Anda di halaman 1dari 7

PENGENALAN Pengajaran merupakan satu proses yang merangkumi aktiviti-aktiviti perancangan, pelaksanaan, penilaian dan maklum balas.

Terdapat beberapa model pengajaran yang telah diperkenalkan oleh pakar-pakar pendidik sebagai panduan untuk menghasilkan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan. JENIS-JENIS MODEL PENGAJARAN. 1. Model Pemprosesan Maklumat Konsep Pengajaran konsep - Inkuiri - Ekspositori Implikasi Model Pemprosesan Maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran. 2. Model Behavioral Pengajaran Langsung (Direct Instruction) untuk penguasaan kemahiran Pembelajaran Masteri Implikasi Model Behavioral dalam pengajaran dan pembelajaran 3. Model Sosial Pembelajaran Koperatif Main Peranan & Simulasi Implikasi Model Sosial dalam pengajaran dan pembelajaran 4. Model Personal Synectics (aplikasi kreativiti seperti membuat analogi dan metafora) - Kesedaran Peribadi - pemupukan konsep kendiri dan harga diri yang tinggi Implikasi Model Personal dalam pengajaran dan pembelajaran

*JENIS2 MODEL 1. 2. 3. 4. Model pemprosesan maklumat. Model ekspositori. Model inkuiri Model projek

Jenis Model Pengajaran 1.Model pemprosesan Maklumat

Contoh 1. Inkuiri

Huraian Model ini,murid melibatkan diri dalam menguji konsep dan hipotesis. *kenalpasti soalan bermasalah. *guru mentukan masalah. Guru menerangkan proses

Implikasi terhadap Pengajaran dan Pembelajaran dalam bilik darjah Murid akan mengambil bahagian yang aktif dalam pembelajaran, menganalisis data,menyemak hipotesis dan membuat refleksi terhadap pembentukan ilmu yang timbul.

*Inkuiri suchman

2. Ekspositori

Model ini murid akan akan menerima isi pelajaran dari guru bukan penemuan. Guru samapaikan maklumat dengan lengkap. Kuliah atau ceramah. Model ini berarahkan guru dimana guru akan menyampaikan isi pengajaran secara langsung kepada murid-murid serta menstruktur masa pengajaran supaya menyusun langkah pengajaran dan pembelajaran. Berpusat guru da nada lima langkah. Penentuan set, penerangan/ demonstrasi Model ini digunakan untuk menyesuaikan pengajaran dimana faktor perbezaan individu diambil kira.

Murid tidak digalakkan memikirkan atau menyoal tentang apa yang dipelajari.Mereka hanya mempelajari apa yang patut dipelajari sahaja.

2. Model Behavioral *tingkah laku.

1. Pengajaran secara langsung.

Kaedah ini agak sesuai untuk mengajar bacaan dan metematik tetapi kurang sesuai bagi matapelajaran yang mirip kepada penerokaan dan penemuan.

2. Pembelajaran Masteri -lebih pd

Dalam kaedah ini isi pelajaran disusun daripada mudah kepada kompleks sebelum disampaikan kepada murid-murid agar murid dapat mengikuti pengajaran guru mengikut kadar kecekapan

individu. -Masa fleksible.

masing-masing

3. Model Sosial

1. Pembelajaran koperatif.

Model pembelajar ini berfokuskan kepada perkembangan konsep dan kemahiaran melalui kerja berkumpulan. Main peranan membantu murid-murid memahami tingkahlaku sosial ,peranan mereka dalam interaksi sosial dan caracara menyelesaikan masalah dengan berkesan. (Watak lakonan) Simulasi menggabungkan maklumat mengenai satu-satu kemahiran melalui demonstrasi,praktis dan latihan khusus.

2. Main Peranan & Simulasi

Kaedah ini akan meningkatkan kemahiran sosial dan perpaduan anatar ahli kumpulan dan pembelajaran ini juga mempunyai impak ke atas pencapaian akademik dan harga diri murid-murid. Main peranan amat berguna dalam P&P sains sosial di mana murid-murid kita dapat memahami keprihatinan,nilai dan perspektif orang lain. Simulasi membantu murid-murid untuk melihat perwakilan objek yang sebenar.

