Anda di halaman 1dari 22

PLK-KCH

GMGM 3053 PENGURUSAN LATIHAN DALAM ORGANISASI

1.0 PENGENALAN Analisis keperluan latihan adalah satu kaedah untuk mengenalpasti keperluan sesebuah organisasi untuk mendapatkan latihan yang sepatutnya bagi memastikan organisasi tersebut dapat terus bergerak maju dan mempunyai pekerja yang mempunyai daya kerja yang tinggi. Analisis keperluan organisasi adalah suatu proses memperolehi dan memperbaiki kemahiran, pengetahuan dan sikap yang diperlukan untuk mempertingkatkan prestasi kerja (Faizah Yunus, 2003). Analisis keperluan terdiri daripada tiga bahagian iaitu analisis keperluan organisasi, analisis keperluan tugas dan analisis keperluan individu. Peningkatan prestasi merupakan cabaran kepada organisasi dalam usaha mengekalkan persaingan global (Faizah Yunus, 2003). Analisis keperluan latihan sering digunakan untuk mengenalpasti beberapa strategi intervensi seperti latihan, merekabentuk semula tugasan, dan prosedur pengambilan supaya keperluan tadi dapat dikurangkan atau dihapuskan (Faizah Yunus, 2003). Menjalankan analisis keperluan latihan adalah penting dalam sesebuah organisasi. Hal ini kerana, organisasi hanya akan mengendalikan program latihan yang sesuai sahaja dengan keperluan berdasarkan tugas, organisasi dan individu. Beberapa tahun yang lepas, kerajaan telah memberi peluang kepada sekolah-sekolah di seluruh Malaysia untuk berusaha untuk mendapatkan anugerah sekolah berprestasi tinggi. Sekolah Menengah Sains Kuching adalah antara sekolah yang telah dinobatkan sebagai sekolah berprestasi tinggi. Walau bagaimanapun, budaya berprestasi tinggi nampaknya diamalkan hanya sementara. Selepas dianugerahkan, nampaknya budaya yang lama kembali lagi. Justeru itu, pengkaji telah menjalankan analisis keperluan latihan ke atas sekolah ini untuk memastikan sekolah ini sentiasa memenuhi pra-syarat menjadi sebuah sekolah berprestasi tinggi.

1 203234

PLK-KCH

GMGM 3053 PENGURUSAN LATIHAN DALAM ORGANISASI

2.0 LATAR BELAKANG ORGANISASI Sekolah Menengah Sains Kuching (SAINSKU) adalah sebuah sekolah berasrama penuh yang telah dinobatkan sebagai sekolah berprestasi tinggi pada penghujung tahun 2011. Sekolah Menengah Sains Kuching mempunyai 20 orang staf sokongan yang terdiri daripada kerani dan penyelia asrama bergred jawatan N1 hingga N26, pemandu gred R3, pembantu makmal C17 hingga C22, dan juruteknik FT17 dan J17. Manakala staf akedemiknya pula terdiri daripada 47 orang yang bergred jawatan dari DGA32 sehingga gred DG54. Walaupun telah mendapat anugerah tersebut, namun setiap sekolah harus mengekalkan prestasi bagi memastikan anugerah tersebut masih lagi diiktiraf. Dengan itu, SAINSKU juga tidak ketinggalan untuk mengekalkan prestasi mereka bagi mengekalkan anugerah yang telah diterima. Prestasi yang dilihat bukan sahaja dari segi keputusan pelajar, akan tetapi dari semua aspek termasuklah staf akademik dan staf sokongannya. Maka analisis keperluan latihan amatlah diperlukan bagi memastikan budaya kerja berprestasi tinggi dapat dikekalkan dalam kalangan mereka. Sekolah berprestasi tinggi telah didefinisikan sebagai sekolah yang mempunyai etos, watak, identiti tersendiri dan unik serta menyerlah dalam semua aspek pendidikan. Sekolah ini mempunyai tradisi budaya kerja yang sangat tinggi dan cemerlang dengan modal insan nasional yang berkembang secara holistik dan berterusan serta mampu berdaya saing di persada antarabangsa dan menjadi sekolah pilihan utama (Administrator, Sekolah Berprestasi Tinggi, 2011). Matlamat dan objektif sekolah ini mempunyai persamaan dengan definisi sekolah berprestasi tinggi iaitu mempunyai etos, watak, identiti tersendiri dan unik; menyerlah dalam semua aspek pendidikan; mempunyai tradisi budaya kerja yang cemerlang; menjadi pilihan semua; sentiasa berjaya melahirkan modal insan yang holistik; dan mampu

