Anda di halaman 1dari 26

SEKOLAH KEBANGSAAN SIONG

KERTAS KERJA PROGRAM MOTIVASI WARIS DAN MURID

ANJURAN
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH KEBANGSAAN SIONG

8 JULAI 201

NAMA PROGRAM

PROGRAM TOWARDS 1st CLASS

1!

TUJUAN Kertas kerja ini disediakan untuk memohon kelulusan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Siong bagi menjalankan Program C"#$%$& M't()$s( W$#(s *$+ M,#(* anjuran Unit Bimbingan dan Kaunseling, Sekolah Kebangsaan Siong, Baling, Kedah.

2!

LATAR BELAKANG Untuk melahirkan pelajar yang cemerlang mereka perlu diberi bimbingan dan sokongan yang betul dan berterusan oleh ibu bapa selain daripada peranan guru di sekolah bagi mengekalkan dan seterusnya mempertingkatkan kecemerlangan hingga ke peringkat kelas pertama. Justeru, ibu bapa dan murid-murid perlu sentiasa bersedia terutamanya dari segi mental serta mempunyai moti asi yang tinggi untuk memajukan diri dan keluarga mereka. Justeru, Unit Bimbingan dan Kaunseling sekolah ini telah mengambil inisiati! untuk menganjurkan program ceramah ini bagi membolehkan para "aris dan murid mendapat input yang sesuai tentang bagaimana mencapai kecemerlangan tersebut.

OBJEKTI- PROGRAM #i akhir program ini diharapkan $ %.& %.( 'emupuk hubungan mesra dan silaturrahim yang lebih kukuh di antara para guru, pelajar dan "aris pelajar Sekolah Kebangsaan Siong. 'eningkatkan kesedaran di kalangan "aris akan peri pentingnya memberikan bimbingan dan sokongan moral yang berterusan kepada anak-anak bagi menjamin kecemerlangan mereka. Para "aris dapat mengaplikasikan pengetahuan keibu bapaan yang baik. #apat meningkatkan moti asi pelajar Sekolah Kebangsaan Siong untuk mencapai kecemerlangan diri dalam bidang akademik dan ko-akademik. 'emberi pendedahan pelajar tentang kaedah memajukan diri sendiri. #apat melahirkan anak-anak didik yang mempunyai kecemerlangan akademik serta sahsiah yang mulia pada masa akan datang.

%.% %.) %.* %.+

.!

BUTIRAN PROGRAM: ).& Bilangan Peserta Peserta terdiri dari ,( orang "aris dan ,( orang murid -ahun + Sekolah Kebangsaan Siong. -arikh .adangan , Julai (/&%

).(

).%

0turcara Program

, Julai (/&% 12snin3 4.)* a.m. &/.// a.m. &/.&* a.m. &(.&* p.m. &(.)* p.m. ).) &/.// a.m. &/.&* a.m. &(.&* p.m. &(.)* p.m. &.&* p.m. $ $ $ $ $ Penda!taran peserta Bacaan doa .eramah moti asi Sesi bersoal ja"ab Jamuan ringkas dan bersurai

-empat Program #e"an 5ijrah SK Siong.

).*

0hli Ja"atankuasa Program Penasihat $ 6n 'ahali bin 'ahat Guru Besar Sekolah Kebangsaan Siong 6ncik 'ohd Syam 7adhli bin 8akaria Guru Bimbingan dan Kaunseling 'ohd Sanusi bin Sidik 6ncik Sukiman bin 5arun Ketua Unit Perkembangan Pelajar 2PGKS05 Pn 09i9ah bt 5ussin 6n. Ba9li bin 5j 09i9an Pn Suhaila bt Khalid 6n 09har bin 0suak

Penyelaras Setiausaha Penceramah

$ $ $

0hli Ja"atan kuasa

/!

K"0$+1$+ *.& Sumber Ke"angan 'enggunakan Peruntukan Kaunselinh.

&. (. %.

Bayaran penceramah Perbelanjaan jamuan

A+11$#$+ P"#2"3$+4$$+ :' (//.// ; & :' (.// ; &+) orang :' *.// ; + orang :' */.// JUMLAH

:' (//.// :' %(,.// :' %/.// :' */.// RM 508!00

peserta Perbelanjaan jamuan <2P 0lat tulis dan =handouts>

5!0

IMPLIKASI JIKA PERMOHONAN DITOLAK!

