Anda di halaman 1dari 12

PROPOSAL PENELITIAN

PEMBUATAN PASTA ASAM DAN UJI SIMILARITAS KARAKTER LOGAM SEBAGAI PENGGANTI ELEKTRODA SENG PADA PENELITIAN PEMANFAATAN BUAH ASAM JAWA (Tamarindus indica L) SEBAGAI BAHAN TFRUITOBATTERY

Diajukan oleh: Rodli Abdul Latif Pendidikan Biologi 09680024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2011

A. Judu P!"! #$#%" P!&'u%$%" P%($% A(%& d%" U)# S#&# %*#$%( K%*%+$!* L,-%& (!'%-%# P!"--%"$# E !+$*,d% S!"- P%d% P!"! #$#%" P!&%".%%$%" Bu%/ A(%& J%0% (Tamarindus Indica L) (!'%-%# B%/%" T-Fruitobattery B. L%$%* B! %+%"Indonesia e!u"akan salah satu nega!a #ang e "un#ai keka#aan flo!a sangat as#a!akat lokal untuk au"un ene!gi$ besa!$ %eaneka!aga an flo!a ini telah di anfaatkan oleh be!bagai ke"entingan& baik dala bidang kesehatan& "e!tanian

De'asa ini ban#ak diadakan e(en)e(en #ang be!hubungan dengan k!eati(itas as#a!akat& khususn#a "elaja! untuk seo!ang gu!u da!i -agetan be!hasil Bebe!a"a bulan ke udian enggali "otensi)"otensi bahan baku lokal sebagai ene ukan teknologi ba!u be!u"a "e anfaatan alte!natif ene!gi untuk ketahanan ene!gi se*a!a be!kelanjutan$ Pada tahun 20+0& ,una!to& buah beli bing sa#u! sebagai "enghasil ene!gi list!ik ./a!ian Kompas& +0 1uli 20+02$ un*ul teknologi "enghasil list!ik da!i buah -a!kisa& buah labu se!ta da!i ai! buah kela"a$ La!utan asa jenis buah #ang kuat e!u"akan jenis la!utan elekt!olit #aitu la!utan #ang da"at ja'a .Tamarindus indica L2 e!u"akan salah ja'a untuk

enghanta!kan a!us list!ik$ Buah asa aka "eneliti ingin

e "un#ai tingkat keasa an #ang tinggi$ Da!i lata! belakang te!sebut elakukan uji elekt!olit te!hada" la!utan .jus2 buah asa

engetahui "otensi list!ik #ang bisa dihasilkan$ Be!dasa!kan "enelitian #ang telah dilakukan sebelu n#a& dihasilkan "otensial .tegangan2 list!ik sebesa! + (olt .!ata)!ata2 untuk setia" gelas elekt!oda seng #ang "eneliti ini ingin edia$ 3a un da#a tahan "otensial list!ikn#a sangat te!batas$ udah ko!osif akibat !eaksi asa #ang te!jadi$ 5leh ka!ena itu& e "e!oleh loga /i"otesis da!i "eneliti bah'a hal ini disebabkan oleh fasa 4at elekt!olit se!ta sifat elakukan kajian dan "enelitian lebih lanjut untuk

"engganti seng sebagai elekt!oda negati(e se!ta sebagai inisiato! su be! list!ikn#a$

e buat "asta elekt!olit da!i buah asa

ii

1. P!*u&u(%" &%(% %/ Ada"un "e!u usan +$ 2$ 7$ di"!oses D. Tu)u%" Penelitian ini be!tujuan untuk ene ukan be!kualitas$ E. K! u%*%" 2%"- D#/%*%3+%" Da!i "enelitian ini diha!a"kan da"at dite ukan loga elekt!oda negati(e "ada T-Fruitobattery se!ta e buat "asta elekt!olit da!i buah asa tegangan #ang besa! dan da#a tahan #ang baik$ F. T#")%u%" 3u($%+% 1. D%(%* T!,*# D!(+*#3(# A(%& J%0% d%" P,$!"(#"2% De'asa ini& ban#ak dilakukan "enelitian e anfaatkan bahan)bahan ala i #ang bisa dite ukan di lingkungan sekita!$ ,alah satun#a adalah "e anfaatan buah)buahan sebagai "enghasil tenaga list!ik$ Buah)buahan #ang di"ilih adalah buah #ang ban#ak engandung sen#a'a asa & dianta!an#a adalah buah beli bing sa#u!& je!uk& dan buah asa Asa ja'a$ e!u"akan salah satu jenis tu buhan #ang da"at ja'a ini just!u akanan$
iii

