Anda di halaman 1dari 3

12 GEZEGEN VE MARDUK LA RANDEVU

Son gnlerde medyay olduka megul eden 12 Gezegen ve Mardukla Randevu adl kitaplarn astrolojik yorumunu !stro Gn"el say#amzda sizlerle paylamak istedik$ %u konu &akknda !S'R( S)'*+ g,rlerini merak eden mailleriniz iin teekkr ederiz$%ir -nternet sitesi an"ak sizlerin .u "anl ve akti# katlmlaryla yaam .ula.ilir$ /iyaretilerimizin ilgisi .iz !stro Set eki.ini de yeni aratrmalara tevik ediyor ve %*0G* yi aktarr &ale getiriyor$ %a.il Smer !kat ve *.rani dillerinde uzman olan nl aratrma" ve yazar /e"&aria Sit"&in in .elgelere dayanarak aklad1 ve yeni .ak as sa1layan teorilerini ieren 2nya 'ari&esi adl dizi kitaplar sra d dnen ve yeniliklere ak .eyinlerin en ok arad1 kitaplar arasnda yer alyor$ !ratrma" gazete"i ve yazar olan %urak )ldem in 32412 Mardukla Randevu adl kita. da konuyla ilgilenenler iin tam .ir aratrma ve in"eleme kita.$ Metne konsantre olduktan sonra &er ikisini de elinizden .rakamaya"a1nzdan emin ola.ilirsiniz$ Dnyann Gizli Tarihi %u kitaplar okurken M5 .inler"e yl ,teye uzanan tari&sel .ilgi &azinesi dnyann gerek tari&ini merak eden okuyu"ularn g,zlerini kamatra.ilir$ 6adim .ilgiler .ize ktalarn .atmas nedeniyle !navatan Mudan ve !tlantisten g,ler yoluyla oluan kolonilerden s,z ediyor$ %u g,ler yoluyla aktarlan .ilgiler Mezopotamya Msr ve 7int uygarlklarnn k,klerini oluturarak #arkl g,zken ama ortak mitolojilere sa&ip kltrlerin dnyann &er yanna Smer %a.il !kat !ztek ve *nkalara kadar yaylmasn sa1lad$ Mitlerin Ortak zellikleri 'm gezegeni epeevre sarm olan kltrlerin mitlerin e#sanelerin k,kenindeki ortak ,zellikler insan evren ve astronomiyle ilgili derin ve gerek .ilgileri yanstyorlar$ Gere1e g,zmz kapamamakta ok yarar var diyoruz$ %u ortak .ilgiler gnmz .ilim adamlarnn da ok dikkatini ekiyor$8e ayn zamanda 2nyann Gizli 'ari&inde yaztlarda kalntlarda mitlerde e#sanelerde ortaya kan veriler .ilimin tm yeni .ulularn teyit ede.iliyor$ *nsano1lunun yazl ve s,zl tari&inde mitolojilerinde destanlarnda &alk masallarnda kadim uygarlklarn yaratl e#saneleri .enzer mitlerle anlatlyor ortak argmanlar kullanlyor$ 9aratl e#sanelerinin &emen &emen &epsi g,klerden gelenlerden g,klerin &kmdarlarndan s,z eder$Sem.olik o"uksu ya da &alk tara#ndan uydurulmu ,ykler diye dnd1mz .u e#saneler destanlar: gnmzde .elgelere astronomik .ilgilere dayanarak sa1lam .ilimsel delillerle 21$ 99 insannn karsna yeniden kyor$ %u kez "iddi aratrma kitaplarn in"elemeyi g,z ard etmezsek dnya tari&i aratrmalarn "iddiye alarak kendimizle gezegenle ve evrenle ilgili .az temel .ilgilerimizi yenileme #rsat