Sekiranya para "aris dan murid-murid ini tidak diberi kesedaran dan moti asi yang tinggi, kemungkinan besar para "aris akan lalai akan kepentingan tanggung ja"ab mereka untuk membimbing anak-anak mereke ke arah kecemerlangan. Para pelajar tahun + yang akan menduduki peperiksaan UPS: pula dikhuatiri tidak akan sedar akan harapan ibu bapa mereka terhadap diri mereka dan secara tidak langsung, mereka tidak akan mempunyai kesedaran untuk memajukan diri bagi mencapai kecemerlangan akademik dan sahsiah yang terpuji. 6!0 PENUTUP #engan ini adalah dimohon agar tuan dapat mempertimbang dan meluluskan usul Program ?'oti asi @aris dan 'uridA anjuran Unit Bimbingan dan Kaunseling ini. Segala kerjasama yang diberikan oleh pihak tuan didahului dengan ucapan setinggi-tinggi terima kasih.

#isediakan oleh, ...................................... 1'B5# S0CUS2 B S2#2K3 Setiausaha Unit Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Kebangsaan Siong.

#isahkan oleh, ................................................. 1'050D2 B '050-3 Guru Besar, Sekolah Kebangsaan Siong.

MINIT MES7UARAT JAWATANKUASA PELAKSANA PROGRAM CERAMAH MOTIVASI WARIS DAN GURU SEKOLAH KEBANGSAAN SIONG! -arikh 5ari 'asa $ (E Jun (/&% $ Khamis $ &.&* p.m.

-empat Pengerusi Kehadiran guru -urut hadir

$Bilik 'esyuarat $ 'ohd Sanusi bin Sidik $ Semua hadir $ 6n. 'ohd 7uad bin 0bdullah 1GPK 56'3

1! U8$9$+ 9"+1"#,s( M$43(s

&.& Ucapan Pengerusi 'ajlis

mengucapkan terima kasih kepada semua ahli

ja"atankuasa program kerana dapat menghadirkan diri ke mesyuarat pelaksanaan program tersebut. &.( Beliau berharap agar segala keputusan dapat dicapai sebulat suara bagi menjamin kelicinan perjalanan program.

2! U8$9$+ E+! M'&* -,$* :GPK HEM ; (.& 6n. 'ohd 7uad mengucapkan terima kasih kepada semua guru kerana dapat hadir ke mesyuarat pada hari ini. (.( 6n. 'ohd 7uad mengulas secara ringkas mengenai program ceramah yang akan diadakan dan menyerahkan agenda seterusnya kepada 6n. 'ohd 7adhli Syam selaku penyelaras program.

! T$<3(%$t #(+1<$s *$#( 9"+="3$#$s 9#'1#$% %.& -empat -arikh 'asa $ #e"an 5ijrah Sekolah Kebangsaan Siong $ , Julai (/&% $ 4.)* pagi hingga &.&* tengah hari

%.( 0turcara majlis adalah mengikut dera! tentati! program yang diedarkan. Sebarang perubahan akan dimaklumkan kemudian sekiranya ada. %.% Pembahagian tugas di buat dengan melantik 0hli Ja"atankuasa selaku ketua bidang dibantu oleh guru-guru lain seperti yang dicatatkan di dalam senarai nama yang telah diedarkan.

).

H$3 &$3 3$(+

).& 6n. 'ohd 7uad berpesan agar ja"atankuasa memastikan segala perbelanjaan disertakan resit pembayaran untuk memudahkan urusan audit.

/! P"#<$#$ 2"#2$+1<(t -iada 'esyuarat ditangguhkan pada pukul (.// petang.

#isediakan oleh, FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 1'B5# S0CUS2 B S2#2K3 Setiausaha, Unit Bimbingan dan Kaunseling, Sekolah Kebangsaan Siong.

#isahkan oleh, FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 16C. '050D2 B '050-3 Guru Besar, Sekolah Kebangsaan Siong.