asalah dala

"enelitian ini adalah: #ang be!"otensi digunakan sebagai bahan sehingga setelah

A"a saja loga )loga "engganti elekt!oda seng6 Bagai ana *a!a

e buat "asta elekt!olit da!i buah asa

dihasilkan "asta elekt!olit #ang be!kualitas6 A"akah te!jadi "e!ubahan sifat ki ia'i dan fisis "ada buah asa enjadi "asta6

engetahui loga

#ang *o*ok digunakan sebagai

elekt!oda negatif "ada T-fruitobattery. ,elain itu "enelitian ini juga be!tujuan untuk etode te!baik untuk ena "ilkan T-Fruitobattery #ang portable se!ta

"engganti seng sebagai etode #ang te"at

a "u di"e!oleh

sehingga dihasilkan T-Fruitobattery dengan

a!kisa&

ja'a .Tamarindus indica L2

diju "ai di ban#ak 'ila#ah di Pulau 1a'a$ %e eli "ahan asa ja'a han#a digunakan sebagai obat)obatan se!ta bahan *a "u!an

enjadi

tantangan untuk "e e*ahan bebe!a"a "e! asalahan di nege!i ini$ ,ela a ini& buah asa

Asa #ang kaliu

ja'a .Tamarindus indica L2 asa $ Rasa asa

e!u"akan jenis tana an tu buhan da!i fa ili enghasilkan buah #ang e "un#ai !asa sit!at dan ja'a ini dihasilkan da!i adan#a

Legu ino*eae .8aba*eae2$ 9u buhan ini kandungan sen#a'aasa Buah "olong da!i asa

"ada daging buah asa

ta!t!at sebesa! 8)+4: se!ta seju lah ke*il asa

bitaet!at .Bu!kill dalam Rah at Ruk ana: 20092$ ja'a te!di!i da!i ;;: "ul"& 77&9: biji& dan ++&+: kulit dan asak engandung kada! ai! 67&7)68&6:< bahan "adat

se!at buahn#a$ Pul" da!i buah

total 7+&7=76&6 :< "!otein +&6) 7&+ :< Le ak 0&20)0&69:< ,uk!osa 0&+) 0&8 :< ,elulosa 2&0) 7&2 :< dan abu +&2)+&6 :$ Abun#a sendi!i te!susun atas %aliu & ,ilikon& 3at!iu & 8osfo! dan %alsiu $ ,elain itu "ul"n#a juga asa sit!at& asa ta!ta!at asetat& asa lainn#a .,iagian& 20002$ Asa e!u"akan ko "onen asa #ang "aling uta a dala sit!at dan kaliu "ul"$ Baik dala bentuk bebas au"un sebagai ga!a kaliu & kandungan dala "ul" be!kisa! 8) +6:$ asih engandung gula& asa ta!ta!at& asko!bat& dan be!bagai (ita in dan ine!al #ang "enting

,elain itu juga te!da"at seju lah ke*il asa ,edangkan asa ) asa

bitaet!at .Ruk ana& 20092$

lain& ju lah totaln#a han#a sekita! 7 : da!i be!at "ul"$ Asa uda& ju lah asa ta!ta!at #ang di"e!oleh lebih asak dan basa dila!utkan ke dala enghasilkan ion)ion dan da"at

ta!ta!at bisa diisolasi da!i "ul" dengan *a!a ekst!aksi& na un ju lahn#a han#a sekita! ; :$ Bila #ang diekst!aksi adalah buah ban#ak ka!ena buah engandung asa bebas lebih da!i +6 :& sedang "ada buah

han#a 0 :$ Be!dasa!kan konse" A!henius& jika asa "ela!ut .*ontohn#a ai!2& aka la!utan te!sebut akan enghanta!kan list!ik .B!ed#& +9992$ P*#"(#3 K!*)% B%$!*%# d%" A+# (Accu) Bate!ai adalah suatu !angkaian untuk

