Anda di halaman 1dari 7

IMPLEMENTASI KEPERAWATAN

Nama Ruangan NO DX 1, 2 dan 3 : Tn A : Nyiur HARI/ TGL/JAM Rabu 4 Juni 2003 Jam 10.00 IMPL M NTA!I TUK 1 Membina hubungan saling percaya dengan cara : Memberi salam erapeu i! : "#ssalamualai!um pa! $ ersenyum dan membung!u! !earah !lien% Memper!enal!an diri dengan s&pan " 'ama saya (uradi )*endi, , biasa dipanggil #di saya mahasis+a !epera+a an yang sedang pra! e! disini selama 2 minggu, mulai senin sampai sab u , dari ,am 0-.30 .14.30 +i a. un u! mera+a pasien lain dan ,uga bapa! Menanya!an nama !lien dan nama panggilan yang disu!ai : 'ama bapa! siapa dan biasa dipanggil apa / Men,elas!an u,uan in er!asi : 0a! #. saya pra! e! disini se iap hari mulai dari ,am 0-.30 sampai 14.30. (aya a!an selalu bersama1sama 2apa!. u,uannya adalah !i a sama1 sama a!an membahas masalah yang bapa!. rasa!an, mudah1mudahan saya dapa memban u memecah!an masalahnya. Un u! i u saya berharap pa! #. mau menceri a!an apa yang ada dalam *i!iran dan perasaan bapa! biar saya lebih ahu dan un u! hari ini !i a berbincang1bincang un u! lebih mengenal an ara !i a berdua. Ki a a!an berbincang1bincang selam 3 14 meni un u! saling mengenal dian ara !i a, menge ahui permasalahan yang bapa! rasa!an saa ini dan membua !&n ra! dengan !lien : 0a!, Ji!a bapa! ida! !ebera an, , !i a e ap a!an sering ber emu, bes&! ,am 05.30 +i a saya a!an da ang lagi dan !i a lan,u !an pembicaraan ini No. RM : 02 00 91

"AL#A!I (: 1 Klien men,a+ab salam " (elama siang " dan menyebu !an nama saya ")6 biasa dipanggil ")6 7: 1 'ada suar rendah. 1 2icara 8amba 1 Ja+aban sing!a 1 (uara pelan 1 Mena ap !earah pera+a dengan e9presi dan ersenyum, # : :ubungan saling percaya elah erbina 0: Ulangi TUK 1. selan,u nya in era!si dilan,u !an pada !ees&!an harinya Kamis 4 Mei 2003 ,am 05.30.

Suradi Efendi, S.Kep (Atol) Ners FK Unhas 01

Kamis 4 Juni 2003 Jam 10.00

TUK 2 Memper ahan!an dan ing!a !an hubungan saling percaya yang elah erbina. $#ssalamualai!um 0a! #., masih inga nama saya , dan !&n ra! +a! u yang !i a bua Menyebu ; memanggil nama !lien degan ,elas saa in era!si. Mencip a!an ling!ungan yang enang, suasana yang hanga dan bersahaba dengan cara menampil!an e!spresi n&n <erbal yang bersahaba . =an bersi!ap ramah namun ida! berlebihan $"06 membimbing !lien !e empa dudu! me,a ma!an ruang meran i% Mengguna!an !&muni!asi <erbal dan hindar!an !&muni!asi n&n <erbal misalnya : menganggu! un u! !a a " ya " dan menggeleng un u! !a a " ida! >. Mend&r&ng !lien un u! menge!spresi!an perasaanya dengan penuh empa i. $ 0a! # se!arang apa yang bapa! rasa!an / dan apa masalah bapa! sehingga bapa! di ba+a !e R( / %. Memban u !lien mengiden i*i!asi si uasi yang menyebab!an halusinasi. "#pa!ah bapa! masih sering meliha ular hi am dan cahaya +arna1+arni6 "0ada saa bagaimana adi! meliha hal1hal aneh i u6. Mend&rng !lien mengung!ap!an perasaannya pada saa halusinasi. "2agaimana perasaan adi! pada saa meliha hal1hal aneh i u6 Memberi pu,ian !epada !lien a as ung!apan selama in era!si. "2agus, bapa! adi sudah menga a!an apa yang bapa!! rasa!an selama ini6.

