Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN S E J A R A H T I N G K A TA N D U A T A H U N 2 0 1 4

HASIL PEMBELAJARAN MG 1 (2-3/1) TAJUK Aras-Bil

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

KONSEP/ ISTILAH

AKTI ITI PENTAKSIRAN/ E IDENCE / Ca!a"#a" P$%a I-THINK

PENGENALAN P$"#&r&sa" P"P S$'ara( P$"#$"ala" T)*i+ S$'ara( Ti"#+a%a" 2 P$"!$!a(a" A,al P$%a P$-i+ira" i-T(i"+ TEMA . KEMAKMURAN DAN KEKA/AAN NEGARA KITA MENARIK BRITISH UNTUK MENJAJAH BAB 1 KEDUDUKAN STRATEGIK MENDORONG PENGUASAAN BRITISH 1.1 P$r%a*a+a" S0ari+a% Hi"!ia Ti-&r I"##$ris !i P&la& Pi"a"# Pulau Pinang menjadi pangkalan SHTI Kedaulatan Keda Te!"a#a! $n"aman %ugi& $n"aman Siam Ti*& H$la( 3ra"4is Li#(% 5a#i M$"!a*a%+a" P&la& Pi"a"# SHTI 'ungki! ,anji SHTI M$"#a-5il S$5$ra"# P$rai -atatan -.TI .'.' '$./I0.1 1$S./ Sela&a 12 ,an 2012 -.TI .'.' H$1I TH$IP.S$' ,umaat 1+ ,an 2012 1.1 'en(atakan &e#a#-&e#a# pi ak %!iti& mengam#il Pulau Pinang. 2.1 'en"e!itakan tentang ma&ala di Keda (ang mem#a)a "ampu! tangan %!iti& 2.2 'eme!i alkan penapakan %!iti& di Pulau Pinang 'eman*aatkan a&et nega!a 'ala(&ia 'eng a!gai dan meman*aatkan a&eta&et nega!a kita. Kedaulatan SHTI $nak ga a!a Pu&at pengumpulan 'em#uat pakatan B2D1E1 B1D1E1 P$%a iT(i"+2 Peta %ulatan $pa (ang mu!id ta u mengenai Tana 'ela(u

(6 10/1)2

1.2

(13 1+/1).

1.3

1.1 'en(atakan &e#a#-&e#a# pi ak %!iti& mengam#il Se#e!ang P!ai. 2.1 'eme!i alkan penapakan %!iti& di Se#e!ang P!ai 2.2 'en"e!itakan u&a a-u&a a pemimpin Keda mengam#il &emula Pulau Pinang 3.1 'em#uat ju&ti*ika&i tindakan Sultan Keda dalam men(ele&aikan ma&ala dalam nege!i.

Ke#ijak&anaan menjalinkan u#ungan %ijak #e!*iki! dan #e!tindak.

'u&li at

B1D1E. B2D1E. B.D1E1 P$%a iT(i"+2 Peta %ui .&a a-u&a a Pemimpin Keda mengam#il &emula Pulau Pinang

1.2

1.5

P$r%a*a+a" SHTI !i Si"#a*&ra SHTI gagal memajukan Pulau Pinang Singapu!a pangkalan pe!dagangan (ang &t!ategik Taktik 1a**le& mengam#il Singapu!a SHTI men"engkam Singapu!a P$r*$4a(a" K$*&la&a" M$la0& -atatan -.TI P61ISTI7$ 1 K ami& 30 ,an 2012 -.TI .'.' T$H.8 %$1. -I8$ ,umaat 31 ,an 2012

1.1 'en(atakan &e#a# pi ak %!iti& mengam#il 'elaka dan Singapu!a. 2.1 'en"e!itakan tentang ma&ala di ,3 3! (ang mem#a)a "ampu! tangan. 2.2 'eme!i alkan penapakan %!iti& di Singapu!a. 3-1 'em#uat ju&ti*ika&i tindakan Sultan ,3 3! dalam men(ele&aikan ma&ala dalam nege!i.

Ke#ijak&anaan menjalinkan u#ungan %ijak #e!*iki! dan #e!tindak.

'3n3p3li Si&tem pe)a!i&an tak ta /aluan kapalkapal dagang ,aja an ma k3ta Pu&at pe!dagangan #e#a&

B4D1E1 P$%a iT(i"+2 Peta %ui %e!ganda Pe!#andingan &e#a# %!iti& mengam#il Pulau Pinang4 'elaka dan Singapu!a

(20 22 /1)4

1.1 'en(atakan &(a!at Pe!janjian Ingge!i&-%elanda 1922 3.1 'em#in"angkan Pe!janjian Ingge!i& %elanda dan ke&ann(a 3.2 'em#in"angkan pem#a agian penga!u kua&a %a!at dalam Pe!janjian Ingge!i&-%elanda memuda kan pengua&aan %a!at di Kepulauan 'ela(u. 2-1 'eng u!aikan p!3&e& pem#entukan 8ege!i-8ege!i Selat.