enghasilkan list!ik dengan

e anfaatkan

!eaksi !eduksi)oksidasi$ Bate!ai juga disebut sebagai sel galvanik atau sel volta& sesuai dengan "ene un#a$ Bate!ai te!di!i da!i tiga ko "onen uta a #aitu batang ka!bon #ang be!fungsi sebagai anoda .kutub "ositif2& le "eng seng #ang be!fungsi sebagai katoda .kutub negatif2& se!ta "asta elekt!olit$ Istilah bate!ai la4i ke!ing #ang biasan#a di"akai untuk digunakan untuk en#ebut sel en#alakan sente! atau !adio$ Bebe!a"a jenis bate!ai e!ku!i& bate!ai sel ke!ing&

be!dasa!kan bahan "en#usunn#a anta!a lain #aitu bate!ai bate!ai lithiu & dan bate!ai ti bal .aki2 .Anoni & 20+02$

iv

Pada aku ulato! .accu>aki2 "!insi" ke!jan#a adalah asa dioksida sebagai elekt!oda "ositif$ Adan#a !eaksi asa dihubungkan dengan !angkaian lua!

enggunakan !eaksi asa

la!u!an

sulfat ./2,542 dengan "elat ti bal sebagai elekt!oda negatif dan "elat ti bal anta!a elekt!oda dengan la!u!an e be!ikan ali!an list!ik jika ate!ial aktif da!i "elat ene!us& elekt!olit akan enghanta!kan list!ik lagi

en#ebabkan ti buln#a ali!an elekt!on .list!ik2$ Aki akan ini te!jadi ka!ena !eaksi ki ia da!i asa enjadi kental dan .?hang& 200;2$ engakibatkan aki

isaln#a& la "u& !adio dan lain)lain$ Ali!an list!ik sulfat dengan kedua uatan list!ik te!us enjadi tidak bisa

"ositif dan "elat negatif$ Pada saat "ele"asan

Pada "e!ke bangann#a& "!insi" ke!ja aki ban#ak diado"si untuk sejenis teta"i dengan bebe!a"a elekt!olit #aitu la!utan #ang odifikasi teknik sel aki diganti dengan .?u dan @n2 dala ,elain itu& jenis loga

e buat "!oduk

odifikasi& baik da!i jenis la!utan atau da!i jenis enghasilkan atau enghanta!kan a!us list!ik$

elekt!odan#a$ La!utan #ang digunakan "ada aki atau "!oduk sejenisn#a adalah la!utan a "u ,edangkan untuk elekt!oda& bebe!a"a jenis loga #ang da"at digunakan untuk

enjadi "!oduk bentuk lain$ ,ebagai *ontoh& selain

enggunakan ti bal .Pb2 dan 9i bal 5ksida .Pb522& "elat)"elat elekt!oda juga da"at enggunakan 9e baga ?u2 dan ,eng .@n2$ Bahkan "ada seja!ah enggunakan ?u dan @n sebagai elekt!odan#a$ ,usunan elekt!oda la!utan @n,54 dan ?u,54 ini disebut sel Daniell .?hang& 200;2$ lain #ang da"at digunakan untuk bahan elekt!oda .Li2$ isaln#a adalah "ene uan sel (olta

e!ku!i ./g2 dan lithiu L%*u$%" E !+$*, #$

A u n#a ai! adalah "ela!ut #ang baik untuk sen#a'a ion dan la!utan ai! #ang egandung 4at) 4at ini akan akan la "u e "un#ai sifat)sifat #ang khas& salah satun#a adalah da"at ai! u!ni& bola la "u tak ene!uskan a!us list!ik$ Bila elekt!oda di*elu"kan ke dala

en#ala ka!ena ai! adalah kondukto! list!ik #ang sangat jelek$ 9eta"i bila suatu ulai en#ala dengan te!ang$ ,en#a'a se"e!ti 3a?l #ang e buat la!utan

sen#a'a ion #ang la!ut se"e!ti 3a?l dita bahkan "ada ai!& setelah solutn#a la!ut& bola enjadi kondukto! list!ik disebut elekt!olit$ La!utan elekt!olit adalah la!utan #ang da"at be!ada di dala engala i ionisasi ."engu!aian ion2 jika