(: 1 Klien menga a!an " ?aalai!um salam " 1 Klien menga a!an " saya inga " $ erhadap !&n ra! +a! u yang dibua %. 1 Klien menga a!an nama "06 dengan sebu an " 0( ". 1 (aya sering meliha ular hi am dan cahaya1 +arna1+arni. 1 Klien mennya!an !apan saya pulang. 1 Klien meniru per!a aan 0 ":alusinasi6 7: 1 Tampa! !lien menun,u!an rasa bersahaba . 1 Klien mulai mau dia,a! berbincang di Ruang amu. 1 Klien mulai berin era!si dan mulai berceri a en ang masalahnya. 1 Klien menye u,ui !&n ra! +a! u yang di a+ar!an. 1 2icara pelan dan sing!a . 1 Klien selalu memperliha !an rasa h&rma dan selalu ersenyum #: Klien sudah mengenal halusinasinya. 0: 8an,u !an rencana in er<ensi TUK 3 $ Membua !&n ra! +a! u un u! mengada!an in era!si !embali ,am 13.30 dengan &pi! bagaimana meng&n r&l halusinasi %.

Suradi Efendi, S.Kep (Atol) Ners FK Unhas 01

1 13.30

Menyimpul!an !emampuan !lien selama in era!si. "0a! #. adi menga a!an sering meliha hal1hal aneh berupa ular hi am dan cahaya +arna1+arni e api hal aneh i u hanya bapa! yang meliha , saya, pera+a dan pasien lain ida! meliha nya, i u namanya halusinasi6. Menga!hiri per emuan. "2ai!lah pa!, per emuan !i a cu!up disini6 Mengada!an !&n ra! un u! per emuan beri!u nya, &pi!, +a! u dan empa . "(eben ar ,am 13.30 !i a !e emu lagi se!i ar 14 meni un u! membicara!an bagaimana meng&n r&l halusinasi yang adi! rasa!an, apa!h adi! se u,u / di empa mana adi! seben ar mau ber emu dengan saya /6

TUK 3 Mengada!an !&n a! sing!a selama 14 mn ; ,am, Memberi!an salam, mengi!a !an !&n ra! +a! u dan &pi! yang a!an dibicara!an. $ #ssalamualai!um ," #pa!ah 0a! #. masih inga a!an ,an,i !i a adi, per emuan se!arang a!an membicara!an apa / % Meng&bser<asi ing!ah la!u <erbal a au n&n <erbal yang berhubungan dengan halusinasi seper i memperha i!an isi !alima iba . iba ber,alan dan ma a er u up. $ Meliha !lien diam di empa idur ; ida! berbicara sendiri %. Mengambar!an ing!ah la!u halusinasi $ "0 " memberi!an c&n &h sese&rang yang sedang mengalami halusinasi % Menerima halusinasi sebagai hal yang nya a bagi !lien dan ida! nya a bagi !lien dengan memberi pendapa ida! membenar!an. 2ersama !lien mengiden i*i!asi si uasi yang menimbul!an halusinasi, si*a , *re!+ensi, isi dan +a! u er,adinya dengan cara menanya!an : $"#pa!ah bapa!

(: 1 Klien menga a!an : " (elama pagi " dan menga a!an masih inga a!an +a! u dan &pi! adalah men&n r&l halusinasi. 1 Klien menga a!an bah+a dia mendengar suara . suara bisi!an yang berisi en ang " Kamu harus !eluar dari ruangan ini dan !amu ida! sa!i ". 1 Klien menga a!an +a! u da angnya halusinasi pada saa ia melamun, sendiri dan !eadaan enang. 1 Klien menga a!an merasa benci erhadap suara . suara i u. 1 7: 1 Tampa! !lien menceri a!an dengan suara yang pelan. 1 Tampa! !lien memahami apa yang di perliha !an "06 en ang ing!ah la!u sese&rang yang mengalami halusinasi. 1 K&n a! ma a lama. 1 2icara lancar. 1 )!spresi enang 1 Klien mampu mengulang apa yang di!a a!an 0. Suradi Efendi, S.Kep (Atol) Ners FK Unhas 01