.ula.iliriz$5nmzdeki gnler olduka karmak ve kaotik de1ikenleri .ir arada karmza kara"ak olan gnler;<imdiden .ilin"i yeniliklere &azrlamak &erkes iin ok #aydal nk de1iim kanlmaz g,zkyor$ 6adim uygarlklarn gne sistemimiz &akkndaki gnmz .ilimine yakn &atta .azen gnmz .ilimini aan verileri .u verileri nasl kimlerden &angi yollarla edindikleri &epimizin zi&nini olduka megul ede"e1e .enziyor$$ Gne Sisteminin Son Snr Pluto Olabilir mi? Gnmz astronomi .ilimi son snr olarak =luto >yu ka.ul etmiyor$8e aratrmalara g,re modern astronomlarn 1?@4 lu yllardan .eri peini .rakmadklar an"ak yerini &enz saptayamadklar adna AGezegen B kod adn verdikleri dev .ir g,k "ismi kuyruklu yldzlara .enzeyen eliptik y,rngesiyle &er @CC1 ylda .ir dnyamzn yaknndan geiyor$ N !"!#M$"D!%

Smer yaztlarnda .u gezegene AGei Gezegeni anlamna gelen A+i.uru %a.il astronomla AMarduk adn verdi$ Msr .elgelerinde ad AMilyonlar"a 9ln Gezegeni$ Son y,rnge geiin g,k "ismi '&era yanarda1nn patlamasn da ieren .ir dizi do1al a#ete neden olmu 3Msr kayna1 oluturmu: 9akndo1u .ata olmak zere dnyann .irok yerinde siyasi ve sosyal altst etmi$

Maya kozmolojisine g,re iinde .ulundu1umuz a1n yani A%ein"i Gnein .iti tari&i olan ylnn .a ka&raman yine .u gizemli g,k "ismi$ Mayalarn takvimine g,re tari& kesin$%inler" Meksika da Msr piramitlerine .enzeyen dev antlar ina ede.ilen Maya kavmi .u takvimi ney nasl .ir .ilgiyle &azrlad tam .ilinemiyor$Sade"e Mayalar de1il ayn tari&lerde Smer !kat gezegen ya da g,k "isminden sem.olik olarak s,z ediyor$

Sit"&in e g,re .u g,k "ismi gne evresindeki turunu @C44 ylda .ir tamamlayp Mars ile Fpiter arasndan gnee yaklat1 zaman parlak rengiyle dnyadan g,rle.ile"ek$ @4 yl .oyun"a Msr ve Mezopotamya papirsleri aratran yazar: eski Mezopotamyada say sisteminin C4l t tespit etmi$ 2aire de @C4 dere"elik .ir aya sa&ip .ildi1iniz gi.i ve !ka anlamna gelen3<arE sem.ol de 3@C44E yl anlamna geliyor$Sit"&in es +i.iruyu .ildi1ini ve sayd1n s,ylyor$ 9akndo1uda &er uygarlkta r am.lemi aslnda .u g,k "ismine ya da dev gezegene duyulan saygnn

%urak )ldem kita.nda Marduk adl gezegenin 2412de yeniden dnya gee"e1ini iddia ediyor$ Sit"&in den yola kyor ama y,rngenin @C44 de1il @CC1 yl srd1n .elirtiyor$ (na g,re Maya 'akvimindeki .ein"i ve son 3dnya a1E 2412 ylnda sona eriyor$ Son ziyarette dnyada do1al a#etler pek ok uygarl1 ykm ve yenilerinin kurulmasna yol am$ %urak )ldem kita.nda .u #elaketi ,yle anlatyorG 3)gede Santorini adasndaki yanarda1 patlad patlamann iddetiyle oluan tsunamiler .irok ky kentini sel altnda .rakt$ *zleyen yllarda +il 2eltasnn do1usundan .yk .ir g, g,rld$ %a.il de .u kargaadan nasi.ini alm ayn yllarda kuzeyden gelen

topluluklar tara#ndan igal edilmiti$ 9aanan .yk a#etin .elleklerden silinmeyen izleriyle olan )Hodus kaleme alnd$ 9ani Marduk g,re"eli olsa da 'evratta da geiyor$E

)ldem e g,re Mardukun dnyaya ikin"i kez yaklaa"a1 2412de insanlk @C44 yl ,n"eki ta. nedenle da .az lkeler stratejiyi yeniden dzenlemek iin A%yk (rtado1u =rojesini gerek .u &azrlk diyelim ki uluslarn &azrl1 .u noktada .irey olarak .iz ne tr .ir &azrlk iinde o gerekmiyor muI 2a1lk .,lgelere yerlemek yeterli .ir ted.ir ya da &azrlk sayla.ilir miI