2 203234

PLK-KCH

GMGM 3053 PENGURUSAN LATIHAN DALAM ORGANISASI

bersaing di persada antarabangsa (Administrator, Matlamat Sekolah, 2009). Sehubungan dengan itu, untuk memastikan matlamat ini sentiasa dicapai maka, analisis keperluan latihan telah dilakukan ke atas semua guru dan staf sokongan di sekolah tersebut.

3.0 MATLAMAT ANALISIS KEPERLUAN Bagi memastikan latihan yang akan dilakukan memberi impak kepada semua staf dan guru, maka matlamat-matlamat analisis keperluan latihan telah diwujudkan. Antara matlamat yang ingin dicapai hasil daripada analisis ini adalah: 1. Menerangkan definisi budaya berprestasi tinggi dalam kalangan peserta 2. Menyemai budaya berprestasi tinggi dalam setiap pekerjaan 3. Mendedahkan cara mengurangkan tekanan dan konflik dalam kerja 4. Mengekalkan semangat kesepasukanan dalam organisasi 5. Memastikan setiap peserta memahami sepenuhnya matlamat dan tujuan latihan dilakukan.

4.0 OBJEKTIF ANALISIS Objektif analisis adalah untuk menjadikan Sekolah Menengah Sains Kuching sentiasa mengamalkan budaya berprestasi tinggi dan mengekalkan prestasi kerja yang cemerlang dalam kalangan setiap guru dan kakitangan sokongan.

3 203234

PLK-KCH

GMGM 3053 PENGURUSAN LATIHAN DALAM ORGANISASI

5.0 TUMPUAN KAJIAN Tumpuan kajian adalah merujuk kepada kepentingan keperluan latihan dalam organisasi tersebut untuk memperbaiki kelemahan yang ada pada mereka. Dengan pemerhatian yang telah dijalankan ke atas organisasi ini, maka pengkaji telah menumpukan kajiannya terhadap pencapaian matlamat dan visi organisasi, budaya kerja, sikap individu, rekabentuk tugas, penilaian prestasi, cara penyediaan dokumentasi dan juga hubungan sesama manusia dalam kalangan individu yang bekerja di dalam organisasi ini.

6.0 KAEDAH KAJIAN Kajian telah dilakukan dengan menggunakan kaedah-kaedah seperti: i) ii) Pemerhatian Temubual

iii) Penilaian prestasi iv) Analisis rekabentuk tugas v) Dokumentasi dan juga;

vi) Kumpulan fokus.

7.0 ANALISIS KEPERLUAN LATIHAN Analisis keperluan latihan telah dibahagikan kepada tiga bahagian utama iaitu analisis keperluan latihan kepada organisasi, analisis keperluan latihan kepada tugas dan keperluan latihan kepada individu itu sendiri. Hal ini kerana untuk memastikan latihan yang diberikan relevan dengan keperluan organisasi, tugas dan individu maka analisis keperluan ke atas ketiga-tiga faktor ini hendaklah dijalankan secara berasingan. Semua latihan yang diberikan

4 203234

PLK-KCH

GMGM 3053 PENGURUSAN LATIHAN DALAM ORGANISASI

kepada pekerja hendaklah relevan dengan kerja mereka pada masa sekarang dan masa hadapan. Latihan yang digabungkan patut menggabungkan proses pembinaan kemahiran dan proses pembinaan kemahiran, proses mendapatkan ilmu pengetahuan dan proses perubahan sikap (Maimunah Aminuddin, 2012).