(2+/1 31/1)1

Ke#ijak&anaan menjalinkan u#ungan %ijak #e!*iki! dan #e!tindak.

B.D1E2 P$%a iT(i"+2 Peta P3k3k 'em#in"angkan S(a!at Pe!janjian Ingge!i& %elanda

1.6

P$"&5&(a" !a" P$"%a!5ira" N$#$ri"$#$ri S$la% -atatan -.TI %61:$8TI T$H.8 %$1. -I8$ I&nin Sela&a 3-2 ;e# 2012

(3 +/2)6

Ke#ijak&anaan menjalinkan u#ungan %ijak #e!*iki! dan #e!tindak.

8ege!i-nege!i Selat

B1D1E1 B1D1E2 P$%a iT(i"+2 Peta 0akap Pe!i al 88S

BAB 2 KEKA/AAN HASIL BUMI MENDORONG CAMPUR TANGAN BRITISH 2.1 Dasar Ca-*&r Ta"#a" Bri%is( !i N$#$ri-N$#$ri M$la0& -atatan S6K</$H :$8TI T$H.8 %$1. -I8$ 1.1 'en(ena!aikan *akt3!-*akt3! (ang men(e#a#kan "ampu! tangan %!iti& di 8ege!i8ege!i 'ela(u. 2.1 'enjela&kan ke&an 1e=3lu&i Pe!indu&t!ian te! adap "ampu! tangan %!iti& di 88' 3.1 'eng u#ungkait ke&an 1e=3lu&i Pe!indu&t!uan dan da&a! ke!ajaan %!iti& dengan pe!u#a an p3litik4 ek3n3mi dan &3&ial di 88'. 1.1 'enjela&kan keadaan di Pe!ak4 Selang3!4 8ege!i Sem#ilan dan Pa ang (ang mem#a)a kepada "ampu! tangan %!iti& . 3-1 'em#in"angkan ala&an (ang digunakan 3le %!iti& untuk "ampu! tangan di 88'. Ke#ijak&anaan menjalinkan u#ungan Sentia&a #e!)a&pada te! adap un&u!-un&u! lua!. 0a&a! "ampu! tangan 1e=3lu&i Pe!indu&t!ian B2D1E4 P$%a iT(i"+2 Peta $li! -ampu! Tangan %!iti& di T'

(10 15/2)7

2.2

K$a!aa" !i P$ra+; S$la"#)r; N$#$ri S$-5ila" !a" Pa(a"# M$-5$ri P$l&a"# Ca-*&r Ta"#a" Bri%is(< Ketidak&ta#ilan di Pe!ak. Pe!ang Klang di Selang3!. Pe!#ala an di Sungai .j3ng4 8ege!i Sem#ilan. %!iti& %im#ang pe!tapakan kua&a 6!3pa lain di Pa ang. R$si!$" M$"##&#a% K&asa S&l%a" !a" P$-5$sar

(1+ 21/2) >8 9 :

Ke)ajipan mempe!ta ankan ketuanan #ang&a %e!ani mempe!ta ankan ak dan kedaulatan nega!a.

Pe!e#utan takt a K3ng&i gelap Si&tem pe)a!i&an tak ta di Pe!ak

B1D1E4 B1D1E1 B2D1E1 B4D1E2 P$%a iT(i"+2 Peta Pel#agai $li! Se#a# dan aki#at -ampu! tangan %!iti&

2.3 (3 +/3)10

1.1 'en(atakan mak&ud Si&tem 1e&iden. 3.1 'engupa& pe!anan dan #idang kua&a &ultan4 pem#e&a! dan !e&iden dalam Si&tem 1e&iden. 1.1 'engemukakan tujuan pem#entukan 8ege!i-nege!i 'ela(u %e!&ekutu (88'%). 1.2 'en(atakan ke&an pem#entukan 88'%.

Ke#ijak&anaan menjalinkan u#ungan Sentia&a #e!)a&pada te! adap un&u!-un&u! lua!. Ke#ijak&anaan menjalinkan u#ungan Sentia&a #e!)a&pada te! adap un&u!-un&u! lua!.

