Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran Tunjang Tajuk Subtajuk Tarikh Masa Kelas Bilangan Murid bjekti!

(1) Psikomo!or *. +apa! melakukan kemahiran menanduk den#an %e!ul dan %erkesan **. +apa! men#aplikasikan kemahiran menanduk dalam per!andin#an (2) Ko#ni!i, *. +apa! men-a!akan den#an lisan !en!an# !eknik kemahiran menanduk dalam %ola sepak **. +apa! men-a!akan den#an lisan !en!an# !u$uan kemahiran menanduk dalam %ola sepak (.) A,ek!i, *. Menin#ka!kan !ahap ke-akinan diri **. Menin#ka!kan seman#a! %erpasukan Pengala"an Sedia Ada Bahan Bantu Mengajar : Kemahiran men#han!ar dan menerima : Belon : Bola #imnas!ik : Bola sepak : Ski!al Strategi #ta"a : Menin#ka!kan kemahiran menanduk un!uk diaplikasikan dalam perla/anan : Pendidikan Jasmani : Kemahiran : Bola Sepak : Kemahiran Menanduk : 21 April 2008 : 7.45 8.15am : 4 Pin!ar : 20 "ran# : Pada akhir sesi pen#a$aran dan pem%ela$aran& murid'murid dapa! :

$asa %Masa&

Strategi P'P ( Akti)iti

$*kus Pe"belajaran

rganisasi ( Catatan

Pen#enalan (. mini!) (Memanaskan %adan)

'

0e#an#an

1akukan re#an#an dari kepala hin##a kaki dalam kiraan 8 Regangan ke+ala +a#u di!olak ke a!as& kepala ke %a/ah& pipi ke kiri dan ke kanan Regangan tangan 2an#an diluruskan& Bua! re#an#an per#elan#an !an#an Regangan bahu dan dada Kedua'dua %elah !an#an di %aha#ian %elakan# dalam keadaan seper!i %ersalam 2an#an kemudian di#erakkan ke a!as dan lakukan dalam kiraan 8 1akukan pada kedua' dua %elah !an#an +ilakukan se3ara %ula!an

Regangan betis Berdiri den#an se%elah kaki %erada di depan Se3ara perlahan'lahan pindahkan %era! %adan kepada kaki depan. *ni men-e%a%kan o!o! %e!is dire#an# ke arah %elakan# Kekalkan kedudukan i!u dalam kiraan 8 1akukan pada kedua' dua %elah kaki

Kemahiran (10 mini!)

1. Menanduk %elon

Berdiri den#an dirian -an# selesa dan lu!u! di%en#kokkan

+ilakukan se3ara perseoran#an Men##unakan %elon

Belon dilm%un# Ma!a pandan# ke arah %elon Badan melen!ik dan !an#an !er%uka 4erakkan %adan ke arah sasaran Sen!uh %elon pada %aha#ian dahi den#an leher !erkun3i

1epaskan seluruh %era! %adan dan !ena#a ke depan semasa menanduk

2. Menanduk %ola men##unakan %aha#ian dahi

2an#an mem%an!u men#im%an#kan %adan *ku! la$ak

Berdiri den#an dirian -an# selesa dan lu!u! di%en#kokkan

+ilakukan se3ara perseoran#an Men##unakan %ola sepak

Bola dilam%un# Ma!a pandan# ke arah %ola Badan melen!ik dan !an#an !er%uka 4erakkan %adan ke arah sasaran Sen!uh %ola pada %aha#ian dahi den#an leher !erkun3i

1epaskan seluruh %era! %adan dan !ena#a ke depan semasa menanduk

.. Menanduk %ola

2an#an mem%an!u men#im%an#kan %adan *ku! la$ak

se3ara %erpasan#an

Se3ara %erpasan#an& seoran# melam%un# %ola dan seoran# 3u%a menanduk %ola !erse%u! men##unakan !eknik menanduk -an# %e!ul

+ilakukan se3ara %erpasan#an Men##unakan %ola sepak

1akukan se3ara %er#ilir'#ilir

Kemun3ak (7 mini!)

Permainan ke3il Menanduk %ola se3ara %erkumpulan Baha#ikan kepada 2 kumpulan iai!u kumpulan lelaki dan perempuan Bua! sa!u %ula!an dan lan!ik seoran# ke!ua di!en#ah'!en#ah Pemain'pemain lain %erlari anak sam%il men#elilin#i ke!ua Ke!ua !erse%u! melam%un# %ola kepada pemain'pemain di%ula!an Pemain -an# menerima %ola !erse%u! menanduk %ola kem%ali kepada ke!ua Sesiapa -an# men$a!uhkan %ola akan +ilakukan dalam %ula!an

men$adi ke!ua

Penu!up (5 mini!)

0e#an#an Men-e$ukkan %adan Mem%ua! re#an#an dari hu$un# kaki hin##a ke kepala Soalan : 4uru %er!an-akan murid !en!an# !u$uan kemahiran menanduk dalam %ola sepak dipela$ari 5adan#an $a/apan : Men$arin#kan #ol Mem%ua! han!aran Men-elama!kan keadaan 3emas di ka/asan #ol sendiri +ilakukan dalam %ula!an