ai!$ 9ingkat elekt!olit suatu la!utan ditentukan da!i de!ajat ionisasi da!i

suatu sen#a'a$ /al ini be!a!ti bah'a tingkat elekt!olit suatu la!utan bisa didasa!kan atas
v

sen#a'a)sen#a'a "en#usunn#a$ Asa *a "u!an asa and Ande!'ood& 20022$

kuat& basa kuat atau ga!a

#ang be!asal da!i

kuat dan basa kuat biasan#a

e!u"akan jenis)jenis la!utan elekt!olit .Da#

P!oses te!jadin#a "e!ubahan ene!gi ki ia "ele"asan ikatan)ikatan anta! ion dala ion) ion #ang tadin#a te!ikat kuat dala dala te!disosiasi atau ele"askan di!i

enjadi ene!i list!ik .elekt!on2 dia'ali da!i ai!& ela#ang)la#ang

suatu la!utan elekt!olit$ %etika 4at la!ut dala 4at "adatn#a akan le"as dan

la!utan& bebas satu dengan #ang lain$ ,en#a'a

e!u"akan sen#a'a #ang telah engenai elekt!olit olekul)

enghasilkan ion)ion$ Adan#a ion)ion bebas inilah #ang

en#ebabkan la!utan

enjadi kondukto! list!ik .B!ad#& +9992$ 9eo!i

"e!ta a kali dibe!ikan oleh seo!ang ahli ki ia ,'edia& ,(ante August A!!henius$ 1ika sen#a'a ion be!disosiasi dengan ai!& ion)ion te!sebut akan te!halangi oleh olekul ai! sehingga dikatakan akan te!hid!asi$ 9e!bentukn#a ion)ion dala Ban#ak juga 4at #ang be!bentuk ion) ion sehingga juga !eaksi ionisasi ka!ena ion dan olekul2$ la!utan tak han#a te!batas untuk sen#a'a ion saja$ olekul #ang be!eaksi dengan ai! akan enghasilkan

e!u"akan suatu elekt!olit$ Reaksi disosiasi biasan#a disebut enghasilkan ion)ion #ang sebelu n#a tak ada .teta"i se!ing enggunakan istilah #ang be!beda untuk elekt!olit

disebut sebagai disosiasi aga! tak usah

2. P!"! #$#%" 2%"- R! !4%" Pada tahun 20+0& ,una!to& seo!ang gu!u da!i -agetan be!hasil Kompas& +0 1uli 20+02$ Bebe!a"a bulan ke udian ,una!to dengan bahan baku beli bing sa#u! ini 0&; (olt untuk setia" gelas sa#u! sebagai la!utan asa ,una!to aku ulato! atau bate!ai$ Dala ene ukan teknologi be!u"a "e anfaatan buah beli bing sa#u! sebagai "enghasil ene!gi list!ik ./a!ian un*ul teknologi "enghasil list!ik enghasilkan tegangan sebesa! enggunakan jus buah beli bing da!i buah -a!kisa& buah labu se!ta da!i ai! buah kela"a$ Penelitian #ang dilakukan oleh a "u edia$ P!insi" ke!ja #ang digunakan #aitu se"e!tihaln#a "ada "enelitiann#a ,una!to "engganti la!utan asa sulfat ./2,542$ Antuk elekt!odan#a&

enggunakan le "eng te baga sebagai elekt!oda "ositif dan le "eng seng a "u enghasilkan tegangan sebesa! 2&; B$

sebagai elekt!oda negatif$ Da!i "enelitian ini& di"e!oleh hasil #aitu +0 buah beli bing sa#u! !ata)!ata