1e&iden Si&tem 1e&iden

B.D1E. P$%a iT(i"+2 Peta Titi Pe!anan Sultan4 Pem#e&a! da 1e&iden B.D1E4 B4D1E. P$%a iT(i"+2 Peta Pel#agai $li! Se#a# dan ke&an Pem#entukan 88'%

2.2 (10 12/3)11

P$"#&+&(a" K&asa Bri%is( M$lal&i P$-5$"%&+a" N$#$riN$#$ri M$la0& B$rs$+&%&

8ege!i-nege!i 'ela(u %e!&ekutu

2.5 (1+ 21/3) 12

P$-5$"%&+a" P$rs$+&%&a" M$"4a5ar K$,i5a,aa" S&l%a"<

3-1 'em#a a&kan ke#e!ke&anan pentad#i!an 88'%.

Ke)ajipan mempe!ta ankan ketuanan #ang&a %e!ani mempe!ta ankan ak dan kedaulatan nega!a.

0u!#a!

P$%a iT(i"+2 Peta P3k3k Ke#e!ke&anan pentad#i!an 88'% mengikut nege!i

Ca%a%a"

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA =22 > .0 Ma4 2014?

CUTI

BAB . NEGERI-NEGERI MELA/U UTARA DAN JOHOR BENTENG KESELAMATAN BRITISH 3.1 (31/3 5/2)1. 9 14 N$#$ri-N$#$ri M$la0& U%ara P$"a-*a" K$s$la-a%a" Bri%is( !i Ta"a( M$la0& -atatan S6K</$H :$8TI H$1I 1$?$ P.$S$ 1.1 'en(atakan "a!a pi ak %!iti& men(ekat pe!lua&an kua&a %a!at lain di Keda 4 Kelantan4 Te!engganu4 Pe!li& dan ,3 3!. %e!dipl3ma&i 'em#uat keputu&an (an #ijak&ana. 8ege!i naungan Pe!janjian Sulit B1D1E6 B2D1E6 B.D1E1 P$%a iT(i"+2 Peta %ui -a!a pi ak %!iti& men(ekat pe!lua&an kua&a %a!at lain

3.2

P$"asi(a% Bri%is( M$"#a"4aK$!a&la%a" N$#$riN$#$ri M$la0& U%ara Pena&i at %!iti& di Keda 4 Pe!li&4 Kelantan dan Te!engganu. /angka %!iti& menguku kan kua&a di 8ege!inege!i 'ela(u .ta!a

1.1 'en(atakan pe!anan Pena&i at %!iti& di Keda 4 Kelantan4 Te!engganu dan Pe!li&. 2.1 'eme!i alkan u#ungan Keda 4 Kelantan4 Te!engganu4 pe!li& dengan Siam dan %!iti& . 2-2 'eng u!aikan pene!imaan pena&i at %!iti& di Keda 4 Kelantan4 Te!engganu4 Pe!li&.

Pena&i at %!iti& %unga ema&

B1D1E7 B1D1E8 P$%a iT(i"+2 Peta %ui %e!ganda Hu#ungan Tana 'ela(u dengan Siam dan %!iti&

(+ 11/2) 11

3.3

P$-)!$"a" J)()r M$la-5a%+a" Ca-*&r Ta"#a" Bri%is(< T$-$"##&"# Da$"# I5ra(i*$-i-*i" 5$r,i5a,a =1821 > 1862? S&l%a" A5& Ba+ar @Ba*a P$-)!$"a" J)()rA =1862 > 18:1? P$-i-*i" J)()r 0a"# 5$r,i5a,a J)()r !i a-5a"# *$"'a'a(a" 5ri%is(<

1.1 'en(atakan ja&a dan &um#angan pem#e&a!pem#e&a! ,3 3!. 2.1 'eme!i alkan pem3denan ,3 3! dan pene!imaan Pena&i at %!iti& . 2.2 'eme!i alkan tentang Si&tem Kang"u 2-3 'eng u!aikan pene!imaan pena&i at %!iti& di ,3 3! 2-2 'enjela&kan kepentingan Su!at Sungai 3-1 'em#uat ke&impulan ke)i#a)aan peme!inta dan pem#e&a! ,3 3! dalam u&a a mengekalkan kedaulatan nege!i ,3 3!. 3-2 'em#uat pe!#andingan pe!anan 1e&iden dan Pena&i at %!iti& .

Kejituan mi&i menjamin keunggulan nega!a 'e!eali&a&ikan pem#angunan nega!a.

Si&tem Kang"u Su!at Sungai

B.D1E1 B4D1E4 B1D1E2

(12 19/2)16

P$%a iT(i"+2 Peta P3k3k ,a&a dan &um#angan pem#e&a!-pem#e&a! ,3 3!