7.1 Analisis Organisasi Analisis yang dilakukan kepada organisasi adalah melihat kepada keperluan organisasi kini dan di masa hadapan mengikut visi, misi dan objektif organisasi (Dr. Maniam Kaliannan, 2012). Analisis keperluan ke atas organisasi juga boleh didefinisikan sebagai menentukan sejauh mana sesuatu latihan harus dijalankan dan boleh dijalankan dalam sesebuah organisasi. Persekitaran luaran dan lokasi sesebuah organisasi boleh menjadi faktor kritikal dalam menentukan sama ada sesuatu program latihan harus dijalankan atau sebaliknya. Ini kerana kedua-dua faktor ini dapat mempengaruhi cara pengurus organisasi merekabentuk pekerja, menyelia pekerja dan membuat keputusan (Mumtaz Began & Abdul Kadir, 2002). Di dalam kajian ini, pengkaji telah menganalisis keperluan latihan dalam organisasi ke atas keseluruhan organisasi termasuklah berkaitan dengan matlamat dan strategi organisasi, persekitaran luaran dan dalaman, perubahan terhadap budaya kerja, dan juga kesan-kesan yang memberi impak kepada organisasi ini apabila berlaku perubahan. Justeru itu, kaedah pemerhatian, kumpulan fokus dan juga penilaian dokumentasi telah dijalankan bagi mengenalpasti perubahan yang ada dengan penganugerahan sekolah berprestasi tinggi yang telah diberikan kepada sekolah ini. Maka dengan itu, hasil kajian telah mendapati:

5 203234

PLK-KCH

GMGM 3053 PENGURUSAN LATIHAN DALAM ORGANISASI

i)

Masih ada dalam kalangan guru dan staf yang mula sudah lupa tentang visi dan misi sekolah. Terutamanya guru-guru dan staf sokongan yang baru menjadi ahli organisasi.

ii) Terdapat jurang dalam kalangan guru-guru, staf sokongan dan pelajar. iii) Penyediaan dokumentasi masih lagi kurang memuaskan walaupun telah mengamalkan amalan 5S. Semua guru dan staf tidak mengira gred jawatan hendaklah memastikan bersamasama untuk bertanggungajwab terhadap perihal sekolah dalam memastikan supaya keputusan pelajar sentiasa mencapai Take of Value (TOV) sekurang-kurangnya 80% dalam peperiksaan awam. Sehubungan dengan itu, jurang di antara guru dan staf perlu dikurangkan supaya tidak menghalang dari ahli-ahli organisasi ini untuk bekerjasama. Guru dan staf hendaklah mengetahui setiap matlamat, visi dan misi sekolah supaya mereka lebih menumpukan kepada penghasilan etika kerja yang berprestasi tinggi sejajar dengan anugerah yang telah dicapai. Mungkin ada di antara staf sokongan dan guru-guru senior yang sudah mula yang lupa mengenai misi dan visi sekolah. Bahkan, ada juga staf sokongan dan guru-guru baru yang masih tidak mengetahui tentang misi, matlamat dan visi sekolah. Justeru itu, latihan dalaman secara berterusan berkaitan dengan sekolah hendaklah dilakukan dari masa ke semasa untuk mengukuhkan pengetahuan mereka.

