Anda di halaman 1dari 7

SULIT

Nama : .................................................... Tingkatan: .................... PJPK Pertengahan Tahun

PKSRPJ PK

LEMBAGA PEPERIKSAAN

1 jam

PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN


Tahun 6

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 2. Jawab semua soalan

40 Soalan

3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. agi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objekti! "ang disediakan.

Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak

Hak i!ta Ter!elihara SK T"#"N $"T% H"&'N ()*

[ Lihat sebe ah! SULIT

Kecergasan Soalan 1 hingga 7, pilih jawapan yang betul. 1. Aktiviti tekan tubi dapat menguji tahap . seseorang. A. B. C. D. 2. kelembutan kardiovaskular kekuatan masa tindak balas

Ahmad berupaya melakukan suatu aktiviti dalam jangka masa yang lama tanpa berasa letih. Ini menunjukkan Ahmad mempunyai tahap daya tahan yang tinggi. A. B. C. D. otot kardiovaskular kelembutan ketangkasan

3.

ntuk mendapatkan !pendaratan" yang baik dalam a#ara lompat jauh$ seseorang itu memerlukan perlakuan dan kemahiran dalam komponen A. B. C. D. imbangan kuasa kelenturan kepantasan

%.

&eupayaan seseorang bertindak balas dengan #epat di samping dapat menga'al pergerakannya adalah berkaitan dengan . A. B. C. D. kepantasan kelenturan keseimbangan masa tindak balas

(.

)atihan !*artlek" bermaksud latihan ran#ak diselang+selikan dengan jangka masa rehat yang latihan dengan iringan mu,ik. suatu aktiviti yang jaaraknya ditetapkan. suatu aktiviti larian yang kelajuannya berubah+ubah.

A. pendek. B. C. D.

-.

&omposisi tubuh badan menggambarkan seseorang. A. B. C. D. ketinggian ke#ergasan berat dan bentuk badan kekuatan

..

/eseorang yang badan berotot dan tegap menggambarkan bentuk tubuh badan seseorang yang akti* bersukan. Bentuk badan tersebut dinamakan .. A. B. C. D. ektomor* endomor* e0tremor* mesomor*

1.

/enaman yang kita lakukan dapat memperbaiki 22222222 A. B. C. D. postur badan bentuk tulang otot kaki ketinggian

3.

&ebolehan melakukan kegiatan yang pantas dengan daya yang maksimum dalam masa yang singkat berkaitan dengan 22222222 A. B. C. D. kelenturan kuasa kepantasan ketangkasan

14.

Apakah *aedah ke#ergasan 5 i. ii. iii. iv. A. B. C. D. Boleh melakukan aktiviti tanpa #epat berasa letih Boleh menjadi seorang yang #ergas 6empunyai tenaga lebihan untuk bersukan Dapat menga'al diri ketika berlaku ke#emasan i$ ii dan iii ii$ iii dan iv i$ iii dan iv semua di atas

Kemahiran +

Bola Keranjang 11. Berapakah bilangan pemain dalam satu pasukan bola keranjang 5 A. C. B. D. 14 orang 1- orang 1% orang 12 orang

12.

Di dalam sesuatu pertandingan bola keranjang$ pertukaran pemain boleh dilakukan . A. B. C. D. bila+bila masa bila dibenarkan oleh pengadil 'aktu rehat sahaja selepas melakukan kesalahan

13. 6asa dalam sesuatu pertandingan bola keranjang ditentukan oleh . A. B. C. D. 1%. 7engurus 7asukan 7enjaga 6asa 7engadil 7ertandingan 8urulatih

8aringan yang dilakukan di luar ka'asan 9D" diberikan mata . A. B. C. D. 2 mata 3 mata 1 mata! % mata

GAMBAR 1 1(. &emahiran yang ditunjukkan oleh gambar di atas ialah aktiviti . A. B. C. D. Gaya menjaring mengele#ek menghantar dan menerima melantun

i!up Sihat "an Selamat

Soalan 1# hingga $%. &ilih jawapan yang betul. 1-. bat yang dibeli daripada *armasi perlu mendapat nasihat.. terlebih dahulu. A. B. C. D. guru ibu bapa doktor rakan karib

1.. Bahan+bahan berikut boleh menjejaskan kesihatan yang terdapat dalam rokok 'ecuali .. A. B. C. D. :ar ;elatin <ikotin :embakau

11.

7erokok mempunyai risiko yang tinggi mendapat kanser paru+paru. 7enyakit lain akibat merokok ialah. A. asma -

B. C. D. 13.

/A=/ rubela tetanus

. adalah musuh utama negara yang patut kita perangi. A. B. C. D. 7ara#etamol Dadah Aerosol 7anadol

24.

Berikut adalah jenis+jenis dadah berbahaya 'ecuali A. B. C. D. pil >#stasy mor*in karbon monoksida heroin

Kebersihan "an Keselamatan &erse'itaran Soalan $1 hingga $(. Garis'an jawapan yang betul. 21. Air yang bertakung akan menggalakkan ? lalat$ nyamuk$ lipas$ anai+anai @ membiak. 22. 7enyakit demam 6alaria merebak melalui gigitan nyamuk ?Aedes$ :iruk$ Cule0 $ 8antan@. 23. ?AID/$ 7anau$ &udis$ &urap @ adalah penyakit yang paling berbahaya.

2%.

7engesahan :anda Aalal barangan makanan dikeluarkan oleh ? 8abatan 7elajaran <egeri B 87<$ 8abatan &emajuan Islam 6alaysia B 8A&I6$ 8abatan &erja =aya B 8&=$ 7olis Di =aja 6alaysia B 7D=6 @. 6

2(.

6akanan dan minuman adalah penting dalam kehidupan kerana ? hidup untuk makan$ memberikan tenaga untuk melakukan kerja harian$ ibu bapa menyuruh kita makan$ boleh melesukan tubuh badan @.

Soalan $# hingga )%. *eng'ap'an tempat 'osong !engan jawapan yang sesuai.

2-. 2..

6inuman boleh menjejaskan kesihatan. Crang yang mabuk tidak dapat dengan 'aras dan mereka juga akan hilang pertimbangan.

21. 23.

;elaran bagi orang yang ketagihan arak ialah . 7ihak polis akan menahan mereka yang memandu dalam keadaan bagi mengelak ke#elakaan jalan raya.

34.

7engambilan alkohol se#ara berlebihan akan menyebabkan organ+organ badan kita seperti hati$ sistem sara* dan menjadi rosak.