vi

Pada bulan -ei 20++& ,esti ,e"tia ,a!i& -$ Rend# Ato o& dan -$ Case! @a*ha!i telah elakukan "enelitian "e anfaatan buah asa ja'a untuk "enghasil list!ik$ Da!i "enelitian ini dihasilkan tegangan sebesa! 2&+ B dan a!us sebesa! 0&004 A$ 9egangan sebesa! 2&+ B te!sebut di"e!oleh dengan ko "osisi bahan #ang te!di!i da!i 0 buah asa ja'a #ang dila!utkan "ada 700 l ai!$ DAFTAR PUSTAKA Anoni $ 20+0$ Teknik Merawat Baterai$ 1aka!ta: D!a edia B!ad#& 1a es$ +999$ Kimia Universitas !sas dan "truktur$ Edisi %eli a jilid +$ 1aka!ta: Bina!u"a Aksa!a ?hang& Ra# ond$ 200;$ Kimia Dasar Konsep-konsep #nti$ Edisi ketiga jilid 2$ 1aka!ta: E!langga Da#& R$A$ dan A$L$ Ande!'ood$ 2002$ !nalisis Kimia Kuantitatif$ Edisi %eena $ 1aka!ta: E!langga Ruk ana& Rah at$ 2009$ !sam Budidaya dan $ascapanen$ Cog#aka!ta: Pene!bit %anisius htt":>>belaja!ki ia$*o >2008>0;> enentukan)sifat)asa )net!al)atau)basa)la!utan)ga!a > diakses "ada tanggal +2 ,e"te be! 20++$ htt":>>*a!ahidu"$u $a*$id>2008>++>asa )ja'a)ta a!indus)indi*a> diakses "ada tanggal +2 ,e"te be! 20++$ htt":>>'''$*he )is)t!#$o!g> ate!iFki ia>ki iaFdasa!>asa FdanFbasa>asa )dan)basa) be!sifat)ko!osif> diakses "ada tanggal +2 ,e"te be! 20++$ ,iagian& -$/$ 2000$ 3askah Ga'an*a!a ,ia!an A*a!a Il iah Po"ule! RRI Bogo!: !neka %una !sam &awa dan Men'adikannya Komoditas (kspor$ Diakses da!i 'ebsite elib$"dii$li"i$go$id>*atalog "ada tanggal 24 Agustus 20++$

vii

G. M!$,d! P!"! #$#%" +$ Alat dan Bahan Dala "enelitian ini dibutuhkan alat dan bahan sebagai be!ikut: A %$5% %$ a$ 5(en b$ Blende! *$ "/ ete! d$ Delas ki ia e$ -ulti ete! digital f$ 9abung !eaksi g$ %o "o!> su be! a"i h$ Delas Plastik i$ Pisau j$ 3a "an k$ ,olde! dan ka'at ti ah l$ %abel $ Penje"it bua#a n$ Plat te baga o$ Plat seng "$ Plat k!o H$ %aleng susu !$ Alu iniu 2$ Langkah ke!ja P!oses uji di ulai dengan %e udian buah asa engu "ulkan bahan #aitu buah asa se*uku"n#a$ diblende! sehingga anta!a biji dan daging buahn#a te!"isah$ endidih$ ,etelah enjadi hangat .anta!a 40) a$ Buah Asa B%/%" 1a'a

b$ Bahan Pe buat Aga!> bubuk jeli *$ AHuades> ai! d$ La!utan /?L be!bagai konsent!asi .0&+ -< 0&7-< 0&;-< 0&8-< +-2 e$ La!utan /2,54 be!bagai konsent!asi .0&+ -< 0&7-< 0&;-< 0&8-< +-2

%e udian dita bahkan sedikit aga! .jeli2 ke udian di!ebus sa "ai endidih& *a "u!an bahan tadi didia kan sa "ai suhun#a ;0o?2$ ke udian dituangkan ke gelas Aji kedua #aitu dengan ja $ ,etelah "!oses "engo(enan& diuji tegangan dan a!usn#a$

edia untuk diuji kekuatan tegangan dan a!usn#a$ #ang ke udian dio(en dengan asing asing sela a 7 I 24

enggunakan jus asa

suhu be!(a!iasi #aitu "ada ;0 o?& 60 o?& 00o?& dan 80 o?& sudah be!bentuk se"e!ti "asta atau selai

aka dilihat keadaan bahan #ang telah dio(en$ 1ika aka sa "el te!sebut diangkat da!i o(en dan

viii

,ebagai elekt!oda uji digunakan le "eng te baga .(a!iabel teta"2 dan le "eng seng .(a!iabel kont!ol2$ Penggunaan le "eng seng da"at diganti dengan loga )loga #ang akan diuji si ila!itas ka!akte!n#a$ Pada uji si ila!itas ka!akte! loga "e!*obaan uji kondukti(itas sa "el loga elekt!olit sa "el loga Penguku!an Antuk en#a bungkan n#ala la "u$ dengan dengan enggunakan oh enggunakan /2,54 dan /?l$ ulti ete! .(olt ete! dan a "e!e ete!2 digital$ ini dilakukan ete!$ Aji

enggunakan

enguji ke a "uan> da#a list!ik #ang dihasilkan& dilakukan dengan asing) asing ujung !angkaian gelas "ada la "u indikato!$