6 203234

PLK-KCH

GMGM 3053 PENGURUSAN LATIHAN DALAM ORGANISASI

7.2 Analisis Tugas Analisis keperluan latihan terhadap tugas adalah melihat kepada perubahan dan keperluan latihan bagi menjalankan sesuatu kerja itu (Dr. Maniam Kaliannan, 2012). Kaedah kajian yang boleh dilakukan di dalam analisis tugas ini adalah kaedah penilaian prestasi, analisis rekabentuk tugas, temubual, pemerhatian dan juga kumpulan fokus. Pengkaji mendapati hasil daripada pemerhatian dan temubual, masih banyak lagi kekangan yang wujud dalam tugas yang mereka lakukan. Bukan sahaja dalam kalangan guru, malahan dalam kalangan staf sokongan ada juga yang komited dan ada juga yang tidak komited dengan kerja. Selain itu, guru-guru dan staf pula sering mengadu melakukan tugas yang bukan dalam bidang tugas mereka. Hasil daripada analisis rekabentuk tugas pula mendapati, terdapat jurang antara senarai tugas yang lama dan senarai tugas yang baru. Hal ini menunjukkan para guru dan staf masih lagi tidak dapat menyesuaikan diri dengan tugas yang telah berubah kesan daripada penganugerahan sekolah berprestasi tinggi dalam kalangan mereka. Tugas mendidik pelajar bukan sahaja wujud dalam kalangan guru malahan kakitangan sokongan juga boleh membantu dari masa ke semasa dalam apa jua bidang. Guru bertindak sebagai pembimbing dan pendidik pelajar manakala kakitangan sokongan pula membantu guru dalam mendidik dan membimbing pelajar. Nyata di sini, kakitangan sokongan juga mempunyai kepentingan dalam mendidik pelajar. Tanpa bantuan kakitangan sokongan maka kerja guru belum tentu lagi selesai.

7 203234

PLK-KCH

GMGM 3053 PENGURUSAN LATIHAN DALAM ORGANISASI

Di samping itu juga tugas-tugas yang sedia ada untuk staf sokongan seperti kerani, pembantu makmal, pembantu am rendah, penyelia asrama, pemandu dan juruteknik, hendaklah dilaksanakan dengan amanah, jujur, dan berdedikasi. Nilai seperti saling bantu-membantu pula, boleh mengeratkan hubungan antara guru dan kakitangan sokongan. Dengan itu, kakitangan sokongan dan guru mampu melakukan tugas dengan lancar. Apabila budaya hormat menghormati dapat diterapkan dalam kalangan mereka, maka konflik secara langsung akan terhapus dan kekangan untuk menghabiskan kerja dengan cepat dapat dikurangkan. Justeru itu, nilai saling bantumembantu hendaklah dikekalkan bagi membantu sekolah menjadi organisasi yang cemerlang. Dari segi penilaian prestasi, semua guru dan staf hendaklah mengahadirkan diri dalam kursus berkaitan dengan budaya bekerja untuk memastikan budaya ini mampu diterapkan dalam kalangan guru dan staf sokongan. Di samping itu juga ia akan memantapkan lagi sikap dan cara bekerja yang sedia ada. Dengan itu, guru-guru dan staf akan menyedari dan menyesuaikan diri mereka dengan tugas yang baru dengan lebih komited.

7.3 Analisis Individu Seseorang individu yang bekerja hendaklah mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kerja yang hendak dilakukannya dan juga sikap yang baik dan positif bagi memastikan mereka mendapat kepuasan bekerja. Justeru itu, analisis individu yang dijalankan adalah berdasarkan tahap kemahiran, pengetahuan dan sikap semasa

