasa ,emerintahan 3a)s Abu Lakari**a- ,emerintah Tunis ,ada 5aktu itu.

61

!e,erti *ang din*atakan sebelum ini- Ibn +haldun menda,at ,endidikan dalam ,elbagai ilmu Islam se,erti al$Guran- alO3adith- ,erundangan Islam- kesusasteraan- )alsa)ahbahasa- dan mantik. Antara gurun*a ialah Muhammad Ibrahim al$Abili- Abu Abd Allah al$7a**ani- Abd Allah Muhammad bin Abd al$!alam. Ibn +haldun menjadi %endekia5an *ang agung sehingga disanjung (leh Barat kerana buah )ikirann*a- 4alau bagaimana ,un jarang umat Islam mengkajin*a. !ebenarn*asumbangan ,emikiran Ibn +haldun dalam ek(n(mi ban*ak dimuatkan dalam hasil kar*a agungn*a- al MuEaddimah. Antara te(ri ek(n(mi *ang terda,at dalam kar*an*a masih lagi rele>an dengan masalah ek(n(mi semasa. Ibn +haldun telah membin%angkan bebera,a ,rinsi, dan )alsa)ah ek(n(mi se,erti keadilan 0al adl1- hard5(rking- kerjasama 0%((,erati(n1- kesederhanaan 0m(derati(n1dan )airness. Berhubung dengan keadilan 07usti%e1- Ibn +haldun telah menekankan baha5a keadilan meru,akan tulang belakang dan asas kekuatan sesebuah ek(n(m. A,abila keadilan tidak da,at dilaksanakan- sesebuah negara akan han%ur dan musnah. Menurut beliau- ketidakadilan tidak sahaja di)ahami sebagai meram,as 5ang atau harta (rang lain tan,a sebarang sebab *ang diharuskan. Malah- mengambil harta (rang lain atau menggunakan tenagan*a se%ara ,aksa atau membuat dak5aan ,alsu terhada, (rang lain. Begitu juga kalau meminta sese(rang melakukan sesuatu *ang berla5anan dengan Islam. Beliau mengkateg(rikan ,eram,as harta (rang lain se%ara tidak sah hingga memberi kesan ke,ada kehidu,an isteri dan keluarga sebagai ,aling tidak adil. Menurut beliau lagi- sese(rang *ang membeli harta sese(rang dengan harga *ang ,aling murah termasuk dalam kateg(ri memiliki harta %ara *ang tidak betul. +etidakadilan seum,ama di atas memba5a ke,ada kejatuhan sesebuah negara dan keruntuhan sesebuah tamadun dengan segera. Menurut Ibn +haldun- atas sebab sebab tersebutlah semua bentuk ketidakadilan dilarang (leh Islam.

62

Man%sia $an E'+n+mi Berdasarkan analisis mendalam- dida,ati kesemua te(ri ek(n(mi dan idea Ibn +haldun tentang manusia berdasarkan ke,ada ,rinsi,$,rinsi, dan )alsa)ah Islam. Ibn +haldun tidak melihat )ungsi utama manusia dalam akti>iti ,erek(n(miann*a seum,ama hai5an ek(n(mi 0e%(n(mi% animal1. !ebalikn*a beliau mengangga, manusia itu sebagai manusia Islam 0Islami% manAh(m( Islami%us1 *ang memerlukan ,engetahuan ek(n(mi untuk memenuhi misin*a di atas muka bumi ini. Dalam hal ini- Ibn +haldun menekankan ,erlun*a manusia menjauhi ,erbuatan jahat. !ebalikn*a manusia 5ajib mengikuti ajaran Islam sebagai m(del untuk mem,erbaiki dirin*a dan mesti memberikan keutamaan ke,ada kehidu,an akhirat. Te+ri Pen el%aran Ibn +haldun mengemukakan te(ri baha5a kehidu,an ,erek(n(mian sentiasa menghala ke arah ,elaksanaan keseimbangan antara ,ena5aran dengan ,ermintaan. Menurut beliau ,engeluaran berasaskan ke,ada )akt(r buruh dan kerjasama mas*arakat. Bahkan beliau mengangga, buruh meru,akan )akt(r ter,enting dalam ,r(ses ,engeluaran 5alau,un )akt(r$)akt(r lain se,erti tanah tersedia- tenaga buruh ,erlu untuk menghasilkan matlamat akhir. !elain itu beliau ber,enda,at baha5a kenaikan *ang teta, ,ada ,aras harga amat ,erlu untuk mengekalkan taha, ,r(dukti>iti. Dalam hal ini beliau men*arankan agar mas*arakat melakukan ,eran%angan su,a*a setia, bidang ,ekerjaan dilakukan (leh (rang *ang mahir dan %eka,. 4alau bagaimana,un- ,ertumbuhan ek(n(mi 0e%(n(mi% gr(5th1 dan ,embahagian tenaga buruh bergantung ra,at dengan ,asaran. Di sini da,atlah din*atakan baha5a te(ri ,embahagian tenaga buruh- ,engkhususan tenaga buruh- dan ,ertukaran *ang dikemukakan (leh Ibn +haldun 1:: tahun lebih a5al dari,ada Adam !mith

63

Ibn% -%s&$ :6"C-6F6 Hijra&8

Lebih dikenali dibarat dengan nama SA>err(esS. Lahir di +(ta #(rd(>a- !e,an*(l. 9ama sebenar: Abu Al 4alid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Ahmad Bin 6ushd. Helaran: SPendita Abu 4alidS. Pernah menjadi hakim di +(ta !e>ille dan +(ta #(rd(>a. 2alsa3a& Hi$%5 3idu, sederhana dan bersahaja tan,a mem,edulikan tentang ,akaian- harta benda atau masa de,an. Bersi)at ,emurah ke,ada semua (rang meski,un mereka *ang ,ernah memusuhi atau menghinan*a. Bersi)at rendah diri terutama ke,ada (rang$(rang miskin- teta,i mengambil berat tentang harga diri- maruah dan ,antang merendah diri ke,ada S%mban an 1. +ulili*ah )it $ Thibb $ mengandungi 1B jilid mengenai ,erubatan se%ara umum. 2. Mabadil 'alsa)ah 0Pengantar Ilmu 'alsa)ah1. . Ta)sir Urju.a $ mengenai ,erubatan dan tauhid- Taslul. ". +as*)ul Adillah $ tentang ilmu kalam dan mengungka, ,ers(alan )alsa)ah dan agama. (rang$(rang *ang ber,angkat besar.

64

&. Taha)atul Taha)ut $ mengulas buku Imam Al$ Hha.ali berjudul !ahafatul 9alaisafah$ B. Mu5a)atil 3ikmah 4al !*ariOa $ membi%arakan ,ersamaan )alsa)ah dengan agama. Al- Bir%ni : F?0 M E 0>" H - 1C1@ H E 11C H 8 9ama ,enuh ialah Abu 6a*han Muhammad bin Ahmad al$Biruni. Dilahirkan di 'arsi tahun B2 3 A <C M. Beliau adalah se(rang ,utera 6aja Parsi. Di ,eringkat a5al beliau ban*ak mem,er(leh ilmu ,engetahuan dari,ada Abu 9asr Mansur bin Ali 7ilani se(rang ,akar matematik. Beliau adalah se(rang sarjana terkenal ,ada akhir abad ke$ " 3ijrah A ke1: Masehi. Al$Biruni mahir ge(metri- algebra dan matematik. Disam,ing ,akar dalam bidang matematik beliau juga meru,akan ,akar dalam bidang astr(n(mi- sejarah dan bahasa.

S%mban an-s%mban an al-Bir%ni Antara kar*a beliau *ang terkenal ialah ?nsaikl(,edia 6asa il al$ Biruni iaitu sebuah rujukan agung dalam bidang matematik dan astr(n(mi. Al$Biruni telah menghasilkan ,elbagai te(ri *ang ,enting dalam bidang matematik dan astr(n(mi. Antaran*a ialah Te+ri Alam Semes#a di mana beliau menjelaskan baha5a alam semesta terletak di luar ,ermukaan s)era *ang terhad. !ejajar dengan ajaran agama Islam *ang menegaskan kekuasaan AllahTuhan ,en%i,ta alam. Al$ Biruni telah men(lak Te(ri Hra>iti sebagai kuasa utama di dunia ini. Al$Biruni juga mengkaji tentang sistem s(lar,anjang tahun s(lar- ,ergerakan matahari- ,r(ses ke5ujudan )ajar dan senja. +ar*a beliau menjadi rujukan ,ara sarjana masa lalu dan masa kini di antaran*a. 1. 2. . 6asail al$ Biruni !ina at al$ Tanjim 0 !eni Astr(n(mi 1 Ta bir al$ Mi.an 5a TaEbir al$ A.man. 65

".

Al$Tahdid.

Al-K&a*ari.mi : ?@C-@6C M 8 Abu Abdullah M(hammad Ibn Musa al $ +ha5ari.mi adalah ba,a Algebra. Beliau lebih dikenali sebagai Al$+h5ari.mi- se(rang ahli sains Islam *ang terulung dalam bidang matematik. Beliau juga meru,akan se(rang ahli astr(n(mi dan ge(gra)i *ang terkenal ,ada .amann*a. 3asil kajiann*a dalam bidang algebra sangat %emerlang. Beliau berja*a

membangunkan ,en*elesaian analitikal dalam ,enembangan garis lurus serta ,ersamaan kuadratik dan kaedah ,en*elesaiann*a. Beliau juga telah membangunkan sistem alg(rithma *ang meru,akan asas ke,ada te(ri ,engatur%araan k(m,uter serta te(ri ge(metri. Al$+h5ari.mi juga meru,akan saintis ,ertama *ang melakar ,eta dunia iaitu ,ada tahun M : Masihi- se,uluh tahun sebelum beliau meninggal dunia. +ar*a utama belaiu ialah: 1. 2. . ". +itab al $ 7am a5al $Ta)reeE bil 3isab al $ 3indi. Al $ Tarikh Al $ MaEala )i 3isab ; al 7abr 5a$al$MuEabilah 0Algebra1 +itab !urat al$Ard 0ge(gra)i1

Bi$an Kesenian Dan Seni Bina !eni bina adalah sebagai keindahan *ang di%etuskan dalam kemahiran binaan dan ,ertukangan merangkumi segala rekabentuk *ang beru,a bangunann *ang di,erbuat dari ka*u- batu- marma - ka%a dan sebagain*a. !enibina meru,akan sebahagian dari bidang kesenian dan meru,akan sebahagian dari kebuda*aan dan ketamadunan *ang dihasilkan (leh kel(m,(k manusia. Manusia akan merasa takjub senang dan tenang dengan keindahan *ang di %i,ta (leh manusia sebagai suatu hasil usaha dan kemajuan *ang di%a,ai. +ehalusan seni bina 66

teta, disanjung selagi ian*a da,at di,eralatkan untuk meningkatkan keimananketak5aan dan amal s(leh. Masjid- rumah- istana dan sebagain*a jika dibina dengan asas keimanan dan ketaE5aan adalah lambang kesenian Islam *ang b(leh dibanggakan. Masjid ,ertama dalam Islam adalah masjid GubaJ. Tiangn*a dari batang tamar- ata,n*a ,ula dari daun tamar. A.an dilakukan dari atas bumbung rumah berdekatan. 6umah 6asuullah membina rumah baginda 1:: hasta ,ersegi. Tiangn*a dari batang tamar dan dindingn*a dibuat dari ke,ingan tanah. 6asulullah sa5 juga membina bangunan kaabah *ang te5lah r(sak dilanda banjir.
+esenian Islam adalah ins,irasi dari al$Guran dan +esenian +erajaan 6(m dan 'arsi.

Bangunan$bangunan di .aman kegemilangan Islam dihiasai dengan ar%ha- ka%a- ukiran 5arna 5arni- khat- a5an larat dan lain$lain.

#uba uji ke)ahaman anda dengan men*ia,kan latihan berikut

A'#i/i#i 1 1. 2. . -%m%san 1. 2. . ". &. Islam ban*ak memberi sumbangan dalam ilmu ,engetahuan. +ita hendaklah men%(nt(hi t(k(h$t(k(h ilmuan Islam terdahulu. +ita hendaklah berusaha bersungguh$sungguh dan tabah dalam menuntut ilmu. !etia, ilmu *ang di,er(lehi hendaklah diamal- diguna- disebarkan ke,ada (rang lain. !entiasa rajin menjalankan kajian dan ,en*elidikan. Bin%angkan a,akah ,erbe.aan intelek Islam masa lam,au dengan intelek m(den sekarang. 9*atakan bidang$bidang *ang b(leh diter(ka (leh umat Islam dengan kemajuan sains tekn(l(gi dan tekn(l(gi maklumat. Dengan menggunakan internet- %ari t(k(h$t(k(h Islam dalam bidang seni bina.

67

B. C.

+ita hendaklah mengembalikan kegemilangan Islam terdahulu dalam ,en%a,aian ilmu ,engetahuan- ,en*elidikan dan ,enemuan baru. !umbangan Islam dalam ,erkembangan ilmu ,engetahuan amat besar ke,ada dunia seluruhn*a.

68

TAJUK >

T!K!H-T!K!H TAMADUN ASIA

SIN!PSIS Bab ini membin)an 'an #en#an (&en Meiji.


Uni# ini men an$%n i sa#% #aj%'7 &.2: T(k(h$t(k(h Tamadun Asia $ T(k(h #ina: +ung 'u Lde dan #heng 3( $ T(k(h India: Mahatama Hanhdi dan !udhaharta Hautma Buddha $ T(k(h 7e,un : T(kuga5a Le*asu dan Maharaja Meiji. Hasil 5embelajaran Di akhir bab ini- ,elajar dihara, da,at; 1$ Membin%angkan tentang ri5a*at hidu, t(k(h$t(k(h tamadun Asia *ang terkemuka. 2$ Menghargai jasa dan sumbangan serta ,erjuangan t(k(h$t(k(h Asia terkemuka. $ Mengambil ,engajaran dan semangat juang t(k(h$t(k(h dalam membangun negara.

#+'+&-#+'+& Tama$%n Asia ser#a (ina, K%n 2% A$e $an

s%mban an-s%mban ann4a, se5er#i #+'+&

H+. T+'+& In$ia se5er#i Ma&a#ama Gan&$i $an S%$&a&ar#a

Ga%#ma B%$$&a. T+'+& Je5%n, se5er#i T+'% a*a Le4as% $an Ma&araja

69

T!K!H-T!K!H TAMADUN (INA


T!K!H (INA 1 - KUNG 2U ADE

+ung 'u Lde Dilahirkan ,ada &&1 s.m. Beliau berasal dari keturunan bangsa5an. Pernah menjadi guru ,ada umurn*a 2: tahun. Beliau meru,akan ,engamal Ajaran #(n)unisme. Mas*arakat #hina telah menjadikan ajaran ini sebagai ke,er%a*aan dan t(k(h #(n)i%ius telah disembah sebagai salah satu de5a ,enting dalam mas*arakat #hina. !e%ara umumn*a ajaran ini menekankan ,rinsi, m(ral *ang tinggi se,erti ,erkemanusiaan 0ren1 kesusilaan 0li1 ketaatan ke,ada ibu ba,a 0Ria(1.

Untuk men%a,ai ketinggian m(ral ini- sese(rang itu haruslah menda,at ,endidikan. Prinsi, m(ral ini juga harus di,ertegaskan ke,ada semua la,isan mas*arakat Beliau dilantik menjadi menteri keadilan kerana ban*ak ilmu berkait dgn kerajaan dan ,entadbiran. +emudian menjadi ,erdana menteri di 4ila*ah Lu selama 1 tahun. Beliau telah mengembara dari satu 5la*ah ke satu 5ila*ah utk menasihati ,embesar negeri ttg %ara ,entadbiran *g baik. Ajaran %(n)usius da,at di,er(lehi dari 2 buah buku iaitu +lasik %(n)u%ius dan Analekta. Buku ini ditulis setelah mebuat ,emerhatian ttg

70

kelemahan2 *g 5ujud dlm mas*arakat terutama dalam ,entadbiran s,t tidak amanah dan masalah m(ral. Beliau ber,enda,at jika jika semua (rang berkelakuan baik dan mengikut ,eraturan maka negara kan berkeadaan baik dan aman. Beliau ,er%a*a m(ral *g baik b(leh membantu menjadikan ,emerintahan *g baik serta menjadi harta *ang ,aling ,enting utk dimiliki (leh semua ,emerintah. PENDAPAT D BENTUK HUBUNGAN DALAM MASYA-AKAT Ada lima iaitu: 11 3ubungan ba,a Dengan anak iaitu ba,a harus berhati baik dan anak harus bertanggungja5ab terhada, (rg tua. 21 3ubungan suami isteri di mana suami harus jujur dgn isteri dan isteri harus tunduk serta mendengar kata suami. 1 3ubungan saudara tua dengan muda "1 3ubungan raja dengan ,ega5ai &1 3ubungan antara sahabat di mana kejujuran menjadi ,ed(man dlm hidu,. +esim,ulann*a hubungan ini menitikberatkan kejujuran dan kebaikan serta sekiran*a keadaan ini tidak di,atuhi nes%a*a berlaku ,e%ah belah dan huruhara di kalangan rak*at.

T!K!H (INA " D (HENG H!.


#heng 3( dikenali juga sebagai Ma& Sam P+ . Beliau dilahirkan dengan nama Ma He di Kunnan 01 C11. Meninggal dunia beserta ,erahun*a han%ur luluh ketanah te,at di 71

Bangkalan01" &1. Meru,akan ,elautA,engembara #hina *ang ,aling terkenal dalam %atatan ":::$tahun #hina.. Pernah bela*ar ke Asia Tenggara- !umatra- Pulau 7a5a!ri Lanka- India- Parsi- !emenanjung Arab- Mesir- dan A)rika jauh ke selatan sehingga ke !elatn M(.ambiEue. Beliau telah meluaskan hubungan ,erdagangan dengan kerajaan$kerajaan di Asiamen(nj(lkan kuasa dan ,engaruh #hina ke seluruh ,elusuk dunia- mengum,ul %ukaimengasaskan k(l(ni 5ila*ah naungan- mengemukakan maklumat tentang 5ila*ah asing- menda,at bantuan bagi mengatasi serangan M(ngg(l

T!K!H-T!K!H TAMADUN INDIA T!K!H INDIA 1 7 MAHATMA GANHDI


Beliau dilahirkan ,ada 2 Ikt(ber- 1MB<- di P(rbandar- sebuah ,ekan ke%il di 5ila*ah Hujarat. +eluargan*a dari kelas ,ertengahan dari kasta Yaish*a. Ba,an*a+aram%hand- meru,akan se(rang 0ewan atau Perdana Menteri di ,ekan tersebut. Manakala ibun*a bernama Putlibai- adalah se(rang 5anita *ang lemah lembut dan 5arak- dan menjadi sumber ins,irasi bagi beliau. !emasa Handhi di sek(lah rendah- beliau tidak menunjuk sebarang ,etanda akan menjadi se(rang t(k(h *ang terkenal. Disek(lah beliau diangga, sebagai se(rang ,elajar *ang Smedi(%reS atau sederhana dan meru,akan se(rang *ang sangat ,emalu. 9amun sejak ke%il lagi- beliau menunjukkan si)atn*a *ang berintegriti. !e5aktu suatu ujian ejaan beliau telah sila, mengeja. Teta,i beliau enggan meniru ka5ann*a5alau,un diberi ,eluang (leh gurun*a. Mengikut adat (rang India ,ada 5aktu itu- beliau telah dikah5inkan ,ada usia *ang muda iaitu ,ada umur 1 dengann*a. tahun ke,ada +asturbai- se(rang gadis *ang seba*a

72

Pada usia 1M tahun- beliau melanjutkan ,elajarann*a di !(utham,t(n- ?ngland dalam bidang undang$undang. Di sam,ing mem,elajari undang$undang- beliau mula menunjuk minat dalam bidang keagamaan. Pelbagai kitab serta buku$buku keagamaan se,erti 3indu- +ristian- Kahudi dan Islam telah menjadi bahan ba%aann*a. Pada 1M<1beliau lulus ,e,eriksaan akhirn*a dan ,ulang ke India sebagai se(rang ,eguam. !emasa di B(mba*- beliau men%uba nasib sebagai se(rang ,eguambela teta,i gagal. Beliau kemudiann*a diarah untuk membela se(rang klien di A)rika !elatan. Lantas beliau,un ,ergi ke negara *ang asing ini. Disana- beliau men*aksikan diskriminasi *ang sangat teruk. Bangsa India- samada ,eniaga mahu,un buruh diangga, sebagai g(l(ngan kelas kedua dan di,anggil SkuliS atau SsamiS. Pengalaman diskriminasi *ang ,ertama berlaku di Marit.burg- ibunegeri 9atal. !e5aktu didalam kereta,i- se(rang berkulit ,utih telah membantah kehadiran se(rang Sber5arnaS di kelas ,ertama dan mengarah beliau untuk ,indah ke kelas ketiga. Beliau enggan menurut kemahuann*a kerana mem,un*ai tiket kelas ,ertama. Akhirn*a beliau serta begn*a telah dihumban keluar dari kereta,i tersebut. Peristi5a ini meru,akan satu tam,aran hebat ke,ada Handhi. Beliau kemudian memutuskan untuk menjadi se(rang akti>is ,(litik agar da,at mengubah undang$ undang diskriminasi tersebut. Handhi kemudiann*a membentuk sebuah gerakan bukan kekerasan disana. +etika kembali ke India- dia membantu dalam ,r(ses kemerdekaan India dari jajahan British; hal ini memberikan ins,irasi bagi rak*at di k(l(ni$k(l(ni lainn*a agar berjuang menda,atkan kemerdekaann*a. 6ak*at dari agama dan suku *ang berbe.a *ang hidu, di India kala itu *akin bah5a India ,erlu di,e%ah menjadi bebera,a negara agar kel(m,(k *ang berbe.a ini da,at mem,un*ai negara mereka sendiri. 6amai *ang ingin melihat ,enganut agama 3indu dan Islam ber,isah dan mem,un*ai negara sendiri. 4alau,un- Handhi adalah se(rang 3indu- beliau men*ukai )alsa)ah dari agama$agama lain termasuk Islam dan +ristian. 73

Beliau ,er%a*a baha5a manusia tak kira agama harus mem,un*ai hak *ang sama dan hidu, bersama se%ara damai di dalam satu negara. Pada 1<"C- India men%a,ai kemerdekaan dan ber,isah menjadi dua negara- India dan Pakistan. 3al ini tidak disetujui Handhi. Prinsi, Handhi- satya%raha- sering diterjemahkan sebagai Sjalan *ang benarS atau Sjalan menuju kebenaranS- telah menjadi sumber ins,irasi berbagai generasi akti>is$ akti>is dem(krasi dan anti$rasisme se,erti Martin Luther +ing- 7r. dan 9els(n Mandela. Handhi sering mengatakan nilai$nilai ajarann*a sangat sederhana- *ang berdasarkan ke,er%a*aan 3indu tradisi(nal: kebenaran 0sat*a1- dan bukan$kekerasan 0ahimsa1. Pada sama. Begitu juga dengan Albert ?instein *ang berkata mengenai Handhi: :1Mun%+in& para %enerasi #eri+utnya a+an su+ar mempercayai #ahawa ada oran% seperti ini yan% pernah hidup di dunia ini$: +ar*a Mahatma Handhi tidak dilu,akan (leh generasi berikutn*a. #u%un*a- Arun Handhi dan 6ajm(han Handhi dan bahkan anak %u%un*a- Tushar Handhi- adalah akti>is$akti>is s(si($,(litik *ang terlibat dalam mem,r(m(sikan gerakan bukan$ kekerasan di seluruh dunia. : 7anuari 1<"M- Handhi dibunuh se(rang lelaki 3indu *ang marah kerana

ke,er%a*aan Handhi *ang menginginkan rak*at 3indu dan Muslim diberikan hak *ang

T!K!H INDIA " 7 SIDHAHA-TA GAUTMA BUDDHA !idhaharta Hautma Buddha


nama aslin*a ialah ,angeran !iddhartha. Beliau dirin*a sebagai BUDDHA bererti meru,akan ,endiri Agama Buddha 0&B !M $ "M !M1- dilahir di Lumbini. Putra raja +a,ila>astu- timur laut India. Beliau mengelarkan (rang *ang diberi ,enerangan

74

Huatama Buddha adalah se(rang ahli )ikir dari India dan juga ,engasas agama Buddha. Beliau adalah anak ke,ada ketua kasta ,ahla5an sak*a dan dikenali sebagai !iddartha ,ada masa mudan*a dan kemudiann*a sebagai sak*amuni- iaitu (rang bijaksana sak*a. Panggilan Hautama Buddha sebenarn*a meru,akan k(mbinasi nama keluargan*a- gautama dengan ,erkataan Buddha iaitu (rang *ang telah diberi ,engajaran. P(k(k ajaran Buddha *ang menurut istilah ,enganutn*a /?m,at kebajikan kebenaran8: +ehidu,an manusia itu ,ada dasarn*a tidak bahagia !ebab musabab ketidakbahagiaan ini adalah memikirkan ke,entingan diri sendiri serta terbelenggu (leh na)su Pemikiran ke,entingan diri sendiri dan na)su da,at ditekan habis a,abila segala na)su dan hasrat da,at ditiadakan 0nir>ana1 Menimbang benar- ber)ikir benar- berbi%ara benar- berbuat benar- %ari na)kah benar- berusaha benar- mengingat benar- meditasi benar.

T!K!H-T!K!H TAMADUN JEPUN T!K!H JEPUN 17 T+'% a*a Ie4as%

T(kuga5a Ie*asu Lahir di Ika.aki 0 1 7anuari 1&" 1 ; meninggal di !hi.u(ka 01 7un 1B1B1.Dilahirkan dengan nama Matsudaira Take%hi*( Meru,akan daim*( dan sh(gun 07eneral1 di 7e,un. Memerintah dari tahun 1B::0resmin*a 1B: 1 hingga turun takhta ,ada tahun 1B:&. Pada tahun Ma% 2" 1B: - ie*asu digelar sebagai !h(gun dan mentadbir dengan 75

menggunakan sistem T(kuga5a !h(gunate. Dikuatkankuasa di 7e,un selama 2:: tahun sebelum kebangkitan Meiji. Telah men*atukan semua negeri$negeri ke%il. Pemerintahan masih ber%(rak )eudal namun terda,at taha, ,entadbiran: Tair( 0 majlis ,enasihat agung1- 6(ju 0 majlis Tertua1dan 3*(j(sh( 0 majlis kehakiman1 Pemerintahan*a dijalankan dengan %ara diktat(r militer *ang kejam.kekuasaan* %enderung bersi)at diktat(r militer *ang kejam.kekuasaan*a %enderung bersi)at abs(lud se,erti di dalam disi,lin (rganisasi kemiliteran.

Mengamalkan dasar ,intu tertutu, 0Perdagangan han*a dii.inkan dengan ka,al *ang datang dari Ti(ngk(kABelanda sahaja1 !amurai *ang menda,at hak keistime5aan *ang lebih dari rak*at biasa.

T!K!H JEPUN " 7 MAHA-AJA MEIJI BI!G-A2I MAHA-AJA MEIJI

Maharaja Meiji 0 9(>ember 1M&2Z : 7ul* 1<121 ialah Maharaja 7e,un *ang ke$122 mengikut susunan ,e5arisan takhta tradisi(nal- memerintah sejak sehinggalah hari kemangkatan baginda.9ama diri baginda 'ebruari 1MBC Mutsuhit( adalah

01.Maharaja Meiji dilahirkan (leh salah se(rang gundik diraja iaitu 9aka*ama K(shik( bersama Maharaja +(mei. !emasa ke,utraab baginda ,ada 1M&2- 7e,un sebuah negara *ang ter,en%il- belum berindustri dan mengamalkan sistem )eudal *ang

76

did(minasi (leh !*(gun T(kuga5a dan daim*( 0tuan tanah1 *ang memerintah lebih 2&: ka5asan ter,en%ar di negara. Pada 11 9(>ember 1MB: baginda se%ara rasmin*a telah dis*tiharkan sebagai Putera 6aja dan dikurniakan nama diri Mutsuhit(. Pada 2 !e,tember 1MBC- Baginda telah mengah5ini Masak( 0kemudiann*a 3aruk(1. !ele,as kemangkatan baginda bermulan*a satu tradisi baru iaitu memberikan .aman ,emerintahan mendiang maharaja ke,ada baginda setelah mangkat.Ileh sebab ,emerintah ketika .aman Meiji 0Pemerintahan +esedaran1- baginda kini dikenali sebagai Maharaja Meiji. Maharaja Meiji adalah simb(l ke,im,inan dalam era Pemulihan Meiji di mana ,emerintahan !*(gun T(kuga5a digulingkan (leh tentera diraja ketika Pe,erangan B(shin.Pengenalan ke,ada sistem baru dalam +erajaan Meiji telah mengha,uskan sistem )eudal dan mengis*tiharkan sistem ,emerintahan dem(kratik untuk kerajaan 7e,un.4alau,un Parlimen telah dibentuk- namun ian*a tidak mem,un*ai kuasa begitu juga dengan Maharaja Meiji.+uasa telah diberikan (leh T(kuga5a ke,ada tangan daim*( *ang mana telah memba5a ke,ada Pemulihan.7e,un sebenarn*a dika5al (leh Henr(- ,emerintah (ligarki *ang mana mem,un*ai tentera- kuasa ,(litik dan kuasa ek(n(mi *ang kukuh. Maharaja Meiji menunjukkan kekuasaan ,(litikn*a *ang lebih lama berbanding dengan ,emerintah sebelumn*a kerana dia adalah m(narki 7e,un *ang ,ertama *ang masih di atas takhta sele,as &: tahun semenjak ,ele,asan takhta (leh Maharaja Igima%hi ,ada tahun 1&MB. Laman Pemulihan 7e,un adalah satu kebanggaan ke,ada negara 7e,un kerana memba5a ,em(denan di 7e,un dan menjadi kuasa *ang men(nj(l di Asia Pasi)ik. Meski,un kadang$kadang di,anggil Mutsuhit( atau Maharaja Mutsuhit( di luar 7e,unmaharaja$maharaja 7e,un han*a digelar dengan nama ,(sthumus mereka di 7e,un. Penggunaan nama diri maharaja itu b(leh diangga, kurang s(,an. !ele,as kemangkatan baginda- 7e,un telah mengalami ,erubahan dari segi ,(litik- s(sial dan industri dan kemudiann*a menjadi salah satu kuasa besar di ,eringkat antarabangsa. SUMBANGAN DAN PE-ANAN MAHA-AJA MEIJI

77

Maharaja Meiji meru,akan ,emerintah 7e,un sele,as kejatuhan era kes*(gunan dan T(kuga5a. Pemerintahan 7e,un diambil alih (leh Maharaja meiji bermula ,ada tahun 1MBM dan berakhir ,ada tahun 1<12. Di ba5ah ,emerintahn Maharaja Meiji7e,un telah mengalami ,erubahan atau e>(lusi *ang besar dalam sejarah negara itu sendiri. Ban*ak ,erubahan$,erubahan *ang telah dilaksanakan (leh beliau sebagai ketua mas*arakat 7e,un- antara langkah *ang ,aling signi)ikan ialah dengan memindahkan ibu negara 7e,un ,ada masa itu- +*(t( ke ?d(.+emudiann*a- ,ada tahun 1MBM- ?d( telah ditukarkan ke,ada T(k*(. PENGHAPUSAN SISTEM 2EUDAL !eterusn*a era ,emerintahan Meiji juga men*aksikan ,engaha,usan sistem