4. Model Personal

1. Synectics

Model ini mengajar kemahiran menyelesaikan masalah,aktiviti penulisan dan bidang-bidang yang lain.

Murid-murid akan mengikuti satu siri bengkel sehingga mereka berupaya untuk mengaplikasi prosedur-prosedur tertentu secara individu dan kumpulan koperatif.

DEFINISI, JENIS & PRINSIP-PRINSIP SETIAP PENDEKATAN Pendekatan bermakna cara mendekati sesuatu. Ia merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajaran diajarkan berdasarkan objektifnya. Terdapat beberapa pendekatan yang boleh anda guna di dalam bilik darjah iaitu pendekatan induktif, deduktif, integratif, eklektik dan tematik. Jenis Pendekatan Prinsip Pembelajaran Contoh aktiviti

Induktif

Mengajar dari spesifik ke umum

Deduktif Integratif

Mengajar dari umum ke spesifik Mengintegrasi isi kandungan & kemahiran ke dalam satu pelajaran

Eklektif

Kombinasi deduktif, induktif atau Integrative

Tematik (xda)

Mengajar pelajaran mengikut satu tema sahaja

Pengajaran mata pelajaran Bahasa Melayu penulisan.Tajuk yang khusus perlu diberi penerangan yang jelas dengan membentuk soalan-soalan yang berkaitan secara lisan dan mengembangkan tajuk dengan fakta-fakta yang relevan. Pengajaran mata pelajaran Sains.Membuat ujikaji berkaitan tajuk yang diajar supaya pelajar dapat meneroka hubungan antara elemen-elemen yang khusus. Tugasan kumpulan yang diberikan oleh guru.Pelajar akan menggunakan kemahiran asas komunikasi untuk berfikir,mensistesis dan memberi pendapat untuk menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru.Pendekatan ini lebih berpusatkan kepada pelajar. Lembaran kerja yang diberikan oleh guru kepada pelajar untuk sesuatu mata pelajaran akan lebih menitik beratkan perbezaan individu dari segi minat, kebolehan,pengalaman, pengetahuan sedia ada.Pelajar dapat menyiapkan kerja yang diterima kerana ia menepati aras kebolehannya. Guru mengajar tajuk yang sama bagi satu minggu untuk semua mata pelajaran.Tema yang sama akan diperjelaskan mengikut mata pelajaran yang diajar. Contohnya pengajaran haiwan peliharaan akan diperjelaskan dalam Bahasa Melayu,Bahasa Inggeris,Metematik dan Sains.Tema yang sama akan diajar oleh semua guru.

DEFINISI, JENIS & PRINSIP-PRINSIP SETIAP STRATEGI

Strategi pengajaran dan pembelajaran boleh didefinisikan kebijaksanaan memilih, menyusun dan mengurus sesuatu rancangan supaya boleh menghasilkan pencapaian yang optimum. Strategi-strategi yang boleh digunakan dalam bilik darjah adalah seperti berikut: 1. Strategi Pemusatan guru 2. Strategi Pemusatan murid 3. Strategi Berasaskan bahan 4. Strategi Berasaskan tugasan/aktiviti INTEGRASI KEMAHIRAN GENERIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Kemahiran uclear melibatkan kemahiran berfikir, kemahiran pemudahcaraan, kemahiran belajar, kemahiran menilai dan mentaksir dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. Sebagai seorang pendidik dan pelajar, kemahiran ini amat penting dan berguna dalam pengajaran dan pembelajaran anda. Cuba dapatkan maklumat lanjut dari sumber-sumber rujukan yang sesuai dan persembahkan maklumat ini dalam bentuk grafik. Pemilihan bentuk grafik.