8 203234

PLK-KCH

GMGM 3053 PENGURUSAN LATIHAN DALAM ORGANISASI

seseorang pekerja. Kaedah untuk membuat analisis individu ini adalah dengan membuat pemerhatian, temubual dan juga penilaian prestasi. Hasil daripada pemerhatian dan temubual, didapati semua staf dan guru masih lagi tidak mengambil endah berkaitan perubahan tugas setelah mendapat penganugerahan. Mereka masih lagi merungut tentang tugas yang banyak yang diberikan oleh Ketua Jabatan. Sikap berkira-kira dalam melakukan tugas berkumpulan masih lagi wujud. Masih ada lagi jurang antara guru dan staf sokongan secara tidak langsung. Didapati juga ramai yang mempunyai masalah tidak mahu bekerjasama dengan guru atau staf sokongan yang mereka kurang berkomunikasi ataupun bergaul. Dari segi penilaian prestasi, guru dan staf nampaknya mempunyai fail meja yang sempurna dan senarai tugas yang dinyatakan dalam fail meja tersebut amat relevan dengan tugas semasa dan untuk masa akan datang. Namun, kebanyakan penilaian prestasi untuk seorang individu yang mempunyai gred yang sama mempunyai senarai tugas yang sama walaupun kerja yang dilakukan ada sedikit perbezaan. Hal ini menjadikan penilaian prestasi untuk semua kakitangan agak sukar dilakukan. Justeru itu, jelas di sini masih ada lagi kakitangan organisasi ini tidak memahami pengertian penilaian prestasi terhadap setiap individu. Melalui analisis individu ini, maka seharusnya pihak pengurusan latihan organisasi ini harus membuat latihan ataupun kursus berkaitan dengan skop bidang tugas dan kerjasama hubungan sesam manusia.

9 203234

PLK-KCH

GMGM 3053 PENGURUSAN LATIHAN DALAM ORGANISASI

8.0 PERANCANGAN Beberapa perancangan telah dirancang bagi memastikan latihan ini berjalan lancar dan mengelak masalah daripada berlaku. Bagi memastikan semua keperluan lengkap, kaedah dan peralatan serta rekabentuk latihan akan ditunjukkan seperti berikut: I. Kaedah yang digunakan: a) Ceramah b) Perbincangan c) Tayangan video d) Tayangan slide e) Kumpulan kerja II. Manakala peralatan yang diperlukan adalah: a) b) LCD system PA system

c) Komputer d) Peralatan menulis seperti kertas, pensel, gunting, marker, pensel warna dan lainlain. III. Rekabentuk bagi program Kursus Budaya Kerja Berprestasi Tinggi untuk empat hari adalah seperti dalam jadual yang berikut:

Hari Hari Pertama 18/10/2012

Masa 9.00 pagi 10.00 pagi

Perkara Pendaftaran Peserta Kudapan

Kaedah

10 203234

PLK-KCH

GMGM 3053 PENGURUSAN LATIHAN DALAM ORGANISASI

10.30 pagi

Slot Pertama: Perasmian Dan Perkongsian Ketua Jabatan Tujuan/Objektif kursus Kepentingan kursus Pengalaman semasa

Syarahan dan Tayangan Slide

12.30 t/hari

Makan Tengahari/ Solat/Rehat

2.30 petang

Slot Kedua: Hubungan Sesama Rakan Sekerja Jurang antara guru dan staf sokongan Kepentingan hubungan manusia Nilai-nilai yang perlu diamalkan untuk membentuk hubungan murni sesama rakan sekerja

Syarahan dan Tayangan Video

11 203234

PLK-KCH

GMGM 3053 PENGURUSAN LATIHAN DALAM ORGANISASI

4.00 petang 4.30 petang

Minum Petang Sesi Soal Jawab Perbincangan

5.00 petang

Bersurai

Hari

Masa 7.00 pagi 7.30 pagi 8.30 pagi Senamrobik Sarapan Pagi Slot Ketiga:

Perkara

Kaedah

Syarahan dan Tayangan Slide

Transformasi Sekolah Berprestasi Tinggi Budaya kerja berprestasi tinggi Formula Budaya Berprestasi Tinggi Hari Kedua 19/10/2012 10.00 pagi 10.30 pagi Minda Berprestasi Tinggi

(Prof. Madya Dr. Mohd Shatar Shabran, 2012) Kudapan Slot Keempat: Bengkel: Cara Kerja Berprestasi Tinggi Bekerja secara berkumpulan Melakukan aktiviti yang Berkumpulan dan Perbincangan

12 203234

PLK-KCH

GMGM 3053 PENGURUSAN LATIHAN DALAM ORGANISASI

telah disediakan oleh penceramah

12.30 tengahari 2.30 petang

Makan Tengahari / Solat / Rehat

Pengurusan Stress Kenali stress Bentuk stress Analisis stress Faktor stress Cara mengatasi stress