)eudal lama *ang di,raktikkan dalam sistem ,emerintahan 7e,un sebelumn*a. Iligarki Meiji telah mem,engaruhi g(l(ngan$ g(l(ngan daim*( atau,un tuan tanah su,a*a men*erahkan tanah se%ara sukarela ke,ada maharaja *ang mana memba5a ke,ada ,engha,usan semua tanah )eudal ,ada 2< Ig(s 1MC1. !istem hierarki s(sial *ang diaamalkan dahulu juga diha,uskan- dan g(l(ngan samurai juga telah kehilangan hak istime5a dan hak mereka menggunakan ,edang di tem,at$tem,at a5am. Pada !e,tember 1MC1 samurai se%ara rasmin*a diharamkan menggunakan ,edang dan juga hilang status sebagai ,ahla5an. PEM!DENAN SISTEM ANGKATAN TENTE-A DAN LAUT !elain melaksanakan e>(lusi dalam sistem ,emerintahan 7e,un- beliau juga telah mem(denkan angkatan tentera darat dan juga tentera laut. !esuai dengan d(ktrin sebuah negara ka*a dan tentera *ang kuat- ber%(nt(hkan negara dari barat- kerajaan 7e,un *ang di,im,in (leh Meiji telah mem,erkenalkan sistem ketenteraan m(den *ang terdiri dari rak*at biasa0 helmin 1 *ang mana berusia 2: tahun ke atas- dan sistem ini As,ek ,endidikan juga tidak dilu,akan dalam melaksanakan e>(lusi dalam

mem,erbaharui negara 7e,un dan Maharaja Meiji sendiri sedar ,endidikan meru,akan asas ter,enting dalam usaha untuk menjadi sebuah kuasa ek(n(mi dan militari *ang m(den dan sistematik. Beliau juga ber,enda,at baha5a ,endidkan meru,akan asas *ang ,aling ,enting sekali dalam usaha untuk membina sebuah negara *ang kukuh78

dan berlandaskan ,andangan beliau- ,elbagai usaha *ang dilaksanakan bagi memastikan as,ek ,endidikan tidak diabaikan dikalangan rak*at 7e,un. Beratus$ratus ,enuntut 7e,un telah dihantar ke luar negeri bagi mem,elajari sains- ,entadbiran- dan juga teknik ,erindustrian barat- manakla ,akar$,akar- g(l(ngan ,r()essi(nal-serta ,akar tekn(l(gi barat telah digaji (leh kerajaan 7e,un untuk mengajar berbagai kemahiran ke,ada rak*at$rak*at 7e,un . ,ada tahun 1MC1- kementerian Pelajaran 7e,un telah ditubuhkan dan ,ada tahun 1MC2 ,ula- 7e,un telah dibahagikan ke,ada M ka5asan ,elajaran dimana setia, ka5asan akan mem,un*ai sebuah uni>ersiti- 2 buah sek(lah menengah dan 21: buah sek(lah rendah. Di je,un- kanak$kanak *ang berusia B tahun ke atas akan menerima ,elajaran 5ajib selama 1B bulan dan menjelang tahun 1MM: terda,at ham,ir 2M ::: buah sek(lah rendah dengan jemlah murid *ang ham,ir 2 juta. !eterusn*a- ,ada tahun 1MMB Menteri Pelajaran 7e,un 7e,un ,ada masa itu- M(ri Arin(ri mem,erkenalkan satu sistem iaitu- $,elajaran sek(lah rendah di5ajibkan selama M tahun dan sek(lah menengah ,ula mena5arkan kursus selama " tahun. !ek(lah$ sek(lah tinggi$ sek(lah teknikal ,eringkat tinggi ditubuhkan meli,uti bidang ,erubatan -sains ketenteraan- ,ela*aran- ,ertanian- ,erdagangan - ,erikanan dan lain$ lain. Pusat tertinggi sistem ,endidikan 7e,un ialah Uni>ersiti Di raja T(k*( *ang ditubuhkan ,ada tahun 1MMB dan seterusn*a bebera,a buah lagi uni>ersiti Di 6aja telah ditubuhkan di !a,,(r(- +*(t(- dan juga 'uku(ka. !eluruh sistem ,elajaran ,elajaran tertakluk ke,ada ke,erluan negara *ang mana menuntut rak*at menjadi 5arganegara *ang terlatih dan ,enuh dengan ilmu ,engetahuan serta berdisi,lin- dan ,ada tahun 1M<: ,erintah Diraja mengenai ,endidikan telah dikeluarkan *ang men*atakan mengenai ke,atuhan dan ,engh(rmatan ke,ada maharaja harus ditera,kan di dalam kurikulum sek(lah dan institut ,engajian tinggi di 7e,un. UNDANG-UNDANG Dalam sistem ,erundangan ,ula- sistem ,erundangan *ang m(den telah dibentuk bagi mengakaji semula ,erjanjian *ang diangga, tidak adil antara 7e,un dengan kuasa barat *ang ditandatangani antara tahun 1M&:$1MB:$an.Husta>e 6(iss(nade de '(nt(rabe dilantik sebagai ,enasihat +ementerian +eadilan 7,eun ,ada tahun 1MC dan beliau ditugaskan untuk menggubal undang$undang jena*ah m(den *ang dikuatkuasakan ,ada tahun 1MM2. Manakala- undang$undang si>il dan 79

,erdagangan *ang telah digubal- telah,un diluluskan ,ada tahun 1MMM$1MM<. Dan dengan mem(denkan sistem ,erundangan- Maharaja Meiji telah ,un berja*a mengatasi masalah$masalah *ang timbul berikutan ,erjanjian berat sebelah denagn negara$ negara barat. KASUSASTE-AAN !eterusn*a- ,ada 5aktu ,emerintahan Meiji- minat dalam bidang kesusasteraan barat telah berkembang terutaman*a dalam ,enterjemahan hasil kar*a t(k(h barat *ang terkenal se,erti 3(mer- manakala !hakes,eare dan Y(ltair telah menda,at sambutan *ang baik- khususn*a dari g(l(ngan$ g(l(ngan elit dan ,enterjemah *ang terkenal ,ada .aman itu ialah Ida 7uni%hir(. Beliau telah menda,at didikan di Uni>ersiti ?dinburgh- berikut ialah hasil kar*a *ang diterjemahkan (leh beliau ; 11 ?rnest Maltra>ers 21 The Bride () #ammerm((r 1 6(me( and 7uliet "1 The Last Da* () P(m,ei Terda,at juga kar*a$kar*a lain se,erti6(und The 4(rld in ?ight* Da*s dan A 7(urne* t( the M((n se%ara tidak langsung telah,un merangsang minat mas*arakat dan se%ara tidak langsung memudahkan rak*at menerima segala idea- ,engetahuan- sains,emikiran- ,elajaran serta kebuda*aan- hasil dari negara barat. !elain itu- terda,at juga ,erubahan %itarasa dalam bidang kebuda*aan se,erti mu.ik- seni tari- lak(nan san juga seni lukis serta drama drama- dan kum,ulan *ang bertanggungj5ab memulihakan dan mem,erbaharui seni$seni 5arisan tradisi(nal ialah kum,ulan Ikakura Tenshin dan juga !him(mura +an.(n. Dalam ,ada masa *ang sama- mu.ik ga*a Barat juga bertambah ,(,ular dan disukai. Tarian ballr((m menjadi kegilaan g(l(ngan Z g(l(ngan elit dan ,iring$,iring hitam ada dijual di ,asaran dan minat terhada, alat$alat mu.ik dan ga*a mu.ik tradisi(nal tidak dilu,akan. !ebagai %(nt(h-Hagaku *ang meru,akan mu.ik diraja *ang han*a dimainkan di istana raja diberi keutamaan dalam sesuatu majlis rasmi dan juga u,a%ara keagamaan- manakala instrumen$instrumen tradisi(nal 7e,un se,erti !hakuha%hi0seruling buluh1 -k(t( 0alat mu.ik bertali1 dan samisen 0alat mu.ik bertali 80

tiga1 diberi na)as baru. Pengusaha$ ,engusaha )ilem 7e,un juga da,at menguti, ,ulangan *ang luma*an hasil dari,ada )ilem *ang telah di,etik dari adeganka bu ki0 seni drama1. Panggung 5a*ang *ang ,ertama di je,un dibina ,ada tahun 1<: dan ,ada akhir era Meiji- industri ,er)ileman 7e,un berkembang ,esat ditambah dengan ,enggunaan tekn(l(gi *ang m(den. IDEAL!GI DAN KEAGAMAAN !elain as,ek kesusasteraan- as,ek ideal(gi dan agama turut dititikberatkan dalam usaha Maharaja Meiji bagi membentuk negara 7e,un *ang baru.Ideal(gi negara sangat ,enting dan ian*a ber,eranan meninggikan semangat %intakan negara atau nasi(nalsime. Meiji telah mem,erkenalkan ideal(gik( ku t a i*ang mana ,rinsi, ini menekankan keunggulan ker(hanian mas*arakat je,un . 6ak*at juga diseru su,a*a menunjukkan taat setia se,enuhn*a ke,ada raja dan negara dan agama !hint( 9egara telah dijadikan agama rasmi di 7e,un. EK!N!MI PE-TANIAN Langkah ,enting *ang diambil (leh ke,im,inan Meiji ialah dengan menjalan ,em(denan dalam bidang ,ertanian dan ber,enda,at baha5a sebuah ek(n(mi m(den berasaskan industri ka,italisme meri,akan kun%i utama ke,ada keselamatan dan keagunagan nasi(nalisme. Pr(ses ini did(r(ng (leh bebera,a )akt(r Z negara mengalami ,ertumbuhan ,enduduk *ang ,esat- sekt(r ,ertanian tidak da,at menam,ung semua ,enduduk *ang tidak mem,un*ai ,ekerjaan- kerajaan menalami masalah kekurangan *ang teruk dalam ,erdagangan luar negeri dan men*elesaikan masalah ini dengan menambah kuantiti dan jenis ,erindustrian ke negara asing. Pihak kerajaan asing juga men*edari kelas samurai *ang begitu ramai ,erlu diberi ,ekerjaan kerana ,ihak kerajaan tidak mam,u untuk terus memba*ar ,en%en ke,ada mereka. Pr(ses ,em(denan ek(n(mi bermula dengan ,embanguan sekt(r ,ertanian *ang meru,akan d(minasi dalam hasil jumlah ,enda,atan 7e,un dalam tahun 1MC:$an dan 81

1MM:$an. !istem ,emba*aran %ukai juga mengalami ,erubahan dengan menggantikan %ara ,emba*aran lama iaitu dengan mengha,uskan %ara ,emba*aran %ukai dengan hasil tanaman (leh ,etani. Ileh sebab itu ,ara ,etani ,erlu memba*ar %ukai dengan 5ang tunai iaitu seban*ak ,eratus dari,ada nilai tanah sama ada hasil tuaian baik atau tidak. Penuntut dalam jurusan ,ertanian juga dihantar ke luar negeri dan khidmat ,akar asing juga diambil untuk berkhidmat. Ban*ak ka5asan baru telah dibuka bagi menggalakkan ,erkembangan tanaman k(mersil se,erti teh- sutera dan lain$lain lagi. EK!N!MI PE-INDUST-IAN Pemim,in Meiji meletakkan asas bagi ,erkembangan ,erindustrian dengan membina industri baru *ang berasaskan ,erdagangan. Penekanan telah diberikan dalam bidang industri ,ertahanan se,erti ,embinaan ka,al- ,eralatan ,erang dan lain$ lain lagi. Industri ,ertahanan *ang terbesar dalam tem,(h 1MC: hingga 1MM: ialah limbungan ka,al tentera laut *ang terletak di K(kusuka. Dua buah kilang besar juga telah dikel(lakan (leh kerajaan di T(k*a dan Isaka untuk membuat meriam- sena,ang dan ,eluru serta tiga buah kilang untuk membuat ubat bedil di T(k*( dan daerah Humma. +ekurangan kemudahan tekn(l(gi dan ,engurusan *ang %eka, men*ebabkan usaha kerajaan untuk menggalakkan ,en*ertaan m(dal ,erindustrian untuk melabur dalam bidang industri baru. !elain itu- kegagalan ini juga disebabkan (leh keengganan saudagar$saudagar ka*a untuk melabur kerana lebih suka menjalankan akti>iti ,erniagaan se%ara tradi(nal. !ehubungan dengan itu- ,ihak kerajaan menubuhkan bebera,a industri ,embuatan se,erti kilang ,enggulungan sutera m(den- kilang memintal ka,as- kilang benang bulu kambing- kilang simen dan kilang ka%a. +erajaan telah men*erahkan industri ini ke,ada bebera,a s*arikat Mitsui- Mitsubishi- !umit(m( dan bebera,a s*arikat lain lagi kerana memerlukan 5ang untuk melengka,kan industri ,ertahanan. 3al *ang demikian meletakkan asas bagi ke5ujudan ,enggabungan industri *ang dikuasai g(l(ngan ,em(dal ka*a *ang dikenali sebagai Laibatsu. +um,ulan Laibatsu berkembang menjadi k(ngl(merat *ang memainkan ,eranan ,enting dalam menukarkan 7e,un ke,ada sebuah negara ,erindustrian. DASA- KE=ANGAN DAN 2ISKAL 82

+ementerian +e5angan telah di,ertanggungja5abkan untuk membentuk sistem mata 5ang *ang seragam. Pada .aman ,emerintahan kes*(gunan T(kuga5a ,elbagai jenis 5ang kertas dan s*iling telah dikeluarkan. Pada tahun 1MBM- ke,elbagaian jenis mata 5ang ini telah dingantikan dengan 5ang kertas +ementerian +e5angan *ang dikenali dengand aj(ka nsa tsu. Unit mata 5ang ini juga ditukar dari,ada6*( ke,ada Ken *ang diguna,akai sehingga hari ini. +adar nilai tukaran mata 5ang Kense%ara kasarn*a mem,un*ai nilai *ang sama dengan d(lar A!. +erajaan juga menanggung in)lasi dan ,enurunan nilai mata 5ang akibat ,enggunaan jumlah 5ang *ang begitu besar dalam mem(denkan negara 7e,un selain dari,ada meme,erkembangakan bidang k(munikasi- ,emba*aran ,am,asan ke,ada tuan )eudal menum,askan ,ember(ntak g(l(ngan samurai dan lain$lain lagi. 9amun demikian- masalah ini di,ulihkan setelah #(unt Matsukata Masa*(shi menjadi Menteri +e5angan ,ada tahun1MM:. Beliau menangani masalah ini dengan mengenakan %ukai *ang tinggi ke,ada tembakau dan 5ain. !ubsidi kerajaan ke,ada ,elbagai jenis s*arikat dikurangkan dan dasar ,engambilan ,ekerja dikurangkan. Dasar$dasar *ang di,erkenalkan (leh Matsukata ini memb(lehkan kerajaan menarik kembali 5ang kertas *ang diedarkan (leh ,ihak kerajaan seterusn*a mengurangkan in)lasi. !atu sistem kredit m(den di,erkenalkan dan bebera,a buah bank rasmi dan se,ara rasmi di5ujudkan. Bank K(k(hama !,i%e 01MM:1 telah dijadikan bank asing *ang utama- Bank () 7a,an 01MM21 menjadi )iskal kerajaan dan Bank 3*,(the% sebagai badan ,usat bank$ bank ,erindustrian di "C 5ila*ah di 7e,un. Menjelang 1MM2- 1" buah bank kerajaan dan se,ara kerajaan telah ditubuhkan.

83

P!LITIK !ebaik sahaja ,emerintah Meiji menerajui ,emerintahan kerajaan 7e,un- ,ada 7anuari 1MBM- beliau telah mela)a. bebera,a ikrar. Ia bertujuan untuk menaik tara) negara 7e,un su,a*a setara) negara$negara *ang sudah maju di barat. Ikrar Meji mengandungi lima usul iaitu :$ i. Membentuk kerajaan berdasarkan dem(krasi ber,arlimen; ii. Menggalakan *ang menghalang bidang ,elajaran; iii. Mengha,uskan adat istiadat lama *ang menghalang ,r(ses ,em(denan; i>. H(l(ngan atasan diarahkan su,a*a jangan memandang rendah ke,ada(rang$ (rang ba5ahan se,erti ,etani dan ,ega5ai tentera dan a5am; >. Dasar tutu, ,intu dan anti (rang asing adalah tidak menguntungkan dan ,erlu diha,uskan. Pada tahun 1MC - sistem )iskal telah diubahsuai. !istem ba*aran %ukai se%ara tradisi(nal dan ram,asan harta se%ara ,aksaan telah diha,uskan. Ba*aran 5ang se%ara tunai di,raktikan dalam sebarang jenis urusniaga. !atu sistem %ukai ,usat *ang m(den telah ditubuhkan bersama$sama dengan satu sistem 5ang *ang baru. !alah satu langkah m(denisasi *ang dijalankan ialah ,engha,usan sistem )eudal ke,ada sistem ,emerintahan se%ara dem(krasi. Pengha,usan )eudalisme mem,erkukuhkan kedudukan kerajaan Meiji. Ini memb(lehkan kerajaan mem,un*ai kuasa *ang se,enuhn*a ke atas negara dan rak*at. Pada tahun 1MCB sistem )eudalisme dibubarkan se,enuhn*a dan terbentuklah ,emerintahan ,usat. Pemerintah Meiji juga telah menamatkan s*stem [%lass La,isan mas*arakat *ang sebelum ini dikuasai (leh g(l(ngan samurai- ,etukan- ,etani dan ,edagang. !tatus rak*at adalah sama rata dalam menda,atkan keisteme5aan$keisteme5aan sebagai rak*at7e,un khususn*a dalam la,angan ketenteraan dan ,endidikan.Pada 11 'ebruari 1MMB- Maharaja Meiji telah me5ujudkan Perlembagaan Meiji 0Perlembagaan 9egeri 7e,un *ang ,ertama dan bertulis1.Perlembagaan Meiji mengandungi dua buah de5an iaitu De5an Pertuanan dan De5an Per5akilan.

84

85

TAJUK ?

INTE-AKSI TAMADUN ASIA DAN -ELEGENSINYA DI MALAYSIA DAN DUNIA.

SIN!PSIS Bab ini mema5ar'an #en#an in#era'si an#ara #ama$%n Mela4%, (&ina, In$ia $an Je5%n. S+r+#an in#era'si $ili&a# #en#an #ama$%n Asia $alam 5eman#a5an #ama$%n Mala4sia $an $%nia ser#a 'e'%a#an #ama$%n#ama$%n Asia seba ai s%mber r%j%'an. Ke*%j%$an in#era'si #erseb%# $ili&a# ber$asar'an sejara& 'e$a#an an ban sa (ina $an In$ia 'e alam Mela4% $ari se i &%b%n an 5er$a an an, $i5l+ma#i', 5en &ijra&an ser#a 5enem5a#an 'e'al seba ai 5en$%$%'. Disam5in i#% 5r+ses in#era'si an#ara #ama$%n ini memberi 'esan 'e5a$a 5er)am5%ran b%$a4a an#ara #ama$%n.

Unit ini mengandungi Dua tajuk: C.1$ Tamadun #ina dalam ,emanta,an Tamadun Mala*sia dan Dunia. C.2$ +ekuatan Tamadun #ina sebagai sumber rujukan Hasil 5embelajaran Di akhir bab ini- ,elajar dihara, da,at; 1$ Mengetahui jalinan sejarah interaksi antara tamadun Mela*u- #hina- India dan 7e,un. 2$ Mendalami kesan interaksi *ang 5ujud hasil interaksi antara tamadun Mela*u- #hina dan 7e,un. $ Memahami %iri$%iri ,ersamaan *ang dik(ngsi bersama antara tamadun. "$ Memahami %iri$%iri ,erbe.aan *ang 5ujud antara tamadun.

86

?.1- Tama$%n (ina $alam 5eman#a5an Tama$%n Mala4sia $an D%nia.

Pr(s,ek Hl(balisasi: Masalah dan #abaran Dari segi ,ersejarahann*a- negara Mala*sia meru,akan satu dataran bagi ,ertembungan bebera,a tamadun utama Timur dan Barat kerana kedudukann*a dari segi ge(gra)i. Akibatn*a kini- Mala*sia mem,un*ai sebuah mas*arakat majmuk dengan berbilang kel(m,(k etnik masing$ masing mem,un*ai tradisi buda*a *ang berakar umbi dalam tamadun$tamadun *ang bertembung itu. 3akikat ini serta im,likasi$im,likasin*a bagi ,embinaan negara ,erlu disedari dan diambil kira (leh ,ara ,emim,in dan rak*at Mala*sia. Ileh itu- sejak kemerdekaan negara ,ada tahun 1<&C- integrasi nasi(nal diberikan ,enekanan sebagai satu nilai *ang terunggul dalam ,r(ses ,embinaan negara. Dalam hubungan ini- ,u%uk ,im,inan negara hendaklah ber,egang ke,ada integrasi nasi(nal *ang harus berasaskan keharm(nian antara kaum melalui interaksi buda*a dan dial(g ,eradaban serta keadilan terhada, semua ,ihak. Di ,eringkat gl(bal- kemajuan sains dan tekn(l(gi telah meningkatkan tara) hidu, manusia ,ada kurun ke$2: dan a5al kurun ke$21 ini *ang memungkinkan terbentukn*a .aman in)(rmasi 0tekn(l(gi maklumat1. Pr(ses gl(balisasi dalam .aman in)(rmasi ini turut melibatkan Mala*sia. Mala*sia dan negara$negara lain akan menghada,i tiga ,r(s,ek *ang berkaitan iaitu ,ertama- negara$negara harus bekerjasama untuk menangani segala masalah dan %abaran *ang berbangkit dari,ada gl(balisasi; keduainteraksi buda*a dan dial(g ,eradaban akan menjadi lebih giat dan mendalam; dan ketiga- satu set ideal- ke,er%a*aan dan nilai *ang baru harus dikenal ,asti untuk di,atuhi di ,eringkat sejagat. Dalam hubungan ini- 4a5asan 2:2: *ang dilan%arkan ,ada tahun 1<<1 meru,akan %ita$%ita dan strategi ,u%uk ,im,inan negara untuk menghada,i tiga ,r(s,ek gl(balisasi *ang tersebut itu. Pada ketika ini- Mala*sia amat beruntung kerana memiliki satu kha.anah *ang ka*a dengan ,elbagai sumber ker(hanian. !umber$sumber ker(hanian sejagat ini harus digali- diku,as dan diberi ,engertian baru dalam k(nteks semasa. Penemuan$,enemuan dari,ada ,enelitian semula ini akan men*umbang ke,ada ,erumusan ideal- ke,er%a*aan dan nilai untuk negara dan dunia sejagat.

87

Dalam ,r(ses gl(balisasi ini- 5ujud masalah$masalah dalam .aman in)(rmasi. 4alau,un ban*ak kemajuan *ang telah di%a,ai dalam .aman m(den ini- namun manusia masih menghada,i masalah$masalah *ang berkesinambungan semenjak dahulu dan baru *ang lebih men%abar. Antara masalah$masalah tersebut ialah ,ertama,embangunan ek(n(mi dan kebendaan jauh lebih ,esat berbanding dengan ,embangunan ker(hanian. +edua- (leh sebab ,engagihan keka*aan *ang tidak seimbang- sebilangan besar manusia masih menghada,i masalah$ masalah akibat kemiskinan dan kemunduran. +etiga- institusi keluarga dan ,erkah5inan menjadi semakin lemah atau l(nggar kerana disera, (leh unsur$ unsur negati)m(denisasimengakibatkan kemer(s(tan ketenteraman s(sial dan keruntuhan akhlak di kalangan sesetengah mas*arakat m(den. Dan keem,at- akibat eks,l(itasi sumber alam se%ara besar$besaran- ,en%emaran alam sekitar dan gangguan keseimbangan ek(l(gi akan mengan%am kehidu,an manusia. Masalah$masalah tersebut disebabkan (leh kemer(s(tan akhlak dan kelemahan manusia sendiri- se,erti ke%enderungan ke,ada amalan rasuah- si)at tamak hal(ba- si)at mementingkan na)su- si)at mementingkan diri dan sika, materialistik. 7usteru itu- dimensi m(ral dan etika adalah ,enting dan harus diambil kira demi mengatasi masalah$masalah ini. #abaran$%abaran *ang dihada,i (leh rak*at Mala*sia dalam ,r(ses ,embinaan negara dan ,emanta,an tamadun Mala*sia terkandung dalam 4a5asan 2:2:. Antaran*a*ang ,aling utama adalah untuk membentuk sebuah mas*arakat dengan si)at$si)at *ang diingini- su,a*a masalah$masalah ,ada .aman in)(rmasi itu da,at diatasi. Mas*arakat *ang diidamkan adalah se,erti berikut:

1. Mas*arakat *ang dem(kratik- mengamalkan Sdem(krasi Mala*siaS *ang manta,bermua)akat dan ber(rientasikan k(muniti. 2. Mas*arakat *ang berm(ral dan beretika dengan rak*atn*a ber,egang kuat ,ada nilai$nilai agama dan r(haniah serta mem,un*ai standard etika *ang tertinggi. . Mas*arakat *ang matang- liberal dan bert(leransi- su,a*a rak*at *ang berbilang

88

kaum bebas mengamalkan tradisi buda*a dan ajaran agama masing$masing tan,a keterasingan. ". Mas*arakat *ang berkebuda*aan ,en*a*ang *ang berteraskan satu sistem s(sial *ang memegang ,ada k(nse, ke,entingan k(lekti) mendahului ke,entingan indi>idudan satu institusi keluarga *ang teguh su,a*a kebajikan 5argan*a berkisar ,ada keluargadan bukan ,ada kerajaan atau negara.

Da,at dirumuskan baha5a %abaran *ang dihada,i (leh Mala*sia adalah untuk mendirikan sebuah negara$bangsa beretika *ang terdiri dari,ada rak*at *ang beretika*ang menem,atkan ,ula dalam keluarga *ang beretika.

Pada tahun$tahun 1<<:$an- kerajaan Mala*sia telah mem,erkenalkan bebera,a k(nse, dan ran%angan baru untuk merealisasikan matlamat 4a5asan 2:2:. Antaran*a- Multimedia !u,er #(rrid(r 0M!#1 *ang meru,akan satu ,r(jek untuk memenuhi ke,erluan telek(munikasi antara negara dengan dunia ,ada .aman in)(rmasi ini. Pr(jek ini akan melibatkan ban*ak ,elaburan dalam ,embangunan tenaga manusia demi ,erkembangan tekn(l(gi ,eraiatan 0hard5are1 dan ,r(gram ,erisian 0s()t5are1. !elain itu- Mala*sia memerlukan ban*ak lagi tenaga manusia *ang terlatih dalam ,elbagai bidang demi menmgkatkan ,r(dukti>iti setia, sekt(r- khususn*a ,erindustrian dan ,erdagangan. Ileh itu- ,endidikan negara harus di,ertingkatkan dari segi kualiti dan kuantiti. !ehubungan ini- bebera,a in(>asi telah di,erkenalkan dalam bidang ,endidikan. In(>asi *ang agak berkesan ialah sekt(r s5asta dibenarkan melabur dalam bidang ,endidikan terutaman*a ,ada ,eringkat tinggi. Melalui usaha bersama sekt(r a5am dan sekt(r s5asta- kini kemam,uan sistem ,endidikan Mala*sia membekalkan kemudahan$kemudahan untuk latihan dan ,en*elidikan telah meningkat berli,at ganda- di sam,ing melatih dan mengeluarkan sumber tenaga manusia. Dua lagi ran%angan in(>ati) dalam ,endidikan ialah sek(lah bestan 0smart s%h((l1 dan uni>ersiti ma*a 0>irtual uni>ersit*1 *ang menggunakan tekn(l(gi telek(munikasi dari M!#. Perkembangan ini akan mendatangkan ,embaharuan *ang bersi)at re>(lusi dalam ,endidikan- lalu menjelmakan %ita$%ita Mala*sia sebagai ,usat ke%emerlangan ,endidikan di rantau ini dan juga sebuah negara *ang maju ,ada kurun ke$21. 89

!ejak 7ulai 1<<C- Mala*sia dan juga bebera,a buah negara di Asia Tenggara dan Asia Timur mengalami kega5atan ek(n(mi *ang agak teruk. Ileh sebab terda,atn*a ban*ak )akt(r luaran *ang di luar ka5alan negara kita dan dunia- kita mungkin akan menghada,i ,r(s,ek kemer(s(tan *ang umum. 7usteru itu- 4a5asan 2:2: mungkin tidak da,at direalisasikan dalam tem,(h masa *ang diran%angkan. 4alau bagaimana,un- ideal- ke,er%a*aan dan nilai *ang di,egang (leh rak*at dan ,u%uk ,emim,in Mala*sia teta, tidak berubah- sekiran*a 4a5asan 2:2: terus menjadi %ita$ %itan>a. Tama$%n (ina7 -ele/ansin4a $i Mala4sia $an D%nia Berdasarkan mas*arakat ideal *ang digambarkan di atas- 4a5asan 2:2: terus men*atakan ,elbagai 5a5asan rak*at Mala*sia ,ada kurun ke$21 dan strategi untuk merealisasikann*a. 9ilai$nilai *ang harus di(enkan tum,uan da,at dikenal ,asti dari,ada ken*ataan ini. Bahagian mi akan mengenal ,asti nilai$nilai itu dan membandingkann*a dengan nilai$nilai dalam tamadun #ina untuk melihat ,ersamaan dan kaitan antara kedua$dua set nilai itu. Perbandmgan ini dilakukan dengan merujuk ke,ada 5a5asan atau strategi dalam bidang$bidang tertentu iaitu bidang ,(litik- s(sial,sik(l(gi- ek(n(mi- ,endidikar. dan ,emeliharaan alam sekitar. Dalam bidang ,(litik- nilai utama *ang diberikan tum,uan ialah integrasi nasi(nal 0,er,aduan nasi(nal1. !elain itu- *ang ditekankan ialah mengenai ideal dem(krasi 0khasn*a kematangan- kemua)akatan- k(muniti sebagai tum,uan1- keamanan dan keharm(nian- keadilan dan dedikasi terhada, negara. Tamadun #ina *ang berasaskan humanisme dan m(ralisme memang menekankan keharm(nian- kesederhanaankeadilan- ketaatan dan ideal$ideal dem(krasi se,erti *ang terkandung dalam The Hrand Unit* sebagaimana *ang telah dibin%angkan sebelum ini. Dalam bidang s(sial- *ang diidamkan ialah sebuah mas*arakat berm(ral dan beretikaberkebuda*aan ,en*a*ang- bersi)at terbuka dan t(leransi- bersi)at bebas untuk mengamalkan tradisi buda*a dan ajaran agama- bersi)at sainti)ik dan ,r(gresi)- dan berasaskan institusi keluarga *ang kukuh. !ebagai mana *ang telah dibin%angkan 90

sebelum ini- tamadun #ina dalam ,r(ses ,erkembangann*a telah menerima ban*ak ,engaruh agama dan kebuda*aan asing kesan dari,ada interaksi dengan tamadun lain. Tamadun #ina memang bersi)at terbuka dan bert(lak ansur. !elain itu- sistem etika #ina sejak .aman ,urba berasaskan keluarga semata$mata dan mengutamakan kebaikan hati 0bene>(len%e atau %(humanit*1 serta keharm(nian dalam hubungan antara sebarang entiti 0indi>idu- kel(m,(k- alam1. Ileh itu- ajaran +(n)usianisme mungkin memberi ban*ak im,likasi bagi ,emu,ukan kebuda*aan ,en*a*ang dan ,embangunan mas*arakat *ang beretika- liberal dan bebas dari segi agama dan buda*a. Dalam bidang ,sik(l(gi- rak*at Mala*sia harus dibangunkan ,sik(l(gin*a agar selaras dengan as,ek ,embangunan *ang lain terutama ,embangunan kebendaan. !i)at$si)at ,sik(l(gis *ang di,erlukan ialah ke*akinan kendiri se%ara k(lekti)- iaitu rasa bangga kerana keahlian dalam mas*arakat dan ,en%a,aian mas*arakat; bersika, teguh terhada, ,elbagai %abaran; tabah hati mengejar kualiti; dan adan*a ,embebasan ,sik(l(gi 0tidak rasa diri kurang ,enting1. Dalam tamadun #ina *ang ber%irikan ,ers(nalisme sebagaimana *ang telah dibin%angkan- ,emu,ukan kendiri 5ajar diamalkan atas ,remis baha5a manusia berkeu,a*aan untuk men%a,ai semaksima kebaikan dan memberi man)aat. Lanjutan dari,ada ,remis ini ialah ke,er%a*aan baha5a setia, (rang tan,a mengira latar belakangn*a harus dididik dan b(leh dididik. !elain itu- ,emu,ukan kendiri dalam tradisi #ina bertujuan untuk ke,entingan keluarga- negara dan dunia- dan bukan untuk diri sendiri semata$mata. 9*atalah bentuk$ bentuk ,emikiran ini terda,at dalam tamadun #ina *ang sememangn*a rele>an sebagai ,ed(man untuk meran%ang kurikulum dan ,edag(gi bagi ,embangunan ,sik(l(gi *ang dingini. Dalam bidang ek(n(mi- keadilan dan sika, ber,atutan meru,akan dua nilai *ang ,enting. +edua$dua nilai ini khasn*a merujuk ke,ada ,engagihan keka*aan se%ara adil saksama dan ,ekerjaan tidak dikenal ,asti dengan ras. !ebenarn*a keadilan ,engagihan keka*aan adalah salah satu ideal dalam The Hrand Unit*. !elain ituterda,at ban*ak nilai dalam tamadun #ina *ang ,atut ditekankan dalam akti>iti ek(n(mi. Misaln*a- kerajinan- berjimat$%ermat- tanggungja5ab 0k(mitmen1- integriti 91

dan

ketaatan

akan

meman)aatkan

,ertubuhan ,erniagaan se%ara langsung; nilai etika se,erti keharm(nian- kesetiaankes(,anan- ke,atuhan ke,ada n(rma dan ,eraturan- disi,lin din- semangat bekerjasama dan sebagain*a mungkin memberi im,likasi *ang ,(siti) bagU te(ri (rganisasitingkah laku (rganisasi,engurusan ,erniagaan dan ,sik(l(gi ,erindustrian. Dalam bidang ,endidikan- ,endidikan meru,akan kun%i ,embangunan dan medium untuk merealisasikan 4a5asan 2:2:. Ban*ak in(>asi dan %iri baru di,erkenalkan ke dalam sistem ,endidikan sejak tahun 1<<:. +ita harus mengambil satu ,ers,ekti) ,erbandingan su,a*a kebijaksanaan dan )ikiran +(n)usianisme dan tradisi lain da,at digunakan dalam segala ,ertimbangan mengenai ,erkembangan kurikulum dan strategi mengajar dan ,engajaran. Dalam k(nteks ini- 5arisan$5arisan tamadun #ina *ang rele>an dan menarik hati ialah ,ertama- ke,er%a*aan (,timistik ,ada ,(tensi manusia untuk men%a,ai ke%emerlangan indi>idu atau berkel(m,(k; kedua,endidikan sentiasa diutamakan; ketiga- ke,er%a*aan baha5a setia, indi>idu harus dan b(leh dididik; keem,at- ,embentukan ke,eribadian atau ajaran m(ral dan etika diberikan keutamaan; dan kelima- guru harus dih(rmati dan diberi status s(sial *ang tinggi. 9*atalah baha5a 5arisan$5arisan ini adalah ber,un%a dari,ada humanisme,ers(nalismeintelektualisme dan m(ralisme dalam tamadun #ina.