%ebe!hasilan "enelitian da"at dilihat da!i n#ala la "u #ang dihasilkan se!ta da#a tahan

H. J%d0% K!-#%$%" %egiatan "!og!a da"at dilihat dala "enelitian ini di!en*anakan ; tabel be!ikut: inggu #ang akan di ulai "ada tanggal +6 1anua!i 20++ s$d$ +8 8eb!ua!i 20+2$ Ada"un "e!in*ian jad'al "elaksanaan "enelitian 9abel +$ 1ad'al !en*ana "elaksanaan "enelitian -inggu ke) 2 7 4

3o + 2 7 4 ; 6

1enis %egiatan 5bse!(asi te "at "enelitian P!e"a!asi bahan dan alat Penelitian Pengu "ulan data Pengolahan data Pen#usunan la"o!an akhi!

ix

I. R%"6%"-%" B#%2% Esti asi dana "enelitian disajikan dala 9abel 2$ Esti asi dana "enelitian 1enis Pengelua!an A. B%/%" d%" % %$ +$ le "eng te baga + 2$ solde! 7$ a "elas kasa! 4$ kabel ;$ gelas "lastik 6$ blende! 0$ "enje"it bua#a 8$ buah asa ja'a 9$ le "eng alu uniu +0$ le "eng seng ++$ besi le "eng +2$ kaleng susu +7$ la "u LED +4$ tissue +;$ "isau +6$ gunting +0$ kiki! D. P!*% %$%" P!"u")%"+$ Bia#a Penggunaan bahan dan Pe!a'atan Alat Labo!ato!iu 2$ Ben*h fee labo!an 7$ Ben*h fee "eneliti 1. T*%"(3,*$%(# +$ "e belian bahan D. L%#"5 %#" +$ %e!tas /B, A4 dan "!int 2$ Penggandaan la"o!an 7$ Doku entasi "enelitian T,$% '#%2% 3!"! #$#%" +00$000 200$000 +00$000 7.700.000 + "aket + o!ang + o!ang 400$000 ;00$000 2$000$000 Bolu e 70I ;0 * + unit ) 6 ete! ;0 + unit +0 "asang 20 kg ;0* I ;0 * +00* I ;0 * ;0* I ;0 * ; buah +0 buah 2 "a*ks + unit + unit + unit 1u lah .R"2 200$000 60$000 70$000 70$000 +;0$000 770$000 2;$000 600$000 2;0$000 +00$000 +60$000 ;0$000 70$000 2;$000 +0$000 2;$000 2;$000 9abel 2$

+00$000

J. L%&3#*%" 1. B#,d%$% a$ Biodata "eneliti 3a a 3IP!og!a 8akultas 99L Ala at 1ogja Ala at Ru ah E ail 3o /P ,tudi : Rodli Abdul Latif : 09680024 : Pendidikan Biologi : ,ains dan 9eknologi : %laten& 28 1anua!i +990 : ,a an I& Bangunha!jo& ,e'on& Bantul : %a!anglo! Rt 0+>++& %a!angan& %a!angano & %laten : aial4oneJg ail$*o : 08;808706467

xi

2. B#,d%$% D,(!" P!&'#&'#"3a a 3IP>3I% 9e "at dan 9anggal Lahi! 1enis %ela in Aga a Pangkat> Dolongan> 1abatan 1abatan Akade ik Pe!gu!uan 9inggi : -uha ad 1aKfa! Luthfi& Ph$D

: +904+026 2007+2 + 00+ : 1aka!ta& 26 5ktobe! +904 : Laki)laki : Isla : Penata -uda 9ingkat +> IIIb> Asisten ahli : Dosen : Ani(e!sitas Isla Cog#aka!ta 3ege!i .AI32 ,unan %alijaga

Ala at Ru ah

: Pe!u ahan %ano an gang II 3o$ +26& Ban#u!aden& Da "ing& ,le an& Cog#aka!ta

9el"$>8aks$ Ala at e) ail

: 082++4668+82 : jafa!luthfiJ#ahoo$*o

xii