Syarahan dan tayangan slide

4.00 petang 4.30 petang

Minum petang Riadah petang Bola sepak Bola tampar pantai

6.00 petang 7.00 pagi 7.30 pagi 8.30 pagi Hari Ketiga 20/10/2012 10.00 pagi 10.30 pagi

Bersurai Senamrobik Sarapan Pagi Thinking Tools Melukis peta minda Pembentangan Perbincangan dan Berkumpulan

Kudapan Etika Kerja Berprestasi Tinggi Syarahan / tayangan slide

12.30

Makan Tengahari / Solat / Rehat

13 203234

PLK-KCH

GMGM 3053 PENGURUSAN LATIHAN DALAM ORGANISASI

tengahari 2.30 petang Budaya Kaizen (Mohammad Ashadi Mohd. Zaini, 2003) 4.00 petang 4.30 petang 6.00 petang 7.00 pagi 7.30 pagi 8.30 pagi Definisi Budaya Kaizen Pembaikan berterusan

Minum Petang Sukaneka Bersurai Senamrobik Sarapan Pagi Muhasabbah Diri Menerapkan nilai-nilai murni dalam diri masingmasing Berfikiran positif Syarahan dan tanyangan slide Berkumpulan

Elakkan penyakit 8S 10.00 pagi Hari Keempat 21/10/2012 10.30 pagi Kudapan Perkongsian Peserta Pengalaman Membongkar masalah Bermuafakat Perbincangan

Mengatasi Masalah yang timbul 12.30 tengahari 1.30 petang 2.30 petang Majlis Penutupan Bersurai Makan Tengahari / Solat / Rehat

14 203234

PLK-KCH

GMGM 3053 PENGURUSAN LATIHAN DALAM ORGANISASI

9.0 SENARAI SEMAK KURSUS Kursus : BUDAYA KERJA BERPRESTASI TINGGI Tarikh Bil.Peserta : : 18-21/10/2012 70 orang Tempat: One Hotel Santubong Fasilitator: Professor Madya Dr. Mohammad Shatar Sabran Sedia Telah disediakan oleh Bahagian Jawatankuasa Latihan Dalam Perkhidmatan SM Sains Kuching Tindakan a. Senarai nama harus disemak semula untuk memastikan semua ejaan nama dan kehadiran guru dan staf sokongan adalah betul. b. Masing-masing menggunakan kenderaan sendiri Makanan i) ii) iii) iv) Menu Sarapan Pagi Makan Tengahari Minum petang 1. Bahan edaran telah disediakan oleh Bahagian Jawatankuasa Latihan Dalam Perkhidmatan SM Sains Kuching 2. Slide pembentangan disediakan sendiri oleh a. Semak semula bahan edaran untuk memastikan ia lengkap. Disediakan oleh pihak hotel. a. Memastikan menu yang sesuai bagi peserta.

Bahan/Tugasan Maklumat Latihan i) ii) iii) iv) Tempat Senarai Peserta Rangka Latihan Kenderaan

Bahan Kursus i) ii) Bahan edaran Slide

15 203234

PLK-KCH

GMGM 3053 PENGURUSAN LATIHAN DALAM ORGANISASI

fasilitator jemputan Alat/Bahan Bantu i) ii) iii) iv) Skrin Projektor filem LCD Papan putih 1. LCD disediakan oleh juruteknik SM Sains Kuching 2. Lain-lain telah tersedia di dewan hotel a. Perlu memastikan PA sistem dan juga lainlain peralatan bahan bantu yang telah disediakan oleh pihak hotel dapat berfungsi dengan baik Bilik Latihan i) ii) iii) iv) v) Kerusi / meja Susunan Lampu Penghawa dingin Sumber elektrik 1. Fail latihan, bahan bacaan, pen, buku program dan lain-lain telah disediakan oleh jawatankuasa pengurusan latihan dalam perkhidmatan 2. Pensil dan kertas tulis telah disediakan oleh pihak hotel. a. Disemak semula untuk memastikan kelengkapan bahan peserta. Telah terdapat di hotel a. Memastikan bilik ataupun dewan yang telah disediakan dalam keadaan bersih, selesa dan selamat.