Dalam bidang ,emeliharaan alam sekitar- isu ini menjadi semakin run%ing dan memerlukan ,ersetujuan k(nse,si dan kerjasama di ,ermgkat sedunia. !e%ara asasn*a- manusia ,erlu merujuk ke,ada tradisi *ang menekankan serta mengamalkan hubungan harm(ni antara manusia dengan alam semulajadi. !ehubungan ini- tamadun harus berdial(g antara satu dengan *ang lain su,a*a men%a,ai satu k(nse,si *ang rasi(nal mengenai alam- kaitann*a dengan manusia dan ke5aji,an manusia bagi mengatasi kemer(s(tan mutu alam sekitar. Mengikut ajaran sama ada +(n)usianismeDa(isme atau Buddhisme dalam tamadun #ina- manusia berkedudukan setara) dengan alam- maka manusia harus berusaha memahami ,rinsi,$,rinsi, alam semesta 92

0tian1 su,a*a ter%a,ai satu keadaan *ang dikenali sebagai Skesatuan tian dengan manusiaS. 'ahaman mengenai alam dan keadaan kesatuan ini adalah bersi)at transendensi dan bukan em,irik. 4alau a,a,un- keharm(nian *ang tertinggi darjahn*a harus diusahakan dalam hubungan manusia dengan alam semesta.
?."- Ke'%a#an Tama$%n (ina seba ai s%mber r%j%'an

!elain dari,ada adan*a kaitan tamadun #ina- khasn*a sistem nilain*a dengan Mala*sia dan dunia dalam k(nteks ,embentukan semula sistem etika- ,erlu ditekankan di sini baha5a terda,at tiga kekuatan tamadun #ina sebagai sumber rujukan.

Per#ama, dan sudut kesesuaian. Ideal +(n)usian mengenai ,enubuhan sesebuah negara beretika bersesuaian dengan 4a5asan 2:2:. +edua$duan*a mem,un*ai k(nse,si *ang sama mengenai ke,er%a*aanideal dan nilai.

+hususn*a- keluarga diangga, sebagai satu institusi s(sial ,enting *ang seharusn*a di,elihara dan di,ertahankan. Tambahan lagi- Mala*sia sebagai satu negara$bangsa m(den amat k(mited terhada, ,embangunan ,endidikan- berdasarkan ke,er%a*aan ,ada ,erkembangan se,enuh ,(tensi manusia ,eringkat ,erse(rangan. Dalam hal iniide(l(gi Mala*sia +(n)usianisme *ang berteraskan dan humanismehumanitarianismedunia. intelektualisme dan rasi(nalisme- adalah se%(%(k dengan )ikiran ,endidikan m(den di

Ke$%a, dari sudut sk(, *ang k(m,r%hensi). !ungguh,un +(n)usianisme dikembangkan lebih kurang 2-&:: tahun dahulu- k(nse,sin*a mengenai ,erhubungan s(sial- iaitu Lima Perhubungan 05ulun1- adalah sahih lagi k(m,rehensi)sehingga masa kini. Dalam +(n)usianisme- nilai- si)at m(ral dan ,rinsi, etika *ang berkisar ke,ada lima ,erhubungan s(sial adalah ,enting dan %uku, sesuai untuk memberi ilham ke,ada mereka *ang memikirkan satu sistem nilai *ang se5ajarn*a . Dan 'e#i an4a, dari sudut ka*a dengan 5a5asan dan kebijaksanaan. 4a5asan +(n)usian mengenai masa de,an manusia- se,erti *ang din*atakan dalam The Hrand 93

Unit* amat berkaitan dengan mas*arakat gl(bal. Pada tahun$ tahun kebelakangan ini terda,at ramai sarjana *ang terlibat dalam ,erbin%angan tentang kaitan tamadun #ina dengan dunia m(den dalam ,elbagai bidang termasuk ,(litik- ek(n(mi- ,endidikanketenteraan- ,emeliharaan alam sekitar- ,engurusan ,erniagaan- ,erubatan dan kesihatan. Pelbagai ,enda,at tentang keistime5aan atau keunikan dan juga kelemahan$kelemahan dalam tamadun #ina telah diutarakan. !ebilangan ke%il mereka menegaskan baha5a tamadun #ina *ang 5ujud dan berlangsung beribu$ribu tahun itu mem,un*ai unsur$unsur *ang kurang sesuai ,ada masa kini. 9amun- ,ada keseluruhann*a- keban*akan sarjana ,er%a*a baha5a tamadun #ina mem,un*ai unsur ,(siti) dan kebijaksanaan se,erti *ang telah dibin%angkan. Tegasn*a- se,erti tamadun$ tamadun lain *ang memiliki jangka ha*at *ang lama- tamadun #ina *ang ka*a dengan 5a5asan dan kebijaksanaan akan terus menjadi satu sumber ins,irasi *ang rele>an bagi manusia ,ada kurun ke$21.

#uba uji ke)ahaman anda dengan men*ia,kan latihan berikut

S!ALAN-S!ALAN TUT!-IAL 1. Bin)an 'an 3a'#+r-3a'#+r 'e$a#an an $an 5en &ijra&an +ran (ina $an In$ia 'e Alam Mela4%. ". Jelas'an 'esan in#era'si an#ara #ama$%n Mela4% $an (ina $ari se i b%$a4a $an 'eseniaan beser#a )+n#+&. 0. H%rai'an 5en ar%& Hin$% $alam a$a# resam $an &ib%ran mas4ara'a# Mela4%.

94

TAJUK @

INTE-AKSI TAMADUN ASIA DAN -ELEGENNYA DI MALAYSIA DAN DUNIA

SIN!PSIS Bab ini mema5ar'an #en#an in#era'si an#ara #ama$%n Mela4%, (&ina, In$ia $an Je5%n. S+r+#an in#era'si $ili&a# #en#an #ama$%n Asia $alam 5eman#a5an #ama$%n Mala4sia $an $%nia ser#a 'e'%a#an #ama$%n#ama$%n Asia seba ai s%mber r%j%'an. Ke*%j%$an in#era'si #erseb%# $ili&a# ber$asar'an sejara& 'e$a#an an ban sa (ina $an In$ia 'e alam Mela4% $ari se i &%b%n an 5er$a an an, $i5l+ma#i', 5en &ijra&an ser#a 5enem5a#an 'e'al seba ai 5en$%$%'. Disam5in i#% 5r+ses in#era'si an#ara #ama$%n ini memberi 'esan 'e5a$a 5er)am5%ran b%$a4a an#ara #ama$%n.
Unit ini mengandungi Dua tajuk: @.1- I'#ibar $ari Tama$%n In$ia 7 Pan$an an semes#er $an nilai-nilai 4an rele/ensi 'e5a$a Mala4sia. @."- S%mban an Tama$%n Je5%n as5e' 5+li#i', a ama $an 5en$i$i'an 4an rele/ensi 'e5a$a Mala4sia. Hasil 5embelajaran Di akhir bab ini- ,elajar dihara, da,at; 1$ Mengetahui jalinan sejarah interaksi antara tamadun Mela*u- #hina- India dan 7e,un. 2$ Mendalami kesan interaksi *ang 5ujud hasil interaksi antara tamadun Mela*u- #hina dan 7e,un. $ Memahami %iri$%iri ,ersamaan *ang dik(ngsi bersama antara tamadun. "$ Memahami %iri$%iri ,erbe.aan *ang 5ujud antara tamadun.

95

@.1- I'#ibar $ari Tama$%n In$ia 7 Pan$an an semes#er $an nilai-nilai 4an 'e5a$a Mala4sia.

rele/ensi

PANDANGAN UMUM ke,er%a*aan baha5a terda,at satu tamadun atau ,eradaban *ang sem,urna adalah mit(s- bukan realiti. setia, tamadun mem,un*ai kekuatan$kekuatan 0keunikan1 dan kelemahan$kelemahan *ang tersendiri. kekuatan sesuatu tamadun mungkin terletak ,ada nilai$nilai m(ral- agama- )alsa)ah- ,(litik dan estetik manakala kelemahann*a terletak ,ada nilai$nilai ideal. untuk meneliti dan mengkaji nilai$nilai ideal bukanlah meru,akan suatu tugas *ang sukar teta,i untuk mengidenti)ikasikan kelemahan$ kelemahan dan memahami sesuatu tamadun itu- menjadi satu %abaran.

dari tamadun india- kita da,at memerhatikan dua sudut ,andangan *ang menarik mengenain*a iaitu ,ertama- nilai$nilai ideal dan k(ntradiksi terhada, nilai$nilai itu; dan keduan*a- %ara tamadun ini men*esuaikan diri terhada, ,erkara ini. inilah diangga, iktibar tamadun india *ang menjadi teladan ke,ada .aman m(den masa kini. dalam k(nteks ini- iktibar dari tamadun india dilihat melalui dua as,ek ter,enting iaitu ,ertama,andangan semesta dan kedua- nilai$ nilai. PANDANGAN SEMESTA Si3a# Penerimaan !ejarah India *ang dibahagikan ke,ada tiga .aman- iaitu .aman ,urba- .aman ,ertengahan dan .aman m(den atau masing$masing dikenali sebagai Laman 3induMuslim dan British- telah men*aksikan kedatangan ,enduduk$,enduduk baru dan kemun%ulan buda*a- tradisi- agama- )alsa)ah- bahasa- idea dan sistem baru. Tamadun India da,at meresa,- mengubah suai dan kekal dengan elemen$ elemen dari dalam dan luar India. !emuan*a ini membentuk suatu mas*arakat berbilang buda*a- agama dan kum,ulan etnik dan subetnik di sam,ing terda,at ,erbe.aan berdasarkan kasta96

ka5asan dan bahasa- *ang masing$masing membuka ruang dan ,eluang bagi ,embahagian mas*arakat.

+e,elbagaian dalam mas*arakat men*umbangkan unsur$unsur k(ntradiksi se,erti kebaikan dan keburukan- t(leransi dan tidak bert(leransi- ,er,aduan dan tidak bersatu,adu- kesetiaan dan ketidaksetiaan- ,ersamaan dan ketidaksamaan- integrasi dan ,erasingan- bekerjasama dan ,ersaingan- ,ersetujuan dan k(n)lik- ,ersamaan dan ,erbe.aan- keadilan dan ketidakadilan- dan ,erasaan khuatir dan tidak di,edulikan. Teta,i mas*arakat India tidak ber,e%ah belah atau tidak menimbulkan keadaan huru$ hara 5alau,un bebera,a ,erubahan antaran*a dilakukan dengan kekerasan bukan se%ara sukarela. Mas*arakat India kekal dengan kestabilan 5alau,un terda,at .aman$ .aman *ang men*aksikan ,erubahan ,esat dan radikal kerana serangan luar. Ini kerana ,andangan semesta India *ang menekankan ,er,aduan dalam ke,elbagaian dan dibantu (leh (rganisasi s(sial *ang menerima ,elbagai unsur sambil menentang ,erubahan$,erubahan. Tamadun India- khasn*a tamadun 3indu- telah mengembangkan ,andangan semesta *ang da,at mengharm(nikan ke%enderungan$ke%enderungan berk(n)lik dan lain$lain unsur ke,elbagaian dunia )en(mena. Pandangan semesta (rganik ini- 5alau,un dibentuk berasaskan si)at ker(hanian- menerangkan realiti se,erti *ang dida,ati di ,eringkat dasar 0ultimate1 dan di ,eringkat dunia5i. Pada ,eringkat dasar realiti dilihat sebagai tidak ber,enghujung 0in)inite1 dan tidak terbatas teta,i ,ada ,eringkat dunia5i ia dilihat sebagai bersi)at majmuk dengan ,elbagai nama dan bentuk. Tia,$tia, satu ini diakui sebagai realiti dengan unsur$unsur tersendiri di ,eringkat masing$masing. 4alau,un ,erbe.aan$ ,erbe.aan ini diakui sebagai satu *ang berdasarkan tujuan ia 5ujud dalam k(nteksn*a- mereka ini haruslah dilihat sebagai ,andangan terhad. !ebenarn*a mereka ini adalah mani)estasi ke,elbagaian realiti *ang tidak berbe.a. Unsur$ unsur majmuk- *ang diangga, sebagai mani)estasi realiti mutlak- saling berhubung dan bergantung antara satu sama lain sebagai elemen$elemen keseluruhan *ang berbe.a \di))erentiated t(talit*1. Tia,$tia, satu b(leh menjadi tum,uan bagi memahami keseluruhan. Dengan mengidenti)ikasikan unsur$unsur majmuk dengan

97

keseluruhan-

k(n)lik

*ang

berlaku

di

,eringkat

dunia5i

da,at

diatasi.

7adi ,andangan semesta ini menekankan si)at ,er,aduan di satu ,ermgkat dan si)at majmuk$relati>isme di ,eringkat lain. Pandangan semesta ini lebih bersesuaian dengan unsur$unsur k(m,leks *ang terda,at dalam realiti s(sial- jadi ia bersedia untuk menerima ,elbagai sistem- %(rak kehidu,an s(sial dan ke,er%a*aan$ke,er%a*aan. la tidak menuntut atau diganggu (leh ,rinsi, m(ral *ang terlibat dengan ke,er%a*aan baha5a ia mem,un*ai kebenamn. Pandangan semesta ini membenarkan sese(rang memilih %ara ber)ikir dan melakukan tindakan sendiri. Ileh *ang demikian k(ntradiksi diterima sebagai unsur kehidu,an *ang tidak da,at dielakkan. Pers,ekti) ini menunjukkan bagaimana India da,at menerima dan da,at mengekalkan ,elbagai tradisi- ,andangan dan ,emikiran *ang sering berbe.a. Pendek kata- ,andangan semesta ini bukan sahaja menerima ,erbe.aan dan ke,elbagaian teta,i menuntut su,a*a mereka 5ujud bersama.

!ika, menerima ke,elbagaian- ,erbe.aan dan k(ntradiksi dalam tradisi s(si(buda*a meru,akan sumbangan utama tamadun India ke,ada tamadun dunia. !i)at ini ialah asas ,andangan semesta India *ang asal. la menekankan hakikat baha5a terda,at %ara ber)ikir- %ara hidu, dan %ara membuat sesuatu *ang berbe.a dan alternati) 5alau,un ia bertentangan satu sama lain. !i)at ini membenarkan ke,elbagaian dan menerima hakikat baha5a k(ntradiksi bukan sahaja b(leh 5ujud bersama teta,i harus 5ujud bersama kerana dalam dunia benar semua benda dan ,erkara tidak diaturkan dalam satu sistem *ang teratur- seimbang dan ber,adu. 7adi tradisi ini tidak menuntut baha5a bagi dua ,erkara untuk 5ujud bersama mereka tidak b(leh mem,un*ai unsur$ unsur bertentangan. Misaln*a dalam as,ek agama terda,at ,elbagai ke,er%a*aanamalan dan )alsa)ah *ang diangga, sebagai unsur realiti agama. Dalam ,erkembangan tradisi agama dida,ati de5a$de5i *ang ter,enting ,ada Laman Yeda A5al dengan beribu$ ribu ma.mur su%i di%i,ta dan ,elbagai u,a%ara ,eng(rbanan diadakan. Lama$ kelamaan de5a$de5i ini hilang ke,entingan dan akhirn*a len*a, dari sistem agama (rang Ind( Ar*a. De5a$de5i baru dan ,elbagai sistem agama *ang berbe.a dan kadang$kadang bertentangan mun%ul- semuan*a menegakkan legitimasi dengan 98

men*atakan baha5a mereka didasarkan ,ada Yeda$Yeda. Tradisi India menerima semua ini dengan ke,er%a*aan baha5a mereka ialah unsur$unsur benar 3induisme. !ama ada ia ,(liteisme atau m(n(teisme mahu,un Yaisna>isme atau !ai>isme semuan*a adalah sama bagi se(rang 3indu kerana mereka ialah ,er5akilan simb(lik realiti agama *ang sama.

De5a$de5i ,(liteistik diangga, sebagai ,enjaga nilai$nilai manusia se,erti kesihatankeka*aan- ,anjang umur- kemas*huran dan keja*aan dan mereka b(leh mera*u ke,ada de5a$de5i su,a*a mengurniakan nilai$nilai ini. +(nse, baha5a de5a$de5i menjaga sesuatu *ang dikehendaki (leh manusia meru,akan %ara menegakkan nilai$ nilai manusia dan memberi si)at$si)at ker(hanian ke,adan*a. Bagi mereka *ang mem,un*ai (rientasi ,sik(l(gi dan kemahiran ker(hanian *ang tidak sesuai bagi ,en%anan kehidu,an kekal abadi atau integrasi k(smik b(leh meneruskan usaha men%ari ketuhanan dalam kehidu,an seharian. 7adi ,(liteisme memainkan ,eranan mengikut rangka ke,erluann*a. Pengikut tradisi 3indu tidak melihat a,a jua k(ntradiksi sebab mereka melihat kesahan berhubung dengan tujuan. !elain dari,ada struktur ,luralistik tradisi agama 3indu- India juga men*aksikan kedatangan dua agama utama iaitu Islam dan +ristian dengan tradisi- ke,er%a*aan dan amalan masing$masing. +edua$dua ini 5ujud bersama dengan ke,er%a*aan dan amalan 3indu dan (rang$(rang India menerima semua ini dengan semangat dan minda *ang membenarkan ,erbe.aan dan k(ntradiksi. Di sam,ing itu kita da,at lihat (rang$ (rang India *ang memeluk kedua$dua agama ini kekal dengan ,andangan- unsur dan amalan 3indu. Misaln*a ,rasangka$,rasangka kasta- ketidakbenaran ,erkah5inan semula balu- ,en*embahan ,atung dan amalan u,a%ara diteruskan. +(ntradiksi dengan ajaran Islam adalah ketara sebab terda,at (rang India Muslim *ang men*embah (rang s(leh dan tem,at ,engkebumian 0se,erti !haikh #histi dan Bair(m 9ath1 *ang bertentangan dengan m(n(teisme Islam. Amalan ,en*embahan ,atung$ ,atung se,erti *ang terlihat ,ada (rang #haurishara di Uttar Pradesh *ang men*embah +alka !ahja Mai; Me( dari Punjab men*embahkan de5a$de5a se,erti !iansi- Magti dan La%hi; Turk 9a5a dari Bengal men*embah Lakshmi; (rang Muslim Bengal men*embah !itata- +ali dan Dharmaraj; (rang !hin men*embah lembu dan (rang 99

M(min dari +ut%h men*embah triniti 3indu. Teta,i mas*arakat Muslim termasuk ,emerintah dan ulama menerima amalan$ amalan ini dan tidak men*uarakan bantahan terhada,n*a. Dalam sistem ,emikiran )alsa)ah 3indu terda,at enam aliran iaitu !ankh*a- K(ga9*a*a- Yaisesika- Mimamsa dan Yedanta. !ankh*a membin%angkan 2& tatt>a atau ,rinsi, *ang men*umbang ke,ada ,en%i,taan manakala K(ga menekankan ka5alan badan dan ,an%aindera sebagai %ara men%a,ai ,engetahuan benar tentang 6ealiti Agung. 9*a*a berdasarkan ke,ada l(gik jadi ,enekanan terhada, ,emikiran *ang jelas dan l(gik adalah %ara men%a,ai kegembiraan teragung. Yaisesika men*atakan tentang ,en%i,taan dunia5i dari at(m dan ,ele,asan dari kehidu,an dunia5i bergantung ke,ada keb(lehan mengidenti)ikasikan elemen$elemen at(mik dunia5i. +uasa dan undang$undang dalam kitab Yeda dibin%angkan (leh Mimamsa manakala Yedanta men%adangkan ke5ujudan 6(h Mutlak dalam semua benda- dan tujuan kehidu,an ialah men%a,ai ,en*atuan r(h indi>idu dengan r(h dunia5i. Tentang hubungan r(h indi>idu dan Tuhan terda,at sekurang$kurangn*a tujuh inter,retasi se,erti d>aita 0dualisme1- ad>aita 0tan,a dualisme1- suddhad>aira 0tan,a dualisme se%ara mutlak1>isistad>aita 0tan,a dualisme dengan s*arat1 dan sebagain*a. +esemua aliran )alsa)ah ini 5ujud ,ada masa *ang sama dan me5akili ,andangan berbe.a dan menerangkan ke5ujudan realiti dari sudut ,andangan tertentu. Pandangan berbe.a tidak sehingga men*ingkirkan sesuatu ,andangan lain untuk memahami kebenaran. Pandangan berbe.a sebenarn*a digalakkan (leh keinginan untuk menerangkan mengenai kebenaran dari sesuatu sudut ,andangan. Baha5a terda,at ,andangan *ang berbe.a atau bertentangan antara satu sama lain *ang terus 5ujud dan berkembang menunjukkan keb(lehan dan kesudian (rang India menerima ,andangan *ang bertentangan mengenai sesuatu ,erkara- biar dalam as,ek s(sial mahu,un dalam as,ek agama atau )alsa)ah. Pemikiran )alsa)ah 3indu 5ujud dalam suasana buda*a *ang sama dengan Buddhisme dan7ainisme *ang menekankan )alsa)ah heter(d(ks dan ateistik. +edua$dua agama ini bukan sahaja mengelakkan ,erbin%angan tentang Tuhan teta,i juga mena)ikan realiti dunia )en(mena. D(ktrin ma*a atau illusi tentang dunia5i did(kumentasikan dalam 100

aliran K(ga%ara dan Madh*amika ma.hab Buddhisme Maha*ana dan juga dalam ma.hab Buddhisme 3ina*ana *ang a5al. Tambahan ,ula Buddha sendiri telah men(lak 3induisme- kasta dan kedudukan (rang Brahmin teta,i (rang India sudi menerima agama Buddha dan rarnai *ang telah memelukn*a. !emangat dan minda (rang India tidak mengasingkan ,erbe.aan dan k(ntradiksi kerana mereka ,er%a*a baha5a sesuatu ,andangan itu mungkin benar di sesuatu ,eringkat dan mungkin betui tentang sesuatu as,ek realiti.

Penerimaan unsur$unsur ,erbe.aan dalam as,ek agama memba5a kesan ,(siti) bagi mas*arakat India *ang tidak mengalami sebarang ,erg(lakan agama dalam sejarahn*a. Teta,i si)at ,enerimaan *ang terlihat dalam kehidu,an s(sial memba5a kesan negati) terhada, sese(rang indi>idu dan sesuatu kum,ulan *ang menjadi mangsa diskrimmasi dan ,enghinaan. Terda,at sebilangan manusia *ang diangga, sebagai (rang *ang tidak b(leh disentuh dan didekati- diasingkan dan dikehendaki tinggal dika5asan ter,en%il- didiskriminasikan dan dieks,l(itasi. Mas*arakat India tidak mem,edulikan ketidakseimbangan dan ketidakadilan *ang berlaku di hada,an mereka 5alau,un tradisi bhakti menekankan ,ersamaan manusia di sisi Tuhan. Ada *ang %uba menggunakan k(nse, karma *ang men*atakan baha5a kelahiran sese(rang ditentukan (leh ,erbuatann*a dalam kehidu,an lalu iaitu sebelum kehidu,an mi. Ini meru,akan usaha g(l(ngan *ang menikmati kehidu,an *ang baik menjusti)ikasikan kedudukan mereka. +aum 5anita juga tidak dike%ualikan dari,ada ,enghinaandiskriminasi dan la*anan *ang berbe.a. Perkah5inan a5al- amalan hi,ergami,emberian d(5ri dan larangan terhada, ,erkah5inan semula balu men*ebabkan kemun%ulan balu$ balu muda. Prasangka dan diskriminasi terhada, balu begitu negati) sehingga mereka sanggu, melakukan sati 0membakar diri1 bersama ma*at suami mereka dari,ada hidu, sebagai se(rang balu. Memang tidak berlaku ,erg(lakan s(sial dalam mas*arakat kerana ,erasaan batin ahli$ahli keluarga dan mas*arakat tidak dibangkitkan dan mereka menerima adat$adat ini sebagai desa%hara 0adat sesuatu ka5asan1. Dalam as,ek ,(litik terda,at k(nse, rajadharma atau tugas$tugas *ang di5ajibkan bagi se(rang ,emerintah atau kerajaan. Baha5a terda,at tugas dan tanggungja5ab 101

,emerintah

bererti

g(l(ngan

*ang

di,erintah

mem,un*ai

hak$

hak tertentu untuk menuntut ,erhatian kerajaan. 6ak*at *ang setia dan memba*ar %ukai mem,un*ai hak untuk menggantikan ,emerintah atau kerajaan *ang kejam atau tidak %eka,. 7adi tekanan terhada, (bligasi atau tanggungja5ab antara satu sama lain ,enting dalam hubungan antara kerajaan dan rak*at. +ita da,at melihat dalam sejarah India- bukan sahaja ,emerintahan 0se,erti #handragu,ta Maur*a- As(ka 3arshaAlauddin 3ussein !hah- !ultan Lainal Abidin dan Akbar1 *ang selaras dengan k(nse, rajadharma teta,i terda,at juga ,emerintah$,emerintah *ang bersi)at aut(kratmengganggu hak dan kebebasan rak*at- men*alahgunakan kuasa dan tidak ber,erikemanusiaan. Pada .aman ,emerintahan Aurang.eb- Islam dijadikan agama rasmi negara. Pega5ai$ ,ega5ai beragama 3indu disingkirkan dari ,erkhidmatan kerajaan- %ukai ji.a*ah ke atas bukan Muslim dikuatkuasakan- baginda tidak ingin menaungi sent dan agama rak*at bukan Muslim- dan kuil$kuil 3indu dimusnahkan. 6ak*at India menerima ,elanggaran n(rma (leh ,emerintah dengan )alsa)ah baha5a ,en*ele5engan adalah sesuatu *ang tidak da,at dielakkan.

7adi si)at ,enerimaan *ang menjadi asas ,andangan semesta India mem,engaruhi ,emikiran (rang India sehinggalah mereka menerima idea- ,andangan- amalan dan kehidu,an Si3a# T+leransi Pandangan semesta (rganik ini mengalami ,erubahan sele,as kedatangan kuasa British ke India. Dasar mem,erkenalkan ,endidikan Inggeris dan usaha$usaha *ang dijalankan (leh mubaligh +ristian telah mem,engaruhi ,emikiran dan ,erasaan (rang India. Mereka mulai men*edari bebera,a kelemahan dalam mas*arakat terutama dalam as,ek s(sial dan agama lalu mengambil tindakan untuk mem,erbaharui mas*arakat. Mereka melihat mas*arakat se%ara kritis dan dari sudut ,andangan rasi(nal dan a,a$a,a saja *ang di)ikir tidak selaras dengan unsur rasi(nal dan sainti)ik ditentang. Mas*arakat India beransur$ansur menerima ,andangan semesta at(mistik *ang mementingkan ,ersamaan- ,ersetujuan dan keharm(nian. 102 *ang berbe.a dan kadang$kadang bertentangan.

Mengikut ,andangan semesta ini bagi dua benda untuk 5ujud bersama mereka tidak b(leh mem,un*ai unsur$unsur berk(ntradiksi. +etidaksamaan dan ,erbe.aan akan men*ebabkan mereka ,er%a*a India akan men*aksikan ,erubahan$,erubahan s(sial dan agama- usaha untuk menentang ,ihak British- ,erjuangan untuk menuntut kemerdekaan- rusuhan antara (rang 3indu dengan Muslim- tuntutan untuk negara berasingan bagi (rang Muslim- tuntutan (leh kasta$kasta ba5ahan untuk mem,erbaiki kehidu,an dan kedudukan mereka- usaha$usaha ,erubahan terhada, kedudukan kaum 5anita dan lain$lain lagi. Ini bermakna- %iri$%iri mas*arakat *ang 5ujud sejak .aman ,urba dan .aman ,ertengahan- dan *ang telah diterima- sekarang di,ers(alkan dan ditentang. Tamadun India mem,un*ai atau memiliki mekanisme *ang da,at menguruskan ,emikiran dan tindakan rak*atn*a- su,a*a da,at mengharm(niskan tendensi berk(n)lik *ang mun%ul dalam mas*arakat bersi)at majmuk- dan juga hubungan antara indi>idu ter,aksa menghada,i ,andangan semesta *ang bertentangan. +(nse, atau ,rinsi, ,er,aduan dalam ke,elbagaian mula dian%am dan India menghada,i ,elbagai tuntutantermasuk tuntutan untuk memisahkan negara.

