Anda di halaman 1dari 3

Kepentingan Pendidikan Sepanjang Hayat

Friday, 17 June 2011 Tujuan Pendidikan Sepanjang Hayat


Pendidikan sepanjang hayat juga untuk menbangunkan kerjaya seseorang bagi meningkatkan produktiviti individu,organisasi tempat kerja dan negara.Hal in bermakna proses pembelajaran itu akan berakhir apabila seseorang itu meninggalkan alam persekolah,sebalik proses tersebut berterusan sepanjang hayat. Mengikut kajian UNES !,kemajuan yang di"apai oleh negara#negara membangun ialah hasil daripada peran"angan strategik pembangunan sumber manusia.Peran"angan ini memberi peluang kepada seluruh anggota masyarakat untuk mendapat pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat.Pada pertengahan tahun $%%&#an Pertubuhan 'angsa#bangsa 'ersatu melalui UNES ! telah melan"arkan program bagi meningkat kesedaran membangun.Pertubuhan 'angsa#bangsa 'ersatu pada masa ini talah mengiktira( pendidikan sepanjang hayat sebagai kun"i kepada pembangunan sumber maunsia. Menyedari hakikat tentang pentingnya pendidikan sepanjang hayat bagi memakmurkan dan memajukan negara,kerajaan malaysia telah mengambil beberapa tindakan proakti(.)ntaranya,menggubal beberapa dasardan meetakkan kompenen pendidikan sepanjang hayat sebagai terus utama dalam peran"angan pembangunan negara.Sebagai "ontoh,*angka *an"angan jangka panjang ketiga+**,P-.bagi tempoh /&&$#/&$& dan 0asar 1a2asan Negera+01N.adalah antara rangka pembangunan negara jangka panjang bagi menghadapi "abaran globalisasi.*angka ran"angan pembamgunan negara yang diran"ang begitu teliti dan sistematik ini telah berjaya melahirkan modal insan yang berkualiti,berprgetahuan,berkemahiran dan bertara( dunia.
Posted by ale3%%4 at /$5-45&& $ "omment5 Email This'logThis6Share to T2itterShare to 7a"ebook

*ea"tions5

8onsep Pendidikan Sepanjang hayat


Pada hari ini,konsep pendidikan sepanjang hayat merangkumi pengertian yang begitu luas.8onsep inimerangkumi proses pendemokrasian pendidikan yang memberi peluang pendidikan seluas#luasnya kepada setiap individu tanpa mengira kelas sosial,kaum,umur dan juga jantina.Peluang pendidikan yang diberikan adalah bagi meningkatkan pengetahuan,kemahiran dan kompetensi seseorang. Pendidkan sepanjang hayat menekankan kepada proses pembelajaran kendiri dan bukanny proses pengajaran.Halini bererti bahan#bahan dan pedagogi yang digunakan adalah sesuai dan mesra pelajar.Selain itu,2aktu belajar perlu juga (leksibel dan kurikumnya sesuai dengan kemajuan teknilogi dan keperluan semasa.

Pendidikan sepanjang hayat boleh dilakukan sama ada se"ara (ormal seperti di sekolah,instituti pengajian dan pusat latihan vokasional,ataupun se"ara tidak (ormal iaitu berdasarkan pengamalan dan latihan di tempat kerja masing#masing. ara pendekatan pendidikan sepanjang hayat ini boleh dipelbagaikan supaya mudah diakses oleh pelajar seperti melalui,pembelajaran ataupun kursus se"ara pos. *ingkasnya,pendidikan sepanjang hayat ialah suatu proses pembelajaran yang berterusan bagi tujuan meningkat pengetahuan dan kemahiran seseorang.
Posted by ale3%%4 at /&5-%5&& No "omments5 Email This'logThis6Share to T2itterShare to 7a"ebook

*ea"tions5

8epentingan Pendidikan Sepanjang Hayat


Menuntut ilmu merupakansuatu keperluan asas yang 2ajib bagi setiap individu tanpa mengira kaum dan agama.konsep pendidikan sepanjang hayat bukanlah suatu perkara baharu.Sebaliknya konsep ini telah lama diamalkan oleh kebanyakan masyarakat dunia.Namun begitu,konsep pendidikan sepanjang hayat telah diberi penekanan semula oleh kebanyakan negara.8eadaan ini timbul ekoran perubahan persekitaran baharu dunia yang dipengarui globalisasi dan ekonomi berasakan pengetahuan atau 8#ekonomi.Ekonomi berasakan pengetahuan menjadi keutamaanbagi menjamin dan menentukan daya saing sesebuah negara. Produktiviti dan kualiti sesuatu produk pada masa kini ditentukan oleh daya inovati( dan aplikasi pengetahuan atau pengguna teknologi.Setiap pemimpin negara dunia sedar baha2a aset utama bagi kemajuan sesebuah negara itu ialah rakyat. )set utama rakyat pula ialah pengetahuan kemahiran yang mereka peroleh untuk menyumbang kepada kemajuan diri,masyarakat dan negara.
Posted by ale3%%4 at /&5&95&& No "omments5 Email This'logThis6Share to T2itterShare to 7a"ebook

*ea"tions5

Thursday, 16 June 2011 :angkah#langkah ke arah pendidikan sepanjang hayat


#Menguasai kemahiran pengurus masa #Menguasai kemahiran ber(ikir #Menguasai kemahiran memba"a #Menguasai kemahiran penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi #Menguasai kemahiran pembelajaran kendiri Pengurusan Masa Mengurus,membahagi dan mengatur masa seharian supaya dapat dimaa(aatkan sebaik# baiknya5 #Ubah tabiat lama yang negati( seperti suka menangguhkan kerja,membuat kerja pada saat# saat akhir. #;alakkan komunikasi interpersonal dan kurangkan komunikasi intrapersonal. #Ubah suasana tempat kerja supaya dapat memberi tumpuan.

#Sediakan ran"angan pelan bertindak serta jadual 2aktu<jadual kerja harian.

http://keptganpendidikan.blogspot.com/

Anda mungkin juga menyukai