Anda di halaman 1dari 3

LBM 3 2006 ANAK TERLAMBAT JALAN

SKENARIO Keluarga Tarjo datang ke Dr. P S .A untuk kon!ulta!" utr"d #ung!un$a $ang berusia 15 bulan. % Ber#adan lu&a$an ge&uk % Belum bisa duduk berdiri Normal duduk 6 9 bulan Normal berdiri 9 12 bulan % Belum bisa merangkak Normal merangkak 6 9 bulan % Baru bisa berjalan dengan dipegangi Normal berjalan sendiri 12 1! bulan % Kadang kadang ngoceh, tapi belum bisa berbicara / komunikasi Normal berkomunikasi " 6 bulan % Kurang respon bila diajak berbicara maupun bermain Normal berkomunikasi " 6 bulan % Menang"! kalo'au! ( la ar) kalau d"#er" !u!u ( &akan *e at d"a& % Anal"!a Dr. P S .A #erda!ar "l&u da!ar tu&#u' ke&#ang anak &engala&" delay hampir semua domain perkembangan / tidak mencapai milestone perkembangan. % P+ T"dak d"te&ukan ,aja' d"!&or-"k atau *a*at *ongen"tal la"n % Terda at '" oton" !entral % Menetapnya refleks primitive pada bayi Re#leks $rimi%i&e meng'ilang sebelum gerakan &olun%er %er(a$ai

)ERKE*+AN,AN -ISIS .AN *EN/A0 1 5 /A23N 4 ,ERAKAN KASAR .AN 2A03S5 E*OSI5 SOSIA05 )ERI0AK35 +I6ARA 7 Berda!ar Skala .au&"l/M"&") #ag"an P!"kolog" Anak 01 dan 0KK Ped"atr" So!"al 1DA1 0S1A PERKEMBAN2AN 0 3 3 #ulan 4. #elajar &engangkat ke ala 2. &eng"kut" o#jek dengan &atan$a 3. &el"'at &uka dan ter!en$u& 5. #ereak!" ter'ada !uara ( #un$" 6. &engenal "#un$a dengan engl"'atan) en*"u&an) endengaran dan kontak 6. &engo*e' ! ntan atau #ereak!" dengan &engo*e' 3 3 6 #ulan 4. &engangkat ke ala 700 dan &engangkat dada dengan #erto ang tangan 2. #eru!a'a &era"' #enda 3 #enda 3. &enaru' #enda 3 #enda d" &ulut 5. terta,a atau &enjer"t #"la d"ajak #er&a"n 6. #eru!a'a &n*ar" #enda 3 #enda $ang '"lang 4. 2. 3. 5. 6. 6. 8. 9. 4. 2. 3. 5. 6. !uda' da at tengkura dan #er#al"k !end"r" da at duduk dengan d"#antu da at &erangkak &e&"nda'kan #enda dar" !atu tangan ke tangan $ang la"n &e&egang #enda ke*"l dengan "#u jar" dan telunjuk &engeluarkan kata tan a art" takut ke ada orang a!"ng #er art"!" a!" dala& er&a"nan te uk tangan dan !e&#un$" 3 !e&#un$"an

6 3 7 #ulan

6 3 42 #ulan

#erd"r" !end"r" tan a d"#antu #erjalan d"tuntun &en"rukan !uara) #elajar &en$atakan !atu atau 2 kata &engert" er"nta' ( larangan !eder'ana !elalu "ng"n &engek! lora!" dan &e&a!ukkan !e&ua #enda ke &ulutn$a 6. #er art"!" a!" dala& er&a"nan 4. 2. 3. 5. 4. 2. 3. 5. 6. 6. 8. #erjalan dan &engek! lora!" ru&a' dan !ekel"l"ng ru&a' &en$u!un 2 atau 3 kotak &engu*a 6 3 40 kata &e& erl"'atkan ra!a *e&#uru dan #er!a"ng

42 3 49 #ulan

49 3 25 #ulan

na"k turun tangga &en$u!un 6 kotak &enunjuk &ata dan '"dungn$a &en$u!un kal"&at dengan 2 kata #elajar &akan !end"r" #elajar &engontrol BAB ( BAK &enaru' &"nat ada a a $ang d"lakukan ole' orang $ang le#"' #e!ar 9. #er&a"n 3 &a"n dengan anak la"n

2 3 3 ta'un

4. 2. 3. 5. 4. 2. 3. 5. 6.

&elon*at) &e&anjat &e&#uat je&#atan dengan 2 kotak &a& u &en$u!un kal"&at !eder'ana &engga&#ar l"ngkaran

3/5 ta'un

#erjalan !end"r" &engunjung" tetangga #elajar &e&aka" ( &e&#uka aka"an &engga&#ar orang dengan ke ala dan #adan &engenal 2 atau 3 ,arna #"*ara dengan #a"k) &en$e#ut na&a) u&ur dan jen"! kela&"nn$a. 6. #ertan$a #aga"&ana anak d"la'"rkan 8. &engenal !"!" ata!) #a,a') &uka) #elakang 9. da at &elak!anakan tuga! 3 tuga! !eder'ana 4. 2. 3. 5. 6. 6. 8. 9. &elo& at) &enar" &engga&#ar orang dengan ke ala) lengan ) #adan &engga&#ar !eg"e& at dan !eg"t"ga da at &eng'"tung jar" 3 jar"n$a) &en$e#ut 'ar" dala& !e&"nggu rote! #"la d"larang a a $ang d""ng"nkann$a &engenal 5 ,arna &e& erk"rakan #entuk dan #e!ar #enda) &e&#edakan 'al #e!ar dan ke*"l &enaru' &"nat ( &eng"kut" akt":"ta! orang de,a!a

5 3 6 ta'un

0A*)IRAN 62E6K0IS/ 4. ;'e*kl"!t Den:er 11 2. ;'e*kl"!t P+ re&aja