+edatangan British dan tindakan mem,erkenalkan ,endidikan Inggeris di India telah men*ebarkan idea$idea se,erti kebebasan- ,ersamaan- kesetiaan- keadilan- rasi(nalitikebenaran dan kesedaran batin. Peranan mubaligh$ mubaligh +ristian juga menunjukkan ke,entingan nilai$nilai ini. Ileh *ang demikian sika,- ,ers,ekti)ke,er%a*aan dan ,emikiran (rang India melalui ,erubahan utama dan mem,engaruhi ,andangan semesta *ang di,egang selama itu. Pandangan semesta baru mula mun%ul dalam minda (rang India.

Mengikut ,andangan semesta ini semua benda mem,un*ai unsur$unsur semulajadi *ang unik dan berbe.a. la menekankan baha5a terda,at ,erbe.aan mutlak antara benda$benda *ang b(leh 5ujud se%ara berasingan atau mengadakan hubungan dengan benda$benda lain. Ada kemungkinan benda$benda ini b(leh 5ujud bersama sekiran*a tidak ada k(n)lik atau ,ertentangan antara mereka. 7adi ,er,aduan dilihat 103

dalam bentuk sistem *ang seimbang- teta, dan tekun. iaitu benda$benda *ang menjadi sebahagian susunan atau sebahagian dari ,er,aduan tidak b(leh menunjukkan k(n)lik dan k(ntradiksi antara mereka. Benda$benda *ang menunjukkan k(n)lik dan ,ertentangan tidak b(leh 5ujud bersama. Di,engaruhi (leh ,andangan semesta baru ini mas*arakat India mula melihat ,erbe.aan agama- kasta- ka5asan dan jantina sebagai unsur$unsur tidak sesuai dan tidak selari dengan idea$idea keadilan dan ,ersamaan. Mereka melihat mas*arakat India se%ara kritis dan melihat ketidakteta,an- k(ntradiksi dan k(n)lik dalam semua as,ek mas*arakat sebagai sesuatu *ang harus di,ers(alkan dan diubahkan. Misaln*a,erbe.aan kasta dan ketidaksamaan menjadi sasaran ,embaharu$,embaharu s(sial dari 6aja 6am M(han 6(* sehingga ke Handhi- Ambedkar dan 9ai%ker. Adat$adat s(sial *ang melibatkan kaum 5anita se,erti kah5in a5al- ,erkah5man semula balu,endidikan 5anita- ,embunuhan ba*i ,erem,uan dan u,a%ara sati men*entuh kesedaran batin ,erubahan$,erubahan di India se,erti 6am M(han 6(*- Ish5ar #handra Yid*anagar dan B. M. Malabari. !5ami Yi>ekananda mengingatkan (rang India baha5a ,enerimaan se%ara buta adat$adat men*ebabkan kemer(s(tan s(sial dan buda*a dalam mas*arakat India. Di kalangan (rang Muslim terda,at !*ed Ahmad +han- !*ed Ameer Alt dan Bahruddin T*abji *ang memulakan ,embaharuan s(sial dan buda*a su,a*a mereka menjadi lebih ,r(gresi). Perkembangan si)at mengh(rmati diri dan berke*akinan diri menggalakkan (rang India su,a*a mem,erjuangkan kemerdekaan dari,ada %engkaman kuasa im,erialis. Ini menunjukkan baha5a (rang India tidak lagi da,at menerima ,enjajahan negara mereka (leh kuasa im,erialis asing. Dalam kehidu,an s(sial dan buda*a- segala k(ntradiksik(n)lik- ,erbe.aan dan ketidaksesuaian tidak lagi diterima teta,i han*a dit(leransikan. !i)at t(leransi menjadi inti,ati ,andangan semesta (rang India- biar (rang 3indu mahu,un (rang Muslim. Dalam hubungan antara kaum mas*arakat India men*aksikan ,erselisihan )aham antara 3indu dengan Muslim. Perbe.aan dan k(n)lik meluaskan jurang hubungan antara kedua$dua kum,ulan ini sehingga tuntutan dibuat untuk me5ujudkan negara Pakistan. +asta$kasta rendah *ang telah menerima kedudukan mereka sehingga kurun ke$1< mula menuntut hak dan kedudukan mereka *ang sah 104

dalam mas*arakat. +aum 5anita juga berjuang untuk kebebasan dan ,ersamaan. !ebahagian besar dari kaum 5anita dan kasta rendah *ang tidak da,at menentang kedudukan mereka kerana tidak ada kuasa untuk melan%arkan ,erjuangan han*a ment(leransikan kedudukan mereka. +um,ulan$kum,ulan bahasa *ang tinggal di merata$rata tem,at di India juga menuntut kerajaan India me5ujudkan negeri$negeri berdasarkan bahasa sele,as kemerdekaan. +esan dari,ada ,ermintaan ini ,embentukkan negeri$ negeri se,erti Andhra Pradesh 0bahasa Telegu1- Tamil 9adu 0bahasa Tamil1- Irissa 0bahasa Iri*a1- +arnataka 0bahasa +annada1- Hujarat 0bahasa Hujerati1- Punjab 0bahasa Punjabi1- Bihar 0bahasa Bihari1- +erala 0bahasa Mala*alam1 dan lain$lain berlaku mulai tahun$tahun 1<&:$an. Pandangan semesta baru *ang menekankan ,erbe.aan dan hak$hak indi>idu memberU galakan bagi sika, kritis terhada, realiti s(sial. la berkait ra,at dengan tujuan sesuatu benda- dan sesuatu benda diangga, baik atau buruk. Baik sekiran*a ia memenuhi tujuan sese(rang indi>idu atau indi>idu$indi>idu- atau buruk sekiran*a ia menghalang tujuan. 7adi ke,erluan men*ingkirkan kejahatan *ang 5ujud dalam bentuk k(ntradiksik(n)lik dan ,erbe.aan tidak da,at dielakkan. Mas*arakat India k(ntem,(rari menghada,i ban*ak masalah berkaitan dengan kasta- kaum- dan agama kerana ,andangan semesta at(mistik ini *ang menekankan ,eri ,entingn*a si)at keindi>iduan dan t(leransi- bukan si)at berkum,ulan dan ,enerimaan. -ele/ansi 'e5a$a Mala4sia Mala*sia dan India mem,un*ai ban*ak ,ersamaan bukan sahaja dalam unsur ke,elbagaian kaum- buda*a dan agama teta,i juga dalam ,andangan semesta. !ehingga akhir 1<B:$an- mas*arakat Mala*sia *ang terdiri dari ,elbagai kaum iaitu Mela*u- #ina dan India memegang ,andangan semesta (rganik- dan menerima segala unsur mas*arakat sama ada *ang seru,a atau berbe.a. Dari segi dem(gra)i- kaum$ kaum ini mendiami ka5asan$ka5asan *ang berbe.a sama ada meneta, di ,erkam,ungan- ,erladangan 0estet1 dan bandar- dan kaum$kaum ini kurang berinteraksi. Mereka *ang meneta, di bandar men*aksikan ,ertemuan dan ,ertembungan ,elbagai buda*a dan tradisi. Perbe.aan diterima sebagai suatu realiti 105

s(sial. +eb(lehan ,andangan ini untuk menerima elemen$elemen berbe.a dan berk(n)lik dalam satu sistem memberi satu 5a5asan luas dan kuasa untuk berasimilasi dan bert(leransi. Terda,at ,er,aduan antara kaum etnik dan interaksi antara kaum berlangsung dengan ,enuh tanggungja5ab 0k(mitmen1- ,ersaudaraan- h(rmat$ mengh(rmati dan ,erse)ahaman.

Tahun$tahun ,as%a 1<C: di Mala*sia- men*aksikan kemun%ulan ,andangan semesta at(mistik iaitu ,erbe.aan dikenali dan diakui dan mas*arakat di,andang dari ,ers,ekti) kritis. Unsur$unsur k(ntradiksi antara k(muniti diberi ,erhatian- dengan buda*abahasa- agama dan kedudukan s(si(ek(n(mi menjadi isu$isu dalam ,erubahan. Pemikiran rasi(nal- salah satu as,ek ,andangan semesta at(mistik- memerlukan kerajaan sebagai ,elindung 0,enaung1 ke,ada rak*atn*a memahami keadaan dan kedudukan s(sial dan ek(n(mi *ang berbe.a dan mengambil tindakan mengatasi ,erbe.aan ini. +etidakseimbangan dari segi s(si($ek(n(mi telah men*ebabkan kerajaan mem,erkenalkan dasar$dasar untuk membaiki dan meningkatkan kedudukan kaum Mela*u- sebagai kaum teras di negara ini. Dasar ?k(n(mi Baru 0D?B1 di,erkenalkan dengan matlamat untuk membasmi kemiskinan dan men*usun semula mas*arakat tan,a mengira kaum dalam kedudukan s(si($ek(n(mi. D?B 01<C:$1<<:1 diterima (leh kaum$kaum bukan Mela*u kerana 5alau,un tum,uan utama diberikan ke,ada kaum Mela*u dan bumi,utera lain teta,i- kaum$kaum lain turut dilibatkan tan,a ,enge%ualian. Ini kerana ,r(gram membantu kaum Mela*u diangga, sementara iaitu sehingga mereka men%a,ai kedudukan s(si(ek(n(mi *ang lebih kurang sama dengan kaum$kaum lain di negara ini. Tindakan melanjutkan dasar$dasar *ang men*ebelahl sesuatu kaum atau memberikan keutamaan ke,ada sesuatu kaum men*ebabkan kemun%ulan k(ntradiksi baru. 4ujud keadaan kaum Mela*u akan menjadi sangat bergantung ke,ada kerajaan sehingga tidak b(leh men%a,ai m(biliti s(si(ek(n(mi dengan usaha sendiri dan tidak mam,u untuk bersaing se%ara terbuka dengan (rang bukan Mela*u. Tambahan ,ula kaum bukan Mela*u mulai men%urigai keinginan kerajaan untuk menamatkan dasar$dasar ini. Terda,at sebilangan besar indi>idu dalam kaum Mela*u *ang telah men%a,ai tara) 106

s(si(ek(n(mi *ang tinggi teta,i masih menikmati kemudahan$kemudahan *ang diberi melalui dasar$dasar ini. +(ntradiksi se,erti ini akan me5ujudkan ketidaktentuan ,sikik di kalangan kaum$ kaum lain *ang tidak bersesuaian bagi hubungan antara kaum dan integrasi nasi(nal.

Dalam analisis terhada, tamadun India terda,at kemun%ulan tiga ,rinsi, asas *ang ,enting bagi mas*arakat ,elbagai kaum dan buda*a. Pandangan semesta (rganik membenarkan ,enerimaan ,enuh ke,elbagaian- ,erbe.aan dan k(ntradiksi teta,i ,andangan semesta at(mistik mengajar (rang$(rang India ment(leransikan ke,elbagaian dan ,erbe.aan dan men(lak k(ntradiksi. 7adi di India m(den terda,at ,enerimaan t(leransi dan ,en(iaksn ,enerimaan. Di Mala*sia juga terda,at ,enerimaan ke,elbagaian dan ,erbe.aan ,ada sebelum tahun 1<C:- teta,i ia berubah menjadi t(leransi ke,elbagaian dan ,erbe.aan dan ,en(lakan k(ntradiksi se%ara ,ilihan ,ada .aman berikut. Di sini juga kita men*aksikan ,en(lakan O,enerimaanO. T(leransi biasan*a menandakan unsur$unsur negati) iaitu sesuatu atau sese(rang tidak diterima atau disambut teta,i bert(lak ansur kerana keadaan mendesak *ang tidak b(leh diubah. !i)at t(leransi dalam mas*arakat majmuk memba5a kesan negati). A,a *ang ,erlu bagi integrasi nasi(nal dan hubungan antara kaum ialah ,enerimaan se%ara ,enuh segala ,erbe.aan dan ke,elbagaian dan ,en(lakan ,enuh segala k(ntradiksi tidak kira kaum- agama atau status s(sial *ang lain. Barulah satu aturan s(sial *ang stabil akan mun%ul dengan nilai$nilai indi>idu- kum,ulan- mas*arakat dan nasi(nal se,erti ,ersamaan- kerjasama,ersetujuan- ,en%a,aian- ,er,aduan- integrasi dan kesetiaan. NILAI-NILAI YANG -ELEGENSI KEPADA MALAYSIA. Tamadun India menekankan bebera,a nilai *ang ,enting untuk membentuk indi>idumemu,uk semangat ,ersaudaraan- menggalakkan si)at bertanggungja5ab dan me5ujudkan keharm(nian dalam mas*arakat. Antara nilai dan ke,er%a*aan *ang men*umbangkan ke,ada unsur$unsur tersebut ialah Dharma- ke,er%a*aan ke,ada Tuhan1-D&arma 107 +armaAhimsa!at*adan Per,aduan.

Tradisi 3indu mem,erkenalkan k(nse, dharma untuk menandakan si)at benar indi>idu dan mas*arakat iaitu dharma ber)ungsi sebagai k(nse, semula jadi atau deskri,ti) 0sebagaimana sesuatu itu 5ujud atau berlaku1. 7adi dharma mas*arakat memerlukan idea tentang )ungsi dan ,eraturan bagi menentukan a,a *ang harus dilakukan (leh sia,a. Dharma indi>idu memerlukan a,a *ang harus dilakukan (leh sese(rang mengikut kelahiran dan ,eringkat dalam kehidu,an.

!emua )ungsi dalam mas*arakat adalah ,enting bagi sesuatu aturan. Amalan mem,ertingkatkan )ungsi adalah ,er%ubaan untuk mengedarkan sumber kuasa iaitu *ang mem,un*ai status tertinggi tidak mem,un*ai kuasa ,(litik atau ek(n(mi- mereka *ang mem,un*ai kuasa ,(litik tidak menguasai sumber keka*aan dan mereka *ang menguasai keka*aan tidak mem,un*ai kuasa ,(litik atau kedudukan tertinggi. Dalam susunan se,erti ini )ungsi agama- ,engajaran- usaha untuk kesu%ian m(ral dan ker(hanian diberi nilai tinggi dalam mas*arakat- diikuti ,ula (leh )ungsi ,(litik dan ketenteraanmengesahkan kemudian )ungsi ek(n(mi sistem dan kerja Yarna buruh. Aturan se,erti ini ke5ujudan dalam mas*arakat.

Dharma khas bagi indi>idu atau s>adharma *ang ditentukan mengikut kedudukan 0>arna1 dan ,eringkat dalam kehidu,an 0asrama1 harus dilakukan 5alau,un ia tidak sem,urna. Misaln*a- sese(rang Brahmin *ang berada dalam ,eringkat brahma%ar*a di5ajibkan menum,ukan ,erhatian ke,ada ,elajaran dan se(rang +shatri*a dalam ,eringkat kedua atau grhast*a dikehendaki men%eburkan diri dalam ,emerintahan atau ketenteraan. Yisesa dharma merujuk ke,ada dharma *ang dikaitkan dengan sesuatu kum,ulan se,erti >amadharma 0bagi >ama1-jatidharma 0bagi jan1- rajadharma 0bagi raja$raja1 dan stridharma 0bagi isteri1. Misaln*a- rajadharma meli,uti tugas dan tanggungja5ab *ang di5ajibkan bagi se(rang ,emerintah. +uasa *ang di,egang (leh se(rang raja dikaitkan dengan kedudukann*a dalam mas*arakat bukan sebagai se(rang indi>idu berasingan atau sebagai 5akil rak*at teta,i tugasn*a adalah melindungi undang$undang s(sial. 6ak*at mem,un*ai kuasa untuk menggantikan raja *ang men*ele5eng dalam tugasn*a 108

iaitu mengambil %ukai teta,i tidak melindungi mereka. Tugas utama raja ialah memerintah demi kebahagiaan rak*at dan rajadharma memerlukan se(rang ,emerintah mengangga, kebahagiaan rak*at sebagai kebahagiaann*a dan kebajikan rak*at sebagai tugas utaman*a. !adharna dharma menekankan si)at$si)at am se,erti kebenarankesabaran-

memaa)kan- ka5alan minda- tidak men%uri- kebersihan- tidak melakukan kekejamanka5alan deria- ,engetahuan- ikhlas dan tidak marah- *ang ,erlu ada bagi semua manusia. Maka itu- dharma *ang dikaitkan dengan tugas. tanggungia]$ab dan aturan memberU makna ke,ada kehidu,an manusia iaitu memberU indi>idu identiti dan makna ke,ada ,eranann*a dalam kehidu,an keseluruhan. Manusia tidak mem,un*ai ,ilihan bahkan tugas$tugas s,esitik dan jaminan baha5a ,erlakuann*a memberi kesan k(srruk dan akhirn*a akan membantu dalam usaha untuk mele,askan diri dari,ada kehidu,an dunia5i. "- Ke5er)a4aan 'e5a$a T%&an +e,er%a*aan ke,ada satu entiti *ang melam,aui batasan ,emikiran dan kesedaran manusia meru,akan asas sistem ,emikiran agama (rang$(rang 3indu. Dalam tamadun India kita da,at lihat setakat manakah k(nse, ketuhanan itu ,enting dengan merujuk ke,ada tradisi )alsa)ah mereka sejak Laman Yedik.

Dalam kar*a$kar*a U,anishad k(nse, ketuhanan telah di,el(,(ri se%ara mendalam dan dikenali sebagai Brahman. Brahman mem,un*ai dua as,ek iaitu saguna 0mem,un*ai si)at1 dan nirguna 0tan,a as,ek1. Dalam as,ek saguna- Brahman adalah ketua bagi semua- mengetahui segala$galan*a dan ,emerintah bagi ,emikiran dalaman. Dialah *ang men*ebabkan semua- dari,adan*a segala$ galan*a berhasil dan ke,adan*a sahaja segala$galan*a bersatu. Brahman adalah ,emerintah alam semestaDialah *ang men%i,ta- memelihara dan akhirn*a memusnahkann*a. Dialah *ang mengarahkan takdir bagi semua makhluk dan *ang tinggal di dalamn*a. Dia 109

menganugerahkan kebahagiaan berdasarkan ,ahala dan memim,in mereka ke arah kesejahteraan dan kebebasan- sebalikn*a menghukum mereka*angjahat. Dia digelar sebagai Is>ara dan badann*a adalah jumlah %am,uran badan di alam semesta. Dalam as,ek nirguna Dia tiada si)at$si)atn*a. +e5ujudann*a mutlak- ,engetahuann*a mutlak dan kebahagiaann*a mutlak teta,i kesemua mi tidak meru,akan si)at$si)atn*a. Dialah *ang menerangkan kesemua dan nirguna Brahman han*a da,at diterangkan dalam bentuk ,en*angkalan se,erti tidak ,anjang dan tidak ,endek- tidak terba*ang atau gela,- tiada rasa atau berbau dan sebagain*a. Dalam k(nteks menerangkan Brahman ,emikir$,emikir Yedik telah membin%angkan r(h indi>idu sitau. Atman. Atman digambarkan sebagai entiti *ang bersemadi dalam badan manusia teta,i ,ada dasarn*a adalah sama dengan Brahman. 6(h indi>idu digunakan untuk menerangkan Brahman *ang juga dikenali sebagai Paratman 0r(h dunia5i1. Atman *ang sebenarn*a berasal dari Brahman menjadi berbe.a kerana diselubungi (leh badan dan sehingga si)at keindi>iduan itu keksA Atman tidak da,at mele,askan diri dari dunia5i dan bersatu dengan Brahman. Atman haruslah men*ingkirkan segala karma atau hasil ,erbuatan untuk men%a,al Brahman. U,anishad$u,anishad telah menggunakan bebera,a tamsil dan ibarat se,erti garam *ang di%am,urkan dengan air setia, titik air itu bergaram- bunga a,i dan a,t- besi dan gunting- tanah liat dan ,eriuk belanga- emas dan rantai dan lain$lain untuk menerangkan si)at$si)at ,ersamaan antara Brahman dan Atman. Pemikiran agama dan )alsa)ah *ang mun%ul kemudiann*a masih berasaskan ke,ada ajaran U,anishad. Dalam usaha untuk menerangkan hubungan Atman dan Brahman ,enda,at mereka berbe.a iaitu ada aliran ,emikiran *ang menekankan si)at ,erbe.aan antara r(h indi>idu dan r(h dunia5i- ada *ang membin%angkan hubungan bers*aratada *ang menekankan baha5a tidak ada keduaan dan lain$lain teta,i semua aliran$ aliran ini menerima k(nse, ketuhanan.

Pemikiran )alsa)ah India men*arankan setia, (rang men*edari 5arisan kede5aan mereka dan menerusi ini- mereka akan men*edari tentang tiadan*a ,embatasan dari 110

segi ge(gra)i- bangsa dan agama. Ini menjadi )akt(r utama untuk men*atu,adukan umat manusia di dunia ini. la meme%ahkan segala bentuk ,erbe.aan *ang membelenggui kita dan meningkatkan umat manusia ke,ada status *ang sebenar sebagai anak$anak kekal abadi. la meru,akan ,enjelasan ke,ada ,ers(alan menga,a kita hams buat baik ke,ada (rang lain2 +ita harus berbuat baik ke,ada (rang lain kerana kita kesemuan*a ini adalah satu dan dengan men(l(ng (rang lain bermakna kita men(l(ng diri kita sendiri. !ebalikn*a- dengan men*akiti (rang lain kita tidak men%ederakan sesia,a teta,i sebenarn*a men%ederakan diri kita sendiri.

111

0- Karma Prinsi, karma *ang merujuk ke,ada jumlah ,erbuatan- u%a,an- ,emikiran dan tindakan sese(rang dalam kehidu,an ini akan menentukan kedudukann*a dalam kelahiran semula. Perbuatan *ang baik membantu sese(rang indi>idu mengum,ulkan ,un*a karma semula dan ,erbuatan keadaan sebalikn*a di mana men*ebabkan beliau ter,aksa ,engum,ul=n,a>a menghada,i karma. +e,er%a*aan baha5a sese(rang *ang mem,un*ai ban*ak ,a>a karma akan lahir dalam ,enderitaan me*akinkann*a su,a*a tidak membuat sesuatu *ang tidak baik. 7adi ini menggalakkan setia, manusia berbuat baik ke,ada semua makhluk di dunia ini su,a*a menentukan baha5a dalam kelahiran semula kehidu,ann*a adalah selesa. Membantu (rang lainmenderma ke,ada g(l(ngan miskin- mengeluarkan kata$kata *ang tidak melukakan hati (rang lain- memikirkan tentang ,erkara$,erkara*ang baik dan sentiasa berbakti ke,ada Tuhan ialah unsur$unsur %ara hidu, *ang dis*(rkan bagi sese(rang *ang menuju ke,un*a karma. Agama$agama Budhisme dan 7ainisme *ang diangga, heter(d(ks kerana tidak menerima Yeda sebagai aut(riti dan tidak mementingkan k(nse, ketuhanan dalam ajaran$ajaran mereka telah menerima ,rinsi, karma dengan makna *ang sama. Prinsi, ini menjadi asas ,engajaran ke,ada kedua$dua agama ini- misaln*a Buddha *ang melihat si)at keinginan sebagai sumber ,enderitaan manusia men%adangkan la,an %ara *ang mulia se,erti ,erbuatan *ang baik- ,engetahuan *ang baik- ,emikiran *ang baikrenungan *ang baik- u%a,an *ang baik dan sebagain*a dan semua ini merangkumi ,rinsi, karma.

Ajaran Bhaga>adgita menekankan nishkama karma atau membuat kerja tan,a menginginkan hasil dari kerja itu. Menges*(rkan karma *(ga sebagai salah satu %ara untuk men%a,ai ,ele,asan dari kehidu,an dunia5i- se(rang ,enganut haruslah menjalankan kerja dengan sem,urna sebagai instrumen Tuhan tan,a menghara,kana,ajua,unbalasan. Agama !ikhisme *ang meru,akan agama *ang menggabungkan unsur$unsur 3induisme dan Islam juga menerima ,rinsi, karma dalam ajarann*a. 112

7adi karma adalah ,rinsi, asas bagi semua aliran ,emikiran )alsa)ah dan agama di India biar *ang ber,andangan (rt(d(ks mahu,un *ang memilih ,andangan het(r(d(ks. 1- A&imsa Ahimsa *ang bermaksud tidak melakukan kekejaman- meru,akan satu lagi ,rinsi, asas *ang dtekankan (leh ajaran U,anishad- Buddhisme dan 7ainisme. Ditegaskan (leh ,emikiran )alsa)ah India baha5a (rang *ang men%ari kebenaran mesti mem,un*ai kuasa untuk menga5al em(si$em(si dan keinginan- beransur$ ansur mele,askan diri dari ikatan ke,ada badan. Tindakan melakukan kekejaman bukan sahaja melibatkan manusia teta,i juga makhluk$makhluk lain. Ileh *ang demikian- amalan tidak memakan daging menjadi satu unsur ,enting dalam buda*a India sejak .aman ,urba. Agama Buddhisme mengangga, ahimsa sebagai ,rinsi, ter,enting dalam ajarann*a. Di dalam semua benda *ang bern*a5a 5ujudn*a r(h dan ,erbuatan membunuh benda itu bererti mengganggu r(h *ang bersemadi dalam badan itu. Ini diangga, sebagai ,erbuatan d(sa *ang men*ebabkan ,engum,ulan ,a>a karma *ang menjauh indi>idu dari men%a,ai nir>ana atau ,ele,asan.

Bagi Mahatma Handhi- kuasa ahimsa meru,akan instrumen untuk mengubah indi>idu$ indi>idu su,a*a menentang ketidakadilan s(sial- berjuang untuk kebebasan ,(litik dan mengekalkan undang$undang dan ,eraturan. Menggunakan kekejaman untuk mengatasi la5ann*a han*alah sekadar men%a,ai kemenangan ,ada .ahir sahaja. Pada hakikatn*a- ian*a kalah dalam ,erla5anan kerana ,erkembangan r(hani terhenti dan ,en%arian kebenaran menjadi sukar. !ebenarn*a- ,ihak la5an meru,akan kuasa$ kuasa kekejaman *ang 5ujud dalam diri manusia. Menurut Mahatma Handhi- beliau menges*(rkan mela*an musuh luar dengan kasih sa*ang dan sim,ati kerana mereka meru,akan mangsa kuasa$ kuasa jahat. !ese(rang haruslah mela5an dan menguasai musuh dalaman se,erti ha5a na)su dan em(si$em(si su,a*a da,at men%a,ai ketenangan dan jelas untuk memahami kebenaran.

113

7adi dalam ,rinsi, ahimsa terda,at unsur$unsur ,(siti) se,erti kasih sa*ang- sim,atibetas kasihan- murah hati- jasa dan ,eng(rbanan diri. !i)at$ si)at ini haruslah di,erkukuh su,a*a mengelakkan diri dari,ada melakukan kekejaman atau melukakan hati (rang lain. 6- Sa#4a Undang$undang kehidu,an *ang kekal abadi- tidak berubah- mentadbir dunia5i dan terda,at dalam si)at semulajadi manusia ialah kebenaran atau sat*a. Di,er%a*ai baha5a 5ujudn*a suatu kuasa di ,eringkat dunia5i dan ke5ujudann*a dirasai (leh manusia- dan diangga, sebagai kuasa kebaikan iaitu sat*a. 7adi sat*a bererti ,engetahuan benar *ang merangkumi kebaikan- keadilan- tindakan *ang benar- u%a,an dan ,emikiran *ang benar dan juga realiti mutlak atau Tuhan. !at*a juga digunakan bagi %ara dan tujuan kerana kedua$dua ini diangga, sama. Tuhan meru,akan (bjek ,en%arian dan sese(rang *ang mengamalkan u%a,an,emikiran dan tindakan *ang benar akan men%a,ain*a. +esu%ian meru,akan %ara *ang amat ,enting dalam men%a,ai sesuatu tujuan. Ini kerana tujuan meru,akan taha, akhir dalam siri tindakan- dan setia, tindakan *ang diambil terhada, tujuan adalah meru,akan ,en%a,aian se,aruh tujuan itu. Ini bermakna tujuan dan %ara mem,un*ai si)at semulajadi *ang sama. D(ktrin karma *(ga iaitu bertindak tan,a menghara,kan hasil dari,adan*a meru,akan salah satu ajaran ,enting dalam )alsa)ah India dan adalah sama dengan sat*a. Tindakan *ang benarAbaik diangga, sebagai ,en%a,aian se,aruh kebenaran 0*ang meru,akan tujuan dasar manusia1- tidak memerlukan kita bimbang terhada, hasil tindakan. la bersabit dengan sese(rang *ang mem,un*ai tujuan *ang mulia dan %ara bertindak Dalam ,erjuangan *ang untuk men%a,ai diangga, kemerdekaanMahatma Handhi benar. telah

menggunakan sat*a sebagai senjata s(sial dan ,(litik. Di sam,ing mengumumkan tindakan untuk tidak bekerjasama dengan ,ihak British beliau juga sanggu, 114

meng(rbankan diri demi men%a,ai tujuan ,erjuangan. Beliau men*eksa dirin*a dengan mengamalkan tindakan ber,uasa sehingga man dengan hara,an ,enderitaann*a akan men*entuh ,erasaan dalaman ,ihak ,emerintah dan juga ,ihak *ang saling bermusuhan iaitu 3indu dan Muslim. +esemuan*a ini dilakukan demi untuk mengekalkan >- Per5a$%an 9egara India mengandungi mas*arakat dari,ada ,elbagai kaum dan agama- dan adalah ,enting ke,ada kerajaan untuk menggalakkan hubungan erat dan keharm(nian mas*arakat. !ejarah India menggambarkan ,emerintah$,emerintah mengeratkan hubungan antara 3indu dan Mus!im dan ,emerintah$,emerintah *ang melakukan sebalikn*a. +erajaan$kerajaan Muslim di India- ,ada .aman ,emerintahan Turk($ A)ghan *ang mendirikan kesultanan Delhi mahu,un ,ada ,emerintahan Mughal- ,ega5ai$,ega5ai *ang dilantik adalah berdasarkan keb(lehan dan bukan berdasarkan agama saereka. Pelantikan se,erti ini membantu ,entadbir me5ujudkan hdbungan erat dengan mas*arakat 3indu. Alauddin 3ussain !hah 01"< $1&1 1 menjadi terkenal di ka5asan Bengal bukan sahaja kerana melantik (rang 3indu dalam kerajaan teta,i juga kerana naungann*a terhada, bahasa dan kesusasteraan 3indu. Atas arahan baginda- kitab Bhaga>adgita dan Mahabharata diterjemahkan dari bahasa !anskrit ke bahasa Bengali. Pemerintah +ashmir- !ultan Lainal Abidin dih(rmati kerana tidak mem,un*ai ,rasangka agama dan tidak bersika, diskriminasi antara mas*arakat 3indu dan Muslim. Buku$buku !anskrit diterjemahkan ke dalam bahasa Persia su,a>a (rang Muslim da,at memba%a- memahami agama 3indu dan buda*a 3indu ,urba. !ultan meru,akan ,enaung ke,ada keseniaan dan kesusasteraan 3indu. ,rinsi, sat*a.