S6KBD05 K6B0CGS00C S2BCG, /4&// B0D2CG, K6#05 #0:UD 0'0C TEL>-A?: 0..6212/8

Tarikh : 25 Jun 2013 -uanGPuanG6ncikG.ik HHHHHHHHHHHHHH.. -uan , '6SIU0:0- J0@0-0CKU0S0 P6D0KS0C0 P:BG:0' .6:0'05 'B-2<0S2 @0:2S #0C 'U:2# 'erujuk perkara di atas , mesyuarat tersebut akan di adakan seperti ketetapan berikutJ -arikh 'asa -empat $ (E Jun (/&% $ &.&* petang $ Bilik 'esyuarat SK Siong

(. Sehubungan dangan itu, tuan selaku ahli ja"atankuasa pelaksana program adalah dijemput menghadiri mesyuarat tersebut bagi membincangkan perkaraperkara berikutJ 0genda & 0genda ( $ Pembahagian tugas $ -entati! program

%. Kerjasama daripada pihak tuan amat kami hargai dan didahului dengan ucapan setinggi-tinggi terima kasih. Sekian -erima Kasih ?B6:5K2#'0- UC-UK C6G0:0 P6C#2#2K0C .6'6:D0CG K6#05 G6'2D0CGA Saya yang 'enurut Perintah HHHHHHHHHHHHHHHHHH 1'B5# S0CUS2 B S2#2K3 Setiausaha, Unit Bimbingan dan Kaunseling, SK. Siong, Baling, kedah.

S6KBD05 K6B0CGS00C S2BCG, /4&// B0D2CG, K6#05 #0:UD 0'0C TEL>-A?: 0..6212/8

Tarikh : 23 Jun 2013 6ncik Sukiman b 5arun Ketua Unit Perkembangan Pelajar, 2nstitut Pendidikan Guru Kampus Sultan 0bdul 5alim, /,/// Sungai Petani, Kedah #arul 0man.

-uan , J6'PU-0C '6CI0'P02K0C .6:0'05 'erujuk perkara di atas , Unit Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Kebangsaan Siong telah merancang untuk mengadakan Program .eramah 'oti asi @aris dan 'urid seperti ketetapan berikutJ -arikh 'asa -empat $ , Julai (/&% 12snin3 $ &/.&* pagi $ #e"an 5ijrah Sekolah Kebangsaan Siong

(. Sehubungan dangan itu, pihak ja"atankuasa pelaksana telah bersetuju dan amat berbesar hati untuk menjemput tuan bagi menyampaikan ceramah tersebut. %. Kami amat berharap agar pihak tuan dapat memberi respon segera kepada pihak kami agar kami dapat menguruskan hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Segala kerjasama yang diberikan oleh pihak tuan kami dahului dengan ucapan setinggi-tinggi terima kasih. Sekian -erima Kasih ?B6:5K2#'0- UC-UK C6G0:0 P6C#2#2K0C .6'6:D0CG K6#05 G6'2D0CGA Saya yang 'enurut Perintah HHHHHHHHHHHHHHHHHH 1'B5# S0CUS2 B S2#2K3 Setiausaha, Unit Bimbingan dan Kaunseling, SK. Siong, Baling, kedah.

JAWATANKUASA KERJA PROGRAM CERAMAH MOTIVASI WARIS DAN MURID SEKOLAH KEBANGSAAN SIONG

Penasihat Pengerusi C. Pengerusi & C. Pengerusi ( Penyelaras Setiausaha Bendahari AJK

$ $ $ $ $ $ $

6n. 'ahali b 'ahat 6n. :osli b Shaari 6n. 'ohd 7uad b 0bdullah Pn. 09mah bt .he 5im 6n. 'ohd 7adhli Syam b 8akaria 6n. 'ohd Sanusi b Sidik Pn. 7aridah bt 5assan

S($#$=$ 6n. 09har b 0suak 6n. 'ohd Khotib b 5j. 'ajid 6n. 8aini b :a9ak P"#s($9$+ T"%9$t 6n. 5ilmi b 'usta!a 6n. 5arun b 0hmad 6n. Iusu! b #in 6n. 0bd. :ahim b @an 0hmad B,<, P#'1#$% 6n. 'ohd 7au9i b 0bdullah B$++"# 6n. 'ohd Sau!i b Iassin K"2"#s(&$+ Semua guru A3$t$+ 6n. Ba9li b. 5j. 09i9an Pn. :ogayah 5anim bt 2smail Pn. Cora9imah bt Sani J$%,$+ Pn. 09i9ah bt 5ussin Pn. :ohai9a bt 0bd. :a9ak Pn. 'oliyati bt 'okhtar