TEKNIK PENGAJARAN: KAEDAH P&P: 1. P&P based on kognitif (brainstorming, 2. Based on perbezaan individu (cooperative, facilitating 3. Affective (projek, modeling, observation) 4. On skill app

3 Fasa Ekspositori. 1. Penyusun awal dikemukakan. (menghubungkaitakan maklumat baru dengan skema sedia ada). 2. Tugasan pembelajaran atau bahan yang dikemukakan.(Bahan baru disampaikan melalui kuliah). 3. Pengukuhan organisasi kkognitif. (mengaitkan maklumat baru dalam menyusun maklumat). *bincangkan apakah kelebihan pembelajaran ekspositori?? *apakah ciri-ciri penyusun awal dan berikan kepentingannya dalam pengajaran konsep.

Implikasi Model Ekspositori (pendekatan Aunsubel). 1. Guru perlu menguasai fakta dan konsep asas terlebih dahulu. 2. Bahan pembelajaran disusun atur dengan baik. Perlu bermula dengan penyusun awal. 3. Idea dan konsep baruharus bermakna. Pelajar dilibatkan dengan proses mengumpul maklumat, analisis, sintesis dan membuat maklumat. 4. Guru perlu mengaitkan input baru dengan pengetahuan sedia ada. 5. Pembelajaran deduktif diamalkan. (prinsip am kemudian contoh spesifik). Prinsip-prinsip pembelajaran Masteri: 1. Semua murid normal boleh menguasai apa2 yang diaajar oleh guru. 2. Pembelajaran dipecah kpd unit2 kecil dimana pengetahuan disususn dari mudah kpd sukar. 3. Masa yang diperuntukkan harus mencukupi dan fleksibel untuk murid2 mencapai objektif atau hasil pembelajaran.. 4. Guru berkeyakinan bahawa semua pelajar yang berbeza boleh menguasai apa2 yang diajar. 5. Guru mendorong pelajar untuk menguasai sesuatu yang diajar. 6. Guru digalakkan untuk mempelbagaikan kaedah atau aktiviti p&p supaya mereka dapat menguasai apa yang diajar dalam masa yang singkat..

Elemen penting dalam pembelajaran masteri: 1. 2. 3. 4. Tentukan dengan jelas apa yang perlu dipelajari dan bagaimana penilaian dilaksanakan. Membenarkan murid belajar mengikut kemampuan sendiri. Menilai kemajuan dan memberi maklum balas yang sepatutnya. Menguji untuk menentukan bahawa kriteria telah tercapai.

PEMBENTANGAN TUGASAN: FAKTOR2 DALAM PEMILIHAN KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN: 1. TAHAP KECERDASAN DAN KEMAMPUAN MURID. 2. BILANGAN MURID DI DALAM BILIK DARJAH. a. Ramai bahagikan kumpulan, menyanyi. (lawan antara kumpulan) 3. MASA YANG DIPERUNTUKKAN. 4. SUASANA PEMBELAJARAN DI BILIK DARJAH.

5. TAJUK DAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN. 6. BAHAN BANTU MENGAJAR YANG SESUAI. 7. TAHAP KEMAMPUAN PELAJAR. a. Faktor fizikal. (gemuk / kurus).

Kaedah : menyelesaikan masalah. Teknik : brainstorming. Faktor2 The nature of subject and topic. (tgk subjek, ajar PJ ke Sains ke Agama) 1. teaching and learning facilities. (tgk ajar pe, kt mne, sesuai ke x nak jalankan pengajaran di situ) 2. the place located / pupils involve / time located. a. Umur, keupayaan, potensi pelajar. --------- Kenapa pilih teknik dan kaedah sedemikian? Jawapan : faktor2. Buat refleksi: kaitkan (dengan sokongan dari kajian yang lepas) Learning to teach arings. Pengenalan pedagogi esah sulaiman Classroom assessment pophe Methods of effective teaching: promoting student k-twelve - burden Murid dan alam belajar:siri pendidikan guru noryati rasyid Educational psychology -

Anda mungkin juga menyukai