Bahan-bahan untuk peserta i) ii) iii) iv) v) vi) Fail Latihan Bahan Bacaan Pen/Pensil Kertas tulis Buku program Lain-lain

16 203234

PLK-KCH

GMGM 3053 PENGURUSAN LATIHAN DALAM ORGANISASI

10.0

LAPORAN AKTIVITI / PROGRAM PERKARA a) Nama Program b) Tarikh c) Tempat Program d) Penganjur e) Kumpulan Sasaran / Peserta f) Ringkasan Perjalanan Program (Rumusan mengikut tentatif keseluruhan program) BUTIRAN BUDAYA KERJA BERPRESTASI TINGGI 18-21/10/2012 ONE HOTEL SANTUBONG SM SAINS KUCHING STAF SOKONGAN DAN STAF AKADEMIK SM SAINS KUCHING Tarikh: 18/10/2012 9.00 pagi : Pendaftaran Peserta 10.00 pagi : Kudapan 10.30 pagi : Perasmian dan Slot Pertama (Perkongsian Ketua Jabatan) 12.30 t/hari : Makan t/hari, solat dan rehat 2.30 petang : Slot Kedua (Hubungan Sesama Rakan Sekerja) 4.00 petang : Minum Petang 4.30 petang : Sesi Soal Jawab 5.00 petang : Bersurai Tarikh : 19/10/2012 7.00 pagi 7.30 pagi 8.30 pagi : Senamrobik : Sarapan : Slot Ketiga (Transformasi Sekolah Berprestasi Tinggi) 10.00 pagi : Kudapan 10.30 pagi : Bengkel: Cara Kerja Berprestasi Tinggi 12.30 t/hari : Makan t/hari, Solat, Rehat 2.30 petang : Pengurusan Stress
17

203234

PLK-KCH

GMGM 3053 PENGURUSAN LATIHAN DALAM ORGANISASI

4.00 petang : Minum Petang 4.30 petang : Aktiviti Riadah 6.00 petang : Bersurai Tarikh: 20/10/2012 7.00 pagi 7.30 pagi 8.30 pagi : Senamrobik : Sarapan : Thinking Tools

10.00 pagi : Kudapan 10.30 pagi : Etika Kerja Berprestasi Tinggi 12.30 t/hari : Makan T/hari, Solat, Rehat 2.30 petang : Budaya Kaizen 4.00 petang : Minum Petang 4.30 petang : Sukaneka 6.00 petang : Bersurai Tarikh: 21/10/2012 7.00 pagi 7.30 pagi 8.30 pagi : Senamrobik : Sarapan Pagi : Muhasabbah Diri

10.00 pagi : Kudapan 10.30 pagi : Perkongsian Peserta 12.30 t/hari : Makan t/hari, solat, rehat 1.30 petang : Majlis Penutupan 2.30 petang : Bersurai g) Masalah/kekangan yang dihadapi 1) Tempat kursus yang agak jauh kelewatan peserta untuk hadir tepat pada masanya 2) Masa yang terlalu terhad 3) Dua hari kursus yang pertama adalah pada masa hari bekerja, tidak semua peserta berada dalam kursus tersebut