BAB 4 KEKA/AAN EKONOMI SARABAK MENDORONG PENJAJAHAN KELUARGA BROOKE 2.1 (21 25/2)17 P$r*$4a(a" M$-5&+a R&a"# P$"'a'a(a" 2-1 'eme!i alkan pe!i&ti)a (ang mem#a)a kepada pengam#ilan Sa!a)ak 3le ,ame& %!33ke 'em#ela ma!ua nega!a Sedia mempe!ta ankan nega!a. Ke!a an tenaga 1aja Puti '3na!ki B1D1E: B2D1E7 P$%a iT(i"+2 Peta %ulatan $pa (ang mu!id ta u mengenai Sa!a)ak B.D1E7 P$%a iT(i"+2 P$%a Alir Pe!ingkat pe!lua&an kua&a di #a)a peme!inta an kelua!ga %!33ke

2.2 (29/2 2/5)18

K$l&ar#a Br))+$ M$l&as+a" +&asa -atatan -.TI .'.' H$1I P6K61,$ K ami& 1 'ei 2012

1.1 'en(atakan pe!ingkat pe!lua&an kua&a di #a)a peme!inta an kelua!ga %!33ke

2.3

K$l&ar#a Br))+$ M$-a"%a*+a" P$"%a!5ira" -atatan S6K</$H :$8TI H$1I 1$?$ P.$S$

1.1 'en(atakan pe!u#a an (ang dilakukan 3le pentad#i!an %!33ke 1.2 'en(atakan kandungan Pe!lem#agaan 1@21 2.1 'eng u!aikan pe!anan pemimpin-pemimpin tempatan dalam pentad#i!an di Sa!a)ak 2.2 'em#in"angkan pe!u#a an pentad#i!an Sa!a)ak di #a)a pentad#i!an kelua!ga %!33ke 3-1 'en"e!akinkan pe!anan 'ajli& Te!tinggi dan 'ajli& 8ege!i 3-2 'em#uat in*e!en& tentang Pe!lem#agaan 1@21 ke a!a #e!ke!ajaan &endi!i 1.1 'en(atakan pe!u#a an (ang dilakukan 3le pentad#i!an %!33ke 2-1 'em#in"angkan pe!u#a an ek3n3mi Sa!a)ak di #a)a pentad#i!an kelua!ga %!33ke

Ka!i&ma kepemimpinan %e!&ikap kepemimpinan "eme!lang

Pe!lem#agaan 'ajli& Te!tinggi 'ajli& 8ege!i

B4D1E1 P$%a iT(i"+2 Peta %ui %e!ganda Pe!anan 'ajil& Te!tinggi dan 'ajli& 8ege!i

(5/5 10/5)1: 2.2 (12 16/5)20

P$r&5a(a" E+)")-i !i Ba,a( P$"%a!5ira" K$l&ar#a Br))+$< -atatan Penilaian P%S

B1D1E10 P$%a iT(i"+2 Peta %ui Pe!u#a an (ang dilakukan 3le pentad#i!an %!33ke

(1@ 23/5) > (26 2+/5)21 9 22

2.5

P$r&5a(a" S)sial !i Ba,a( P$"%a!5ira" Br))+$ -atatan Penilaian P%S dan Sam#utan Ha!i :u!u

1.1 'en(atakan pe!u#a an (ang dilakukan 3le pentad#i!an %!33ke 1.2 'enamakan #anda!-#anda! #a!u iaitu Ku" ing4 'i!i dan Si#u 2-1 'em#in"angkan pe!u#a an &3&ial Sa!a)ak di #a)a pentad#i!an kelua!ga %!33ke

B.D1E6 B1D1E. P$%a iT(i"+2 Peta %ulatan %anda! di Sa!a)ak

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 28 M$i > 11 J&" 2014

CUTI

BAB 1 KEKA/AAN EKONOMI SABAH MENARIK MINAT S/ARIKAT BORNEO UTARA 5.1 SBUB B$r%a*a+ !i Sa5a( 1.1 'en(atakan nama-nama lain #agi Sa#a 1.2 'en(ena!aikan &(a!at-&(a!at (ang di#e!ikan 3le ke!ajaan %!iti& untuk menu#u kan S(a!aikat %3!ne3 .ta!a %!iti& 2.1 'en"e!itakan penapakan dan pelua&an kua&a %a!at &e ingga pengam#ilan 3le S%.% 3-1 'enta*&i! &(a!at-&(a!at piagam (ang di#e!ikan 3le ke!ajaan %!iti& untuk menu#u kan S%.% 1.1 'en(atakan pe!u#a an (ang dilakukan 3le S%.% 2-1 'eng u!aikan pe!anan pemimpin-pemimpin tempatan dalam pentad#i!an Sa#a 2-2 'em#in"angkan pe!u#a an pentad#i!an Sa#a di #a)a peme!inta an S%.% 2-3 'enjela&kan pe!anan Ketua $nak 8ege!i dan <!ang Tua di Sa#a 2.2 'enjela&kan #idang kua&a 'a kama 'aji&t!et dan 'a kama $nak 8ege!i di Sa#a 3-1 'enju&ti*ika&ikan u&a au&a a S%.% untuk meli"inkan pentad#i!an di Sa#a 3-2 'enilai ke#e!ke&anan pentad#i!an S%.% kepada penduduk tempatan Piagam 0i!aja B1D1E11 B2D1E8 P$%a iT(i"+2 Peta $li! Penapakan dan pelua&an kua&a %a!at &e ingga pengam#ilan 3le S%.%