Pemerintahan Akbar memberikan gambaran dan teladan mengenai a,a *ang hams dilakukan (leh sesuatu kerajaan untuk memu,uk semangat ,er,aduan di kalangan rak*at. Baginda sedar ke,entingan kerajaan sebagai asas kehidu,an berk(lekti) dan bukann*a ke,entingan agama. Maka itu- baginda bertindak mengasingkan diri dari 115

tradisi *ang menerima sistem +hali)ah Arab sebagai kuasa atau ketua kerajaan Muslim. Akbar menekankan k(nse, kerajaan sekular dan tan,a unsur ,erkauman. !ebaik sahaja Akbar menerajui takhta kerajaan baginda membatalkan %ukaiji.a*ah *ang dikenakan ke atas rak*at bukan beragama Islam. Antara tindakan$tindakan lain *ang menunjukkan kejujurann*a men*atu,adukan rak*atn*a dan mengakui kebebasan indi>idu ialah mengharamkan institusi ,erhambaan serta menggalakkan si)at ,ersamaan rak*at disisi undang$undang tidak kira kedudukan kelas- kasta atau agama. !emua ,erkhidmatan kerajaan- si>il dan ketenteraan- dibuka untuk 3indu dan Muslim. +ah5in %am,ur antara ahli$ahli keluarga diraja Mughal dan ,utera$,uteri 6aj,ut digalakkan sebagai %ara me5ujudkan semangat ,ersaudaraan antara 3indu dengan Muslim. Melaluin*a juga- sumbangan dan bantuan diberikan ke,ada mas*arakat 3indu- sadhu$ sadhu dan ,undit$,undit 3indu dan dis(k(ng (leh kerajaan se,erti ulama$ulama Muslim. Heran$geran ke5angan diberikan ke,ada mandir sebagaimana ,eruntukan diberi ke,ada institusi masjid. Tindakan juga diambil terhada, sati- iaitu suatu tradisi si balu ^5anita_ akan membakar dirin*a bersama ma*at mendiang suamin*a- 5alau,un ia melibatkan adat 3indu atas alasan ia tindakan tidak ber,erikemanusiaan. Akbar sedar ke,entingan untuk me5ujudkan suatu buda*a am dan dalam hal inibaginda %uba menggalakkan ,enggunaan satu bahasa am. Bahasa Urdu meru,akan bahasa *ang digunakan (leh (rang$(rang Muslim dan bahasa 3indi (leh (rang$(rang 3indi- teta,i asas kedua$dua bahasa ini ialah bahasa Persia. Maka itu keutamaan diberikan ke,ada bahasa Persia bukan sahaja sebagai bahasa rasmi teta,i juga sebagai bahasa ,ertuturan. Arahan diberi (leh kerajaan su,a*a semua akaun rasmi disim,an dalam bahasa ini dan semua k(munikasi haruslah dijalankan melalui bahasa Persia. Buat kali ,ertaman*a di India- kerajaan membina ban*ak sek(lah dengan ,elajar$,elajar Muslim dan 3indu diajar melalui bahasa Persia. Tindakan ini b(leh disamakan dengan usaha Maharaja #ina !hih 3uang Ti dalam kurun sebelum masehi *ang mem,erkenalkan bahasa Mandarin sebagai bahasa am. Idea satu buda*a am menggalakkann*a mem,erkenalkan sukatan ,elajaran *ang sama bagi semua sek(lah sekular. !ukatan ,elajaran am mengandungi kesusasteraan 116

Persia- etika- matematik- ,ertanian- ge(metri- astr(l(gi- ek(n(mi- seni,(litik- ,erubatanl(gik- )i.ik- sejarah- ilmu men*im,an akaun dan kerja ,ejabat. Dasar menekankan sukatan ,elajaran sekular adalah untuk me5ujudkan suasana *ang menggalakkan ,er,aduan nasi(nal. Dasar ,endidikan ini menggalakkan ,erse)ahaman buda*a sehingga terda,at mas*arakat Islam dan 3indu *ang mula menulis dan menterjemahkan Athar>a Yeda dan 6ama*ana ke dalam bahasa Persia. Misaln*aMulla Abdu Gadir Bada(ni bekerjasama dengan se(rang ,undit 3indu menterjemahkan kitab Athar>a Yeda dan 6ama*ana ke dalam bahasa Persia. Pen*air terkenal 'ai.i menterjemahkan Lila>ati- kar*a klasik matematik- ke dalam bahasa Persia. Dara !hik(h- ,utera !hah7ahan *ang berminat dalam bidang )alsa)ah dan mistikisme 3indu bukan sahaja menterjemahkan U,anishad- Bhaga>adgita dan K(ga Yashistha ke dalam bahasa Persia- malah beliau menulis Majma$ul$Bahrai 0tem,at ,ertemuan dua la5atan1 *ang meru,akan kajian ,erbandingan )alsa)ah mistik 3indu dan Islam. Terda,at ,en*air$,en*air 3indu se,erti #handran Bhan

Brahman *ang telah mengubah s*air$s*air Persia *ang bertara)tinggi- sama se,erti Abdul 6ahim +han +hanam dan 6as +han *ang men%i,ta s*air$s*air 3indi. Dalam bidang sent bina- Akbar %uba mengintegrasikan unsur$unsur Muslim dan 3indudan me5ujudkan stall Mughal se,erti *ang digambarkan dalam7ama Masjid di 'ateh,ur !ikri. !ent lukisan juga mengalami ,erubahan besar sele,as Akbar menubuhkan akademi lukisan dan ,elukis$,elukis Muslim dan 3indu diberikan tugas untuk men%i,ta lukisan *ang menggabungkan unsur$ unsur Muslim dan 3indu. !ebagai suatu kesim,ulan- Akbar bukan sahaja mem,un*ai ke,im,inan *ang %eka, teta,i da,at men*atu,adukan rak*atn*a melalui dasar$dasar *ang adil dan saksama. Baginda da,at mengekalkan ,er,aduan ,(litik- ek(n(mi- s(sial- dan buda*a dalam em,a*arn*a *ang mengandungi ,elbagai tamadun- terutama Islam- 3indu dan Buddha. Dalam k(nteks ini- bandingkan dasar$dasar ,emerintahan Akbar dengan ,emerintahan Aurang.eb- dan kita da,at gambaran *ang bertentangan. Aurang.eb bukan sahaja menjadikan Islam sebagai agama rasmi kerajaan- baginda juga mengamalkan sika, 117

tidak bert(leransi terhada, ,enganut agama$agama lain- lalu menghan%urkan struktur harm(ni- s(sial dan keagamaan *ang dibina (leh Akbar. Penekanan *ang diberikan ke,ada agama Islam begitu kuat sehingga n*an*ian- tarian- lukisan dan sajak tidak dibenarkan di balai istana. Bagi menguatkuasakan k(d etika Islam untuk semua (rang Muslim- baginda melantik ,ega5ai$,ega5ai di setia, bandar untuk mendenda (rang$ (rang Muslim *ang tidak men%a,aitara)m(raliti *ang diteta,kan. +emudian baginda melan%arkan serangan terhada, 3induisme- mengharamkan ,esta$,esta dan ,era*aan 3indu ,ada tahun 1BBM- menggunakan askar$askarn*a untuk mer(b(hkan kuil$kuil 3indu dan institusi ,endidikan 3indu. !ejak M(hamad Hha.ni- inilah kali ,ertama India men*aksikan begitu besar bilangan kuil$kuil 3indu di India Utara *ang dimusnahkan dan digantikan dengan masjid$masjid.

Dalam bidang ,entadbiran- ,ega5ai$,ega5ai beragama 3indu dalam kerajaan termasuk menteri$menteri *ang meninggal dunia digantikan dengan ,ega5ai$,ega5ai Muslim. Baginda %uba mentadbir em,a*ar tan,a melibatkan (rang 3indu teta,i akhirn*a men*edari baha5a ia tidak mungkin da,at dilakukan lalu ter,aksa mengambil balik kerani$kerani *ang dibuang dari,ada ,erkhidmatan kerajaan. Dengan tujuan mematuhi undang$undang !unni- baginda bertindak membatalkan semua %ukai ke atas (rang$(rang Muslim dan kemudian mem,erkenalkan semula %ukai ji.a*ah ke atas (rang$(rang 3indu.

Dasar Aurang.eb men*ebabkan 5ujudn*a ,erasaan tidak ,uas hati di kalangan mas*arakat bukan Muslim dan kesann*a- ,ember(ntakan mula ter%etus di seluruh em,a*arn*a. Mas*arakat 3indu di Mathura menentang ,en%abulan kuil$kuil 3indu ,ada tahun 1BB<; ,etani$,etani Punjab member(ntak ,ada tahun 1BC2; (rang$(rang !ikh mela5an kerajaan sele,as guru kesembilan k(muniti mereka- Tegh Bahadur- di,enggal ke,alan*a kerana tidak ingin memeluk agama Islam. Anak Tegh Bahadur- Huru H(bind !ingh bersum,ah akan membalas dendam demi ba,an*a dan agaman*a lalu mengubah kaum !ikh menjadi tentera OsingaO *ang mendedikasikan diri untuk memusnahkan kuasa Mughal. Irang$ (rang 6aj,ut *ang begitu setia ke,ada Akbar member(ntak ,ada tahun 1BC< dan (rang$(rang Maratha di ba5ah !hi>aji Maharaj berjuang menentang kuasa Mughal untuk men%a,ai kemerdekaan ka5asan mereka. 118

+ebangkitan ,enentangan dan ,ember(ntakan terhada, kuasa Mughal di seluruh em,a*ar se%ara beransur$ansur men*umbang ke,ada kemer(s(tan dan kejatuhan kerajaan Islam ini. Berdasarkan ,erbandingan ke,ada kedua$dua ,emerintahan- kita da,at lihat ke,erluan dan ke,entingan dasar *ang adil bagi sesuatu negara *ang mem,un*ai ,elbagai tamadun *ang mengandungi ,elbagai kaum- buda*a- agama dan bahasa. Melalui dasar *ang rasi(nal menurut ,enganut 3indu- Akbar da,at menarik ,erhatian semua rak*atn*a terutama di kalangan bukan Muslim untuk di,erakui sebagai ,emerintah teragung dan memberikan taat setia ke,adan*a. Manakala ,emerintahan Aurang.ebdiangga, telah mengganggu keharm(nian dan ,er,aduan rak*atn*a kerana dasarn*a *ang diangga, berat sebelah dan tidak adil. +estabilan ,(litik teran%am dan kerajaann*a sentiasa ter,aksa menghada,i kebangkitan ,enentangan dan ,ember(ntakan dalam em,a*ar. Maka itu- ,erbe.aan dalam dasar$dasar ,emerintahan Akbar dan Aurang.eb menjadi ,engajaran 0teladan1 tentang dasar *ang harus diamalkan dalam negara berbilang kaum se,erti Mala*sia su,a*a da,at me5ujudkan ,er,aduan dan kestabilan ,(litik.

@."- S%mban an Tama$%n Je5%n as5e' 5+li#i', a ama $an 5en$i$i'an 4an 'e5a$a Mala4sia. i8 As5e' P+li#i'

rele/ensi

Pemerin#a&an beraja $i Mala4sia +le& Yan $i-Per#%an A +n $an Majlis -aja-raja Mela4%. o Je5%n men amal'an sis#em raja ber5erlemba aan.

". Yan $i-Per#%an A +n ber'%asa m%#la' $alam 5emerin#a&an ba in$a. An#ara bi$an '%asa YDA7 '%asa b%$i bi)ara K%asa $alam 5en#a$biran '%asa $alam 5er%n$an an '%asa $alam 'e&a'iman

119

o o

K%asa-'%asa lain Ma&araja Je5%n iala& #%n a' 5emerin#a&an $an ber#in$a' seba ai 'e#%a 5en#a$biran iai#% mem5%n4ai '%asa m%#la' $alam 5emerin#a&ann4a. Ma&araja ber'%asa memili& 5embesar $an 5e a*ai-5e a*ai %n#%' memban#% %r%san 5en#a$biran.

KUASA BUDI BI(A-A o o o Melan#i' Per$ana Men#eri Men4e#%j%i a#a% men+la' 5ermin#aan PM %n#%' memb%bar'an Parlimen. Meman il mes4%ara# Majlis -aja-raja &al-&al ber'ai#an 'ebesaran raja-raja.

KUASA DALAM PE-UNDANGAN Memberi %)a5an 5erasmian $alam 5ersi$an an 5er#ama Majlis Parlimen #e#a5i #i$a' men$en ar 5ersi$an an Ber'%asa meman masa 0C &ari. Melan#i' 11 +ran a&li De*an Ne ara $an se#ia%sa&a De*an -a'4a#ENe ara. K%asa e'se'%#i3 #e#a5i mes#i ber#in$a' a#as nasi&a# PM Ber&a' men$a5a# a5a-a5a ma'l%ma# men enai 5emerin#a&an Ke#i'a Mes4%ara# Majlis -aja-raja $iirin i +le& PM Melan#i' 7 YD Per#%a Ne eri P%la% Pinan , Mela'a, Saba& $an Sara*a' Per$ana Men#eri, Timbalan Per$ana Men#eri, Men#eri Ke#%a P+lis Ne ara, Pe %am Ne ara, Ke#%a Se#ia%sa&a Ne ara Ke#%a A%$i# Ne ara, A&li-a&li S%r%&anja4 il, menan %& $an memb%bar'an Parlimen Mem5er'enan'an ran %n$an -%n$an 4an #ela& $il%l%s'an +le& Parlimen $alam

KUASA DALAM KEHAKIMAN Melan#i'.. Ke#%a Ha'im Ne ara, Ha'im Ma&'ama& Perse'%#%an, Ha'im Ma&'ama& -a4%an, Ha'im Ma&'ama& Tin i Ha'im Ma&'ama& Ses4en

120

Ber'%asa memberi 'eam5%nan a#as nasi&a# Jemaa& Pen am5%nan a#as 'esala&an $i.. Ma&'ama& A*am =ila4a& Perse'%#%an Ma&'ama& Ten#era Ma&'ama& A*am $i =ila4a& Perse'%#%an, P.Pinan , Mela'a, Saba&, Sara*a' $an ne eri ba in$a sen$iri. KUASA-KUASA LAIN YANG $i-PE-TUAN AG!NG

Ke#%a a ama Islam ba i Ne eri ba in$a sen$iri Ne eri-ne eri #i$a' beraja =ila4a& Perse'%#%an Pan lima Ter#in i ATM Ber'%asa men is4#i&ar'an $ar%ra# Men an% era&'an elaran $an 5in a# 'ebesaran Men an% era&'an s%ra# *a#i'a& 5elan#i'an $%#a-$%#a 'e Mala4sia Ber#an %n ja*ab memeli&ara 'e$%$%'an +ran Mela4% $an 'a%m b%mi5%#era $i Saba&E Sara*a' Memeli&ara 'e5en#in an sa& 'a%m b%'an Mela4%.

. S%l#an-s%l#an Mela4% seba ai 5elin$%n ra'4a# $i ba*a& 5emerin#a&an ba in$a, lamban 5er5a$%an $an 'eamanan ses%a#% ne eri. o Ma&araja Je5%n ber#an %n ja*ab besar seba ai 5elin$%n , lamban 5er5a$%an $an 'eamanan. Ke$a%la#an 5+li#i' sese+ran ma&araja dilegitimasi'an ber$asar'an '+nse5 7Mandate of )ea5en8 o Den an man$a# $iberi'an, sese+ran ma&araja a'an menen#%'an 'e&i$%5an ra'4a#n4a bera$a $alam 'ea$aan #en#eram $an ma'm%r. . Per$ana Men#eri Per$ana Men#eri Je5%n a$ala& 'e#%a 'erajaan 4an $ilan#i' melal%i %n$ian $ari 'alan an a&li-a&li Parlimen. Per$ana Men#eri berasal $ari 5ar#i maj+ri#i $i 5arlimen. Men#eri-men#eri 'abine# $ilan#i' +le& Per$ana Men#eri.

121

Ma&araja Je5%n melan#i' Per$ana Men#eri ber$asar'an 'e5%#%san Parlimen Je5%n, $an memberi 5er'enan a#as 5elan#i'an men#eri-men#eri 'abine#. Per$ana Men#eri memerl%'an s+'+n an $an 'e5er)a4aan $ari an +#a De*an Per*a'ilan %n#%' men e'al'an ja*a#ann4a seba ai Per$ana Men#eri.

6. Per#a&anan Ne ara Je5%n memili'i seb%a& Pas%'an Per#a&anan Diri 4an #erle#a' $i ba*a& 5en a*asan Kemen#erian Per#a&anan, $an #er$iri $ari Pas%'an Per#a&anan Diri Dara# Je5%n :JGSD28, Pas%'an Per#a&anan Diri La%# Je5%n :JMSD28, $an Pas%'an Per#a&anan Diri U$ara Je5%n :JASD28. Mala4sia memili'i 5as%'an 5er#a&anan ne ara 4an #er$iri $ari5a$a Ten#era U$ara Diraja Mala4sia :TUDM8, Ten#era La%# Diraja Mala4sia :TLDM8, Ten#era Dara# Diraja Mala4sia :TDDM8 Ber#%j%an %n#%' menja a $an mem5er#a&an'an *ila4a& $ara#an, 5erairan ne ara, r%an an 'asa, Sela# Mela'a $an lal%an 5in#% 'el%ar mas%'n4a, $an Sela# Sin a5%ra selain jal%ran lal%an 5er&%b%n an la%# $an %$ara 4an men &%b%n 'an Semenanj%n Mala4sia $en an Saba& $an Sara*a'. ii8 As5e' A ama Ne ara Je5%n men amal'an ajaran (+n3%)i%s. Ajaran (+n3%)i%s #ela& mem5en ar%&i 3alsa3a& $an 5emi'iran sesama man%sia melal%i 6 5rinsi57 H%b%n an raja $en an ra'4a# H%b%n an ana' lela'i $en an a4a& H%b%n an a$i' $en an aban H%b%n an is#eri $en an s%ami H%b%n an 'a*an $en an 'a*an Kesem%a 6 5rinsi5 #ela& mela&ir'an ra'4a# Je5%n 4an mem5%n4ai seman a# 5a#ri+#i' $an )in#a'an ne ara. Ini memba*a 'e5a$a seman a# berani ma#i $emi ma&araja.

122

iii8 As5e' Pen$i$i'an

. Sis#em Pen$i$i'an Se'+la& -en$a&, Se'+la& Menen a& Sis#em 5en$i$i'an Je5%n $iba&a i'an 'e5a$a lima 5erin 'a#7 #a$i'a, se'+la& ren$a&, se'+la& menen a& 5erin 'a# ren$a& :0 #a&%n8, se'+la& menen a& a#as :0 #a&%n8 $an %ni/ersi#i. Sis#em 5en$i$i'an ini $i'e'al'an seja' .aman 5emerin#a&an Meiji la i.

Mala4sia men amal'an sis#em 5en$i$i'an ser%5a iai#%7 #a$i'a, se'+la& ren$a& :> #a&%n8, se'+la& menen a& :> #a&%n #ermas%' 5elajar STPM8

#uba uji ke)ahaman anda dengan men*ia,kan latihan berikut

S!ALAN-S!ALAN TUT!-IAL 1. N4a#a'an Pan$an an semes#er $an nilai-nilai 4an rele/ensi #ama$%n in$ia 'e5a$a Mala4sia. ". Teran 'an s%mban an Tama$%n Je5%n $ari as5e' 5+li#i', a ama $an 5en$i$i'an 4an rele/ensi 'e5a$a Mala4sia.

123

TAJUK F

ISU-ISU K!NTEMP!-A-I TAMADUN ISLAM DAN BA-AT

SIN!PSIS !emenjak kejatuhan kerajaan Islam !e,an*(l- dunia men*aksikan akan kebangkitan satu kuasa baru iaitu tamadun Barat. +eban*akan tamadun Barat telah membuka era baru ke,ada dasar ,enguasaan atau hegem(ni terhada, negara lain terutman*a negara Islam. +ebangkitan *ang diiringi dengan ,elbagai kemajuan ketenteraan- ek(n(mi dan ke5angan telah menjadikan Barat sebuah kuasa *ang menggunakan kekuatann*a untuk ke,entingan diri sendiri. Bl(k Barat *ang diketuai (leh Amerika !*arikat menjalankan ,elbagai dasar luar *ang k(n(nn*a untuk menegakkan keadilan namun semua tern*ata han*a ret(rika mereka sahaja. Lebih$lebih lagi a,abila g(lbalisasi *ang mereka %i,ta dan 5ar$5arkan telah mula meresa, dalam setia, in%i kehidu,an manusia di dunia hari ini.
Unit ini mengandungi lima tajuk:

F.17 He em+ni Bara# Dan Gl+balisasi F."7 Krisis Alam Se'i#ar F.07 Perse5si Ji&a$ F.17 E#i'a $alam Sains F.6 7 Kesan 5er'emban an '+n#em5+rari 'e5a$a mas4ara'a# $an ne ara. Hasil 5embelajaran Di akhir bab ini- ,elajar dihara, da,at;

1. Mengetahui s%enari( dunia hari ini *ang melihatkan bagaimana kuasa barat menguasai dunia. 2. Mendalami ,eranan dan kuasa Barat dalam hubungn*a dengan negara$negara Islam. . Memahami kedudukan 9egara$negara Asia dan Islam ,ada hari ini khususn*a sele,as kejatuhan kerajaan Islam. ". Memahami gerakan dasar hegem(ni Barat dan meran%ang strategi bagi mengatasin*a.

124

F.17 He em+ni Bara# Dan Gl+balisasi

PENGENALAN Abad ke$2: memba5a ke,ada bermulan*a ,erkembangan ,esat sains dan tekn(l(gi maklumat *ang luar biasa. +e,esatan *ang begitu ee,at dan %anggih ini berja*a men%i,takan ,eradaban m(den *ang menjanjikan ,elbagai kemajuan dan kemudahansekaligus memenuhi segala tuntutan arus kem(denan. Pelbagai alat sains dan tekn(l(gi maklumat berja*a dihasilkan dan kehidu,an manusia bertambah mudah dengan segala keeanggihan ini. 9amun- dalam manusia leka dengan lim,ahan keme5ahan dan kemajuan ini- ,enghujung abad ke$2: juga telah di5arnai (leh ,elbagai bene ana dan kemelut *ang meresallkan ham,ir semua bidang kehidu,an s( sial- ,(litik- ek(n(mi dan sebagain*a *ang juga sedikit seban*ak ber,unea dari keeanggihan tekn(l(gi maklumat serta sains tekn(l(gi %i,taan manusia. Abad 21 telah ,un berada di hada,an kita- seiring dengan kelajuan ,r(ses gl(balisasi dan dukungan kuat tekn(l(gi maklumat dan re>(lusi k(munikasi *ang menjadikan kehidu,an manusia semakin ,antas dan k(m,leks. 9amun- di sebalik kehidu,an manusia *ang ,antas dan serba eanggih ini- kita men*aksikan kemelut kemanusiaan ,ada saat kritikal dan tragis5abak ,en*akit *ang menular- terr(risrne gl(bal- ,erang saudara *angOberterusan dan ,elanggaran hak asasi manusia. !ana$sini di,a,arkan di dalam media eetak dan elektr(nik kehidu,an manusia semakin tragis dengan semakin hebatn*a arus kem(denan dunia. A,abila diimbas kembali akan kehebatan Islam dalam menguasai dunia semenjak .aman 9abi Muhammad !A4 hinggalah ke,ada kejatuhan kerajaan Islam !e,an*(lkita melihat baha5a dunia hidu, dalam era *ang aman kerana tiadan*a dasar ,enguasaan gl(balisasi Barat. 9amun- kebangkitan tamadun Barat mula menam,akkan taringn*a sele,as kejatuhan kerajaan Islam !e,an*(l sekaligus telah membuka era baru ke,ada dasar ,enguasaan Barat terhada, negara lain terutaman*a negara Islam melalui dasar gl(balisasi ala$Barat *ang di5ar$5arkan ke seluruh dunia. Inilah *ang memba5a ke,ada ,ermulaann*a d(minasi barat atau disebut sebagai hegem(ni Barat. 'en(mena *ang disebut sebagai hegem(ni Barat ini ialah a,abila Barat menggunakan 125

kuasan*a sebagai kuasa terbesar dunia untuk menguasai ,(litik- ek(n(mi- buda*a,emikiran- tekn(l(gi dan lain$lain. Dan *ang ,aling dahs*at a,abilaO Barat menggunakan kuasa tenteran*a untuk menguasai negara *ang tidak sehaluan dengann*a. !ebagai kesann*a- tindakan membalas dendam seeara keras juga tidak da,at dibendung lagi dan di sinilah timbul isu keganasan dan terr(rism *ang selalun*a ditujukan ke,ada ,ejuang Islam. KEMUN(ULAN TAMADUN BA-AT Mun%uln*a tamadun Barat ini adalah rentetan dari,ada dua tamadun a5al utama iaitu tamadun Kunani atau Hreek 0mun%ul 2:: sebelum Masihi1 dan tamadun 6(m 0sekitar C& sebelum Masihi1. Ileh itu- tamadun Barat meru,akan tamadun *ang berteraskan ke,ada ,emikiran dan )alsa)ah tamadun Kunani dan 6(m 0A.har Muhammad = Abdullah !ul(ng- 2::& : <&1. Tamadun Kunani adalah tamadun *ang berasal dari tamadun tera5al Barat iaitu tamadun Aegean dan tamadun Kunani ini mun%ul sele,as kemun%ulan tamadun$ tamadun *ang lebih a5al se,erti tamadun Mes(,(tamia dan Mesir. Mas*arakat dalam tamadun Kunani mem,un*ai ,en%a,aian *ang hebat dari sudut ,(litik- s( sial dan ek(n(mi. Tamadun Kunani telah da,at men%i,ta ban*ak ilmu )alsa)ah *ang menjadi as as ke,ada )alsa)ah ?r(,ah atau )alsa)ah Barat itu sendiri.

P(litik Kunani adalah berdasarkan suasana ,(litik *ang dem(krasi. !esuai dengan suasana ,(litikn*a *ang bersika, terbuka dan dem(krasi- tamadun ini telah menghasilkan ramai ahli )alsa)ah *ang terkemuka dan dikenali sehingga ke hari ini. Antara mereka *ang terkenal ialah !(%rates- Plat( dan Arist(tle. !(%rates mem,un*ai ajaran )alsa)ah *ang tidak ,ernah ditulis sebalikn*a diaksikan dalam ,erbuatan. Ajaran )alsa)ah !(%rates ber,egang ke,ada Ss(al ja5ab adalah jalan untuk mem,er(leh ,engetahuanS. Plat( *ang ban*ak belajar dari !(%rates telah ban*ak menghasilkan kar*a dan buku. Bukun*a *ang bertajuk 6e,ubli% meru,akan buku ,anduan akhlak *ang memandang ahli$ahli )alsa)ah sebagai ,emim,in *ang terbaik kerana ber,egang ke,ada etika. Arist(tle *ang ban*ak menimba ilmu dari,ada Plat( dan juga guru ke,ada 126

Iskandar Lulkarnain

0AleRander the

Hreat1

meru,akan

(rang

*ang

,ertama

mem,erkenalkan %ara ber)ikir *ang teratur dan kaedah sainti)ik dalam men%ari kebenaran 0Muhammad +amlin- 1<MB: M1. Laman ,enguasaan negara k(ta Kunani (leh Iskandar Lulkarnain dari Maked(nia menandakan bermulan*a Laman Hrae%($6(mj3elenistik 0 2 $1"B !.M.1. Laman 3elenistik ini adalah merujuk ke,ada ,erluasan dan ,en*ebaran ,elbagai ,en%a,aian tamadun Kunani se,erti idea- )alsa)ah- te(ri ,(litik- buda*a dan bahasa ke dunia luar iaitu sele,as kematian Iskandar Lulkarnain. +emudian- ,emerintahan kerajaaD Kunani diambil alih (leh tiga (rang jeneral di tiga buah kerajaan *ang berlainan iaitu kerajaan Pt(lemai% di ba5ah Pt(lem* I- kerajaan Antig(nid di ba5ah ,im,inan Antig(mus H(nates dan kerajaan !ele%uid di ba5ah ,im,inan jeneral !eleu%us. +erajaan inilah *ang membantu mem,erkembangkan lagi kebuda*aan Kunani ke luar dari ka5asan asaln*a 0!i>a%handralingam !undara 6aja = A*adurai Let%humanan- 2::1 : 1B:1. ?m,a*ar 6(m dimulai (leh Augustus *ang menguasai dunia 6(m dari tahun 2C !.M. hingga tahun 1" M. +etika ini em,a*ar 6(m telah melangkah ke .aman kegemilangan dan digelar sebagai PaR 6(mana *ang bermaksud +eamanan 6(m kerana selama 2:: tahun keamanan 5ujud di 6(m. +erajaan 6(m mam,u berkembang sebagai sebuah em,a*ar meli,uti. tiga buah benua Asia- Utara A)rika dan ?r(,ah. +eseluruhan ?r(,ah disatukan di ba5ah satu tam,uk ,emerintahan 5alau,un ,endudukn*a terdiri dari,ada ,elbagai suku bangsa *ang memba5a ke,ada ,ermulaan negara dunia 0!i>a%handralingam !undara 6aja = A *adurai Let%humanan- 2::1 : 1B"$1B&1. +ejatuhan em,a*ar 6(m ,ada tahun "CB M men*aksikan kemun%ulan kerajaan$ kerajaan (rang gasar dalam batasan em,a*ar 6(m. Di Barat ,ada tahun M:: M mun%ul em,a*ar 6(m !ud *ang diasaskan (leh se(rang ,emim,in gasar berketurunan 'rank#harlemagne. ?m,a*ar ini meru,akan satu usaha untuk mengembalikan kegemilangan em,a*ar 6(m 0!i>a%handralingam !undara 6aja = A *adurai Let%humanan- 2::1 : RRi1. Dengan ter%etusn*a Perang !alib 01:<B$12<1 M1 antara (rang Islam dan +ristian untuk merebut Tanah !ud 7erusalem telah membuka ,eluang ke,ada ,enduduk Barat dan ?r(,ah melihat kemajuan (rang Islam.

127

!ebagai kesan dari,ada Perang !alib memba5a ke,ada mun%uln*a .aman 6enaisans ,ada abad ke$1" dan 1& M. 6enaisans telah melahirkan nilai$nilai humanismeindi>idualisme- sekularisme *ang merangsangkan ?r(,ah ke,ada kemajuan$kemajuan *ang lebih ,esat. Ia juga memba5a ke,ada ,erkembangan semangat nasi(nalisme dan ,embentukan negara bangsa se,erti ?ngland!e,an*(l dan P(rtugal 0!i>a%handralingam !undara 6aja = A *adurai Let%humanan- 2::1 : RRi1. +emun%ulan negara bangsa ini memba5a ke,ada ,erkembangan ek(n(mi kebangsaan *ang disebut merkantilisme *ang men*ebabkan ,ersaingan dalam ,erdagangan- galakan ke,ada d,taan dan te(ri baru *ang akhirn*a memba5a ke,ada 6e>(lusi !ains. +esan langsung 6e>(lusi !ains ialah 6e>(lusi Intelektual di mana mas*arakatn*a lahir dengan idea$idea *ang terbuka dan berdasarkan ,erlembagaan. +esann*a mun%ul negara ber,erlembagaan di ?ngland. Perubahan$,erubahan ,(litik ini men*ediakan suasana *ang baik bagi ,erkembangan ek(n(mi dan s(sial di ?r(,ah ,ada abad$abad berikutn*a.

Berikan de)inisi ringkas mengenai ketamadunan. A,akah )akt(r$ )akt(r ,enting *ang mem,engaruhi ,erubahan ketamadunan.