1 Juma , @ Juni 2003 Jam 13.30

meliha hal1hal aneh i u mela!u!an sesua u / "% . $ " #pa!ah pada saa bapa! meliha hal1hal aneh, apa yang er,adi dan !apan hal i u muncul / %. 2ersama !lien berusaha un u! memas i!an *a! &r pence us imbulnya halusinasi " apa yang er,adi " dan " apa yang di rasa!an ". $ " #pa!ah yang bapa! rasa!an apabila meliha hal1hal aneh i u / %. Meng!a,i inda!an apa yang dila!u!an un u! meng&n r&l halusinasinya. "(elama ini apa yang bapa! la!u!an ,i!a halusinasi i u muncul /6. Mendis!usi!an dengan !lien cara un u! memu us $meng&n r&l halusinasi%. "Un u! meng&n r&l halusinasi i u bapa! harus berani mela+an halusinasi dengan menga a!an ida! mau meliha hal i u lagi, bapa! mes i mela!u!an banya! a! i*i as $membaca, ng&br&l dengan pasien lain a au pera+a %, bapa! ,uga harus memin a &l&ng !epada pera+a a au !eluarga ,i!a halusinasi i u muncul dan era!hir bapa! harus ra,in minum &ba sesuai an,uran d&! er6. Memin a !lien un u! mengulangi apa yang sudah di,elas!an : "A&ba ulangi lagi apa yang sudah saya !a a!ana adi6 dan !lien mengulang !embali apa yang elah di,elas!an +alaupun sering erp& &ng1p& &ng namun ia sudah mampu menga a!annya. Memberi pu,ian a as !emampuan !lien selama per emuan. "2apa! adi sudah menyebu !an bagaimana memu us!an halusinasi ,adi saya harap 2apa! mampu mela!sana!annya ,i!a halusinasi i u muncul, bagaimana pa!, mau menc&banya / Menga!hiri !&n ra! "2ai!lah pa! per emuan !i a cu!up se!ian. Mengada!an !&n ra! un u! per emuan beri!u nya, &pi!, empa dan +a! u, "0a! #, bagaimana ,i!a per emuan !i a lan,u !an lagi bes&! hari Juma anggal @ Juni 2003 ,am 13. 30. Ki a a!an membicara!an en ang

#: Klien dapa menyebu !an cara memu us $meng&n r&l% halusinasinya. 0: 8an,u !an in er<ensi beri!u nya $ Membua !&n ra! +a! u un u! mengada!an in era!si !embali pada hari Juma @ Juni 2003 ,am 13.30 dengan &pi! guna dari &ba yang diberi!an un u! meng&n r&l halusinasi.

Suradi Efendi, S.Kep (Atol) Ners FK Unhas 01

guna dari &ba yang diberi!an !epada adi!, apa!ah adi! se u,u /. TUK 4 Mengada!an !&n a! sing!a selama 14 mn ; ,am, Memberi!an salam, mengi!a !an !&n ra! +a! u dan &pi! yang a!an dibicara!an. $ #ssalamualai!um ," #pa!ah 2apa! # masih inga a!an ,an,i !i a !emarin, per emuan se!arang a!an membicara!an apa / % Mengiden i*i!asi bersama !lien cara ; inda!an yang dila!u!an ,i!a er,adi halusinasi. $ " #pa adi! ahu apa yang seharusnya dila!u!an bila meliha ha!1hal aneh i u / " %. 2ersama !lien membua ,ad+al a! i*i as un u! menghidari !esendirian !lien. $ 2agaimana !alau 2apa!! membua ,ad+al a! i*i as supaya 2apa! ida! meleha hal1 hal eneh i u "%. 2ersama !lien meng&n r&l halusinasi, !lari*i!asi ,i!a er,adi halusinasi. $ " Ka a!an saya ida! mau meliha a au usir semua yang !i a liha i u yang berupa ular hi am dan cahaya +arna1+arni "%. 2eri pu,ian ,i!a !lien segera melap&r!an munculnya halusinasinya. $ " 2agus, ,adi hal1hal aneh i u i u harus dila+an " % Menge<aluasi resp&n <erbal;n&n<erbal saa ini. Mendis!usi!an dengan !lien macam &ba yang di!&nsumsi : (aa ini 2apa! ma!an &ba 3 macam, namanya A0B $+arnanya !uning &ranye%. :al&perid&l $+arna pu ih !ecil% dan Trihe!9yphenydil $+arna pu ih !ecil ,uga%. Un u! A0B dima!an 1 !ali sehari hanya pada malam hari, hal&perid&l 3 !ali perhari dan Trihe!9yphenydil ,uga 3 !ali per hari. (emua &ba i u diguna!an un u! mene!an hal1hal aneh yang sering bapa!

(: 1 Klien menyebu !an !embali ,enis &ba 1&ba an yang diberi!an, guna &ba dan +a! u pemberian. 1 Klien menga a!an a!an meminum &ba secara era ur sesuai an,uran d&! er dan pera+a . 7: 1 Tampa! !lien memahami apa yang elah di,elas!an. 1 Klien ampa! enang. 1 Klien memperha i!an &ba 1&ba yang diperliha !an &leh pera+a . 1 'ampa! !lien meng!&nsumsi &ba yang diberi!an pada pagi dan siang hari se elah ma!an. #: TUK 4 ercapai !lien mampu menyebu !an ,enis, nama &ba dan guna &ba un u! meng&n r&l halusinasi dan mengendali!an em&si 0: 8an,u !an rencana in er<ensi selan,u nya $ Membua !&n ra! +a! u un u! mengada!an in era!si !embali di rumah !lien dengan &pi! !lien mendapa du!ungan !eluarga dalam meng&n r&l halusinasi% dan !&n ra! +a! u dengan !lien un u! melan,u !an in era!si pada hari (enin C Juni 2003 ,am 05.00 dengan &pi! !lien dapa menyebu !an penyebab menari! diri.