J,#,$8$#$ 6n. 8ulkarnain b .he 5arun

K$0$3$+ M,#(* 6n. Jasli b Iom .ik Cur Dina bt 5abib Pn. Cor 5a!i9ah bt 'is"an B$8$$+ D'$ 6n. Bukhori b Iahman D'<,%"+t$s( Pn. Coreha bt Ca"a"i

P"+*$@t$#$+ Pn. Suhaila bt Khalid Pn. 2rma Surjani bt 8a"a"i Pn. 8umaida bt Shari!uddin

D0'P2:0C

LAPORAN

PROGRAM CERAMAH MOTIVASI WARIS DAN MURID SEKOLAH KEBANGSAAN SIONGA BALINGA KEDAH! Program ceramah ini telah dilaksanakan dengan jayanya serta mencapai objekti! yang telah ditetapkan iaitu untuk memberi pendedahan serta moti asi kepada para "aris dan guru dalam membimbing anak-anak pelajar Sekolah Kebangsaan Siong kearah kecemerlangan pendidikan. #i samping itu, ia juga diharapkan akan menjadi plat!orm kepada pemupukan hubungan yang lebih erat antara "arga sekolah dan komuniti setempat agar dapat menjalinkan kerjasama yang lebih bermakna pada masa akan datang. K"<,$t$+ Beberapa kekuatan yang telah dikenalpasti hasil daripada perlaksanaan program ini adalah seperti berikutJ i. ii. 2a berjaya memberikan in!ormasi yang berguna kepada para peserta. 'emberi peluang kepada para "aris untuk mempelajari tentang kemahiran keibu bapaan yang lebih baik. iii. 'eningkatkan moti asi murid-murid tahun + yang bakal menduduki peperiksaan UPS: tidak lama lagi agar lebih berkeyakinan untuk mencapai kecemerlangan. i . 'erapatkan silaturrahim di antara "arga Sekolah Kebangsaan Siong dan masyarakat setempat. . Berjaya melahirkan kerjasama erat di antara 0hli Ja"atankuasa Kerja dan semua yang terlibat. K"3"%$&$+ #i samping kekuatan yang dikenalpasti sepanjang sebelum, semasa dan selepas perlaksanaan program ini, terdapat juga beberapa kelemahan seperti berikutJ i. Peruntukan masa yang tidak mencukupi kerana para "aris dan guru yang bertanyakan soalan agak ramai dan ada di antara mereka yang tidak berpeluang mengajukan soalan oleh kerana kekangan masa.

ii.

Kehadiran "aris terhad untuk "aris pelajar -ahun + sahaja sedangkan sambutan yang diberikan oleh masyarakat setempat adalah melebihi jangkaan.

iii.

'asa program tidak begitu sesuai kerana terdapat di kalangan guru tidak dapat melibatkan diri kerana perlu menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran di kelas-kelas lain yang tidak terlibat dengan program tersebut sedangkan mereka berminat untuk mengikuti ceramah tersebut.

C$*$+1$+ P"+$%2$&2$(<$+ 5asil daripada pemerhatian dan pengalaman yang diperolehi daripada perlaksanaan program ini beberapa perkara didapati perlu diberi perhatian khusus. -erdapat beberapa cara yang didapati sesuai untuk memberikan penambahbaikan serta penyelesaian kepada permasalahan yang timbul agar program yang seumpama ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik pada masa akan datang. #i antaranya adalah seperti berikutJ i. 'emilih tarikh, hari dan masa yang lebih sesuai agar tidak berlaku kekangan masa dan keadaan tergesa-gesa supaya dapat memberikan impak maksima kepada semua yang terlibat. ii. Penyertaan dibuka lebih luas kepada semua komuniti setempat yang berminat menghadirkan diri, terutamanya kesemua para "aris pelajar SK Siong. iii. 'elibatkan 0hli Ja"atankuasa P2BG di dalam senarai Ja"atankuasa Kerja Program agar mereka turut berpeluang memberi sumbangan tenaga dan buah !ikiran serta secara tidak langsung mengeratkan lagi hubungan mereka dengan pihak sekolah. i . Program ini dijalankan di luar "aktu persekolahan bagi memberi peluang kepada para guru untuk terlibat sepenuhnya.