(16 20/6)21

5.2

SBUB M$"#&+&(+a" K&asa !i Sa5a( -atatan -.TI P61ISTI7$ 2 I&nin 23 ,un 2012

Ke#ijak&anaan dalam mem#uat keputu&an menguntungkan nega!a %e!*iki!an &t!ategik dalam pe!an"angan.

(23 2+/6)26

<!ang Tua Ketua $nak 8ege!i 1e&iden&i 'a kama $nak nege!i 'a kama 'aji&t!et 'ajli& Pena&i at

B4D1E6 P$%a iT(i"+2 Peta P3k3k A .&a a-u&a a S%.% untuk meli"inkan pentad#i!an di Sa#a

5.3

SBUB M$"#$+s*l)i%asi Hasil B&-i Sa5a(

(30/6 2/+)27

1.1 'en(atakan pe!u#a an (ang dilakukan 3le S%.% 2-1 'em#in"angkan pe!u#a an ek3n3mi Sa#a di #a)a peme!inta an S%.%

B1D1E12 P$%a iT(i"+2 Peta %ui Pe!u#a an (ang dilakukan 3le S%.%

5.2

P$r&5a(a" S)sial SBUB !i Sa5a(

1.1 'en(atakan pe!u#a an (ang dilakukan 3le S%.% 1.2 'enamakan #anda!-#anda! #a!u iaitu Kudat4 Sandakan4 Ta)au4 /a at 0atu dan ,e&&elt3n 2-1 'em#in"angkan pe!u#a an &3&ial Sa#a di #a)a peme!inta an S%.%

B.D1E8 B1D1E4 P$%a iT(i"+2 Peta %ulatan %anda!-#anda! di Sa#a

(0+ 11/+)28 6.1 (12 19/+)2: 6.2

BAB 6 BRITISH MENGEKSPLOIT EKONOMI K$#ia%a" P$r%a"ia" Da#a"#a" Ta"a-a" Bar& M$-a"%a*+a" E+)")-i Bri%is( 1.1 'en(atakan #entuk pe!tanian (ang dijalankan di nega!a kita. 2.1 'engkla&i*ika&ikan kegiatankegiatan ek3n3mi (ang te!dapat di nega!a kita B1D1E1. B1D1E14 P$%a iT(i"+2 Peta P3k3k 'engkla&i*ika&ikan kegiatankegiatan ek3n3mi (ang te!dapat di nega!a kita

6.3

(21 25/+).0

P$r+$-5a"#a" P$r&sa(aa" G$%a( ;akt3! pe!kem#angan pe!u&a aan geta . Kemele&etan ek3n3mi dunia menjeja&kan pe!u&a aan geta .

1.1 'en"e!itakan lata! #elakang penanaman geta di nega!a kita. 1.2 'en(atakan *akt3! (ang mempenga!u i pe!kem#angan geta 1.3 'en(atakan tujuan 1an"angan Sekatan Ste=en&3n (1@22) dan 1an"angan Pe!atu!an :eta $nta!a#ang&a (1@32) 3.1 'em#in"angkan ke#e!ke&anan 1an"angan Sekatan Ste=en&3n dan 1an"angan Pe!atu!an :eta $nta!a#ang&a

B1D1E11 P$%a iT(i"+2 Peta Pel#agai $li! 'en(atakan tujuan dan ke#e!ke&anan 1an"angan Sekatan Ste=en&3n (1@22) dan 1an"angan Pe!atu!an :eta $nta!a#ang&a (1@32)

-atatan 29/+ Ha!i 1a(a Pua&a 2@/+ Ha!i 1a(a Pua&a 30/+ -uti Pe!i&ti)a 3 31/+ -uti %e!ganti 01/9 -uti %e!ganti

(29/+ 1/9).1 6.2

P$r+$-5a"#a" P$r&sa(aa" P$rl)-5)"#a" Pe!kem#angan pe!l3m#3ngan #iji tima .