128

F."7 Krisis Alam Se'i#ar

A'#a K%ali#i Alam Se'i#ar Mala4sia:1F?1718 Alam sekitar bermaksud )akt(r$)akt(r )i.ikal *ang mengelilingi kehidu,an manusia termasuk tanah- air- udara- iklim- bun*i- bau- rasa- )akt(r$)akt(r bi(l(gi dan juga )akta$ )akta s(sial. Ari33in T.N :1F@?7 "C08 Alam sekitar adalah sebagai ek(s)era *ang mengandungi ek(sistem$ek(sistem *ang saling berinteraksi. ?k(sistem ,ula terdiri dari,ada )akt(r$)akt(r bi(l(gi *ang saling bergantung sesama sendiri antara )akt(r bi(l(gi dan )i.ikal. !$%m 1F?17 10" Pen%emaran ialah ,erubahan *ang tidak dikehendaki ke atas %iri$%iri )i.ikal dan bi(l(gi dari,ada air- udara dan tanah *ang mungkin atau akan membaha*akan manusia atau s,esis$s,esis *ang lain- keadaan hidu, dan nilai kebuda*aan atau *ang mungkin memba.irkan atau mer(s(tkan sumber$sumber bahan mentah. A'#a K%ali#i Alam Se'i#ar :1F?1-7"-08 Pen%emaran ialah a,a$a,a ,erubahan langsung atau tidak langsung ke,ada si)at$si)at )i.ikal- haba- kimia- bi(l(gi atau radi(akti) mana$mana bahagian alam sekeliling dengan mele,askan- mengeluarkan atau meletakkan buangan hingga menjejaskan a,a$a,a kegunaan ber)aedah- men*ebabkan merbaha*a ke,ada binatang- burung- binatang liarikan atau men*ebabkan satu ,erlanggaran terhada, a,a$a,a s*arat- had atau sekatan *ang dikenakan ke atas sesuatu lesen *ang dikeluarkan di aba5ah akta. N+r&iba& Hasan Aa*a*i :1FFF700-018 Pen%emaran berlaku a,abila bahan$bahan ,en%emaran menghasilkan sesuatu ,erubahan *ang b(leh mengan%am alam sekitar. Pen%emaran akan menimbulkan kesan negati) ke,ada ,ersekitaran terutama (rganisma hidu, termasuk hai5an dan tumbuh$tumbuhan. Pen%emaran *ang ,aling ketara ialah udara- air dan tanah. 129

JENIS-JENIS K-ISIS ALAM SEKITA-. Pen)emaran U$ara Pen%emaran udara berlaku a,abila terda,at gas- titisan %e%air atau .arah dari bahan tertentu *ang men*ebabkan ruang atm(s)era berubah dan memba5a kesan buruk ke,ada semua kehidu,an. Antara ,un%a ,en%emaran ialah ,ertambahan bilangan kenderaan dan ,ertambahan ka5asan industri berat. !elain itu- ,embakaran sam,ah dan asa, r(k(k juga b(leh men*umbangkan ke,ada ,en%emaran terhada, udara ,ersekitaran. Pen)emaran Air Air meli,uti C1N ,ermukaan bumi- dari jumlah ini- <CN meru,akan air laut - 2N air saljimanakala 1N ialah air daratan *ang kita gunakan untuk kegunaan harian se,erti industri dan ,ertanian.!umber air *ang 1 N ini harus kita jaga su,a*a tidak ter%emar. Pen%emaran air bermaksud berlakun*a ,erubahan dari segi kandungan- keadaan dan 5arna meli,uti di sungai- laut dan tasik dan tidak sesuai dan memberikan risik( ke,ada manusia dan hidu,an lain. Antara ,un%a ,en%emaran air ialah sisa t(ksid- bahan buangan sam,ah- min*ak dan najis serta ,ener(kaan melam,au *ang men*ebabkan hakisan tanah.

130

Pen)emaran B%n4i +ebisingan dide)inisikan sebgai bun*i *ang keterlaluan dan b(lah memekakkan telinga. !e%ara sainti)ik ,ula kebisingan maksudn*a sebarang bun*i *ang melebihi M: dibesel 0Db1. +lasi)ikasi ,en%emaran bun*i : a1 +ebisingan !elanjar b1 +ebisingan 'luktasi %1 +ebisingan Im,uls d1 +ebisingan selang$seli

PANDANGAN DAN SIKAP MANUSIA TE-HADAP ALAM SEKITAPandangan dan sika, manusia mengenai ,ers(alan alam sekitar b(leh dilihat dalam tiga kateg(ri *ang utama 7

D+minasi :Domination8 Ke'&ali3a&an :&te-ardshi18 -+man#isisme :.omanti3ism E Dee1 +3ology8

1. D+minasi :$+mina#i+n8 Pandangan ini membenarkan eks,l(itasi dan ka5alan manusia terhada, alam sekitar demi memenuhi ke,erluan manusia. Alam semulajadi diangga, sebagai satu gedung sumber atau bahan untuk kehidu,an. Alam semulajadi tidak mem,un*ai nilai intrinsik dan ke,entingan tersendiri. Alam meru,akan satu bentuk k(m(diti dan tertakluk ke,ada ke,erluan manusia. 131

Manusia dan alam dilihat sebagai dua entiti *ang ter,isah.

". Ke'&ali3a&an :&te-ardshi18 Pandangan ini mengatakan baha5a manusia adalah khali)ah di bumi dan bukann*a tuan ,un*a alam ini. Manusia bertanggungja5ab di dalam memakmurkan alam dan bukan

mengeks,l(itasin*a se%ara sembarangan. Manusia dan alam semulajadi meru,akan dua entiti *ang berbe.a teta,i saling berkaitan di antara satu sama lain.

0. -+man#isisme :.omanti3ism E Dee1 +3ology8 Pandangan ini meletakkan nilai intrinsik dan kegunaan ke,ada setia, bentuk kehidu,an. !,esies hidu,an selain dari,ada manusia dilihat sebagai suatu entiti *ang ,erlu dih(rmati hakn*a. Alam semulajadi ,erlu dih(rmati dan dijagai sebagai suatu *ang su%i. Pandangan ini mengangga, baha5a manusia dan alam meru,akan entiti *ang sama. Manusia adalah sebahagian dari,ada alam.

132

P-INSIP-P-INSIP ISLAM DI DALAM HUBUNGAN MANUSIA DAN ALAM SEKITAPrinsi,$,rinsi, ini terbahagi ke,ada " bahagian iaitu: Tauhid- +hali)ah dan Amanah!*ariah- +eadilan dan kesederhanaan.

Tauhid
+(nse, tauhid merujuk ke,ada k(nse, keesaan Tuhan iaitu tiada Tuhan selain Allah s.5.t. Umat Islam seharusn*a sentiasa mengingati Allah s.5.t. dalam setia, ,erbuatan- ,emikiran dan ,erasaann*a. Matlamat utama segala ,erbuatan- ,emikiran dan ,erasaan adalah untuk menda,at keredaan$9*a. Manusia adalah bertanggungja5ab terhada, a,a *ang dilakukann*a dan akan menda,at balasan setim,al di hari akhirat. +(nse, tauhid ini tidak terhad ke,ada ,ers(alan ibadah semata$mata teta,i turut merangkumi setia, as,ek kehidu,an termasuklah ,ers(alan hubungan manusia dan alam sekitar. Manusia harus sedar baha5a bumi *ang didiami ini adalah hak milik Allah s.5.t. jua. !,esies manusia han*alah sebahagian dari,ada makhluk %i,taan$9*a; manusia ,erlu berinteraksi dengan lain$lain s,esies *ang mendiami bumi ini. Meski,un diberikan kelebihan sebagai khali)ah untuk memakmurkan bumimanusia tidak b(leh bertindak se5enang$5enangn*a. !ebalikn*a manusia mestilah mengambil kira kesan dan akibat tindakann*a terhada, s,esies$s,esies lain. Ini kerana manusia bertanggungja5ab atas segala tindakann*a dan akan di,ers(alkan di hari kemudian kelak. 9abi Muhammad s.a.5. ,ernah bersabda- maksudn*a- &emua 3i1taan Allah s - t adalah se1erti satu 'eluarga9 dan Dia 1aling menyayangi mere'a yang 1aling bai' terhada1 'eluarga$#ya ;

Khalifah dan amanah


133

Al$Guran telah menjelaskan baha5a alam ini dijadikan mengikut ukuran tertentu dan berada dalam keadaan seimbang dan harm(ni.

Alam bersi)at teratur dan b(leh di)ahami. Ian*a menjadi Da*atJ atau DtandaJ bagi manusia memahami hakikat ke5ujudan Allah s.5.t.

Ini din*atakan dalam !urah Taha- a*at & $&"- *ang bermaksud: 7:ang telah menjadi'an bagimu bumi sebagai ham1aran dan telah menjadi'an bagimu bumi itu jalan$jalan dan menurun'an dari langit air hujan Ma'a 'ami tumbuh'an dengan air hujan itu berjenis$jenis dari tumbuhan yang berma3am$ma3am Ma'anlah dan gembala'anlah binatang$binatangmu &esungguhnya 1ada yang demi'ian itu terda1at tanda$tanda 'e'uasaan Allah bagi orang yang bera'al 8

Manusia di,ilih sebagai khali)ah kerana kelebihann*a dikurniakan Allah s.5.t. dengan akal )ikiran berbanding makhluk$makhluk lain.

!ebagai khali)ah- manusia bertanggungja5ab menjaga keharm(nian dan keseimbangan alam dan bukann*a mend(minasi alam ini.

Amanah *ang diberikan Allah s.5.t. ke,ada manusia ini ,erlu dijaga kerana ,ada akhirn*a setia, indi>idu akan di,ers(alkan tentang tanggungja5abn*a.

Dunia ini adalah tem,at ujian bagi manusia dalam menentukan kesudahan di hari akhirat.

!urah al$AnJam- a*at 1B& men*atakan: 7Dialah yang menjadi'an 'amu 'halifah$'halifah di bumi Dia meninggi'an setengah 'amu atas setengah yang lain dengan bebera1a darjat su1aya Dia boleh menguji 'amu a1a yang telah di'urnia'an$#ya Tuhan menurun'an a4ab amat se'sanya teta1i sesungguhnya Dia Maha Pengam1un !agi Maha Mengasihani 8

Syariah
!*ariah menggariskan asas etika dan n(rma serta ,erundangan untuk menjadi ,anduan umat Islam. 134

!*ariah adalah berasaskan ke,ada ajaran al$Guran dan juga %(nt(h teladan *ang ditunjukkan (leh 6asulullah s.a.5.

Matlamat akhir hukum s*ariah adalah untuk kebaikan umum semua makhluk %i,taan Tuhan dalam kehidu,an dunia dan juga akhirat.

3ukum s*ariah berkembang dari,ada ke,er%a*aan tentang k(nse, ta5hid atau keesaan Tuhan.

Allah s.5.t. adalah Maha Pen%i,ta dan ke,ada$9*a jugalah tem,at kembali bagi semua makhluk di dunia ini- sebagaimana din*atakan dalam !urah Mulk- a*at 2*ang bermaksud: 7Dialah yang menjanji'an adanya mati dan hidu1, su1aya Dia boleh menguji sia1a di antara 'amu yang lebih bai' amalnya dan Dia Maha Per'asa !agi Maha Penyayang 8

Keadilan dan Kesederhanaan


Adil bermaksud meletakkan sesuatu ,ada tem,atn*a. Al$Guran dalam !urah 1B- a*at <: men*atakan baha5a: 7&esungguhnya Allah s - t menyuruh 'amu berla'u adil dan berbuat 'ebaji'an 8 +(nse, adil dalam alam ini da,at dilihat dari,ada ,en%i,taan alam semulajadi *ang mematuhi ukuran$ukuran tertentu serta sentiasa berada dalam keseimbangan dan keharm(nian. Islam juga menganjurkan umatn*a hidu, dalam kesederhanaan dan tidak berlebih$lebihan. Dalam ,ers(alan alam sekitarAllah s.5.t. tidak melarang manusia

menggunakan sumber semulajadi teta,i ,enggunaan ini tidaklah sehingga berlebih$lebihan- sebalikn*a %uku, sekadar memenuhi ke,erluan. Misaln*a dalam !urah An 9ahl- a*at & ada men*atakan: 7Dan binatang terna'an, di3i1ta'an$#ya untu' 'alian dari1adanya menda1at 1a'aian 1anas dan 'e1erluan ;lain$lain< dan sebahagiannya untu' 'alian ma'an8 135

#(nt(h lain tentang kesederhanaan dalam kehidu,an seharian ialah ketika ber5uduk sebelum menunaikan sembah*ang- di mana han*a angg(ta tubuh tertentu sahaja *ang 5ajib dibasahi dan bukann*a seluruh badan.

!elain itu- umat Islam juga digalakkan mengamalkan sika, berjimat %ermat dan tidak memba.ir dalam ,enggunaan air.

APLIKASI P-INSIP-P-INSIP ISLAM DI DALAM HUBUNGAN MANUSIA DAN ALAM SEKITA 3ubungan manusia dan hai5an 3ubungan manusia dan tumbuh$tumbuhan Penggunaan dan ,emilikan tanah

136

1- H%b%n an man%sia $an &ai*an Islam menganjurkan su,a*a manusia sentiasa mengamalkan sika, *ang baik 5alau,un ke,ada hai5an. 3adis : 7Kebai'an yang dibuat oleh seseorang itu terhada1 hai-an adalah sama bai'nya dengan 'ebai'an yang dibuatnya terhada1 manusia9 sementara 'ejahatan yang dila'u'an terhada1 hai-an adalah sama jahatnya dengan 1erbuatan 'ejam yang dila'u'an terhada1 manusia 8 Islam juga membenarkan manusia memelihara dan menternak hai5an untuk dijadikan makanan 0misaln*a a*am- itik dan kambing1- kenderaan tunggangan atau menarik ,edati 0misaln*a unta- kuda dan kaldai1 dan juga kegunaan$ kegunaan lain *ang ber,atutan. 9amun- setia, hai5an ,eliharaan ,erlu diberikan hakn*aU 7ika hai5an ,erlu dibunuh atau disembelih- ian*a mestilah dilakukan dengan kaedah *ang betul bagi mengurangkan kegelisahan dan rasa sakit ke,ada hai5an itu. "- H%b%n an Man%sia $an T%mb%&-#%mb%&an 3adis 6asulullah s.a.5. : 7Dunia ini hijau dan 3anti' dan Tuhan telah melanti' 'amu sebagai 1engurusnya Dia melihat a1a yang 'amu la'u'an 8 Al$Guran dan hadis ban*ak men*ebut tentang kegunaan tumbuh$tumbuhan ke,ada manusia serta juga ke,erluan untuk manusia ber%u%uk tanam. Al$Guran- surah M:- a*at 2" hingga 2 men*atakan tentang tumbuhan sebagai makanan manusia. A*at itu bermaksud: 7Ma'a henda'lah manusia itu mem1erhati'an ma'anannya &esungguhnya Kami telah benar$benar men3urah'an air dari langit Kemudian 'ami belah bumi dengan sebai'$ bai'nya !alu 'ami tumbuh'an biji$bijian di bumi itu Anggur dan sayur$ sayuran Zaitun dan 1ohon 'urma Kebun$'ebun ;yang lebat< dan buah$

137

buahan serta rum1ut$rum1utan untu' 'esenanganmu dan binatang$ binatang terna'mu 8 +e,entingan ber%u%uk tanam dan mengekalkan kehijauan bumi sememangn*a menda,at keutamaan dan amat digalakkan (leh Islam 9abi Muhammad s.a.5. mengingatkan baha5a sekiran*a se5aktu ham,ir kiamat ada di tangan sese(rang itu sebatang ,(k(k- maka ,(k(k itu hendaklah ditanam. Allah s.5.t. menjanjikan ganjaran bagi mereka *ang ber%u%uk tanam. 3adis : 7&esia1a yang menanam 1o'o' dan menjaganya dengan bai' sehingga besar dan mengeluar'an hasil a'an menda1at ganjaran di a'hirat 8 3adis : 7Ji'a ada sesia1a yang menanam sebatang 1o'o' dan ber3u3u' tanam dan manusia serta hai-an atau burung$burung menda1at ma'anan darinya, ia henda'lah mengangga1nya sebagai satu 'ebaji'an 8 Pemeliharaan hutan dan tumbuh$tumbuhan adalah menjadi amalan

,emerintahan 6asulullah s.a.5. di Mekah dan Madinah. Amalan melindungi ,(k(k$,(k(k ini juga dilakukan di 5aktu ,e,erangan di mana umat Islam dilarang dari,ada men%abut atau membunuh tumbuhan sekiran*a tidak di,erlukan.

138

0- Pen

%naan $an Pemili'an Tana&

Penggunaan tanah menurut undang$undang Islam b(leh dibahagikan ke,ada em,at jenis *ang utama iaitu tanah *ang sudah dibangunkan :amir8- tanah terbiar :ma-at8- tanah *ang dilindungi :harim8 dan tanah *ang diri.abkan se%ara kekal :hima8.

Tanah *ang sudah dibangunkan atau amir merujuk ke,ada mana$mana ka5asan *ang telah didiami manusia atau mengandungi akti>iti$akti>iti ,ertanian.

Tanah terbiar atau mawat meru,akan tanah *ang tidak didiami manusia dan tidak digunakan untuk ber%u%uk tanam- misaln*a ,adang ragut liar dan ka5asan hutan.

Mawat b(leh dimajukan (leh sesia,a sahaja sama ada se%ara usaha sendiri atau menda,at kebenaran dari kerajaan.

Antara usaha *ang b(leh dilakukan untuk menghidu,kan kembali tanah *ang telah mati ini termasuklah menggali telaga- mengairi tanah sekiran*a terlalu kering- mengeringkan tanah sekiran*a terlalu basah- membersihkan ,(k(k$ ,(k(k- ber%u%uk tanam atau membuat bangunan.

Tanah dilindungi atau harim ,ula merujuk ke,ada ka5asan *ang dilindungi *ang letakn*a di sekitar tanah *ang dimajukan.

Tujuan harim adalah untuk melindungi sumber *ang ada di ka5asan ,embangunan berkenaan dan juga men*ediakan laluan masuk ke ka5asan tersebut.

Hima ,ula meru,akan mawat *ang tidak b(leh dibangunkan sama sekali atau diri.abkan se%ara kekal.

!e%ara umumn*a- harim dan hima mem,un*ai tujuan *ang sama iaitu sebagai ka5asan *ang dilindungi atau tidak dibangunkan.

Perbe.aann*a ialah harim diuruskan (leh indi>idu atau mas*arakat setem,at manakala hima ,ula diuruskan (leh kerajaan untuk kegunaan dan )aedah a5am. 139

#(nt(h harim adalah tanah di sekitar ,erigi ,ersendirian- tebing sungai dan bahu jalan.

#(nt(h hima ,ula adalah ka5asan hutan sim,anan untuk ,emuliharaan tumbuhan dan juga hidu,an liar atau sebagai tem,at sim,anan kuda$kuda *ang digunakan semasa ,e,erangan.

Pembahagian

tanah

tersebut

dibuat

se%ara

berhati$hati

dan

mengikut

,enggunaan *ang diteta,kan. !elain itu ,ers(alan ke,entingan bersama untuk mas*arakat setem,at turut diberi ,erhatian. Misaln*a ,enggunaan tanah a5am untuk dijadikan .(n hima adalah dibuat se%ara adil. Hima han*a di5ujudkan sekiran*a benar$benar ,erlu dan ka5asann*a hendaklah tidak terlalu luas sehingga menganggu kegunaan (rang ramai. Meski,un kerajaan berhak untuk me5artakan sesuatu hima- namun ian*a tidak dilakukan dengan se5enang$5enangn*a kerana ke,entingan a5am adalah diutamakan.

F.07 Perse5si Ji&a$ PE-SPEKTI2 BA-AT TE-HADAP JIHAD

7ihad adalah satu k(nse, Agama Islam *ang murni. Ia meru,akan satu %ara bagaimana Agama Islam mam,u di,ertahankan dari,ada kemusnahan akibat serangan dari,ada musuh. Malangn*a- jihad kurang di)ahami (leh mas*arakat Barat. Media barat memutarbelitkan ,engertian jihad dengan menggambarkan jihad dengan keganasan dan ,embunuhan. Pengertian ini lebih jelas sele,as Tragedi 11 !e,tember di 9e5 K(rk serta bebera,a siri ,engeb(man berani mati. Mun%ullah gerakan se,erti 7emaah Islamiah- Militan Mala*sia dan Al$Maunah. 140

Umat Islam bertindak balas dengan kekerasan *ang ,erjuangan mereka di,anggil jihad. Barat menjatuhkan Islam dengan menjatuhkan kredibiliti ,emim,inmeruntuhkan kestabilan ek(n(mi serta meme%ah belahkan ,er,aduan negara$negara Islam. Mas*arakat Barat juga tidak menerima ,emikiran Agama Islam *ang bersi)at d(gmati% 0iaitu ,er%a*a ke,ada sesuatu dan mengikut ke,er%a*aan itu tan,a men*(alkan kebenarann*a1. !ebenarn*a mas*arakat Barat mengangga, jihad sebagai ,erbuataan (rang )anatik. Mas*arakat umum di Barat men(lak ,emikiran baha5a jihad adalah satu %ara ,en*elesaian *ang bertamadun. Pada ,enda,at mereka- %ara *ang terbaik untuk men*elesaikan masalah adalah melalui ,r(ses ,erdamaian di,l(masi. Ini berkait ra,at dengan ,emikiran sebahagian besar mas*arakat Barat baha5a sitsem dem(krasi meru,akan ,en*elesaian terbaik untuk men*elesaikan masalah kum,ulan manusia *ang berbe.a hidu, dalam keadaan aman bersama$sama. Pemikiran ini da,at dilihat dari,ada kesungguhan ,ihak Amiraka !*arikat untuk me5ujudkan satu sistem dem(krasi di IraE ,ada hari ini.

Terangkan ,erbe.aan ke)ahaman 7ihad dari ,esi,si mas*arakat Barat berbanding ,ese,si Islam.

F.17 E#i'a $alam Sains

A.i.an Bahrudin 0 1<MB 1 men*atakan baha5a bidang sains meru,akan %abang ilmu *ang menjadi )itrah ke,ada manusia dan tidak tertakluk dengan mana$mana agama tertentu. 9amun begitu- a,abila di,erhatikan- ban*ak a*at al$Guran dan hadis 9abi Muhammad !.A.4. men*entuh se%ara umum dan khusus mengenai bidang sains ini. +egiatan sains dalam Tamadun Islam-se,erti juga dalam kegiatan$kegiatan hidu, *ang lain iaitu mestilah ber,andu dan dibimbing (leh al$Guran 3adith nabi Muhammad !.A.4. !e(rang sarjana Muslim *ang terkenal dalam bidang kimia-Muhamad Abu 141

Lakaria al$ra.i- Ba,a +imia Arab- dikatakan telah di,erintah (leh (leh khali)ah untuk membuat ra%un arsenik namun beliau men(lak ,ela5aan khali)ah tersebut kerana arsenik b(leh membunuh. Tindakan *ang dilakukan (leh al$6a.i men*erlahkan satu ,endekatan berbe.a antara dua ,endekatan sains iaitu ,endekatan di mana usaha dilakukan dengan sedar untuk menjadikan sains dan tekn(l(gi sebagai satu alat untuk kesejahteraan manusia dengan mengambil kira nilai$nilai s(sial dan keseimbangan ek(l(gi. Pendekatan kedua ialah ,endekatan *ang mengangga, sains sebagai bebas nilai namun ia akhirn*a men*ebabkan kemusnahan ke,ada sistem s(sial- m(ral,sik(l(gi- ek(n(mi dan alam sekitar manusia. Ilmu sains Islam ,erlu dikaji sebagai satu keseluruhan dan dan saling kaitan dengan benda lain. Ini kerana %i,taan Allah meru,akan satu kesatuan (rganik. !emasa kajian dan ,en*elidikan- ,engkaji dan sarjana Islam ,erlu insa) terhada, kekuasaan Allah *ang menentukan sesuatu *ang berlaku. Mereka ,erlu lebih dekat ke,ada Allah dengan ,enemuan *ang di,er(leh dari,ada kajian *ang dilakukan. Terda,at lima teras *ang ,erlu diikuti dalam etika sains mengikut Islam. Kang ,ertaman*a adalah Tauhid Uluhi**ah. Tauhid Uluhi**ah bermaksud ke,er%a*aan baha5a Tuhan itu ?sa dan seluruh semesta alam ini adalah hak ke,un*aan9*a. Dalam hubungan ini- alam adalah %i,taan Allah s.5.t. dan ke5ujudann*a bukan berlaku se%ara kebetulan. !etia, *ang di%i,takan9*a mem,un*ai tujuan dan matlamat. !eterusn*a adalah Tauhid 6ububi**ah *ang meru,akan elemen dalam etika sains mengikut ,ers,ekti) Islam. Tauhid 6ububi**ah ialah ke,er%a*aan baha5a Tuhan sahajalah *ang menentukan re.eki ke,ada manusia dan akan membimbing (rang$ (rang *ang beriman ke,ada9*a ke arah keja*aan. Dalam usaha ,embangunanmanusia harus men*edari baha5a mereka 5ajib berusaha dan juga mereka ,erlu berserah 0berd(a1 ke,ada Tuhan untuk men%a,ai matlamat ,embangunan. !ika, berserah semata$mata 0+adariyyah1 meru,akan si)at *ang tidak baik. Manakala si)at *ang sebalikn*a ,ula 0-a##ariyyah1 - iaitu ,er%a*a semata$mata ke,ada usaha manusia- diangga, tidak adil ke,ada Pen%i,tan*a iaitu Allah.

142

Teras *ang ketiga dalam etika sains adalah khila)ah. Manusia adalah khali)ah atau duta Allah di atas muka bumi ini. Manusia telah dianugerahkan (leh Tuhan dengan semua %iri$%iri ker(hanian dan mental- dan juga sumber$sumber material- untuk memb(lehkan manusia melaksanakan tugas dengan berkesan. Dalam as,ek tugasn*a sebagai +halifah, manusia diberi kebebasan dan beru,a*a untuk ber)ikir dan memberi sebab- untuk memilih antara betul dan salah- adil dan tidak adil untuk merubah keadaan hidu,n*a- mas*arakatn*a dan juga ,erjalanan sejarah- sekiran*a dia mahu. Manusia se%ara tabeiin*a adalah bersi)at baik dan mulia 0al$Guran- 1&:2<- :: : dan <&:"1. Manusia mam,u mengekalkan si)at$si)at ini dan bangkit untuk menghada,i %abaran *ang ada sekiran*a ia menerima ,endidikan dan bimbingan *ang betul serta diberi galakan. Ileh sebab manusia si)atn*a adalah baik- manusia se%ara ,sik(l(gin*a akan gembira dan ,uas selagi ia berada- atau mengham,iri si)at dalamann*a- dan akan berasa tidak gembira serta ke%e5a a,abila ia men*ele5eng dari,adan*a. Allah telah ber)irman dalam surah Al$3ijr a*at 2< *ang bermaksud: 2Ma+a apa#ila A+u 1Allah& telah menyempurna+an +e/adiannya, dan telah meniup+an +e dalamnya ruh 1ciptaan& )u, ma+a tundu+lah +amu +epadanya den%an #ersu/ud$ Di dalam surah ar$6um a*at : juga Allah telah ber)irman *ang maksudn*a: 2Ma+a hadap+anlah wa/ahmu den%an lurus +epada a%ama 1Allah&, 1tetaplah atas& fitrah Allah yan% telah mencipta+an manusia menurut fitrah itu$ !ida+ ada peru#ahan pada fitrah Allah$ Itulah a%ama yan% lurus, tetapi +e#anya+an manusia tida+ men%etahui$ Dalam teras keem,at dalam etika sains menurut islam adalah Ta.ki**ah An$9a)s. !az+iyyah an-nafs merujuk ke,ada ,ertumbuhan dan ,embersihan ji5a manusia sebagai langkah a5al *ang ,enting sebelum manusia mam,u melaksanakan tanggungja5ab *ang telah diberikan ke,ada mereka sebagai khali)ah. Manusia meru,akan agen ,erubahan dan ,embangunan. Maka amat sesuailah jika ,erubahan dan ,embangunan *ang mun%ul dari,ada usaha$usaha manusia adalah untuk kebaikan untuk (rang lain- bukan semata$mata untuk ke,entingan diri sendiri serta tidak 143

mengandungi unsur$unsur akhlak dan m(ral. !az+iyyah an-nafs melibatkan ,r(ses ,en*u%ian dinamik *ang ,erlu dilakukan setia, (rang Islam sekiran*a ia mahu berada dalam keadaan Islam *ang teta,. ?tika sains dalam Islam *ang terakhir adalah Al$'alah. Al-falah meru,akan k(nse, keja*aan dalam Islam di mana keja*aan *ang di%a,ai dalam kehidu,an di dunia ini akan me*umbang ke,ada keja*aan di akhirat selagi keja*aan di dunia ini di%a,ai menerusi usaha *ang tidak bertentangan dengan ,eraturan Allah s.5.t. Maka dalam Islam tidak ada ,ertentangan antara ke,entingan dunia dengan ke,entingan akhirat.

Terangkan ,erkaitan antara al$Guran dan mengemukan dalil$dalil dari al$Guran atau kajian.

!ains

dengan

F.6 7 Kesan 5er'emban an '+n#em5+rari 'e5a$a mas4ara'a# $an ne ara.

Hel(mbang gl(balisasi k(ntem,(rari adalah *ang terbesar dan terkuat ,ernah melanda dunia. Pengaruh gel(mbang ini sungguh besar dan luas sehingga meli,uti semua bidang ,eradaban. Demi menjamin ,r(ses ,embinaan ,eradaban di negara ini di atas landasan ker(hanian dan m(ral *ang dituntut (leh Islam dan agama$agama lain berterusan tan,a ban*ak terjejas- kita di,anggil untuk menilai buruk baik )en(mena gl(balisasi ini dengan lebih teliti lagi. #abaran gl(balisasi kini memerlukan ,embentukan generasi muda *ang berda*a tahan melalui ilmu dan kemahiran. Berdasarkan bebera,a as,ek dan isu gl(balisasi *ang telah dibi%arakan- da,atlah dikatakan baha5a dunia hari ini sedang menghada,i satu %abaran dan ,erubahan *ang sangat hebat *ang belum ,ernah berlaku ,ada abad$ abad sebelumn*a. #abaran gl(balisasi dan im,likasi terhada, ek(n(mi- buda*atekn(l(gi dan ,(litik adalah luas dan mem,un*ai kesan *ang ,(siti) dan negati). Penerimaan terhada, ,erubahan haruslah di)ikirkan dan diterima se%ara ,(siti) dan membina untuk kemajuan diri- keluarga- agama- bangsa dan negara.

144

+ebaikann*a ,erlu dimakmurkan dan diman)aatkan (leh semua rak*at. +eburukann*a ,erlu dihindari dan diatasi sebaik mungkin. Untuk berja*a- kita ,erlu menggunakan segala kekuatan dan keka*aan *ang ada ,ada kita- terutaman*a keka*aan daIarnan 0inner ri%hes1 *ang terda,at dalam agama dan tradisi kita baik *ang beru,a ker(hanian mahu ,un *ang beru,a intelektual atau keilmuan. Hl(balisasi *ang memba5a mesej kesejagatan- merentasi sem,adan negara dan *ang menggambarkan kerjasamas(k(ngan dan ,er,aduan antara negara dan antarabangsa se5ajarn*a ,erlu diberi na)as baru agar man)aatn*a turut sarna dinikmati (leh negara$negara ke%il- bukann*a sekadar menguntungkan negara$negara maju.

Jelas'an ser#a )+n#+& 'esan 5er'emban an '+n#em5+rari 'e5a$a mas4ara'a# $an Ne ara Mala4sia.

#uba uji ke)ahaman anda dengan men*ia,kan latihan berikut

S!ALAN-S!ALAN TUT!-IAL 1. 7elaskan sumber asas dan matlamat sains Islam. 2. Bin%angkan etika ,enjagaan alam sekitar menurut ,ers,ekti) Islam.

145

TAJUK 1C

ISLAM HADHA-I DAN P-!SES PEMBANGUNAN NEGA-A.