P"+,t,9 Kejayaan melaksanakan program ini telah benar-benar memberi kepuasan kepada seluruh Ja"atankuasa Pelaksana. 2a secara tidak langsung telah menimbulkan keinginan dan kea9aman untuk menjadikan program ini sebagai program tahunan di Sekolah ini disertai dengan beberapa akti iti lain yang di!ikirkan sesuai untuk pelbagai tujuan ke arah kecemerlangan akademik dan sahsiah anak-anak didik Sekolah Kebangsaan Siong. Selain itu, pengalaman merancang dan melaksanakan program ini adalah merupakan suatu inspirasi bagi semua Guru SK Siong amnya dan 0hli Ja"atan kuasa Unit Bimbingan dan Kaunseling khasnya untuk merancang dan melaksanakan program seperti ini pada masa akan datang. Sesungguhnya, program seperti ini banyak memberi man!aat kepada semua yang terlibat terutamanya anak-anak didik Sekolah Kebangsaan Siong.

RE-LEKSI KENDIRI PROGRAM CERAMAH MOTIVASI WARIS DAN MURID SEKOLAH KEBANGSAAN SIONGA BALINGA KEDAH! -ugasan menganjur dan melaksanakan program seperti ini adalah merupakan sebahagian daripada tugas utama seorang pendidik. 2ni bukanlah pengalaman kali pertama saya terlibat selaku peneraju dalam menganjurkan program seperti ini

bersesuaian dengan tempoh perkhidmatan yang telah mencecah tahun yang kesepuluh. @alau bagaimanapun, setelah melalui pengalaman melaksanakan program pada kali ini, saya dapat merasakan perbe9aan dari beberapa aspek terutamanya dari segi kepuasan dapat merealisasikan perancangan mengikut prosedur yang betul. Banyak perkara yang perlu dilaksanakan semasa menganjurkan sebarang program sebelum ini saya ketepikan kerana tidak merasakan kepentingannya dan hasil yang diperolehi juga tidaklah sehebat program yang dijalankan pada kali ini. -ahap kepuasan dapat melaksanakan tugasan yang diamanahkan juga jauh lebih rendah. Camun setelah berjaya melaksanakan tugasan pada kali ini dengan jayanya, saya benar-benar memahami akan kepentingan setiap prosedur yang dilakukan. Justeru, saya amat berterima kasih kepada para pensyarah pembimbing kursus Bina 2nsan Guru, terutamanya 6ncik 'ohd Kholid bin Salleh kerana telah memberikan suatu tugasan yang amat ber!aedah kepada saya bagi membolehkan saya mendapat pengalaman yang berguna ini. Selain itu, segala bimbingan dan buah !ikiran yang telah diberikan sepanjang perlaksanaan tugasan ini amat bermakna kepada saya. Saya juga amat menghargai segala kerjasama yang saya perolehi dari rakanrakan seja"at di SK Siong. Kami telah bersama-sama berusaha bagi menjayakan program ini. 2a telah menjadikan kami semua lebih memahami dan saling menghargai antara satu sama lain. Kami telah belajar cara-cara menjalankan tugasan secara indi idu dan berkumpulan yang mana amat berguna untuk dijadikan panduan se"aktu memberi tugasan indi idu dan berkumpulan kepada anak-anak didik kami nanti. Segala pengalaman ini akan diaplikasikan pula kepada mereka di dalam dan di luar bilik darjah. Selain itu, tugasan ini juga telah memberi peluang kepada saya untuk

mempelajari cara-cara komunikasi yang berkesan dengan pihak-pihak tertentu terutamanya dengan pihak pentadbir sekolah dalam urusan-urusan rasmi. Sesungguhnya, komunikasi yang berkesan adalah amat penting dalam memastikan kejayaan sesuatu program yang ingin dilaksanakan.

5arapan saya adalah agar saya turut diberikan peluang

untuk menimba

pengetahuan dan pengalaman yang lebih mendalam dalam bidang-bidang lain. Setiap pengetahuan dan pengalaman tersebut akan saya gunakan dengan sebaik mungkin dalam memastikan kecemerlangan anak-anak didik saya dalam bidang akademik, ko-akademik dan sahsiah. Sekali lagi saya ingin merakamkan penghargaan dan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua yang telah membantu saya dan rakan-rakan dalam menjayakan program ini.