Suradi Efendi, S.Kep (Atol) Ners FK Unhas 01

(elasa, 10 Juni 2003 Jam 0C.30

liha dan ,huga un u!i mengendali!an em&si bapa!. (emua &ba i u harus bapa! minum secara era ur sesuai dengan a uran yang saya a,ar!an adi. Memin a !lien un u! mengulangi apa yang elah didis!usi!an. "A&ba se!arang bapa! ulangi apa yang sudah !i a dis!usi!an adi6 dan !lien pun mengulangi apa yang elah didi!usi!an +alaupun !lien sedi!i mengalami !esu!aran dalam menyebu !an nama &ba . Memberi!an pu,ian a as !emampuan !lien mengung!ap!an !embali hasil dis!usi, "2agus, bapa! sudah dapa men,elas!an dengan bai!, berar i bapa! sudah menge ahui guna &ba un u! meng&n r&l halusinasi6. Menga!hiri !&n ra!, "2ai!lah pa!, !i a a!hiri per emuan !i a siang ini. Mengada!an !&n ra! un u! per emuan beri!u nya &pi!, +a! u dan empa .
Menyampai!an salam erapeu i! "#ssalamualai!um 2u..6 Memper!enal!an diri, "(aya (uradi )*endi, Mahasis+a !epera+a an DK1U:, sudah 3 hari saya mera+a (uami ibu Tn. #. #pa!ah benar ibu is ri dari Tn. # /6 Menyampai!an u,uan in era!si dengan !eluarga Memper!enal!an !epada !eluarga en ang halusinasi yang dialami !lien : 0enger ian halusinasi (ebab imbulnya halusinasi Tanda dan ge,ala halusinasi (aa imbulnya halusinasi Esi dan *re!+ensi. ":alusinasi adalah persepsi a au anggapan yang salah anpa rangsangan dari luar. Tanda1 andanya yai u bicara sendiri, er a+a sendiri, melamun. (aya berharap ibu memban u suami ibu un u! memu us!an halusinasinya un u! mencegah bahaya !e!erasan yang mung!in

!: O:

'ama saya 'y. R Keluarga menga a!an elah menger i en ang halusinasi sesuai yang disampai!an pera+a . Keluarga menga a!an a!an mela!sana!an an,uran seper i yang disampai!an &leh pera+a Keluarga dengan lancar men,elas!an apa yang elah didis!usi!an Keluarga dengan an usias mendengar dan ber anya:

A: Keluarga dapa men,elas!an apa yang elah didis!usi!an. P: En er<ensi dilan,u !an pada h&me <isi

Suradi Efendi, S.Kep (Atol) Ners FK Unhas 01

sa,a er,adi6. Memban u !eluarga dalam memu us!an inda!an erhadap masalah halusinasi dan men,elas!an a!iba dari halusinasi yang ida! er!&n r&l Menga,ar!an !eluarga cara mera+a !lien dengan halusinasi, " Ebu dapa memban u suami ibu un u! memu us!an a au mencegah er,adinya halusinasi dengan cara memberi !egia an sehari1hari dirumah, ida! memberi peluang !epada suami ibu un u! menyendiri dan mengi!u ser a!an dalam a! i*i as !eluarga ser a yang lebih pen ing adalah ibu harus memas i!an agar &ba yang diberi!an selalu diguna!an secara era ur sesuai pe un,u!6. Men,elas!an cara memu us!an halusinasi : a. Keluarga harus memban u saa !lien memin a ban uan b. Memberi!an !egia an dirumah c. Men,amin diminumnya &ba &leh !lien di rumah. Men,elas!an !epada !eluarga pen ingnya selalu meng&n r&l !eadaan !lien ,i!a nan inya !eluar dari R(. Menge<aluasi !emampuan !eluarga en ang cara mera+a !lien dengan gangguan halusinasi, "#pa!ah ibu bisa mengulangi !embali cara mera+a suami ibu ,i!a se+a! u1 +a! u muncul halusinasinya dirumah seper i apa yyang elah saya ,elas!an adi /6. Memberi pu,ian a as !emampuan !eluarga mengung!ap!an !embali apa yang elah di,elas!an selama in era!si6 2agus F Ebu sudah memahami apa yang elah saya sampai!an adi dan saya berharap ibu dapa menerap!an nan inya se elah suami ibu !embali !erumah6. Tinda! lan,u : Memin a !eluarga un u! selalu da ang membesu! !lien sesering mung!in. Menga!hiri per emuan "(aya !ira per emuan !i a !ali ini cu!up, erima !asih a as +a! unya, #ssalamualai!um "

Suradi Efendi, S.Kep (Atol) Ners FK Unhas 01