18 203234

PLK-KCH

GMGM 3053 PENGURUSAN LATIHAN DALAM ORGANISASI

h) Kelebihan atau manfaat program kepada peserta

1) Memberi peluang kepada para peserta untuk mengatahui kelemahan diri masing-masing dan memperbaikinya 2) Peserta yang terdiri daripada guru dan staf sokongan dapat memperbaiki hubungan sesama rakan sekerja 3) Memberi manfaat kepada organisasi khasnya kepada SM Sains Kuching untuk mengekalkan imej Sekolah Berprestasi Tinggi 4) Menghasilkan kualiti dan kuantiti kerja yang berprestasi tinggi untuk masa yang mendatang 5) Mempelajari cara pengurusan stress supaya stress dan konflik di tempat kerja dapat ditangani dengan baik 6) Mempelajari cara berfikir dengan baik dengan menggunakan peta minda 7) Memupuk semangat kerjasama dan nilai-nilai murni dalam kerja-kerja seharian masing-masing.

i) Cadangan penambahbaikan

1) Diadakan di tempat yang lebih dekat 2) Kursus seperti ini hendaklah dilakukan pada setiap tahun supaya dapat mengekalkan dan menambahbaik kualiti dan kuantiti organisasi 3) Memberi latihan yang sama kepada beberapa orang staf dan guru yang ketinggalan semasa menjaga sekolah pada hari pertama dan kedua kursus

DISEDIAKAN UNTUK

ENCIK KAMAL ARIFFIN BIN BOLHAN

19 203234

PLK-KCH

GMGM 3053 PENGURUSAN LATIHAN DALAM ORGANISASI

11.0

KESIMPULAN

Setiap organisasi hendaklah sentiasa menjalankan analisis keperluan latihan dalam organisasi mereka. Hal ini adalah untuk memastikan para pekerja kita sentiasa peka dengan tugas-tugas mereka yang terkini. Kepentingan analisis keperluan latihan ini bukan sahaja terbatas kepada kepekaan pekerja sahaja, malahan ia dapat memberikan keuntungan kepada sesebuah organisasi dengan melahirkan pekerja yang sentiasa mempunyai prestasi yang baik dan unggul. Berbalik dengan analisis keperluan latihan yang dijalankan di SM Sains Kuching, semua peserta hendaklah memahami dan mengamalkan setiap ilmu pengetahuan yang dipelajari supaya tahap knowledge, skills and attitude (KSA) dapat ditingkatkan dari masa ke semasa mengikut perubahan yang dialami oleh organisasi tersebut.

20 203234

PLK-KCH Bibliografi

GMGM 3053 PENGURUSAN LATIHAN DALAM ORGANISASI

Sumber: BUKU
Mohammad Ashadi Mohd. Zaini. (2003). Tip-Tip Pengurusan Terbaru. Pahang Darul Makmur: PTS Publications & Distrubutors Sdn. Bhd. Mumtaz Began & Abdul Kadir. (2002). Kualiti dalam Pengurusan Sumber Manusia. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Bhd. Prof. Madya Dr. Mohd Shatar Shabran. (2012, November). Budaya Berprestasi Tinggi. Kuching, Sarawak, Malaysia: Universiti Putra Malaysia.

Sumber: JURNAL
A'ni Bin Hamzah. (1995). ANALISIS KEPERLUAN LATIIHAN UNTUK PEGAWAI TADBIR N3 UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA. FPP L 1995 7, 1-25. Maimunah Aminuddin. (2012). Latihan. Menjelajah Pengurusan Sumber Manusia bersama Maimunah, 1-14. Faizah Yunus. (2003). Analisis Keperluan Latihan. Malaysian Journal of Social Administration Volume 2, 1-19. Dr. Maniam Kaliannan. (2012). Pengurusan Sumber Manusia. PTK 4, 1-29.

Sumber: LAMAN WEB


Administrator. (2009). Matlamat Sekolah. Retrieved January 5, 2012, from Sekolah Menengah Sains Kuching : http://www.sainsku.com/portal/latarbelakang/matlamat-sekolah Administrator. (2011, February 11). Sekolah Berprestasi Tinggi. Retrieved January 5, 2013, from Portal Rasmi Bukit Martajam High School: http://www.hsbm.edu.my/index.php/the-community

21 203234

PLK-KCH

GMGM 3053 PENGURUSAN LATIHAN DALAM ORGANISASI

LAMPIRAN

22 203234