1.1 'en(ena!aikan a&il galian (ang dil3m#3ng 1.2 'en(ena!aikan *akt3! pe!kem#angan pe!u&a aan #iji tima 1.3 'en(atakan tujuan 1an"angan Pe!atu!an Tima $nta!a#ang&a (1@31) dan 'ajli& Tima $nta!a#ang&a (1@32) 2.1 'en"e!itakan lata! #elakang pe!u&a aan #iji tima di nega!a kita 2-1 'em#in"angkan ke#e!ke&anan 1an"angan Pe!atu!an %iji Tima $nta!a#ang&a dalam men&ta#ilkan a!ga #iji tima 3-1 'enjana idea tentang "a!a men&ta#ilkan a!ga #a an menta &eka!ang

B1D1E11 B2D1E10 P$%a iT(i"+2 Peta %ui 1an"angan Pe!atu!an Tima $nta!a#ang&a (1@31) dan 'ajli& Tima $nta!a#ang&a (1@32)

(2 9/9 ).2

6.5

(11 16/9)..

P$"#$l&ara" Hasil H&%a" 0ama!B :eta pe!"aB :eta jelut3ngB 13tanB Pem#alakan. 0)ie3n3mi -atatan S6K</$H :$8TI 066P$C$/I (Kej3 anan Sukan %alapan dan Padang)

1.1 'en(ena!aikan jeni& pe!tanian &a!a di!i dan pe!tanian dagangan di nega!a kita 1.2 'en(atakan a&il utan dan a&il laut 3-1 'eng u#ungkaitkan keka(aan a&il #umi nega!a kita dengan pendudukan %!iti& di Tana 'ela(u

B2D1E: B2D1E11 P$%a iT(i"+2 Peta P3k3k 'en(ena!aikan jeni& pe!tanian &a!a di!i dan pe!tanian

6.6

P$r+$-5a"#a" E+)")-i M$-5a,a P$r&5a(a" Penggunaan #u!u lua!.

1.1 'en(atakan kei&time)aaan Tana 'ela(u (ang men(e#a#kan kedatangan imig!an -ina dan India. 1.2 'en(atakan "a!a kedatangan imig!an -ina dan India ke Tana 'ela(u 1.3 'engemukakan ke&an-ke&an kedatangan imig!an -ina dan India 2-2 'em#andingkan "a!a kema&ukan imig!an melalui &i&tem Kangani dan &i&tem K3nt!ak 1.2 'e)aja!kan tindakan %!iti& menguku kan kua&an(a melalui da&a! pengenalan kaum mengikut *ung&i ek3n3mi

'a&(a!akat #e!#ilang kaum a&a& kekuatan #ang&a 'ala(&ia %e!t3le!an&i dalam #e!ma&(a!akat.

'a&(a!akat #e!#ilang kaum Imig!an Si&tem Kangani Si&tem K3nt!ak

B.D1E: P$%a iT(i"+2 Peta %ui %e!ganda 'em#andingkan "a!a kema&ukan imig!an melalui &i&tem Kangani dan &i&tem K3nt!ak

(19 22/9).4

Pe!kem#angan &i&tem pengangkutan dan pe! u#ungan Kemajuan pe!k idmatan ke&i atan dan kemuda an a&a& lain. Kemun"ulan dan pe!kem#angan #anda! #a!u. Kepel#agaian pendidikan dalam ma&(a!akat #e!#ilang kaum. -atatan -.TI .'.' H$1I K6%$8:S$$8 I&nin 1 Sept 2012

1.1 'eme!i alkan pe!kem#angan &i&tem pengangkutan dan pe! u#ungan 1.2 'en(ena!aikan pe!kem#angan kemuda an in*!a&t!uktu! 3.1 'eng u#ungkaitkan pe!kem#angan ek3n3mi dengan in*!a&t!uktu! dan kemuda an &3&ial 1.1 'eme!i alkan pe!kem#angan &i&tem pendidikan ingga Pe!ang 0unia Kedua 2-1 'engumpul maklumat tentang pem#entukan #anda! Kuala /umpu!4 Ip3 dan Taiping 2-2 'em#andingkan &i&tem pendidikan 'ela(u4 Ingge!i&4 -ina dan Tamil

In*!a&t!uktu!

B1D1E1 P$%a iT(i"+2 Peta Titi 'eng u#ungkaitkan pe!kem#angan ek3n3mi dengan in*!a&t!uktu! dan kemuda an &3&ial

(25 2@/9).1

(1 5/@).6

Kemajuan di!i menguku kan nega!a 'empe!ka&akan di!i untuk kemajuan nega!a kita

Sek3la =e!nakula! S5ek3la mu#alig

B4D1E7 P$%a iT(i"+2 Peta %ui %e!ganda 'em#andingkan &i&tem pendidikan 'ela(u4 Ingge!i&4 -ina dan Tamil