S6KBD05 K6B0CGS00C S2BCG, /4&// B0D2CG, K6#05 #0:UD 0'0C TEL>-A?: 0..6212/8

Tarikh : 4 Julai 2013 -uanGPuanG6ncikG.ik HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. J6'PU-0C K6 P:BG:0' .6:0'05 'B-2<0S2 @0:2S #0C 'U:2# S6KBD05 K6B0CGS00C S2BCG 'erujuk perkara di atas , Ja"atankuasa Bimbingan dan Kaunseling SK Siong akan menganjurkankan Program .eramah 'oti asi @aris dan 'urid seperti ketetapan berikutJ -arikh 'asa -empat $ , Julai (/&% 12snin3 $ 4.)* pagi $ #e"an 5ijrah Sekolah Kebangsaan Siong

(. Sehubungan dangan itu, tuanGpuanG6ncikG.ik berbesar hati menjemput tuan hadir selaku peserta dalam majlis ceramah tersebut. %. Kami amat berharap agar pihak tuan dapat memberi respon segera kepada pihak kami dengan menyatakan sama ada bersetuju untuk hadir ataupun tidak di dalam borang yang dilampirkan di sini dan memulangkannya kepada pihak kami agar kami dapat menguruskan hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Segala kerjasama yang diberikan oleh pihak tuan kami dahului dengan ucapan setinggitinggi terima kasih. Sekian -erima Kasih ?B6:5K2#'0- UC-UK C6G0:0A ?P6C#2#2K0C .6'6:D0CG K6#05 G6'2D0CGA Saya yang 'enurut Perintah HHHHHHHHHHHHHHHHHH 1'B5# S0CUS2 B2C S2#2K3 Setiausaha, Unit Bimbingan dan Kaunseling, SK. Siong, Baling, kedah.

Saya

,HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.

"aris .pelajar

kepada tahun

HHHH...........HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.

HHHHHdengan ini KKKbersetuju G tidak bersetuju untuk hadir sebagai peserta di dalam Program .eramah 'oti asi @aris dan 'urid Sekolah Kebangsaan Siong.

Iang benar, ............................................................................ 1 3

KKK sila potong bahagian yang tidak berkenaan.

BORANG PENDA-TARAN PESERTA PROGRAM CERAMAH MOTIVASI WARIS DAN MURID SEKOLAH KEBANGSAAN SIONG :WARIS; BIL & ( % NAMA PESERTA TANDA TANGAN

) * + E , 4 &/ && &( &% &) &* &+ &E &, &4 (/ (& (( (% () (* (+ (E (, (4 %/ %& %( %% %) %* %+ %E %, %4 )/ )& )( )% )) )* )+ )E ), )4 */ *& *( *%

*) ** *+ *E *, *4 +/ +& +( +% +) +* ++ +E +, +4 E/ E& E( E% E) E* E+ EE E, E4 ,/ ,& ,( ,% ,) ,* ,+ ,E ,, ,4 4/ 4& 4( 4% 4) 4* 4+ 4E 4, 44 &//

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM 08000 SUNGAI PETANIA KEDAH DARUL AMAN T"3 : 0.B.218521>.218522>.2185.8! -A? : 0.B.218/82

PROGRAM PENSISWACAHAN GURU IJACAH SARJANA MUDA PERGURUAN :DENGAN KEPUJIAN;

C0'0

'B5# S0CUS2 B2C S2#2K E)/)(, L /( L *&(% /&4 - *++//E)


)' @0J %&&) G B2C0 2CS0C GU:U 6C.2K 'B5# K5BD2# B S0DD65 * BK-BB6: (/&%

CB. K0# P6CG6C0D0C $ CB.-6D67BC


KU'PUD0C KB# G KU:SUS C0'0 P6CSI0:05 -0:2K5 S6:050C

$
$ $ $ $

K6:-0S K6:J0

SU:0-'6CIU:0-

D0PB:0C #0C :67D6KS2

D0'P2:0C

'2C2'6SIU0:0-

Anda mungkin juga menyukai