SIN!PSIS Dalam bab ini dibin%angkan tentang k(nse, Islam 3adhari di Mala*sia. Islam 3adhari *ang meneta,kan 1: (bjekti) bukanlah satu ajaran baru bagi rak*at Mala*sia. Ia lebih merujuk ke,ada a,likasi mas*arakat Mala*sia untuk menja*akan 5a5asan negara melalui ,embangunan diri sama ada dari segi material dan s,iritual bagi mengimbangi ketamadunan menurut a%uan Mala*sia. Pendekatan Kang digunakan bermatlamatkan tamadun Mala*sia *ang seimbang untuk semua mas*arakat demi membangunkan negara men%a,ai kemakmuran se,ertimana *ang disebut (leh Ibnu +haldun sebagai 8Umran8.
Unit ini mengandungi se,uluh tajuk: F.17 1C Prinsi5 Islam Ha$&ari F.1.1- Keimanan $an 'e#a9*aan 'e5a$a Ila&i F.1."- Kerajaan 4an a$il $an beramana&. F.1.0- -a'4a# 4an berji*a mer$e'a. F.1.1- Pen %asaan Ilm% Pen e#a&%an. F.1.6- Pemban %nan e'+n+mi seimban $an '+m5re&ensi3 F.1.>- Ke&i$%5an ber'%ali#i. F.1.?- Pembelaan &al '%m5%lan min+ri#i $an *ani#a F.1.@-Ke%#%&an b%$a4a $an m+ral F.1.F- Pemeli&araan alam sem%laja$i F.1.1C-Ke'%a#an 5er#a&anan

Hasil 5embelajaran Di akhir bab ini- ,elajar dihara, da,at; 1. Memahami dasar$dasar Islam 3adhari 2. Memahami ke,erluankan terhada, Islam 3adhari sebagai anjakan ,aradigma manusia. 146

. Da,at membangunkan semangat jati diri bagi men%a,ai 5a5asan 9egara. ". Meningkatkan diri- mas*arakat- 9egara dan agama melalui Islam 3adhari.
PENDAHULUAN

Islam hadhari bukanlah suatu ajaran baru di dalam islam. Ia adalah suatu ,endekatan *ang %uba menterjemahkan dan merealisasikan islam dari sudut ,elaksanaan dan ,endekatan *ang dituntut untuk diikuti (leh umat islam sendiri berdasarkan al$Euran dan as$sunnah. Islam hadhari memberi ,enekanan ke,ada as,ek ,embangunan *ang menjurus ke,ada ,embinaan ,eradaban iaitu ,eradaban *ang di%anai dengan ,egangan islam sebenar dan memberi )(kus ke,ada usaha mem,ertingkatkan mutu kehidu,an melalui ,enguasaan sarna ilmuada m(dal dari ,embangunan as,ek insan,embangunan kesihatan dan ,embangunan )i.ikal. +esann*a- sekaligus da,at memanta,kan keseluruhan %ara hidu, jasmani dan r(hani.

Penjenamaan islam hadhari dihara, da,at meningkatkan ,elbagai kesedaran kesatuan di kalangan ummah dan membuka minda segar mas*arakat n(n$muslim agar da,at memahami agama islam sebenar serta mengha,uskan ,erasaan ,rejudis dan negati) di kalangan mas*arakat n(n$muslim terhada, islam.

De)inisi islam hadhar +alimah islam dan hadhari se%ara asasn*a adalah ambilan dari ,erkataan bahasa arab dan diasimilasikan sehingga menjadi sebahagian dari bahasa mela*u. Perkataan asaln*a adalah Oai$islam al$hadhariO atau disebut juga sebagai O%i>ili.ati(nal islamO Dari segi istilah,erkataan hadhari memba5a maksud se,erti berikut;

i$ *ang bertamadun atau

ii$ islam *ang menekankan as,ek tamadun. Iii$ dalam bahasa inggeris dikenali sebagai O%i>ili.ati(nal islamO 147

I>$ dalam bahasa arab dikenali sebagai Oai$islam al$hadhariO Manakala takri) islam hadhari se%ara lengka, ialah Osuatu ,endekatan ,embangunan manusia- mas*arakat dan negara mala*sia *ang bersi)at men*eluruh- berdasarkan ke,ada ,ers,ekti) tamadun islamO 0jakim2::& : <1.

!ebagai huraian takri) di atas- ia bermaksud; 0a1 ,endekatan islam hadhari di,erkenalkan kerana ia lebih lengka, dan men*eluruh berbanding ,endekatan islam se%ara ju.iOe 0ter,isah$,isah1 se,erti islam bersi)at ,(litik 0ai$islam al$si*asi1. 0b1 islam hadhari memba5a maksud ajaran islam *ang memba5a )(kus ke,ada kehidu,an untuk meningkatkan kualiti hidu, mas*arakat bertamadun dan mem,un*ai ,eradaban *ang unggul bagi menghada,i %Ebaran ala) baru se,erti ledakan tekn(l(gi makluli`at- dunia tan,a sem,adan- ek(n(mi gl(bal- buda*a materialisme- krisis identitijati diri serta ,enjajahan ,emikiran. 0%1 ,endekatan islam hadhari- tidak men(lak ,entingn*a as,ek ritual dalam ,embinaan tamadun. Ini kerana ,andangan hidu,- sistem nil ai- kestabilan ji5a dan kemajuan r(haniah meru,akan t(nggak ke,ada ,embinaan tamadun *ang luhur 0jakim- 2::& : 1:1. >isi dan misi Yisi islam hadhari adalah Suntuk menjadikan mala*sia sebagai sebuah negara islam %(nt(h- iaitu sebuah negara maju mengikut a%uan sendiri.S

k(nse,n*a ialah negara mem,un*ai mas*arakat membangun dan memiliki ilmuberkemahiran dan berketram,ilan serta tergambar sebagai g(l(ngan *ang berakhlakberbudi dan berbuda*a *ang ber,aksikan ke,ada ke,er%a*aan agama.

148

Misi islam hadhari adalah Smelaksanakan agenda ,embangunan negara dan ummah berlandaskan ,endekatan islam *ang uni>ersal- maju- bertamadun- bert(leransi dan berimbangS 0jakim- 2::&: 11$1"1. (bjekti) (bjekti) islam hadhari adalah; 0a1 melahirkan indi>idu dan mas*arakat islam *ang mem,un*ai kekuatankekuatan berikut; a$ s,iritual 0r(hani1 B$ akhlak %intelektual d$ materia Le$ mam,u berdikari )$ berda*a saing H$ melihat ke hada,an 3$ in(>ati)

0b1 %eka, menangani %abaran$%abaran semasa se%ara bijaksana- rasi(nalPraktikal dan damai 0jakim- 2::&: 1&1. k(nse, islam hadhari Di dalam menjelaskan tentang k(nse, islam hadhari- k(nse, ,ertama telah menekankan as,ek ,embangunan *ang memba5a ke arah ,embinaan ,eradaban. Peradaban bermaksud ,eradaban *ang berasaskan a%uan mala*sia bersumberkan al$ Euran dan as$sunnah. Manakala ,eradaban *ang berla5anan akan disesuaikan selagi 149

mana

ia

tidak

bertentangan

dengan

,rinsi,

al$Euran

dan

as$sunnah.

+(nse, islam hadhari turut menekankan ,embangunan m(dal ins an sarna ada melalui material dan s,iritual. Penggunaan m(dal insan *ang maksimum adalah selaras dengan tuntutan s*ariat *ang turut di,erjelaskan dalam amalan s(lat se%ara berjemaah *ang menjadi ,emangkin ajaran islam dari as,ek s,iritual dan material.

+(nse, islam hadhari juga menekankan ke,ada usaha untuk mengembalikan umat islam ke,ada asas$asas )undelmental *ang terkandung dalam al$Euran dan hadith *ang menjadi teras ,embinaan tamadun islam. Ta)siran *ang ikhlas ke atas islam hadhari akan membantu meningkatkan kekuatan ummah dari asas$asas akidah selain menjunjung kesu%ian ajaran itu sendiri. Ini se%ara tidak langsung meningkatkan ke*akinan terhada, tuntutan ajaran *ang sebenar. Malah ia turut ber,eranan. Mengkesam,ingkan ,emikiran dan unsur tah*ul dan khura)at.

+(nse, islam hadhari %uba menekankan usaha kerajaan melindungi kesu%ian ajaran islam dan menangani gejala kegelin%iran akidah 0)aith1 semasa menghada,i %abaran dan realiti semasa. !ebagai kerajaan *ang bertanggungja5ab terhada, kesu%ian agama- unsur$unsur negati) menerusi agama ,erlu dihindari sejak dari a5al lagi. Dengan kerajaan *ang kukuh dari ,elbagai as,ekia da,at membantu meng(,timumkan ,engambilan ,eluang ke arah ,intu ijtihad *ang masih terbuka su,a*a ta)siran *ang di5arisi da,at dikaitkan dengan bentuk dan %(rak ,embangunan mengikut masa dan tem,at. Antaran*a; 0a1 as,ek ,embangunan ,rasarana dan ek(n(mi 0b1 ,embangunan manusia melalui ,r(gram ,endidikan *ang k(m,rehensi) dan dilengka,i dengan ,r(gram ,embangunan r(hani su,a*a nilai$nilai murni islam dijadikan %ara hidu, 0jakim- 2::" : $C1. Menurut ,r(). Datuk dr mahm((d .uhdi bin abdul majid- k(nse, islam hadhari meru,akan sebahagian dari,ada suatu k(nse, lain *ang lebih besar dan men*eluruh dalam ,erjuangan islam ,ada masa sekarang iaitu O,erubahan *ang men*eluruhO 0al$ islam- januari 2::&: 1&$1B1. 150

,erubahan men*eluruh dikaitkan dengan kegagalan umat islam sedunia dalam men%a,ai kemajuan *ang se,atutn*a sebagaimana *ang disebut menerusi al$Euran dan as$sunnah. Perubahan ini sangat ,enting bagi merealisasikan kehendak islam sebenar. ke,erluan ,rinsi, maEasid al$s*ariah selaras dengan k(nse, hidu, sebagai ,engabdian diri terhada, allah rabid1 dan k(nse, kerja sebagai ibadat- manusia sebagai khali)ah allah 0khali)atullah )il ardh1 dan ke5aji,an men%a,ai kekuatan dalam semua bidang kehidu,an.

!ehubungan itu- ,rinsi, maEasid al$s*ariah 0dalam ma.hab s*a)iO e disebut sebagai 0al$kulli*atul khams1 adalah berkaitan se,erti berikut; 0jakim- 2::": 11$121 0a1 menjaga- memartabatkan dan mem,erkasakan agama 0b1 menjaga- memartabatkan dan mem,erkasakan n*a5a 0%1 menjaga- memartabatkan dan mem,erkasakan akal 0d1 menjaga- memartabatkan dan mem,erkasakan keturunan 0e1 menjaga- memartabatkan dan mem,erkasakan harta. segala usaha ke arah ini ,erlu diran%ang. !egala bentuk ,emikiran *ang mengelirukan dan tidak sesuai dengan ajaran islam sebenar ,erlu dikikis agar jati diri umat da,at dibentuk. Perubahan sika, memerlukan umat berijtihad dan berjihad ke arahn*a. #(nt(h : k(nse, jihad ,erlu dita)sir se%ara meluas meli,uti as,ek kehidu,an manusia se,erti menguasai ilmu- sains dan tekn(l(gi serta melaksanakan akti>itiakti>iti ek(n(mi dan sebagain*a. kegagalan umat islam memahami k(nse, jihad se%ara meluas akan mengakibatkan kegagalan kebangkitan islam seluruhn*a. +elemahan dan kele5atan ,emahaman surah al$)iil sebagai %(nt(h- mengakibatkan mas*arakat barat lebih terkehada,an menghasilkan ,eralatan atau kelengka,an ketenteraan men%aku,i era k(ntem,(rari. Pemahaman islam hadhari

151

usaha ke arah memahami isi kandung islam hadhari ,erlu menjurus ke,ada semua ,ihak menerusi ,elbagai saluran. Um,aman*a; 0a1 ,eningkatan kualiti 0itEan1 dalam semua urusan 0b1 usaha$usaha ijtihad *ang berterusan 0%1 ,engha*atan dan me5arisi ketamadunan gl(bal 0rahmatun lilOalamin 11d& seman%at u+huwah islamiah 1#rotherhood& disemara++an #a%i men%hasil+an /arin%an so sial yan% #er+esan 1e& pem#udayaan nilai-nilai positif yan% ter+andun% di dalam tasawwur islam$ Contoh 5 pem#udayaan masyara+at i"ra<$ 1f& +eseim#an%an antara ilmu a%ama dan se+ular$ *anya+ ayat al-"uran yan% menyentuh soal pen%uasaan sains dan te+nolo%i sedan%+an ianya dian%%ap ilmu se+ular$ rasional islam hadhari diper+enal+an terdapat dua aspe+ utama men%apa islam hadhari diper+enal+an iaitu dari sudut dalaman dan luaran 1pusat pen%a/ian islam dan pem#an%unan sosial, utm, =>>? 5 @?6@?A&5 aspe+ dalaman 1a& +efahaman a/aran islam secara serpihan 1#& +epel#a%aian +umpulan

1c& +esan +onspirasi politi+ dunia #arat Aspe+ luaran 1a& 1#& isu terrorisme ca#aran yan% 152 ditu/u+an +epada %lo#alisasi islam

1c&

mem#endun%

tradisionalisme

dan

fundamentalisme

1d& ca#aran fahaman +e#endaan dan hedonisme 8rinsip islam hadhari B$@$@- +eimanan dan +eta"waan +epada ilahi 1allah C %od& Amatlah pentin% umat islam memahami islam se#a%ai sistem +ehidupan yan% menyeluruh 1islam se#a%ai cara hidup/islam the way of life&$ Islam #u+an satu ritual semata-mata +erana ritualisme hanya menumpu+an a+hirat semata-mata, sedan%+an asas +e/adian manusia sendiri terdiri dari dua unsur 1roh dan /asad& di mana ia perlu diseim#an%+an den%an seadil-adilnya$ /usteru itu, islam perlu di/adi+an satu sistem inte%rasi +ehidupan sarna ada +ehidupan duniawi 1dunia& dan persiapan u+hrawi 1a+hiratC/ud%ement day&$ Ini turut dise#ut menerusi firman allah swt dalam surah al-"asas 1=7&, ayat DD yan% #erma+sud5 :dan tuntutlah den%an harta +e+ayaan yan% telah di+urnia+an allah +epadamu a+an pahala dan +e#aha%iaan hari a+hirat dan /an%anlah en%+au melupa+an #aha%ianmu 1+eperluan dan #e+alanmu& dari dunia, dan #er#uat #ai+lah 1+epada ham#a-ham#a allah& se#a%aimana allah #er#uat #ai+ +epadamu 1den%an pem#erian ni+mat-nya yan% melimpah-limpah&, dan /an%anlah en%+au mela+u+an +erosa+an di mu+a #umi, sesun%%uhnya allah tida+ su+a +epada oran%-oran% yan% #er#uat +erosa+an$:

oleh itu, ai-"uran dan sunnah rasulullah saw di/adi+an teras pe%an%an dan ru/u+an$ Ea#un%an #e#erapa unsur yan% terdiri dari a+idah 1+epercayaan/ faith&, syariah 1perundan%an/le%islative&, a+hla+, moral dan nilai-nilai murni adalah teras perancan%an pem#an%unan insan dan pen%urusan sistem untu+ mencapai umat yan% - #er+ualiti dan ne%ara yan% cemerlan%$ Ini turut dise#ut menerusi firman allah swt dalam surah al-a<raaf 1D& ayat BF yan% #erma+sud5

153

:dan 1tuhan #erfirman la%i& 5 se+iranya pendudu+ ne%eri itu, #eriman serta #erta"wa, tentulah +ami a+an mem#u+a +epada mere+a 1pintu pen%urniaan& yan% melimpahlimpah #er+atnya, dari lan%it dan #umi$ !etapi mere+a mendusta+an 1rasul +ami&, lalu +ami timpa+an mere+a den%an aza# se+sa dise#a#+an apa yan% mere+a usaha+an$: secara prinsipnya, +etentuan #era%ama #a%i oran%-oran% #u+an islam ter#aha%i +epada dua5 i& tiada pa+saan dalam a%ama Ii& +e#e#asan #era%ama ini dite%as+an di dalam firman allah ta< ala yan% #erma+sud5 i& :tida+ ada pa+saan dalam a%ama 1islam&: 1surah al-#a"arah 1=& ayat =?F& ii& :#a%i +amu a%ama +amu dan #a%i+u a%ama+u: 1surah al-+afirun 1@>B& ayat F& a+idah yan% di+ehenda+i adalah menurut ahli sunnah wal /ama<ah #u+an semata-mata +epercayaan =>>A 5 =@&$ %a#un%an +eti%a-ti%a unsur di atas a+an men/adi peman%+in dan penan%+is terhadap se%ala per+ara yan% #ertentan%an den%an a/aran islam se#enar terutamanya dari aspe+ +elahiran dan +epercayaan a/aran-a/aran sesat yan% melemah+an umat islam sendiri selain +epercayaan-+epercayaan tahyul dan +hurafat yan% #e%itu #erleluasa di +alan%an umat islam$ se#a%ai #alasan pela+sanaan menurut islam yan% ha+i+i, ma+a allah a+an mem#eri #alasan setimpal den%an amalan dan perla+uan manusia itu sendiri$ Ini #oleh dilihat menerusi firman allah ta< ala, i& ma+a #aran%siapa yan% mela+u+an amalan +e#a/i+an walau se#esar zarah se+alipun, nescaya a+an dilihat-nya 1dalam surah amalnya& dan #aran%siapa yan% mela+u+an +e/ahatan walau se#esar zarah se+alipun, nescaya a+an dilihat-nya 1dalam surah amalnya&$1surah az-zalalah 1BB& 5 D-7& di hati saha/a, malah henda+lah disusuli den%an i+rar dan pela+sanaannya dilihat menerusi amalan 1as-syei+h muhammad #in salih al-<uthaymin,

154

ii& dan 1tuhan #erfirman la%i& 5 +alau se+iranya pendudu+ ne%ari itu #eriman serta #erta"wa, tentulah +ami a+an mem#u+a+an +epada mere+a 1pintu pen%urniaan& yan% melimpah-limpah #er+atnya, dari lan%it dan #umi tetapi mendusta+an 1rasul +ami& lalu +ami timpa+an mere+a den%an aza# se+sa dise#a#+an apa yan% mere+a telah usaha+an$ 1surah al-a<raf 1D& 5 BF& 0alam mela+sana+an ha+ +e#e#asan #era%ama, malaysia se#a%ai ne%ara islam tida+ men%halan% a%ama-a%ama lain diamal+an dan dihormati den%an seadil-adilnya$ 8er+ara ini turut dise#ut di dalam per+ara @@ perlem#a%aan ne%ara yan% mem#eri +e#e#asan #era%ama +e atas ra+yat 1perlem#a%aan malaysia, =>>> 5 #aha%ian +edua per +ara @@ dan fasal A&$ B$@$=- +era/aan yan% adil dan #eramanah$ 8rof$ 0r ham+a menye#ut, :adil itu ialah meleta++an sesuatu +ena pada tempatnya:$ Ini #erma+na adil adalah mem#eri ha+ +epada yan% #erha+ a+an ha+nya, men%i+ut +adar dan +eperluan masin%-masin%$ Ini sesuai den%an firman allah swt dalam surah an-nahl 1@F& ayat B> yan% #erma+sud5 :sesun%%uhnya allah menyuruh #erla+u adil, dan #er#uat +e#ai+an, serta mem#eri #antuan +epada +aum +era#at, dan melaran% daripada mela+u+an per#uatan-per#uatan yan% +e/i dan mun%+ar serta +ezaliman$ Ia men%a/ar +amu 1den%an suruhan dan laran%an-nya ini&, supaya +amu men%am#il perin%atan mematuhi-nya$ :

pela+sanaan +eadilan tida+ melihat pada +eturunan, warna +ulit, #an%sa, +edudu+an, mis+in, +aya atau per#ezaan a%ama$ Ini turut dise#ut menerusi #e#erapa +ate%ori, i& firman allah ta<ala dalam surah al-ma<idah 1?& ayat 7 yan% #erma+sud5 :$ $$ $$dan /an%an sese+ali +e#encian +amu terhadap sesuatu +aum itu mendoron% +amu +epada tida+ mela+u+an +eadilan$ Henda+lah +amu #erla+u adil 1+epada sesiapa /ua& +erana si+ap adil itu le#ih hampir +epada ta"wa$ 0an #erta"walah +epada allah,

155

sesun%%uhnya allah maha men%etahui den%an mendalam a+an apa yan% +amu la+u+an$: ii& sa#da rasulullah saw :se+iranya 1ana++u& fatimah mencuri nescaya a+u a+an memoton% tan%annya$: iii& peristiwa saidina vmar +eti+a men/adi amirul mu+minin yan% telah men%hu+um ana+ #eliau sendiri den%an hu+uman se#at @>> rotan 1dan wafat& a+i#at mela+u+an zina den%an seoran% perempuan yahudi$ iv& peristiwa saidina ali +eti+a men/adi +halifah islam pernah +ehilan%an #a/u #esinya yan% ditan%%al+an dalam suatu peperan%an dan ditemui oleh seoran% lela+i yahudi lalu men%am#il dan menda+wa #a/u terse#ut men/adi mili+nya$ 0alam pen%ha+iman yan% dila+u+an di mah+amah islam, ha+im 1zaid #in tha#it& telah mem#eri +emenan%an penda+waan +epada seoran% yahudi terse#ut walaupun saidina ali adalah seoran% +halifah dan saha#atnya$

Mana+ala amanah pula #erma+sud menunai+an se%ala tan%%un%/awa# dan +ewa/ipan yan% dileta++an +e atasnya$ Ini turut dira+am+an menerusi, i& firman allah ta<ala dalam surah an-nisa< 1A& ayat ?7 yan% #erma+sud, :sesun%%uhnya allah swt menyuruh +amu supaya menyerah+an se%ala /enis amanah +epada ahlinya 1yan% #erha+ menerimanya& dan apa#ila +amu men/alan+an hu+um di antara manusia, 1allah menyuruh& +amu men%hu+um den%an adil$ Sesun%%uhnya allah swt den%an 1suruhan-nya& itu mem#eri pen%a/aran yan% se#ai+-#ai+nya +epada +amu$ Sesun%%uhnya allah swt sentiasa menden%ar la%i sentiasa melihat$: , ii& sa#da rasulullah saw yan% diriwayat+an oleh ahmad, :dan tida+ #eriman #a%i seseoran% yan% tidah amanah$: selain itu, islam hadhari mene+an+an amalan tad#ir urus yan% #ai+ 1%ood %overnance& dan adil serta amanah +epada semua lapisan ra+yat$ 8en%urusan ne%ara yan% ce+ap, adil, amanah 1tida+ #oros dan per#elan/aan #erhemah& a+an melahir+an ne%ara yan% #ai+, ma/u dan dirahmati allah swt$ Ini dite%as+an dalam surah sa#a< 16A& ayat @? yan% #erma+sud seperti #eri+ut,

156

:demi sesun%%uhnya, adalah #a%i pendudu+ sa#a< satu tanda 1yan% mem#u+ti+an +emurahan allah& yan% terdapat di tempat tin%%al mere+a, iaitu 5 dua +umpulan +e#un 1yan% luas la%i su#ur&$ Gan% terleta+ di se#elah +anan dan di se#elah +iri 1+ampun% mere+a&$ 1lalu di+ata+an +epada mere+a& 5 ma+anlah dari reze+i pem#erian tuhan +amu dan #ersyu+urlah +epada-nya 5 1ne%eri +amu ini adalah& ne%eri yan% #ai+ 1aman dan ma+mur&, dan 1tuhan +amu adalah& tuhan yan% maha pen%ampun:$ B$@$6- ra+yat yan% #er/iwa merde+a$ pende+atan islam hadhari mene+an+an aspe+ ra+yat yan% #er/iwa merde+a$ -iwa merde+a #erma+sud /iwa insan yan% tida+ mem#eri +epatuhan mutla+ melain+an +epada allah swt semata-mata dan +epada rasul-nya$ )epatuhan +epada ma+hlu+ selain dari-nya adalah dilaran% terutama dalam per+ara #er#entu+ ma+siat dan derha+a$ Se#uah hadis ada menye#ut 5 tida+ ada +etaatan #a%i seseoran% yan% mela+u+anCmeli#at+an per+ara ma+siat +epada allah$ )etaatan hanya ada dalam per+ara yan% ma+ruf 1#ai+& saha/a$

-iwa merde+a mampu mem#eri aspirasi +epada individu untu+ melahir+an pemi+iran +reatif dan inovatif$ Mana+ala masyara+at yan% #er/iwa merde+a #oleh melahir+an pemi+iran yan% dinami+ serta pro%resif$ Idea-idea #emas ini mampu memarta#at+an diri, +eluar%a, masyara+at dan ne%ara +e mercu yan% diredhai allah$ Se#ali+nya, /iwa yan% ter/a/ah a+an meleta++an #an%sa dan ne%aranya di #awah tahap se#enar$ )esan yan% +etara ialah mere+a sentiasa #erada di ta+u+ yan% lama dan tida+ san%%up terdedah den%an +ema/uan dan persain%an$

Masyara+at yan% #er/iwa merde+a a+an #erusaha men%em#elin% tena%a dan #uah fi+iran menurut peraturan undan%-undan% dan eti+a den%an men/adi+annya se#a%ai landasan masyara+at islam hadhari yan% #erfi+iran ter#u+a dan memili+i sifat tasamuh 1#ertim#an% rasa& yan% penuh den%an +e#i/a+sanaan$ Masyara+at #er/iwa merde+a

157

/u%a tida+ a+an di/a/ah den%an tuntutan hawa nafsu yan% sentiasa men%%ala++an perla+uan yan% #ertentan%an den%an seman%at islam hadhari dalam erti +ata se#enar$ B$@$A- pen%uasaan ilmu pen%etahuan$ Ilmu merupa+an satu tuntutan utama dalam islam di mana %ala+an menuntut ilmu telah #ermula semen/a+ na#i adam a$s dicipta+an oleh allah swt dan ini diwa/ar+an den%an penurunan wahyu pertama +e atas rasulullah saw menerusi surah al-ala" 1BF& ayat @-?$ 0ominasi ilmu memun%+in+an umat islam mena+lu+i dunia menerusi +etamadunan yan% +e+al sepan/an% zaman$ Ini telah ter#u+ti den%an +e+uatan islam menyain%i tamadun-tamadun dunia silam den%an se+elip mata$

8en%uasaan ilmu menye#a#+an umat islam dapat mem#eza+an +e#enaran dan +e#atilan$ 8el#a%ai +epercayaan tahyul dan +hurafat yan% #erasas+an adat resam se%era di#asmi menerusinya$ 8en%uasaan ilmu pen%etahuan secara #erterusan a+an mem#antu masyara+at malaysia sentiasa +ehadapan dan #ersifat semasa$ Ini #oleh dimantap dan diper+asa+an den%an pene+anan ilmu #ersifat revealed +nowled%e 1ilmu wahyu& sehin%%a mampu men/ana se#uah ne%ara yan% dise%ani se#a%aimana yan% pemah dicetus+an tamadun islam suatu mas a dahulu$ Mere+a men/adi pencetus per+em#an%an tamadun ilmu di dunia #arat$ +etin%%ian +edudu+an masyara+at #erilmu pen%etahuan turut dira+am+an oleh allah swt dalam firman-nya dalam surah al-mu/adalah 1?7& ayat @@ yan% #erma+sud5 :dan allah$ Men%an%+at +edudu+an oran%-oran% yan% #eriman dan oran%-oran% yan% di#eri ilmu pen%etahuan #e#erapa dar/at$ 0an 1in%atlah& allah maha mendalam pen%etahuan-nya ten tan% apa yan% +amu la+u+an$:

B$@$?- pem#an%unan e+onomi seim#an% dan +omprehensif se+tor e+onomi merupa+an salah satu #idan% yan% utama$ Melalui se+tor e+onomi, pen/anaan pem#an%unan a+an mudah #er+em#an% den%an pesat$ Atas fa+tor ini, 158

e+onomi 1mem#eri&

adalah le#ih

se#aha%ian #ai+ dari

dari

+esempurnaan yan% di

islam$

Se#uah

hadis

turut

mene+an+an tentan% +epentin%annya menerusi sa#da #a%inda 5 <<tan%an di atas tan%an #awah 1meminta-minta&$: 1hadis "udsi& atas dasar ini, e+onomi dalam a/aran islam #u+anlah satu entiti yan% #erasin%an dari tuntutan a%ama, malah ia salin% #er+ait den%an unsur-unsur ritual islam itu sendiri$ Ia men/adi punca +epada +etenan%an #eri#adat dan #e ramal seperti #ersede+ah, mem#ayar za+at dan se#a%ainya$ (saha ini turut di#u+ti+an oleh rasulullah saw +eti+a #erhi/rah +e madinah$ *a%inda #erusaha men/adi+an madinah se#a%ai pusat pernia%aan ter+enal di semenan/un% tanah ara#$ Malah seoran% saha#at muha//irin dari ma++ah #ernama a#dul rahman #in< auf, apa#ila telah dipersaudara+an den%an seoran% ansar #ernama saad #in al-ra#i< aiansari telah menola+ pem#erian separuh dari harta saudaranya$ *ah+an #eliau meminta ditun/u++an pasar untu+ mem#oleh+an #eliau #ernia%a$ *eliau telah memperolehi +euntun%an yan% lumayan hasil usahanya itu$ pem#an%unan e+onomi dalam islam perlu seim#an% yan% mana harta adalah ha+ mili+ allah secara mutla+$ Manusia hanya men/alan+an amanah +e atas harta yan% diperolehinya itu$ -usteru itu, soal halal dan haram diam#il +ira dalam men/amin +ehidupan #er+ualiti, hasil reze+i yan% diperolehi #a%i meraih +e#er+atan allah swt$ Se%ala perolehan harta a+an dipersoal+an di hadapan allah swt di hari a+hirat 1/ud%ement day& nanti$ Atas daya usaha terse#ut, manusia harus men%ela++an se#aran% perolehan hart a yan% mendatan%+an +era%uan$ Hadis na#i /elas mene+an+an persoalan ini menerusi sa#da #a%inda 5 sesun%%uhnya sesuatu yan% halal itu adalah /elas dan sesuatu yan% haram itu adalah /elas$ 0i antara +eduanya terdapat per+ara yan% syu#ahat 1mera%u+an&$

Hleh itu, si+ap malas, sam#il lewa dan mudah alpa adalah satu dosa yan% men/urus +elemahan institusi so sial dan memalu+an a%ama$ Ismail al-faru"i menye#ut #ahawa tinda+an e+onomi merupa+Im luahan rasa +erohanian islam$ )aum muslimin perlu menya+in+an diri den%an +enyataan ini, #u+an seperti a%ama +ristian yan% 159

men%asin%+an %ere/a den%an +era/aan$ Islam mene+an+an perlunya se#uah +era/aan$ )e+u+uhan +era/aan men/amin +eutuhan a%ama dan e+onomi$ J+onomi sesuatu ummah dan +e+u+uhannya merupa+an tun%%a+ dalam islam$

Sistem e+onomi islam menola+ se#aran% unsur-unsur +etida+adilan, malah islam memeran%inya dari pel#a%ai sudut$ Antaranya sistem ri#a dalam e+onomi yan% #erteras+an +apitalisme$ Ai-"uran men%umpama+an pen%amal ri#a se#a%ai oran% yan% dirasu+ 9irman Allah5 :oran%-oran% yan% mema+an 1men%am#il& ri#a itu tida+ dapat #erdiri #etul melain+an seperti #erdirinya oran% yan% dirasu+ syaitan 1devil& den%an terhoyon%hayan% +erana sentuhan 1syaitan& itu$: 1al-#a"arah 1=& 5 =DA& 9irman Allah5 :wahai oran%-oran% yan% #erimanK *erta"walah +amu +epada allah dan tin%%al+anlah 1/an%an menuntut la%i& sa+i-#a+i ri#a 1yan% masih ada pada oran% yan% terhutan%& itu, /i+a #enar +amu oran%-oran% yan% #eriman$ Hleh itu, +alau +ami tida+ /u%a mela+u+an 1perintah men%enai laran%an ri#a itu& ma+a +etahuilah +amu a+an adanya peperan%an dari allah dan rasul-nya 1a+i#atnya +amu tida+ menemui selamat&$: 1al-#a"arah 1=& 5 =D7-=DB& B$@$F- +ehidupan #er+ualiti$ +ehidupan #er+ualiti #erma+sud setiap a+tiviti yan% mencapai merit +eredhaan allah 1mardhatillah&$ Mana+ala +ehidupan yan% penuh den%an +emewahan, +e%em#iraan, aman damai tetapi dimur+ai allah, islam men%an%%apnya se#a%ai +ehidupan yan% tida+ #er+ualiti$ Se#enarnya +ehidupan #er+ualiti ditentu+an oleh allah dan #u+annya manusia$ Sehu#un%an itu, manusia perlu mem#eza+an +ehidupan yan% #erasas+an a+al fi+iran manusia semata-mata den%an +ehidupan menurut perintah allah 1pusat pen%a/ian islam dan pem#an%unan sosial, utm, =>>?5 @F@&$ syaitan menerusi firman allah swt,