TEMA 4 TINDAK BALAS MAS/ARAKAT TEMPATAN TERHADAP PENJAJAH BRITISH BAB 7 PERJUANGAN RAK/AT TEMPATAN MENGEMBALIKAN KEDAULATAN BANGSA +.1 +.2 +.3 P$r'&a"#a" M$"#$-5ali+a" K$!a&la%a" K$!a( D)l Sai! Pa(la,a" Na"i"# R$"%a* Bira Sara,a+2 A#i I!&* A#i N#$la5a" S(ariC Masa()r Bira Sara,a+ Da%)D Ma(ara'al$la P$'&a"# K$5a"##aa" P$ra+ /a-%&a" A"%a( M$-*$r%a(a"+a" K$!a&la%a" S$ri M$"a"%i Da%)D Ba(a-a" Pa(la,a" Pa(a"# Ma% Sall$( M$"0a"##a( SBUB A"%a")Pa(la,a" A"a+ Ri-5a B$r'i,a B$sar T)+ Ja"##&% P$'&a"# Ji(a! Ha'i A5!&l Ra(-a" Li-5)"# P$'&a"# Ta"i 1.1 'eme!i alkan pe!juangan pemimpin &etempat menentang penjaja 1.2 'en(ena!aikan &e#a# pemimpin &etempat menentang %!iti& 1.3 'engemukakan matlamat dan "3!ak pe!juangan pemimpin &etempat menentang penjaja 1.2 'en(atakan ke&an pe!juangan pemimpin &etempat 1.5 'engemukakan langka langka %!iti& menangani ke#angkitan pemimpin &etempat 2.1 'engkla&i*ika&i pe!juangan pemimpin &etempat mengikut l3ka&i4 &e#a#4 tujuan4 "a!a dan ke&an pe!juangan 3.1 'em#uat in*e!en& tentang ke#e!ke&anan pe!juangan pemimpin &etempat 3-2 'enjana idea tentang &t!ategi pe!juangan (ang #e!ke&an 3-3 'en"i!ikan kei&time)aan pe!juangan t3k3 -t3k3 &etempat 3-2 'em#uat ke&impulan tentang kei&time)aan t3k3 -t3k3 &etempat (ang menentang %!iti& 'endaulatkan ak dan ke)i#a)aan #ang&a Sentia&a memeli a!a ma!ua #ang&a. 'ema!ta#atkan pe!juangan t3k3 -t3k3 nega!a Kepemimpinan "eme!lang. Kepemimpinan #e!ka!i&ma 'eng a!gai ja&a dan t3k3 -t3k3 nega!a kita. . P$%a iT(i"+2 Peta %ui %e!ganda'en"i!ikan kei&time)aan pe!juangan t3k3 -t3k3 &etempat P$%a iT(i"+2 Peta P3k3k 'engkla&i*ika&i pe!juangan pemimpin &etempat mengikut l3ka&i4 &e#a#4 tujuan4 "a!a dan ke&an pe!juangan Pejuang Pemimpin &etempat Hak t!adi&i B1D2E1 B1D2E2 B1D2E. B2D2E1 B2D2E2 B2D2E. B.D2E1 B.D2E2 B4D2E1 B1D1E6 P$%a iT(i"+2 Peta %ui 'en"i!ikan kei&time)aan pe!juangan t3k3 -t3k3 &etempat

+.2 +.5 +.6 (9 12/@).7

+.+ +.9 +.@

+.10 +.11

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 1. S$*% > 21 S$*% 2014

CUTI

BAB 8 KEBANGKITAN SEMANGAT KEBANGSAAN UNTUK MENGANGKAT MARTABAT BANGSA 9.1 9.2 Ma+s&! S$-a"#a% K$5a"#saa" P$r+$-5a"#a" N$#ara L&ar M$-5$ri I"s*irasi P$r'&a"#a" G$ra+a" Isla( M$"4$%&s+a" K$s$!ara" K$5a"#saa" -atatan S6K</$H :$8TI 066P$C$/I (Kem %e&ta!i 'u!id) 1.1 'entak!i*kan &emangat ke#ang&aan 1.2 'en(atakan penga!u lua! (ang mempenga!u i ke#angkitan &emangat ke#ang&aan. 2.1 'eme!i alkan penga!u dan ke&an pendidikan $gama dalam ke#angkitan &emangat ke#ang&aan 2-2 'em#andingkan p!in&ip pe!juangan Kaum 'uda dan Kaum Tua 2-3 'engumpul maklumat tentang penga!u lua! (ang mempenga!u i ke#angkitan &emangat ke#ang&aan 3.1 'em#a a&kan penga!u lua! &e#agai pen"etu& &emangat ke#ang&aan 1.1 'en(ena!aikan tajuk4 tujuan penuli&an4 pui&i4 "e!pen4 n3=el4 majala dan ak #a! (ang men(alu!kan idea pe!juangan 1.2 'en(ena!aikan nama penuli& (ang mempenga!u i ke#angkitan &emangat ke#ang&aan &e#elum Pe!ang 0unia Kedua. 2-1 'eme!i alkan penga!u dan ke&an pendidikan 'ela(u4 dan Ingge!i& dalam ke#angkitan &emangat ke#ang&aan 3-1 'enjana idea ungkapan D mata pena le#i tajam da!ipada mata pedang Sanggup #e!juang mempe!ta ankan nega!a. Kepekaan te! adap pe!kem#angan dunia lua! %e!&atu dalam u&a a untuk kepentingan nega!a. Penjanaan &emangat na&i3nali&me 'em#e&ta!ikan di!i. Semangat ke#ang&aan :e!akan pemuli an I&lam :e!akan PanI&lam Ke&atuan Kaum Tua Kaum 'uda B1D2E4 B1D2E1 B1D2E6 B.D2E. P$%a iT(i"+2 Peta %ulatan Tak!i* Semangat Ke#ang&aan

9.3 (22 2+/@).:

9.2

I"%$l$+%&al M$-a%a"#+a" P$r'&a"#a" P$r'&a"#a" Nasi)"alis-$ M$lal&i Ma%a P$"a< Pe!anan ak #a! dan majala 'ela(u. Kegiatan pe!&u!atk a#a!an di kalangan 3!ang -ina dan 3!ang India. Ke&eda!an ke#ang&aan melalui penuli&an k!eati*.

9.5

Pendidikan pemangkin kematangan pe!juangan #ang&a 'em#uda(akan ilmu dalam ke idupan. %e!ani demi ma!ua #ang&a dan nega!a %e!ani ke!ana #ena!

(2@/@ 3/10)40

Intelektual 'ela(u Pe!&atuan 'ata pena Penuli&an K!eati* 6man&ipa&i )anita

B2D2E4 B4D2E. B1D1E: P$%a iT(i"+2 Peta Pel#agai $li! Se#a# dan Ke&an Pendidikan 'ela(u dan Ingge!i& dalam ke#angkitan &emangat ke#ang&aan P$%a iT(i"+2 Pe!anan ak #a! dan majala

9.6

K$s$*a+a%a" M$"'a-i" K$&%&(a" P$r'&a"#a"< Kemun"ulan Pe!tu#u an 'ela(u. Pe!&auda!aan Sa a#at Pena. Ke&atuan 'ela(u 'uda. Pe!tu#u an 3!ang -ina dan India. -atatan -.TI P61ISTI7$ H$1I 1$?$ H$,I I&nin 6 <kt3#e! 2012

1.1 'engemukakan nama4 tujuan4 #entuk dan ke&an penu#u an #adan dan ke&atuan &e#elum Pe!ang 0unia Kedua. 1.2 'en(ena!aikan nama pemimpin ke&atuan (ang mempenga!u i ke#angkitan &emangat ke#ang&aan &e#elum Pe!ang 0unia Kedua. 2-3 'em#andingkan #entuk pe!ge!akan na&i3nali& g3l3ngan &ede! ana dengan g3l3ngan !adikal 3-2 'em#uat in*e!en& ke#e!ke&anan pe!ge!akan na&i3nali& a)al

Kepentingan #e!3!gani&a&i %e!&e*a aman dan mua*akat dalam 3!gani&a&i. Kepel#agai &t!ategi untuk men"apai matlamat (ang &atu %e!&atu tegu #e!"e!ai !3#3

K3ng!e& :e!akan !adikal :3l3ngan &ede! ana 'ela(u 1a(a

B1D1E7 B.D2E4 B1D1E8 P$%a iT(i"+2 Peta %ui %e!ganda 'em#andingkan #entuk pe!ge!akan na&i3nali& g3l3ngan &ede! ana dengan g3l3ngan !adikal

(6 10/10)41 (13/-1+/10)42

.langkaji Ca%a%a" P68I/$I$8 P%S $KHI1 T$H.8 Ca%a%a" 21/10 -uti %e!ganti 22/10 -uti Pe!i&ti)a 23/10 0eepa=ali 22/10 -uti %e!ganti 25/10 $)al 'u a!!am Tuga&an P%S %$80 6 Sajak/ %uku Sk!ap/ 0!ama B6D1E1 B6D1E2

(3-21/11)41 - 47

(2+-31/10)44

(20-22/10)4.

S$-a+a" P$"ilaia" PBS Ca%a%a" PEPERIKSAAN BERTULIS SPM

CUTI AKHIR TAHN 22 NO EMBER 2014 > 1 JANUARI 2011U

CUTI

Anda mungkin juga menyukai