160

+eadaan ini dise#a#+an pemi+iran manusia tida+ mampu men%%arap pemi+iran yan% #enar-#enar tulus dan i+hlas, memandan%+an manusia #anya+ dipen%aruhi den%an pen%alaman hidup yan% masih cete+, pendidi+an yan% masih #anya+ +edan%+alannya serta fa+tor perse+itaran yan% masih men%on%+on% pemi+iran mere+a sehin%%a mere+a %a%al mem#eza+an +ehidupan #er+ualiti yan% se#enar$

-usteru itu, fahaman yan% #erasas+an se+ularisme le#ih mementin%+an +ehidupan den%an +emewahan material semata-mata dan +ehidupan serta +elen%+apan prasarana yan% mewah$ *ah+an, ia di/adi+an u+uran +edudu+an seseoran% di dalam menter/emah+an paras +ualiti +ehidupan seseoran%$ )eadaan seperti ini a+an men/adi+an pemi+iran manusia sema+in /umud dan #ersifat ri%id dalam menentu+an +ualiti hidup sese oran% manusia sehin%%a mela#el+an seseoran% itu den%an tafsiran #erasas+an +emewahan hidup$ )esannya, wu/ud pel#a%ai +elas manusia dari setin%%i +emewahan sehin%%a serendah-rendah +emis+inan selain manusia terpa+sa #erlum#aium#a men%e/ar +emewahan sepertimana ditafsir+an menerusi +apitalisme$ !erdapat /u%a fahaman yan% mene+an+an +ehidupan #er+ualiti adalah hasil pela+sanaan ritual yan% +eterlaluan sehin%%a men%an%%ap dunia yan% a#adi 1syur%a/heaven& adalah #eramal i#adat saha/a tanpa men/e/as+an tumpuan$ Ini #oleh mendoron%+an seseoran% men/adi malas dan tida+ produ+tif dalam erti +ata yan% se#enarnya$ Sedan%+an islam men%an/ur+an umatnya a%ar #erusaha sedaya upaya mencari dan memperolehi +ehidupan yan% #er+ualiti$ Ini #ertentan%an den%an nil ai nilai dan amaran yan% di+emu+a+an oleh allah swt menerusi firman-nya dalam surah al"asas 1=7& ayat DD yan% #erma+sud5 :dan tuntutlah den%an harta +e+ayaan yan% telah di+urnia+an allah +epadamu a+an pahala dan +e#aha%iaan hari a+hirat dan /an%anlah en%+au melupa+an #aha%ianmu 1+eperluan dan #e+alanmu& dari dunia, dan #er#uat #ai+lah 1+epada ham#a-ham#a allah& se#a%aimana allah #er#uat #ai+ +epadamu 1den%an pem#erian ni+mat-nya yan% melimpah-limpah& dan /an%anlah en%+au mela+u+an +erosa+an di mu+a #umi, sesun%%uhnya allah tida+ su+a +epada oran%-oran% yan% #er#uat +erosa+an$: 161

+ehidupan #er+ualiti turut dise#ut di dalam firman allah yan% lain, antaranya dalam surah al-< asr 1@>6& ayat @-6 yan% #erma+sud5 :demi masa$ Sesun%%uhnya manusia #erada dalam +eru%ian$ Melain+an oran%-oran% yan% #eriman dan #eramal soleh dan #erpesan-pesan den%an +e#enaran dan #erpesan-pesan den%an +esa#aran$: oran% yan% #enar-#enar #eriman tida+ a+an mem#uat hidupnya murun% dan mundur$ Malah a+an #erusaha men/adi+an diri mere+a ma/u dan +e hadapan dari se%enap aspe+ sarna ada spiritual, material dan /asmani$ !am#ahan la%i, +era/aan tida+ pernah men%halan% ra+yatnya dari mela+u+an amal i#adat dan mencari +e+ayaan, #ah+an mencadan%+an perla+uan yan% seim#an% antara +e+ayaan dunia dan a+hirat$ Ia selaras den%an cadan%an allah di dalam al-"uran$

B$@$D- pem#elaan hal +umpulan minoriti dan wanita 0alam mendo+on% prinsip islam hadhari, +edudu+an dan pem#elaan ha+ +e atas %olon%an minoriti tetap di/un/un%$ Ha+ +emuliaan insan di atas merupa+an salah satu prinsip ma"asid as-syariah yan% telah dise#ut terdahulu dan pem#elaan yan% dila+u+an dalam islam di#uat tanpa dis+riminasi walaupun #er#eza dari se%i a%ama$ -alinan pen/a%aan ha+ dalam islam hadhari turut dido+on% menerusi undan%undan% dan perlem#a%aan ne%ara$ Ai-"uran telah mera+am+an tentan% pen/a%aan ha+ di atas menerusi firman allah swt dalam surah al-hu/urat 1AB& ayat @6 yan% #erma+sud5 :wahai umat manusiaK Sesun%%uhnya +ami telah mencipta+an +amu dari lela+i dan perempuan dan +ami telah men/adi+an +amu #er#a%ai #an%sa dan #ersu+u 1pua+& supaya +amu #er+enal-+enalan 1dan #eramah mesra antara satu den%an yan% lain&$ Sesun%%uhnya semulia-mulia +amu di sisi allah ialah oran% yan% le#ih #erta"wa di antara +amu 1#u+an yan% le#ih +eturunan atau #an%sa&$ Sesun%%uhnya allah amat men%etahui la%i amat mendalam pen%etahuan-nya 1a+an +eadaan dan amalan +amu&$:

162

+esan dari ayat di atas /u%a menye#a#+an /aminan pemerintah terla+sana +e atas %olon%an minoriti termasu+ wanita /u%a$ )edudu+an wanita disan/un% dan di#eri ha+ yan% sewa/arnya$ 8er+ara ini dapat dilihat di dalam perlem#a%aan perse+utuan tentan% +e#e#asan ha+ asasi 1perlem#a%aan perse+utuan, =>>>5 *aha%ian +edua, per+ara 7& )e+uatan +edudu+an %olon%an minoriti /u%a turut dise#ut oleh +halifah islam pertama, saidina a#u #a+ar as-siddi" di #alai #ani sa< adah tat+ala #eliau dian%+at men/adi +halifah islam pertama yan% sedutannya adalah seperti #eri+ut, :+etahuilah, sesun%%uhnya oran%-oran% yan% lemah di +alan%an +amu adalah +uat di sisi+u +erana a+u a+an mem#eri ha+ +epada mere+a dan oran%-oran% yan% +uat di sisi +amu adalah lemah di sisi+u +erana a+u a+an men%am#il ha+ dari mere+a$ : dalam satu peperan%an saidina ali yan% +eti+a itu men/adi +halifah islam +eempat, #a%inda telah menan%%al+an #a/u peran%nya untu+ memudah+an #a%inda merawat tentera islam yan% tercedera selain menim#an% +esan peperan%an terse#ut$ Malan%nya, #a/u #esi terse#ut ditemui oleh seoran% yahudi lalu mem#awanya pulan%$ !at+ala #a%inda melewati per+ampun%an yahudi, #a%inda ternampa+ #a/u #esinya itu di rumah yahudi terse #ut lalu menda+wa ha+nya tetapi dinafi+an oleh yahudi terse#ut$ )es ini telah di#awa +e mu+a pen%adilan dan diadili oleh zaid #in tsa#it 1#eliau merupa+an seoran% islam, saha#at na#i dan saidina ali&$ Selepas menden%ar hu/ah +edua-dua piha+, ma+a zaid #in tsa#it mem#eri ha+ +epada yahudi terse#ut dan +halifah terpa+sa a+ur den%an +eputusan terse#ut$ Ma+a #a%inda men%ucap+an tahniah +epada yahudi terse#ut di atas +emenan%an #eliau$ A+hirnya, yahudi terse#ut memulan%+an #a/u #esi terse #ut +epada saidina ali secara su+a rei a selepas melihat +eadilan ha+ yan% #eliau telah terima dari pemerintahan +era/aan islam$

0i dalam #e#erapa siri peperan%an /ihad umat islam misalnya, %olon%an wanita yan% dilihat lemah turut memain+an peranan se+adar +emampuan mere+a, apa#ila menyertai pasu+an tentera islam den%an mem#eri so+on%an moral dan rawatan +e atas tentera yan% cedera di medan pertempuran$

163

3anita dalam islam hadhari adalah wanita yan% #enar-#enar men%ilap potensi dalaman dirinya dan dapat menan%+is salah faham yan% men%an%%ap #ahawa mere+a adalah +aum yan% sesuai untu+ die+sploitasi #a%i +eserono+an oran% lain$ Mere+a adalah +alan%an yan% memili+i sudut pandan%an yan% /elas tentan% hu#un%an silan% %ender dan mampu #e+er/asama den%an sesiapa sa/a secara penuh profesionalisme 1pusat pen%a/ian islam dan pem#an%unan so sial, utm, =>>?5 @F=&$ wanita dalam islam hadhari amat men%%ala++an pendidi+an #erterusan sesuai den%an slo%an <pendidi+an sepan/an% hayat<$ 3anita tida+ di+etepi+an dari arus pem#an%unan malah di/adi+an daya sain% yan% +uat untu+ +aum lela+i #erusaha %i%ih dan #ersifat inovatif dalam arus perdana$ )emampuan ini men/adi mercu tanda pem#an%unan personaliti$ B$@$7-+eutuhan #udaya dan moral Islam hadhari seperti yan% telah di/elas+an se#elum ini merupa+an satu #entu+ peru#ahan atau an/a+an paradi%ma +e arah +etamadunan yan% di+ehenda+i oleh islam$ Namun ia #ersifat menurut acuan malaysia a%ar ia le#ih dinami+$

Ini tida+lah #erma+sud menerima pa+ai dialo% perada#an secara total, #ah+an ia men/adi titi+ tola+ +e arah +etamadunan yan% #ersesuaian den%an #udaya dan a+hla+ ra+yat malaysia sendiri$ !am#ahan pula, acuan yan% di#ina adalah hasil %a#un%-/alin antara +aum dan #udaya ra+yat malaysia$ dalam menetap+an #udaya menurut acuan tersendiri, malaysia menerusi islam hadhari terus mene+an+an prinsip ra/a #erperlem#a%aan se#a%ai sum#er #udaya dan moral pentad#iran dalam sistem pemerintahannya$ *er#eza den%an sistem #arat apa#ila fa+tor tanah dian%%ap se#a%ai unsur asasi dalam pem#inaan sese#uah +era/aan$ Namun #e%itu ada peru#ahan dari se#uah +era/aan tetapi #anya+ didahului den%an pertu+aran pemerintah, #u+annya sistem dana #udaya 1mohd tai# othman dan a$ Aziz deraman, =>>>5 FB-D>&$

164

)edatan%an a/aran islam turut memain+an peranan utama +eutuhan #udaya dan moral masyara+at melayu di perin%+at awal le#ih terserlah$ Hal ini se/a/ar den%an islam se#a%ai <ad-din<$ 8endewaan dan +epercayaan animisme terha+is a+i#at pem#udayaan ilmu dan pen%amalan a/aran islam yan% mem#entu+ sistem #udaya masyara+at, turut menam#ah nilai #udaya perse+itaran dan diasimilasi secara perlahan-iahan dalam masyara+at 1mohd tai# othman dan a$ Aziz deraman, =>>> 5 FB-D@&$ Se#a%ai contoh, seman%at per+auman #er/aya diu#ah +epada seman%at <malaysia #oleh< melalui a/aran islam yan% se#enar$

)edatan%an islam +e alam melayu mem#eri impa+ yan% #esar sehin%%a men%u#ah masyara+atnya men/adi #ertamadun$ 8eru#ahan ini dilihat se#a%ai <melayu #aru< meli#at+an peru#ahan dalaman dan rupa #entu+ luaran$ Ia #oleh diistilah+an se#a%ai peru#ahan /iwa dan rupa$ 8eru#ahan /iwa ini #erpunca dari peru#ahan dalaman dari +epercayaan +epada animisme, hindu-#uddha dan yan% #ersifat +hayalan, +epada +epercayaan a+idah tauhid terhadap tuhan yan% selaras den%an a+al rasional dan dalil nyata 1pusat pen%a/ian islam dan pem#an%unan sosial, utm, =>>? 5 DD&$ Ma+a islam hadhari adalah hasil manifestasi #ersifat %lo#al menurut acuan ne%ara a%ar islamisasi terus disemadi +e dalam /iwa dan diserlah+an den%an per#uatan dan amalan yan% #ersesuaian den%an tuntutan a%ama se#enar$ 0alam menerus+an a%enda #udaya dan moral, islam hadhari #erusaha mene+an+an seman%at /ati diri malaysia untu+ menepis se%ala amalan dan #udaya #arat yan% mula menular +e dalam /iwa masyara+atnya$ Mana+ala se%ala per+ara #aru yan% #ersesuaian dan menepati matlamat #udaya dan moral masyara+at malaysia adalah diterima den%an #erhati-hati$ B$@$B- pemeliharaan alam semula/adi dalam memupu+ pemuliharaan alam semula/adi, islam mene+an+an peri pentin%nya masyara+at memahami hu"u" al-<alam 1ha+-ha+ alam& di mana perla+uan dan per#uatan yan% menyalahi ha+ di atas adalah dilaran% sarna se+ali$

165

Ini memandan%+an secara fitrah, alam ini ada permulaan dan pasti a+an menemui penamatnya$ Ia di+ira se#a%ai sunnatullah yan% tida+ #oleh ditola+, sarna seperti api mem#a+ar, #ulan meneran%i malam dan se#a%ainya 1h/$ Ahmad fauzi h/$ Morad, =>>@ 5 unit =&$ Mana+ala manusia se#a%ai peme%an% amanah 1+halifah fi al-ardh& hams memelihara dan #erusaha meman/an%+an hayat alam +erana tanpa alam, manusia tida+ mampu menerus+an +ehidupan dan zuriat +eturunan a+an turut terhapus$ !e%asnya, manusia dan alam tida+ dapat dipisah+an$ hasil daya usaha di atas, manusia terus hidup dan mampu menerus+an perada#an selain e+o-sistem termasu+ flora dan fauna ter/amin$ 8em#an%unan yan% merosa++an e+o-sistem harus diminima+an serendah yan% perlu, #u+annya pem#an%unan yan% #erpa+si+an fa+tor e+onomi sehin%%a men/e/as+an alam se+itar$ Melalui pem#udayaan ini, +eindahan dan +euni+an alam semula/adi #oleh dini+mati dan seterusnya mem#u+ti+an +ea%un%an dan +ewu/udan tuhan maha pencipta 1allahC %od& $ 0en%an +esedaran manusia yan% tin%%i terhadap alam, secara tida+ lan%sun% mem#eri impa+ yan% amat #esar terhadap hu#un%an allah, manusia den%an alam antaranya ialah5 1a& +e+uasaan adalah ha+ mili+ allah 1#&+elemahan manusia yan% sentiasa memerlu+an pertolon%an 1c&penciptaan alam untu+ manusia 1d&+eperluan pen/a%aan alam$ +esedaran di +alan%an manusia dapat mem#antu usaha-usaha piha+ +era/aan, #adan #u+an +era/aan 1n%o& dan oran% perseoran%an menan%ani +elemahan dan pemantauan terhadap %olon%an yan% +uran% si+ap +etamadunannya$ Ini secara tida+ lan%sun% merin%an+an #e#an tu%as yan% di%alas oleh piha+ /a#atan alam se+itar %as&$ 0alam men/amin +esedaran yan% tin%%i di +alan%an ra+yat, malaysia telah #erusaha dan menandatan%ani dua de+larasi yan% meli#at+an alam se+itar iaitu5 1a& de+larasi rio de /aneirio pada @BB6 1#& protol+ol +yoto pad a @BBD 166

selain itu /u%a, malaysia melalui asean telah #erusaha %i%ih memasti+an ne%ara-ne%ara asean #e#as dari memili+i dan men/alan+an a+tiviti sen/ata nu+lear$ Lni turut #er+aitan den%an pencemaran alam se+itar dan persain%an persen/ataan 1+etenteraan& yan% #oleh merosa++an asean, malah +eindahan dan +ehi/auan +epulauan nusantara$ !am#ahan la%i, malaysia turut men%ada+an de+larasi lan%+awi #a%i men/amin +eutuhan dan pem#an%unan selaras den%an +ehenda+ alam$ usaha yan% di/alan+an ini tida+ se+adar per/an/ian di atas +ertas, malah perdana menteri turut men%%aris+an prinsip pen/a%aan alam se+itar di dalam a%enda pentad#irannya menerusi islam hadhari$ Ini adalah lam#an% +omitmen untu+ menerus+an wadah pen/a%aan alam sehin%%a +e tahap ma+sima$

Mana+ala pem#an%unan #erasas+an sains dan te+nolo%i yan% #erteras+an a%ama dan nilai #udaya turut di%iat+an den%an +onsep mesra alam #a%i men/amin +eperluan dan +ese/ahteraan ra+yat tida+ dia#ai+an, #ah+an di/amin sepenuhnya$ Setiap penyelidi+an dipantau dan hasilnya di+on%si seeara #ersama #erasas+an seman%at menan%menan% 1win-win situation& antara manusia dan alam B$@$@>-+e+uatan pertahanan Islam hadhari melihat #ahawa pertahanan #u+anlah isu sehala yan% hanya meru/u+ +epada +e+uatan +etenteraan dan +e+uatan te+nolo%i persen/ataan, malah islam hadhari turut memfo+us+an terhadap +e+uatan diri, /ati diri, fizi+al dan spiritual$ Ini #erma+na islam hadhari melihat aspe+ pertahanan dari perspe+tif yan% le#ih luas ma+sudnya$ )e+uatan persen/ataan semata-mata tida+ eu+up #a%i mempertahan+an ne%ara, /i+a aspe+ pertahanan /ati diri dia#ai+an$ Antara se#a# +e/atuhan +era/aan uthmaniah di tur+i dan +era/aIn mela+a pada @?@@ masehi se#a%ai eontoh, adalah hash +elemahan seman%at spiritual dan diri$ Allah swt turut #erfirman dalam surah al-anfal 17& ayat F> yan% #erma+sud5

167

:dan sedia+anlah untu+ menentan% mere+a 1musuh yan% mencero#oh& se%ala /enis +e+uatan yan% dapat +amu sedia+an dan dari pasu+an-pasu+an #er+uda yan% len%+ap #ersedia, untu+ men%%erun+an den%an persediaan itu musuh allah dan musuh +amu serta musuh-musuh yan% lain dari mere+a yan% +amu tida+ men%etahuinya, sedan%+an allah men%etahuinya$ 0an apa saha/a yan% +amu #elan/a+an pada /alan allah a+an disempurna+an #alasannya +epada +amu, dan +amu tida+ a+an dianiaya$: islam hadhari turut memfo+us+an pertahanan seeara +onvensional$ -i+a ditin/au +e+uatan surah al-fiil, /elas mendesa+ +e+uatan pertahanan perlu dititi+-#erat+an$ Ne%ara #arat telah melihat +e+uatan tentera #er%a/ah pimpinan a#rahah #er/aya di/ina++an oleh pasu+an #urun% a#a#il yan% #e%itu +eeil$ 8roses dan ta+ti+ peperan%an #urun% a#a#il itu telah diter/emah+an dalam #entu+ +ontemporari di mana #urun% terse#ut diter/emah+an men/adi /et-/et pe/uan% yan% #er+uasa di udara, +a+i #urun% yan% mem#awa #atu dari nera+a si//il diter/emah se#a%ai pem#awa peluru dan #orn #er+uasa tin%%i 1smart #om#& serta mata #urun% a#a#il itu diter/emah+an se#a%ai +etepatan te+nolo%i ean%%ih termasu+ satelit yan% mampu memfo+us+an #e#erapa +ali %anda dari mata +asar manusia$ peru#ahan perse+itaran %lo#al turnt menuntut umat islam a%ar #ersedia men%hadapi se%ala +emun%+inan se/a+ dari awal la%i$ Atas dasar ini, islam hadhari turnt mem#eri perhatian utama den%an melen%+ap+an serta men%uasai +elen%+apan pertahanan +e tahap yan% diperlu+an$ (saha +era/aan malaysia melanear+an satelit asia timur malaysia iaitu measat-l dan measat-= adalah memenuhi se#aha%ian +eperluan pertahanan, selain usaha /an%+a masa pan/an% ne%ara den%an men%hantar ra+yat malaysia pertama, dr$ Shei+h muszaphar shu+or menyertai misi aeroan%+asa dan #erada di or#it selama D hari pada tahun =>>D +ela+ den%an +er/asama +era/aan rusia$ Menurut hassan mohd noor di dalam utusan malaysia #ertari+h @A disem#er =>>F, +e/ayaan pelancaran satelit asia timur malaysia +eti%a iaitu measat-6 den%an men%%una+an ro+et proton #reeze-m di +aza+hstan pada @= disem#er =>>F %am D5=75A6 pa%i wa+tu malaysia& dan memasu+i or#it sem#ilan /am +emudian #aru-#aru ini, menyerlah+an hasrat dan usaha murni ne%ara #ersain% secara sihat dalam aspe+ pertahanan dan tele+omuni+asi$ 168

#eliau menam#ah, measat-6 di#ina oleh #oein% satellite systems international inc$ Satelit ini telah dire+a #entu+ den%an o#/e+tif untu+ menyedia+an tranmisi satelit ser#a %una yan% palin% #er+uasa dan palin% #erpotensi dari se%i +omersial$ 0en%an satelit ter#aru ini capaian liputannya mele#ihi @>> ne%ara mewa+ili le#ih D> peratus daripada /umlah pendudu+ dunia$ )eseluruhan pro/e+ measat-6 meli#at+an pela#uran se#anya+ rm @ #illion di mana per#elan/aan se#anya+ usd ==> /uta adalah untu+ pem#inaan satelit$ la menyedia+an tansponder #er+uasa tin%%i =A /alur c dan =A /alur +u den%an setiap /alur menyedia+an 6F mhz /alur le#ar den%an tempoh hayat @? tahun$ 8er+hidmatan di asia, australia, asia #arat, eropah timur dan afri+a men%%una+an /alur c$ -alur +u measat-6 pula menyedia+an opsyen per+hidmatan #er+uasa tin%%i dan M@e+si#el #a%i pem#an%unan apli+asi terus +e rumah 1direct to home& seperti televisyen satelit di malaysia, indonesia dan asia selatan$ Apa#ila measat-6 #eroperasi, ia mampu menin%+at+an le#ih #anya+ apli+asi penyiaran intensif /alur le#ar yan% le#ih can%%ih seperti hi%h definition television 1hdtv& dan video on demand 1vod&$ 1hassan mohd noor, @A disem#er =>>F 5 @>&$ )e/ayaan malaysia a+an mem#u+a mat a ne%ara-ne%ara islam lain untu+ #erusaha dan #erdaya ma/u #a%i mempertahan+an ne%ara dan umat islam dari se#aran% #entu+ penindasan dan +e%anasan oleh piha+ yan% sentiasa mahu memeras u%ut dan men%aut +euntun%an hasil dari titi+ peluh ra+yat ne%ara terse#ut melalui +e+uatan pertahanan$ kesim,ulan Hagasan islam hadhari *ang dikemukakan (leh *.a.b ,erdana menteri mala*sia adalah satu medan buat umat islam bagi membangunkan semula kegemilangan islam *ang telah jatuh seiring dengan kejatuhan kerajaan uthmaniah lalu. La juga meru,akan satu ,eluang bagi membuka minda dan lembaran baru bagi mas*arakat bukan islam agar da,at memahami dan meneliti nilai keislaman untuk dijadikan sandaran dalam mengerakkan inisiati) memakmurkan negara mala*sia. meletakkan islam hadhari sebagai satu 169 keutamaan dari sudut ,(siti) akan

menggalakkan suasana sihat antara kaum di mala*sia. !ebarang hujah berbentuk negati) dan ,r(>(kasi harus dielakkan demi menjana idea bagi menggerakkan usaha maaOru) 0mend(r(ng kebaikan dan keadilan1- men(lak kemungkaran 0kejahatan1 serta kebathilan 0kebinasaan1.

#uba uji ke)ahaman anda dengan men*ia,kan latihan berikut

S!ALAN-S!ALAN TUT!-IAL 1. Berikan de)inisi Islam 3adhari menurut ka%amata anda sebenar. 2. Hejala s(sial *ang melanda negara kita ,ada hari ini b(leh ditangani menerusi ke)ahaman ,rinsi, Islam 3adhari. Bin%angkan dari sudut keutuhan buda*a dan m(ral.

170

BIBLI!G-A2I
.Ab. Alim Abdul 6ahim dan !*ed M(hamad. :1FF68. Tamadun "slam K%ala
Lum,ur: Penerbit 'ajar Bakti !dn. Bhd. Abd. 6ahman 9a5as dan 9a5a5e M(hamad. 01<<&1. Tamadun "slam. +uala Lum,ur:Pustaka 3aji Abdul Majid. A.har 3j. Mad Ar(s-Tamadun "slam Dan Tamadun Asia- Penerbit 'ajar Bakti !dn.Bhd.!hah Alam M. A. 7. Beg. 01<M:1 The "mage of "slami3 ,i5ili4ation Bangi: Uni>ersiti +ebangsaan Mala*sia. Musta)a 3aji Daud. 02::21 Tamadun "slam. +uala Lum,ur: Utusan Publi%ati(ns. Musta)a 3aji Daud. 01<M&1. Pengantar Tamadun "slam. Petaling 7a*a: Media Intelek sdn. Bhd. Penerbit Uni>ersiti Mala*a.02::21 Tamadun "slam dan Tamadun Asia. +uala Lum,ur. !a.elin Ari).02::C1 Tamadun "slam dan Tamadun Asia M%Hra5$3ill 0Mala*sia1 !dn. Bhd. !hah Alam. FFFFFFFF 02::M1 Mala*sian !tudies. +uala Lum,ur. 7abatan Pendidikan Islam = M(ral.

htt,:AAbmm222.bl(gs,(t.%(mA2::MA1:Abab$2$interaksi$antara$,elbagai.html htt,:AAbmm222.bl(gs,(t.%(mA2::MA1:Abab$ $islam$dalam$Tamadun$mela*u.html htt,:AAtitas$haba.bl(gs,(t.%(mA2::MA12At(,ik$ $interaksi$,elbagai$Tamadun.html htt,:AA555.en(ta,elajar.%(mA2:1:A:CAinteraksi$antara$Tamadun$bab$ .html htt,:AA555.,d)%ari.%(mABAB$2$:$I9T?6A+!I$A9TA6A$P?LBAHAI$TAMADU9$2M$M?LAKU-$ #I9A-$I9DIA$....html htt,:AA555.da,at.netAMKMALAK!IAABab N2:TamadunN2:Mela*u.,d) htt,:AA%tu&&1a..bl(gs,(t.%(mA2::<A12A2$interaksi$antara$Tamadun.html htt,:AAa*is*.bl(gs,(t.%(mA2::<A: A,eranan$islam$dalam$,embinaan$Tamadun.html

171

htt,:AAalhakelantan.tri,(d.%(mAt(k(hAid11.html htt,:AAalhakelantan.tri,(d.%(mAt(k(hAid2.html htt,:AAn(ta,ism,.bl(gs,(t.%(mA2::<A:2At(k(h$t(k(h$)alsa)ah$islam$ibnu$rushd.html http5CCms$wi+ipedia$or%Cwi+iCMahara/aNMei/i htt,:AA%ikguadies.bl(gs,(t.%(mA2::<A:1Amaharaja$meiji.html htt,:AA555.s%ribd.%(mAd(%A2<&"B":"A+andungan$TITA!$2:1:


htt,:AA555.en(ta,elajar.%(mA2:1:A:CAinteraksi$antara$Tamadun$bab$ .html htt,:AA555.,d)%ari.%(mABAB$2$:$I9T?6A+!I$A9TA6A$P?LBAHAI$TAMADU9$2M$M?LAKU-$ #I9A-$I9DIA$....html htt,:AA555.da,at.netAMKMALAK!IAABab N2:TamadunN2:Mela*u.,d) htt,:AA%tu&&1a..bl(gs,(t.%(mA2::<A12A2$interaksi$antara$Tamadun.html htt,:AAa*is*.bl(gs,(t.%(mA2::<A: A,eranan$Islam$dalam$,embinaan$Tamadun.html

172

PANEL PENULIS M!DUL P-!G-AM PENSIS=AAAHAN GU-U :IJAAAH SA-JANA MUDA PE-GU-UAN PENDIDIKAN -ENDAH8 =AJ 01C1 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA NAMA PENYELARAS PERINGKAT IPGKPM EN. OTHMAN BIN LOMAN !nit "urikulum #nstitut $en i ikan %uru "ementerian $elajaran Malaysia othmalok@gmail.com Othman.loman@moe.go .m! KELAYAKAN Kel"l"#an& 'arjana Mu a ()*ns+, ($en i ikan al-.uran an al-'unnah+ !"M, 'ijil $erguruan "has (.iraat an /arannum+ M$#, 'ijil $erguruan Asas M$# ($A 0 1M+2 M$# Pengalaman$ $en*l*ng $engarah $$A #$% "$M $en*l*ng $engarah !nit "urikulum ($ra $erkhi matan 'ek*lah 3en ah+ $ensyarah #nstitut $erguruan 4 tahun, %uru "elas "has "emahiran al-.uran 4 /ahun, %uru 'ek*lah Menengah 16 /ahun, %uru 'ek*lah 3en ah 2 /ahun

H%. MOH& ASRI BIN AB&.RAHMAN $ensyarah 4A$#M #$% "am5us 1ahasa Antarabangsa "ementerian $elajaran Malaysia 6embah $antai2 59200 "uala 6um5ur m*h asriab ulrahman7yah**,8*m

Kel"l"#an $ 'arjana $en i ikan (MA+ ($en i ikan #slam+,!M 'arjana Mu a ()*ns+( 1ahasa Arab+2 !#AM, 'ijil $erguruan "has ( 1ahasa Arab+ M$# 'ijil $ergurauan "has (.iraat an /arannum+ M$# 'ijil $erguruan Asas ( $A 0 1M +2 M$# Pengalaman $ $ensyarah #$% 1ahasa Antarabangsa 6 /ahun "etua !nit /ekn*l*gi 0 9*kasi*nal (#:/+2$$;,%*mbak, %uru 'ek*lah Menengah 5 /ahun %uru 'ek*lah 3en ah 11 /ahun Kel"l"#an $ 'arjana $en i ikan (MA+ (1ahasa Arab+,!M 'arjana Mu a ()*ns+( 'yariah#slamiah+2 Al-A<har, ;i5l*ma $en i ikan ( $en i ikan #slam+ M$# Pengalaman $ $ensyarah #$% 1ahasa Melayu 4 /ahun "*lej 'wasta (#$/'+ 5 tahun %uru 'ek*lah 3en ah 4 /ahun

AN'AR BIN M'HAMA& $ensyarah 4A$#M #$% "am5us 1ahasa Melayu "ementerian $elajaran Malaysia 6embah $antai2 59000 "uala 6um5ur anuari5gmkbm7gmail,8*m

173